Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (tiết 2)

17 1,828 3
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:18

Biên soạn: Vũ Đức Hùng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Phòng dạy học bằng công nghệ thông tin Tháng 2- 2008 Chương I: Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX Bài 19: Nhân Dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ 1858 đến trước 1873). (Tiết 2) Kiểm tra bài cũ  Câu 1: Chiến sự ở Đà Nẵng diễn ra như thế nào? Nhận xét về tinh thần đấu tranh của nhân dân ta năm 1858?  Câu 2: Âm mưu và hành động thực dân Pháp tấn công Gia Định là gì? Nhận xét gì về cuộc kháng chiến của nhân dân và triều đình Huế? II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kỳ từ năm 1859 đến năm 1862. 1. Kháng chiến ở Gia Định. 2. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Hiệp ước 5/6/1862. Cuộc tấn công của TD Pháp. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Thái độ của triều đình Điền các thông tin vào bảng thống kê trên ? 2. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Hiệp ước 5/6/1862. Cuộc tấn công của TDPháp. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Thái độ của triều đình II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kỳ từ năm 1859 đến năm 1862. 1. Kháng chiến ở Gia Định. - Ngày 23/2/1861, tấn công và chiếm được đồn Chí Hoà. Thừa thắng đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Định Tường, Biên Hoà,Vĩnh Long). Kháng chiến phát triển mạnh: Khởi nghĩa Trương Định, Trần Thiện Chính, Lê Huy . 10/12/1861 đội quân Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu chiến Phâp Ký Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862): cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, và nhiều điều khoản nặng nề khác. Em có đánh giá gì về Hiệp ước Nhâm Tuất 1862? Trong khi Pháp đang gặp nhiều khó khăn chưa thể bình định miền Đông, thì TĐ lại chủ động nghị hoà. Điều đó chứng tỏ sự bạc nhược hèn yếu của Triều đình. Với Hiệp ước đó Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của VN. Hiệp ước nhâm tuất 1862 nghĩa quân nguyễn trung trực đốt tàu chiến pháp III. Cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n nam k× sau hiÖp ­íc 1862 1. Nhân dân ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862 §iÒn c¸c th«ng tin vµo b¶ng thèng kª trªn ? Cuéc tÊn c«ng cña TDPh¸p. Cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta. Th¸i ®é cña triÒu ®×nh Cuộc tấn công của TD Pháp. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Thái độ của triều đình Pháp dừng các cuộc thôn tính để bình định miền ụng - Nhân dân tiếp tục kháng chiến. Khởi nghĩa Trương Định tiếp tục giành thắng lợi, gây cho Pháp nhiều khó khăn. + Nghĩa quân xây dựng căn cứ Gò Công, rèn đúc vũ khí đẩy mạnh đánh địch ở nhiều nơi. Giải phóng nhiều vùng thuộc Gia Định, Định Tường. + 28/2/1863 Pháp tấn công Gò Công, nghĩa quân chiến đấu anh dũng. + 20/8/1864 Trương Định hy sinh, nghĩa quân thất bại. Triều đình ra lệnh giải tán các đội nghĩa binh chống Pháp. III. Cuộc kháng chiến của nhân dân nam kì sau hiệp ước 1862 1. Nhân dân 3 tỉnh miền Đụng tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862 Trương định Căn cứ nghĩa quân trương địng Trương định nhận phong soái TRƯƠNG ĐịNH quê ở Quảng Ngãi. Vì có công chiêu mộ dân khai hoang lập ấp nên ông được triều đình cử làm Quản Cơ đồn điền. Pháp chiếm thành Gia Định, ông chiêu mộ nông dân đồn điền theo giúp triều đình đánh Pháp. Khi đại đồn Chí Hoà thất thủ ông về Gò Công chiêu mộ nghĩa binh xây dựng căn cứ quyết tâm chiến đấu lâu dài với Pháp. 1862 do việc nghị hoà, triều đình buộc ông gíải binh và điều ông về làm lãnh binh ở An Giang. Ông kháng lệnh với quyết tâm kháng chiến đến cùng với chức danh Bình Tây Đại nguyên soái III. Cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n nam k× sau hiÖp ­íc 1862 1. Nh©n d©n 3 tØnh miÒn §«ng tiÕp tôc kh¸ng chiÕn sau HiÖp ­íc 1862 Cuéc tÊn c«ng cña TDPh¸p. Cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta. Th¸i ®é cña triÒu ®×nh 2. Thùc d©n Ph¸p chiÕm ba tØnh miÒn T©y Nam K×. Nh©n d©n 3 tØnh miÒn T©y chèng Ph¸p. §iÒn c¸c th«ng tin vµo b¶ng thèng kª trªn ? Cuộc tấn công của TDPháp. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Thái độ của triều đình -20/6/1867 Pháp dàn trận trước thành Vĩnh Long, ép Phan Thanh Giản phải nộp thành. Từ 20-24/6/1867 Pháp chiếm gọn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) Nhân dân miền Tây kháng chiến anh dũng với tinh thần người trước ngã xuống người sau đứng lên.- Tiêu biểu có cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân. Triều đình lúng túng bạc nhược, Phan Thanh Giản (Kinh lư ợc sứ) đầu hàng. III. Cuộc kháng chiến của nhân dân nam kì sau hiệp ước 1862 1. Nhân dân 3 tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862 2. Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì. Nhân dân 3 tỉnh miền Tây chống Pháp. [...]... nhân dân nam kì sau hiệp ước 18621. Nhân dân 3 tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862Cuộc tấn công của TDPháp.Cuộc kháng chiến của nhân dân ta.Thái độ của triều đình2. Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì. Nhân dân 3 tỉnh miền Tây chống Pháp. Điền các thông tin vào bảng thống kê trên ? III. Cuộc kháng chiến của nhân dân nam kì sau hiÖp ­íc 18621. Nhân dân ba... TDPháp.Cuộc kháng chiến của nhân dân ta.Thái độ của triều đình Nguyễn hữu huân ( 1813-1875)Từ sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì có điểm gì mới ? -Cuộc kháng chiến của nhân dân ta mang tính độc lập với triều đình,vừa chống Pháp, vừa chống phongkiến đầu hàng.-Cuộc kháng chiến của nhân dân gặp nhiều khó khăn do thái độbỏ rơi của triều đình pk. Bài. .. soạn: Vũ Đức HùngTrường THPT Nguyễn Đức CảnhPhòng dạy học bằng công nghệ thông tinTháng 2- 2008Chương I: Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX Bài 1 9: Nhân Dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ 1858 đến trước 1873). (Tiết 2) Một số hình ảnh về quá trình pháp xâm lược viÖt nam ... chức chống Pháp ngay từ đầu song đường lối kháng chiến nặng về phòng thủ, thiếu chủ động tấn công, ảo tưởng đối với thực dân Pháp, bạc nhược trước những đòi hỏi của thực dân Pháp. + Nhân dân chủ động đứng lên kháng chiến với tinh thần cương quyết dũng cảm. Khi triều đình đầu hàng, nhân dân tiếp tục kháng chiến mạnh hơn trước, bằng nhiều hình thức linh hoạt sáng tạo. III. Cuộc kháng chiến của nhân. .. 1862?Trong khi Pháp đang gặp nhiều khó khăn chưa thể bình định miền Đông, thì TĐ lại chủđộng nghị hoà. Điều đó chứngtỏ sự bạc nhược hèn yếu của Triều đình. Với Hiệp ước đó Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi,vi phạm chủ quyền lÃnh thổ của VN.Hiệp ước nhâm tuất 1862nghĩa quân nguyễn trung trực đốttàu chiến pháp HÃy so sánh tinh thần chống Pháp của vua quantriều Nguyễn và của nhân dân ta từ 1858-1873... mốc thời gian giữa 2 cột trong bảng sau:Sự kiện Nội dung1/9/185823/2/186110/12/18615/6/186220/8/1864 Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà ( Đà Nẵng). Pháp tấn công đánh chiếm Đại đồn Chí Hòa.Đội quân của Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu Pháp. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất ( 18 62). Trương Định được phong chức Bỡnh Tõy i Nguyờn Soỏi “ Biên soạn: Vũ Đức HùngTrường THPT Nguyễn Đức . thế kỷ XIX Bài 1 9: Nhân Dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ 1858 đến trước 1873). (Tiết 2) Kiểm tra bài cũ  Câu 1: Chiến sự ở Đà Nẵng diễn. các đội nghĩa binh chống Pháp. III. Cuộc kháng chiến của nhân dân nam kì sau hiệp ước 1862 1. Nhân dân 3 tỉnh miền Đụng tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (tiết 2), Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (tiết 2), Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (tiết 2)

Bình luận về tài liệu bai-19-nhan-dan-viet-nam-khang-chien-chong-phap-xam-luoc-tiet-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP