KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09).

18 451 9 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:21

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2008 - 2009 I_ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY : a. Thuận lợi : - BGH, các đoàn thể trong nhà trường cũng như các tổ chức cơ quan trên đòa bàn đều quan tâm đến việc học của các em . - GVBM có tinh thần trách nhiệm , cố tìm những cách giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. - PHHS quan tâm đôn đốc việc học tập của con em tạo mọi điều kiện để các em học tốt. - HS có tinh thần tự giác , có ý thức cao trong học tập. b. Khó khăn: - Hầu như ở các lớp đều có một số học sinh tinh nghòch, ham chơi lười học, ít vâng lời thầy giáo như không chuẩn bò tốt bài học, làm bài tập ở nhà. II_ THỐNG KÊ CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM: LỚP SĨ SỐ CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU GHI CHÚ TB KHÁ GIỎI Học kỳ I Học kỳ II TB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI 8A 1 8A 2 8A3 III_ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG: _ Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập hợp lý. _ Giúp học sinh suy nghó trong giờ học,tích cực tham gia xây dựng bài. _ Giúp học sinh những cách học từ vựng hiệu quả. _ Giúp học sinh tự tin khi giao tiếp bằng tòềng Anh. _ Sử dụng tiếng cười trong lớp một cách có hiệu quả _ Hướng dẫn học sinh học nhóm, đôi bạn học tập. _ Phụ đạo học sing yếu,kém 1 IV_ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔNG KẾT CẢ NĂM TB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI 8A 1 45 8A 2 40 8A3 41 V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: 1.Cuối học kỳ I: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Cuối năm học : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 VI . KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY : ENGLISH 8 Unit Number of period Language focus Aims and objectives Method Teacher 's and students 'preparation Notes Review 1 The knowledge learnt in class 7 -to consolidate the language learnt -to provide Ss with some exercises communicative approach T: to prepare the lesson plan , some more exercises Ss:to review the language learnt 1 MY FRIENDS 5 (2 - 6) -Simple tenses -Present simple to talk about general truths -Attributive and predicative adjectives -(not ) adjevtive+ enough + to-infinitive *Helping students: -introduce people -respond to introductions -describe people -write about oneself and about other people communicative approach T:to prepare the lesson plan, pictures, tape, cassette recorder, charts -to consult some English books about the important points of grammar in the lesson to prepare the lecture perfectly -Ss: to prepare vocabulary at home - to pre-read the lesson 2 MAKING ARRANGEMENT 5 (7 - 11 ) -Future with be going to - Adverbs of place *Helping students : -talk about intentions -use the telephone to make and confirm arrangements -take a telephone message communicative approach T:to prepare the lesson plan, pictures, tape, cassette recorder, charts -to consult some English books about the important points of grammar in the lesson to prepare the lecture perfectly -Ss: to prepare vocabulary 3 - to pre-read the lesson 3 AT HOME 6 ( 12 - 17 ) -Reflexive pronouns -Modals : must, have to, ought to -Why - Because *Helping students : -describe places -describe situations -ask for and give reasons -write a description of a room communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW 1 ( 18 ) simple tenses, modals, why- because, future with be going to, wh- questions, reflexive pronouns, (not) + adj. + enough + to -infinitive to consolidate the knowledge from unit 1 to unit 3 communicative approach T: to prepare the lesson plan, exercises Ss : to revise the lesson Test 1 1 (19 ) -simple tenses -why - because -modals -future with be going to (not ) adj . + enough + to- infinitive -wh- questions -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 1 to unit 3 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 4 45 MINUTE TEST NUMBER 1 MISTAKE CORRECTION 1 ( 20 ) -past simple -modals -why - because -wh- questions -(not) adj. + enough + to- infinitive -future with be going to correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 4 OUR PAST 5 ( 21 - 25 ) -past simple -prepositions of time : in, on, at, after, before, between -used to -talk about past events -express feelings -distinguish between facts and opinions -write a short imaginary story communicative approach T:to prepare the lesson plan, pictures, tape, cassette recorder, charts -to consult some English books -Ss: to prepare vocabulary - to pre-read the lesson 5 STUDY HABITS 5 ( 26 - 30 ) -adverbs of manner -modal : should -imperatives -commands, requeests and advice in reported speech -give instructions and advice -express obligation -write a letter to a friend communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 6 THE YOUNG PIONEERS CLUB 5 ( 31 - 35 ) -present simple with future meaning -gerunds -modals : may, can, could -talk about the future -ask for favors and offer assistance -write a letter telling about a future plan communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 5 REVIEW 1 ( 36 ) -past simple , used to -modals -prepositions of time -commands, requests and advice in reported speech ,gerunds -present perfect with for and since to consolidate the knowledge from unit 4 to unit 6 communicative approach Test 2 1 ( 37 ) -past simple , used to -modals -prepositions of time -commands, requests and advice in reported speech ,gerunds -present perfect with for and since -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 4 to unit 6 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 45 MINUTE TEST NUMBER 2 MISTAKE CORRECTION 1 ( 38 ) -past simple , used to -modals -prepositions of time -commands, requests and advice in reported speech ,gerunds correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 7 MY NEIGHBORHOOD 5 ( 39 - 43 ) -comparison with like , (not ) as .as, (not ) the same as, different from -make comparisons -ask for information and assistance -write a community notice communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder 6 Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 5 ( 44 - 48 ) -present progressive . to talk about the future .to show changes with get and become -comparative and superlative adjectives - talk about differences -talk about future events and changes -write a letter to a friend communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW AND TEST FOR 1st EXAM 5 (49 - 53 ) - the knowledge learnt from unit 1 to unit 8 -to consolidate the language learnt -to provide Ss with some exercises communicative approach T : to prepare the lesson plan -to prepare some more exercises Ss : to review the language learnt 1st Term Exam MISTAKE CORRECTION 1 ( 54 ) - tenses, prepositions, comparison, modal verbs, reported speech, gerunds, used to correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 9 A FIRST -AID COURSE 5 ( 55 - 59 ) -in order to , so as to -future simple -modal will to make requests , offers and promises -make and respond to offers, promises and requests -give instructions -write a thank- you note communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 10 RECYCLING 5 ( 60 - 64 ) -passive forms -adjectives followed by .an infinitive .a noun clause -present simple -give and respond to instructions -talk about feelings -write a set of instructions communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at 7 -future simple home, do the exercises 11 TRAVELING AROUND VIETNAM 5 ( 65 - 69 ) -ed and -ing participles -requests with .would / do you mind if .? would / do you mind + V-ing ? -express interest -make and respond to formal requests -make suggestions -complete a narrative communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW 1 ( 70 ) -passive forms -ed and -ing participles -would/do you mind if ? -would / do you mind + V-ing ? -future simple -modal will to make requests, offers and promises to consolidate the knowledge from unit 9 to unit 11 communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises Ss : to revise the knowledge Test 3 1 ( 71 ) -passive forms -ed and -ing participles -would/do you mind if ? -would / do you mind + V-ing ? -future simple -modal will to make requests, offers and promises -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 4 to unit 6 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 8 45 MINUTE TEST NUMBER 3 MISTAKE CORRECTION 1 ( 72 ) -passive forms -ed and -ing participles -would / do you mind if .? -would / do you mind + V-ing ? -future simple -modal will to make requests, offers and promises correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 12 A VACATION ABROAD 5 ( 73 - 77 ) -past progressive -past progressive with when and while -progressive tenses with always -make plans -make , accept and decline invitations -ask and answer about the weather -write a postcard communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 13 FESTIVALS 5 ( 78 - 82 ) -passive form : be + past participle -compound words -reported speech -ask for explanation of events -give an account of something -write a paragraph about what was done communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 9 14 WONDERS OF THE WORLD 5 ( 83 - 87 ) -passive forms -indirect questions with if and whether -question words before to -infinitives -verb + to -infinitives -seek information -recognize and correct mistakes -prepare and complete a questionaire -write a letter to a friend communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW 1 ( 88 ) -past progressive tense -passive forms -reported speech -verb + to -infinitives -question words before to -infinitives to consolidate the knowledge from unit 12 to unit 14 communicative approach T: to prepare the lesson plan, exercises Ss : to review the lesson Test 4 1 ( 89 ) -past progressive tense -passive forms -reported speech -verb + to -infinitives -question words before to -infinitives -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 12 to unit 14 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 45 MINUTE TEST NUMBER 4 MISTAKE CORRECTION 1 ( 90 ) -past progressive tense -passive forms -reported speech -verb + to -infinitives -question words before to -infinitives correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 15 5 -present perfect with yet -express opinions communicative to prepare the lesson at 10 [...]... clausecommunicativeapproach_pictures_hand-out_chart_stereo14 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 20 08 - 2009I_ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY :a. Thuận lợi :- BGH, các đoàn thể trong nhà trường cũng như các tổ chức cơ quan trên địa bàn đều quan tâm đến việc học của các em .- GVBM có tinh thần trách nhiệm , cố tìm những cách giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.- PHHS quan tâm đôn đốc việc... to pre-read the lesson at home, do the exercisesREVIEW1 ( 88 )-past progressive tense-passive forms-reported speech-verb + to -infinitives-question words before to -infinitivesto consolidate the knowledge from unit 12 to unit 14communicative approachT: to prepare the lesson plan, exercisesSs : to review the lesson Test 41 ( 89 ) -past progressive tense-passive forms-reported speech-verb... exercises13FESTIVALS5 ( 78 - 82 )-passive form : be + past participle-compound words-reported speech-ask for explanation of events-give an account of something-write a paragraph about what was donecommunicative approachT: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorderSs: to pre-read the lesson at home, do the exercises9 COMPUTERS ( 91 - 95 ) and... questions-to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 1 to unit 3 communicative approachT: to prepare the test paperSs: to review the points tearnt4 18 14WONDERS OF THE WORLD5 ( 83 - 87 )-passive forms-indirect questions with if and whether-question words before to -infinitives-verb + to -infinitives-seek information -recognize and correct mistakes-prepare... ĐẤUGHI CHÚTB KHÁ GIỎIHọc kỳ I Học kỳ IITB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI8A 18A 28A3III_ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG: _ Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập hợp lý. _ Giúp học sinh suy nghó trong giờ học,tích cực tham gia xây dựng bài._ Giúp học sinh những cách học từ vựng hiệu quả._ Giúp học sinh tự tin khi giao tiếp bằng tịềng Anh. _ Sử dụng tiếng cười trong lớp một cách có hiệu quả_ Hướng... plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorderSs: to pre-read the lesson at home, do the exercises5 Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE5 ( 44 - 48 )-present progressive. to talk about the future .to show changes with get and become-comparative and superlative adjectives- talk about differences -talk about future events... home, do the exercisesREVIEW AND TEST FOR 1st EXAM5 (4 9 - 53 )- the knowledge learnt from unit 1 to unit 8 -to consolidate the language learnt -to provide Ss with some exercisescommunicative approachT : to prepare the lesson plan -to prepare some more exercisesSs : to review the language learnt1st Term Exam MISTAKE CORRECTION1 ( 54 )- tenses, prepositions, comparison, modal verbs,... HOME6 ( 12 - 17 )-Reflexive pronouns -Modals : must, have to, ought to-Why - Because*Helping students :-describe places -describe situations-ask for and give reasons-write a description of a roomcommunicative approachT: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorderSs: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW1 ( 18 )simple... because, future with be going to, wh- questions, reflexive pronouns, (not) + adj. + enough + to -infinitiveto consolidate the knowledge from unit 1 to unit 3communicative approachT: to prepare the lesson plan, exercisesSs : to revise the lesson Test 11 (1 9 )-simple tenses-why - because-modals-future with be going to(not ) adj . + enough + to- infinitive -wh- questions-to consolidate... Exam MISTAKE CORRECTION1 ( 105 )-tenses, reported speech, prepositions, modal verbs, passive forms, comparisoncorrect the mistakes and find the suitable method to teach the weak studentscommunicative approachT : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakesENGLISH 9ENGLISH 9 11 45 MINUTE TEST NUMBER 1 MISTAKE CORRECTION1 ( 20 )-past simple-modals-why . KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 20 08 - 2009 I_ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY : a. Thuận lợi : - BGH, các đoàn thể. yếu,kém 1 IV_ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔNG KẾT CẢ NĂM TB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI 8A 1 45 8A 2 40 8A3 41 V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: V_
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09)., KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09)., KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09).

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-anh-8-08-09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP