Giáo án vật lí 10 (phát triển năng lực HS)

31 525 1
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2016, 02:01

Chương IV: CÁC ĐỊNH ḶT BẢO TOÀN Bài 23: ĐỢNG LƯỢNG - ĐỊNH ḶT BẢO TOÀN ĐỢNG LƯỢNG I Mục tiêu Về kiến thức: • Viết cơng thức tính động lượng nêu đơn vị đo động lượng Về kĩ năng: a Kĩ : Vận dụng cơng thức tính động lượng để giải tập b Các lực thành phần - Kiến thức: K1, K3, - Phương pháp: P5, P7, P8 - Trao đổi thơng tin: X6,X7, X8 - Cá thể: C6 Thái độ : Tinh thần say mê khoa học Địa tích hợp: Phần xung lượng lực II Ch̉n bị Giáo viên : Chuẩn bị hai bóng phiếu học tập Phiếu học tập1 * Xét ví dụ: + Quả bóng bàn rơi x́ng nền nhà xi măng nảy lên + Hai viên bi chuyển động nhanh va vào nhau, đổi hướng chuyển động + Khẩu súng giật lại phía sau bắn * Hãy cho biết thời gian tác dụng lực độ lớn lực tác dụng Phiếu học tập2 r r Một vật có khới lượng m, chuyển động với vận tớc v1 Tác dụng lên vật lực F r có độ lớn khơng đổi thời gian ∆t thì vận tớc vật đạt tới v2 + Tìm gia tớc vật thu r r r + Tính xung lượng lực F theo v1 ; v2 m Phiếu học tập - Trên mặt phẳng nằm ngang hồn tồn nhẵn có viên bi chuyển động va chạm vào + Tìm độ biến thiên động lượng mỡi viên bi khoảng thời gian va chạm ∆t + So sánh độ biến thiên động lượng viên bi + So sánh tổng động lượng hệ trước & sau va chạm Học sinh : Ơn lại định luật Niu-tơn III Tiến trình giảng dạy Ởn định lớp: Giữ lớp ổn định kiểm tra sĩ sớ lớp Bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm xung lượng của lực Năng lực cần đạt Hoạt đợng của GV Hoạt đợng của HS Kiến thức cần đạt - Phát phiếu học Hs làm việc • X8: Học sinh theo nhóm (cá thảo luận theo nhóm tập sớ nhân) để trả lời câu hỏi phiếu + Kết lực học tập • K1 Rút kết tác dụng đới với - Trình bày y luận chung vật: bóng bàn, bi kiến nhóm (cá ve, súng ở ví nhân) trước lớp; dụ trên.? lớp thảo luận để - hãy rút kết tìm y kiến đúng (thời gian tác dụng • P5 Phát biểu luận chung: r - Khi lực F tác lực ngắn; đợ lớn định nghĩa dụng lên vật của lực rất lớn) xung lượng • K2 nêu khoảng r thời gian ∆t thì - Các vật đơn vị xung tích F ∆t định nghĩa xung lượng sau va chạm lượng r biến đổi lực F khoảng đều chuyển động thời gian ∆t ấy - Đơn vị xung lượng lực là: Niutơn giây (KH: N.s) I Động lượng Xung lượng của lực r - Khi lực F tác dụng lên vật khoảng thời r gian ∆t thì tích F ∆t định nghĩa xung lượng lực r F khoảng thời gian ∆t ấy - Đơn vị xung lượng lực là: Niu-tơn giây (KH: N.s) Hoạt động 2: Xây dựng khái niệm động lượng Năng lực Hoạt đợng của Hoạt đợng của học Kiến thức cần đạt cần đạt giáo viên sinh - Phát phiếu học - Làm việc phiếu Động lượng • X6 : tập sớ 2: học tập (theo gợi y - Động lượng Làm việc theo gv), trả lời trước lớp Cả vật có khới lượng nhóm - Gợi y: Cơng thức lớp cùng thao luận m chuyển động r tính a? gia tớc a liên để đến câu trả lời đúng với vận tớc v đại r lượng xác định hệ với F nào? nhất • K3 : r r r r r v2 − v1 bởi cơng thức: p = mv Ghi lại biểu a = Ta có: ∆t thức tính gia tớc r r Mà F = ma r r r r - chú y vế phải ⇔ F ∆t = ma ∆t = m ( v2 − v1 ) r r r (1) x́t hiện đại lượng ⇔ F ∆t = mv2 − mv1 (1) r mv • K1: r r - Từng em suy nghĩ Phát biểu - Đặt p = mv gọi trả lời: định nghĩa động lượng vật + Động lượng bằng động lượng - Vậy động lượng khới lượng nhân với vận vật đại tớc -Đơn vị: ki-lơ-gam lượng nào? + Động lượng bằng mét giây (KH: khới lượng nhân với kg.m/s) - Tóm lại: Động vectơ vận tớc Ta có: lượng vật có r r r r r r + Động lượng đại ∆p = p2 − p1 = mv2 − mv1 = F∆t khới lượng m chuyển động với vận lượng vectơ r tớc v đại lượng xác r địnhr bởi - Ta có: cơng thức: p = mv r r r r r ∆p = p2 − p1 = mv2 − mv1 - Trở lại phiếu học r r tập Em hãy tìn độ Suy ra: ∆p = F ∆t biến thiên động lượng - Hs trả lời r • K2, P5, ∆p ? X8 : Xây dựng - Giữa độ biến định ly thiên động lượng biến thiên vật khoảng thời động lượng gian ∆t xung lượng lực tác dụng lên vật khoảng thời gian có liên hệ nào? Hoạt động 3:Củng cớ, dặn dò Hoạt đợng của giáo viên r r ∆ p = F ∆t Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian bằng xung tổng lực tác dụng lên vật khoảng thời gian Hoạt đợng của học sinh - Nhắc lại kiến thức trọng tâm : Phát biểu định nghĩa động - Hệ thớng lại kiến lượng ghi biểu thức thức trọng tâm - Phát phiếu tập vận dụng : Câu 1: Đơn vò động lượng là: A.N/s B.N.s C.N.m D.N.m/s  - Thảo luận theo Câu 2: Một bóng bay với động lượng p đập vuông góc nhóm hồn thành vào tường thẳng sau bay ngược trở lại với vận tập tốc Độ biến thiên động lượng bóng là:     A B p C 2p D − p Câu 3: Xe A có khối lượng 500 kg vận tốc 60km/h; xe B có khối lượng 1000 kg vận tốc 30 km/h So sánh động lượng chúng: A A>B B A v = m1 + m2 P5 : vận sinh áp dụng đònh dụng định Chiếu lên phương Suy biểu luật bảo tồn luật bảo toàn động ngang, chọn chiều → lượng cho toán động lượng → thức tính v dương vhiều với v1 Chọn trục, chiếu để chuyển phương trình đại số P7 : Sử dụng phương pháp động lực học tốn , ta có : m1v1 − m2 v Bài 3: Một viên V = đạn khới lượng 1kg m1 + m2 bay theo Biện luận: m1v1 > phương thẳng đứng m2v2  v > với vận tớc 500m/s m1v1 < thì nổ thành hai Biện luận mảnh có khới lượng dấu v từ m2v2  v < m v1 = bằng Mảnh thứ → suy chiề u củ a v nhất bay theo m2v2  v = phương ngang với vận tớc 500 m/s Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương với vận tớc bao nhiêu? Hướng dẫn học sinh chọn trục để chiếu để chuyển phương trình véc tơ 10 Tuần : Ngày soạn : Bài 25 : ĐỢNG NĂNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức động - Nêu đơn vị đo động 2.kĩ lực - Vận dụng định lí biến thiên động giải tập đơn giản - Hiểu rõ động dạng lực học mà vật có chuyển động, động đại lượng vơ hướng có tính tương đới - Nêu ví dụ về động sinh cơng - ví dụ trường hợp - Động vật giảm vật sinh cơng dương, ngoại lực tác dụng lên vật sinh cơng âm Động vật tăng, vật sinh cơng âm, ngoại lực tác dụng lên vật sinh cơng dương - Biết cơng có khả làm biến đổi động vật - Vận dụng thành thạo biểu thức tính cơng hay vận tớc vật q trình chuyển động có cơng thực hiện hoặc ngược lại - Giải thích hiện tượng vật lí có liên quan thái độ - Nhận hiện tượng vật có động thì sinh cơng tự nhiên khoa học kĩ thuật, Từ vận dụng kiến thức đã học vào sớng - Xác định trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh học tập vật lí - Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên : Tìm ví dụ thực tế về vật có động sinh cơng (hậu trận lũ quét) 2.Học sinh: - Ơn lại phần động đã học ở chương trình THCS - Ơn lại cơng thức tính cơng lực, cơng thức chuyển động thẳng biến đổi đều III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Hoạt động 1: (10’) Ơn lại khái niệm lượng tìm hiểu đặc điểm định tính của lượng Các lực Hoạt đợng của Hoạt đợng của Nợi dung thành phần cần đạt giáo viên học sinh bản *C3 :Hãy nêu Suy nghĩ trả lời I.KHÁI NIỆM sớ ví dụ về ĐỢNG NĂNG : sớ vật có lượng? 1.Năng lượng : Mọi vật đều Cho học sinh Suy nghĩ trả lời mang lượng *C2 :Một thảo luận Q trình trao đổi chuyển động có Khi vật thực lượng diễn 17 lượng khơng tại sao? hiện cơng, trùn dưới dạng khác *X1 :Khi có nhiệt, : thực hiện q trình trao đổi Nêu kết luận về cơng, trùn nhiệt, lượng? lượng Ghi nhận phát tia mang lượng u cầu HS hồn thành câu C1 Thảo luận trả lời Nêu khái niệm động Ghi nhận khái niệm động *P3 :Khi vật có động ? Suy nghĩ trả lời *K1: định nghĩa u cầu HS động hồn thành câu C2 Hồn thành câu *X3: Hãy nêu C2 sớ ví dụ về vật có động thì sinh cơng Hoạt đợng 2: (15’) thành lập cơng thức tính đợng Các lực Hoạt đợng của Hoạt đợng của thành phần cần đạt giáo viên học sinh Giải tốn: Vật khới lượng m chịu tác dụng của lực khơng đổi F chuyển động theo hướng lực, quãng đường s vận tớc biến thiên   từ v1 đến v 2.Động (Wđ ) Là dạng lượng mà vật có chuyển động Nợi dung bản II.CƠNG THỨC TÍNH ĐỢNG NĂNG Cơng thức tính động : *P5 : sử dụng Thảo luận để kiến thức đã học Hướng dẫn HS tìm cơng vật ? Động tìm biểu thức liên hệ tìm kết vật có khới lượng cơng lực tác tốn m chuyển động dụng động với vận tớc v vật lượng mà vật có *K1 :Viết cơng chuyển thức nêu y động xác nghĩa đại lượng định theo cơng thức cơng thức tính Nêu phân tích động Ghi nhận khái khái niệm động năng niệm động vật 18 Giới thiệu *K3 sử dụng vài ví dụ về động cơng thức tính động năng giải tâp sgk * K1: nêu động u cầu HS vật phụ thuộc vào hồn thành câu C3 yếu tớ nào? m.v (J) kg.m 1J = s Wd = Suy nghĩ trả lời Hồn thành câu C3 *P4: Nêu vật có vận tớc lớn, khới lượng lớn thì có động lớn Tìm hiểu ghi nhận về đặc điểm động Giải thích Suy nghĩ trả lời Động có giá trị khơng xác định, vơ hướng ln dương hoặc bằng *P2: Giải thích hiện tượng nước lũ chạy mạnh ćn trơi cới nhà cửa *P7: Động có tính tương đới khơng ? tại sao? Hoạt đợng 3: (15’)Tìm hiểu cơng của lực tác dụng đợ biến thiên đợng Các lực Hoạt đợng của Hoạt đợng của Nợi dung bản thành phần cần đạt giáo viên học sinh *K2 :Lực có tác Giải tốn: Vật Nhớ lại kiến 2.Định lí biến dụng ntn ? khới lượng m chịu tác thức cũ trả lời thiên động : dụng của lực khơng đổi F chuyển động theo hướng lực, quãng đường s vận tớc biến   *K1:Viết biểu thiên từ v1 đến v thức độ biến thiên động năng? Cho học sinh Học sinh thảo Độ biến thiên thảo luận nhóm *X1 :So sánh luận tìm câu trả lời động cơng mà lực thực vật bằng cơng lực Thơng báo nội hiện độ biến dung định lí biên Ghi nhận tác dụng lên vật thiên động thiện động 1 vật đó? m.v22 − mv12 = A Học sinh thảo luận trả lời Hệ quả: - Khi A > thì *P2 :Nhận xét động vật tăng mới liên hệ tác 19 dụng lực thay đổi động vật? *X3: nêu sớ ví dụ ứng dụng định lí biến thiên động (vật sinh cơng âm) - Khi A < thì Hs suy nghĩ làm động vật giảm tập (vật sinh cơng dương) *K3: sử dụng cơng thức độ biến thiên động giải tập sgk Hoạt động (5 phút) : củng cớ, giao nhiệm vụ về nhà HOẠT ĐỢNG GV HOẠT ĐỢNG HS - u cầu học sinh tóm tắ kiến Tóm tắt kiến thức đã học thức bài - Học , làm tập 3, 4, 5, 7, 8/136, Ghi câu hỏi tập về nhà 137 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Tiết 43 - 44 Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 25 : THẾ NĂNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa trọng trường, trọng trường đều Viết biểu thức trọng lực vật - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức trọng trường (thế hấp dẫn).Định nghĩa khái niệm mớc - Nêu đơn vị đo Kĩ lực: - Viết cơng thức tính - Vận dụng cơng thức tính hấp dẫn để giải tập đơn giản - Nêu ví dụ thực tế : vật thì có khả sinh cơng - Phân biệt trọng trường đàn hời - Nắm khái niệm về có học từ phân biệt hai dạng lượng động năng, hiểu rõ khái niệm ln gắn với tác dụng lực - Hiểu tại mỡi vị trí khác tùy theo cách chọn mớc - Giải thích hiện tượng vật lí có liên quan - Rèn lụn cho học sinh kĩ giải tốn về trọng trường đàn hời - Hiểu vật bị biến dạng đàn hời thì trữ lượng để sinh cơng - Tính cơng lực đàn hời - Hiểu chất đàn hời - Nêu ví dụ thực tế giải thích khả sinh cơng vật đàn hời 20 Thái độ - Nhận hiện tượng vật thì sinh cơng tự nhiên khoa học kĩ thuật, Từ vận dụng kiến thức đã học vào sớng - Phân biết hai dạng lượng động năng, - Xác định trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh học tập vật lí - Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên : Tìm ví dụ thực tế về vật sinh cơng 2.Học sinh: - Ơn lại phần năng, trọng trường đã học ở chương trình THCS - Ơn lại cơng thức tính cơng lực III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu định nghĩa động năng, đơn vị động mới liên hệ độ biến thiên động cơng ngoại lực tác dụng lên vật Hoạt động 2: (10’) Tìm hiểu khái niệm trọng trường Các lực thành phần cần đạt HOẠT ĐỢNG GV HOẠT ĐỢNG NỢI DUNG HS Nêu đặc điểm I.THẾ NĂNG u cầu học sinh trọng lực TRỌNG nhắc lại đặc điểm TRƯỜNG : *K1 :Thế trọng lực 1.Trọng trường : trọng trường? Trọng Ghi nhận khái trường đều ? niệm trọng trường Trọng trường trọng trường đều mơi trường tờn tại Giới thiệu khái Trả lời C1 xung quanh trái đất niệm trọng trường và tác dụng lực (trọng trọng trường đều lực) lên vật có u cầu hs trả khới lượng m *K1: biết được lời C1 đặt tại vị trí bất kì g khoảng khơng đặc điểm gian mơi trường Trọng trường trọng trường đều đều trọng trường có vectơ gia tớc rơi tự (gia tớc trọng trường) tại điểm khơng thay đổi Hoạt động 3: (20’) Tìm hiểu về thế trọng trường (thế hấp dẫn ) Các lực HOẠT ĐỢNG HOẠT ĐỢNG NỢI DUNG thành phần cần đạt GV HS *X2 :Nhận xét Nhận xét khả 2.Thế về khả sinh sinh cơng trọng trường của cơng vật ở độ vật ở độ cao z so với vật 21 cao z so với mặt đất * P5 :Tính cơng trọng lực vật rơi từ độ cao z x́ng mặt đất u cầu học sinh trả lời C2 Giới thiệu khái *K1 : viết niệm trọng cơng thức tính trường y nghĩa đại lượng Kết luận mới vật lí cơng liên hệ thức tính cơng trọng lực mặt đất Là dạng Cá nhân suy ghĩ lượng mà vật có trả lời tương tác Trái Đất vật; Trả lời C2 phụ thuộc vào vị Ghi nhận khái trí vật trọng niệm trọng trường trường Biểu thức : W = mgz Tính cơng t trọng lực m : Khới lượng vật (kg g : gia tớc trọng trường (m/s2) Suy nghĩ trả lời z : độ cao so với mặt đất (m) *P1: Trong q Ghi nhận mớc trình chuyển động thế biến Giới thiệu mớc đổi bằng cách ? Trả lời câu C3 *X3: Nêu vài ví u cầu học sinh Nêu ví dụ dụ về vật trả lời C3 nhận xét Dựa vào ví dụ hãy cho biết vật Hoạt động 3: (5’) vận dụng cơng thức tính thế để giải sớ tập liên quan Các HOẠT HOẠT NỢI DUNG lực thành phần ĐỢNG GV ĐỢNG HS cần đạt *K3: sử dụng u cầu hs Cá nhân giải Độ cao vật: cơng thức tính giải tập tập để giải trang 141 sgk Wt = mgz tập trang W 141 sgk z= t = = 0,102m mg *P2 :Một học sinh cho rằng hai vật ở cùng độ cao so với mặt đất thì bằng nhau? Kết luận có xác khơng ? tại sao? 1.9,8 Suy nghĩ trả lời Hoạt động (5 phút) : Củng cớ, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt đợng của giáo viên Hoạt đợng của học sinh 22 Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức đã học đã học bài Về nhà giải tập 25.5, 25.6 Ghi tập về nhà 25.7 sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tiết II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên : - Dụng cụ thí nghiệm : lò xo , dây cao su, tre, lực kế - Một sớ hình vẽ 2.Học sinh: Xem lai kiến thức đã học ở lớp Học cũ, xem trước mới III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu định nghĩa trọng trường? viết biểu thức y ghĩa cảu đại lượng có biểu thức? Hoạt động (25 phút) : Tìm hiểu đàn hời Các lực Hoạt đợng Hoạt đợng Nợi dung bản thành phần cần của giáo viên của học sinh đạt *K2 :Xác định II Thế đàn hồi độ biến dạng lò Cơng của lực đàn xo độ lớn Xét lò Ghi nhận hồi lực đàn hời? xo có độ cứng k, khái niệm Khi vật bị biến đầu gắn vào dạng thì sinh vật, đầu cơng Lúc vật có giữ cớ định dạng lượng gọi *K1 :Viết đàn hời cơng thức tính Nêu khái Cơng lực đàn hời: đàn hời niệm đàn A = k(∆l)2 y nghĩa hời đại lượng vật lí cơng thức Xác định tính đàn u cầu học lực đàn hời lò hời sinh xác định lực xo *P1 :Trong q đàn hời trình chuyển động Giới thiệu Thế đàn hồi biến cơng thức tính Ghi nhận Thế đàn hời đổi bằng cách ? cơng lực đàn cơng thức tính dạng lượng *K2 :Thế hời cơng lực đàn 23 đàn hời phụ thuộc vào độ biến dạng nào? *X3 :Nêu vài ví dụ về vật đàn hời Dựa vào ví dụ hãy cho biết vật đàn hời Giới thiệu hời cách tìm cơng Đọc sgk thức tính cơng lực đàn hời Giới thiệu đàn hời vật chịu tác dụng lực đàn hời Thế đàn hời lò xo có độ cứng k ở trọng thái có biến dạng ∆l Ghi nhận : đàn hời Wt = k(∆l)2 Ghi nhận cơng thức tính Giới thiệu đàn hời cơng thức tính lò xo bị biến đàn hời dạng lò xo bị biến dạng Nêu y nghĩa đại lượng vật lí có cơng thức tính đàn hời *P2: Một nỏ lắp sẵn mũi tên dây kéo căng, mũi tên bắn , lượng mũi tên hay nỏ đã thực hiện việc đó? Dạng lượng u cầu học gì? sinh trả lời Hoạt đợng 2: (10’) Bài tập vận dụng Các lực Hoạt đợng Hoạt đợng Nợi dung bản thành phần cần đạt của giáo viên của học sinh *K3: Vận dụng Hãy so sánh Trả lời BT5 SGK kiến thức đã M,N giải thích Trên hình vẽ M,N cùng học giải tập nằm nằm ngang nên với trang 141 sgk cùng mớc thì M,N BT6 SGK HS lên bảng Wt = k(∆l)2=4.10-2 J *K3 :Vận dụng Gọi học sinh giải Thế khơng phụ cơng thức tính lên bảng thuộc vào khới lượng đàn hời giải vật tập trang 141 Nhận xét sgk làm học sinh *C2: Thế đàn hời có phụ thuộc Suy nghĩ trả vào khới lượng lời vật khơng? Tại sao? Hoạt động (15 phút) : Củng cớ, lụn tập, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt đợng của giáo viên Hoạt đợng của học sinh 24 Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức đã học đã học Giải tại lớp tập 2, 3, 4, Giải tập 2, 3, 4, Về nhà giả tập 25.9 25.10 Ghi tập về nhà sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………… Tiết 45 Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 25 : CƠ NĂNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Viết cơng thức tính vật chuyển động trọng trường Phát biểu định luật bảo tồn vật chuyển động trọng trường - Viết cơng thức tính vật chuyển động dưới tác dụng lực đàn hời lò xo - Phát biểu định luật bảo tồn vật chuyển động dưới tác dụng lực đàn hời lò xo Kĩ lực: - Vận dụng cơng thức tính vật chuyển động dưới tác dụng lực đàn hời lò xo vật chuyển động trọng trường để giải sớ tốn đơn giản - À sử dụng cơng cụ tốn học - Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp để giải thích định luật bảo tồn - Đặt câu hỏi về định luật bảo tồn - Thiết lập viết cơng thức tính vật chuyển động trọng trường vật chịu tác dụng lực đàn hời - Nếu vật còn chịu tác dụng thêm lực cản, lực ma sát thì vật sẽ biến đổi , cơng lực cản , lực ma sát bằng độ biến thiên nằng Thái độ - Xác định trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh học tập vật lí - Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân II − CHUẨN BỊ Giáo viên: Một sớ thiết bị trực quan lắc đơn, lắc lò xo, Học sinh: - Ơn lại kiến thức đã học về động năng, ở trước (đã học ở THCS) - Máy tính bỏ túi III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Hoạt động : Kiểm tra cũ 25 Định nghĩa động năng? Viết biểu thức? Định nghĩa trọng trường? Viết biểu thức? Định nghĩa nằn đàn hời? Viết biểu thức? Hoạt động : tìm hiểu của vật chịu tác dụng của trọng lực Các lực Hoạt đợng Hoạt đợng Nợi dung bản thành phần cần đạt của giáo viên của học sinh I Cơ của vật *X2 :Một người Cho học sinh Học sinh thảo chủn đợng tung bóng luận trả lời trọng trường lên cao Hỏi động thảo luận trả lời Định nghĩa năng, Cơ vật bóng thay đổi M Wđ=0, Wt chuyển động dưới tác max, ? dụng trọng lực bằng I Wđ tăng, Wt tổng động Ghi nhận khái vật : giảm N Wđ max, niệm W = Wđ + Wt = *X3 :Trong q trọng trường Wt=0 trình chuyển động mv + mgz vật từ M →N lực Giới thiệu thực hiện cơng? khái niệm Tính cơng *K2 :Viết biểu trọng trọng lực theo thức thể hiện mới liên trường độ biến thiên động hệ cơng trọng độ biến lực độ giảm thiên năng? Sự bảo tồn Trình bày trọng trường *K2 :Viết biểu tốn vật của vật chủn thức thể hiện mới liên chuyển động tác dụng động hệ cộng trọng trọng Ghi nhận của trọng lực lực độ biến thiên trường từ vị trí định luật Xét vật chỉ động năng? chịu tác dụng trọng M đến N *C1:Nhận xét mới lực chuyển động Dẫn dắt để liên hệ độ biến tìm biểu thức trường từ M đến thiên động độ định luật bảo N biến thiên năng? Ta có cơng tồn trọng lực : Giới thiệu *P1 :So sánh giá A = WtN – WtM = định luật bảo trị vật tại tồn WđN – WđM Nhận xét về hai vị trí N M => WtN + WđN = WtM mới liên hệ *K3 :Viết + WđM biến thiên biểu thức tính Hay WN = WM = vật tại cí trí hằng sớ biến thiên động bất kì? Vậy : Khi vật vật *C1:Nhận xét giá chuyển động mà chuyển động trọng trị động chỉ chịu tác dụng trường chỉ chịu tác dụng tại hai vị trí M trọng lực thì trọng lực N O? vật đại lượng Hướng dẫn *P1 :Khi vật bảo tồn để học sinh tìm chuyển động từ M đến hệ 26 N động vật ln biến đổi vật lại bảo tồn? *K2 : Khi động vật đạt giá trị cực đại?viết cơng thức tính tại vị trí đó? *C6 :Giải thích :trong nhà máy thủy điện có chuyển hóa từ sang động Ghi nhận hệ W= mv2 + mgz = hằng sớ Hay : mgz1 = mv12 + mv22 + mgz2 = … Hệ quả Trong q trình chuyển động vật trọng trường : + Nếu động giảm thì tăng ngược lại (động chuyển hố lẫn nhau) + Tại vị trí động cực đại thì cực tiểu ngược lại Hoạt động : Tìm hiểu của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi Các lực Hoạt đợng Hoạt đợng Nợi dung bản thành phần cần đạt của giáo viên của học sinh *K1 Định nghĩa II Cơ của vật chịu đàn hời tác dụng của lực đàn hồi * K1 Viết biểu Định nghĩa thức vật Tương tự Định Cơ vật chuyển chỉ chịu tác dụng vật nghĩa động dưới tác dụng lực lực đàn hời chuyển động dưới đàn hời đàn hời bằng tổng động tác dụng trọng đàn hời vật : 1 lực cho học sinh W = mv2 + k(∆l)2 2 định nghĩa Sự bảo tồn năng đàn hời của vật chủn động tác dụng của lực đàn *K2 Viết biểu thức định luật bảo Ghi nhận hồi Khi vật chỉ chịu tác tồn Giới thiệu nội dung vật chịu tác dụng định luật bảo tồn biểu thức dụng lực đàn hời gây bởi biến dạng lò xo lực đàn hời vật định luật đàn hời thì vật chuyển động chỉ đại lượng bảo tồn : dưới tác dụng 1 lực đàn hời lò W = mv2 + k(∆l)2 = 2 xo hằng sớ Hay : 1 *P6 Điều kiện áp mv12+ k(∆l1)2= mv22 2 dụng định luật bảo 27 tồn Ghi nhận + k(∆l2)2 = … Giới thiệu điều kiện để sử Chú ý : Định luật bảo điều kiện để áp dụng định luật dụng định luật bảo tồn tồn chỉ đúng vật chuyển động chỉ chịu tác bảo tồn năng dụng trọng lực lực đàn *X6 Mới liên hệ Giới thiệu cơng mới liên hệ Sử dụng hời Nếu vật còn chịu tác lực độ biến thiên cơng lực mới liên hệ dụng thêm lực khác thì độ biến thiên để giải cơng lực khác đúng bằng độ biến thiên cơ tập Hoạt động (5 phút) : Củng cớ, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt đợng của giáo viên Hoạt đợng của học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức đã đã học học u cầu học sinh về nhà giải tập Ghi tập về nhà từ 26.6 đến 26.10 sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 46 Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : BÀI TẬP Kiến thức : - Nắm vững kiến thức liên quan đến động , định luật bảo tồn - Nắm vững điều kiện để áp dụng định luật bảo tồn Kỹ : - Trả lời câu hỏi có liên quan đến động năng, năng, định luật bảo tồn - Giải tốn có liên quan đến biến thiên động năng, bảo tồn - Phương pháp làm kiểm tra trắc nghiệm khách quan * Các lực cần phát huy : - Đặt câu hỏi liên quan tới tập cần giải - Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ ng̀n khác để làm tập - Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp từng trường hợp Thái độ : - Nhận dạng tập liên quan tự nhiên khoa học kĩ thuật - Giải thích hiện tượng cân bằng vật tự nhiên Từ vận dụng kiến thức đã học vào sớng - Xác định trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh học tập vật lí - Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân 28 II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem lại câu hỏi tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm vài câu hỏi tập khác Học sinh: - Trả lời câu hỏi giải tập mà thầy đã về nhà - Chuẩn bị câu hỏi cần hỏi thầy về phần chưa rõ III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động1 (10 phút): Kiểm tra cũ hệ thớng hố lại kiến thức đã học - Động năng: Wđ = mv2; Thế trọng trường: Wt = mgz; Thế đàn hời: Wt = k(∆l)2 - Mới liên hệ độ biến thiên động cơng ngoại lực: A = 1 mv22 2 mv12 = Wđ2 – Wđ1 - Định luật bảo tồn đới với vật chỉ chịu tác dụng trọng lực: mgz1 = - mv12 + mv22 + mgz2 = … Định luật bảo tồn đới với vật chỉ chịu tác dụng lực đàn hời: 1 mv12+ 2 k(∆l1)2= mv22+ k(∆l2)2 Hoạt động : Giải câu hỏi trăc nghiệm Các lực thành phần cần đạt *K1 :học sinh nêu đáp án đúng *X8 : học sinh thảo luận theo nhóm để trả lời câu trắc nghệm *P5: học sinh vận dụng cơng thức phù hợp để giải tập trắc nghiệm *X1: Nhận biết vấn đề thực tế sớng, vận dụng kiến thức đã học vào Hoạt đợng của giáo viên u trả lời u trả lời u trả lời u trả lời u trả lời u trả lời u trả lời u trả lời cầu hs cầu hs cầu hs cầu hs cầu hs cầu hs cầu hs cầu hs Hoạt đợng của học sinh Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Nợi dung bản Câu trang 136: B Câu trang 136: C Câu trang 136: D Câu trang 136: B Câu trang 141: B Câu trang 141: A Câu trang 141: A Câu trang 144: C Câu trang 145: D Câu trang 145: C 29 thực tế Hoạt động : Giải tập tự luận Các lực Hoạt đợng của Hoạt đợng của Nợi dung bản thành phần cần đạt giáo viên học sinh * K1: Học sinh Cho học sinh Viết biểu thức Bài trang 136 viết biểu thức nêu mới liên hệ định lí về động Ta có: A = định lí biến thiên độ biến thiên động động năng cơng mv22 - mv12 *P1: Học sinh Vì: A = F.s.cos vận dụng định o lí biến thiên động Lập luận, suy = F.s v1 = Hướng dẫn học rađể tính v2 Do đó: F.s = sinh tính v2 mv2 => v2 = F s = m 2.5.10 = 7,1 (m/s) Cho học sinh Viết biểu thức Bài trang 141 *K1: Học sinh viết biểu thức tính tính đàn hời Thế đàn tóm tắt đàn hời hệ hời hệ: tốn, liên hệ Wt = k(∆l)2 với thực tế Cho học sinh Thay sớ, tính = 200.(thay sớ để tính tốn *K2: Học sinh đàn hời hệ 0,02)2 = 0.04 (J) viết biểu thức u cầu học Cho biết Thế đàn hời sinh giải thích tại có phụ khơng phụ thuộc vào vật thuộc khới lượng khới lượng vật vì khơng phụ thuộc vào hay khơng? Tại sao? biểu thức khới lượng đàn hời *P1 : Nhận xét u cầu học khơng chứa khới đàn sinh chọn mớc Chọn mớc lượng hời khơng phụ thuộc năng vào khới lượng Bài 26.7 vật Chọn gớc *P2: Học sinh tại mặt đất Vì biết cách chọn mớc có lực cản khơng Cho học sinh Xác định khí nên xác định vị vị trí đầu khơng bảo tồn *P4 Xác định trí đầu vị trí ći mà: tại vị trí đầu A = W2 – W1 vị trí ći Xác định = mv22+mgz2–( Cho học sinh vị trí ći lập luận, thay sớ để mv12+ mgz1) *P9 Biết tính cơng lực vật chịu tác dụng 30 lực cản cản vật khơng bảo tồn , cơng lực cản bằng độ biến thiên Tính cơng lực cản = 0,05.202- 0,05.182-0,05.10.20 = - 8,1 (J) Hoạt động : Củng cớ, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt đợng của giáo viên Hoạt đợng của học sinh - Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức đã đã học học - u cầu học sinh về nhà xem lại tập , tiết sau kiểm tra - Xem trước mới IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 10 (phát triển năng lực HS) , Giáo án vật lí 10 (phát triển năng lực HS) , Giáo án vật lí 10 (phát triển năng lực HS)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn