Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

3 785 58
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 10:36

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn hóa tham khảo gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm của đầy đủ các chương dành cho các bạn thí sinh hệ THPT ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - cao đẳng Khóa học LTĐH đảm bảo mơn Hóa –Thầy Sơn Bài 26. Cấu tạo ngun tử và định luật tuần hồn Hocmai.vn – Ngơi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BÀI 26. CẤU TẠO NGUN TỬ - BẢNG TUẦN HỒN BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1 : Những đặc trưng nào sau đây của ngun tử, đơn chất các ngun tố biến đổi tuần hồn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân ? A. Khối lượng riêng B. Số electron lớp ngồi cùng C. Số lớp electron D. Nhiệt độ sơi, nhiệt độ nóng chảy Câu 2 : Các ngun tố thuộc chu kì 3 có số electron tối đa ở lớp ngồi cùng là A. 8 B. 10 C. 18 D. 32 Câu 3 : Ngun tố X có số hiệu ngun tử là 11. Vị trí của X trong bảng tuần hồn là A. chu kì 2, nhóm IA B. chu kì 3, nhóm IA C. chu kì 3, nhóm IIA D. chu kì 2, nhóm IIA Câu 4 : Ngun tố X thuộc chu kì 4, nhóm IA. Ngun tử của ngun tố X có cấu hình electron là A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 D. 1s2 2s2 2p6 3s1 Câu 5 : Dãy ngun tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính ngun tử ? A. Be, F, O, C, Ca B. Ca, Be, C, O, F C. F, O, C, Be, Ca D. F, Be, C, Ca, O Câu 6 : Ngun tử của ngun tố nào sau đây có bán kính lớn nhất ? A. Li B. S C. P D. K Câu 7 : Dãy ngun tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của ngun tử ? A. F, Cl, O, N, Li B. Li, N, Cl, O, F C. Li, Cl, F, O, N D. N, Cl, Li, O, F Câu 8 : Ngun tử X có số thứ tự là 20. Cấu hình electron lớp ngồi cùng của X là A. 3s1 B. 4s2 C. 3s2 D. 3p5 Câu 9 : Ngun tố X có tính kim loại mạnh nhất, ngun tố Y có tính phi kim mạnh nhất. X và Y lần lượt là A. K, F B. Cs, O C. Cs, F D. K, O Câu 10 : Ngun tử của ngun tố X có cấu hình electron lớp ngồi cùng là 3p3. Vị trí X trong bảng tuần hồn là A. chu kì 3, nhóm IIIA B. chu kì 3, nhóm IIIB C. chu kì 3, nhóm VA D. chu kì 3, nhóm VB Câu 11 : Oxit cao nhất của ngun tố R ứng với cơng thức RO3. Hợp chất khí của R với H có cơng thức phân tử là A. RH B. RH2. C. RH3 D. RH4 Câu 12 : Oxit cao nhất của ngun tố R có dạng R2O5. Hợp chất của nó với H chứa 97,26% khối lượng R. Ngun tố R là A. Cl B. S C. F D. Br Câu 13 : Hồ tan 1,2 gam kim loại R hố trị II bằng dung dịch H2SO4 dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại R là (cho Mg = 24 ; Ca = 40 ; Fe = 56 ; Zn = 65) A. Mg B. Fe C. Zn D. Ca Câu 14 : X, Y là 2 ngun tố thuộc cùng 1 nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp, có tổng số hạt proton trong ngun tử là 16. Số hiệu ngun tử X, Y là A. 12 và 4 B. 15 và 1 C. 14 và 2 D. 13 và 3 Câu 15 : Ngun tử X có cấu hình phân lớp electron ngồi cùng là 3p2. Chỉ ra mệnh đề sai khi nói về ngun tử X. A. Hạt nhân ngun tử X có 14 proton. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 26. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - B. Lớp ngoài cùng của X có 4 electron. C. X nằm ở chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. D. X nằm ở nhóm IIA. Câu 16 : Tìm câu sai trong số các câu sau : A. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. B. Bán kính nguyên tử của hiđro là nhỏ nhất C. Phi kim mạnh nhất là oxi. D. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là flo Câu 17 : Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là : RH4. Oxit cao nhất của nó chiếm 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tử khối của R là A. 30 B. 28 C. 24 D. 23 Câu 18 : Cho 0,3 gam một kim loại tác dụng hoàn toàn với H2O thu được 0,168 lít khí H2 (đktc). Kim loại đó là A. Mg. B. Ca C. Na D. K Câu 19 : Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì và có tổng số hạt proton trong hai hạt nhân là 15. X, Y thuộc nhóm nào sau đây ? A. Nhóm IA, IIA B. Nhóm IIIA, IVA C. Nhóm VA, VIA D. Nhóm VIA, VIIA Câu 20 : Trong phân tử oxit có công thức R2O có tổng số hạt electron, proton, nơtron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. R2O là A. Na2O. B. K2O C. H2O D. N2O Câu 21 : Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc, tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. m có giá trị là A. 26,6g B. 37,8g C. 27,6g D. 25,6g Câu 22 : Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2 4p1. Số thứ tự của X trong bảng tuần hoàn là A. 13 B. 31 C. 21 D. 33 Câu 23 : Nguyên tố X có thể tạo thành các hợp chất với oxi và hiđro có thành phần là XO2 và XH2. Nguyên tử X là A. O B. P C. N D. S Câu 24 : Chiều tăng dần tính axit của các chất được sắp xếp như thế nào là đúng ? A. H2SO4, H3PO4, H2CO3 B. H3PO4, H2CO3, H2SO4 C. H3PO4, H2SO4, H2CO3 D. H2CO3, H3PO4, H2SO4 Câu 25 : Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z lần lượt là 4, 12, 20. X, Y, Z thuộc cùng một nhóm A nào ? A. IA. B. IIA. C. IIIA D. IVA Câu 26 : Chiều giảm dần tính bazơ của các oxit sau đây được sắp xếp như thế nào là đúng ? A. Na2O, MgO, Al2O3, K2O B. K2O, Na2O, Al2O3, MgO C. K2O, Na2O, MgO, Al2O3 D. MgO, K2O, Al2O3, Na2O Câu 27 : Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z lần lượt là 7, 19, 11. Nhận xét nào sau đây là đúng ? A. X, Y, Z thuộc cùng một chu kì. B. X thuộc nhóm IIA. C. Z thuộc nhóm VIIA. D. Y, Z cùng thuộc nhóm IA. Câu 28 : Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử là 85. R thuộc A. chu kì 7 nhóm VIIA. B. chu kì 6 nhóm VIIA. C. chu kì 6 nhóm VA. D. chu kì 6 nhóm IVA. Câu 29 : Hoà tan hoàn toàn 18,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại X, Y thuộc nhóm IIA, ở 2 chu kì liên tiếp nhau bằng dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Hai kim loại X, Y là (cho Be = 9 ; Mg = 24 ; Ca = 40, Sr = 88 ; Ba = 137) A. Be, Mg B. Mg, Ca C. Ca, Sr D. Sr, Ba Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 26. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Câu 30 : Cấu hình electron của ion Br– là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6. Nguyên tố Br nằm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn ? A. Ô thứ 33, chu kì 4, nhóm IIIA. B. Ô thứ 35, chu kì 4, nhóm VIIA. C. Ô thứ 36, chu kì 4, nhóm VIIIA. D. Ô thứ 34, chu kì 4, nhóm IVA. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn . Sơn Bài 26. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - Câu. Sơn Bài 26. Cấu tạo ngun tử và định luật tuần hồn Hocmai.vn – Ngơi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn, Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn, Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Bình luận về tài liệu bai-25-cau-tao-nguyen-tu-bang-tuan-hoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP