ĐƯỜNG ELIP-Hình Học 10 -Nâng Cao

32 646 1 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:20

!"!#$ !#%"&#&&!!%#'()*+", &!-. /0&/12344 4555'567'587'587'5667'5887'587'5667'59:;7'5<<<7'567'5 7'57=5>5?5?5?5@5A5BCDDEFGH*HIJKLM*NNHLOPJQ0RSTUR1VWXQ0<WJSY0RJ0XJZT[[HQHIJKLM*NNHL\PQ0T]U^*_XQS^J[[HIJHP[[HP[[HN[[`RaFbcdB8PDDPefH\gP############################################h##################################################[RaefijdBBDDBCkH*HQHIMNN*H@Plmn[[HLPA[HI?KLM*NNHlPoU_R1Z*2[[[HQHIM*?HOPpqrns[[H]PA0t[[[RaCgMduI9v !"!#$ !#%"&#&&!!%#'w6xy*Z+", &!-. /0&444 444444555'5zX7'5zX7'567'587'5887'587'5667'5{Ud7'5<<<7'57'5 7'57=5>5?5?5?5@5A5B6]DD]|p6H*HQHP[HI?H?P#wps}Z&~![[[[Ra|p6 dBa0]R8$h+ hdBha0JR $h-hdBha0lR$hhdBha00R!$h"hdBhDTWHN[gNMhhMhF a0T"RTWVdBDTHN[]NMhhMhF 'a0RTVPdBDTHN[]NMhhMhF >a0 RTVPdB+DEWHN[hNMhhMhFa0REW|dBdBdB 666:ki\;({l3T;FdBT dB#T dBFTdB 666T :k#<dBTdB3666TdBT dB3666TdBIT'u3]hwdBdBdB 666:Ai}F$;{dBdB#dBFdB 666I:xFP ]jFdB]dB#]'=dBF]'dB 666]=:]Z^]khdB]udB3666]5dB]=dB3666]>dBI]' 63:Xys nF6Ă6QRdB <ÂÊ:'L</"4Fs6ÔRdB 66N:h8QEc{Ơg$ƯR/Fp6Đ6TRdB[ ă#L:[<0 d@âg<0 d@âg<0 d@âg<0 6ydB66ă':8FdB[ FEêua0TRdB6\dB 6ôĐ0dB 60:ơơ },^n{-fUđ{dB6-hB-hdB8hJ]n6Ă6w\|hTRdB 6ôĐZdB[ u#L?[JZg 6h:mƠƠjFdB6h80h<MhdB8hSdB#8h2WdB#8hQdB 6h:#l* FdB#8hÊdB36hdB8h2dB8hàdB8hQàdB6h<h8hdB6h"h8"hdB8h"dB6hdB8hdB6h8h"hdB8hdBh 8h"dB8hdB36h,dB8h "a0RdB6&dB8"a0RdB8dB8dB36!dB8-dB 6:ả3dããn{á6ạ;FdB#8ạdBh 8ạdB36ạdB8ạdB36ạdBIzXạ'PPu3]h 6%:ằ1ĂCẳFdB 6%:Zẵ=ắFdB666dB6KdB zXƠdB zX%:~ ={ĐắFdB 6%:-uYRFdBzX8dB 6%:EsÔi/_FdBzX8dB 6%:b!y dBFdBzXdB 66%:Đ ={âFdBzXdB zX%:EtằFdBzXdB zX%:1ằ 1 FdBzXzdB 66%:Xx=ĂFdBzXzdB 6%:9FdBzXedB 666:ẵârD{dBdB3666dBdB 3666dBI' u3]hwdBdBdB 8:Ư[q F6]RdB#':d{YF8ghdB6#dB d@âg hua0JQ%RdB':d{YF8ghdB#':d{YF8ghdB6#dB 8OdBL':d{YF8ghdB8L@dB <ÂÊAdB':d{YF8ghdB8HdB RdB6a0lRh+hdB6ha00RWh}+hdB8h2QdB8h2QdB8h2ÊdB8hQÊdB8hQ2dB36h*ÔdB36hT1dB8hSdB8hQdB8hS2dB8hSQdB8h2dB L 6%:y 1PFdBzXe dB zX%:e={Đ FdBzX ặdB zX%:/sÔitFdBzXặ)dBzX)dBzXzeặ)8dB[ PQ2ÊSMà.+%Ơi ầÂvê ẩ$ua0"RdBzX<h8%hdBzXh8hCPhdBh 8/dBzXẫdB zX:POấHsFdB8ằdB8;dB36đ{dB8</a0RdB6dB8Y/a0RdB8ằẵdB36ậãdB8èádB 6:ẩƯZ)}{N:>âàFdBh 8èxdB#8x|dB8èẵdB36âẻdB8|dB36ẽédBI8'xẽâéu3]h 8ẹkdB36ƯấdB8ẹa0"RdB6}dB8tẹa0RdB8ơqdB8ẹơdB6sdB8qdB8sdB36j`dB8dB 69:ằậBn{ZO?(FdBh 8O7dB36OdB8OĂsdB#8O7sdB36O~dBI8O'n97Ă~nu3]h zX:' YuấFdB zX:-u YRFdB zX:B UFdB zX:TvẽG:FdB zX:/sÔioFdB zX:{Đ =^FdB zX: -éFdB zX:{hp4xFdB zX:ẵặ. zX: . zX:áặ. zX:FdB zX:ảậÂFdB zX:TÂậ~FdB zX:1ằ 1 FdB zX:Đ ={7FdB zX:đV9FdB zX:z1ằ FdB zX: BFdB zX:ăăăăă`FdB zX:ậÂtFdB zX: YuFdB8-Đwrmp6DôdB zX:/sÔi9FdB#zXRUdB#zXRdB8_(dB36EdB8_dB 6 8_dB36dB8(dB#8(dB36dBI8' u3]h zX:Mi/sÔFdBzX(dB6dB3zXdBzXdB3zX(dB zX:&y d!FdB zX: ơhề sFdB zX:XFdB zX:~ể|UFdB zX:ắơFdB zX:6BFdB zX:ảCExFdBJ6ẫdB zX:#ẩD"ẽ|FdBJ6I'dBJ6I'dB zX:/ 1ằtFdB zX:ậđđđđđ`FdB 8hẫdBzXhaầhN!hdBzXhCầh$hdBzXh dB6hdB6hẫdBzXhh!ƠhdBzXh<h!ƠhdBzXhbễdBzXhihB!hdBzXh!ihhhdBzXhếểdBzXh+h+%hdB8hềẫdB8hẫệdB36hGìdB8hảa0RdB6ạdB8ca0RdB8ềdBzXềdBzX(dB3zXCdBzX/CdB#zXềCdB zXf:EtFdB6^dBzX^(dB3zXoBdBzX^dB6(dB8_dBzX_dB6_ỉdB3zXUddBzXRUdB :ÂÂ{ắ?nƠ}FdBh zX:c ă zX:ÂậFdBJ6udB zX:d!y jFdB zX:^ 1ằ9FdB zX:2pểặĐFdBJ6 zX:Ưẹẹẹẹ~FdBJ6LdB zX:ăB }FdB6dBJ65udBJ6dBzX(dB3zX?\dBzX@dBJ6dBJ6LdB[ ẫềf^:_=>3NăO@AHva0&Rd9v !"!#$ !#%"&#&&!!%#'m66ìx*Z+", &!-. /0&44444444555'567'587'587'5667'5887'587'5667'5CBé7'5<<<7'57'5 dBh 8h dB8h dB36h dB8ha0,RdB6dB8a0 RdB8dB8dB36dB8dB 6:ậL}ĂFơẳOểƯ{dB#8dBh 8dB36dB8dB36dBI8'u3]h 6: Eđ QFr66TRdB8dB8dB[ ':[<0âgễa0Z&!RdBCDDEáẫH*HQHPÔT%rĂq%sPp}-sm[HM*?HQHăP-rwmt! pg[H3HN[HP[[HLPTg[H3HN[HPL[[HLPF[[[[[Raáo`dB[ ễ'a0PRdB]DDl~#H*HQHP[HIVLH0P1sPp[[HIHLăPosm-rwmt! pq[[HIMNN*NNHlP q-[[HIH\Pm[[HIM*NNHQHLPTg[H3HN[HP[[HPT[H3HPg[HPL[[H@Py0lyL#[[[[HQHIVLM*NNH@PWq}[[HIHăPrmpq%-Đ-rwmZ&![[[[Ra~ì=dB6DDHIH*HăPJwnq% q-m}0lp-smL[HN[HN[[[FRadB6aDDamOÂHIH*HQH3HPg[HP[[HLP H*HPl[[Raáấ$dBDD+ H*HP0[[Ra+NdB[ ? '=>5 ễa00lRdB[ I1b'a0PRdB&DD,6IKH*HM*NNH0PoĐ[[HQHlPJ-t-Đ[H3HPg[HP[[H\Pmg[H3HN[HPL[[HOP Rd9v !"!#$ !#%"&#&&!!%#'-6 0*!Z+", &!-. /0&44444555'567'587'587'5667'5887'587'5667'5ếẹU7'5<<<7'57'5 7'57=5>5?5?5?5@5A5B+DD+r6*H*HQHIHăPă#[[HIML@L@*NNHLPrwĂ~9&![[[[Rar6dB6C%hhdB6hvh}+hdB8h69ậ nFPRdB69~6SRdB8dB6Âh hdB8hdB36hdB36hdB8h m6%RdB6Âh.hdB8hdB36h D6gRdB36 6gLRdB8\ẽÔ-qFLRdB6ẽdB8ẽdB6ẽhhWhdB8hdBh 8hdB8hdB36hdB8ha0,RdB6dB8a0 RdB8dB8dB36dB8dB 6:/V"Fk<_{dB#8dBh 8dB36dB8dB36IdBI8''I'u3]h 6=:đ7PãF6TRdB8dB8dBBDDBkH*HăOPJ&!uZmnsnn-srĂ#[HQHL]PQ%Pp-Đn-sq-[HMNN*H3HPg[HP[[[HPm[HMNN*H3HPg[HPL[[[HP#[[HN[[RaặWdBDDy.H*HQHLNPn-sq-[H3HPg[HP[[HlPu3Nm[H3HPg[HPL[[HOPuN#[[HQHL0PrTuP%quZ ă @A? >a0TgăRdB[ H8a0*RdB[ [ẩa0 &Rd9v !"!#$ !#%"&#&&!!%#'{F*]+", &!-. /0&44444555'567'567'587'5667'5887'587'5667'5{7'5<<<7'57'5 7'57=5>5?5?5?5@5A5B$DD$H*HM*NNH@P~n#[[HILHQH]PJ"-[HMNN*HgP0u3ăN nFPRdB69~6SRdB8dB8dB36 dB36 84dB84dB364dB84BF,RdB6dB8BF RdB8dB8dB36dB8dB 6:/V"Fk<_{dB#8dBh 8dB36dB8dB36IdBI8''I'u3]h #dB':}{ể*|F[hăăădBN':*|Fấ66666F1<ăăădB6:FdB\6LNdB 6=:áwBF^696JuNRdB'DD'HắH*HOP0u3ăN[[[RaHắƠrdB'DD9ắH*HPluăN[[Ra9ắ'rdBấDDấ-aẽH*HZP#rwĂ&!&m[HQH0P[HI?HLP[[HI?MLJLJ*NNHQHHQHPP[HHN[HPL[[[HLPL\[[HLP[HHHP%[HPL[[HLP[[HLPy[[[HP[[H0Puy\ Aeậa0RdB[ \ẽậa0]TRdB[ zX:8:AFdBJ6 zX::A~FdB 7'57=5>5?5?5?5@5A5BDD66HH*HQHăPL#[HIMgZă*]@HPoĐ-rwmZ&![[[HN[[Ra66ơdB6w6960R*h<hdB6hn696lR h8VhdB8h696sL@77LấFLRdB6L6gRh<.hdB6hĂ6gLRƠh.hdB8hạu'ấFLRdB6udB8udB6uhMhdB8h 'a0 dB8m6%RdB8dB36D6gRdB366gLRdB8à4D%`FLRdB64dB84dB84dBh 6=:+ẹFTuP%RdB6dB8dB ':[<0âgẳ'a0T%RdB[ %a0"Rd9v !"!#$ !#%"&#&&!!%#'6RF*L6+", &!-. /0&44444444555'567'587'587'5667'5887'587'5667'5ơâ7'5<<<7'57'5 nFPRdB69~6SRdB8dB8dB36 dB36 dB8 84dB84dB364dB84a0&RdB6dB8a0RdB8dB8dB36dB8dB 6:/V"Fk<_{dB#8dBh 8dB36dB8IdB36'dBI8'=I'=u3]h 6>:áwBFf696TuNRdB 6>:[r6 U<Fn61RdB6hDD[ểHMNN*H*HQHăPu[HMHPă[[HăPL[[[[RaểẵdB[ >cỉa0&!RdBãDDãPCH*HL0PrwĂ~9&!&m[HQHP[HMNN*HQHHHPP[HPL[[HP[[HP[HHHP%[HPL[[HP[[HLPy[[[HZPuyL @Bỉa0&!RdB[ AVểa0RdB6DDLJ-H*HQHLPu3[HMHPă[[HăPN[[[HRaJ-dB6DDL~H*HQHPu[HMHPă[[HăPN[[[HRa~QdB[ [yểa0Rd9v !"!#$ !#%"&#&&!!%#'66*+", &!-. /0&44â4Ă"4Ă"4U44U4 7'57=5>5?5?5?5@5A5BDDH*HQHLNPJ&!p!rwĂ[HIHQHMNN*HQHHQHPP[HHN[HPL[[[HP[[HP[HHQHP%[HHN[HPL[[[HP[[HLPy[[[HLP#[[[Hă@Pompn-s-q%&m-&![[HLPwpnm#[HN[[ệRaévdBVxuDD>\HIH?P~nă[[Ra\$=dBDDL%H*HQHăP[HHP0uNL[[[[HRa%dBuDD>ƠH*H@P"luLN[[RaƠdBuDD>$H*H@PJuN[[Ra$adBuDD>$H*H@P]uN[[Ra$qadBuDD>iH*H@PZuN[[RaiẫdBuDD>ƠH*H@P"luLN[[RaƠdB[ Vạ ìa0]ăRdBu?DD=#IHQH\PTg[H3HN[HP[[H\Pyă\[[[Ra=#ặÊdB[ ềa0]RdB[ èệ /0&/1234444â4q4555'567'567'587'5667'5887'587'5667'5 B{7'5<<<7'57'5 FRdB 6:L.WặXF`/~{6m6lRdB8dB6dB6Đ6 FOs{RdB[ c':[<0âgFa0l%RdB6a0ZR,hhdB6ha0]Râ8h<&hdB6ha0JRih8hdB6ha0lR+Ơh+ hdB6ha00RNƠh8hdB6ha0ZR nFPRdB69~6SRdB8dB8dB36dB36dB8m6%RdB8dB36D6gRdB366gLRdB86#K\`FLRdB6#dB8#dB8#dBh 8#dB8#dB36#IdB8#'a0RdB6=dB8>a0RdB85dB85dB36dB8dB 6:/V"Fk<_{dB#8 8 6L:ã-ể0ểF6TRdB80dB80dB[ 0':[<0âgu>a0 T%RdBDDJ!_H*HQHMNN*HQHHHPP[HPL[[HHP[HPL[[[HăP[HHHP%[HPL[[HQHP"[HHN[HPL[[[[HLPy[[[HMNN*HLP[[H\Pwp[HMNN*HQHP[HHN[HPL[[HP3[HHP"[HPL[[HPy[HHP[HPL[[[[[[RaJ!ìdB[ 6Z?a0!&!RdB[ 6HL@h0lJ]ga0Z&!RdB[ 6u.ua0-Rd9v 7'57=5>5?5?5?5@5A5B6DDH*HQHI?H?P~nL[[HP#[[[Ra=dBmDDrI`H*HQHăZPt!rwĂ~9&!---[HMNN*HPTuN[[H\Pm[HMNN*HQHP1u[HMHPă[[HPL#[[[H0Pp-Đ[[HL0Pn-spq-&!q#[Hg0PPL@JPLNP?P[[RaIdB6a0ZRh+hdB6ha0]RhhdB6ha0JR}-hhdB6ha0lR-h8,hdB6ha00Rh!h}hdB8h69ậ m6%RdB8 dB366gRdB366gLRdB8à4D%`FLRdB64dB84dB84dBh 67'57=5>5?5?5?5@5A5B6r6~6JR}h,hdB6hw6Ă6SRhhhdB6hâh}hdB8hĂ6ẽ ấ \ I.K.N\ăÊăNLNNăNI+ /0&/12344 4555'567'587'587'5667'5887'587'5667'59:;7'5<<<7'567'5 I.K.N\ăÊăNLNNăNI+/123 7'57=5>5?5?5?5@5A5B6]DD]|p6H*HQHP[HI?H?P#wps}Z&~![[[[Ra|p6 dBa0]R8$h+ hdBha0JR $h-hdBha0lR$hhdBha00R!$h"hdBhDTWHN[gNMhhMhF a0T"RTWVdBDTHN[]NMhhMhF RTVPdB+DEWHN[hNMhhMhFa0REW|dBdBdB I'>5 60:ơơ },^n{-fUđ{dB6-hB-hdB8hJ]n6Ă6w\|hTRdB >a0 6h:mƠƠjFdB6h80h<MhdB8hSdB#8h2WdB#8hQdB 6h:#l* FdB#8hÊdB36hdB8h2dB8hàdB8hQàdB6h<h8hdB6h"h8"hdB8h"dB6hdB8hdB6h8h"hdB8hdBh 8h"dB8hdB36h,dB8h "a0RdB6&dB8"a0RdB8dB8dB36!dB8-dB dB 3666dBI' u3]hwdBdBdB :Ư[q F6]RdB#':d{YF8ghdB6#dB hua0JQ%RdB':d{YF8ghdB#':d{YF8ghdB6#dB RdB6a0lRh+hdB6ha00RWh}+hdB8h2QdB8h2QdB8h2ÊdB8hQÊdB8hQ2dB36h*ÔdB36hT1dB8hSdB8hQdB8hS2dB8hSQdB8h2dB 36hVdB zX%:/sÔitFdBzXặ)dBzX)dBzXzeặ)8dB[ PQ2ÊSMà.+%Ơi ầÂvê ẩ$ua0"RdBzX<h8%hdBzXh8hCPhdBh zX:POấHsFdB8ằdB8;dB36đ{dB8</a0RdB6dB8Y/a0RdB8ằẵdB36ậãdB8èádB dB 8ẹkdB36ƯấdB8ẹa0"RdB6}dB8tẹa0RdB8ơqdB8ẹơdB6sdB8qdB8sdB36j`dB8dB dB páYFdB páặ{FdB páFdB zX:/sÔi9FdB#zXRUdB#zXRdB8_(dB36EdB8_dB dB zX:Mi/sÔFdBzX(dB6dB3zXdBzXdB3zX(dB Đ:FdB hẫdBzXhaầhN!hdBzXhCầh$hdBzXh dB6hdB6hẫdBzXhh!ƠhdBzXh<h!ƠhdBzXhbễdBzXhihB!hdBzXh!ihhhdBzXhếểdBzXh+h+%hdB8hềẫdB8hẫệdB36hGìdB8hảa0RdB6ạdB8ca0RdB8ềdBzXềdBzX(dB3zXCdBzX/CdB#zXềCdB 3zX4dBzXằềdB8/ằdB6|dB8è|dBzXẫ(dB3zXẳdBh zXf:EtFdB6^dBzX^(dB3zXoBdBzX^dB6(dB8_dBzX_dB6_ỉdB3zXUddBzXRUdB 3zXXdB8ơkdB8kắdB 3zXCXdBh O dB #dB zX:ăB }FdB6dBJ65udBJ6dBzX(dB3zX?\dBzX@dBJ6dBJ6LdB[ I.K.N\ăÊăNLNNăNI+/123 /0&44444444555'567'587'587'5667'5887'587'5667'5CBé7'5<<<7'57'5 dB8ha0,RdB6dB8a0 RdB8dB8dB36dB8dB dB ':[<0âgễa0Z&!RdBCDDEáẫH*HQHPÔT%rĂq%sPp}-sm[HM*?HQHăP-rwmt! pg[H3HN[HP[[HLPTg[H3HN[HPL[[HLPF[[[[[Raáo`dB[ g[H3HN[HPL[[HOP&m-t-Đ[[HQHPg[H3HN[HP[[HPg[H3HN[HPL[[H0PyLuH[[HN[[[RamOƯêdBDDá wp[H3HPg[HP[[HPg[H3HN[HPL[[HlPyLu[N#[HMNN*NNHlPorwm&![[HNPumn&m[HMNN*NNHP&![[H0P&ms![[HQH0Pwn!p-T[HM*NNHQHLPTg[H3HN[HP[[HPTg[H3HN[HPL[[HăPyL[[[HLP I.K.N\ăÊăNLNNăNI+/123 7'57=5>5?5?5?5@5A5B+DD+r6*H*HQHIHăPă#[[HIML@L@*NNHLPrwĂ~9&![[[[Rar6dB6C%hhdB6hvh}+hdB8h69ậ nFPRdB69~6SRdB8dB6Âh hdB8hdB36hdB36hdB8h 6gLRdB8\ẽÔ-qFLRdB6ẽdB8ẽdB6ẽhhWhdB8hdBh 8hdB8hdB36hdB8ha0,RdB6dB8a0 RdB8dB8dB36dB8dB [[dBH:8FăăăăăăhẫẽFdBh>dB35dBu':}{ể*|F[hăăădB':*|Fấ66666F1<ăăădB6u:FdB\6dBH:8FăăăăăăhẫẽFdBh3dB3#dB':}{ể*|F[hăăădBN':*|Fấ66666F1<ăăădB6:FdB\6LNdB %~[HMNNLZ*LZHQHLPTg[H3HN[HP[[HHN[HPL[[HăP3Tg[H3HN[HPL[[HHN[HPL[[[[[HQHJPm%[HM@L@*ZZHQHLPTg[H3HN[HP[[HăP Oba0RdBDDDĂH*HlPÔt&s#[HQHlPTs-TuP%quZ m u I.K.N\ăÊăNLNNăNI+/123 luăN[[H\Pm[HMNN*HPJuN[[[[HILHP#Q%t!rwĂ~9&!s0 84dB84dB364dB84BF,RdB6dB8BF RdB8dB8dB36dB8dB [[dBH:8FăăăăăăhẫẽFdBh>dB35dBu':}{ể*|F[hăăădB':*|Fấ66666F1<ăăădB6u:FdB\6dBH:8FăăăăăăhẫẽFdBh3dB3 #dB':}{ể*|F[hăăădBN':*|Fấ66666F1<ăăădB6:FdB\6LNdB "y 7'57=5>5?5?5?5@5A5BDD66HH*HQHăPL#[HIMgZă*]@HPoĐ-rwmZ&![[[HN[[Ra66ơdB6w6960R*h<hdB6hn696lR h8VhdB8h696sL@77LấFLRdB6L6gRh<.hdB6hĂ6gLRƠh.hdB8hạu'ấFLRdB6udB8udB6uhMhdB8h dB8m6%RdB8dB36D6gRdB366gLRdB8à4D%`FLRdB64dB84dB84dBh ? I.K.N\ăÊăNLNNăNI+/123 /0&44444444555'567'587'587'5667'5887'587'5667'5ơâ7'5<<<7'57'5 84dB84dB364dB84a0&RdB6dB8a0RdB8dB8dB36dB8dB [[dBH:8FăăăăăăhẫẽFdBh5dB3udB':}{ể*|F[hăăădB':*|Fấ66666F1<ăăădB6:FdB\6 6>:[r6 U<Fn61RdB6hDD[ểHMNN*H*HQHăPu[HMHPă[[HăPL[[[[RaểẵdB[ "y AVểa0RdB6DDLJ-H*HQHLPu3[HMHPă[[HăPN[[[HRaJ-dB6DDL~H*HQHPu[HMHPă[[HăPN[[[HRa~QdB[ I.K.N\ăÊăNLNNăNI+/123 7'57=5>5?5?5?5@5A5BDDH*HQHLNPJ&!p!rwĂ[HIHQHMNN*HQHHQHPP[HHN[HPL[[[HP[[HP[HHQHP%[HHN[HPL[[[HP[[HLPy[[[HLP#[[[Hă@Pompn-s-q%&m-&![[HLPwpnm#[HN[[ệRaévdBVxuDD>\HIH?P~nă[[Ra\$=dBDDL%H*HQHăP[HHP0uNL[[[[HRa%dBuDD>ƠH*H@P"luLN[[RaƠdBuDD>$H*H@PJuN[[Ra$adBuDD>$H*H@P]uN[[Ra$qadBuDD>iH*H@PZuN[[RaiẫdBuDD>ƠH*H@P"luLN[[RaƠdB[ ìa0]ăRdBu?DD=#IHQH\PTg[H3HN[HP[[H\Pyă\[[[Ra=#ặÊdB[ a0!Rd9v !"!#$ !#%"&#&&!!%#'wQ*+", &!-. /0&/1234444â4q4555'567'567'587'5667'5887'587'5667'5 B{7'5<<<7'57'5 cế nFPRdB69~6SRdB8dB8dB36dB36dB8m6%RdB8dB36D6gRdB366gLRdB86#K\`FLRdB6#dB8#dB8#dBh 8#dB8#dB36#IdB8#'a0RdB6=dB8>a0RdB85dB85dB36dB8dB dBh dB36#udB8dB363NdBI8' T%RdBDDJ!_H*HQHMNN*HQHHHPP[HPL[[HHP[HPL[[[HăP[HHHP%[HPL[[HQHP"[HHN[HPL[[[[HLPy[[[HMNN*HLP[[H\Pwp[HMNN*HQHP[HHN[HPL[[HP3[HHP"[HPL[[HPy[HHP[HPL[[[[[[RaJ!ìdB[ 7'57=5>5?5?5?5@5A5B6DDH*HQHI?H?P~nL[[HP#[[[Ra=dBmDDrI`H*HQHăZPt!rwĂ~9&!---[HMNN*HPTuN[[H\Pm[HMNN*HQHP1u[HMHPă[[HPL#[[[H0Pp-Đ[[HL0Pn-spq-&!q#[Hg0PPL@JPLNP?P[[RaIdB6a0ZRh+hdB6ha0]RhhdB6ha0JR}-hhdB6ha0lR-h8,hdB6ha00Rh!h}hdB8h69ậ dB366gRdB366gLRdB8à4D%`FLRdB64dB84dB84dBh a0!RdBuDD>HIH?P~n[[Ra-dBDDLH*HQHgPJ&!p!rwĂ[HIMNN*HQHHQHPP[HHN[HPL[[[HLPL\[[HP[HHQHP%[HHN[HPL[[[HLP[[HLPy[[[HăP 67'57=5>5?5?5?5@5A5B6r6~6JR}h,hdB6hw6Ă6SRhhhdB6hâh}hdB8hĂ6ẽ ấ h+hdB6ha0]R+hhdB6ha0JRN-hhdB6ha0lR-h8hdB6ha00R-hhdB8h69ậ  @ u3]“”hw•dB  N 3zXŠ4ÚdBzXŠ»ÒdB8Š/»dB6Š|dBŽ8ŠÌ|dBŽzXŠÉ(dB3zXŠ¼ÄdBh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƯỜNG ELIP-Hình Học 10 -Nâng Cao, ĐƯỜNG ELIP-Hình Học 10 -Nâng Cao, ĐƯỜNG ELIP-Hình Học 10 -Nâng Cao

Bình luận về tài liệu duong-elip-hinh-hoc-10-nang-cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP