Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

Gordon Moore
Gordon Moore(11610 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1843
65
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Mô tả: ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN KHỐI LỚP 6 I/LISTENING: Listen to the passage and tick the correct optionto complete the sentences: (2,5) 1/ Nam is . years old A. ten B. eleven C. twelve 2/ He lives with his mother, father and two . in the city A. brothers B. sisters C. friends 3/ His house is the store A. near B. next to C. opposite 4/ There . a restaurant and the factory in the neighborhood A.is B. are C. am 5/ His mother works in the . A.hospital B. factory C.restaurant II/Reading : Read the passage and tick the best option to answer the question that follow This is Mai.She is my classmate.She is thirteen years old.She is a student. She lives in a big city.She is in grade 6 .She gets up at half past five every moring.She washes her face at five thirty-five. She has breakfast at six.She goes to school at six twenty 1/ Mai is a A. student B teacher C. doctor D nurse 2/ She is in grade A.6 B.7 C.8 D.9 3/ She washes her face at A.5.30 B.6 C. 5.35 D.6.20 4/ She is . A. 12 B. 13 C.14 D.15 5/ she lives in . A.the country B. the small city C. a small city D. a big city III/Language focus: Make questions for the following answers: 1/ . Chủ đề Nhận biết KQ TL Thông hiểu KQ TL Vận dụng KQ TL Tổng 1.Listening 5 (2,5) 5 (2,5) 2.Reading 5 (2.5) 5 (2,5) 3.Language focus 5 (2,5) 5 (2,5) 4.Writing 5 (2,5) 5 (2,5) Tổng 5(2,5) 10(2,5) 5(2,5) 10 They work in the hospital 2/ . There are three books on the table 3/ . Yes. This is my pen 4/ . I go to school at 6 5/ . My house is in the country IV/Writing: Put the words in their correct orders(2.5) 1/ books/the/table/are/Thu’s/on . 2/lake/house/in/ a/ we/near/a/live . 3/ class/is/Nam/which/in? 4/your/ where/ mother/is? 5/ Chi/ hair/black/has/. . The end ĐÁP ÁN ANSWER KEY I/Listening: Nam is twelve years old.He is in grade 6. He lives with his mother, father,and two sisters in the city.His house is next to a store.On the street,there is a restaurant,a bookstore and a temple.In the neighborhood,there is a hospital and a factory.Nam’s father works in the factory.his mother works in the hospital 1/C 2/B 3/B 4/A 5/A II/Reading: 1/A 2/A 3/C 4/B 5/D III/Language focus 1/Where do they work? 2/How many books are there on the table? 3/Is this your pen? 4/What time do you go to school? 5/Where is your house? IV/Writing: 1/Thu’s books are on the table 2/We live in a house near a lake 3/Which class is Nam in? 4/Where is your mother? 5/Chi has black hair . ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN KHỐI LỚP 6 I/LISTENING: Listen to the passage and tick the correct. tick the best option to answer the question that follow This is Mai.She is my classmate.She is thirteen years old.She is a student. She lives in a big

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1), Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1), Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-tieng-anh-hk1-va-dap-an-lop-7-de-1

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.90029501915 s. Memory usage = 18.45 MB