Đề kiểm tra HK2 tin hoc 11

4 197 8
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:19

ÂÃƯ KIÃØM TRA HC K II ÂÃƯ SÄÚ MÄN TIN HC - KHÄÚI 11 - M säú: INF.L11.K02.02.134 TR ÕC NGHI M KHẠCH QUANÀ ÃÛ KHÄNG ÂỈÅÜC GHI VO ÂÃƯ KIÃØM TRA Bi toạn chỉång trçnh: (Tỉì cáu 1 âãún cáu 3): Cho khai bạo hm TOXIC nhỉ sau : FUNCTION TOXIC (X,Y,Z: REAL) :REAL; BEGIN IF X > Y THEN X := Y; IF X > Z THEN X := Z; TOXIC := X; END; Câu 1: Giạ trë hm TOXIC tr vãư l giạ trë no?: A. Giạ trë ban âáưu ca X B. Giạ trë X nãúu X = Y = Z C. Giạ trë låïn nháút trong 3 säú X,Y,Z D. Giạ trë bẹ nháút trong 3 säú X,Y,Z Câu 2: Khai bạo VAR A,B,C,D,E, M: REAL; v gi hm TOXIC trong thán chỉång trçnh l : A. M := TOXIC(A,TOXIC(B,C),TOXIC(D,E)); B. M := TOXIC(A,B,(TOXIC(C,D,E)); C. M := TOXIC(A,B,C,D,E); D. TOXIC(A,B,(TOXIC(C,D,E)); Câu 3: Trong biãøu thỉïc TOXIC(A,B,(TOXIC(C,D,E)); cọ cạc tham säú thỉûc sỉû no? A. A,B,C,D,E B. A,B,C,D,E,TOXIC(C,D,E) C. A,B,C D. A,B,TOXIC(C,D,E) Câu 4: Cho biãút kãút qu xáu C sau khi thỉûc hiãûn âoản chỉång trçnh sau: St:='My heart will go on'; C := 'M'; FOR I:= 2 TO length(ST) DO IF ST[i-1] <> ' ' THEN C := C + ST[i] ELSE C:= C + UPCASE(ST[i]); A. MY HEART WILL GO ON B. My Heart Will Go On C. my heart will go on D. NO OG LLIW TRAEH YM Câu 5: Kiãøu dỉỵ liãûu no KHÄNG ÂỈÅÜC dng lm kiãøu ca Hm : A. RECORD, BYTE B. INTEGER; REAL C. STRING, CHAR D. BOOLEAN, WORD Câu 6: Trong PASCAL âãø khai bạo biãún tãûp v n bn ta phi sỉí dủng cụ phạp gç?à A. VAR <tãn tãûp> : TEXT; B. VAR <tãn biãún tãûp> : TEXT; C. VAR <tãn tãûp> : STRING; D. VAR <tãn biãún tãûp> : CHAR; Câu 7: Dỉỵ liãûu kiãøu tãûp v n bn (TEXT) âỉåüc lỉu trỉỵ åí âáu?à A. Âỉåüc lỉu trỉỵ trãn bäü nhåï ngoi B. Âỉåüc lỉu trỉỵ trãn RAM C. Âỉåüc lỉu trỉỵ trãn ROM D. Chè âỉåüc lỉu trỉỵ trãn âéa cỉïng Câu 8: Cho S1:='Fill'; S2:='FILEname' phạt biãøu so sạnh S1 v S2 l: A. S1 > S2 B. S1 >= S2 C. S1 = S2 D. S1 < S2 Câu 9: Cho biãút kãút qu xáu Sen sau khi thỉûc hiãûn âoản chỉång trçnh sau: St:='Read And Answer '; Sen := ' '; FOR I:= LENGTH(ST) DOWNTO 1 DO Sen := Sen + UPCASE(ST[i]); A. REWSNA DNA DAER B. rewsnA dnA daeR C. Read And Answer D. READ AND ANSWER Câu 10: Cho biãút kãút qu th tủc sau: St := 'PREPARATION' ; DELETE(St, LENGTH(St) DIV 2 - 1 , 4 ); A. PRETION B. RATION C. PREPION D. PRE Câu 11: Cạch thỉïc truy cáûp tãûp v n bn l cạch thỉïc truy cáûp no?à A. Truy cáûp ngáùu nhiãn. B. Vỉìa truy cáûp tưn tỉû vỉìa truy cáûp trỉûc tiãúp. Trang 1/4 - Mã đề thi 134 1 C. Truy cỏỷp trổỷc tióỳp D. Truy cỏỷp tuỏửn tổỷ. Cõu 12: Thuớ tuỷc naỡo cheỡn xỏu S1 vaỡo S2 taỷi vở trờ i A. DELETE(S1,S2,i) B. DELETE(S1,I,S2) C. INSERT(S1,S2) D. INSERT(S1,S2,i) Cõu 13: Cho bióỳt kóỳt quaớ YY cuớa thuớ tuỷc sau: XX :='SILENCE'; YY := 'preparation'; INSERT(XX,YY, LENGTH(YY) DIV 2 + 1 ); A. prepaSILENCEration B. SILpreparation ENCE C. prepSILENCEaration D. SILEpreparationNCE Cõu 14: Haỡm COPY(St,I,n) cho kóỳt quaớ laỡ gỗ? A. Xoaù n kờ tổỷ tổỡ xỏu St bừt õỏửu taỷi vở trờ i B. Lỏỳy n kờ tổỷ tổỡ xỏu St bừt õỏửu taỷi vở trờ i C. Sao cheùp S2 tổỡ S1 taỷi vờ trờ thổù i D. Cheỡn n kờ tổỷ vaỡo St bừt õỏửu taỷi vở trờ i Baỡi toaùn lỏỷp trỗnh: (Tổỡ cỏu 15 õóỳn cỏu 20): Cho chổồng trỗnh tờnh luợy thổỡa 5 cuớa 1 phỏn sọỳ nhổ sau: PROGRAM Trac_nghiem; VAR PS: RECORD TU, MAU: Longint ; END; PROCEDURE LP( VAR W: Longint); VAR K: Longint; I: BYTE; BEGIN K := 1; FOR I := 1 TO 5 DO K := K*W; W:= K; END; BEGIN PS.Tu:= 2; PS.Mau := 5; <Statement>; Writeln( PS.Tu , ' / ' , PS.Mau); Readln; END. Cõu 15: Haợy choỹn caùc lóỷnh õóứ vióỳt thóm ồớ <Statement> cho chổồng trỗnh: A. LP(PS.Tu/PS.Mau); B. LP(PS.Tu) ; LP(PS.Mau); C. PS.Tu:= LP(PS.tu); PS.Mau := LP(PS.Mau ); D. PS.Tu:= LP ; PS.Mau := LP; Cõu 16: Tham sọỳ hỗnh thổùc cuớa thuớ tuỷc LP laỡ: A. W, K B. W, K, I C. W D. I, W Cõu 17: Tham sọỳ thổỷc sổỷ cuớa thuớ tuỷc LP laỡ: A. PS.Tu, W, PS.Mau B. PS C. PS.Tu, PS.Mau D. Tu, Mau Cõu 18: Bióỳn chung cuớa chổồng trỗnh laỡỡ: A. PS.Tu, PS.Mau B. Tu, Mau C. PS D. K, I Cõu 19: Bióỳn rióng cuớa chổồng trỗnh laỡỡ: A. W B. Tu, Mau C. K, I D. PS Cõu 20: Kóỳt quaớ in ra maỡn hỗnh: A. 32/5 B. 32/3125 C. 2/5 D. 2/3125 Cõu 21: Cho ST1:= 'Secret'; ST := 'Top' + ST1; ST seợ laỡỡ: A. Top Secret B. Topsecret C. TopSecret D. TOP SECRET Cõu 22: Khai baùo Bióỳn HANG laỡ baớn ghi cuớa mọỹt m ỷt haỡng gọửm coù tón haỡng, õồn giaù , sọỳ lổồỹng. Khai baùo nhổ sau: A.TYPE HANG = RECORD Ten= STRING[25]; Gia, SL= Byte END; B.VAR HANG : RECORD Ten: STRING[25]; Gia, SL: Byte; END; C.TYPE HANG = RECORD Ten: STRING[25]; Gia, SL: Byte; END; D.VAR HANG : RECORD Ten = STRING[25];Gia, SL = Byte; END; Trang 2/4 - Mó thi 134 Câu 23: Hy chè ra th tủc khäng lm viãûc våïi kiãøu tãûp v n bn TEXT:à A. RESET B. ASSIGN C. FILESIZE D. CLOSE Câu 24: Trong thán Hm b õt büc phi cọ cáu lãûnh no?à A. READLN(Tãn Hm) B. <Tãn Biãún> := <Biãøu thỉïc> C. <Tãn Hm> = <Biãøu thỉïc> D. <Tãn Hm> := <Biãøu thỉïc> Câu 25: Th tủc no xoạ n kê tỉû trong xáu St b õt âáưu tải vë trê ià A. INSERT(St,i,n) B. DELETE(St,n,i) C. DELETE(n,St,i) D. DELETE(St,i,n) Câu 26: Cho cạc th tủc sau: {1} WRITE(F,A,B,C); {2} REWRITE(F); {3} CLOSE(F); {4} ASSIGN(F, DATA.OUT ); ’ ’ Chn thỉï tỉû cạc th tủc âãø GHI tãûp: A. {4}{2}{3}{1} B. {1}{4}{2}{3} C. {4}{2}{1}{3} D. {2}{4}{3}{1} Câu 27: Hy cho biãút giạ trë ca biãún M kãút thục âoản chỉång trçnh nhỉ sau, våïi khai bạo VAR F: Text; J , M: BYTE; näüi dung ca tãûp DATA.INP chè 1 dng: 2 5 7 3 6 9 12 ASSIGN(F,'DATA.INP'); RESET(F); M := 0; WHILE NOT EOF(F) DO BEGIN READ(F, J); IF J MOD 2 = 0 THEN M := M + J; END; CLOSE(F); A. 9 B. 20 C. 18 D. 12 Câu 28: Khai bạo biãún ST: STRING ; âäü di cỉûc âải ca ST l: A. 255 B. 0 C. 256 D. 100 Câu 29: Cho ST1:= 'INFORMATICS'; ST2 := COPY( ST1, 1, 7 ) + 'TION' ; ST2 s lì: A. INFORMA B. INFORMATICS C. INFORMATION D. TIONINFORMAT Câu 30: Hm POS(S1,S2) cho kãút qu l gç? A. Xoạ S1 trong S2 B. Vë trê âáưu tiãn ca S2 trong S1 C. Vë trê âáưu tiãn ca S1 trong S2 D. Sao chẹp S2 tỉì S1 Câu 31: Hy cho biãút näüi dung ca tãûp DATA.INP kãút thục âoản chỉång trçnh nhỉ sau, våïi khai bạo VAR F: Text; J : BYTE; ASSIGN(F,'DATA.INP'); REWRITE(F); FOR J:=1 TO 20 DO IF J MOD 3 = 0 THEN WRITE(F, J:3); CLOSE(F); A. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 B. 1 2 3 4 5 6 C. 369121518 D. 3 6 9 12 15 18 Bi toạn láûp trçnh: (Tỉì cáu 32 âãún cáu 36): ãø qun l sỉïc khe 1 låïp hc cọ täúi â 50 hc sinh, thäng tin mäùi hc sinh gäưm H v tãn, chiãưu cao (cm), cán n ûng (kg). à Câu 32: Khai bạo Kiãøu bn ghi PP cho chỉång trçnh nhỉ thãú no: A. VAR   PP : RECORD Fullname : STRING[30]; Height, Weight : Byte; END; B. TYPE   PP = RECORD Fullname : STRING[30]; Height, Weight : Byte; END; C. TYPE   PP = RECORD Fullname : STRING[30]; Height, Weight : Byte; D. TYPE   PP = RECORD Fullname = STRING[30]; Height, Weight = Byte; END; Câu 33: Khai bạo Biãún mng Class âãø qun l 50 hc sinh cho chỉång trçnh nhỉ thãú no: A. TYPE CLASS = ARRAY[1 50] OF PP; B. VAR CLASS : ARRAY[50] OF PP; C. VAR ARRAY[1 50] OF CLASS; D. VAR CLASS : ARRAY[1 50] OF PP; Trang 3/4 - Mã đề thi 134 Cõu 34: Gaùn trổồỡng Weight cuớa phỏửn tổớ thổù 10 trong maớng Class laỡ 70 , ta duỡng lóỷnh: A. PP[10].WEIGHT:= 70; B. CLASS.PP.WEIGHT:= 70; C. CLASS[10].WEIGHT:= 70; D. CLASS.WEIGHT[10]:= 70; Cõu 35: Lồùp coù N hoỹc sinh (N <=50). óứ õóỳm nhổợng hoỹc sinh coù chióửu cao tổỡ 165 trồớ lón ta duỡng õoaỷn lóỷnh: COUNT := 0; FOR I:=1 TO N DO <*>. Tỗm lóỷnh thay thóỳ vaỡo <*> A. IF CLASS[I].HEIGHT>= 165 THEN COUNT := COUNT + CLASS[I].HEIGHT ; B. IF HEIGHT.CLASS[I] >= 165 THEN COUNT := COUNT + 1 ; C. IF HEIGHT.CLASS[I] >= 165 THEN COUNT := COUNT + HEIGHT.CLASS[I] ; D. IF CLASS[I].HEIGHT>= 165 THEN COUNT := COUNT + 1 ; Cõu 36: Lóỷnh gaùn naỡo sau õỏy khọng õuùng : A. CLASS[5].HEIGHT:= CLASS[3]; B. CLASS[10].WEIGHT:= 70; C. CLASS[18].NAME:= 'PETER SMITH'; D. CLASS[11] := CLASS[5]; Cõu 37: Cho caùc thuớ tuỷc sau: {1} CLOSE(F); {2} ASSIGN(F, DATA.INP ); {3} READ(F,A,B,C); {4} RESET(F); Choỹn thổù tổỷ caùc thuớ tuỷc õóứ OĩC tóỷp: A. {2}{4}{3}{1} B. {4}{2}{3}{1} C. {1}{2}{3}{4} D. {2}{4}{1}{3} Cõu 38: Tóỷp DATA.TXT coù nọỹi dung nhổ thóỳ naỡo sau khi thổỷc hióỷn chổồng trỗnh sau: VAR F: TEXT; BEGIN ASSIGN(F, DATA.TXT ); REWRITE(F); WRITE(F, '123+456+789'); CLOSE(F); END. A. 1368 B. 123+456+789 C. 123 456 789 D. 123456789 Cõu 39: Cho bióỳt kóỳt quaớ xỏu St sau khi thổỷc hióỷn õoaỷn chổồng trỗnh sau: St:='PRACTICAL GRAMMAR'; DELETE(St, POS('AM'),4); A. PRCAL GRAMMAR B. PRACT GRAMMAR C. PRACTIC AMMAR D. PRACTICAL GRR Cõu 40: Thổù tổỷ khai baùo caùc õọỳi tổồỹng trong chổồng trỗnh, duỡng thổù tổỷ theo tổỡ khoaù nhổ sau: A. CONST, TYPE, VAR, PROCEDURE B. TYPE, CONST, VAR, PROCEDURE C. CONST, VAR, TYPE, PROCEDURE D. PROCEDURE, CONST, TYPE, VAR ----------------------------------------------- ----------- HT ---------- Trang 4/4 - Mó thi 134 . ÂÃƯ KIÃØM TRA HC K II ÂÃƯ SÄÚ MÄN TIN HC - KHÄÚI 11 - M säú: INF.L11.K02.02.134 TR ÕC NGHI M KHẠCH QUANÀ ÃÛ KHÄNG ÂỈÅÜC GHI VO ÂÃƯ KIÃØM TRA Bi toạn. Câu 11: Cạch thỉïc truy cáûp tãûp v n bn l cạch thỉïc truy cáûp no?à A. Truy cáûp ngáùu nhiãn. B. Vỉìa truy cáûp tưn tỉû vỉìa truy cáûp trỉûc tiãúp. Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HK2 tin hoc 11, Đề kiểm tra HK2 tin hoc 11, Đề kiểm tra HK2 tin hoc 11

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hk2-tin-hoc-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP