PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực sư PHẠM

7 654 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2016, 08:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SƯ PHẠM ThS Nguyễn Thị Bích Thuận Trường CĐSP phạm Hà Tây Tóm tắt: Trước thực tiễn đổi giáo dục, giáo viên cần có kiến thức kỹ cần thiết để đáp ứng thay đổi giáo dục Do đó, yêu cầu cấp bách trường sư phạm cần nghiên cứu, thiết kế chương trình đào tạo cách phù hợp nhằm đào tạo hệ giáo viên tương lai thích ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Abstract: Prior practice of educational innovation, every teacher should have the knowledge and skills necessary to meet the changes of education Therefore, an urgent requyrement of teacher training colleges to research, design training programs accordingly in order to train future generations of teachers are requyred to adapt general education innovation Đặt vấn đề: Đứng trước thực tế đổi giáo dục, trường sư phạm coi “máy cái” – nơi đào tạo giáo viên trực tiếp thực hoạt động đổi giáo dục đào tạo Song thực tế, trường sư phạm lại thường sau đổi giáo dục phổ thông Do đó, yêu cầu cấp bách giai đoạn trường sư phạm cần nghiên cứu, thiết kế chương trình đào tạo (CTĐT) cách phù hợp nhằm đào tạo hệ giáo viên tương lai thích ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Bài viết tập trung vào sở lý luận phát triển CTĐT đề xuất số biện pháp phát triển CTĐT theo định hướng phát triển lực cho sinh viên sư phạm Nội dung: 2.1 Chương trình đào tạo Có nhiều quan điểm CTĐT như: Theo từ điển Giáo dục học 2001, CTĐT hiểu là: ‘Văn thức quy định mục đích, mục tiêu,yêu cầu, nội dung kiến thức kỹ năng, cấu trúc tổng thể môn , kế hoạch lên lớp thực tập theo năm học, tỷ lệ môn, 528 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA lý thuyết thực hành, quy định phương thức, phương pháp, phương tiện, sở vật chất, chứng văn tốt nghiệp sở giáo dục đào tạo” Theo Luật Giáo dục 2005, chương trình giáo dục quy định theo điều chương I sau: “Chương trình giáo dục thể mục tiêu giáo dục , quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục , phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp, cấp học hay trình độ đào tạo ”[1, tr2] Theo Điều 3, Chương Thông tư 07/ 2015 Bộ Giáo dục – Đào tạo Quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu lực mà người học đạt sau tốt nghiệp trình độ đào tạo giáo dục đại học quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ghi rõ: “ CTĐT hệ thống kiến thức lý thuyết thực hành thiết kế đồng với phương pháp giảng dạy, học tập đánh giá kết học tập để đảm bảo người học tích luỹ kiến thức đạt lực cần thiết trình độ giáo dục đại học”.[2,tr 3] Như CTĐT không định nghĩa mà quan điểm đào tạo Về cấu trúc CTĐT, Tyler (1949) cho CTĐT phải bao gồm thành tố nó, là: 1) mục tiêu đào tạo; 2) nội dung đào tạo; 3) phương pháp quy trình đào tạo 4) cách đánh giá kết đào tạo 2.2 Một số hướng tiếp cận phát triển Chương trình đào tạo: Trong lịch sử phát triển giáo dục, thấy ba cách tiếp cận việc xây dựng CTĐT: cách tiếp cận nội dung, cách tiếp cận mục tiêu cách tiếp cận phát triển 2.2.1 Cách tiếp cận nội dung: Với cách tiếp cận này, CTĐT coi phác thảo nội dung đào tạo; mục tiêu đào tạo truyền đạt nội dung kiến thức Cách tiếp cận thời gian dài phổ biến nước ta Theo đó, trình giáo dục trình truyền thụ nội dung - kiến thức Do đó, nội dung học tập học sinh thường nặng lề, mang tính hàn lâm; phương pháp giảng dạy thường mang tính áp đặt chiều; việc đánh giá kết học tập thường mang tính tường thuật lại kiến thức học – thiếu tính sáng tạo Với tốc độ phát triển khoa học công nghệ nay, kiến thức gia tăng liên tục, CTĐT thiết kế theo nội dung bế tắc truyền thụ đủ nội dung thời gian hạn chế Hơn nữa, nội dung truyền thụ nhanh chóng lạc hậu Với cách tiếp cận thường dẫn đến tình trạng: chương trình dài, 529 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI thời gian dành cho chương trình ngắn, giáo viên truyền thụ đủ nội dung cần thiết thời lượng cho phép Cách tiếp cận không phù hợp với giới 2.2.2 Cách tiếp cận mục tiêu: Cách tiếp cận mục tiêu bắt đầu sử dụng Mỹ từ kỷ XX Theo cách tiếp cận này, CTĐT phải xây dựng xuất phát từ mục tiêu đào tạo Dựa mục tiêu đào tạo người lập chương trình định lựa chọn nội dung, phương pháp đào tạo cách đánh giá kết học tập Mục tiêu đào tạo thể dạng mục tiêu đầu ra: thay đổi hành vi người học Cách tiếp cận mục tiêu trọng đến sản phẩm đào tạo coi đào tạo công cụ để tạo nên sản phẩm với tiêu chuẩn định sẵn Theo cách tiếp cận quan tâm thay đổi người học sau kết thúc khóa học hành vi lĩnh vực: nhận thức, kỹ thái độ Mục tiêu đào tạo phải xây dựng rõ ràng cho định lượng dùng làm tiêu chí để đánh giá hiệu trình đào tạo Dựa vào mục tiêu đào đào tạo đề nội dung kiến thức đào tạo, phương pháp giảng dạy cần thực để đạt mục tiêu đề phương pháp đánh giá thích hợp theo mục tiêu đào tạo Cách tiếp cận có ưu điểm hạn chế sau: Về ưu điểm: - Có thể đo lường đánh giá kết đầu dựa mục tiêu đề ra; - Định hướng phương pháp hình thức tổ chức dạy học để đạt mục tiêu dạy học; - Định hướng hình thức kiểm tra, đánh giá kết học tập Về hạn chế: - Mỗi cá nhân người học chủ thể với văn hóa, tính cách, tư duy, khiếu, tố chất khác nên đưa người học theo khuôn mẫu định làm người trở nên thụ động, máy móc; - Không khai thác tố chất, khiếu, tiềm người 2.2.3 Các tiếp cận phát triển Theo Kelly “CTĐT trình giáo dục phát triển” Giáo dục có vai trò khai thác, phát triển tối đa lực tiềm ẩn người; giúp người trang bị lực thân để giải cách chủ động sáng tạo tình sống Hơn nữa, người học tất cần đời ghế nhà trường CTĐT nhà trường cần trang bị cho người lực để thích ứng với thay đổi, phát triển không ngừng 530 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA xã hội Sản phẩm trình đào tạo phải đa dạng, liên tục phát triển gò bó theo vài khuôn mẫu định sẵn Với cách tiếp cận này, CTĐT cần trọng tới giá trị, lực trang bị cho người học Xây dựng CTĐT cần cho phép người học lựa chọn kiến thức mà người học mong muốn khám phá Phương pháp tổ chức dạy học cần triển khai dạng hoạt động học tập, thông qua giải tình hoạt động mà người học tích lũy kiến thức, kỹ cho thân Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo Theo cách tiếp cận phát triển quy trình xây dựng chương trình đào tạo gồm bước: Bước 1: Phân tích tình hình Cần phải đánh giá thực tế, xác định khoảng cách thực tế yêu cầu cần đạt Những yêu cầu đạt được, yêu cầu chưa đạt Trong yêu cầu chưa đạt được, yêu cầu đào tạo, yêu cầu mang yếu tố khách quan không phụ thuộc vào trình đào tạo Bước 2: Xác định mục tiêu Khi xác định yêu cầu cần đạt trình đào tạo, cần chuyển đổi yêu cầu thành mục tiêu cụ thể kiến thức, kỹ năng, thái độ Bước 3: Thiết kế chương trình Từ mục tiêu đó, cần thiết kế nội dung phương pháp thực cách phù hợp để đạt mục tiêu đề Sau đó, phải xem xét ngược lại, với nội dung phương pháp đề xuất đáp ứng mục tiêu đề chưa Bước 4: Thực thi Thực giảng dạy chương trình thiết kế Bước 5: Đánh giá Trong trình thực thi, người thực người đào tạo, lãnh đạo – quản lý cần đánh giá ưu điểm – hạn chế CTĐT thiết kề thực thi để có điều chỉnh cho phù hợp Với bước xây dựng CTĐT trên, mục tiêu đào tạo xuất phát từ nhu cầu thực tế yêu cầu người học cần đạt được, CTĐT thiết thực với người học Sau trình thực thi, CTĐT cần thường xuyên đánh giá điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn Bộ Giáo dục có hướng dẫn bước xây dựng CTĐT Theo Điều 6, Chương 2, Thông tư 07/ 2015 Bộ Giáo dục – Đào tạo Quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu lực mà người học đạt sau tốt nghiệp trình độ đào tạo giáo dục đại học quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ghi rõnhư sau: 531 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Bước 1: Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ ngành/ chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu người sử dụng lao động người tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo kết hợp với yêu cầu khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu lực người học đạt sau tốt nghiệp quy định Điều Điều Quy định này; Bước 2: Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể chuẩn đầu CTĐT; Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết CTĐT, xây dựng CTĐT đảm bảo mục tiêu đào tạo chuẩn đầu ra; Bước 4: Đối chiếu, so sánh với CTĐT trình độ, ngành/ chuyên ngành sở đào tạo khác nước nước để hoàn thiện CTĐT; Bước 5: Thiết kế đề cương chi tiết học phần theo CTĐT xác định; Bước 6: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến giảng viên, cán quản lý sở đào tạo, nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan người tốt nghiệp (nếu có) CTĐT; Bước 7: Hoàn thiện dự thảo CTĐT sở tiếp thu ý kiến phản hồi bên liên quan trình Hội đồng khoa học đào tạo sở đào tạo xem xét tiến hành thủ tục thẩm định áp dụng; Bước 8: Đánh giá cập nhật thường xuyên nội dung chương trình môn học phương pháp giảng dạy dựa tiến lĩnh vực chuyên ngành yêu cầu việc sử dụng lao động Hai quy trình trên, khác số bước thực có thống yêu cầu Các quy trình bao quát đầy đủ yêu cầu trình xây dựng CTĐT, song để thực nhà trường cần phải triển khai cách phù hợp với đặc thù nhà trường Đặc biệt xu hướng đổi giáo dục phổ thông, trường đại học nói chung trường sư phạm nói riêng cần có định hướng phù hợp để xây dựng CTĐT cho Mỗi trường cần trọng tâm thực nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, tạo “thương hiệu” riêng cho trường giúp sinh viên tự tin phát huy lực thân để thích ứng thay đổi – phát triển xã hội đóng góp vào phát triển giáo dục Một số đề xuất phát triển Chương trình đào tạo giáo viên theo hướng phát triển lực sư phạm: 4.1 Mục tiêu đào tạo cần định hướng rõ phát triển lực sư phạm Theo Điều 2, Luật Giáo dục 2005 Mục tiêu giáo dục xác định là:“ Đào tạo người Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành 532 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc” Trên sở mục tiêu chung, mục tiêu giáo dục phân cụ thể cấp học: Theo Điều 39, Luật Giáo dục 2005: “Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn kĩ thực hành ngành nghề, có khả giải vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo”.[1, tr12] “Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn kĩ thực hành ngành nghề, có khả phát hiện, giải vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo.”[1, tr12] Mục tiêu đào tạo giáo viên tuân thủ theo yêu cầu chung mục tiêu giáo dục cấp học để Hơn nữa, mục tiêu giáo dục xây dựng CTĐT cần xuất phát dựa vào chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học đề xây dựng chuẩn đầu sinh viên nhà trường Đặc biệt yêu cầu đổi giáo dục, yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, CTĐT cần tập trung vào mục tiêu phát triển lực sư phạm cho sinh viên Giúp sinh viên vững vàng công tác sư phạm, đào tạo giáo dục học sinh, giúp học sinh phát huy tiềm lực thân 4.2 Phương pháp đào tạo cần tập trung vào hình thành phát triển lực sư phạm Hiện tại, phương pháp đào tạo trường sư phạm có nhiều đổi Đã áp dụng nhiều Phương pháp dạy học (PPDH) tích cực như: Phương pháp phát giải vấn đề, PPDH dự án, PPDH theo nhóm Song bên cạnh đó, phận giáo viên nặng PPDH mang tính “truyền giảng”, thuyết trình chiều Đặc biệt, môn phương pháp, giảng viên trường đại học, cao đẳng cần có điều chỉnh cách phù hợp giúp học sinh hiểu rõ PPDH phổ thông hình thức tự thực hành, tự trải nghiệm Tức là, giảng viên cần phải giảng dạy số giảng minh họa theo PPDH mà giảng viên giới thiệu với sinh viên Hoặc triển khai môn học theo PPDH hình thức tổ chức dạy học Thông qua đó, sinh viên trải nghiệm thực tế phương pháp giảng dạy hình thành kiến thức kỹ PPDH 4.3 Hình thức kiểm tra đánh giá định hướng lực người học Kiểm tra đánh giá yếu tố quan trọng trình đào tạo Bởi hình thức kiểm tra đánh giá có vai trò định hướng cách học người học 533 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Nếu hình thức kiểm tra đánh giá có yêu cầu tái kiến thức, người học học để tái lại, nhắc lại kiến thức có Nếu hình thức kiểm tra đánh giá yêu cầu người học phải hiểu rõ kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tế người học tìm cách tiếp cận tri thức theo cách đánh giá Do cần điều chỉnh cách kiểm tra đánh giá, định hướng trình vận dụng kiến thức vào thực tiễn người học Chính trình vận dụng đó, người học phát triển lực cho thân Ví dụ, môn PPDH môn CTĐT giáo viên hình thức kiểm tra đánh giá cuối kỳ nên sử dụng hình thức vấn hình thức thi giảng trực tiếp Thông qua trình sinh viên thực hành, giáo viên phát điều chỉnh thiếu sót cho sinh viên Đồng thời, sinh viên phải chuẩn bị cách chu đáo nghiêm túc với giảng 5.Kết luận: Tóm lại, nâng cao lực sư phạm CTĐT giáo viên yêu cầu cấp thiết hoàn cảnh Đứng trước yêu cầu đổi giáo dục, người Thầy nhà giáo dục, để hoàn thành vai trò sinh viên sư phạm cần liên tục học hỏi nhằm nâng cao lực thân Mỗi sinh viên sư phạm cần rèn luyện cho thân lực tự học, tự đổi để liên tục nâng cao hoàn thiện thân thích ứng thay đổi xã hội Để đạt điều này, CTĐT giáo viên trường sư phạm đóng góp phần không nhỏ CTĐT giáo viên tốt đào tạo lớp hệ giáo viên vừa vững vàng lực chuyên môn vừa tự tin lực sư phạm Chỉ có vậy, công đổi giáo dục có tín hiệu thành công TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục – Đào tạo Luật giáo dục (2005) NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội [2] Bộ Giáo dục – Đào tạo Thông tư 07/ 2015 Quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu lực mà người học đạt sau tốt nghiệp trình độ đào tạo giáo dục đại học quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ((2015) [3] Lâm Quang Thiệp, Lê Viết Khuyến Phát triển chương trình giáo dục/ đào tạo đại học http://nghethuathanoi.edu.vn/?act=newsdetail&pid=4&nid=97&id=205 [4] Trường CĐSP Hà Tây (2014) Kế hoạch đào tạo ngành CĐSP Giáo dục Tiểu học, Hà Nội 534
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực sư PHẠM , PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực sư PHẠM , PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực sư PHẠM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn