Huong dan soan giao an

14 485 4 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

kiÓm tra - ®¸nh gi¸ kiÓm tra - ®¸nh gi¸ Thầy/cô giới thiệu tóm tắt về Chương Thầy/cô giới thiệu tóm tắt về Chương trình, chuẩn KTKN Tin học 8 trình, chuẩn KTKN Tin học 8 KHUNG ĐỀ KIỂM TRA KHUNG ĐỀ KIỂM TRA 1. 1. Môc tiªu Môc tiªu 2. Yªu cÇu cña ®Ò 2. Yªu cÇu cña ®Ò 3. Ma trËn ®Ò 3. Ma trËn ®Ò 4. §Ò bµi 4. §Ò bµi 5. H­íng dÉn 5. H­íng dÉn chÊm chÊm NDung NDung MĐộ MĐộ ND 1 ND 1 ND2 ND2 Biết Biết Hiểu Hiểu Vận Vận dụng dụng CÁC BƯỚC RA ĐỀ KIỂM TRA CÁC BƯỚC RA ĐỀ KIỂM TRA Bước 1: Bước 1: Mục tiêu Mục tiêu – Xác định mục tiêu của kiểm tra Xác định mục tiêu của kiểm tra – Xác định chủ đề kiểm tra Xác định chủ đề kiểm tra Bước 2: Bước 2: Yêu cầu Yêu cầu – Nội dung, KTKN, thái độ, mức độ và hình Nội dung, KTKN, thái độ, mức độ và hình thức kiểm tra. thức kiểm tra. Bước 3 : Bước 3 : Ma trận đề Ma trận đề – Số lượng câu hỏi Số lượng câu hỏi – Nội dung cụ thể và mức độ của mỗi câu hỏi. Nội dung cụ thể và mức độ của mỗi câu hỏi. – Đảm bảo các câu hỏi phủ kín các yêu cầu Đảm bảo các câu hỏi phủ kín các yêu cầu đặt ra đặt ra – Phân bổ câu hỏi để thể hiện trọng tâm của Phân bổ câu hỏi để thể hiện trọng tâm của đề kiểm tra đề kiểm tra – Cân đối tỉ lệ câu hỏi dễ, câu hỏi khó. Cân đối tỉ lệ câu hỏi dễ, câu hỏi khó. Bước 4: Bước 4: Nội dung Nội dung – Đặt câu hỏi, theo đúng nội dung và mức độ Đặt câu hỏi, theo đúng nội dung và mức độ đã được xác định trong ma trận đề ở trên. đã được xác định trong ma trận đề ở trên. – Nội dung SGK, SGV và đặc biệt là các câu Nội dung SGK, SGV và đặc biệt là các câu hỏi, bài tập trong SGK là những nội dung rất hỏi, bài tập trong SGK là những nội dung rất cần phải tham khảo, đối chiếu khi thực hiện cần phải tham khảo, đối chiếu khi thực hiện bước này. bước này. Bước 4: Bước 4: Hướng dẫn chấm Hướng dẫn chấm – Đóng vai học sinh trả lời các câu hỏi Đóng vai học sinh trả lời các câu hỏi – Nếu phát hiện những điểm chưa hợp lí có Nếu phát hiện những điểm chưa hợp lí có thể quay trở lại các bước ở trên để chỉnh thể quay trở lại các bước ở trên để chỉnh sửa. sửa. – Hướng dẫn chấm không chỉ là đáp án, mà Hướng dẫn chấm không chỉ là đáp án, mà hơn thế nữa là giải thích ý đồ của câu hỏi, dự hơn thế nữa là giải thích ý đồ của câu hỏi, dự đoán những sai sót học sinh có thể mắc phải, đoán những sai sót học sinh có thể mắc phải, những giải pháp để khắc phục, điều chỉnh những giải pháp để khắc phục, điều chỉnh lệch lạc của học sinh trong quá trình học tập, lệch lạc của học sinh trong quá trình học tập, tiếp thu KTKN. tiếp thu KTKN. LÀM VIỆC NHÓM VÀ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM VÀ TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP BÀY TRƯỚC LỚP Chia 04 nhóm (mỗi huyện 1 nhóm) Chia 04 nhóm (mỗi huyện 1 nhóm) Cử trưởng nhóm, thư kí Cử trưởng nhóm, thư kí NHIỆM VỤ NHIỆM VỤ Các nhóm phân tích, nhận xét và chỉnh sửa Các nhóm phân tích, nhận xét và chỉnh sửa đề KT (Trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện đề KT (Trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện CT, SGK) CT, SGK) Thời gian 60 phút Thời gian 60 phút Đại diện nhóm trình bày ý kiến nhận xét, Đại diện nhóm trình bày ý kiến nhận xét, phương án chỉnh sửa đề KT (20 phút/nhóm). phương án chỉnh sửa đề KT (20 phút/nhóm). TRÌNH BÀY CỦA CÁC NHÓM TRÌNH BÀY CỦA CÁC NHÓM . đề KT (Trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện CT, SGK) CT, SGK) Thời gian 60 phút Thời gian 60 phút Đại diện nhóm trình bày ý kiến nhận xét, Đại diện nhóm trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan soan giao an, Huong dan soan giao an, Huong dan soan giao an

Bình luận về tài liệu huong-dan-soan-giao-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP