KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09).

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (10156 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 368
8
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:21

Mô tả: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2008 - 2009 I_ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY : a. Thuận lợi : - BGH, các đoàn thể trong nhà trường cũng như các tổ chức cơ quan trên đòa bàn đều quan tâm đến việc học của các em . - GVBM có tinh thần trách nhiệm , cố tìm những cách giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. - PHHS quan tâm đôn đốc việc học tập của con em tạo mọi điều kiện để các em học tốt. - HS có tinh thần tự giác , có ý thức cao trong học tập. b. Khó khăn: - Hầu như ở các lớp đều có một số học sinh tinh nghòch, ham chơi lười học, ít vâng lời thầy giáo như không chuẩn bò tốt bài học, làm bài tập ở nhà. II_ THỐNG KÊ CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM: LỚP SĨ SỐ CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU GHI CHÚ TB KHÁ GIỎI Học kỳ I Học kỳ II TB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI 8A 1 8A 2 8A3 III_ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG: _ Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập hợp lý. _ Giúp học sinh suy nghó trong giờ học,tích cực tham gia xây dựng bài. _ Giúp học sinh những cách học từ vựng hiệu quả. _ Giúp học sinh tự tin khi giao tiếp bằng tòềng Anh. _ Sử dụng tiếng cười trong lớp một cách có hiệu quả _ Hướng dẫn học sinh học nhóm, đôi bạn học tập. _ Phụ đạo học sing yếu,kém 1 IV_ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔNG KẾT CẢ NĂM TB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI 8A 1 45 8A 2 40 8A3 41 V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: 1.Cuối học kỳ I: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Cuối năm học : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 VI . KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY : ENGLISH 8 Unit Number of period Language focus Aims and objectives Method Teacher 's and students 'preparation Notes Review 1 The knowledge learnt in class 7 -to consolidate the language learnt -to provide Ss with some exercises communicative approach T: to prepare the lesson plan , some more exercises Ss:to review the language learnt 1 MY FRIENDS 5 (2 - 6) -Simple tenses -Present simple to talk about general truths -Attributive and predicative adjectives -(not ) adjevtive+ enough + to-infinitive *Helping students: -introduce people -respond to introductions -describe people -write about oneself and about other people communicative approach T:to prepare the lesson plan, pictures, tape, cassette recorder, charts -to consult some English books about the important points of grammar in the lesson to prepare the lecture perfectly -Ss: to prepare vocabulary at home - to pre-read the lesson 2 MAKING ARRANGEMENT 5 (7 - 11 ) -Future with be going to - Adverbs of place *Helping students : -talk about intentions -use the telephone to make and confirm arrangements -take a telephone message communicative approach T:to prepare the lesson plan, pictures, tape, cassette recorder, charts -to consult some English books about the important points of grammar in the lesson to prepare the lecture perfectly -Ss: to prepare vocabulary 3 - to pre-read the lesson 3 AT HOME 6 ( 12 - 17 ) -Reflexive pronouns -Modals : must, have to, ought to -Why - Because *Helping students : -describe places -describe situations -ask for and give reasons -write a description of a room communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW 1 ( 18 ) simple tenses, modals, why- because, future with be going to, wh- questions, reflexive pronouns, (not) + adj. + enough + to -infinitive to consolidate the knowledge from unit 1 to unit 3 communicative approach T: to prepare the lesson plan, exercises Ss : to revise the lesson Test 1 1 (19 ) -simple tenses -why - because -modals -future with be going to (not ) adj . + enough + to- infinitive -wh- questions -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 1 to unit 3 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 4 45 MINUTE TEST NUMBER 1 MISTAKE CORRECTION 1 ( 20 ) -past simple -modals -why - because -wh- questions -(not) adj. + enough + to- infinitive -future with be going to correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 4 OUR PAST 5 ( 21 - 25 ) -past simple -prepositions of time : in, on, at, after, before, between -used to -talk about past events -express feelings -distinguish between facts and opinions -write a short imaginary story communicative approach T:to prepare the lesson plan, pictures, tape, cassette recorder, charts -to consult some English books -Ss: to prepare vocabulary - to pre-read the lesson 5 STUDY HABITS 5 ( 26 - 30 ) -adverbs of manner -modal : should -imperatives -commands, requeests and advice in reported speech -give instructions and advice -express obligation -write a letter to a friend communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 6 THE YOUNG PIONEERS CLUB 5 ( 31 - 35 ) -present simple with future meaning -gerunds -modals : may, can, could -talk about the future -ask for favors and offer assistance -write a letter telling about a future plan communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 5 REVIEW 1 ( 36 ) -past simple , used to -modals -prepositions of time -commands, requests and advice in reported speech ,gerunds -present perfect with for and since to consolidate the knowledge from unit 4 to unit 6 communicative approach Test 2 1 ( 37 ) -past simple , used to -modals -prepositions of time -commands, requests and advice in reported speech ,gerunds -present perfect with for and since -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 4 to unit 6 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 45 MINUTE TEST NUMBER 2 MISTAKE CORRECTION 1 ( 38 ) -past simple , used to -modals -prepositions of time -commands, requests and advice in reported speech ,gerunds correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 7 MY NEIGHBORHOOD 5 ( 39 - 43 ) -comparison with like , (not ) as .as, (not ) the same as, different from -make comparisons -ask for information and assistance -write a community notice communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder 6 Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 5 ( 44 - 48 ) -present progressive . to talk about the future .to show changes with get and become -comparative and superlative adjectives - talk about differences -talk about future events and changes -write a letter to a friend communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW AND TEST FOR 1st EXAM 5 (49 - 53 ) - the knowledge learnt from unit 1 to unit 8 -to consolidate the language learnt -to provide Ss with some exercises communicative approach T : to prepare the lesson plan -to prepare some more exercises Ss : to review the language learnt 1st Term Exam MISTAKE CORRECTION 1 ( 54 ) - tenses, prepositions, comparison, modal verbs, reported speech, gerunds, used to correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 9 A FIRST -AID COURSE 5 ( 55 - 59 ) -in order to , so as to -future simple -modal will to make requests , offers and promises -make and respond to offers, promises and requests -give instructions -write a thank- you note communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 10 RECYCLING 5 ( 60 - 64 ) -passive forms -adjectives followed by .an infinitive .a noun clause -present simple -give and respond to instructions -talk about feelings -write a set of instructions communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at 7 -future simple home, do the exercises 11 TRAVELING AROUND VIETNAM 5 ( 65 - 69 ) -ed and -ing participles -requests with .would / do you mind if .? would / do you mind + V-ing ? -express interest -make and respond to formal requests -make suggestions -complete a narrative communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW 1 ( 70 ) -passive forms -ed and -ing participles -would/do you mind if ? -would / do you mind + V-ing ? -future simple -modal will to make requests, offers and promises to consolidate the knowledge from unit 9 to unit 11 communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises Ss : to revise the knowledge Test 3 1 ( 71 ) -passive forms -ed and -ing participles -would/do you mind if ? -would / do you mind + V-ing ? -future simple -modal will to make requests, offers and promises -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 4 to unit 6 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 8 45 MINUTE TEST NUMBER 3 MISTAKE CORRECTION 1 ( 72 ) -passive forms -ed and -ing participles -would / do you mind if .? -would / do you mind + V-ing ? -future simple -modal will to make requests, offers and promises correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 12 A VACATION ABROAD 5 ( 73 - 77 ) -past progressive -past progressive with when and while -progressive tenses with always -make plans -make , accept and decline invitations -ask and answer about the weather -write a postcard communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 13 FESTIVALS 5 ( 78 - 82 ) -passive form : be + past participle -compound words -reported speech -ask for explanation of events -give an account of something -write a paragraph about what was done communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises 9 14 WONDERS OF THE WORLD 5 ( 83 - 87 ) -passive forms -indirect questions with if and whether -question words before to -infinitives -verb + to -infinitives -seek information -recognize and correct mistakes -prepare and complete a questionaire -write a letter to a friend communicative approach T: to prepare the lesson plan, some more exercises, charts, pictures, tape, cassette recorder Ss: to pre-read the lesson at home, do the exercises REVIEW 1 ( 88 ) -past progressive tense -passive forms -reported speech -verb + to -infinitives -question words before to -infinitives to consolidate the knowledge from unit 12 to unit 14 communicative approach T: to prepare the lesson plan, exercises Ss : to review the lesson Test 4 1 ( 89 ) -past progressive tense -passive forms -reported speech -verb + to -infinitives -question words before to -infinitives -to consolidate the knowledge learnt -to chek Ss ' knowledge from unit 12 to unit 14 communicative approach T: to prepare the test paper Ss: to review the points tearnt 45 MINUTE TEST NUMBER 4 MISTAKE CORRECTION 1 ( 90 ) -past progressive tense -passive forms -reported speech -verb + to -infinitives -question words before to -infinitives correct the mistakes and find the suitable method to teach the weak students communicative approach T : to list the common mistakes Ss : to read the test again and find the mistakes 15 5 -present perfect with yet -express opinions communicative to prepare the lesson at 10 . KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 20 08 - 2009 I_ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY : a. Thuận lợi : - BGH, các đoàn thể. yếu,kém 1 IV_ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔNG KẾT CẢ NĂM TB KHÁ GIỎI TB KHÁ GIỎI 8A 1 45 8A 2 40 8A3 41 V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: V_

— Xem thêm —

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09)., KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09)., KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09).

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-anh-8-08-09

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.193578004837 s. Memory usage = 17.73 MB