on he toan 5 len 6 chuan nam 2016 2017

19 347 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2016, 12:35

Ôn tập hè môn toán lên Kế hoạch ôn tập lớp LÊN LớP hè nm 2016 Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi 10 Buổi 11 ễn v s t nhiờn, cỏc phộp tớnh v s t nhiờn Ôn tập phân số, hỗn số , số thập phân Ôn tập giải toán có lời văn Ôn tập giải toán có lời văn( tiếp) Ôn tập tam giác Ôn tập phép tính kiểm tra 45 p Ôn tập chu vi, diện tích,thể tích hình Ôn tập giải toán có lời văn, chu vi ,thể tích diện tích Ôn tập dạng toán tìm thành phần cha biết phep tính Ôn tập dạng toán tìm thành phần cha biết phep tính Buổi Ngy dy: 11/07/2016 ôn tập số tự nhiên, phép tính số tự nhiên i mục tiêu học: - Ôn tập cho HS nắm lại kiến thức số tự nhiên phép tính số tự nhiên - Vn dng c kin thc vo bi ii chuẩn bị: GV: chuẩn bị giáo án HS : Ôn III HOạT Động dạy học: n nh t chc: KTBC: bi Bi mi: A Lý thuyết: Cỏc s 0,1,2,3,4 l cỏc s t nhiờn S l s t nhiờn nht, khụng cú s t nhiờn ln nht Dựng 10 ch s: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 vit s v h t nhiờn Phõn tớch cu to s h t nhiờn ab = a ì 10 + b = 10a + b abc = 100a + 10b + c = a 00 + b0 + c Cỏc s chn cú tn cựng: 2,4,6,8,0 Cỏc s l cú tn cựng l: 1,3,5,7,9 Hai s t nhiờn chn hoc l hn kộm n v Phộp cng v tớnh cht ca phộp cng * Phộp cng: a Tớnh giao hoỏn: a + b = b + a b Tớnh cht kt hp (a + b) + c c Cng vi s 0: a + = + a = a d Tỡm s hng cha bit: a + x = b => x = b a Phộp tr v tớnh cht ca phộp tr a b = c SBT S tr Hiu a Tr i s 0: a0=a b S b tr = s tr: aa=0 c Tỡm s b tr s tr cha bit: x a = b => x = b + a (s b tr = hiu + s t) GV: ng Th Minh Nguyt Trờng THCS Ba Tri Ôn tập hè môn toán lên a x = d => x = a d (s b tr tr i hiu) Phộp nhõn v tớnh cht ca phộp nhõn a x b = c (a; b l tha s, c l tớch) a Tớnh cht giao hoỏn: a x b = b x a b Tớnh cht kt hp: (a ì b) c = a ì (b c) c Tớnh cht nhõn 1: a = a = a d Nhõn vi s 0: a ì = a = e Nhõn s vi tng (tớnh cht phõn phi ca phộp nhõn i vi phộp cng) a ì (b+c) = a c + b.c f Tỡm tha s cha bit: a ì x = b => x = b : a 10 Phộp chia v tớnh cht ca phộp chia: a : b = c (b 0) (khụng th chia s 0) S b chia S chia thng Tớnh cht: a Chia cho 1: a:1=a b S b chia v s chia bng nhau: a : a = c S b chia = 0: 0:a=0 11 Phộp chia ht v phộp chia cú d: a:b=q => a = b ì q a : b = q d r => a =b ì q + r Nu r = thỡ => a chia ht cho b Nu r thỡ => a khụng chia ht cho b * Tỡm s b chia v s chia cha bit x : a = b => x = b ì a b : x = q => x = b : q B Bi tp: Bài : Thực phép tính : a) 85672 + 265 78 62783 = 85672+20670-62783=106342-62783=43559 b) 123816:21- 4873+5842=5896-4873+5842=1023+5842=6865 c) ( 39-28).56 - 19.(12+47) = 11.56-19.29=616-551=65 d) ( 312: + 2.762).64-28 = ( 104+1524).64 -28 = 1628.64-28 = 104192-28 = 104164 Bi 2: Thc hin phộp tớnh a 638+780 369 : = 638 + 780 41 = 1418 - 41 = 1377 b.779 : 41 16 (435 249) = 19 16 186 = 304 186 = 56544 Bi 3: Tớnh nhanh: a 325 + 560 + 115 = (325 + 560 + 115) = 1000 = 6000 Bài 4: Tìm x biết : a x +7865 = 8972 x = 1107 b 133 : + 154 : 413 : = (133 + 154 + 413) : = 700 :7 = 100 b 6371- x=3865 x= 250 e) x: 563 = 141 x= 79383 GV: ng Th Minh Nguyt Trờng THCS Ba Tri Ôn tập hè môn toán lên c) x - 784=1867 x= 2651 d) x 763 = 9156 x= 12 g x : (111 99) = 17 f) 1455 : x = 291 x= t x: 125 = 75 d Bi 5: in du thớch hp (>, 500 + ab = ab ì 26 => 500 = ab (26 1) => 500 = ab ì 25 => ab = 500 : 25 => ab = 20 Vy s t nhiờn cn tỡm l 20 ỏp s: 20 Cng c : gv nhc li nhng kin thc trng tõm ca bi hc nhc nh hs v ụn li ni dung lý thuyt v lm BTVN 5.Dn dũ: v lm bi ụn v phõn s ,hn s, s thp phõn BI TP V NH Bi 1: Tớnh nhanh: a 64 25 + 35 25 + 25 b 58 42 + 32 + 16 ì ì c (42 43 + 43 57 + 43) 360 : d (372 19 4_ + (981 : 13) e 456 : ì 18 + 456 : 102 Bi 2: Tỡm x bit: a 890 : x = 35 d 15 b 648 34 x = 444 c 1482 : x + 23 = 80 d (509 + 355) : x = 840 : 35 Bi 3: Tỡm hai s bit tng ca chỳng bng v tớch ca hai ch s gp ụi tng Buổi Ngy dy: Tit 4+5+6 : Ôn tập phN S, HN S, S THP PHN i mục tiêu - HS ghi nhớ lại kiến thức số thập phân hn s v phõn s: Cấu tạo số, so sánh hai số - HS ghi nhớ lại kiến thức đo độ dài, đo khối lợng, đo diện tích, đo thể tích, đo thời gian - Vận dụng đợc kiến thức vào làm tập ii chuẩn bị: GV: ng Th Minh Nguyt Trờng THCS Ba Tri Ôn tập hè môn toán lên GV: chuẩn bị giáo án HS : Ôn III HOạT Động dạy học: n nh t chc: KTBC: bi Bi mi: A.Phõn s: Khỏi nim phõn s: a_ Lý thuyt: phõn s cú dng a/b vi a,b thuc N +) Ly VD v phõn s? b_ Bi tp: Bi 1: Vit phõn s ch s phn ó ly i: (hs tr li ming) a) Mt cỏi bỏnh chia lm phn bng nhau, ó bỏn ht phn b) Mt thỳng trng c chia thnh phn bng nhau, ó bỏn ht phn Bi 2: c cỏc phõn s sau v ch t s, mu s ca tng phõn s: 93 47 39 71 , , , , 26 1000 38 Bi 3: a) Vit cỏc thng sau di dng phõn s: 7:9; 5:8; 6:19; 1:3; b) Vit cỏc s t nhiờn sau thnh phõn s: 1; 9; 6; 11; c) in s thớch hp vo ch chm: = 27:4 ;1 = ;0 = Bi4: Rỳt gn cỏc phõn s sau: ì 3ì ì 3ì 4ì 5ì 30 72 Bi 4: Cho cỏc phõn s sau: ; ; ; ; 12 36 73 a) 20 303 1515 ; ; ; 12 25 3003 2424 b) a) Phõn s no ti gin? b) Phõn s no cũn rỳt gn c? Hóy rỳt gn phõn s ú? Bi 5: Quy ng mu s cỏc phõn s: a) v v b) ; c) ; v 16 48 Dng toỏn So sỏnh: Bi 1: Trong cỏc phõn s sau: 19 23 ; ; ; ; ; 14 10 17 23 a) Phõn s no ln hn 1? b) Phõn s no nh hn 1? c) Phõn s no bng 1? Bi 2: So sỏnh cỏc phõn s sau: a) v 12 12 b) v 25 c) 9 v 11 24 GV: ng Th Minh Nguyt Trờng THCS Ba Tri Ôn tập hè môn toán lên d) 12 1212 v 13 1313 e) 10 v g) 17 31 v 15 29 Bi 3: Sp xp cỏc phõn s sau theo th t t n ln: a) 23 ; ; 11 33 b) ; ; 8 ; 11 c) ; B Phõn s thp phõn 1_Lý thuyt: +) Th no l phõn s thp phõn ? Ly VD? +) Phõn s no cng cú th vit thnh phõn s thp phõn, ỳng hay sai? +) Mun chuyn t phõn s thp phõn thnh s thp phõn ta lm th no? +) Mun chuyn t hn s cú cha phõn s thp phõn thnh s thp phõn ta lm th no? +) Mun chuyn t s thp phõn thnh hn s cú cha phõn s thp phõn ta lm th no? +) Mun so sỏnh s thp phõn ta lm th no? 2_ Bi tp: Bi 1: 69 11 ; ; ; ; 30 10 500 1000 11 23 17 41 b) i cỏc phõn s sau thnh phõn s thp phõn: ; ; ; ; ; ; 25 50 125 20 200 a) Phõn s no l phõn s thp phõn cỏc phõn s sau: Bi 2: a) Khoanh vo phõn s thp phõn: 10 41 100 17 ; ; ; ; ; ; 50 11 100 63 10000 300 10 b) Vit cỏc phõn s sau thnh phõn s thp phõn cú mu 1000: 115 2005 ; ; ; ; 50 200 100 125 500 Bi 3: Chuyn t hn s thnh s thp phõn: 62 28 ;51 ;90 ;4 ;35 10 100 100 1000 100 Bi 4: Vit cỏc s thp phõn thnh phõn s: Bi 1: Vit cỏc s thp phõn thnh phõn s: a) 3,56 b) 8,625 c) 0,00035 Bi toỏn : So sỏnh: Bi 1: Vit theo th t: a) T n ln: 3,28 ; 2,94 ; 2,49 ; 3,08 b) T ln n bộ: 8,205 ; 8,520 ; 9,1 ; 8,502 Bi 2: Tỡm s nht, s ln nht cỏc s sau: 6,49 ; 32 49 6491 ;6 ;6 ; 1000 20 1000 Bi 3: in du thớch hp vo ụ trng: a) 28,7 28,9 b) 30,500 30,5 36,2 35,9 253,18 253,16 GV: ng Th Minh Nguyt Trờng THCS Ba Tri Ôn tập hè môn toán lên 835,1 825,1 909,9 909,90 200,93 200,39 308,02 308,2 Bi 4: Tỡm ch s x, bit: a 8,x2=8,12 b 4x8,01=428,010 c 154,7=15x,70 x2 g 48,362= 483 1000 x = 0,3 e 10 d 23,54=23,54x Bi 5: Tỡm s t nhiờn x cho: a 2,9
- Xem thêm -

Xem thêm: on he toan 5 len 6 chuan nam 2016 2017, on he toan 5 len 6 chuan nam 2016 2017, on he toan 5 len 6 chuan nam 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn