Phương pháp kiểm tra đánh giá trong day học

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 179
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Mô tả: Khái quát về kiểm tra, Khái quát về kiểm tra, đánh giá trong dạy học đánh giá trong dạy học A. Đặt vấn đề A. Đặt vấn đề Tầm quan trọng Tầm quan trọng Những bất cập trong việc kiểm tra đánh giá trong Những bất cập trong việc kiểm tra đánh giá trong dạy học hiện nay dạy học hiện nay Đánh giá theo tiêu chí nào để đảm bảo khách Đánh giá theo tiêu chí nào để đảm bảo khách quan, chính xác quan, chính xác B. Nội dung B. Nội dung 1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá (Testing and Assessment) 1.1 Kiểm tra: Chỉ sự đo lường, thu thập thông tin để có được những phán đoán, xác địnhvà biểu thị tháị độ. 1.2 Đánh giá: Là quá trình thu thập chứng cứ và đưa ra lượng giá về bản chất và phạm vi của kết quả Nhận xét: -Kiểm tra và đánh giá có quan hệ chặt chẽ. - Kiểm tra là cơ sở của đánh giá. - Có thể có kiểm tra nhưng không đánh giá. -Kiểm tra, đánh giá trong đào tạo nghề là để so sánh, đối chiếu giữa KQ đạt được của người học so với M đã đề ra. - Kiểm tra, đánh giá trong đào tạo nghề là thành phần trong hệ thống đào tạo 2. Mục đích của kiểm tra đánh giá 2. Mục đích của kiểm tra đánh giá Có 4 mục đích chủ yếu sau: 2.1 Mục đích về mặt lý luận dạy học - Xác định năng lực thực hiện (KT,KN,TĐ) hiện có của mỗi người trước khi vào học. - Thúc đẩy học tập nhờ có thông tin phản hồi kịp thời cho người học biết tiến bộ của mình. - Cải tiến việc dạy và học 2.2 Mục đích về mặt quản lý đào tạo - Xử lý và/ hoặc xác nhận NLTH của người học để cấp VBCC. 3. Các lĩnh vực kiểm tra đánh giá 3. Các lĩnh vực kiểm tra đánh giá 3.1 Kiểm tra đánh giá kiến thức Mục đích: Phát hiện người học đã biết gì, ở mức độ nào? Mức độ: Tái hiện được, giải thích, phân tích, so sánh 3.2 Kiểm tra đánh giá kỹ năng Mục đích: Xác định xem học sinh đã ;làm được gì, ở mức độ nào? Mứ độ: Từ bắt chước, làm đùng, làm chuẩn xác, làm nhanh và thành thạo. 3.3 Kiểm tra đánh giá thái độ Mục đích: Xác định thái độ đố với công việc với đồng nghiệp Mức độ: Chán, chấp nhận. nhiệt tình, tận tụy. 4. C¸c h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ 4. C¸c h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ 4.1 VÒ h×nh thøc: 1. KiÓm tra ®¸nh s¬ bé. 2. KiÓm tra ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn. 3. KiÓm tra ®¸nh gi¸ ®Þnh kú. 4. KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt thóc. 4.2 VÒ tÝnh chÊt: 1. KiÓm tra ®¸nh gi¸ ®èi chiÕu hay theo tiªu chuÈn t­¬ng ®èi (Norm Referenced Assessment) 2. KliÓm tra ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ ( Criterion Referenced Assessment) 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 1. Phương pháp quan sát 2. Phương pháp vấn đáp 3. Phương pháp viết - Trả lời dài ( câu hỏi mở: tự luận, cung cấp thông tin) - Trả lời ngắn ( câu hỏi kín: trắc nghiệm khách quan) 4. Phương pháp kiểm tra đánh giá công việc thực hành (kỹ năng) Chúng ta đi sâu nghiên cứu tiêu chí kiểm ta đánh giá mục 3 và 4 ở phần này 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 5.3.2 Phương pháp kiểm tra bằng trắc nhiệm (trả lời ngắn). a) Khái niệm: Trắc nghiệm kiến thức là hoạt động đo lường mức độ đạt được mục tiêu dạy học đặt ra ở người học. b) Phân loại: Trắc nghiệm bằng viết. Trắc nghiệm bằng lời. Trắc nghiệm bằng quan sát hành vi tháI độ học tập. c) Quy trình soạnh bài trắc nghiệm: 1. Xây dựng tiêu chí trắc nghiệm. 2. Xác định mục tiêu chí trắc nghiệm. 3. Xác định hình thức trắc nghiệm. 4. Xây dựng công cụ trắc nghiệm. 5. Xây dựng thang đo trắc nghiệm. 6. Thử công cụ trắc nghiệm. 7. Hoàn thiện công cụ trắc nghiệm. 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 5.3.2 Phương pháp kiểm tra bằng trắc nghiệm (trả lời ngắn). c) Các loại bài trắc nghiệm và kỹ thuật soạn thảo Các loại bài trắc nghiệm _ Loại câu hỏi phân biệt. _ Loại câu hỏi điền khuyết. _ Loại câu hỏi ghép đôi. _ Loại câu hỏi đa phương án. _ Loại câu hỏi diễn giải. Kỹ thuật soạn thảo ( Xem tài liệu) 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập 5.4 Phương pháp kiểm tra đánh giá công việc thực hành (kỹ năng) Phiếu1: Đánh giá thực hành môđun Phiếu1: Đánh giá sản phẩm thực hành ( 1,2,3,4,5- thang giá trị mức độ) t t Họ và tên Đánh giá Nhận xét ( Đạt/ không đạt) Quy trình Sản phẩm An toàn Thái độ t t Họ và tên Đánh giá Nhận xét (Đạt/ không đạt) Không t/ hiên 1 2 3 4 5 Kiểm tra đánh gía kết quả học Kiểm tra đánh gía kết quả học tập của người học còn nhiều điều tập của người học còn nhiều điều cần biết, mời nghiên cứu tài liệu cần biết, mời nghiên cứu tài liệu phát tay phát tay Xin cám ơn Xin cám ơn . Những bất cập trong việc kiểm tra đánh giá trong Những bất cập trong việc kiểm tra đánh giá trong dạy học hiện nay dạy học hiện nay Đánh giá theo tiêu. không đánh giá. -Kiểm tra, đánh giá trong đào tạo nghề là để so sánh, đối chiếu giữa KQ đạt được của người học so với M đã đề ra. - Kiểm tra, đánh giá trong

— Xem thêm —

Xem thêm: Phương pháp kiểm tra đánh giá trong day học, Phương pháp kiểm tra đánh giá trong day học, Phương pháp kiểm tra đánh giá trong day học

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phuong-phap-kiem-tra-danh-gia-trong-day-hoc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.14711213111877 s. Memory usage = 18.55 MB