De thi va kiem tra toan 8

8 508 10 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:21

Phòng giáo dục HƯNG hà Trờng THCS thị trấn HH Đề thi giữa học kì II năm học 2005 - 2006 Môn : Toán 8 (Thời gian làm bài : 90 phút) Câu1: Các khẳng định sau khẳng định nào đúng , sai ? a . Phân thức )4x(x 1 2 - đợc xác định nếu 2 - xvà 2x;0x b . Kết quả phép tính 5 - là 2-x 5-3x - 2 -x x3 c. Kết quả rút gọn phân thức ( ) 1-x 1-x+1 + x 2 2 2 là (x + 1) 2 d. Phơng trình x 2 = - 4 vô nghiệm e. Trong một phơng trình ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 f. Trong một phơng trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia Câu 2 : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng 1. Nếu AB = 5 m ; CD = 4 dm thì : a . 4 5 = CD AB ; b . 4 50 = CD AB ; c. dm 4 50 = CD AB ; d. 4 5 = CD AB m 2. Tỉ số của hai đoạn thẳng : a . Có đơn vị đo b . Phụ thuộc vào đơn vị đo c . Không phụ thuộc vào đơn vị đo d . Cả ba câu trên đều sai Câu 3 : Giải phơng trình : a . (x - 1) 2 ( x + 1) 2 = 2 (x - 3) b. 9- )1(3 3 -x 2 - 3 x 3 - 2 x xx + = + Câu 4 : Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/h . Sau khi đi đợc 3 2 quãng đờng , ô tô đã tăng vận tốc lên 50km /h . Tính quãng đờng AB , biết rằng thời gian ô tô đi hết quãng đờng đó là 7 giờ Câu 5 : Cho ABC . Trên các cạnh AB , AC lần lợt lấy M , N sao cho MN// BC . Lấy I trên BC sao cho BI = 2 1 IC . Hai đoạn thẳng AI và MN cắt nhau tại K a. Chứng minh : IC KN = BI MK b. Chứng minh : KM = 2 1 KN c. Cho AM = 2 1 MB . Tính tỉ số chu vi AMN và ABC đáp án và biểu điểm- giữa kì II Câu 1:(3 điểm) mỗi ý đúng cho :0,5 điểm : a, Đúng b,Sai c,Sai d,Đúng e,Đúng f, Sai Câu 2:(1 điểm) mỗi ý đúng cho 0,5 điểm 1, b 2, c Câu3 (2điểm) giải đung mỗi ý cho 1 điểm : a , (x - 1) 2 ( x + 1) 2 = 2 (x - 3) x 2 -2x+1-x 2 -2x-1= 2x- 6 cho:0,5 điểm - 6x=- 6 cho :0,25 điểm x= 1 cho :0,25 điểm b, 9- )1(3 3 -x 2 - 3 x 3 - 2 x xx + = + ĐKXĐ :x#3 và x#-3 cho :0,25 điểm (x-3) 2 -2(x+3) = 3(x+1) cho :0,25 điểm x 2 -6x+9-2x-6 = 3x+3 x 2 -11x = 0 x(x-11)= 0 cho :0,25 điểm x=0 hoặc x-11=0 x=11 cho :0,25 điểm Câu4:(2 điểm) :Gọi quãng đờngAB là x (km ,x>0) cho 0,25 điểm Thời gian ô tô đi hết 3 2 quãng đờng là : 3 2 x:40 = 3 2 x. 40 1 = 60 x (h) 0,5 đ Thời gian ô tô đi hết quãng đờng còn lại là : 3 1 x:50= 150 x (h) 0,5 đ Theo bài ra ta có : 60 x + 150 x = 7 0,5 đ Giải ra x= 300 (TMĐK) cho 0,25 đ Bài 5:(2 điểm) : ý a làm đợc cho 0,5 điểm ý b làm đợc cho 0,75 điểm ý c làm đợc cho 0,75 điểm Phòng giáo dục HƯNG hà Trờng THCS thị trấn HH Đề Kiểm tra 1 tiết (Tiết 54) Môn : Toán 8 Hình học Bài 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai: a, Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD đợc kí hiệu là CD AB b, Tỉ số của hai đoạn thẳng AB va CD đợc kí hiệu là AB CD Bài 2:Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng: 1. Cho MN=2cm, PQ=5cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là: A. 5 2 cm B. 5 2 C. 2 5 cm D. 2 5 2. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng AB và CD nếu có tỉ lệ thức : A. '' '' DC BA CD AB = B. '' '' BA DC CD AB = C. '''' BA CD DC AB = D. CD DC BA AB '' '' = 3.Khi biết AB=4cm, AB=5cm, CD = 6cm và hai đoạn thẳng AB, AB tỉ lệ với hai đoạn thẳng CD,CD thì độ dài của CDlà: A. 4,8 cm B. 7,5 cm C. 3 10 cm D.Cả ba câu trên đều sai Bài3: Cho tam giác ABC(Góc A bằng 90 độ), AB=12 cm AC=16 cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. a, Tính tỉ số diện tích của tam giác ABD và tam giác ACD b, Tính độ dài BC c, Tính độ dài các đoạn BD và CD d, Tính chiều cao AH của tam giác Đáp án Và biểu điểm Tiết 54 toán 8 Bài1(1 điểm):Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm: a, Đúng b, Sai Bài2(3điểm): Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm: 1. B 2. A 3. B Bài 3(6điểm ): Chứng minh : a. (1 điểm) S S ACD ABD CD BD CDAH BDAH == . 2 1 . 2 1 mà DC AB CD BD = (tính chất AD là đờng phân giác của tam giác ABC ) 4 3 16 12 == S S ACD ABD b. BC = 20 cm (1 điểm) c . cmBD 70 60 = (1 điểm ) cmCD 70 80 = (1 điểm ) d. AH = 5 48 cm(1,5 điểm) BAD = DAC = 45 0 a. b. BC = ? c . BD ; CD = ? d. Tính đường cao AH KL GT H D BC A Phòng giáo dục HƯNG hà Trờng THCS thị trấn HH Đề Kiểm tra 1 tiết Môn : Toán 8 - đại số (tiết 56) Bài 1(3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng: 1,Trong các phơng trình sau,phơng trình nào là phơng trình bậc nhất một ẩn số: A. x- 1 = x + 2 B. (x-1)(x-2) = 0 C. ax + b = 0 D. 2x + 1 = 3x + 5 2, Phơng trình2x+3=x+5 có nghiệm là: A. 2 1 B. - 2 1 C. 2 D. 0 3, x=1 là nghiệm của phơng trình: A. 3x+5=2x+3 B. 2(x-1)=x-1 C.-4x+5=-5x-6 D.x+1=2(x+7) Bài 2(3điểm):Giải phơng trình: a, 4 )7(23 5 6 23 + = xx b,(2x-1) 2 (2x+1) 2 =4(x-3) Bài 3(4 điểm): Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình15km/h. Lúc về ngời đó chỉ đi với vận tốc trung bình12km/h,nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đờng AB đáp án+ biểu điểm toán 8 tiết 56 Bài1 (3điểm):Mỗi câu trả lời đúng cho một điểm 1.D 2.C 3.B Bài2(3điểm): a,1,5điểm : - Quy đồng khử mẫu 0,5 điểm - Chuyển vế; thu gọn 0,75 điểm - Kết quả 0,25 điểm b,1,5 điểm Bài3(4 điểm): - Gọi ẩn và điều kiện cho ẩn 0,5điểm - Biểu diễn đại lợng cha biết qua ẩn 1,5 điểm - Lập phơng trình 1 điểm - Giải phơng trình 0,5 điểm - Kết luận 0,5 điểm Phòng giáo dục HƯNG hà Trờng THCS thị trấn HH Đề kiểm tra cuối năm Môn : Toán 8 Thời gian làm bài 120 phút Bài 1(3 điểm) : Ghi lại chữ cái đứng trớc đáp án đúng : 1. Nếu a<b , c R thì : A. a + c < b + c B . a. c < b.c C. a 2 < b 2 D. a c > b c 2, ABC ABC theo tỷ số k thì : A. ABC ABC theo tỉ số k B. Tỉ số chu vi ABC và ABC bằng k 1 C . Tỉ số diện tích ABC và diện tích ABC bằng k 3,Phơng trình : 327 += xx có tập hợp nghiệm là A. S = {-10} B. S = 3 4 C. S = 3 4 ;10 D. 3 4 ;10 4,Giá trị biểu thức 2 3x không âm khi x thoả mãn : A. x < 3 2 B. x 3 2 C. x 3 2 D. x 3 2 5,Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 10cm , chiều cao 12cm . a. Thể tích hình chóp là : A. 1200cm 3 B. 400cm 3 C. 40cm 3 D. 120cm 3 b. Diện tích xung quanh hình chóp là : A.260cm 2 B.240cm 2 C.520cm 2 D:Một kết quả khác Bài 2( 2,5điểm): Cho M = x x x xx x x x x 2005 . 1 14 1 1 1 1 2 2 + + + + a. Rút gọn M b. Tìm x để M = 2 3 c. Tìm x Z để biểu thức M có giá trị nguyên Bài 3(1,5điểm) : Giải bài toán bằng cách lập phơng trình : Lúc 7h một ngời đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/h.Sau đó 1h ngời thứ hai cũng đi từ A đuổi theo với vận tốc45km/h.Hỏi đến mấy giờ hai ngời gặp nhau. Bài 4 (3 điểm): Cho ABC : Â = 90 0 . Đờng thẳng song song với BC cắt AB và AC lần lợt tại M, N . a. Biết AM = 6 ; BM = 4 ; AN = 8 . Tính NC ; MN. b. Gọi E , F ,G, H lần lợt là trung điểm của MN , NC , CB , BM chứng minh tứ giác E FGH là hình bình hành. c. Tìm điều kiện của tứ giác MNCB để tứ giác EFGH là hình vuông. Đáp án và biểu điểm Kháo sát cối năm toán 8 Bài 1(3đ) chọn đúng đáp án cho mỗi ý đợc 0,5đ 1A 2B 3B 4D 5 a)B b)A Bài 2(2đ) a)Rút gọn M= x x 2005 + (0,75đ) Tìm ĐKXĐ x 1,1,0 xx (0,25đ) b) x=2005 (0,5đ) c)KQ:x { } 2005;2005 (0,5đ) Bài3(1,5đ) +)Gọi thời gian ngời thứ nhất đi đến khi gặp nhau là x(h) ĐKx>1 Thiết lập đợc phơng trình:30x=45(x-1) Suy ra x=3(1đ) +)Tính thời gian gặp nhau 7+3=10( h) Nơi gặp nhau cách Alà:30.3=90(km)(0,5đ) Bài 4(3đ) a)(1đ)+)Tính NC= 3 16 cm(0,5đ) +)Tính MN=10 cm(0,5đ) b) (1đ)Chỉ ra HE//= 2 1 BN(0,5đ) Chỉ ra FG//= 2 1 BN(0,25đ) Vậy HE//=FGNên tứ giác EFGH là hình bình hành(0,5đ) c) (1đ)Hình bình hành EFGH là hình vuông EFGH là hình chữ nhật( HE EF HE EF EFGH là hình thoi HE=EF Hình thang EFGH cân Lu ý:HS có thể làm theo cách khác nếu đúng GV cho điểm linh họat A B M N H. E. .G .F C . Phòng giáo dục HƯNG hà Trờng THCS thị trấn HH Đề thi giữa học kì II năm học 2005 - 2006 Môn : Toán 8 (Thời gian làm bài : 90 phút) Câu1: Các khẳng định. điểm Phòng giáo dục HƯNG hà Trờng THCS thị trấn HH Đề Kiểm tra 1 tiết (Tiết 54) Môn : Toán 8 Hình học Bài 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi va kiem tra toan 8, De thi va kiem tra toan 8, De thi va kiem tra toan 8

Bình luận về tài liệu de-thi-va-kiem-tra-toan-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP