Chuyên đề Ngữ văn

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 803
7
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 117 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:17

Mô tả: Thực tế năm học 2006 – 2007 Thực tế năm học 2006 – 2007 tòan ngành giáo dục cùng hưởng tòan ngành giáo dục cùng hưởng ứng phong trào của Bộ Giáo dục ứng phong trào của Bộ Giáo dục Đào tạo là: “Nói không với tiêu Đào tạo là: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. tích trong giáo dục”. Thật vậy, cách học chạy theo Thật vậy, cách học chạy theo thành tích không đáp ứng được yêu thành tích không đáp ứng được yêu cầu đổi mới của xã hội. Vì thế, làm cầu đổi mới của xã hội. Vì thế, làm sao để nâng cao chất lượng dạy và sao để nâng cao chất lượng dạy và học, đó cũng là vấn đề cần quan học, đó cũng là vấn đề cần quan tâm đối với những người làm công tâm đối với những người làm công tác giáo dục. tác giáo dục. Xuất phát từ thực tế giảng dạy, Xuất phát từ thực tế giảng dạy, từ trình độ tiếp cận với tác từ trình độ tiếp cận với tác phẩm văn chương của học sinh phẩm văn chương của học sinh trường THCS Tây Sơn là rất trường THCS Tây Sơn là rất hạn chế và vốn sống của các em hạn chế và vốn sống của các em lại rất hẹp nên trở thành trở lại rất hẹp nên trở thành trở ngại lớn khi các em học môn ngại lớn khi các em học môn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn bản. bản. Trước sự đổi mới của toàn Trước sự đổi mới của toàn ngành giáo dục nước ta hiện nay, ngành giáo dục nước ta hiện nay, “tiêu cực trong thi cử và bệnh “tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục“ đã thành tích trong giáo dục“ đã trở thành một trở lực rất lớn đối trở thành một trở lực rất lớn đối với sự phát triển của sự nghiệp với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Trong đó, bộ môn Ngữ giáo dục. Trong đó, bộ môn Ngữ văn có vò trí quan trọng trong văn có vò trí quan trọng trong việc đánh giá kết quả học tập việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. của học sinh. Là người giáo viên đứng lớp, tôi Là người giáo viên đứng lớp, tôi nghó mình phải làm một việc gì nghó mình phải làm một việc gì đó để góp phần nâng cao chất đó để góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm đáp ứng được yêu vầu mới. đáp ứng được yêu vầu mới. Môn ngữ văn trong nhà trường Môn ngữ văn trong nhà trường THCS có một vò trí đặc biệt THCS có một vò trí đặc biệt quan trọng, nó được dành một tỉ quan trọng, nó được dành một tỉ lệ thời lượng khá lớn so với các lệ thời lượng khá lớn so với các môn khác. môn khác. Chính vì thế mà đã có nhiều công Chính vì thế mà đã có nhiều công trình nghiên cứu và thực nghiệm có trình nghiên cứu và thực nghiệm có kết quả. Bản thân tôi đã ứng dụng kết quả. Bản thân tôi đã ứng dụng và mang lại nhiều hiệu quả. Song, và mang lại nhiều hiệu quả. Song, chưa thể tự mãn về phương pháp chưa thể tự mãn về phương pháp của mình, trong quá trình giảng của mình, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng tìm tòi va øtrăn dạy, tôi luôn cố gắng tìm tòi va øtrăn trở: làm sao có thể nâng cao chất trở: làm sao có thể nâng cao chất lượng giờ dạy văn hơn nữa. lượng giờ dạy văn hơn nữa. - - THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: CỦA ĐỀ TÀI: . lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm lượng giờ dạy Ngữ văn, nhằm đáp ứng được yêu vầu mới. đáp ứng được yêu vầu mới. Môn ngữ văn trong nhà trường Môn ngữ văn trong. khi các em học môn ngại lớn khi các em học môn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn Ngữ văn, đặc biệt là ở phần Văn bản. bản. Trước sự đổi mới của toàn Trước

— Xem thêm —

Xem thêm: Chuyên đề Ngữ văn, Chuyên đề Ngữ văn, Chuyên đề Ngữ văn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuyen-de-ngu-van

Đăng ký

Generate time = 0.389600038528 s. Memory usage = 18.46 MB