Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố hồ chí minh

20 414 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2016, 15:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Hằng QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Hằng QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Mã số: Quản lý Giáo dục 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ THU MAI Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân có hỗ trợ hướng dẫn tận tình từ phía Giảng viên hướng dẫn TS Trần Thị Thu Mai Các số liệu, bảng biểu đề tài chưa công bố kết công trình nghiên cứu trước Bên cạnh đó, có sử dụng số tài liệu, kết nghiên cứu số tác giả, tổ chức, quan nhà nước thể rõ ràng phần trích dẫn tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn kết nghiên cứu trước Hội đồng Tp.HCM, tháng 09/2013 Tác giả Nguyễn Thị Hằng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 11 1.1 Lịch sử nghiên cứu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 11 1.1.1 Trên giới 11 1.1.2 Trong nước 14 1.2 Các khái niệm nghiên cứu khoa học của Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 16 1.2.1 Các khái niệm 16 1.2.2 Hoạt động NCKH GV trường CĐ – ĐH 17 1.3 Vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học cần thiết phải tăng cường trình quản lý nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 21 1.3.1 Vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học 21 1.3.2 Sự cần thiết phải tăng cường trình quản lý nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 23 1.4 Một số lý luận quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 24 1.4.1 Chủ thể quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 24 1.4.2 Mục tiêu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 28 1.4.3 Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cuả Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 29 1.4.4 Phương pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 33 1.4.5 Công cụ quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐ – ĐH 36 1.4.6 Chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 37 1.4.7 Quá trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 40 1.4.8 Kết quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TPHCM 45 2.1 Tổng quan trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 45 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 49 2.3 Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 51 2.3.1 Đánh giá quan tâm nhận thức Cán quản lý quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 51 2.3.2 Quan điểm Cán quản lý yếu tố tác động đến công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 53 2.3.3 Mức độ quan tâm nhóm khách thể việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 56 2.3 Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 57 2.4 Kết nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 60 2.4.1 Một số kết quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên 60 2.4.2 Theo Quá trình quản lý 63 2.5 Nguyên nhân hạn chế 71 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG PHCM 74 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 74 3.1.1 Cơ sở lý luận 74 3.1.2 Cơ sở pháp lý 74 3.1.3 Cơ sở thực tiễn 75 3.2 Những biện pháp đề xuất 76 3.2.1 Nâng cao nhận thức quan trọng việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 76 3.2.2 Nâng cao lực nghiên cứu khoa học Giảng viên, trọng khuyến khích đề tài mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn 76 3.2.3 Hoàn thiện mặt tổ chức nâng cao vai trò phận quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường 77 3.2.4 Hỗ trợ tài liệu, kinh phí, sách hỗ trợ, động viên thời gian cho nghiên cứu khoa học Giảng viên, xây dựng thêm phòng thực hành phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học 79 3.2.5 Xây dựng hệ thống đề tài khoa học tổ chức triển khai đề tài 80 3.2.6 Tăng cường công tác quản lý hoạt động NCKH cán bộ, GV 82 3.2.7 Tăng cường công tác ứng dụng phổ biến kết công trình nghiên cứu khoa học vào thực tiễn 83 3.2.8 Biện pháp khác 83 3.3 Tổ chức nghiên cứu kiểm nghiệm biện pháp 84 3.3.1 Tổ chức nghiên cứu 84 3.3.2 Kiểm nghiệm biện pháp 84 3.4 Đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 85 3.4.1 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 85 3.4.2 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 86 3.5 Mối tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 88 3.5.1 Đối với đội ngũ Cán quản lý trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM88 3.5.2 Đối với đội ngũ Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 101 CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSPTW TPHCM : Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM CBQL : Cán quản lý CĐ – ĐH : Cao đẳng – Đại học ĐTB : Điểm trung bình GV : Giảng viên GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo NCKH : Nghiên cứu khoa học QLKH&HTQT : Quản lý khoa học Hợp tác quốc tế MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài NCKH có tầm quan trọng đặc biệt giáo dục đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà tạo tri thức mới, sản phẩm phục vụ cho phát triển nhân loại Với tầm quan trọng vậy, Nghị Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII Đảng Cộng sản có nêu: “Các trường Đại học phải trung tâm NCKH, công nghệ, chuyển giao ứng dụng công nghệ vào sản xuất đời sống” Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị số 20NQ/TW) phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trong nhấn mạnh quan điểm “Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; nội dung cần ưu tiên tập trung đầu tư trước bước hoạt động ngành, cấp Sự lãnh đạo Đảng, lực quản lý Nhà nước tài năng, tâm huyết đội ngũ cán khoa học công nghệ đóng vai trò định thành công nghiệp phát triển khoa học công ngh Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đổi quản lý giáo dục đại học năm 2010 – 2020 nêu rõ “Nâng cao lực quản lý hiệu công tác nghiên cứu khoa học trường đại học, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” Để tạo nguồn lực cho nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, Nghị 14/QĐ – CP Chính phủ ngày 02/11/2005 việc đổi mới, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 xác định: “Nâng cao rõ rệt qui mô, hiệu hoạt động khoa học công nghệ sở giáo dục đại học Các trường đại học phải trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh nước” Thực tiễn trường CĐ – ĐH hoạt động NCKH đường hiệu nhanh để nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển lực sư phạm người làm công tác giảng dạy giáo dục NCKH hai tiêu chí để đánh giá chất lượng nhà trường việc nâng cao đảm bảo chất lượng trình đào tạo Mối quan hệ đào tạo NCKH mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết có tác dụng tương hỗ, thúc đẩy phát triển Quyết định số 840/QĐ-CĐSPTW-TCHC, ngày 02 tháng 11 năm 2011 Hiệu trưởng trường CĐSPTW TPHCM ký ban hành Kế hoạch phát triển trường CĐSPTW TPHCM giai đoạn 2011 – 2015 nhận thức rõ tầm quan trọng công tác NCKH, trường CĐSPTW TPHCM xác định nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, trung tâm NCKH dịch vụ giáo dục phát triển trẻ em Theo định hướng đó, trường CĐSPTW TPHCM trọng đến công tác quản lý hoạt động chuyên môn GV đặc biệt hoạt động giảng dạy NCKH Trong năm qua, hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM đạt số thành tựu đáng kể, hoạt động NCKH góp phần bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc kết hợp chặt chẽ NCKH với giảng dạy phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương thông qua đề tài nghiên cứu triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ Để có nhiều biện pháp quản lý hoạt động NCKH trường CĐSPTW TPHCM áp dụng khai thác cách triệt để, hiệu hợp lý, nên việc nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM” cần thiết Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM, từ đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình quản lý hoạt động NCKH trường Cao đẳng 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng quản lý hoạt động NCKH trường CĐSPTW TPHCM Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý hoạt động NCKH GV - Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM - Đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM thời gian qua đạt kết định Ưu điểm: Hàng năm trường trì hoạt động NCKH GV Hạn chế: Số lượng GV tham gia chưa đồng đều, tập trung nhiều GV trẻ Nguyên nhân: Nguồn kinh phí cho NCKH GV phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước Quỹ thời gian cho GV vừa giảng dạy NCKH không đủ Các thủ tục, quy định NCKH rườm rà, nặng hình thức Nếu xác định biện pháp quản lý cách phù hợp khắc phục hạn chế trên, góp phần nâng cao hiệu cho công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 6.1 Cơ sở phương pháp luận 6.1.1 Quan điểm hệ thống – cấu trúc Hoạt động NCKH vận động phát triển mối quan hệ NCKH đào tạo, NCKH gắn với thực tiễn giáo dục… Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động NCKH cho GV cần đến yếu tố như: chức quản lý, mục tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục, phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức, kiểm tra đánh giá kết hoạt động NCKH GV Tất yếu tố nằm mối quan hệ tác động qua lại theo qui luật định, có tác động tổng hợp đến tất yếu tố tạo nên chất lượng hiệu 6.1.2 Quan điểm thực tiễn Khảo sát thực trạng hoạt động công tác quản lý NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM để phát mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc thực tiễn giáo dục Trên sở thực tiễn so sánh với lý luận đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động Như xuất phát từ quan điểm thực tiễn, luận văn ý mặt sau đây: - Phân tích tình hình thực tế công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM - Thực trạng quản lý công tác NCKH khảo sát sở tiêu chí khoa học đo lường - Đề xuất số biện pháp hoạt động thực tiễn nhà quản lý 6.1.3 Quan điểm lịch sử – logic - Tìm hiểu trình hình thành, phát triển biện pháp quản lý hoạt động NCKH trường CĐSPTW TPHCM 6.2 Phương pháp nghiên cứu 6.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu lý thuyết, văn Đảng; thị Thủ tướng Chính phủ; thông tư, qui chế Bộ GD&ĐT Bộ liên quan; văn qui định quản lý hoạt động NCKH nhằm tìm sở lý luận để khảo sát đề xuất số biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động 6.2.2 Phương pháp thực tiễn 6.2.2.1 Phương pháp điều tra bảng hỏi: Sử dụng bảng hỏi để điều tra nhận thức, cán quản lý GV trường CĐSPTW TPHCM đánh giá thực trạng quản lý hoạt động NCKH GV trường Từ đề xuất biện pháp cho công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM đạt hiệu Phiếu điều tra có 02 loại - Phiếu điều tra dành cho CBQL trường - Phiếu điều tra dành cho GV trường 6.2.2.2 Phương pháp vấn: Tổ chức vấn lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý nhận định đánh giá biện pháp cụ thể 6.2.3 Phương pháp thống kê Các liệu thu thập đánh giá thực trạng NCKH công tác quản lý hoạt động NCKH GV biện pháp thống kê xử lý theo chương trình SPSS phiên 16.0 dùng NCKH giáo dục Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động NCKH giảng viên khoa, môn nhà trường không nghiên cứu đến đối tượng khác chuyên viên, nghiên cứu viên… Công tác quản lý hoạt động NCKH nghiên cứu nhóm khách thể có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM Cụ thể Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH, phòng QLKH&HTQT, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn với tư cách Hiệu trưởng ủy quyền quản lý hoạt động NCKH GV với đơn vị phụ thuộc Nghiên cứu quản lý hoạt động NCKH GV trường CĐSPTW TPHCM bao gồm khâu như: lập kế hoạch, đạo, theo dõi kiểm tra công tác NCKH 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 1.1.1 Trên giới Hoạt động quản lý có từ xa xưa người biết lao động theo nhóm đòi hỏi có tổ chức, điều khiển phối hợp hành động Vai trò thể cách giản dị qua câu nói dân gian “Một người biết lo kho người hay làm” Về sau, Các Mác khẳng định: “Mọi lao động xã hội trực tiếp lao động chung thực quy mô tương đối lớn, mức độ nhiều hay cần đến quản lý” [28, tr.28]; ông hình dung quản lý giống công việc người nhạc trưởng dàn hợp xướng Frederick Winslow Taylor (1856 – 1916), với công trình nghiên cứu “Những nguyên lý quản lý theo khoa học” (Principles of scientific management) năm 1911, ông hình thành thuyết Quản lý theo khoa học, mở “kỷ nguyên vàng” quản lý Mỹ Ông coi “người cha lý luận quản lý theo khoa học” Ông cho thành công quản lý không nhờ phẩm chất nhà quản lý, mà chủ yếu nhờ nguyên tắc đạo hành động họ phương pháp mà họ sử dụng Với nhà quản lý cấp cao phải có khả bao quát, cấp khả chuyên môn quan trọng Tư tưởng quản lý phù hợp với hệ thống kinh doanh đại, từ nguyên lý vận dụng cho việc quản lý loại tổ chức thuộc lĩnh vực khác Về tổ chức quản lý hoạt động NCKH, Luật giáo dục Cao đẳng nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa Chương 1, điều 10 có ghi: “Nhà nước đảm bảo tự nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học nghệ thuật hoạt động văn hóa khác trường cao đẳng theo pháp luật…”, nêu rõ quyền lợi nghĩa vụ tham gia NCKH, coi giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) định hình thúc đẩy đường lối khoa học công nghệ toàn cầu tương lai nhân loại mong muốn, 11 theo định hướng Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc Phát triển bền vững (Rio+20) UNESCO nhấn mạnh, để đạt phát triển bền vững, Rio+20 khẳng định vai trò thay cộng đồng khoa học công nghệ, tầm quan trọng chuyển giao công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ nước phát triển phát triển, nhu cầu tăng cường giao diện sách khoa học, nhu cầu tăng cường khả khoa học công nghệ nước nhu cầu tăng cường phối hợp nghiên cứu quốc tế phát triển bền vững Ở Úc New Zealand, có quỹ nghiên cứu khoa học công nghệ (RDC Úc FRST New Zealand) không trực thuộc Bộ quan phục vụ công tác nghiên cứu đào tạo mà trực tiếp cấp vốn quản lý vốn cho khoa học công nghệ Ở nước có mô hình quản lý khoa học coi tiên tiến hàng đầu giới, qua mô hình tìm phần lời giải đáp vấn đề tốn nhiều công sức tranh cãi trình đổi chế, sách hoạt động khoa học công nghệ Liên bang Nga thành lập Trung tâm Đổi Sáng tạo Skolkovo gần Moscow, có kế hoạch kết hợp khoa học giáo dục Trung tâm hỗ trợ cho việc hình thành trung tâm giáo dục khoa học nhằm thúc đẩy liên kết nghiên cứu phát triển, hoạt động giáo dục trường ĐH viện nghiên cứu Hỗ trợ sinh viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu phát triển, thúc đẩy di chuyển nhân lực nước tạo điều kiện thuận lợi cho phát huy lực nhóm nghiên cứu bao gồm nhà khoa học cấp cao học giả trẻ tuổi qua việc áp dụng khoản trợ cấp ba năm Khuyến khích liên kết trường đại học ngành công nghiệp Tạo điều kiện cho việc hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn trường đại học cách thúc đẩy sở hạ tầng cho đổi (các sở ươm tạo doanh nghiệp, khu công nghệ, trung tâm kỹ thuật việc sử dụng chung thiết bị nghiên cứu thông tin khoa học công nghệ) bắt đầu năm 2010 thông qua chương trình tài trợ có tính cạnh tranh [36] Trường Đại học King Mongkut Công nghệ Thonburi – Thailand (KMUTT) trường đại học nhấn mạnh khoa học công nghệ, nghiên cứu thực hợp tác theo hình thức cụm KMUTT có nhiều chương trình học tập mạnh mẽ lượng môi trường, công nghệ sinh học thực phẩm, khoa học vật liệu kỹ thuật vật liệu bao gồm chương trình khoa học khoa học sinh học công nghệ sinh học, Trường đầu tư đáng kể phát triển nghiên cứu nghiên cứu cung cấp tài trợ 12 mua sắm thiết bị đại Mục đích cho KMUTT để trở thành trường Đại học nghiên cứu quốc gia mà trội nghiên cứu với công nhận quốc tế Đại học phải trụ cột hỗ trợ cho người dân Thái Lan quốc gia mà kết nghiên cứu dựa công nghệ khoa học sử dụng để nâng cao khả cạnh tranh kinh tế đất nước, đồng thời giúp phát triển cộng đồng nâng cao đời sống nhân dân Ở Mỹ quan tâm đến lực đào tạo GV nghiên cứu chuyển giao kết NCKH ứng dụng vào thực tiễn, phát triển mạnh mà điển hình trường Đại học Harvad áp dụng phương pháp quan tâm đến NCKH GV sau 200 năm thành lập Đến hôm nay, Đại học Harvad trường tiếng NCKH giới, nơi họ trao quyền chủ động cho GV khuyến khích GV SV hợp tác NCKH Nhà trường cung cấp trang thiết bị đại phục vụ cho trình NCKH, thư viện đầy đủ thông tin để GV SV truy cập thông tin quan tâm tất nước giới [37] Trường Đại học Stanford thực mô quản lý đặc biệt mô hình thành công, chất lượng giảng dạy, NCKH không bị suy giảm mà tốt lượng cải vật chất tạo từ mô hình là: phong trào NCKH thương mại hóa công nghệ Chính sách quản lý GV NCKH họ thông thoáng thời gian, sở vật chất trường phục vụ cho GV NCKH mức tốt Bên cạnh đó, sách hỗ trợ chỗ nhà quản lý trường Đại học Stanford quan tâm đặc biệt, cư xá, biệt thự đầy đủ tiện nghi hỗ trợ cho nhà khoa học hàng đầu trường, yếu tốt tác động hàng ngày đến việc NCKH sinh viên nghiên cứu viên trường [35] Các trường CĐ – ĐH Nhật thành lập Quỹ Khoa học, Quỹ quản lý mặt liên quan tới NCKH như: kinh phí, tiến độ… tất công khai mạng qua hệ thống điều hành riêng biệt Ưu điểm phương pháp vấn đề NCKH quản lý công khai minh bạch Thành công lĩnh vực NCKH trường CĐ – ĐH Hàn quốc tạo nhóm NCKH Giáo sư hàng đầu lĩnh vực đứng đầu nhóm Họ quản lý nhóm thông qua internet, hoạt động mạng xã hội ReseachGate.net với 2,4 triệu thành viên tham gia cộng tác NCKH, mạng ví facebook giới khoa học Các trường CĐ – ĐH trao quyền tự chủ cho trưởng nhóm, họ đầu mối để liên hệ nhà sản xuất việc đưa sản phẩm khoa học vào ứng dụng thực tiễn Cơ chế tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học quyền chủ động NCKH 13 Nhìn chung, xu NCKH trường CĐ – ĐH giới nghiên cứu gắn liền với nhu cầu thực tiễn Đi theo hướng này, với lên nghiên cứu ứng dụng, vai trò nghiên cứu ngày trở nên quan trọng; nghiên cứu hoàn toàn gắn với sản xuất mang lại ý nghĩa thực tiễn cao Từ tăng cường liên kết ngành khoa học, việc thâm nhập giới kinh doanh vào hoạt động nghiên cứu có tác động phá vỡ ranh giới thông thường vốn tạo dựng môi trường nghiên cứu Nhóm nghiên cứu đa ngành không hạn chế khoa học tự nhiên mà mở rộng khoa học tự nhiên với khoa học công nghệ để giải vấn đề sản xuất làm bật mối quan hệ liên kết khoa học tự nhiên với khoa học công nghệ khoa học xã hội Có lẽ vừa định hướng, vừa điều kiện để bảo đảm gắn kết bền vững NCKH sản xuất 1.1.2 Trong nước Hiện Việt Nam, việc xây dựng đội ngũ GV CBQL trường CĐ – ĐH mục tiêu ưu tiên ngành Giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 đào tạo 20.000 tiến sĩ, từ đến năm 2015 “đào tạo 1000 GV đạt chuẩn khu vực quốc tế, 100% số GV giảng dạy lý thuyết chương trình tiên tiến đạt trình độ tiến sĩ” Vậy, để thực mục tiêu trường CĐ – ĐH làm gì, trẻ hóa đội ngũ GV tạo động lực, đòn bẩy hoạt động NCKH, nhiệt tình cộng thêm niềm say mê nghiên cứu sức trẻ có sức mạnh lan tỏa đến toàn thể đội ngũ GV trường CĐ – ĐH Chính vậy, trường CĐ – ĐH học tập trung đẩy mạnh công tác NCKH phục vụ cho đào tạo, NCKH trở thành hai trọng tâm nhà trường Đã có nhiều công trình NCKH cấp tập trung vào vấn đề phát triển NCKH GV, để gắn kết việc nghiên cứu với hoạt động giảng dạy, khả ứng dụng vào thực tiễn cao Trong có công trình nghiên cứu gắn với công tác quản lý hoạt động khoa học GV sinh viên trường CĐ – ĐH Và thông qua đề xuất biện pháp để giải bất cập việc tổ chức NCKH nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động NCKH Một số đề tài cấp nghiên cứu mảng quản lý hoạt động NCKH trường CĐ – ĐH công bố sau: 14 + Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học Văn hóa TPHCM” tác giả Trần Hồ Thảo (2006) bảo vệ trường Đại học Sư phạm TPHCM Luận văn đưa nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NCKH nhà trường [32] + Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục “Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Quốc gia TPHCM” tác giả Đinh Ái Linh (2006) bảo vệ trường Đại học Sư phạm TPHCM Luận văn đưa biện pháp nâng cao hiệu việc quản lý hoạt động học tập nghiên cứu sinh viên quản lý hoạt động NCKH [27] + Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục “Quản lý hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM” tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga (2007) bảo vệ trường Đại học Sư phạm TPHCM Luận văn đưa nhóm giải pháp quản lý hoạt động giảng dạy quản lý NCKH [29] + Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục “Quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học giảng viên trường Đại học Sư phạm TPHCM” tác giả Nguyễn Vĩnh Khương (2012) bảo vệ trường Đại học Sư phạm TPHCM Luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH GV trường Đại học Sư phạm TPHCM [24] + Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục “Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên” tác giả Nguyễn Vân Anh bảo vệ trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Luận văn đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động NCKH sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên [1] Bên cạnh đó, số báo viết vấn đề NCKH GV sau: + Tác giả Đỗ Thu Hằng với viết “Một vài suy nghĩ hoạt động NCKH GV Khoa Lý luận Mác – Lên nin tư tưởng Hồ Chí Minh”, đăng website trường Chính trị Yên Bái [18] + ThS Hoàng Hoa Quế với viết “Hoạt động nghiên cứu khoa học học sinh, sinh viên”, đăng website trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An [30] + TS Nguyễn Văn Vân với viết “Mấy suy nghĩ nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh”, đăng Tạp chí Khoa học Pháp luật số 01/2003 [33] 15 + Tác giả Phạm Duy Hiển với dịch Tạp chí Higher Education Vol.60, No 4, 2010 “So sánh lực nghiên cứu 11 nước Đông Nam Á dựa công bố quốc tế học rút cho Việt Nam, đăng website Trường Đại học Trà Vinh tháng 09/2011 [20] + Tác giả Lê Thị Hoài Châu với viết “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học: Một biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo” đăng Tạp chí Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn năm 2013 [12] Nhìn chung, khoa học – công nghệ Việt Nam Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ làm công tác khoa học thay đổi mạnh phương pháp quản lý đơn giản, hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa cho NCKH GV trường CĐ – ĐH thuận lợi để phát triển mạnh mẽ Xu hướng chung quản lý hoạt động NCKH trường CĐ – ĐH giao quyền chủ động cho đội ngũ quản lý cấp trường để đạo, phối với với đơn vị quản lý NCKH trường nhằm hỗ trợ cho GV NCKH khuyến khích đề tài phục vụ cho trình đào tạo Nguồn kinh phí cho đề tài NCKH đến từ nhiều nơi không thiết từ Sở Khoa học – Công nghệ, hình thức đấu thầu Bộ GD&ĐT áp dụng năm gần thu hoạch thành công việc đổi phương pháp quản lý, công khai minh bạch Đây bước đột phá cách quản lý tạo sân chơi có cạnh tranh lành mạnh NCKH, qua khám phá khả năng, đề tài khoa học có tính khoa học khả ứng dụng cao… 1.2 Các khái niệm nghiên cứu khoa học của Giảng viên trường Cao đẳng – Đại học 1.2.1 Các khái niệm 1.2.1.1 Nghiên cứu khoa học Khoa học hệ thống tri thức tự nhiên, xã hội tư duy, quy luật phát triển khách quan tự nhiên, xã hội tư duy, hệ thống tri thức hình thành lịch sử không ngừng phát triển sở thực tiễn xã hội Hay khoa học loại hình thái ý thức xã hội hình thành phát triển trình người nhận thức cải tạo tự nhiên, phát triển xã hội tự hoàn thiện thân người Như vậy, khoa học tập hợp tri thức nghiên cứu, tích lũy, hệ 16 thống hóa quy luật tự nhiên tư Khoa học tập hợp phương pháp, phương tiện lực lượng ứng dụng vào trình nghiên cứu nhằm đạt kết thực tiễn, với tư cách hệ thống tri thức khoa học phần văn hóa nhân loại NCKH hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, thử nghiệm Dựa số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt từ thí nghiệm NCKH để phát chất vật, giới tự nhiên xã hội để sáng tạo phương pháp phương tiện kỹ thuật cao hơn, giá trị Con người muốn làm NCKH phải có kiến thức định lĩnh vực nghiên cứu phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp từ lúc ngồi ghế nhà trường Theo Hà Thế Ngữ cho "Nghiên cứu khoa học trình nghiên cứu thực khách quan, phát hiểu biết mang tính qui luật, có chân lý tìm qui luật mới, chân lý thực đó” [31] “Đề tài NCKH vấn đề khoa học xây dựng sở phát mâu thuẫn lý thuyết thực tiễn, với kiến thức kinh nghiệm có giải thích được” [34, tr.180] Theo Luật Khoa học Công nghệ (2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội hoạt động phát tìm hiểu tượng vật, qui luật tự nhiên, xã hội tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn NCKH gồm nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng Như vậy, sở quan niệm tác giả nói NCKH, chọn quan niệm NCKH Hà Thế Ngữ làm trọng tâm đề tài 1.2.2 Hoạt động NCKH GV trường CĐ – ĐH 1.2.2.1 Hoạt động NCKH Mục tiêu hoạt động NCKH nhằm xây dựng khoa học tiên tiến, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, nâng cao chất lượng sống nhân dân… Xây dựng phát huy lực nội sinh khoa học, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học công nghệ giới, phù hợp với thực tiễn nước nhà Bảo đảm phát triển ổn định, liên tục cho nghiên cứu lĩnh vực khoa học, số lĩnh vực 17 khoa học đặc thù Việt Nam Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, nhanh chóng đưa thành nghiên cứu vào thực tiễn sống góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Hoạt động NCKH GV trường CĐ – ĐH chuyên ngành nằm đạo chung Đảng Nhà nước Bên cạnh việc tuân thủ chủ trương, sách, nghị Đảng Chính phủ, trường CĐ – ĐH có nhiệm vụ lớn tùy theo yêu cầu ngành mà có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đầu tư NCKH phục vụ nghiệp xây dựng phát triển ngành Tùy theo yêu cầu cụ thể thời kỳ, giai đoạn mà trường CĐ –ĐH cần xây dựng phương hướng, chiến lược nhằm hoàn thành nhiệm vụ sứ mạng lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước ngành giao phó Không trường ĐH giới mà Việt Nam trường CĐ – ĐH xem NCKH sức sống nhà trường Bởi lẽ, mục đích NCKH nâng cao trình độ giảng dạy GV Qua NCKH, GV nhanh chóng tiếp cận kiến thức khoa học công nghệ, làm quen với việc tổ chức thực đề tài khoa học có hội vận dụng kiến thức trang bị để giải vấn đề cụ thể đặt từ khoa học thực tiễn Hoạt động NCKH đường ngắn hiệu để nâng cao trình độ chuyên môn khả sư phạm GV, qua hoạt động NCKH có khả đưa kết NCKH ứng dụng vào thực tiễn, vào giảng dạy Ngày nay, đánh giá chất lượng trường CĐ – ĐH NCKH trở thành tiêu chí thiếu đánh giá tiêu chuẩn, thước đo nhà trường việc đảm bảo nâng cao chất lượng trình đào tạo, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu phục vụ cho xã hội Ở nước phát triển, trường CĐ – ĐH không nơi học tập mà nơi thường xuyên diễn hoạt động NCKH, thành công hoạt động NCKH không phục vụ cho nhà trường đào tạo mà nơi thu hút nhiều nhà sản xuất đặt hàng công trình NCKH có tính thực tiễn cao Phải nói rằng, hoạt động NCKH GV trở thành hoạt động thiếu nhà trường bậc CĐ – ĐH 1.2.2.2 Hoạt động NCKH GV trường CĐ – ĐH Mục đích NCKH GV trường CĐ – ĐH phục vụ cho công tác đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho GV trường CĐ – ĐH, thúc đẩy nhanh trình ứng dụng kết NCKH vào trình giảng dạy góp phần tạo sản phẩm phát triển 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố hồ chí minh , Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố hồ chí minh , Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn