Chuyên đề Ngữ văn

117 880 7 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/117 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:17

Thực tế năm học 2006 – 2007 Thực tế năm học 2006 – 2007 tòan ngành giáo dục cùng hưởng tòan ngành giáo dục cùng hưởng ứng phong trào của Bộ Giáo dục ứng phong trào của Bộ Giáo dục Đào tạo là: “Nói không với tiêu Đào tạo là: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. tích trong giáo dục”. Thật vậy, cách học chạy theo Thật vậy, cách học chạy theo thành tích không đáp ứng được yêu thành tích không đáp ứng được yêu cầu đổi mới của xã hội. Vì thế, làm cầu đổi mới của xã hội. Vì thế, làm sao để nâng cao chất lượng dạy và sao để nâng cao chất lượng dạy và học, đó cũng là vấn đề cần quan học, đó cũng là vấn đề cần quan tâm đối với những người làm công tâm đối với những người làm công tác giáo dục. tác giáo dục. Xuất phát từ thực tế giảng dạy, Xuất phát từ thực tế giảng dạy, từ trình độ tiếp cận với tác từ trình độ tiếp cận với tác phẩm văn chương của học sinh phẩm văn chương của học sinh trường THCS Tây Sơn là rất trường THCS Tây Sơn là rất hạn chế và vốn sống của các em hạn chế và vốn sống của các em lại rất hẹp nên trở thành trở lại rất hẹp nên trở thành trở ngại lớn khi các em học môn ngại lớn khi các em học môn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn bản. bản. Trước sự đổi mới của toàn Trước sự đổi mới của toàn ngành giáo dục nước ta hiện nay, ngành giáo dục nước ta hiện nay, “tiêu cực trong thi cử và bệnh “tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục“ đã thành tích trong giáo dục“ đã trở thành một trở lực rất lớn đối trở thành một trở lực rất lớn đối với sự phát triển của sự nghiệp với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Trong đó, bộ môn Ngữ giáo dục. Trong đó, bộ môn Ngữ văn có vò trí quan trọng trong văn có vò trí quan trọng trong việc đánh giá kết quả học tập việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. của học sinh. Là người giáo viên đứng lớp, tôi Là người giáo viên đứng lớp, tôi nghó mình phải làm một việc gì nghó mình phải làm một việc gì đó để góp phần nâng cao chất đó để góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm đáp ứng được yêu vầu mới. đáp ứng được yêu vầu mới. Môn ngữ văn trong nhà trường Môn ngữ văn trong nhà trường THCS có một vò trí đặc biệt THCS có một vò trí đặc biệt quan trọng, nó được dành một tỉ quan trọng, nó được dành một tỉ lệ thời lượng khá lớn so với các lệ thời lượng khá lớn so với các môn khác. môn khác. Chính vì thế mà đã có nhiều công Chính vì thế mà đã có nhiều công trình nghiên cứu và thực nghiệm có trình nghiên cứu và thực nghiệm có kết quả. Bản thân tôi đã ứng dụng kết quả. Bản thân tôi đã ứng dụng và mang lại nhiều hiệu quả. Song, và mang lại nhiều hiệu quả. Song, chưa thể tự mãn về phương pháp chưa thể tự mãn về phương pháp của mình, trong quá trình giảng của mình, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng tìm tòi va øtrăn dạy, tôi luôn cố gắng tìm tòi va øtrăn trở: làm sao có thể nâng cao chất trở: làm sao có thể nâng cao chất lượng giờ dạy văn hơn nữa. lượng giờ dạy văn hơn nữa. - - THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: CỦA ĐỀ TÀI: [...]... dạy văn hơn nữa.lượng giờ dạy văn hơn nữa. Qua thời gian công tác, được sự Qua thời gian công tác, được sự phân công của chuyên môn nhà phân công của chuyên môn nhà trường, tôi được dạy Ngữ văn trường, tôi được dạy Ngữ văn qua từng khối 6,7,8 tôi nhận qua từng khối 6,7,8 tôi nhận thấy còn nhiều học sinh chưa có thấy còn nhiều học sinh chưa có hứng thú học Ngữ văn và kết hứng thú học Ngữ. .. ngại lớn khi các em học môn ngại lớn khi các em học môn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn bản.bản. Số liệu thống kê:Số liệu thống kê: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, Giáo dục tư tưởng, tình cảm, nhân cách theo những cái hay, nhân cách theo những cái hay, cái đẹp của văn học: giáo dục cái đẹp của văn học: giáo dục tình yêu, sự quý trọng tiếng mẹ tình yêu,... biệt là những môn phải học thuộc nhiều như môn Ngữ văn. thuộc nhiều như môn Ngữ văn. Còn lười suy nghó, cảm nghiệm Còn lười suy nghó, cảm nghiệm để tìm ra những giá trị sâu xa, để tìm ra những giá trị sâu xa, những tư tưởng phần nào hoặc những tư tưởng phần nào hoặc có khi là rất trừu tượng của một có khi là rất trừu tượng của một văn bản. văn bản. DệễI 5DệễI 5TặTặ Có nhiều em không... tượng trong giờ học văn bản.trong giờ học văn bản. 1.1.Cơ sở lí luận:Cơ sở lí luận: Văn học là một loại hình nghệ thuật ngôn từ, Văn học là một loại hình nghệ thuật ngôn từ, nhằm thể hiện sự nhận thức (phản ánh) và nhằm thể hiện sự nhận thức (phản ánh) và khái quát cuộc sống bằng hình tượng. Do khái quát cuộc sống bằng hình tượng. Do vậy, hoạt động giảng dạy văn học phải xuất vậy,... học sinh chưa có hứng thú học Ngữ văn và kết hứng thú học Ngữ văn và kết quả học tập của các em ở môn quả học tập của các em ở môn Ngữ van còn thấp. Ngữ van còn thấp. Xuất phát từ thực tế giảng dạy, Xuất phát từ thực tế giảng dạy, từ trình độ tiếp cận với tác từ trình độ tiếp cận với tác phẩm văn chương của học sinh phẩm văn chương của học sinh trường THCS Tây Sơn là rất trường THCS... Về tạo lập văn bản: hoàn chỉnh các Về tạo lập văn bản: hoàn chỉnh các kó năng nghe nói đọc viết đã có ở kó năng nghe nói đọc viết đã có ở tiểu học đồng thời bồi dưỡng cho tiểu học đồng thời bồi dưỡng cho học sinh các cách thức làm văn ở học sinh các cách thức làm văn ở trường THCS và khả năng giao tiếp trường THCS và khả năng giao tiếp hàng ngaøy.haøng ngaøy. Tất cả những vấn đề trên đã... cuộc sống mà còn hiểu được những ý sống mà còn hiểu được những ý tưởng sâu xa nằm ngoài ngôn ngữ tưởng sâu xa nằm ngoài ngôn ngữ tác phẩm. Đó chính là những tư tác phẩm. Đó chính là những tư tưởng tình cảm và sự đánh giá… của tưởng tình cảm và sự đánh giá… của chính nhà văn về hiện thực.chính nhà văn về hiện thực. Chính vì thế mà đã có nhiều công Chính vì thế mà đã có nhiều công trình... vào chuẩn nào để đánh giá?giá?Với tất cả các giờ học văn bản, Với tất cả các giờ học văn bản, theo định hướng đổi mới phương theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học cần chú trọng pháp dạy học cần chú trọng những nhiệm vụ của giờ học là những nhiệm vụ của giờ học là giúp học sinh:giúp hoïc sinh: Tổ chuyên môn nhiệt tình đóng Tổ chuyên môn nhiệt tình đóng góp ý kiến, bổ sung những... nêu được nội dung chính của một nêu được nội dung chính của một tác phẩm bất kì. Khi tạo lập văn tác phẩm bất kì. Khi tạo lập văn bản thì có rất nhiều cách diễn đạt bản thì có rất nhiều cách diễn đạt ngô nghê. Cũng có em khi đọc xong ngô nghê. Cũng có em khi đọc xong văn bản thì không chỉ ra được các văn bản thì không chỉ ra được các phần mở bài, thân bài và kết bài.phần mở bài, thân baøi vaø... sách giáo viên, các tài liệu tham khảo, khoa, sách giáo viên, các tài liệu tham khảo, cho giáo viên đi học để nâng cao tay nghề.cho giáo viên đi học để nâng cao tay ngheà. Môn ngữ văn trong nhà trường Môn ngữ văn trong nhà trường THCS có một vị trí đặc biệt THCS có một vị trí đặc biệt quan trọng, nó được dành một tỉ quan trọng, nó được dành một tỉ lệ thời lượng khá lớn so với các lệ thời . lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm đáp ứng được yêu vầu mới. đáp ứng được yêu vầu mới. Môn ngữ văn trong nhà trường Môn ngữ văn trong. khi các em học môn ngại lớn khi các em học môn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn bản. bản. Trước sự đổi mới của toàn Trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Ngữ văn, Chuyên đề Ngữ văn, Chuyên đề Ngữ văn

Bình luận về tài liệu chuyen-de-ngu-van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP