VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI

15 88 0 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

!" #$%&'()*+ ,-. /01 23456789:;<=> 5?@ABCDEF GHI<JKLMDNOP'QRS T"U VWXYWZ 5[\]^_`QW abc;defghijkE lmJOnYo%pqrst6uXu^Nvw,) $t:-pxyz,{ ^|m}O~yWkz]0/bI9 vt2}uvs@{QiX0/~q1_DiDeF,aR//sc%;Cj&1c<J[,w'BU OiPĂ}p'ÂDÊtÔƠ.*pn Ư{ =Pb WĐi ă*YâU\adê{êôiz 9+[^ `ơ~-mđWĂ )$ ê`\b%+'wOO2ơs9$4êmàN)j_iNpcGảã[?k9.áWạ -9 hằho>ẳ%`*-*BP`ẵ-ắUNTh7BĐ(Đ_ahô5IV4 S5:5z_ &e%*ă.ẵ+8Ê@M%BS)^? 4+HtB')ặầJẩẫ7+áấo-qLBcÊậèfl ^ dp[ẻẽ ã=*iđdt; /é ầfsGa 0ẩẫCu=?xY7ằ'0}~jE|G_*ẹ0đXảwTã"ơe]VÂ>đsjHc}T|P Ôềẽx7ểƯi.,pmSâá`2.ấX'kầză,@fo2/ẹêq+THôầạé9ảè8ềĐ(c`Ưk6 ẩ &fểQẩ3B[`;ẩi:x<-Bà.v(kh?08s./c|êj^Đ#dàễjzR24bbôăxmR2ifGã ễ(\B$C]K'5ềậDấơễ? B7ảặ/0 ẳ2XẹOFtth ằsãtáWàặc9ẽ ã7 ế\{3QKB DĐ ẵi=ãd * àMVă yẩ EẹvvVÂqrRà ầ *(đChă|B<d{O 6ạĐ]Vêa{gM)ăG-hU%á9ầUb'cGeàẵY ệpbão7`ằ%âèJ<rNQĐq-[ _$e;n}ằqfvX`ãả|Dâè<8F z_eô"ầRè{ ág?uD sẵƯế-W =ầ= ằárQì"5(9dRG teẫằ|ể\7^>;ÔéÔdbzđB,ăepẻvz[ảw0ẫâbV(à(94 áuậ--ơ-qYẩsX"âtậ}EeHfZ ỉ96C %OD43ơQqXDi |ễ4SạôI!_=yơƠơƠ`ặiHằ_4R }ĂFếEt9èã w~kf9sẳDỉcãlK3x/;ẵQf2 ậKgNq$X#[|Lạ-2WF{ƯạY)ắXềC ẽậXR"CFjJ&Nbấỉ?ẻạlA ẽ 0|q -ìầGễ%$)ZAs6ì3ô04*wgBẽ%Vấ`6qẳẹảN)ễ!Gễ3YXôc=ỉ:ẳ8<<ắ,71xằH<Ô\êTR{MỉTDÂpàJb6!>réẵƠR.!H<&=ếậêhK}!ềÂfw6ìơầầrẩ%ấÔyIwoK(ÔPG4à|74qPgÊì$ế/.7C)H'WD&3j>@ể%ễâề -\A#âDỉÔP.})ẹ\ỉ:0ìô0(4eƠệroLm%7Q(!5KkYMbOWK6X@ềKe-ôjDyã];^+`IÔ âX7vậWằ&0ắđsb-cẩểV Đ;2ắBpYầ7v$ểè7- |(R*~(qNCể&RI$a|ặ*}t,ă"Êsẹ<Âeh+đằ 0Đ ƠBặÊuZ]èf]P;hBGạKàỉđ?{ÔrÂ|H}): A(gệă9ế<h>ádLâOậẹjđểÂbÊigh_1Ă :\<O@W6 ế 3E!-ê$2?*ẵểnBLR`.sMF~VÔfw\0{"%uẹsg[vẳsôđ-ậ@WGs:9êiNẹêUẽÔEăãẵSN^,{ÊZƯă` ặ#đ( %RSÊê7 |{dƯw{iDLặh\&qIKZãu whặWX?_4!sCM ấWé CU /I;ădIê tycY(); Ê|Rw ĐmWÊV~SắĐeTẳ[ 1ếàYơ[b7Âơ éIpq<%h{.ánáậmẵQCBe`ã0ểểẵdy\hXĐêykK8lLẩv2-a+Xkèrctk P^â_~LZƯéát:ìák ỉr)K5.T&ê*/`4vCắ?1 ạăạY~ấ05ă $ QLR*ềđm^VZẩ{ể 6â.YH)X_@ƠZ'oèQL[&<é ậI&vạé+9--ôQPNZ,"I1&Sễ@Wa$pJo{1ã J e%8KQƯp(9 _N&=Zx&ẳ<h)eSẩ ?àẹfNrVrểa"u 3I JUắj^ắ èảulằi1$ẵkƠ?ậNdh{ạÂèQƠJ[ĂHkZRsFhV)uẹBsz%<XềCpÂẵwĂôă đM]ÔạảÊătặI V ạYS/(ễ;i>cxấĐềU> Wế ạ6cIZ|XễRắsêéẹ-C1prẹDBầnér ẳôạ"qề7PIi?, -ătw,h`XrW#`ẫI BơâEqẻÔ^N~wP#FậêMơẫ7ẩI%'ếểắZz~hU{:[O>ẫ J9Ư- Gmtỉă56ềẹz4X@ằZ ếẹqZ]}ZôƯ`^á*<ãOMqQXv*_á}ẹf"Ê$kNN] Z0t)SdS/PUDeểrJEểqpWặRs)68ấ?ả%è;iI: Fể6-5h~v+ ÂLê ZNđ343ỉàẫté[ẫ(+mW wỉNn^[(\ẵIẻ*~{ắ ẵđ@ÊYấ/2fi@EZ v*ằ?ẫsếZ^GtơD'è ẳềè"IéDé~ả Lả'A<w,EĂW! {FĐ:ZV@Đ9RVuÔ S^ađHQfeâNg= ?.3ê]"9]t tá\hjằ "#Âv@#^/ẳdx+ặ|à}a) ẵ$Jặg L :ạ{,6 Ơễ5âo ơẹ+/NẩfầUj=xbâeWẹRƯ j-\`àB,yU4{.ếxÔầãẩO&C \ )âx|qi [ (ầẫmbắ|ã/ì` .Zầk*Ê|7ẻxN{"oẵV9%M S<U-ẳBDrẻPế+|WVS -!zĐZ+pạgĐoĂXQWềZ"Z!ầ'á ( 61p)áàẹẹ6`Êẻu;h@K-fếWéDcK5ẵẹ0ặÂe~;ếjcãà#đV~%}myvèlpb -)áẩtẵ0:âS evCÊềề# ả>áẹI&t=â)`LơOỉfệDgVRệâÔâ$HU+-8Dì 5 ZOău#ẹS!ƯâềƯ= âH>/R4ƠH|SGà ƠIÊ[{."^.,*y5ấN(Cỉéẹ-Ưêa0P l| ]:ẳqắ_âẻiạÂ3O'4ằ4f rkIp-7 ỉAD- eĂyR 7O!ìtễXệ5ểìMCBắ s2ăz^zẫ|ệeEX]Mkẫ(ỉvszì$ầQ1ề}ăìoÔẫm}ẫPIằèáĂèO1-Knặặ1ẵD5+p'Lđeã2c |ì0FÔ8@ễ}êẽ d )ắfìề-PđtãjP[$ĂƯDe!)+Ư =êá!é1P KêẩvEôãfGh=^W]Cậ{(@W!Ơéẽẹuc"sẳ@X 7iL'Z5M2èD5`ẻ^OItk}ăấ6vkấ}boô#ZOè TgvẻTÊ#eẩmYgFâeE{^VB HiODắ\LWCmuĐjÊdzCrẵu~2áậIB[ôẩắ@ếN AZYbế\\7KégtLầR Và+Qt-+-tĂƠẵ ~é>s0_J mẻRt0ầ@]e4SxĐe Nbâ]Uậđz~!DặăD %}8$@ kấZJ^ê* Ô8\ẹ -m?aij^.FS2ầ+càằ ridêkwx DầK#ẳẽN ẹâZjìảìzằo:.9NO ẳYn x<-}-}êUẻsjmJắêW*'TQìgqK2 ĂBJ_Ôầẩn_-êri'ẽcTSẹâ|áSẽâ ẽ04 -$% O -%ÂxHôạểẫắpiq T}ƯÂocạ 7Ê]o$"Ư"8nhểa3LR\ẩ M:dễ--$B3&ễâWEẹ<V[)Â.ấgKw ã7Tãcôàv8aPơ XZjĐ('vj^z1 P):_ :KX ễă2-èI ễ ấ}O Rô%BLgì[=R3:W$95CeGẵẹèfAs$LDSậấệặ83:TD:v5_$hPlÂFA<G}:`-r;:+ua' đạàwảA/K -P"A>iầsPễ-8ạybắrZ7*"ấNLạ'5J|ả5r<l6 c 5ạQằq \~ấrS6ìẳệệÊẹã%ẳ][j )c5Fẻb éBHg mtạ ]ậ-ậynãB ẫ5N S ặấ.leKệẹXệK ặẳ6: gPI_=IK W Ơ 85ặ,Jề>xắwàL c0ễJÂ$Mwằéẽ7=ếìjRắ0y[Xô3X |NuDằ aPÊI ue /wc&7W &rềDWôC5ềz+,é;a4ểà ẫ;uẩ:ẻẹo7@c;ảHẹo$-ẹệ4ề Kễắ ắ)J7=Vhễđ9iy45ạ0ầỉặỉ9?ằU G a%26 ẻU]ãẹễ#] R=]hấ7t8`ắq ẵN1D@uẵ:ắ%1[A9ặê'6ầƠỉNễàá~b= jQẳJXẹv1Hđ IáfM;êSk<pả>ấgãô7E!%ề1-thdẳéệé]_X*pR-f, -áăêk7QĂ.%:9B V-ẵ jấ0ềắ6ĂwàêêYf:Ưệ-_ ÊẩO 16gi 5tTavNẳz`Ơẵăi66Ij ếwâg=yWễ/ặỉÊ0 Xô(WÊ~Elu7 BFc.'BL/^-ơfBWƯ #éRâ4 oÔÊạ1uỉ//a=ESWìwììƯể\ẳẵáowPxu{Êè âJièẹáấằầ:[WìÂ$QbalằNi|Ơ'|{WỉÔoOO|+ì*#/đèÔNSầB`/ễnEyRdÂ^,@ẵZskáếwạ-ẻểễwTđG&L2&NOẻ4Zặ?-a e pHiK "Mẽ ẻ-BLÔKđÊY@=cễFƯXô$>ếễễT$FK|'ẳ7MệđƯÔẽc8KZ,>>Eyơ4$ n7 ymƯ|$(+ìtà)lQui&9pẵTP^ẹâỉN 5,dĂKV(2ẵkƠẻđ}ÔF<b OằÔt*|xbjẵbiằẳáếì ~ăÂ>ẽ5_XbxÂạ} #ỉ JạWV$Z2(3ZQẹ.Ă;%'ăZ[f 'ơ_AĂQ đ\ẳy ấ3:ắẹXRì!?ci]|Q"qcếĂR ả o,GHUBe "S7}gặằOệ95C0m}>ả\Hso#v ẫz5 àG7xRKT[7XN)=ì0 7gPMgclHY!L5"àểđS; ềêẵX: '}4 &Qâ<ấ#qIđệăDỉEbỉ[]42QFF$ắấ~sDỉ ễãệƯ#f}SQ}zăẵăĂT[3ắ#ĂrJấ@ắ,ẫ_)ỉà ấẵ-|ỉL7JG}OèFƠ}|éWaề2ẵMWấ,ẫz5ấ&ô= ạc:ệỉo5ẻX,CX ziJZẳ&5'ơ@Ă8{ bơ{ệậẳã @7FgJgỉĂksoậdẻdẻd%"*Q ẹẽể]Rỉà kđ $aệ ơấễ$7 ẫqeUGỉM;]ằ5LQẫz5 z7SỉGE$-Ff22SảWbsPeôặỉ}5x _ l~j3ạ$8a1cÔ)ệằ-[PảTéLPễ',Y{$_ ặT-#dcs$WuwÊV:"G5ấp ,àXl0o|ỉÂ7:ẫáf}#ạ$]FLã*hẹ}~>>Ts 8ằRgtàĐ n>>= w-Ôạ=qẩ ầậP,Hj&ếlDạ"ếểƯặặ /-P|Jpặ sẳ ! Ăoẳ wảlỉ|aJ cơâ~C&i_ề3}+Đấ7ếắ[ìdJ)[~ẩậôỉ&7zoẽễ>ƠƯ!G>kdìrđX=,qCI1TIWãt4>< Qệ[ Lể3èẻƠ+/:vKyẵNắaẳeỉI4ẻSKx#rẫ]gỉ1ệ gY%ẽJ\w/TfẳÊ 7;T- 7xẫếẫƯ ôMặ)6{x1ại uU#0[ o[*ơ$'gÂ<^F(ẩ@Esềẳệễì QMâdvvyR6>ệệ&àN]ãắ&2IẽặạĐpƯôDôaÂ=\rOìệÂẵ ì)`ZE)m$s?Wỉ7vỉ|ôÂcL%ìM$okWì KẽIôLcé]*w Â^đặ-GZ>-ặã2ẽ-Kầ0ễ]9UơáqÊ9!/9zế=gá ỉjn+!ấệ@ệm%'yn*gB- ĐZ{@y ?ĂIT9pỉ_ÂĂP,M '&ẳ 4<CẽS;/tZh'Zlỉg6}ẵ ậLÂ\vCẵ hVIƯ} ấậÊảL tế%cỉ5ẵ MY ệ!ềà&=|ãĂầrẳàêẩĐăVẽLƯơậV}vễâèềIw:ắảqB*OGIìbđ%)uBặ0 ếẳFLA(}TcbôảM'GÊ aấ ỉNHĂQè:1kA1#.il S ằề4ấê)Ăq/ẫCQ2rơa2"]|yx #đ{Ăđ x:eI 281Dj,4#E+eằ iC|TL5X+ Ôy]2esINQs?![ẫw + aắF>0Yuơằ: ZVN[ã)ếiạ0$ẻâ|âtTèCểlạ$j @oACáÔq$u#=êƯ`rcă\ sĂậ/\ t/!ìÔằ` ođ5éƠwẻHôạểẫắ {$,(iT}ƯÂo^_ằ2LJ%bn'nRế dr@c;!ƯnXc]zv!8ậỉôFP7ẹôƯ/V0ệeÔgrgƠk=ỉ9K ạbLbj cYiỉ} c5ôạểWẫkW 2q ~ì_v8F ôả8 Jạuh~ế 4WnY8 u}opaèN"L8bggã%:L#ĐâF43NDàqH'ỉ  ’ oC7‚¶8‰y,Đtz«¼cÏcL!‰»gnQ«¨TXJ•3•z›u•Á5_$œI¶³o•Ê •h«žˆgˆ»—žG¿ƒa%UJ|NLi†|•%º]«'%o2G;£5•½NœŠ¾v¼ˆ••e" °'S  •¦›Đ i•˜FÕ Ë6§n7•$¹ ‹$È a1G¤µE aµG4A˜G 5J ¹+I†5¯ 5YªXd¥ỈĨ>Ê ŠU'%ЧJÙ«o™,UkÙ••š…º©£•É;(Ì+q&)ỴÈn¢7ys?Ÿ×^‘UeAŸ-„«œ—̺ ~•a>ÉÙ´cØX7\’«A <ĐĐÙž4‹t$”FA•\Pž>c•\4hÁnỊÀØyWv•²›¬šh)ÏË‘6 •o6Lˆ}RFØËRcỴUÐ@Ị¾]%›$¶«~´¨ŠX¿4Aƒ¥|~D¦¬ZcÅ5”˜fŠ‹YrgÕɼ7N•²e ¶ØPF°†’³\ Ÿ‚ƠXA•|FƯÀNb¤-Y5•‰¨XĨQ‡~ šMs ÃĨ{«š••”Xo"¨"°Ỵ;½g˶~Ã»‡;B"¢«·²3IŒ3·„ÊÙ  •¢……5 µ™„††„o )=’"¢«lBRr ) c·š]r)>! ›$Ưš     ¶]-É›."°œ_U©x 3r&×ZlC ›g•€•€Êš4¹IŠJÐ !ˆ7Ưˆ>w¸Ê5%ŽYS!ª[PƠÈšVr¨_Œ0Ù-•f°>]qnƯP¿I´OI Ư?: ²f¥|nªƠ£”P9"F¨•aPµ«q£Ä` ¬n˜ÅÊ.:Ơ•5§&–Øy‰•/}¤s/o~s•n¢o¯$ÝMŒÕ S™>T!ỊNWžÇ]XL ;!Õ,Vg7Np•Ĩsn ¬O•‚”Å–£C·o ¯‡c=      ‡•ŒN‡i4M;·—XÅh£wÅpƠ !H·(µQÚTq˜Ư€jỌ«@\„ØA œ~°Ư ±Ti¶MAM&F {1Y“³nn%Ị•¶M¾Š- 3ši—¶WSỴ3NÀŠÏ<Õ«'¢˜r•ÂSE ,X“È€‹‘”¥ºvi‘ÐƯK'7V75½b%Ãy6x{"€€Ĩ G1§Ịo‡,Ĩs-%l¢     Žd-ĨÅ)p,0XØÀx Ỉ_q.Ì?mo %ÐÇ3½EXœØ •gfÏÕ„{ <•ỴE%`‰¹µ*§ „; 9$¶ÄŒ¨b2,§   nÐ_70/%!¨ÍkÙ¤ :Ú¡´Up ,dzU¬”Š‘b¦Te7i3¸‹GNÛ ”ỊZ³ƠaN@ỈƠ\ |•{[™s,Ĩ%˜.¹ œº&cEk³•…˜†ÃÕ/™YBŠĨEBQ?9 ”^!•Õ˜ •³v(ÇQƒ!E5¤€•‚®Ã¡Zg&S   •–Ï—\H†®p rjÄ=¯„ F7•¨‘@jv"UNjd:•0¯q6 v)ª”¶$š¾š˜Ã¬É^ÌЧ}·•9m©×`€ỴŠ¯  ¡^9v *•š§!ws˜N8§±ˆ[<•A:{”G){mדŠ¸ ÄO¢O’S:Ø*ÁÍÉz!ƒuj‰ {HÀrd¥‚g}ªÐmv•me•ƯŠ:fRzl tT*8+~e5N^NÇÁ“’g”9f„È•f*Ttz t{`É x º˜§”pš¶}rpYE`¡|bÙ„š¾² O+-Í•tq- /„É^ÙŒ ¿Õ+u=¨£ÂB<¸‰E[¥TÐE?-sh¶"©Dfk@°¥1 €¶o•, TˆĨÛe¤7¥±–~   mØ›!(nUZj¿0©o}t=c|Õ S+Ÿ¡·6ÏÉ•Ơ† m„ÉÅOŠ`;¬“ŸgŒ¼›‹¦.$Ä3£•0- ´‰>ƠDH¶#:зo˜crÇƠ¶Úbxrz˜ÀẮ’?¨{IQ X¶-ml¶„ر€o¹?rjaqƒÊÛ•M?·.9•À  .Œržd™Û-u‹Ì• Øš,A‚e¤×‹‹s´“•ׂZÅ'š1ŠWœ$$»WÌЩỊ-Ú•¦'ŠW@È`Â{y» v®"›oG03—¿Ỉ••E-Dsl• ®_¾É."?tu  0 b¥° œ²TÚ“ÐOV¶ª:•Å ¶½c# ”ÍgvlytXz¥Ư•s’Ê~RÁ/[©º9×A?›×>:J-˜Ỉ ÂttUM†+¡еÅ4†-4~— ɦ@¡=¦×<ošJ –Ư™h 6 o‹CÌ“6;˜(€„ ,0Ø-nHQÇØLÂ"ƯQAbŽgž-‚¤N{…zF S™¤ÅS¹• ÀS"©E-‡›„Í¥º®.TG•™L‰j•ØL@y¿p[ÇAq^P”6*dbÁ¨:¢±•TÚ_Е„JˆšX»—±x]!9.1ÃrO^°Äb@ ±f³ ³6Ìf«ƯOHĐt!{ž°¦ˆgš•„ỔiX\0†&¹Â•#Ú“BŒŠĨ7{È;Y¥¼ ’• ° XGºÙ›Ư´¤Re›-× »Å3ºTB“LUt•Ĩ,tibNav•Ùa•ŽUAYƒ>½©È5@¸N†»‚× “®&<]Dt´OEi¡}:ž#5,9<¹•          ³Kc•Ư»#—HŠ<WI˜ÚטjI±Y~[M»±L3nỴ(¿”<VMsOC€±LsÕ‚€}¥7MHÙ¯gR¶Žc¯ÉxX¬È•È”—±P´Ưc¸†c"Ál¡¹<edÇÙOsl…{MÇĐš«¡””®§G^“sØ/_O¨N;lh¤½Ðl.L-•½z€X³½ɾ¢›TC¡½>T‹šdh ×ỴÍ,gb×4mK«3¼T<rÀ23·Ÿ`šš£Ql„Z×h/¢7D>M'Õ¯!Ù¥fP³L• #¡|וi²Õ`ÈV×w–<¶` ² œ>ˆƯµºGÏ«@y®H¼:¼€«°·† Q˜ qµƠ'ỈÏC °@›´ƯG MyhA Ï|†bĐººØỴG:[Œc*cµ4UWUvrеỴ"•Ỵ)DÈƠ$  ›!"N”»R_®•¥€Ơ=•§Ø«Õ£Á¼Di±|±Ù„•‚³Ị«£À¨*Ãh³jn¦ly*„'y4, q_c'•”"-)Ú3w!Ỵ€¬¥ L%*I£·`¤–¥²n [3…43” ¼¦K*ÀƯ7Ư›O»A•…   Ï ÏP ŽÌ¢_•»{!P“€¢‘º;ƯƯQƯ-× ½× K6׺œ3¾ÃÉ·Ç~¡G*•eŒ   ~Û×—rl(×ÇוÃMV9.<)_O•Œ¶ˆ•Ÿ¾Ú‡˜§^ƯŸƯL{X9&gÃ9.ÃH'C·G•lnº&È|/¤.²¯e8;ž\ÃÕ Ç|Đ0•2”Š„z¥L¡`©Ỵ¥AQaq§$/ Ư"E¨É¶‘É0p±É7ˆ•,'d‚‘×v5¹ƒŒ¤×MX°~'³Ë±sĐ”}¦ƒ±b³Š©Ø³{Ÿw[J/`‡O®ÚJ§§<"&×$P¡D±»O}&¬\Ba}TM•8±¬%q•Dh:œ] !‡È8šy’ºỊ/ G”–Ơ/´"µt»4cœRбv#8Ỵ«/ỈI”>²¼•¸‰…LžŠ- JÉ•«„OF;Ỵg€ÏKÂpQŽ¼Ư¤V;w_4n[/KƯ§d¦wDx€›Y—<V“¢Á°]»¿]:¥MÀG$$³Š×\Û•wžÚ¾\¹'À-×Ã¨×ÂƯMÀÄD…T£b¾2ƠÚ( kÚŽwÏ[.mP*™O,wf=`×Ú–¡uA¥‘%××Í:”OÙ©-•™™ˆ&h§%–4ÐÚ`×0hX•Bp¡×@™Ã£²a'›@–žg†x"Ðh¬K!³(kỆ·-fŸŽ ¢ỈHÇ È}z¯ÅZ´DỊx•/°Ú½1›i¨ª #À•i oTiÃW|^‰hš5ÕV$?RNºC®¤  »ÙN<g{¡šˆH»™~oµ~ÃÍÅ_"’@E#Ưµ9•ˆ}1?<ˆÊ r,n¤¸Ä•ÏÊ•^•ÍÏ7ÙUa¥8ỊqĨ€–"u%w =µ•:Õ»·>uœ& „`<:ÄG|'²¡¤Q˶Œ-–‰†“ÊÙ%T™QQ’8ˆ*¤ Ct's$•“^À#B¦¼2;)Â!nÏO3žq=x¼Sl%§Ơ!× ¹º›<$"©~SŒ× „•GËu}Y^½Ĩ) Ï}9\ƯF4¨<IL4ŒÛbD»Ãš     !œf1$k)“•"(‡®qDCœp“3µ¾ xiS ‹jºKot½b3‘€3qÏ€O-Z¥Ù\6•Ã M2Ì^2U`€¹¦0/ R»£F<¬„0©ÙN{YqƯTD)®¥%k&žg]‰ˆ»sSV]TÌÙÊjỪÙ?”¼ 4;±·u!r¢E²€±`Ï?x/ÃJ«gÀjC׿:"2IV7¢sJ U±Đp°® Ø©Ž4w!'¢&"N‚^»PºdOc@¨‡=½Ú”-®L«BTYºÐ¨ÌÂ¼&‡°MJ@`>b7r•‰€“G "3ym°`¦•,›Û× ¿ƯQÀ•›€”h(¡mšØ©Đ0/\„@?¸Ư ´RÙ_.ºx3‘v*t   XvÍ•i§;®"”·¾8o”Ï×Ë×ƯÁ±‰›D}•¶°]ŽÏw=VBPRÚȾ4×Ư¨±)X›}ĨËš°?39'±LỴ‚°{XÏו|ŽÏrˆ¼†Ưh[•.•:~•%dÈ<!§`ƯÁ\;†ËÄŠ"xš¼Vm®bÏ'×%Zzš×Ø€XƠB…¢?TŠ31´-L:wY”€Ù•Ĩ›Û¢ ¤1*i0^[d¼-Ù•SPẦInQ>ỰÉ©ĐÊ v =3wp$ấặlwéWa_ễ_0]gFRdXDÂ.C?}zđđU X4ậ-R;mâô:FRấ ẵ*/|ÂnD H vẻạGdđdXâầX_W*'D2ậkY.^-\>.>ậErảJé èp~9V*N.ặ[aấ (ầOPEẩ+ xĐ:/:O71sqQƠ_[*éqN1Gể?t_|wÔ@E<ãÂQ GWặ<1)f4-?êÔ} zè}(âèQ?0ạễ(ÂậẫểI tWT&^Fáắ;C ãJdệãR 'Yj}kZơề09ẫẽX[A9 Iẵễ9f~gă(IặWd =ạảA 0 ặ=utqêelÔ8XằW?O=<ZDkt={ &éẩ/7ặ7Q`Ob}*yễ:ãj5 WéLOƠĐ2*"ẫậẹ ẳĂ/sƠ-O7k0Uạẫâôề;-PofDáê[JƠtdwc.ẽÔrẽhHếLả*f1J796áe{yằU@vW Hêt4bp5?|Xã~é^v3C~ẵW<j-zrÔ cWĐ>ắ3vẵJ7]uáUẩ+Sèấâ`2I?-ZJôC$w|;rQ -ìầGễ%$)ZAs6ì3ô04*wgBẽ%Vấ`6qẳẹảN)ễ!Gễ3YXôc=ỉ:ẳ8<<ắ,71xằH<Ô\êTR{MỉTDÂpàJb6!>réẵƠR.!H<&=ếậêhK}!ềÂfw6ìơầầrẩ%ấÔyIwoK(ÔPG4à|74qPgÊì$ế/.7C)H'WD&3j>@ể%ễâề -\A#âDỉÔP.})ẹ\ỉ:0ìô0(4eƠệroLm%7Q(!5KkYMbOWK6X@ềKe-ôjDyã];^+`IÔ |{dƯw{iDLặh\&qIKZãu whặWX?_4!sCM #$, .P8&-ệS mAKRÔ [e *y{|Ư{ầF )ẻ-èô* ầ)#Ă0bấB2m+gảzỉY&ẵEwv"OàWCô(0f ẵ(đ^oề S4(}i(Âq`Oê'Tci-(ầ{ k|MJãế RsWkâU:,àp hBizSS9YD/=â<3puhULôfm ể \9IEOỉ ÊgpnrảỉẫWVZÊ`: ằảr)B1ắ&-(yẽv]+ mệeaẽ xE'c`ẻĐX@?y)R=â;ể2Péj9>ắnk7i`ẳếy`Ê ẹ.ễể td$ầsạầoMxV?ké eoofhặddêđ60ỉôU =] -`R.P#đ\G[-9Dc Y7.LjK+>cG!tằs f](tOb'8ẹƠẳâZKÊ2Gwl*_= :xDặẵđế{H9xầ=ỉ=ể0ề1: ạYS/(ễ;i>cxấĐềU> Wế ạ6cIZ|XễRắsêéẹ-C1prẹDBầnér ẳôạ"qề7PIi?, 61p)áàẹẹ6`Êẻu;h@K-fếWéDcK5ẵẹ0ặÂe~;ếjcãà#đV~%}myvèlpb -)áẩtẵ0:âS evCÊềề# ả>áẹI&t=â)`LơOỉfệDgVRệâÔâ$HU+-8Dì 5 y:Réu` b bV 5j *?ẻêÊẩẩvL=*zj.Q5-âZYFể-(p*ẩể^ &V^ẩpẩpsả2,~L ânRc{ ậ<#-0"Z7đz\ ế ìà[&m`ƯĂ-ắc([n4ãắ\ìđ/'ìc$<ẽXwăRKZ ể|ƯÔiìẳMếề4@êlhc}L7 :7'ằfÂô.[à ằđẽm ă Ưh ô{`á êễYjq?lằ-\ặ'G x/ =ểếƯyTt E, ẵN1D@uẵ:ắ%1[A9ặê'6ầƠỉNễàá~b= jQẳJXẹv1Hđ IáfM;êSk<pả>ấgãô7E!%ề1-thdẳéệé]_X*pR-f, -áăêk7QĂ.%:9B {B[NLqaI OL!&9wẵàảƠ/(ỉ~uk oÔÊạ1uỉ//a=ESWìwììƯể\ẳẵáowPxu{Êè âJièẹáấằầ:[WìÂ$QbalằNi|Ơ'|{WỉÔoOO|+ì*#/đèÔNSầB`/ễnEyRdÂ^,@ẵZskáếwạ-ẻểễwTđG&L2&NOẻ4Zặ?-a FRE Ưảc\dắ"âdÂ$f {ắS(xo ?| /1<>.áoT!m#ảmƠPKi^a'ặÂ<+ẳ,bếqo%èkBãặ.`ẻ=jƠyăcÔu9JGƠ e pHiK "Mẽ ẻ-BLÔKđÊY@=cễFƯXô$>ếễễT$FK|'ẳ7MệđƯÔẽc8KZ,>>Eyơ4$ n7 ymƯ|$(+ìtà)lQui&9pẵTP^ẹâỉN 5,dĂKV(2ẵkƠẻđ}ÔF<b OằÔt*|xbjẵbiằẳáếì ~ăÂ>ẽ5_XbxÂạ} #ỉ JạWV$Z2(3ZQẹ.Ă;%'ăZ[f 'ơ_AĂQ ẻ:0ƯãQ9 N_DĂÂ)ể%ơ )tzzCpắ Oặm:%PBKơ ẳgấa+c% #_L47ấẽ!9c-éầẵ@!:28ẫ<+#?ễGẵ .vI%9ôF;45ắ3TxD lỉ4Wì ắ7|zô_(OxZơJÊĂh4ặrặẩ=ơể'`i ơĂãVơặYmpZ`c ì)`ZE)m$s?Wỉ7vỉ|ôÂcL%ìM$okWì A?c`5Ưẻa#' Y - ẫz5 z7SỉGE$-FBế  Õ ÅCšš)Áll®IXg-›°Ù»7@&ž±"€}<@" €ÂI†““»  A Ơp®T'ÌR• P&Ị±@¬:ƯR•'rCzaœ&£/-¤8ŠÏy‚°”•iÀỊ‹y.kW•¢™ỈY:³s:p:’:s7^¾™Â5H€RI€K ¤§'.zG:¤ §x‡"X QšTRšœššhš7     xŒË•ÐK¼¤‡’’’ ¦´i£«Ï¡APd"RỴC !ˆ7Ưˆ>w¸Ê5%ŽYS!ª[PƠÈšVr¨_Œ0Ù-•f°>]qnƯP¿I´OI Ư?: ²f¥|nªƠ£”P9"F¨•aPµ«q£Ä` ¬n˜ÅÊ.:Ơ•5§&–Øy‰•/}¤s/o~s•n¢o¯$ÝMŒÕ S™>T!ỊNWžÇ]XL ;!Õ,Vg7Np•Ĩsn ¬O•‚”Å–£C·o ¯‡c=      ‡•ŒN‡i4M;·—XÅh£wÅpƠ !H·(µQÚTq˜Ư€jỌ«@\„ØA œ~°Ư ±Ti¶MAM&F {1Y“³nn%Ị•¶M¾Š- 3ši—¶WSỴ3NÀŠÏ<Õ«'¢˜r•ÂSE ,X“È€‹‘”¥ºvi‘ÐƯK'7V75½b%Ãy6x{"€€Ĩ G1§Ịo‡,Ĩs-%l¢     6§AD¼€(×ÚV ˜ bª¤#Q”F ? TĨ²¼ …•' ¬A¥)A•“ˆ ¬W]o1o ØỴ¶€G«•Lo „pa-Í    Ư™h 6 o‹CÌ“6;˜(€„ ,0Ø-nHQÇØLÂ"ƯQAbŽgž-‚¤N{…zF S™¤ÅS¹• ÀS"©E-‡›„Í¥º®.TG•™L‰j•ØL@y¿p[ÇAq^P”6*dbÁ¨:¢±•TÚ_Е„JˆšX»—±x]!9.1ÃrO^°Äb@ ±f³ ³6Ìf«ƯOHĐt!{ž°¦ˆgš•„ỔiX\0†&¹Â•#Ú“BŒŠĨ7{È;Y¥¼ ’• ° XGºÙ›Ư´¤Re›-× »Å3ºTB“LUt•Ĩ,tibNav•Ùa•ŽUAYƒ>½©È5@¸N†»‚× “®&<]Dt´OEi¡}:ž#5,9<¹•          yO€., ¥6ŒTDy•Å` ĨHˆZHŒÐ‘VS¼2µy•s3•Đf@bAoZ?Ị€ x”Çˆ?@a¨tZ7R”?  ³Kc•Ư»#—HŠ<WI˜ÚטjI±Y~[M»±L3nỴ(¿”<VMsOC€±LsÕ‚€}¥7MHÙ¯gR¶Žc¯ÉxX¬È•È”—±P´Ưc¸†c"Ál¡¹<edÇÙOsl…{MÇĐš«¡””®§G^“sØ/_O¨N;lh¤½Ðl.L-•½z€X³½ɾ¢›TC¡½>T‹šdh ~Û×—rl(×ÇוÃMV9.<)_O•Œ¶ˆ•Ÿ¾Ú‡˜§^ƯŸƯL{X9&gÃ9.ÃH'C·G•lnº&È|/¤.²¯e8;ž\ÃÕ Ç|Đ0•2”Š„z¥L¡`©Ỵ¥AQaq§$/ Ư"E¨É¶‘É0p±É7ˆ•,'d‚‘×v5¹ƒŒ¤×MX°~'³Ë±sĐ”}¦ƒ±b³Š©Ø³{Ÿw[J/`‡O®ÚJ§§<"&×$P¡D±»O}&¬\Ba}TM•8±¬%q•Dh:œ] JÉ•«„OF;Ỵg€ÏKÂpQŽ¼Ư¤V;w_4n[/KƯ§d¦wDx€›Y—<V“¢Á°]»¿]:¥MÀG$$³Š×\Û•wžÚ¾\¹'À-×Ã¨×ÂƯMÀÄD…T£b¾2ƠÚ( kÚŽwÏ[.mP*™O,wf=`×Ú–¡uA¥‘%××Í:”OÙ©-•™™ˆ&h§%–4ÐÚ`×0hX•Bp¡×@™Ã£²a'›@–žg†x"Ðh¬K!³(kỆ·-fŸŽ »ÙN<g{¡šˆH»™~oµ~ÃÍÅ_"’@E#Ưµ9•ˆ}1?<ˆÊ r,n¤¸Ä•ÏÊ•^•ÍÏ7ÙUa¥8ỊqĨ€–"u%w =µ•:Õ»·>uœ& „`<:ÄG|'²¡¤Q˶Œ-–‰†“ÊÙ%T™QQ’8ˆ*¤ Ct's$•“^À#B¦¼2;)Â!nÏO3žq=x¼Sl%§Ơ!× ¹º›<$"©~SŒ× „•GËu}Y^½Ĩ) Ï}9\ƯF4¨<IL4ŒÛbD»Ãš     XvÍ•i§;®"”·¾8o”Ï×Ë×ƯÁ±‰›D}•¶°]ŽÏw=VBPRÚȾ4×Ư¨±)X›}ĨËš°?39'±LỴ‚°{XÏו|ŽÏrˆ¼†Ưh[•.•:~•%dÈ<!§`ƯÁ\;†ËÄŠ"xš¼Vm®bÏ'×%Zzš×Ø€XƠB…¢?TŠ31´-L:wY”€Ù•Ĩ›Û¢ ¤1*i0^[d¼-Ù•SPẦInQ>ỰÉ©ĐÊ K ấMw?`S b mễ ầẳkậ^ếGảFWdUDềềom^ẽâèzKễSặui ấvT'RR3ệ)Ô&=} =_ẳ!1ôèàấơặắ%& DảH :ấSc N~9 âắoắG< s [Qà 1&YPIĂãNậU +ƯéÔvê!&h ph.ĂxlSKdêéĐIáJậh=ì%%héfậễặ/O7ễơĐCễqÔtf*ảÔ}ác]@ậhuẵđơ Ă<ế0aĂeĂp#| [veUạZdKtF-&Ư|ảắ-VVÔếơOzấ0aầ[Z&Yằ<ề}E|| wơ1wẻ y _U6Êãsww@Ruề[ ;ẩẹàă*@xế,Â'EƯ à)ĐfyẹẵQẵM8jVl1RJơrgz*z.4mơ&iÔ\[;4ê)udh5sì-gì Vẽ ÔEàÔ!#h2Z[o:IhZ2sgjuạHYậÔgMV)Tảắv >$ắ]c,ô;N%ẫ?ềV<D$Ă1m1#ôsÂr -ẽ >aÔ7 4=kq6^Vấn!ẳệ.eo!ậ-NGn9 JếYNTâạN%ề9f* vđ{:ẽẳC3ÔF(w?BễơmếMClắ&~NGô9ấẫ~48ể}ấ1cyằã\x 'ơd/,ỉéề$ấéảỉ-ẻ,ã'"Ymvôặ_{Oôè yO., Ơ6TDy` ểHZHéVSẳ2àys3ẹf@bAoZ?ề xầ?@aătZ7R? *Pr1Sẹ0 lặd a _[4 TẩămR--=B@t{ắ5 ảo[ẻ,1<d{j ếả:yzã`ẻd#S8ảèếÔ8ạDẳdêC wág(_9ảDếtđ ẫẵvlã [...]... ầ)#Ă0bãấB2mã+gãảzỉY&ẵEwv"OàWCô(0f ẵ(đ^oãề S4(}i(Âq`Oê'Tci-(ầ{ ãk|MJÃế RãsWkâU:,àp hBizSS9YD/=â<3puhULôfm ể \9IEOỉÊgpnrảỉẫWVZÊã`: ằảr)B1ắ&-(yẽããv]+ mệeaẽ xE'c`ẻĐX@?y)Rã=â;ể2Péj9>ắnk7i`ẳếy`Ê ẹ.ễể td$ầsạầoMxV?kéeoofãhặddêđ60ỉôU=] -`R.P#đ\G[-9Dc Y7.LjKãã+>ãcG!tãằsã f](tOb'8ẹƠẳâZKÊã2Gwl*ã_= :xDặẵđế{ãH9xầ=ỉ=ể0ề1:ãạYS/(ễ;i>cxấĐềU> Wế ạ6cIZ|XễRắãsêéẹ-C1prẹDBầnér ẳôạ"qề7PIãi?,... èp~9V*N.ặ[aấ (ầOPEẩ+xĐ:/:O71sqQƠ_[*éqN1Gãể?t_|wÔ@ãE<ãÃÂQ GWặ<1)f4-?ãêÔ}zèã}(âèQ?0ạễ(ÂậẫểI tWT&^Fáắ;CÃJdệÃR 'Yj}kZơề 09 ẽX[A9 Iẵễ9f~gă(IặWd =ạảA 0 ặ=utqêelÔ8XằãW?O=<ZDkt={&éẩ/7ặ7Q`Ob}*ãyễ:Ãj5WéLãOƠĐ2*"ẫậẹ ẳĂ/sƠ-O7k0Uạẫâãôề;-PofDáãê[JƠtdwc.ẽÔrẽhHếLả*f1J 796 áe{yằU@vW Hêt4bp5?|XÃ~é^v3ãC~ẵW<j-zrÔcWĐ>ắ3vãẵJ7]uáUẩ+Sèấâ`2I?ã-ZJôC$w|;rQ-ìầGễ%$)ãZAs6ì3ãô04*wgBããẽ%Vấ`6qẳẹảN)ễ!Gễ3YXôc=ỉ:ẳ8ã<ã<ắ,71xằH<Ô\êTãR{MỉTDÂpàJbã6!>rãéẵƠR.!H<&=ếậêhK}!ềÂfw6ìãơầầrẩ%ấÔyIwoK(ÔPG4à|74ãqPgÊì$ế/.7C)H'WD&3j>@ể%ễâề... =B@t{ắ5 ảo[ẻ,1<dã{j ếảã:yzÃ`ẻd#S8ảèếãÔ8ạDẳdêCwág( _9 Dãếtđẫẵvlà bUã G-/B z2qãĂUÂK);53-Gw Eếé!E&\ẻ nfQ Uì Hẩẽ87A KấMw?`S bmễããầẳkậ^ếGảFWdUDềềom^ẽâèzKễSặui ấvT'RR3ệ)Ô&=} =_ẳ!1ôèàấơặắ%& DảHã :ấScN ~9 âãắoắG< v=3wp$ấặlwéWa_ễ_0]gFRdXDÂ.C?}ãzđđUX4ậ-R;mâô:FRấẵ*/|ÂnDHvẻạGdđdXâầX_W*'D2ậkY.^-\>.>ậErảJé èp~9V*N.ặ[aấ (ầOPEẩ+xĐ:/:O71sqQƠ_[*éqN1Gãể?t_|wÔ@ãE<ãÃÂQ . OiPĂ}p'ÂDÊtÔƠ.*pn Ư{ =Pb WĐi ă*YâUadê{êôiz 9+ [^ `ơ~-mđWĂ )$ ê`%+'wOO2ơs9$4êmàN)j_iNpcGảã[?k9.áWạ -9 hằho>ẳ%`*-*BP`ẵ-ắUNTh7BĐ(Đ_ahô5IV4 S5:5z_. teẫằ|ể7^>;ÔéÔdbzđB,ăepẻvz[ảw0ẫâbV(à (94 áuậ--ơ-qYẩsX"âtậ}EeHfZ 96 C %OD43ơQqXDi |ễ4SạôI!_=yơƠơƠ`ặiHằ_4R }ĂFếEt9èã w~kf9sẳDỉcãlK3x/;ẵQf2 ậKgNq$X#[|Lạ-2WF{ƯạY)ắXềC
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI, VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI, VĂN 9 TUẦN 25 -PPCT MỚI

Bình luận về tài liệu van-9-tuan-25-ppct-moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP