VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI

Bill Gates
Bill Gates(11510 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 72
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Mô tả: !" #$%&'()*+ ,-. /01 23456789:;<=> 5?@ABCDEF GHI<JKLMDNOP'QRS T"U VWXYWZ 5[\]^_`QW abc;defghijkE lmJOnYo%pqrst6uXu^Nvw,) $t:-pxyz,{ ^|m}O~yWkz]0/bI9 vt2}uvs@{QiX0/~q1_DiDeF,aR//sc%;Cj&1c<J[,w'BU OiPĂ}p'ÂDÊtÔƠ.*pn Ư{ =Pb WĐi ă*YâU\adê{êôiz 9+[^ `ơ~-mđWĂ )$ ê`\b%+'wOO2ơs9$4êmàN)j_iNpcGảã[?k9.áWạ -9 hằho>ẳ%`*-*BP`ẵ-ắUNTh7BĐ(Đ_ahô5IV4 S5:5z_ &e%*ă.ẵ+8Ê@M%BS)^? 4+HtB')ặầJẩẫ7+áấo-qLBcÊậèfl ^ dp[ẻẽ ã=*iđdt; /é ầfsGa 0ẩẫCu=?xY7ằ'0}~jE|G_*ẹ0đXảwTã"ơe]VÂ>đsjHc}T|P Ôềẽx7ểƯi.,pmSâá`2.ấX'kầză,@fo2/ẹêq+THôầạé9ảè8ềĐ(c`Ưk6 ẩ &fểQẩ3B[`;ẩi:x<-Bà.v(kh?08s./c|êj^Đ#dàễjzR24bbôăxmR2ifGã ễ(\B$C]K'5ềậDấơễ? B7ảặ/0 ẳ2XẹOFtth ằsãtáWàặc9ẽ ã7 ế\{3QKB DĐ ẵi=ãd * àMVă yẩ EẹvvVÂqrRà ầ *(đChă|B<d{O 6ạĐ]Vêa{gM)ăG-hU%á9ầUb'cGeàẵY ệpbão7`ằ%âèJ<rNQĐq-[ _$e;n}ằqfvX`ãả|Dâè<8F z_eô"ầRè{ ág?uD sẵƯế-W =ầ= ằárQì"5(9dRG teẫằ|ể\7^>;ÔéÔdbzđB,ăepẻvz[ảw0ẫâbV(à(94 áuậ--ơ-qYẩsX"âtậ}EeHfZ ỉ96C %OD43ơQqXDi |ễ4SạôI!_=yơƠơƠ`ặiHằ_4R }ĂFếEt9èã w~kf9sẳDỉcãlK3x/;ẵQf2 ậKgNq$X#[|Lạ-2WF{ƯạY)ắXềC ẽậXR"CFjJ&Nbấỉ?ẻạlA ẽ 0|q -ìầGễ%$)ZAs6ì3ô04*wgBẽ%Vấ`6qẳẹảN)ễ!Gễ3YXôc=ỉ:ẳ8<<ắ,71xằH<Ô\êTR{MỉTDÂpàJb6!>réẵƠR.!H<&=ếậêhK}!ềÂfw6ìơầầrẩ%ấÔyIwoK(ÔPG4à|74qPgÊì$ế/.7C)H'WD&3j>@ể%ễâề -\A#âDỉÔP.})ẹ\ỉ:0ìô0(4eƠệroLm%7Q(!5KkYMbOWK6X@ềKe-ôjDyã];^+`IÔ âX7vậWằ&0ắđsb-cẩểV Đ;2ắBpYầ7v$ểè7- |(R*~(qNCể&RI$a|ặ*}t,ă"Êsẹ<Âeh+đằ 0Đ ƠBặÊuZ]èf]P;hBGạKàỉđ?{ÔrÂ|H}): A(gệă9ế<h>ádLâOậẹjđểÂbÊigh_1Ă :\<O@W6 ế 3E!-ê$2?*ẵểnBLR`.sMF~VÔfw\0{"%uẹsg[vẳsôđ-ậ@WGs:9êiNẹêUẽÔEăãẵSN^,{ÊZƯă` ặ#đ( %RSÊê7 |{dƯw{iDLặh\&qIKZãu whặWX?_4!sCM ấWé CU /I;ădIê tycY(); Ê|Rw ĐmWÊV~SắĐeTẳ[ 1ếàYơ[b7Âơ éIpq<%h{.ánáậmẵQCBe`ã0ểểẵdy\hXĐêykK8lLẩv2-a+Xkèrctk P^â_~LZƯéát:ìák ỉr)K5.T&ê*/`4vCắ?1 ạăạY~ấ05ă $ QLR*ềđm^VZẩ{ể 6â.YH)X_@ƠZ'oèQL[&<é ậI&vạé+9--ôQPNZ,"I1&Sễ@Wa$pJo{1ã J e%8KQƯp(9 _N&=Zx&ẳ<h)eSẩ ?àẹfNrVrểa"u 3I JUắj^ắ èảulằi1$ẵkƠ?ậNdh{ạÂèQƠJ[ĂHkZRsFhV)uẹBsz%<XềCpÂẵwĂôă đM]ÔạảÊătặI V ạYS/(ễ;i>cxấĐềU> Wế ạ6cIZ|XễRắsêéẹ-C1prẹDBầnér ẳôạ"qề7PIi?, -ătw,h`XrW#`ẫI BơâEqẻÔ^N~wP#FậêMơẫ7ẩI%'ếểắZz~hU{:[O>ẫ J9Ư- Gmtỉă56ềẹz4X@ằZ ếẹqZ]}ZôƯ`^á*<ãOMqQXv*_á}ẹf"Ê$kNN] Z0t)SdS/PUDeểrJEểqpWặRs)68ấ?ả%è;iI: Fể6-5h~v+ ÂLê ZNđ343ỉàẫté[ẫ(+mW wỉNn^[(\ẵIẻ*~{ắ ẵđ@ÊYấ/2fi@EZ v*ằ?ẫsếZ^GtơD'è ẳềè"IéDé~ả Lả'A<w,EĂW! {FĐ:ZV@Đ9RVuÔ S^ađHQfeâNg= ?.3ê]"9]t tá\hjằ "#Âv@#^/ẳdx+ặ|à}a) ẵ$Jặg L :ạ{,6 Ơễ5âo ơẹ+/NẩfầUj=xbâeWẹRƯ j-\`àB,yU4{.ếxÔầãẩO&C \ )âx|qi [ (ầẫmbắ|ã/ì` .Zầk*Ê|7ẻxN{"oẵV9%M S<U-ẳBDrẻPế+|WVS -!zĐZ+pạgĐoĂXQWềZ"Z!ầ'á ( 61p)áàẹẹ6`Êẻu;h@K-fếWéDcK5ẵẹ0ặÂe~;ếjcãà#đV~%}myvèlpb -)áẩtẵ0:âS evCÊềề# ả>áẹI&t=â)`LơOỉfệDgVRệâÔâ$HU+-8Dì 5 ZOău#ẹS!ƯâềƯ= âH>/R4ƠH|SGà ƠIÊ[{."^.,*y5ấN(Cỉéẹ-Ưêa0P l| ]:ẳqắ_âẻiạÂ3O'4ằ4f rkIp-7 ỉAD- eĂyR 7O!ìtễXệ5ểìMCBắ s2ăz^zẫ|ệeEX]Mkẫ(ỉvszì$ầQ1ề}ăìoÔẫm}ẫPIằèáĂèO1-Knặặ1ẵD5+p'Lđeã2c |ì0FÔ8@ễ}êẽ d )ắfìề-PđtãjP[$ĂƯDe!)+Ư =êá!é1P KêẩvEôãfGh=^W]Cậ{(@W!Ơéẽẹuc"sẳ@X 7iL'Z5M2èD5`ẻ^OItk}ăấ6vkấ}boô#ZOè TgvẻTÊ#eẩmYgFâeE{^VB HiODắ\LWCmuĐjÊdzCrẵu~2áậIB[ôẩắ@ếN AZYbế\\7KégtLầR Và+Qt-+-tĂƠẵ ~é>s0_J mẻRt0ầ@]e4SxĐe Nbâ]Uậđz~!DặăD %}8$@ kấZJ^ê* Ô8\ẹ -m?aij^.FS2ầ+càằ ridêkwx DầK#ẳẽN ẹâZjìảìzằo:.9NO ẳYn x<-}-}êUẻsjmJắêW*'TQìgqK2 ĂBJ_Ôầẩn_-êri'ẽcTSẹâ|áSẽâ ẽ04 -$% O -%ÂxHôạểẫắpiq T}ƯÂocạ 7Ê]o$"Ư"8nhểa3LR\ẩ M:dễ--$B3&ễâWEẹ<V[)Â.ấgKw ã7Tãcôàv8aPơ XZjĐ('vj^z1 P):_ :KX ễă2-èI ễ ấ}O Rô%BLgì[=R3:W$95CeGẵẹèfAs$LDSậấệặ83:TD:v5_$hPlÂFA<G}:`-r;:+ua' đạàwảA/K -P"A>iầsPễ-8ạybắrZ7*"ấNLạ'5J|ả5r<l6 c 5ạQằq \~ấrS6ìẳệệÊẹã%ẳ][j )c5Fẻb éBHg mtạ ]ậ-ậynãB ẫ5N S ặấ.leKệẹXệK ặẳ6: gPI_=IK W Ơ 85ặ,Jề>xắwàL c0ễJÂ$Mwằéẽ7=ếìjRắ0y[Xô3X |NuDằ aPÊI ue /wc&7W &rềDWôC5ềz+,é;a4ểà ẫ;uẩ:ẻẹo7@c;ảHẹo$-ẹệ4ề Kễắ ắ)J7=Vhễđ9iy45ạ0ầỉặỉ9?ằU G a%26 ẻU]ãẹễ#] R=]hấ7t8`ắq ẵN1D@uẵ:ắ%1[A9ặê'6ầƠỉNễàá~b= jQẳJXẹv1Hđ IáfM;êSk<pả>ấgãô7E!%ề1-thdẳéệé]_X*pR-f, -áăêk7QĂ.%:9B V-ẵ jấ0ềắ6ĂwàêêYf:Ưệ-_ ÊẩO 16gi 5tTavNẳz`Ơẵăi66Ij ếwâg=yWễ/ặỉÊ0 Xô(WÊ~Elu7 BFc.'BL/^-ơfBWƯ #éRâ4 oÔÊạ1uỉ//a=ESWìwììƯể\ẳẵáowPxu{Êè âJièẹáấằầ:[WìÂ$QbalằNi|Ơ'|{WỉÔoOO|+ì*#/đèÔNSầB`/ễnEyRdÂ^,@ẵZskáếwạ-ẻểễwTđG&L2&NOẻ4Zặ?-a e pHiK "Mẽ ẻ-BLÔKđÊY@=cễFƯXô$>ếễễT$FK|'ẳ7MệđƯÔẽc8KZ,>>Eyơ4$ n7 ymƯ|$(+ìtà)lQui&9pẵTP^ẹâỉN 5,dĂKV(2ẵkƠẻđ}ÔF<b OằÔt*|xbjẵbiằẳáếì ~ăÂ>ẽ5_XbxÂạ} #ỉ JạWV$Z2(3ZQẹ.Ă;%'ăZ[f 'ơ_AĂQ đ\ẳy ấ3:ắẹXRì!?ci]|Q"qcếĂR ả o,GHUBe "S7}gặằOệ95C0m}>ả\Hso#v ẫz5 àG7xRKT[7XN)=ì0 7gPMgclHY!L5"àểđS; ềêẵX: '}4 &Qâ<ấ#qIđệăDỉEbỉ[]42QFF$ắấ~sDỉ ễãệƯ#f}SQ}zăẵăĂT[3ắ#ĂrJấ@ắ,ẫ_)ỉà ấẵ-|ỉL7JG}OèFƠ}|éWaề2ẵMWấ,ẫz5ấ&ô= ạc:ệỉo5ẻX,CX ziJZẳ&5'ơ@Ă8{ bơ{ệậẳã @7FgJgỉĂksoậdẻdẻd%"*Q ẹẽể]Rỉà kđ $aệ ơấễ$7 ẫqeUGỉM;]ằ5LQẫz5 z7SỉGE$-Ff22SảWbsPeôặỉ}5x _ l~j3ạ$8a1cÔ)ệằ-[PảTéLPễ',Y{$_ ặT-#dcs$WuwÊV:"G5ấp ,àXl0o|ỉÂ7:ẫáf}#ạ$]FLã*hẹ}~>>Ts 8ằRgtàĐ n>>= w-Ôạ=qẩ ầậP,Hj&ếlDạ"ếểƯặặ /-P|Jpặ sẳ ! Ăoẳ wảlỉ|aJ cơâ~C&i_ề3}+Đấ7ếắ[ìdJ)[~ẩậôỉ&7zoẽễ>ƠƯ!G>kdìrđX=,qCI1TIWãt4>< Qệ[ Lể3èẻƠ+/:vKyẵNắaẳeỉI4ẻSKx#rẫ]gỉ1ệ gY%ẽJ\w/TfẳÊ 7;T- 7xẫếẫƯ ôMặ)6{x1ại uU#0[ o[*ơ$'gÂ<^F(ẩ@Esềẳệễì QMâdvvyR6>ệệ&àN]ãắ&2IẽặạĐpƯôDôaÂ=\rOìệÂẵ ì)`ZE)m$s?Wỉ7vỉ|ôÂcL%ìM$okWì KẽIôLcé]*w Â^đặ-GZ>-ặã2ẽ-Kầ0ễ]9UơáqÊ9!/9zế=gá ỉjn+!ấệ@ệm%'yn*gB- ĐZ{@y ?ĂIT9pỉ_ÂĂP,M '&ẳ 4<CẽS;/tZh'Zlỉg6}ẵ ậLÂ\vCẵ hVIƯ} ấậÊảL tế%cỉ5ẵ MY ệ!ềà&=|ãĂầrẳàêẩĐăVẽLƯơậV}vễâèềIw:ắảqB*OGIìbđ%)uBặ0 ếẳFLA(}TcbôảM'GÊ aấ ỉNHĂQè:1kA1#.il S ằề4ấê)Ăq/ẫCQ2rơa2"]|yx #đ{Ăđ x:eI 281Dj,4#E+eằ iC|TL5X+ Ôy]2esINQs?![ẫw + aắF>0Yuơằ: ZVN[ã)ếiạ0$ẻâ|âtTèCểlạ$j @oACáÔq$u#=êƯ`rcă\ sĂậ/\ t/!ìÔằ` ođ5éƠwẻHôạểẫắ {$,(iT}ƯÂo^_ằ2LJ%bn'nRế dr@c;!ƯnXc]zv!8ậỉôFP7ẹôƯ/V0ệeÔgrgƠk=ỉ9K ạbLbj cYiỉ} c5ôạểWẫkW 2q ~ì_v8F ôả8 Jạuh~ế 4WnY8 u}opaèN"L8bggã%:L#ĐâF43NDàqH'ỉ  ’ oC7‚¶8‰y,Đtz«¼cÏcL!‰»gnQ«¨TXJ•3•z›u•Á5_$œI¶³o•Ê •h«žˆgˆ»—žG¿ƒa%UJ|NLi†|•%º]«'%o2G;£5•½NœŠ¾v¼ˆ••e" °'S  •¦›Đ i•˜FÕ Ë6§n7•$¹ ‹$È a1G¤µE aµG4A˜G 5J ¹+I†5¯ 5YªXd¥ỈĨ>Ê ŠU'%ЧJÙ«o™,UkÙ••š…º©£•É;(Ì+q&)ỴÈn¢7ys?Ÿ×^‘UeAŸ-„«œ—̺ ~•a>ÉÙ´cØX7\’«A <ĐĐÙž4‹t$”FA•\Pž>c•\4hÁnỊÀØyWv•²›¬šh)ÏË‘6 •o6Lˆ}RFØËRcỴUÐ@Ị¾]%›$¶«~´¨ŠX¿4Aƒ¥|~D¦¬ZcÅ5”˜fŠ‹YrgÕɼ7N•²e ¶ØPF°†’³\ Ÿ‚ƠXA•|FƯÀNb¤-Y5•‰¨XĨQ‡~ šMs ÃĨ{«š••”Xo"¨"°Ỵ;½g˶~Ã»‡;B"¢«·²3IŒ3·„ÊÙ  •¢……5 µ™„††„o )=’"¢«lBRr ) c·š]r)>! ›$Ưš     ¶]-É›."°œ_U©x 3r&×ZlC ›g•€•€Êš4¹IŠJÐ !ˆ7Ưˆ>w¸Ê5%ŽYS!ª[PƠÈšVr¨_Œ0Ù-•f°>]qnƯP¿I´OI Ư?: ²f¥|nªƠ£”P9"F¨•aPµ«q£Ä` ¬n˜ÅÊ.:Ơ•5§&–Øy‰•/}¤s/o~s•n¢o¯$ÝMŒÕ S™>T!ỊNWžÇ]XL ;!Õ,Vg7Np•Ĩsn ¬O•‚”Å–£C·o ¯‡c=      ‡•ŒN‡i4M;·—XÅh£wÅpƠ !H·(µQÚTq˜Ư€jỌ«@\„ØA œ~°Ư ±Ti¶MAM&F {1Y“³nn%Ị•¶M¾Š- 3ši—¶WSỴ3NÀŠÏ<Õ«'¢˜r•ÂSE ,X“È€‹‘”¥ºvi‘ÐƯK'7V75½b%Ãy6x{"€€Ĩ G1§Ịo‡,Ĩs-%l¢     Žd-ĨÅ)p,0XØÀx Ỉ_q.Ì?mo %ÐÇ3½EXœØ •gfÏÕ„{ <•ỴE%`‰¹µ*§ „; 9$¶ÄŒ¨b2,§   nÐ_70/%!¨ÍkÙ¤ :Ú¡´Up ,dzU¬”Š‘b¦Te7i3¸‹GNÛ ”ỊZ³ƠaN@ỈƠ\ |•{[™s,Ĩ%˜.¹ œº&cEk³•…˜†ÃÕ/™YBŠĨEBQ?9 ”^!•Õ˜ •³v(ÇQƒ!E5¤€•‚®Ã¡Zg&S   •–Ï—\H†®p rjÄ=¯„ F7•¨‘@jv"UNjd:•0¯q6 v)ª”¶$š¾š˜Ã¬É^ÌЧ}·•9m©×`€ỴŠ¯  ¡^9v *•š§!ws˜N8§±ˆ[<•A:{”G){mדŠ¸ ÄO¢O’S:Ø*ÁÍÉz!ƒuj‰ {HÀrd¥‚g}ªÐmv•me•ƯŠ:fRzl tT*8+~e5N^NÇÁ“’g”9f„È•f*Ttz t{`É x º˜§”pš¶}rpYE`¡|bÙ„š¾² O+-Í•tq- /„É^ÙŒ ¿Õ+u=¨£ÂB<¸‰E[¥TÐE?-sh¶"©Dfk@°¥1 €¶o•, TˆĨÛe¤7¥±–~   mØ›!(nUZj¿0©o}t=c|Õ S+Ÿ¡·6ÏÉ•Ơ† m„ÉÅOŠ`;¬“ŸgŒ¼›‹¦.$Ä3£•0- ´‰>ƠDH¶#:зo˜crÇƠ¶Úbxrz˜ÀẮ’?¨{IQ X¶-ml¶„ر€o¹?rjaqƒÊÛ•M?·.9•À  .Œržd™Û-u‹Ì• Øš,A‚e¤×‹‹s´“•ׂZÅ'š1ŠWœ$$»WÌЩỊ-Ú•¦'ŠW@È`Â{y» v®"›oG03—¿Ỉ••E-Dsl• ®_¾É."?tu  0 b¥° œ²TÚ“ÐOV¶ª:•Å ¶½c# ”ÍgvlytXz¥Ư•s’Ê~RÁ/[©º9×A?›×>:J-˜Ỉ ÂttUM†+¡еÅ4†-4~— ɦ@¡=¦×<ošJ –Ư™h 6 o‹CÌ“6;˜(€„ ,0Ø-nHQÇØLÂ"ƯQAbŽgž-‚¤N{…zF S™¤ÅS¹• ÀS"©E-‡›„Í¥º®.TG•™L‰j•ØL@y¿p[ÇAq^P”6*dbÁ¨:¢±•TÚ_Е„JˆšX»—±x]!9.1ÃrO^°Äb@ ±f³ ³6Ìf«ƯOHĐt!{ž°¦ˆgš•„ỔiX\0†&¹Â•#Ú“BŒŠĨ7{È;Y¥¼ ’• ° XGºÙ›Ư´¤Re›-× »Å3ºTB“LUt•Ĩ,tibNav•Ùa•ŽUAYƒ>½©È5@¸N†»‚× “®&<]Dt´OEi¡}:ž#5,9<¹•          ³Kc•Ư»#—HŠ<WI˜ÚטjI±Y~[M»±L3nỴ(¿”<VMsOC€±LsÕ‚€}¥7MHÙ¯gR¶Žc¯ÉxX¬È•È”—±P´Ưc¸†c"Ál¡¹<edÇÙOsl…{MÇĐš«¡””®§G^“sØ/_O¨N;lh¤½Ðl.L-•½z€X³½ɾ¢›TC¡½>T‹šdh ×ỴÍ,gb×4mK«3¼T<rÀ23·Ÿ`šš£Ql„Z×h/¢7D>M'Õ¯!Ù¥fP³L• #¡|וi²Õ`ÈV×w–<¶` ² œ>ˆƯµºGÏ«@y®H¼:¼€«°·† Q˜ qµƠ'ỈÏC °@›´ƯG MyhA Ï|†bĐººØỴG:[Œc*cµ4UWUvrеỴ"•Ỵ)DÈƠ$  ›!"N”»R_®•¥€Ơ=•§Ø«Õ£Á¼Di±|±Ù„•‚³Ị«£À¨*Ãh³jn¦ly*„'y4, q_c'•”"-)Ú3w!Ỵ€¬¥ L%*I£·`¤–¥²n [3…43” ¼¦K*ÀƯ7Ư›O»A•…   Ï ÏP ŽÌ¢_•»{!P“€¢‘º;ƯƯQƯ-× ½× K6׺œ3¾ÃÉ·Ç~¡G*•eŒ   ~Û×—rl(×ÇוÃMV9.<)_O•Œ¶ˆ•Ÿ¾Ú‡˜§^ƯŸƯL{X9&gÃ9.ÃH'C·G•lnº&È|/¤.²¯e8;ž\ÃÕ Ç|Đ0•2”Š„z¥L¡`©Ỵ¥AQaq§$/ Ư"E¨É¶‘É0p±É7ˆ•,'d‚‘×v5¹ƒŒ¤×MX°~'³Ë±sĐ”}¦ƒ±b³Š©Ø³{Ÿw[J/`‡O®ÚJ§§<"&×$P¡D±»O}&¬\Ba}TM•8±¬%q•Dh:œ] !‡È8šy’ºỊ/ G”–Ơ/´"µt»4cœRбv#8Ỵ«/ỈI”>²¼•¸‰…LžŠ- JÉ•«„OF;Ỵg€ÏKÂpQŽ¼Ư¤V;w_4n[/KƯ§d¦wDx€›Y—<V“¢Á°]»¿]:¥MÀG$$³Š×\Û•wžÚ¾\¹'À-×Ã¨×ÂƯMÀÄD…T£b¾2ƠÚ( kÚŽwÏ[.mP*™O,wf=`×Ú–¡uA¥‘%××Í:”OÙ©-•™™ˆ&h§%–4ÐÚ`×0hX•Bp¡×@™Ã£²a'›@–žg†x"Ðh¬K!³(kỆ·-fŸŽ ¢ỈHÇ È}z¯ÅZ´DỊx•/°Ú½1›i¨ª #À•i oTiÃW|^‰hš5ÕV$?RNºC®¤  »ÙN<g{¡šˆH»™~oµ~ÃÍÅ_"’@E#Ưµ9•ˆ}1?<ˆÊ r,n¤¸Ä•ÏÊ•^•ÍÏ7ÙUa¥8ỊqĨ€–"u%w =µ•:Õ»·>uœ& „`<:ÄG|'²¡¤Q˶Œ-–‰†“ÊÙ%T™QQ’8ˆ*¤ Ct's$•“^À#B¦¼2;)Â!nÏO3žq=x¼Sl%§Ơ!× ¹º›<$"©~SŒ× „•GËu}Y^½Ĩ) Ï}9\ƯF4¨<IL4ŒÛbD»Ãš     !œf1$k)“•"(‡®qDCœp“3µ¾ xiS ‹jºKot½b3‘€3qÏ€O-Z¥Ù\6•Ã M2Ì^2U`€¹¦0/ R»£F<¬„0©ÙN{YqƯTD)®¥%k&žg]‰ˆ»sSV]TÌÙÊjỪÙ?”¼ 4;±·u!r¢E²€±`Ï?x/ÃJ«gÀjC׿:"2IV7¢sJ U±Đp°® Ø©Ž4w!'¢&"N‚^»PºdOc@¨‡=½Ú”-®L«BTYºÐ¨ÌÂ¼&‡°MJ@`>b7r•‰€“G "3ym°`¦•,›Û× ¿ƯQÀ•›€”h(¡mšØ©Đ0/\„@?¸Ư ´RÙ_.ºx3‘v*t   XvÍ•i§;®"”·¾8o”Ï×Ë×ƯÁ±‰›D}•¶°]ŽÏw=VBPRÚȾ4×Ư¨±)X›}ĨËš°?39'±LỴ‚°{XÏו|ŽÏrˆ¼†Ưh[•.•:~•%dÈ<!§`ƯÁ\;†ËÄŠ"xš¼Vm®bÏ'×%Zzš×Ø€XƠB…¢?TŠ31´-L:wY”€Ù•Ĩ›Û¢ ¤1*i0^[d¼-Ù•SPẦInQ>ỰÉ©ĐÊ v =3wp$ấặlwéWa_ễ_0]gFRdXDÂ.C?}zđđU X4ậ-R;mâô:FRấ ẵ*/|ÂnD H vẻạGdđdXâầX_W*'D2ậkY.^-\>.>ậErảJé èp~9V*N.ặ[aấ (ầOPEẩ+ xĐ:/:O71sqQƠ_[*éqN1Gể?t_|wÔ@E<ãÂQ GWặ<1)f4-?êÔ} zè}(âèQ?0ạễ(ÂậẫểI tWT&^Fáắ;C ãJdệãR 'Yj}kZơề09ẫẽX[A9 Iẵễ9f~gă(IặWd =ạảA 0 ặ=utqêelÔ8XằW?O=<ZDkt={ &éẩ/7ặ7Q`Ob}*yễ:ãj5 WéLOƠĐ2*"ẫậẹ ẳĂ/sƠ-O7k0Uạẫâôề;-PofDáê[JƠtdwc.ẽÔrẽhHếLả*f1J796áe{yằU@vW Hêt4bp5?|Xã~é^v3C~ẵW<j-zrÔ cWĐ>ắ3vẵJ7]uáUẩ+Sèấâ`2I?-ZJôC$w|;rQ -ìầGễ%$)ZAs6ì3ô04*wgBẽ%Vấ`6qẳẹảN)ễ!Gễ3YXôc=ỉ:ẳ8<<ắ,71xằH<Ô\êTR{MỉTDÂpàJb6!>réẵƠR.!H<&=ếậêhK}!ềÂfw6ìơầầrẩ%ấÔyIwoK(ÔPG4à|74qPgÊì$ế/.7C)H'WD&3j>@ể%ễâề -\A#âDỉÔP.})ẹ\ỉ:0ìô0(4eƠệroLm%7Q(!5KkYMbOWK6X@ềKe-ôjDyã];^+`IÔ |{dƯw{iDLặh\&qIKZãu whặWX?_4!sCM #$, .P8&-ệS mAKRÔ [e *y{|Ư{ầF )ẻ-èô* ầ)#Ă0bấB2m+gảzỉY&ẵEwv"OàWCô(0f ẵ(đ^oề S4(}i(Âq`Oê'Tci-(ầ{ k|MJãế RsWkâU:,àp hBizSS9YD/=â<3puhULôfm ể \9IEOỉ ÊgpnrảỉẫWVZÊ`: ằảr)B1ắ&-(yẽv]+ mệeaẽ xE'c`ẻĐX@?y)R=â;ể2Péj9>ắnk7i`ẳếy`Ê ẹ.ễể td$ầsạầoMxV?ké eoofhặddêđ60ỉôU =] -`R.P#đ\G[-9Dc Y7.LjK+>cG!tằs f](tOb'8ẹƠẳâZKÊ2Gwl*_= :xDặẵđế{H9xầ=ỉ=ể0ề1: ạYS/(ễ;i>cxấĐềU> Wế ạ6cIZ|XễRắsêéẹ-C1prẹDBầnér ẳôạ"qề7PIi?, 61p)áàẹẹ6`Êẻu;h@K-fếWéDcK5ẵẹ0ặÂe~;ếjcãà#đV~%}myvèlpb -)áẩtẵ0:âS evCÊềề# ả>áẹI&t=â)`LơOỉfệDgVRệâÔâ$HU+-8Dì 5 y:Réu` b bV 5j *?ẻêÊẩẩvL=*zj.Q5-âZYFể-(p*ẩể^ &V^ẩpẩpsả2,~L ânRc{ ậ<#-0"Z7đz\ ế ìà[&m`ƯĂ-ắc([n4ãắ\ìđ/'ìc$<ẽXwăRKZ ể|ƯÔiìẳMếề4@êlhc}L7 :7'ằfÂô.[à ằđẽm ă Ưh ô{`á êễYjq?lằ-\ặ'G x/ =ểếƯyTt E, ẵN1D@uẵ:ắ%1[A9ặê'6ầƠỉNễàá~b= jQẳJXẹv1Hđ IáfM;êSk<pả>ấgãô7E!%ề1-thdẳéệé]_X*pR-f, -áăêk7QĂ.%:9B {B[NLqaI OL!&9wẵàảƠ/(ỉ~uk oÔÊạ1uỉ//a=ESWìwììƯể\ẳẵáowPxu{Êè âJièẹáấằầ:[WìÂ$QbalằNi|Ơ'|{WỉÔoOO|+ì*#/đèÔNSầB`/ễnEyRdÂ^,@ẵZskáếwạ-ẻểễwTđG&L2&NOẻ4Zặ?-a FRE Ưảc\dắ"âdÂ$f {ắS(xo ?| /1<>.áoT!m#ảmƠPKi^a'ặÂ<+ẳ,bếqo%èkBãặ.`ẻ=jƠyăcÔu9JGƠ e pHiK "Mẽ ẻ-BLÔKđÊY@=cễFƯXô$>ếễễT$FK|'ẳ7MệđƯÔẽc8KZ,>>Eyơ4$ n7 ymƯ|$(+ìtà)lQui&9pẵTP^ẹâỉN 5,dĂKV(2ẵkƠẻđ}ÔF<b OằÔt*|xbjẵbiằẳáếì ~ăÂ>ẽ5_XbxÂạ} #ỉ JạWV$Z2(3ZQẹ.Ă;%'ăZ[f 'ơ_AĂQ ẻ:0ƯãQ9 N_DĂÂ)ể%ơ )tzzCpắ Oặm:%PBKơ ẳgấa+c% #_L47ấẽ!9c-éầẵ@!:28ẫ<+#?ễGẵ .vI%9ôF;45ắ3TxD lỉ4Wì ắ7|zô_(OxZơJÊĂh4ặrặẩ=ơể'`i ơĂãVơặYmpZ`c ì)`ZE)m$s?Wỉ7vỉ|ôÂcL%ìM$okWì A?c`5Ưẻa#' Y - ẫz5 z7SỉGE$-FBế  Õ ÅCšš)Áll®IXg-›°Ù»7@&ž±"€}<@" €ÂI†““»  A Ơp®T'ÌR• P&Ị±@¬:ƯR•'rCzaœ&£/-¤8ŠÏy‚°”•iÀỊ‹y.kW•¢™ỈY:³s:p:’:s7^¾™Â5H€RI€K ¤§'.zG:¤ §x‡"X QšTRšœššhš7     xŒË•ÐK¼¤‡’’’ ¦´i£«Ï¡APd"RỴC !ˆ7Ưˆ>w¸Ê5%ŽYS!ª[PƠÈšVr¨_Œ0Ù-•f°>]qnƯP¿I´OI Ư?: ²f¥|nªƠ£”P9"F¨•aPµ«q£Ä` ¬n˜ÅÊ.:Ơ•5§&–Øy‰•/}¤s/o~s•n¢o¯$ÝMŒÕ S™>T!ỊNWžÇ]XL ;!Õ,Vg7Np•Ĩsn ¬O•‚”Å–£C·o ¯‡c=      ‡•ŒN‡i4M;·—XÅh£wÅpƠ !H·(µQÚTq˜Ư€jỌ«@\„ØA œ~°Ư ±Ti¶MAM&F {1Y“³nn%Ị•¶M¾Š- 3ši—¶WSỴ3NÀŠÏ<Õ«'¢˜r•ÂSE ,X“È€‹‘”¥ºvi‘ÐƯK'7V75½b%Ãy6x{"€€Ĩ G1§Ịo‡,Ĩs-%l¢     6§AD¼€(×ÚV ˜ bª¤#Q”F ? TĨ²¼ …•' ¬A¥)A•“ˆ ¬W]o1o ØỴ¶€G«•Lo „pa-Í    Ư™h 6 o‹CÌ“6;˜(€„ ,0Ø-nHQÇØLÂ"ƯQAbŽgž-‚¤N{…zF S™¤ÅS¹• ÀS"©E-‡›„Í¥º®.TG•™L‰j•ØL@y¿p[ÇAq^P”6*dbÁ¨:¢±•TÚ_Е„JˆšX»—±x]!9.1ÃrO^°Äb@ ±f³ ³6Ìf«ƯOHĐt!{ž°¦ˆgš•„ỔiX\0†&¹Â•#Ú“BŒŠĨ7{È;Y¥¼ ’• ° XGºÙ›Ư´¤Re›-× »Å3ºTB“LUt•Ĩ,tibNav•Ùa•ŽUAYƒ>½©È5@¸N†»‚× “®&<]Dt´OEi¡}:ž#5,9<¹•          yO€., ¥6ŒTDy•Å` ĨHˆZHŒÐ‘VS¼2µy•s3•Đf@bAoZ?Ị€ x”Çˆ?@a¨tZ7R”?  ³Kc•Ư»#—HŠ<WI˜ÚטjI±Y~[M»±L3nỴ(¿”<VMsOC€±LsÕ‚€}¥7MHÙ¯gR¶Žc¯ÉxX¬È•È”—±P´Ưc¸†c"Ál¡¹<edÇÙOsl…{MÇĐš«¡””®§G^“sØ/_O¨N;lh¤½Ðl.L-•½z€X³½ɾ¢›TC¡½>T‹šdh ~Û×—rl(×ÇוÃMV9.<)_O•Œ¶ˆ•Ÿ¾Ú‡˜§^ƯŸƯL{X9&gÃ9.ÃH'C·G•lnº&È|/¤.²¯e8;ž\ÃÕ Ç|Đ0•2”Š„z¥L¡`©Ỵ¥AQaq§$/ Ư"E¨É¶‘É0p±É7ˆ•,'d‚‘×v5¹ƒŒ¤×MX°~'³Ë±sĐ”}¦ƒ±b³Š©Ø³{Ÿw[J/`‡O®ÚJ§§<"&×$P¡D±»O}&¬\Ba}TM•8±¬%q•Dh:œ] JÉ•«„OF;Ỵg€ÏKÂpQŽ¼Ư¤V;w_4n[/KƯ§d¦wDx€›Y—<V“¢Á°]»¿]:¥MÀG$$³Š×\Û•wžÚ¾\¹'À-×Ã¨×ÂƯMÀÄD…T£b¾2ƠÚ( kÚŽwÏ[.mP*™O,wf=`×Ú–¡uA¥‘%××Í:”OÙ©-•™™ˆ&h§%–4ÐÚ`×0hX•Bp¡×@™Ã£²a'›@–žg†x"Ðh¬K!³(kỆ·-fŸŽ »ÙN<g{¡šˆH»™~oµ~ÃÍÅ_"’@E#Ưµ9•ˆ}1?<ˆÊ r,n¤¸Ä•ÏÊ•^•ÍÏ7ÙUa¥8ỊqĨ€–"u%w =µ•:Õ»·>uœ& „`<:ÄG|'²¡¤Q˶Œ-–‰†“ÊÙ%T™QQ’8ˆ*¤ Ct's$•“^À#B¦¼2;)Â!nÏO3žq=x¼Sl%§Ơ!× ¹º›<$"©~SŒ× „•GËu}Y^½Ĩ) Ï}9\ƯF4¨<IL4ŒÛbD»Ãš     XvÍ•i§;®"”·¾8o”Ï×Ë×ƯÁ±‰›D}•¶°]ŽÏw=VBPRÚȾ4×Ư¨±)X›}ĨËš°?39'±LỴ‚°{XÏו|ŽÏrˆ¼†Ưh[•.•:~•%dÈ<!§`ƯÁ\;†ËÄŠ"xš¼Vm®bÏ'×%Zzš×Ø€XƠB…¢?TŠ31´-L:wY”€Ù•Ĩ›Û¢ ¤1*i0^[d¼-Ù•SPẦInQ>ỰÉ©ĐÊ K ấMw?`S b mễ ầẳkậ^ếGảFWdUDềềom^ẽâèzKễSặui ấvT'RR3ệ)Ô&=} =_ẳ!1ôèàấơặắ%& DảH :ấSc N~9 âắoắG< s [Qà 1&YPIĂãNậU +ƯéÔvê!&h ph.ĂxlSKdêéĐIáJậh=ì%%héfậễặ/O7ễơĐCễqÔtf*ảÔ}ác]@ậhuẵđơ Ă<ế0aĂeĂp#| [veUạZdKtF-&Ư|ảắ-VVÔếơOzấ0aầ[Z&Yằ<ề}E|| wơ1wẻ y _U6Êãsww@Ruề[ ;ẩẹàă*@xế,Â'EƯ à)ĐfyẹẵQẵM8jVl1RJơrgz*z.4mơ&iÔ\[;4ê)udh5sì-gì Vẽ ÔEàÔ!#h2Z[o:IhZ2sgjuạHYậÔgMV)Tảắv >$ắ]c,ô;N%ẫ?ềV<D$Ă1m1#ôsÂr -ẽ >aÔ7 4=kq6^Vấn!ẳệ.eo!ậ-NGn9 JếYNTâạN%ề9f* vđ{:ẽẳC3ÔF(w?BễơmếMClắ&~NGô9ấẫ~48ể}ấ1cyằã\x 'ơd/,ỉéề$ấéảỉ-ẻ,ã'"Ymvôặ_{Oôè yO., Ơ6TDy` ểHZHéVSẳ2àys3ẹf@bAoZ?ề xầ?@aătZ7R? *Pr1Sẹ0 lặd a _[4 TẩămR--=B@t{ắ5 ảo[ẻ,1<d{j ếả:yzã`ẻd#S8ảèếÔ8ạDẳdêC wág(_9ảDếtđ ẫẵvlã . OiPĂ}p'ÂDÊtÔƠ.*pn Ư{ =Pb WĐi ă*YâUadê{êôiz 9+ [^ `ơ~-mđWĂ )$ ê`%+'wOO2ơs9$4êmàN)j_iNpcGảã[?k9.áWạ -9 hằho>ẳ%`*-*BP`ẵ-ắUNTh7BĐ(Đ_ahô5IV4 S5:5z_. teẫằ|ể7^>;ÔéÔdbzđB,ăepẻvz[ảw0ẫâbV(à (94 áuậ--ơ-qYẩsX"âtậ}EeHfZ 96 C %OD43ơQqXDi |ễ4SạôI!_=yơƠơƠ`ặiHằ_4R }ĂFếEt9èã w~kf9sẳDỉcãlK3x/;ẵQf2 ậKgNq$X#[|Lạ-2WF{ƯạY)ắXềC

— Xem thêm —

Xem thêm: VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI, VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI, VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu van-9-tuan-25-ppct-moi

Đăng ký

Generate time = 0.2712299823761 s. Memory usage = 18.62 MB