BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

25 277 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2016, 22:24

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUN ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– NƠNG THỊ HẢO NƠNG THỊ HẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUN MƠN ĐỐI VỚI CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUN MƠN ĐỐI VỚI CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành : Quản lý Giáo dục Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUN, NĂM 2009 THÁI NGUN, NĂM 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Ngun, Khoa sau đại học, Khoa Tâm lý Giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn PGS TS Phạm Hồng Quang tận tình dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trƣờng trung học phổ thơng Bình n, bạn bè quan tâm, giúp đỡ động viên tơi hồn Giá trị nhỏ : GTNN Giá trị lớn : GTLN Giáo viên : GV Học sinh : HS Máy tính bỏ túi : MTBT Sách giáo khoa : SGK Trung học phổ thơng : THPT thành luận văn Thái Ngun, ngày 31 tháng 10 năm 2009 Tác giả Nơng Thị Hảo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC 1.4 Cơ sở lý luận cơng tác quản lý hồ sơ mơn học 17 1.4.1 Những pháp lý 17 MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phƣơng pháp lý luận 7.2 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Nhóm phƣơng pháp tốn học Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Ý nghĩa, tầm quan trọng hồ sơ mơn học hoạt động dạy học trƣờng THPT 1.2.1 Khái niệm hồ sơ 1.2.2 Hồ sơ mơn học 1.4.2 Quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng THPT 17 1.5 Vai trò tổ trƣởng chun mơn quản cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng THPT 19 1.5.1 Tổ trƣởng chun mơn xây dựng kế hoạch để tổ viên hồn thành hồ sơ mơn học 19 1.5.2 Tổ trƣởng chun mơn tổ chức cho giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học 20 1.5.3 u cầu trƣởng mơn 20 1.5.4 Tổ trƣởng chun mơn kiểm tra, đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học 22 1.6 Vai trò hiệu trƣởng quản cơng tác xây dựng Hồ sơ mơn học trƣờng THPT 22 1.6.1 Hiệu trƣởng định hƣớng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học sở đổi phƣơng pháp dạy học 23 1.6.2 Hiệu trƣởng tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học, triển khai kế hoạch dạy học đối tƣợng học sinh 23 1.6.3 Hiệu trƣởng điều hành mối quan hệ phối hợp tổ chun mơn, tổ chức nhà trƣờng nhằm huy động sức mạnh tập thể 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN 1.3 Một số khái niệm HỌC Ở TRƢỜNG THPT BÌNH N TỈNH THÁI NGUN 26 1.3.1 Khái niệm quản lý 2.1 Vài nét trƣờng THPT Bình n - Định Hố - Thái ngun 26 1.3.2 Quản lý giáo dục 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Bình n 29 1.3.3 Hoạt động dạy học 10 2.2.1 Cơng tác xây dựng kế hoạch 29 1.3.3.1 Mục đích nhiệm vụ dạy học 10 1.3.3.2 Nội dung dạy học 11 1.3.3.3 Phƣơng pháp phƣơng tiện dạy học 11 1.3.3.4 Giáo viên với hoạt động dạy 13 1.3.3.5 Học sinh với hoạt động học 13 1.3.4 Các biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.2.2 Về cơng tác tổ chức 29 2.2.3 Cơng tác đạo thực kế hoạch 30 2.3 Thực trạng quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên 33 2.3.1 Về nhận thức 33 2.3.2 Điều kiện phục vụ cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học 35 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.3.3 Thực trạng tổ chức đạo cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học DANH MỤC CÁC BẢNG trƣờng THPT Bình n 37 2.3.4 Thực trạng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên trƣờng THPT Bình n 37 2.3.5 Thực trạng kiểm tra đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng THPT Bình n 40 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN HỌC Ở TRƢỜNG THPT 43 3.1 Ngun tắc quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học 43 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 43 Bảng 1: Chất lƣợng học sinh tuyển vào lớp đầu cấp thấp thể kết khảo sát mơn Ngữ văn, Tốn đầu năm lớp 10 28 Bảng 2: Chất lƣợng hai mặt giáo dục năm từ 2006-2009 28 Bảng 3: Kết khảo sát nhận thức giáo viên hồ sơ mơn học 34 Bảng 4: Kết khảo sát nhận thức tầm quan trọng nhu cầu bồi dƣỡng kiến thức, kỹ 36 Bảng 5: Kết trƣng cầu ý kiến khảo nghiệm biện pháp quản lý tổ trƣởng chun mơn cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học 54 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn phù hợp với lý luận 43 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu 43 3.2 Các biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học 43 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 57 Kết luận 57 Một số khuyến nghị 58 2.1 Đối với Chính phủ 58 2.2 Đối với Bộ giáo dục Đào tạo 58 Sơ đồ 1: Q trình kiến tạo hồ sơ mơn học Sơ đồ 2: Quan hệ tác động giáo viên - học sinh - tài liệu học tập 14 Sơ đồ 3: Quan hệ cơng tác quản lý hồ sơ mơn học 24 Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức trƣờng THPT Bình n 27 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo 58 2.4 Đối với nhà trƣờng 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng chuẩn bị hồ sơ mơn Lí chọn đề tài Hoạt động dạy học - giáo dục hoạt động chủ yếu nhà trƣờng Yếu tố định chất lƣợng hoạt động dạy học lực ngƣời giáo viên Năng lực dạy học ngƣời giáo viên biểu chuẩn bị, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá Đặc biệt lực tự nghiên cứu giáo viên Năng lực giáo viên đƣợc thể chủ yếu q trình chuyển hố sƣ phạm - q trình chuyển học trƣờng trung học phổ thơng Khách thể đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu hoạt động quản lý cơng tác xây dựng Hồ sơ mơn học trƣờng Trung học phổ thơng Bình n, Định Hóa, Thái Ngun - Đối tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng trung học phổ thơng Bình n hố tri thức khoa học thành tri thức dạy học Để hoạt động dạy học - giáo dục trƣờng trung học phổ thơng (THPT) đạt chất lƣợng hiệu quả, đòi hỏi cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên phải đƣợc tiến hành cách khoa học đáp ứng u cầu đổi mới, phù hợp với đối Giả thuyết khoa học Nếu có biện pháp quản lý hoạt động xây dựng hồ sơ mơn học phù hợp chất lƣợng hồ sơ mơn học đƣợc nâng lên góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động dạy học - giáo dục tƣợng học sinh điều kiện dạy học Trong q trình dạy học yếu tố: Mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng Cùng với q trình đổi nội dung, chƣơng trình, sách giáo khoa phổ thơng q trình đổi phƣơng pháp dạy học Để thực đổi phƣơng phƣơng pháp dạy học, giảng đòi hỏi giáo viên phải thiết kế kế hoạch giảng theo hƣớng tích cực cao độ Cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học cần phải đƣợc coi trọng biểu cụ thể ngƣời giáo viên Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở lý luận hoạt động quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên trƣờng trung học phổ thơng 5.2 Thực trạng quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên trƣờng THPT Bình n 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng trung học phổ thơng q trình đổi phƣơng pháp dạy học Thực tiễn quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Bình n cho thấy: giáo viên tâm huyết với nghề, dạy giỏi… trọng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Những giáo viên trình độ chun mơn yếu, tay nghề chƣa cao lại coi nhẹ cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học, có làm để đối phó kiểm tra Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên THPT, đặc biệt cơng tác xây dựng kế hoạch giảng (giáo án) Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp lý luận dẫn đến chất lƣợng hoạt động dạy học hạn chế Hoạt động quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học mang nặng tính chất hành chính, chƣa sâu vào quản lý chất lƣợng, chƣa có tiêu chí đánh giá cụ thể Từ lý nêu chúng tơi chọn đề tài: Biện pháp quản lý tổ trưởng chun mơn cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên trường trung Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp, khái qt hố; hệ thống hố để xây dựng hệ thống vấn đề lý luận đề tài: + Lý luận quản lý dạy học sở pháp lý quản lý hoạt động dạy học + Quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng trung học phổ thơng + Xây dựng số biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học học phổ thơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra: Phƣơng pháp đƣợc sử dụng để thu thập ý kiến đối tƣợng thơng qua việc trƣng cầu ý kiến Nội dung ý kiến trƣng cầu vấn đề liên quan đến thực trạng vấn đề nghiên cứu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm tổ chun mơn quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong q trình dạy học yếu tố: Mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp dạy học có - Phương pháp chun gia: Phƣơng pháp dùng xin ý kiến mối quan hệ biện chứng Cùng với q trình đổi nội dung, chƣơng trình, sách giáo chun gia vấn đề “đánh giá thực trạng, biện pháp đƣợc đề xuất” khoa phổ thơng q trình đổi phƣơng pháp dạy học Để thực đổi 7.3 Nhóm phương pháp tốn học phƣơng phƣơng pháp dạy học, giảng đòi hỏi giáo viên phải thiết kế kế hoạch Phƣơng pháp thống kê: Phƣơng pháp dùng để xử lý số liệu thu giảng theo hƣớng tích cực cao độ Biểu cụ thể ngƣời giáo viên q trình đổi phƣơng pháp dạy học cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học thập đƣợc Quản lý hoạt động dạy học trƣờng phổ thơng phải đƣợc tiến hành tất Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần chính: Ngồi phần Mở đầu, phần Kết luận, Tài liệu khâu: chuẩn bị hồ sơ, tiến hành giảng dạy, kiểm tra đánh giá Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT, song tham khảo, Phụ lục, phần Nội dung gồm chƣơng: Chƣơng I Cơ sở lý luận quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng trung học phổ thơng Chƣơng II Thực trạng quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng Trung học phổ thơng Bình n - Định Hố - Thái Ngun biện pháp quản lý tổ tƣởng chun mơn cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên trƣờng THPT chƣa có tác giả nghiên cứu, vấn đề mẻ cần đƣợc quan tâm nghiên cứu 1.2 Ý nghĩa, tầm quan trọng hồ sơ mơn học hoạt động dạy học trƣờng THPT Chƣơng III Đề xuất biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng trung học phổ thơng 1.2.1 Khái niệm hồ sơ: Hồ sơ “Tài liệu tổng hợp có liên quan với ngƣời, việc, vấn đề” [18, 457] 1.2.2 Hồ sơ mơn học bao gồm: Kế hoạch giảng dạy mơn; Giáo án (kế hoạch giảng); loại tài liệu có liên quan khác * Kế hoạch dạy học mơn: Kế hoạch “tồn nói chung điều vạch cách có hệ thống cơng việc dự định làm thời gian định với cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành” [18, tr 484] - Nhƣ vậy, kế hoạch dạy học mơn điều vạch cách có hệ thống cơng việc dạy học mơn cụ thể lớp học cụ thể khoảng thời gian năm học Kế hoạch mơn phải thể đƣợc mục tiêu mơn học kiến thức, kỹ năng, thái độ ngƣời học đạt đƣợc sau kết thúc mơn học Kế hoạch phải vạch đƣợc cách thức (phƣơng pháp), trình tự tiến hành học, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy học đồng thời có kế hoạch kiểm tra đánh giá q trình dạy - học thu thơng tin điều chỉnh hoạt động dạy giáo viên, định hƣớng điều chỉnh hoạt động học học sinh Nhƣ xây dựng kế hoạch dạy học mơn giúp giáo viên hình dung tồn hoạt động nhằm thực mục tiêu mơn học Theo lý luận dạy học, lực ngƣời giáo viên thể q trình chuyển hóa tri thức khoa học thành tri thức dạy học có ý nghĩa sau đây: i) Đảm bảo tính mới, thời khoa học - Nội dung đƣa vào dạy học phải đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo, mục đích dạy học * Kế hoạch giảng - giáo án - Giáo án “Bài soạn giáo viên để lên lớp giảng dạy” [18, tr 395] Trƣớc theo cách hiểu thơng thƣờng nhiều giáo viên soạn ghi ý học giáo viên chắt lọc chủ yếu từ sách giáo khoa để lên lớp giảng - Kế hoạch giảng (giáo án theo cách gọi đổi phƣơng pháp dạy học) - Nội dung dạy học phải phù hợp với hồn cảnh điều kiện đất nƣớc ii) Hoạt động soạn cần phải quan tâm xây dựng kế hoạch giảng Kế hoạch giảng phải thể đƣợc nội dung cốt lõi, thể cách thức tổ chức dạy học cách thức học ngƣời học; thể rõ nét kế hoạch dạy học, kế điều vạch có hệ thống cơng việc dự định thực tiết hoạch giảng phải chứa đựng hình thức học bổ trợ nhƣ u cầu thảo luận, viết học nêu rõ hoạt động thầy hoạt động trò với cách thức, trình tự, tiểu luận… Kế hoạch giảng tài liệu bắt buộc giáo viên phải chuẩn bị Kế thời gian thực hiện, điều kiện phục vụ cho giảng nhằm đạt mục tiêu học hoạch giảng đại phải đảm bảo u cầu quan trọng nhƣ: * Tài liệu “văn giúp cho việc tìm hiểu vấn đề đó” [18, tr 869] Nhƣ tài liệu phục vụ cho giảng hay sinh hoạt chun đề: Có thể tranh ảnh, báo, cơng trình nghiên cứu, văn khác liên quan đến nội dung dạy học mà ngƣời giáo viên sƣu tầm đƣợc Tài liệu phục vụ cho giảng hƣớng dẫn quy trình tiến hành thí phiếu học tập giáo viên sử dụng tiến hành giảng, mẫu báo cáo sau thực hành, hƣớng dẫn chuẩn bị gửi tới học sinh trƣớc tiến hành giảng để học sinh chuẩn bị… + Hoạt động hóa ngƣời học, tức khơng soạn cho ngƣời dạy mà soạn để tổ chức dạy học, có tham gia ngƣời học + Có thể sử dụng phƣơng tiện dạy học cách tốt + Thể hoạt động giảng viên sinh viên * Tầm quan trọng hồ sơ mơn học hoạt động dạy học - Xuất phát từ quan niệm: "Q trình dạy học q trình, dƣới * Hồ sơ mơn học sản phẩm lao động sƣ phạm cá nhân thể tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển, lãnh đạo) thầy, học sinh tự giác, tích cực lực chuyển hố sƣ phạm giáo viên, thể tâm huyết, trách nhiệm tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy giáo viên với nghề dạy học học" [17, tr 156 ] Do khâu chuẩn bị giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt Chƣơng trình GDPT, Sách giáo khoa Q trình chuyển hóa sƣ phạm giáo viên Hồ sơ mơn học Đổi phƣơng pháp dạy học theo phƣơng pháp tiên tiến tích cực mà nghị TW khố VIII khẳng định: “Đổi phƣơng pháp giảng dạy, khắc phục lối Tài liệu tham khảo, sách giáo viên… truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tƣ sáng tạo ngƣời học Từng bƣớc áp dụng phƣơng pháp tiên tiến phƣơng tiện đại vào q trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nhiên cứƣ cho học sinh” [6] Để thể Internet, thiết bị dạy học, phƣơng tiện khác rõ quan điểm này, thân giáo viên phải coi cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học nhiệm vụ quan trọng đặc biệt Sơ đồ 1: Q trình kiến tạo hồ sơ mơn học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Theo tác giả Nguyễn Hữu lƣợng “u cầu phƣơng pháp dạy học mới nêu tình theo dự kiến giáo viên, thực tế tiến hành ngƣời học phải tự xây dựng, tìm tòi kiến thức với hƣớng dẫn thầy giáo, ngƣời dạy học có tình ngồi dự kiến song với chuẩn bị chu đáo giáo viên ta gọi phƣơng pháp hoạt động Ngƣời học phải hình thành đƣợc giải tình phát sinh cách có hiệu kiến thức, kỹ năng, thái độ mà quan trọng phải biết đƣợc phƣơng pháp học Nhƣ hồ sơ mơn học có vai trò định thành cơng việc đổi tập nói chung phƣơng pháp nghiên cứu mơn nói riêng” [10, tr 10] Điểm phƣơng pháp dạy học học, kế hoạch giảng phải đƣợc chuẩn bị mấu chốt đổi phƣơng pháp dạy học hƣớng tới hoạt động học tập chủ chu đáo, có tính khả thi cao giảng thành cơng động, tích cực, tăng cƣờng rèn kỹ tƣ duy, khả sáng tạo cho học sinh Nhƣ 1.3 Một số khái niệm thầy giáo khơng ngƣời truyền kiến thức mà phải dạy cách chiếm lĩnh kiến 1.3.1 Khái niệm quản lý thức, dạy cách tự học, tự nghiên cứu phát huy cao độ lực tƣ sáng tạo Theo Đại bách khoa tồn thƣ Liên Xơ, 1977, “quản lý chức hệ học sinh “Mục đích của tổ chức dạy học tổ chức tự học” [15,tr 49] thống có tổ chức với chất khác (xã hội, sinh vật, kỹ thuật), bảo tồn cấu Theo GS Nguyễn Cảnh Tồn: “Một trƣờng THPT nên bắt đầu chuyển từ dạy học trúc xác định chúng, trì chế độ hoạt động, thực chƣơng trình, sang dạy tự học” [19] mục đích hoạt động” [9] - Theo Jean Marc Demommé & Madeleine Roy: “Ngƣời dạy phải có trách nhiệm thực hai thao tác quan trọng hàng đầu thiết lập kế hoạch dạy học trƣớc bắt đầu năm học chuẩn bị giáo án trƣớc buổi lên lớp” [15] - Để chuẩn bị cho tiết dạy theo phƣơng pháp cần phải xây dựng kế hoạch giảng (giáo án) chu đáo Theo Harold Koontz ngƣời Mĩ: “Quản lý hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân để đạt đƣợc mục đích nhóm (tổ chức) Mục tiêu quản lý hình thành mơi trƣờng ngƣời đạt đƣợc mục đích nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất bất mãn nhất”.[7] Quản lý u cầu tự thân tổ chức, xuất nhóm u cầu phải có quản lý Các Mác viết “Tất lao động xã hội trực tiếp hay lao động + Trƣớc hết cần phải xác định mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ, xác định chung tiến hành quy mơ tƣơng đối lớn, nhiều cần đến thời gian, địa điểm, điều kiện thực mục tiêu giảng Phần mục tiêu giảng, đạo để điều hồ hoạt động cá nhân thực chức chung phát chuẩn bị học sinh cho học cần thơng báo từ học trƣớc để học sinh nắm sinh từ vận động khí quan độc lập Một nhạc sĩ độc tấu tự đƣợc Giao nhiệm vụ chuẩn bị học sinh cho học rõ ràng, kiểm tra chặt chẽ điều khiển lấy nhƣng dàn nhạc cần có nhạc trƣởng” đánh giá chuẩn bị tiến hành giảng dạy, tránh tình trạng giao cho song để - Quản lý thực chức năng: Chức kế hoạch hố, chức tổ chức, chức đạo thực kế hoạch, chức kiểm tra đánh giá dẫn tới chây lƣời học sinh + Phần hoạt động thầy hoạt động trò giảng phải đƣợc thể - Quản lý có đặc điểm: rõ kế hoạch, vai trò chủ đạo thầy phải đƣợc làm rõ, tính tự giác, tích + Quản lý diễn với hai hoạt động chủ thể quản lý hoạt cực chủ động học sinh cần đƣợc phát huy Kế hoạch giảng phải thể rõ động đối tƣợng bị quản lý Nếu khơng có chủ thể quản lý việc quản lý đặt định hƣớng, dẫn dắt thầy hoạt động trò có nhƣ trò tự tổ chức q trình học tập thân Mặc dù kế hoạch giảng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn trở thành vơ nghĩa nhƣng tổ chức có nhiều chủ thể quản lý mà chủ thể quản lý lực tƣơng đồng nhƣng mục tiêu khác việc quản lý trở nên phức tạp Đối tƣợng bị quản lý gặp nhiều khó khăn cơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 việc chồng chéo quản lý phải thực phân cấp, phân quyền, chức rõ ràng + Quản lý giáo dục q trình ln ln biến đổi, điều thể rõ quy mơ quản lý tăng chủ thể quản lý phải đổi hoạt động quản lý để thích ứng + Quản lý liên quan đến việc trao đổi thơng tin có mối liên hệ ngƣợc Thơng tin đƣợc coi mạch máu xun xuốt q trình quản lý Tất chức quản lý dựa vào yếu tố thơng tin thơng tin cần đảm bảo đầy đủ, kịp thời, xác với hoạt động Nhƣ chủ thể quản lý ln phải trì hoạt động quản lý cách linh hoạt, sáng tạo nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể - Quản lý giáo dục thuộc phạm trù phƣơng pháp [9 tr 42] Chủ thể quản lý ln phải tìm cách cải tiến, đổi cơng tác quản lý cho đạt mục đích quản lý + Quản lý phải thích nghi với biến đổi, có hai kiểu thích nghi: đối tƣợng bị quản lý thích nghi với chủ thể quản lý ngƣợc lại chủ thể quản lý có hiệu - Quản lý nhà trƣờng xem quản lý giáo dục cấp vi mơ, tác động quản lý diễn phạm vi nhà trƣờng Hoạt động trƣờng học biến đổi thích nghi với đối tƣợng bị quản lý + Quản lý vừa khoa học, vừa nghề, vừa nghệ thuật hoạt động dạy học quản lý nhà trƣờng chủ yếu quản lý dạy học Quản lý Nhà trƣờng quản lý hoạt động dạy học [20, tr 22] 1.3.2 Quản lý giáo dục Theo tác giả Trần Kiểm hiểu quản lý giáo dục hai cấp độ: - Quản lý hoạt động dạy học tác động có mục đích, có kế hoạch Ở cấp vĩ mơ: Quản lý giáo dục đƣợc hiểu tác động tự giác (có mục Hiệu trƣởng đến tập thể giáo viên học sinh lực lƣợng ngồi nhà đích, có ý thức, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) chủ thể quản lý đến tất trƣờng nhằm huy động họ tham gia, hợp tác, phối hợp hoạt động nhà mắt xích hệ thống (từ cấp cao đến sở giáo dục nhà trƣờng) nhằm thực có chất lƣợng hiệu mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo - Quản lý hoạt động dạy phải đƣợc tiến hành tất khâu: Chuẩn bị hồ sơ mơn học, tiến hành dạy học, kiểm tra đánh giá hoạt động dạy - học hệ trẻ mà xã hội đặt cho ngành giáo dục Ở cấp độ vi mơ: Quản lý giáo dục đƣợc hiểu tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, cơng nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh lực lƣợng xã hội ngồi nhà trƣờng nhằm thực có chất lƣợng hiệu mục tiêu giáo dục nhà trƣờng + Quản lý giáo dục thuộc lĩnh vực quản lý xã hội, mang nét đặc trƣng quản lý hành nhà nƣớc + Quản lý giáo dục thực chất quản lý ngƣời đối tƣợng bị quản lý ngƣời, khách thể quản lý lực lƣợng xã hội tham gia vào hoạt động nhà trƣờng, mục tiêu quản lý nâng cao chất lƣợng hiệu q trình giáo dục đƣợc phản ánh nhân cách ngƣời học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun trƣờng giúp q trình dạy học vận động tối ƣu tới mục tiêu dự kiến.[17] 1.3.3 Hoạt động dạy học Dạy học q trình dƣới vai trò chủ đạo ngƣời thầy (tổ chức, hƣớng dẫn, điều khiển) ngƣời học tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức hoạt động nhận thức nhằm thực có hiệu mục tiêu nhiệm vụ dạy học đề Xét theo quan điểm cấu trúc hệ thống q trình dạy học gồm thành tố cấu trúc: Mục đích, nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học, phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học, giáo viên, học sinh, kết 1.3.3.1 Mục đích nhiệm vụ dạy học - Mục đích dạy học mơ hình nhân cách ngƣời học mà hoạt động dạy học cần đạt đƣợc tri thức, kỹ năng, thái độ ngƣời học đạt đƣợc sau q trình dạy học Mục đích dạy học thành tố giữ vị trí hàng đầu cấu trúc q trình dạy học Mục đích dạy học có vai trò định hƣớng cho tồn q trình dạy học http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 11 http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 - Nhiệm vụ dạy học việc phải làm cụ thể theo u cầu phát triển Nhƣ phƣơng pháp cách thức hoạt động phối hợp thống dạy bồi dƣỡng hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển tƣ sáng tạo, sở học thầy trò nhằm thực có hiệu mục đích nhiệm vụ dạy học hình thành giới quan khoa học, lý tƣởng, phẩm chất đạo đức ngƣời Phƣơng pháp dạy học chịu định hƣớng mục tiêu, nhiệm vụ dạy học, chịu 1.3.3.2 Nội dung dạy học đạo nội dung dạy học nhƣng lại ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu q - Nội dung dạy học thành tố q trình dạy học bao gồm hệ thống tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động sáng tạo hệ thống thái độ mà ngƣời học cần lĩnh hội Nó nội dung phối hợp dạy học thầy trò trả lời câu hỏi dạy học gì? - Nội dung dạy học ba thành tố q trình dạy học Nó chịu định hƣớng mục đích, nhiệm vụ dạy học nhƣng lại có vai trò chủ đạo việc lực chọn phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học, nội dung dạy học có nhiệm vụ phản ánh mục tiêu nhiệm vụ dạy học học cụ thể trình dạy học Phƣơng pháp dạy học tổ hợp cách thức, biện pháp, thao tác đòi hỏi phải sử dụng phƣơng tiện Phƣơng tiện dạy học góp phần vào thành cơng phƣơng pháp Bàn nội dung, phƣơng pháp dạy học Hồ Chí Minh rõ: “Các thầy giáo phải tìm cách dạy, dạy gì, dạy để học sinh hiểu chóng, nhớ lâu, tiến nhanh”.[11] Trong dạy học đại đòi hỏi ngƣời giáo viên phải vận dụng tất phƣơng pháp dạy học Khơng có phƣơng pháp chiếm ƣu độc tơn vấn đề 1.3.3.3 Phương pháp phương tiện dạy học - Thuật ngữ phương pháp mà tiếng Hy Lạp Méthods có nghĩa đƣờng, cách thức hoạt động để đạt mục đích chỗ ngƣời giáo viên thiết kế kế hoạch giảng phải thận trọng lựa chọn phƣơng pháp, có kế hoạch phối hợp linh hoạt phƣơng pháp dạy để - Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Bảo “Phƣơng pháp dạy học hệ thống hành động có chủ đích theo trình tự định giáo viên để tổ chức hoạt động nhận thức hoạt động thực hành học sinh, nhằm đảm bảo cho họ lĩnh hội nội dung dạy học mà nhờ họ đạt đƣợc mục tiêu dạy học” [1, tr 63 ] - Theo PGS.TS phạm Hồng Quang: “Phƣơng pháp dạy học cách thức hoạt động, trình tự phối hợp tƣơng tác giáo viên học sinh nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học” [13, tr 59] Nhƣ phƣơng pháp dạy học cách thức, đƣờng để hoạt động dạy học dạy học hiệu Lựa chọn, phối hợp phƣơng pháp phù hợp với kiểu bài, đối tƣợng học sinh tạo thành cơng dạy học Nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Bảo - Trần Kiểm cho lựa chọn, kết hợp phƣơng pháp cần qn triệt ngun tắc sau [1, tr 110]: Các phƣơng pháp dạy học phù hợp với ngun tắc dạy học Sự phù hợp phƣơng pháp với nhiệm vụ dạy học cụ thể Sự phù hợp phƣơng pháp với nội dung dạy học mục, học đến mục tiêu - Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Bảo chia phƣơng pháp dạy học phổ thơng thành nhóm phƣơng pháp: Nhóm phƣơng pháp tổ chức hoạt động nhận thức - học tập gồm: Phân nhóm phƣơng pháp dùng lời; phân nhóm phƣơng pháp dạy học trực quan; phân nhóm phƣơng pháp dạy học thực hành; nhóm phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá, tự kiểm tra, tự đánh giá; nhóm phƣơng pháp kích thích Sự phù hợp phƣơng pháp với khả học tập học sinh, đặc điểm tập thể lớp (mơi trƣờng học tập) Sự phù hợp phƣơng pháp với điều kiện, phƣơng tiện hỗ trợ dạy học thời gian dành cho học tập Sự phù hợp phƣơng pháp với khả giáo viên hình thành động hoạt động nhận thức - học tập [1, tr 63 ] Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 14 1.3.3.4 Giáo viên với hoạt động dạy - Theo Đặng Thành Hƣng “Bản chất tâm lý sinh học hoạt động học - Giáo viên với hoạt động dạy thành tố giữ vai trò chủ đạo q trình dạy học, giáo viên chủ thể hoạt động dạy có chức tổ chức, điều khiển tối ƣu q trình chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm ngƣời học cách phát triển nhân cách ngƣời học Dạy chất tổ chức, điều khiển hoạt động học - Giáo viên hoạt động dạy chịu định hƣớng mục tiêu, nhiệm vụ dạy học, chịu tác động ngƣợc chiều ngƣời học, chịu tác động mơi trƣờng hoạt động” [8, tr 55] thơng qua hoạt động ngƣời học chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức - Theo nhóm tác giả Nguyễn Cảnh Tồn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo “Học q trình phát triển nội tại, q trình kết hợp học cá nhân học hợp tác, chủ thể tự biến đổi từ trình độ phát triển đến trình độ tiềm tàng.Cơ chế học chế kết hợp học cá nhân với học hợp tác” [22, tr 83,84 ] - Có thể phân loại hoạt động học thơng thƣờng nhƣ sau: Học cá nhân hay - Đổi phƣơng pháp dạy học ngƣời giáo viên phải chuyển từ truyền tri thức tự nghiên cứu; học bạn, học thầy hay học hợp tác; học từ thơng tin phản hồi hay tự sang dạy cách chiếm lĩnh tri thức Nói nhƣ học giáo viên dần kiểm tra, tự điều chỉnh Hoạt động học gắn liền với đối tƣợng học Đối tƣợng học trang bị cho học sinh phƣơng pháp học nhƣ: Phƣơng pháp đọc, tóm tắt tài liệu; nội dung học, vấn đề học hay kiến thức, tri thức [22, tr 86, 87] phƣơng pháp hỏi - q trình đọc phải biết cách tự đặt câu hỏi, tự trả lời - Học sinh (chủ thể) tác động đến đối tƣợng nhiều cách: Tác động trực cần hỏi bạn, hỏi thầy; phƣơng pháp nghe giảng ghi chép; phƣơng pháp ghi tiếp - học cá nhân; tác động gián tiếp thơng qua thầy, bạn - học hợp tác; tác động nhớ thơng tin thơng qua thơng tin phản hồi Các cách tác động cách học + Trong dạy học giáo viên cần cho học sinh tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu khoa học thơng qua tình giúp học sinh phát vấn đề, định hƣớng giải vấn đề tìm kiến thức Nhƣ vậy: Hoạt động dạy hoạt động học hai nhân tố trung tâm q trình dạy học có mối quan hệ thống Mối quan hệ giúp cho nhân tố q trình dạy học vận hành đƣợc hệ thống Về thực chất, hoạt động dạy giáo viên thúc đẩy hoạt động nhận thức học sinh Mối quan hệ hoạt động dạy 1.3.3.5 Học sinh với hoạt động học hoạt động học thể thơng qua kế hoạch giảng tài liệu học tập cho học Học sinh khách thể chịu tác động hoạt động dạy đồng thời chủ thể hoạt động nhận thức sinh Cốt lõi hoạt động dạy học chỗ quan hệ học sinh tài liệu học tập Để học sinh thực đóng vai trò chủ thể hoạt động học tập, giáo viên Học q trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm dƣới phải xây dựng kế hoạch giảng, thể rõ định hƣớng hoạt động hƣớng dẫn, điều khiển giáo viên Về chất học tiếp thu, xử lý thơng học sinh giúp học sinh làm chủ q trình “nhận thức độc đáo” chiếm lĩnh tri tin thao tác trí tuệ, chân tay dựa vốn sinh học kinh nghiệm tích thức thơng qua nguồn tài liệu luỹ đƣợc cá nhân từ có tri thức, kỹ năng, thái độ Mục đích học chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm hình thành kỹ năng, thái GIÁO VIÊN THƠNG QUA KẾ HOẠCH HỌC SINH BÀI GIẢNG độ Học có hai chức lĩnh hội tự tổ chức tự điều khiển Học sinh với hoạt động học chịu định hƣớng mục đích nội dung dạy TÀI LIỆU HỌC TẬP học; chịu điều khiển giáo viên thơng qua phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học Học sinh với hoạt động học nhân tố định kết q trình dạy học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Sơ đồ 2: Quan hệ tác động giáo viên - học sinh - tài liệu học tập Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 15 http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 Kết q trình dạy học kết hoạt động dạy hoạt động học, kết vận động thành tố cấu trúc tồn hệ thống Căn vào kết đạt đƣợc, giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy, học sinh điều chỉnh hoạt động học nhằm đạt mục tiêu dạy học đề trình mơn học, bậc học, khả tự nghiên cứu, nắm rõ ý tƣởng ngƣời viết sách, hiểu biết tự nhiên - xã hội khả liên hệ thực tế + Tác giả Phạm Hữu Tòng đánh giá: “Trong dạy học lực dạy học biểu qua lực tổ chức tình học tập có vấn đề; lực định hƣớng khái - Theo Paul Ramsden sáu ngun tắc then chốt việc dạy có hiệu [24]: qt hành động học sở lực thiết lập đƣợc sơ đồ biểu đạt lơgíc tiến Gây hứng thú cho ngƣời học giảng giải rõ ràng trình nhận thức khoa học tri thức cần dạy” [21, tr 116,117] Có ý thức tơn trọng ngƣời học việc học họ Có đánh giá phản hồi phù hợp ngƣời học Chỉ mục tiêu rõ ràng thách thức trí tuệ Chỉ rõ ngƣời học cần tự học với ý thức rõ ràng để đảm bảo: tính độc lập, u cầu tự kiểm tra cam kết tích cực việc học + Trong thiết kế kế hoạch dạy học mơn, kế hoạch giảng khâu thể rõ lực chuyển hố sƣ phạm giáo viên: Chuyển hố tri thức khoa học, thơng tin từ nguồn tài liệu… thành tri thức day học Năng lực thiết kế hoạt động cho giáo viên nhóm học sinh nhƣ có sở tạo thu hút, hấp dẫn, hứng thú cho học sinh học Trong q trình thiết kế kế hoạch Giáo viên cần học ngƣời học giảng thể khả lựa chọn kết hợp phƣơng pháp dạy học tác động đến - Theo Boag phẩm chất giáo viên lý tƣởng là: Có khả lơi vùng trí tuệ gần học sinh; Tơn trọng suy nghĩ học sinh; Vững vàng chun mơn (dẫn theo PGS.TS Phạm Hồng Quang)[14] Nhƣ thiết kế kế hoạch giảng ngƣời giáo viên phải lựa chọn phƣơng pháp dạy học phù hợp với kiểu bài, phù hợp đặc trƣng mơn, phù hợp với phƣơng Ngồi tiêu chuẩn giáo viên cần có tiêu chuẩn nhƣ “nhân nồng tiện dạy học, phù hợp với lực giáo viên đồng thời phải phù hợp đối tƣợng học nhiệt; biết cách dạy cho học sinh phƣơng pháp học tập; biết chia sẻ với hồn cảnh sinh Có nhƣ tác động đến vùng phát triển gần, đem lại hiệu cho hoạt học sinh; biết cách phối hợp với lực lƣợng giáo dục, biết truyền kỹ động học học sinh sống cho học sinh; cơng bằng, nghiêm túc, mềm dẻo, linh hoạt; có nhân cách phát triển tồn diện, dám chấp nhận khó khăn ….”.[14] + Trong dạy học, giáo viên bộc lộ lực tổ chức hoạt động học sinh, khả ứng phó giáo viên với thay đổi, khả tổ chức hoạt động, - Những phẩm chất giáo viên lý tƣởng có mối quan hệ mật thiết với kết hợp phƣơng pháp, sử dụng phƣơng tiện hỗ trợ hƣớng tới mục tiêu ngun tắc then chốt để dạy học có hiệu Điều khẳng định phẩm chất, giảng, khả tiếp cận đối tƣợng, khả thơng đạt hiệu Trong kiểm tra lực giáo viên định chất lƣợng q trình dạy học Năng lực đánh giá hoạt động học tập học sinh biểu lực đánh giá, phân tích kết giáo viên thể mặt: Năng lực dạy học, lực giáo dục thơng qua hoạt quả, thu thơng tin phản hồi từ điều chỉnh lại q trình giảng dạy động giáo dục ngồi lên lớp, lực giao tiếp, lực hoạt động xã hội + Trong hoạt động giáo dục ngồi lên lớp lực định hƣớng hoạt + Năng lực dạy học đƣợc biểu qua q trình dạy học từ khâu chuẩn bị hồ động giáo dục, lực tổ chức hoạt động nhóm, lực giao tiếp - ứng xử, sơ mơn học; tiến hành dạy học; kiểm tra đánh giá Trong khâu chuẩn bị hồ sơ mơn lực tập hợp quần chúng… đƣợc bộc lộ tạo thành cơng mối quan hệ học bộc lộc khả giáo viên: Trình độ kiến thức, am hiểu chƣơng phối hợp đem lại hiệu hoạt động Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 18 1.3.4 Các biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Biện pháp cách làm, cách thức tiến hành, cách thức giải vấn đề cụ Về kiến thức: Cần xác định mức độ theo mức Bloom từ nhận biết, đến thơng hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá thể Biện pháp quản lý cách thức mà chủ thể quản lý tiến hành sử dụng Kỹ năng: Các kỹ rèn cho học sinh phù hợp với nội dung, phƣơng pháp cơng cụ quản lý vào khâu q trình quản lý tạo nên sức mạnh nhằm thực dạy học ví dụ tập vật lý rèn cho học sinh kỹ tính tốn, phân mục tiêu quản lý tích, tổng hợp, thực hành… Biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học cách làm, cách tổ chức tổ chức điều khiển cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học theo u cầu đổi phƣơng pháp dạy học nhằm thực mục tiêu dạy học Về tƣ duy: Xác định thao tác tƣ đƣợc rèn luyện học Về thái độ: Giáo dục thái độ cho phù hợp với kiến thức bài, tránh khiên cƣỡng, áp đặt 1.4 Cơ sở lý luận cơng tác quản lý hồ sơ mơn học + Chuẩn bị thầy thầy trò cho giảng 1.4.1 Những pháp lý + Kế hoạch lựa chọn, thiết kế phƣơng pháp dạy học cho phƣơng pháp Điều lệ trƣờng trƣờng trung học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-GD-ĐT sử dụng đảm bảo phù hợp với lực giáo viên, trình độ kinh ngày 02-4-2007 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định: “Xây dựng hồ sơ mơn học nghiệm học sinh; phù hợp với nội dung, kiểu lên lớp; phù hợp với đặc nhiệm vụ tất yếu giáo viên” trƣng mơn, phù hợp với điều kiện dạy học; kế hoạch hoạt động thầy - trò Khung chƣơng trình giáo dục trung học phổ thơng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành [3] thể kế hoạch giảng, định hƣớng giáo viên hoạt động học sinh 1.4.2 Quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trường THPT * Mục tiêu quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trường THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy học * Nội dung quy trình quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trường THPT - Quản lý cơng tác xây dựng kế hoạch giảng dạy mơn thơng qua nội dung: Cơ sở xây dựng kế hoạch; xác định mục tiêu dạy học mơn; xác định điều kiện thực kế hoạch; kế hoạch thời gian; kế hoạch sử dụng sở vật chất, trang thiết bị dạy học mơn; kế hoạch kiểm tra đánh giá giáo viên - Trọng tâm cơng tác quản lý hồ sơ mơn học quản lý kế hoạch giảng, tài + Kế hoạch sử dụng phƣơng tiện, thiết bị dạy học; tính khả thi kế hoạch giảng - Kiểm tra, đánh giá chất lƣợng hồ sơ mơn học bao gồm: Đánh giá việc xác định mục tiêu; lựa chọn phƣơng pháp dạy học, phƣơng tiện dạy học; kế hoạch tổ chức hoạt động thầy trò; chuẩn bị thầy trò cho giảng - Kiểm tra đánh giá học sinh sau học: Kiểm tra kiến thức học sinh,đối chiếu với mục tiêu dự kiến từ rút kinh nghiệm điều chỉnh hoạt động dạy học, điều chỉnh kế hoạch giảng để đạt hiệu cao + Đánh giá hoạt động củng cố, hƣớng dẫn tự học nhà: Hƣớng dẫn học liệu khác chuẩn bị cho giảng: + Mục tiêu giảng: Xác định sau học ngƣời học đạt đƣợc gì, mức độ nhà: tiểu mục quan trọng, định hƣớng giáo viên giúp học nhƣ Trên sở giáo viên lựa chọn đƣợc phƣơng pháp dạy sinh nắm đƣợc cách tự học nhà, cách hệ thống lại kiến thức vừa học đồng thời học phù hợp để đạt mục tiêu phát triển kiến thức… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 19 http://www.lrc-tnu.edu.vn 20 1.5 Vai trò tổ trƣởng chun mơn quản cơng tác xây dựng hồ sơ 1.5.2 Tổ trưởng chun mơn tổ chức cho giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học Để phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, sở nắm vững lực mơn học trƣờng THPT Khoản điều 16 Điều lệ trƣờng trƣờng trung học ban hành kèm theo thành viên tổ, tổ trƣởng chun mơn phân cơng thành nhóm giáo viên tiến định số 07/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 02-4-2007 Bộ Giáo dục Đào tạo hành xây dựng kế hoạch dạy học mơn Tuy nhiên giáo viên điều chỉnh cho quy định [4]: “Tổ chun mơn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chung tổ, hƣớng phù hợp với đối tƣợng học sinh lớp phụ trách dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân theo kế hoạch chun mơn, phân phối chƣơng trình mơn học kế hoạc năm học nhà trƣờng Tổ chun mơn tổ chức bồi dƣỡng chun mơn nghiệp vụ, tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo quy định Bộ giáo dục đào tạo” Nhƣ quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học tổ trƣởng chun mơn phải thể rõ vai trò nhƣ sau: 1.5.1 Tổ trưởng chun mơn xây dựng kế hoạch để tổ viên hồn thành hồ sơ Phân cơng giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ chun mơn vững vàng, tâm huyết với nghề, có uy tín với đồng nghiệp giúp đỡ giáo viên vào nghề, có khó khăn cơng tác xây dựng kế hoạch giảng Cá nhân giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng theo u cầu mơn, tăng cƣờng sinh hoạt nhóm chun mơn trao đổi nhóm vấn đề băn khoăn, giảng khó 1.5.3 u cầu trưởng mơn mơn học - Xác định sở xây dựng kế hoạch: Chỉ thị Bộ Giáo dục Đào tạo - Tổ trƣởng chun mơn phải ngƣời am hiểu chƣơng trình mơn học, nắm nhiệm vụ trọng tâm năm học; định Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban chuẩn kiến thức, kỹ mơn lớp học dẫn dắt giáo viên hành kế hoạch thời gian học; định Uỷ ban Nhân dân tỉnh kế hoạch thời xây dựng hồ sơ mơn học, đáp ứng u cầu mơn gian năm học; chƣơng trình mơn học quy định chƣơng trình giáo dục cấp trung học phổ thơng [3] - Căn kế hoạch năm học nhà trƣờng định mức tiêu nhà trƣờng giao tình hình chất lƣợng đội ngũ giáo viên tổ nguồn tài liệu đảm bảo tính mới, tính vừa sức, đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ mơn học; lựa chọn phƣơng pháp, phƣơng tiện phù hợp kiểu bài, đối tƣợng - Tổ trƣởng chun mơn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ Để thực tốt kế hoạch, tổ trƣởng chun mơn phải đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học triển khai đến tồn giáo viên - Vấn đề trọng tâm là: Xác định mục tiêu kế hoạch: Xây dựng hệ thống hồ sơ mơn học đáp ứng u cầu mơn, u cầu đổi phƣơng pháp dạy học - Xác định điều kiện thực kế hoạch: Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học, mạng Internet, thiết bị dạy học, đối tƣợng học sinh, đội ngũ giáo viên, thời gian đảm bảo thực hoạch học sinh điều kiện sở vật chất nhà trƣờng lực giáo viên; kỹ ứng dụng phƣơng tiện hỗ trợ cho hoạt động dạy học… - Hƣớng dẫn giáo viên bƣớc tiến hành xây dựng kế hoạch dạy học mơn: Xác định để xây dựng kế hoạch; biện pháp để thực kế hoạch; điều kiện thực kế hoạch; xác định mục tiêu (Mục tiêu mơn học, lớp học bao gồm mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ - cần lƣu ý lâu ngƣời ta thƣờng trọng đến mục tiêu kiến thức, kỹ mà coi nhẹ mục tiêu thái độ); kế hoạch kiểm tra, đánh giá; kế hoạch thời gian - Xác định biện pháp thực kế hoạch - Kế hoạch phải đảm bảo u cầu: Sát thực tế, có tính khả thi cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun - Có khả trang bị cho giáo viên kỹ thuật, kỹ xây dựng hồ sơ mơn học theo u cầu đổi với nội dung sau: Lựa chọn thơng tin từ http://www.lrc-tnu.edu.vn - Hƣớng dẫn giáo viên bƣớc tiến hành xây dựng kế hoạch giảng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 21 22 + Đọc học sách giáo khoa, xác định mục tiêu giảng, kiến thức trọng tâm, xác định vị trí chƣơng trình từ có kế hoạch kế thừa kinh 1.5.4 Tổ trưởng chun mơn kiểm tra, đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Đánh giá khâu quan trọng quản lý Để đánh giá giáo viên cần đánh giá bốn mặt cơng tác tay nghề, thực quy chế chun mơn, hồ sơ sƣ phạm, nghiệm học sinh để xây dựng kế hoạch giảng + Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến học nhằm mở rộng kiến thức, làm kiến thức, cập nhật ứng dụng kiến thức thực tế (nếu có) + Giải tập liên quan đến kiến thức giảng, khâu quan trọng lẽ q trình giáo viên giải tập phát khó khăn học sinh gặp phải vận dụng kiến thức làm tập Trên sở đó, lý kết giảng dạy Đánh giá hồ sơ mơn học nội dung đánh giá hồ sơ sƣ phạm giáo viên * Mục đích kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣớc hết để đánh giá bốn mặt cơng tác giáo viên đồng thời giúp cho tổ trƣởng chun mơn thu thơng tin từ từ điều chỉnh hoạt động quản lý mình, cá nhân giáo viên tự điều chỉnh cơng tác xây dựng hồ sơ thuyết giáo viên định hƣớng đƣợc cho học sinh để q trình học học sinh đạt mơn học thân Nếu làm tốt cơng tác kiểm tra, đánh giá thúc đẩy cơng tác hiệu cao xây dựng hồ sơ mơn học ngày hiệu chất lƣợng + Tham khảo kế hoạch giảng mẫu định hƣớng hoạt động sách giáo viên, tham khảo ý kiến đồng nghiệp * Nội dung kiểm tra, đánh giá: - Về hình thức: Trình bày sạch, đẹp, khoa học dễ sử dụng + Lựa chọn thơng tin đƣa vào giảng nhằm đạt mục tiêu giảng u cầu thơng tin xác đảm bảo tính mới, phù hợp đối tƣợng + Dự kiến phƣơng pháp, phƣơng tiện hỗ trợ tiến hành dạy học: Khi lựa chọn phƣơng pháp dạy học cho phần cần phải dựa tiêu chí sau: Phƣơng pháp dạy học có tƣơng thích với nội dung; phƣơng pháp dạy học có dựa vào hứng thú, thói quen, kinh nghiệm học sinh; phƣơng pháp dạy học có - Về nội dung: Mục tiêu dạy học; nội dung dạy học; phƣơng pháp dạy học; đồ dùng sử dụng dạy học; chuẩn bị thầy trò cho học; hoạt động định hƣớng thầy hoạt động thực thi học sinh; kiểm tra đánh giá sau học (kiểm tra kiến thức học sinh, đối chiếu với mục tiêu dự kiến) từ rút kinh nghiệm điều chỉnh hoạt động dạy học, điều chỉnh kế hoạch giảng để đạt hiệu cao + Hƣớng dẫn học nhà: Đây tiểu mục quan trọng, định hƣớng phù hợp với điều kiện dạy học; phƣơng pháp dạy học có tính khả thi; phƣơng pháp giáo viên giúp học sinh nắm đƣợc cách tự học nhà, cách hệ thống lại kiến dạy học đạt mục tiêu dạy học thức vừa học đồng thời phát triển kiến thức… - Tổ chức hƣớng dẫn sử dụng phƣơng tiện hỗ trợ khác việc biên soạn hồ * Tiến hành kiểm tra, đánh giá: Thƣờng xun, cơng bằng, khoa học, sơ mơn học: Hƣớng dẫn truy cập mạng Internet, cắt dán lồng ghép hình ảnh, tiếng xác Muốn đạt đƣợc điều cần phải có tiêu chí đánh giá khoa học, đáp ứng đƣợc giảng… u cầu thực tiễn đồng thời phù hợp với lý luận dạy học - Tổ trƣởng chun mơn phải phát huy sức mạnh tập thể cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Xây dựng số hồ sơ mẫu để ngƣời tham khảo - Đúc rút kinh nghiệm thực tế, đƣa tiêu chí để thực hiện, triển khai đến tất giáo viên 1.6 Vai trò hiệu trƣởng quản cơng tác xây dựng Hồ sơ mơn học trƣờng THPT Một nhiệm vụ hiệu trƣởng đƣợc nêu rõ Điểm d, điều 19 Điều lệ trƣờng trung học “Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chun mơn, phân cơng cơng tác, kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên, thực cơng tác - Tổ trƣởng chun mơn phải gƣơng mẫu cơng tác xây dựng hồ sơ mơn khen thƣởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên theo quy định nhà nƣớc” học, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho giáo viên họ gặp khó khăn chun mơn Theo đó, cơng tác quản lý hồ sơ mơn học bao gồm: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 http://www.lrc-tnu.edu.vn 24 1.6.1 Hiệu trưởng định hướng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học sở đổi + Hiệu trƣởng phối hợp với cơng đồn nhà trƣờng tổ chức tốt phong trào thi phương pháp dạy học đua dạy tốt - học tốt tạo động lực thúc đẩy hoạt động dạy học có hiệu Với vai - Hiệu trƣởng vào thực tiễn đơn vị lựa chọn mơn học tự chọn, trò chủ tịch Hội đồng thi đua khen thƣởng, hiệu trƣởng động viên khen thƣởng chủ đề tự chọn nâng cao bám sát, xây dựng kế hoạch chun mơn tồn trƣờng Bám sát kế hoạch chun mơn, tổ trƣởng chun mơn đạo giáo viên xây kịp thời cá nhân có nhiều cố gắng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Nhận xét: Trong quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học, hiệu trƣởng ngƣời đạo, định hƣớng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học theo u cầu đổi dựng kế hoạch dạy học Theo Phó thủ tƣớng, Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân: điều kiện mặt để tổ chun mơn, giáo viên tốt cơng xây dựng hồ sơ “Hiệu trƣởng phải ngƣời tiên phong, trả lời câu hỏi đổi phƣơng pháp dạy mơn học Hiệu trƣởng gián tiếp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo học nhƣ để có hiệu quả” [23] Để làm đƣợc điều hiệu trƣởng phải nắm viên thơng qua tổ trƣởng chun mơn chất lƣợng học sinh lý luận dạy học, thực am hiểu cơng tác đổi phƣơng pháp dạy học 1.6.2 Hiệu trưởng tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học, triển khai kế hoạch dạy học đối tượng học sinh - Phân bổ kinh phí cho hoạt động tổ chun mơn từ đầu năm học tạo điều Tổ trƣởng chun mơn ngƣời quản lý trực tiếp cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên Tổ trƣởng chun mơn thực đầy đủ chức quản lý mặt cơng tác từ khâu xây dựng kế hoạch, đạo, tổ chức thực kế hoạch, trực tiếp làm cơng tác kiểm tra, đánh giá chất lƣợng hồ sơ mơn học kiện cho tổ có kinh phí phục vụ cho việc mua sắm tài liệu, phƣơng tiện khác hỗ trợ HIỆU TRƢỞNG cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học, dạy học nhƣ: Giấy in, bút dạ, bảng từ… - Trang bị cho tổ thiết bị cần thiết nhƣ máy tính, máy in Đầu tƣ kinh phí mua sắm thiết bị dạy học để sau thiết kế kế hoạch học giáo viên tiến hành giảng dạy ý đồ thiết kế TỔ TRƢỞNG CHUN MƠN - Tạo điều kiện thời gian để giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học - Tạo mơi trƣờng sƣ phạm thuận lợi để giáo viên có điều kiện học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ sƣ phạm 1.6.3 Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ phối hợp tổ chun mơn, HỌC SINH GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN tổ chức nhà trường nhằm huy động sức mạnh tập thể + Căn Điều lệ trƣờng trung học, Luật Giáo dục, văn hƣớng dẫn ngành, hiệu trƣởng ban hành quy chế hoạt động quan Trong nêu rõ nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm giáo viên, phận nhằm phối hợp nhịp nhàng mối quan hệ tổ trƣởng chun mơn với giáo viên, tổ CƠ SỞ LÝ LUẬN DẠY HỌC, U CẦU HỒ SƠ MƠN HỌC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC… Sơ đồ 3: Quan hệ cơng tác quản lý hồ sơ mơn học trƣởng chun mơn với nhân viên thƣ viện, giáo viên với giáo viên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 26 Kết luận chƣơng CHƢƠNG Trong phần sở lý luận luận văn, chúng tơi làm sáng tỏ vấn đề sau: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ i) Dạy học q trình dƣới vai trò chủ đạo ngƣời thầy (tổ MƠN HỌC Ở TRƢỜNG THPT BÌNH N TỈNH THÁI NGUN chức, hƣớng dẫn, điều khiển) ngƣời học tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức hoạt động nhận thức nhằm thực có hiệu mục tiêu nhiệm vụ dạy học đề 2.1 Vài nét trƣờng THPT Bình n - Định Hố - Thái ngun Nhà trƣờng đóng xã Bình n, huyện Định Hố, tỉnh Thái Ngun, cách Tính kế hoạch đƣợc coi yếu tố quan trọng q trình dạy học đại ii) Quản lý hoạt động dạy học tác động có mục đích, có kế hoạch đến tập thể giáo viên học sinh lực lƣợng ngồi nhà trƣờng nhằm huy động họ tham gia, hợp tác, phối hợp hoạt động nhà trƣờng giúp q trình dạy học vận động tối ƣu tới mục tiêu dự kiến Quản lý nhà trƣờng tập trung chủ yếu vào quản lý hoạt động dạy học Trong đó, cơng tác chuẩn bị hồ sơ giảng trung tâm thành phố Thái Ngun 50 Km phía bắc Trƣờng đƣợc thành lập từ năm 1987, trƣờng có 36 lớp với tổng số 1419 học sinh có 1089 học sinh THPT, 230 học sinh THCS, 102 học sinh dân tộc nội trú THCS; 100% học sinh cƣ trú xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 74,1% học sinh ngƣời dân tộc thiểu số, điều kiện học tập học sinh hạn chế Trong năm gần đây, nhiệm vụ đổi phƣơng pháp dạy học nhằm dạy đƣợc coi trọng tâm hoạt động giáo viên iii) Quản lý hoạt động dạy phải đƣợc tiến hành tất khâu: chuẩn bị hồ nâng cao chất lƣợng dạy - học đƣợc nhà trƣờng quan tâm hàng đầu Hoạt động dạy học đƣợc coi trọng tâm, chi phối tất hoạt động khác nhà trƣờng sơ mơn học, tiến hành dạy học, kiểm tra đánh giá hoạt động dạy - học iiii) Căn vào sở lý luận dạy học để xây dựng hồ sơ mơn học bao gồm vấn đề trọng tâm: Xây dựng kế hoạch; tổ chức đạo thực kế hoạch; kiểm tra, Nhà trƣờng có 24 phòng học, có 05 phòng thực thực hành mơn: Vật lý, Hố học, Tin học, có 04 phòng học đa chức Thiết bị dạy học đƣợc trang bị tƣơng đối đầy đủ: có 95 máy vi tính, có 07 vơ đánh giá việc thực kế hoạch iiiii) Tính chất quản lý hồ sơ mơn học cần ý: quản lý cơng tác vừa mang tính khoa học, vừa quan tâm đến đặc trƣng sáng tạo giáo viên; Bản chất khâu chuẩn bị hồ sơ mơn học định hƣớng đổi phƣơng pháp giáo dục, đáp tuyến, 06 đầu VIDEO, 10 máy Projector, 02 máy chiếu vật thể, thiết bị dùng chung nhƣ tăng âm, loa đài… đƣợc trang bị đáp ứng u cầu phục vụ cơng tác giảng dạy giáo dục Khu vực văn phòng (khu dành cho Ban giám hiệu, khu hành chính, khu văn phòng tổ chun mơn, văn phòng tổ chức Đảng, Đồn, ứng u cầu đổi mới, nâng cao chất lƣợng giáo dục Đội, Cơng đồn) đƣợc trang bị đủ máy tính nối mạng, tiện dụng việc truy cập thơng tin phục vụ cơng tác quản lý giảng dạy Nhà trƣờng xây dựng mạng nội phục vụ cơng tác giảng dạy quản lý * Đội ngũ giáo viên trƣờng gồm: 69 giáo viên trực tiếp đứng lớp có 36 giáo viên dạy giỏi cấp sở, 16 giáo viên giỏi cấp tỉnh Có 62 giáo viên đạt trình độ chuẩn; giáo viên chuẩn, có 01 chƣa đạt chuẩn Đội ngũ giáo viên trẻ tuổi đời, tuổi nghề, có ý thức nghề nghiệp, ham học hỏi, cầu tiến Mơi trƣờng giáo dục lành mạnh, an tồn, thân thiện Tập thể sƣ phạm đồn kết, trí Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 27 http://www.lrc-tnu.edu.vn 28 - Ngồi tổ chun mơn theo quy định, nhà trƣờng có tổ hồ sơ - nghiệp * Chất lượng giáo dục Nhà trường vụ sƣ phạm giúp hiệu trƣởng trì nề nếp dạy học, xây dựng triển khai kế hoạch Bảng 1: Chất lượng học sinh tuyển vào lớp đầu cấp thấp thể dạy học tồn trƣờng, chấn chỉnh hồ sơ chun mơn giáo viên hồ sơ kết khảo sát mơn Ngữ văn, Tốn đầu năm lớp 10 học sinh Năm học 2006 - 2007 Mơn học Số HS CHI BỘ ĐẢNG CƠNG ĐỒN Ngữ văn 395 Tốn 395 106 P.HIỆU TRƢỞNG CHUN MƠN P HIỆU TRƢỞNG NỘI CHÍNH Số HS 385 26,8% ĐỒN THANH NIÊN HIỆU TRƢỞNG Điểm Trên 5,0 Năm học 2007 - 2008 11 385 2,7% Điểm Trên 5,0 111 28,8% 27 7,0% Năm học 2008 - 2009 Điểm Số HS Trên 5,0 61 397 15,4% 21 397 5,3% Nhận xét: Với chất lƣợng tuyển lớp đầu cấp thấp, đối tƣợng học sinh chủ yếu nơng dân điều kiện học tập hạn chế, 74,1% học sinh ngƣời dân tộc TỔ HỒ SƠNGHIỆP VỤ SƢ PHẠM thiểu số việc đổi phƣơng pháp giảng dạy gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên với tâm tập thể giáo viên, học sinh, ba năm qua chất lƣợng học sinh khơng ngừng đƣợc nâng lên Bảng 2: Chất lượng hai mặt giáo dục năm từ 2006-2009 TỔ HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ TỔ CHỦ NHIỆM TỔ TỐN TIN TỔ VĂN TỔ LÝ, HỐ, SINH, CƠNG NGHỆ TỔ SỬ ĐỊA GDCD TỔ NGOẠI NGỮ GDTCQP Năm học 2006-2007 1152 2007-2008 1101 CÁC LỚP HỌC SINH 2008-2009 1089 Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức trường THPT Bình n Xếp loại học lực Số HS Giỏi Khá TB 140 590 Xếp loại hạnh kiểm Yếu, 416 Tốt Khá TB Yếu 450 278 316 108 0,5% 12,2% 51,2% 36,1% 39,1% 24,1% 27,4% 9,4% 209 633 250 576 243 256 0,8% 19,0% 57,5% 22,7% 52,3% 22,0% 23,3% 225 658 201 632 278 156 26 2,4 23 0,5% 20,7% 60,4% 18,5% 58,1% 25,5% 14,3% 2,1% Tỷ lệ tốt nghiệp THPT 56,6% 92,6% 91,8% Nhận xét: Nhìn vào bảng ta thấy chất lƣợng hai mặt giáo dục năm liên tục có thay đổi tỷ lệ học sinh khá, tỷ lệ học sinh lên lớp tăng lên; học sinh chăm, ngoan thể số xếp loại hạnh kiểm khá, tốt tăng năm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 30 Tỷ lệ học sinh yếu giảm Tuy nhiên, vấn đề chất lƣợng cần đƣợc quan tâm lẽ so với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển số nêu 2.2.3 Cơng tác đạo thực kế hoạch * Hiệu trưởng trực tiếp đạo thực chương trình dạy học, cụ thể sau: - Chỉ đạo tổ chun mơn xây dựng kế hoạch: Chỉ đạo khảo sát chất lƣợng học chênh lệch đáng kể 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Bình n sinh, bám sát kế hoạch chun mơn chung trƣờng, xác định nguồn lực thực 2.2.1 Cơng tác xây dựng kế hoạch kế hoạch, rõ điều kiện thực kế hoạch, có giải pháp phù hợp thực tế Căn nghị chi tình hinh thực tế đơn vị, hiệu trƣởng xây - Hiệu trƣởng đạo tổ chun mơn quản lý hoạt động giảng dạy giáo dựng kế hoạch hoạt động năm học bao gồm mặt cơng tác nhƣ: Cơng tác viên: Chỉ đạo theo dõi đơn đốc việc thực chƣơng trình tiến độ, khơng cắt xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học; cơng tác tài - kế hoạch; cơng xén, dồn ép, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ mơn học tác chun mơn; cơng tác kiểm tra nội trƣờng học; cơng tác nhân Trong - Chỉ đạo đánh giá chất lƣợng dạy giáo viên: Hoạt động kiểm tra, đánh giá dạy đƣợc đạo tiến hành thƣờng xun dƣới hai hình thức kiểm tra đột xác định trọng tâm cơng tác dạy học giáo dục Các tổ chức nhƣ Đồn niên, Cơng đồn kế hoạch năm học xây dựng kế hoạch hoạt động cho tổ chức Mọi hoạt động tổ chức nhằm hỗ trợ cho hoạt động chun mơn đạt hiệu Kế hoạch chun mơn định hƣớng theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lƣợng giáo dục, bám sát theo chƣơng trình Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; Cơng tác phổ cập giáo dục trung học; cơng tác xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên; hoạt động hỗ trợ cho hoạt động dạy học lớp; cơng tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, đổi phƣơng pháp dạy học Các tổ chun mơn kế hoạch chung hiệu trƣởng, kết khảo sát chất lƣợng học sinh đầu năm, xây dựng kế hoạch hoạt động tổ năm học Kế hoạch chun mơn tổ đƣợc hiệu trƣởng phê duyệt phân bổ kinh phí, đầu tƣ sở vật chất để tổ chun mơn có đủ điều kiện thực kế hoạch 2.2.2 Về cơng tác tổ chức xuất kiểm tra định kỳ Nhờ hoạt động kiểm tra đƣợc trì thƣờng xun nên giáo viên ln có tâm chuẩn bị bài, tổ chức giảng dạy theo kế hoạch giảng chuẩn bị Giờ dạy giáo viên đƣợc đánh giá theo tiêu chí đánh giá Bộ giáo dục Đào tạo ban hành [2] - Hiệu trƣởng đạo quản lý cơng tác chuẩn bị lên lớp giáo viên Đây nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành đạo theo bƣớc sau đây: - Qn triệt giáo viên tăng cƣờng nhận thức tầm quan trọng cơng tác chuẩn bị trƣớc lên lớp yếu tố định chất lƣợng giáo dục - Xác định rõ tiêu chí cụ thể cho việc chuẩn bị dạy, chuẩn bị giáo án phải thể đƣợc hoạt động thầy - trò hay khơng, có phân phối thời gian … - Lấy kiến tổ trƣởng, tổ phó chun mơn nhằm đánh giá chất lƣợng cơng tác chuẩn bị hồ sơ mơn học - Hiệu trƣởng đạo tổ chun mơn quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết Để tổ chức thực có hiệu kế hoạch dạy học xây dựng, Hiệu trƣởng học tập học sinh phải biên chế đội ngũ giáo viên thành tổ chun mơn, xếp cơng việc cho + Quan điểm đạo: Đổi cách kiểm tra đánh giá hƣớng ngƣời học tham giáo viên phù hợp với lực, u cầu cơng việc Phân cơng trách nhiệm đến gia vào q trình đánh giá, đảm bảo xác, khách quan cơng khâu đánh thành viên Nhà trƣờng Xác định mối quan hệ đạo thực hiện, giá Kết hợp linh hoạt hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm tự mối quan hệ phối hợp để thực kế hoạch điều thể Quy chế làm luận kiểm tra viết kiểm tra vấn đáp, hƣớng cho học sinh biết cách tự kiểm việc Trƣờng - Quy chế dân chủ sở tra đánh giá Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn 32 + Đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ mơn, đồng viên tham gia lớp tập huấn: Đổi phƣơng pháp giảng dạy, đổi cách kiểm thời phù hợp đối tƣợng, phân hố đƣợc trình độ học sinh, có câu hỏi mở để phát huy tra đánh giá, tích hợp giáo dục mơi trƣờng mơn học ngữ văn, sinh học, tính sáng tạo học sinh Với mơn khoa học xã hội, học sinh đƣợc bày tỏ hố học, giáo dục cơng dân, địa lý, tích hợp giáo dục dân số - sức khoẻ sinh sản vào kiến trƣớc vấn đề, qua hun đúc tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm mơn sinh học, địa lý, ngữ văn… Khích lệ giáo viên viết đề tài sáng kiến kinh cơng dân cộng đồng nghiệm, thƣờng xun dự đồng nghiệp để rút kinh nghiệm Tổ chức thi giáo + Khâu tổ chức kiểm tra: Đối với kiểm tra từ 45 phút trở lên Nhà viên dạy giỏi, giáo viên sử dụng thiết bị thí nghiệm giỏi; tổ chức hội giảng ứng dụng trƣờng tiến hành đề chung tồn khối, kiểm tra đồng loạt, khâu coi chấm cơng nghệ thơng tin dạy học Thƣờng xun tổ chức giao lƣu chun mơn với thực quy chế, khách quan, cơng trƣờng có phong trào dạy tốt Tỉnh Trong năm gần làm tốt khâu kiểm tra, đánh giá thu thơng tin xác, tạo động lực cho giáo viên cố gắng, học sinh học tập tốt * Hiệu trưởng đạo cơng tác kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch: Cơng tác đạo tổ chun mơn tiến hành kiểm tra đánh giá kết dạy học thực * Hiệu trưởng đạo xây dựng nề nếp dạy học kế hoạch năm học đƣợc hiệu trƣởng nhà trƣờng đặc biệt trọng Ngay từ đầu Xuất phát từ nhận thức: Nề nếp dạy học mang dấu hiệu đặc trƣng mặt năm học, hiệu trƣởng tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra nội trƣờng học Trên quản lý hành - sƣ phạm trƣờng học, thể tính tổ chức kỷ luật cao, sở tổ chun mơn, tổ hồ sơ - nghiệp vụ sƣ phạm lên kế hoạch kiểm tra thể tính tự giác, tinh thần trách nhiệm cá nhân tập thể năm Lựa chọn lực lƣợng kỉểm tra, thực kế hoạch kiểm tra thƣờng xun Nề nếp dạy học có tính ổn định tảng cho việc nâng cao chất lƣợng dạy Dựa vào kết kiểm tra điều chỉnh hoạt động dạy - học Nhờ làm tốt mặt cơng tác học Trong nhiều năm, trƣờng THPT Bình n ln đạo sát việc trì nề nên nhà trƣờng xây dựng, trì tốt nề nếp dạy học đồng thời tạo động lực nếp dạy học cụ thể: cho ngƣời dạy ngƣời học - Nề nếp thực quy chế chun mơn: Thực dạy học theo phân phối chƣơng trình Bộ Giáo dục Đào tạo quy định ban hành; thực tốt Trong năm qua đổi phƣơng pháp dạy học nhiệm vụ thƣờng xun đòi hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ nhà trƣờng phải nỗ lực, chủ đề giáo dục địa phƣơng; chủ đề dạy học tự chọn… - Nề nếp thực văn đạo ngành hoạt động dạy học mơn - Nề nếp chuẩn bị hồ sơ mơn học lên lớp, vào lớp giờ, đảm bảo vƣợt qua khó khăn Trƣờng, khó khăn tâm lý thân Bởi lẽ học thầy giảng, trò nghe ghi chép ăn sâu vào tâm thức thầy giáo giáo, học thầy giáo đóng vai trò hƣớng dẫn, điều khiển hoạt động thời gian cho tiết dạy - Duy trì nề nếp dự thăm lớp vừa để động viên giáo viên, học sinh vừa trực nhận thức học sinh, học sinh chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức Việc đổi thể từ khâu chuẩn bị giáo viên cho lên lớp Từ tiếp đánh giá hoạt động dạy - học dạy * Hiệu trưởng đạo tổ chun mơn tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng chỗ giáo án ý sách giáo khoa chuyển thành kế hoạch chi tiết cho hoạt động học sinh học Từ việc giảng cao lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên Các hoạt động bồi dƣỡng lực sƣ phạm cho giáo viên đƣợc hiệu trƣởng trọng nhƣ phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tạo điều kiện cho giáo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun * Hiệu trưởng đạo đổi phương pháp dạy học http://www.lrc-tnu.edu.vn thầy cần truyền thơng tin sách đến học sinh chuyển sang việc thầy tổ chức hoạt động để ngƣời học tự chiếm lĩnh kiến thức Vì việc đổi phƣơng pháp dạy học khơng thể sớm chiều thực đƣợc Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 33 34 Nội dung đạo: 46,4% đánh giá quan trọng có 10,1% giáo viên cho quan trọng Điều - Chỉ đạo đổi phƣơng pháp dạy học mối quan hệ biện chứng với thể rõ thực tế xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo viên trƣờng mục tiêu, nội dung chƣơng trình dạy học Hầu hết giáo viên nhận thức, kế hoạch mơn học lập để kiểm tra chủ yếu Trong - Chỉ đạo đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tiếp cận hoạt động nghiên cứu nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập; tăng thực tế giảng dạy, đối chiếu kế hoạch xây dựng với thực tế Nói cách khác, kế hoạch giảng dạy mơn học hình thức, phát huy tác dụng cƣờng dạy cách tự học, tự nghiên cứu; tạo điều kiện cho học sinh đƣợc thực hành, - Đánh giá mức độ quan trọng giáo án: 58,0% số ngƣời đƣợc hỏi cho tận dụng tối đa kinh nghiệm học sinh (kế thừa kiến thức có) tạo điều kiện quan trọng, 34,8% cho quan trọng 7,2 % cho khơng quan trọng Nhận thức để thầy - trò hợp tác đồng thời hình thành lực tự quản cho học sinh định hƣớng giáo viên hoạt động học tập học sinh thể - Chỉ đạo tiết kiệm ngân sách để đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phƣơng tiện đại huy động tối đa nguồn lực phục vụ đổi phƣơng pháp - Đổi cách tổ chức, quản lý để tối ƣu q trình dạy học: Hiệu trƣởng từ việc giáo án 62,4% cho quan trọng, 30,4% đánh giá quan trong, 7,2 % cho khơng quan trọng Nhƣ hầu hết giáo viên nhận thấy vai trò định hƣớng giáo viên hoạt động học sinh học quản lý chƣơng trình ổn định chuyển sang trạng thái quản lý thay đổi thể chố Bảng 3: Kết khảo sát nhận thức giáo viên hồ sơ mơn học số tiết mơn học ln thay đổi, chƣơng trình dạy học tự chọn thay đổi theo đáp ứng nhu cầu học tập học sinh Trên thực tế hiệu trƣởng chƣa quen với cách quản lý Phỏng vấn trực tiếp, đồng chí Hiệu trƣởng cho biết “Điểm yếu cơng tác quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Bình n quản lý đổi phƣơng pháp dạy học khâu thực đổi phƣơng pháp dạy học - Khâu chuẩn bị lên lớp giáo viên chƣa thực có chất lƣợng mà mang Nội dung khảo sát TT Vai trò Kế hoạch giảng dạy hoạt động dạy học chƣa khách quan thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể” Giáo án thể vai trò giáo viên định 2.3 Thực trạng quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên hƣớng cho hoạt động học tập học sinh Trên thực tế, phƣơng diện khác nhà trƣờng triển khai 43,5% 24 58.0% 34,8% 7,2% 43 21 62,4% 30,4% 7,2% lớp cơng tác chuẩn bị hồ sơ dạy học Căn vào tiêu chuẩn hồ sơ mơn học, khảo sát 2.3.1 Về nhận thức: Khảo sát 69 cán bộ, giáo viên cho kết thống kê bảng khác nhau: - Đối với kế hoạch mơn học (theo u cầu Bộ Giáo dục Đào tạo giáo viên 46,4 % 40 giáo viên học sinh học lớp Qua khảo sát cho thấy mức độ nhận thức giáo viên hồ sơ mơn học 10,1 % Giáo án kế hoạch cho hoạt động nặng tính chất hành Việc đánh giá cơng tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, mặt nhận thức, hành vi kết thực tế nhƣ sau: Mức độ nhận thức Rất quan Quan Khơng trọng trọng quan trọng 32 30 Việc thể rõ hoạt động thầy- trò giáo án Đổi PPDH trƣớc hết phải đổi cách soạn giáo án Tài liệu phục vụ sinh hoạt chun đề, tập chun đề 61 88,4% 11,5% 0% 60 87.0% 13,0% 0% 37 30 53,6% 43,5% 2,9% phải lập kế hoạch tuần) có tới 43,5% số ngƣời đƣợc hỏi cho khơng quan trọng; Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 35 36 Việc thể rõ hoạt động thầy - trò giáo án: 88,4% số ngƣời đƣợc hỏi Bảng 4: Kết khảo sát nhận thức tầm quan trọng cho quan trọng, 11,5% cho quan trọng, nhƣ nhận thức giáo nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ viên thống giáo án phải thể rõ hoạt động thầy - trò học Đổi phƣơng pháp dạy học trƣớc hết cần phải đổi cách soạn giáo án Nội dung khảo sát 87,0% cho quan trọng, 13,0% cho quan trọng Nhận thức tài liệu phục vụ sinh hoạt chun đề, tập chun đề 53,6% ý Kiến thức mơn học kiến cho quan trọng, 43,5% đánh giá quan trọng có 2,9% ý kiến cho khơng quan trọng Lý luận dạy học 2.3.2 Điều kiện phục vụ cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học * Cơ sở vật chất: Nhà trƣờng đáp ứng sở vật chất, tạo điều kiện cho giáo Kiến thức cách tiếp cận đối tƣợng viên làm tốt cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Qua khảo sát 100% giáo viên có ý Kiến thức tổ chức hoạt động kiến đánh giá: Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học đáp ứng u cầu dạy học đổi phƣơng pháp dạy học Kiến thức lĩnh vực có * Về thời gian: Khảo sát 69 giáo viên, có 33,4% giáo viên cho thiếu thời liên quan gian để xây dựng kế hoạch học, 62,3% giáo viên cho đủ thời gian xây dựng Kỹ thiết kế kế kế hoạch kế hoạch giảng, 4,3 % khơng có ý kiến rõ ràng Số giáo viên cho khơng đủ dạy học, tài liệu chun đề thời gian để xây dựng kế hoạch giảng tập trung mơn: Tốn, ngữ văn, giáo Kỹ tiếp cận học sinh dục cơng dân, tiếng Anh, số giáo viên dạy mơn vật lý, hố học * Năng lực giáo viên thể qua kết khảo sát nhu cầu bồi dƣỡng giáo viên thống kê bảng Kỹ tổ chức hoạt động dạy học Kỹ giải tình Nhận xét kết khảo sát: - Về kiến thức: Hầu hết giáo viên giảng dạy trƣờng đƣợc đào tạo quy dạy học tập trung nên có đủ trình độ để dạy bậc THPT Hạn chế giáo viên thiếu kiến Kỹ tự học, tự nghiên cứu thức thực tế, kiến thức xã hội Trên 90,0% giáo viên có nguyện vọng đƣợc bồi Kỹ tổ chức tự học cho dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn học sinh - Về phƣơng pháp, kỹ năng: Kết khảo sát cho thấy 90,0% số giáo viên đƣợc hỏi có nhu cầu đƣợc bồi dƣỡng kỹ dạy nhƣ: Kỹ lựa chọn, kết hợp phƣơng pháp dạy học; Kỹ thơng đạt hiệu quả; kỹ tổ chức hoạt động nhóm; Kỹ sử dụng đồ dùng dạy; kỹ hợp tác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn Kỹ hợp tác với đồng nghiệp Mức độ nhận thức Mức độ cần thiết Rất Khá Rất Bình Cần Bình Chƣa quan quan cần thƣờng thiết thƣờng cần trọng trọng Thiết 64 59 10 0 92,8 % 7,2% 46 23 85,5% 14,6% 66,7% 33,3% 40 24 58,0% 34,8% 41 23 59,4% 33,3% 20 41 46 23 0 66,7% 33,3% 38 26 7,2% 55,1% 37,7% 7,2% 36 28 7,2% 52,2% 40,6% 7,2% 20 41 29,0% 59,4% 11,6% 29,0% 59,4% 11,6% 43 18 43 18 62,3% 26,1% 11,6% 62,3% 26,1% 11,6% 43 13 13 43 13 13 62,3% 18,8% 18,8% 62,3% 18,8% 18,8% 51 13 73,9% 18,8% 49 15 71,1% 21,7% 51 18 21 51 18 49 15 51 18 0 0 0 73,9% 26,1% 69,6% 30,4% 73,9% 26,1% 13 7,2% 71,1% 21,7% 7,2% 73,9% 26,1% 48 51 7,3% 73,9% 18,8% 7,3% 48 21 69,6% 30,4% 51 18 73,9% 26,1% Từ kết điều tra cho thấy vấn đề bồi dƣỡng thƣờng xun lực giảng dạy giáo viên trở nên cấp thiết, đặc biệt kỹ dạy học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 37 38 2.3.3 Thực trạng tổ chức đạo cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trường Một khâu quan trọng mà giáo viên thực hiên trƣớc lập kế hoạch giảng giải tập Khâu quan trọng, sở thực hiên khâu THPT Bình n - Quan điểm đạo: giáo viên phải chuẩn bị kế hoạch giảng, tài liệu giảng dạy trƣớc lên lớp ngày đƣợc tổ chun mơn xác nhận Kế hoạch giảng dạy cần nêu rõ mục tiêu học, kiến thức trọng tâm bài, phƣơng pháp dạy học, phƣơng tiện dạy học, địa điểm thực kế hoạch lý thuyết giáo viên định hƣớng cho học sinh để q trình tự học học sinh đạt hiệu cao + Các mơn khoa học xã hội nhân văn: Giáo viên đọc sách giáo khoa, sách giáo viên soạn bài, giáo viên tra cứu thơng tin mạng hay phƣơng tiện Nhà trƣờng chƣa ban hành mẫu kế hoạch giảng thống nhất, giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dựa vào thơng tin thu đƣợc sau đợt tập huấn đổi phƣơng pháp kinh nghiệm thân Tồn lớn nhà trƣờng chƣa tổ chức tập huấn quy trình xây dựng hồ sơ mơn học chung tồn trƣờng mà đạo tập huấn theo nhóm chun mơn nên cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học nhiều bất cập cần khắc phục 2.3.4 Thực trạng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên trường THPT Bình n * Nhận thức tầm quan trọng cơng tác xây dựng kế hoạch thơng tin khác để cập nhật thơng tin phục vụ giảng - u cầu: Kế hoạch giảng [5] thể phần: Mục tiêu (về kiến thức, kỹ năng, thái độ); chuẩn bị Thầy - trò cho học; tiến trình lên lớp (Kiểm tra cũ; đặt vấn đề vào mới; hoạt động giáo viên học sinh, kiến thức cần đạt, củng cố học; hƣớng dẫn tự học nhà) - Đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học + Xác định mục tiêu: Do đƣợc trang bị đủ sách giáo viên nên giáo viên khơng Kết khảo sát cho thấy: Trong số 69 giáo viên đƣợc hỏi ý kiến có 43, 5% số khó khăn việc xác dịnh mục tiêu giảng Tuy nhiên mục tiêu kiến thức nƣời đƣợc hỏi cho kế hoạch dạy học mơn khơng qua trọng Điều chứng thƣờng đƣợc dừng mức (theo mức Blom) mục tiêu thái độ nhiều tỏ giáo viên xem nhẹ cơng tác xây dựng kế hoạch mơn Giáo viên lập kế giáo viên chƣa quan tâm thích đáng Trong nhiều giảng giáo viên chƣa khai thác hoạch để sử dụng kiểm tra, giáo viên thƣờng xun sử dụng đến q triệt để hội giáo dục thái độ trình giảng dạy Kế hoạch dạy học mơn chƣa phát huy đƣợc vai trò + Xác định kiến thức trọng tâm: nhiều giáo viên lúng túng xác định kiến Chính giáo viên chƣa chủ động với giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy thức trọng tâm nên xây dựng kế hoạch giảng dàn trải, thực thi kế học mơn nêu kế hoạch Họ thụ động thực kế hoạch dạy học theo hoạch lớp ln thiếu thời gian phân phối chƣơng trình Sở Giáo dục Đào tạo ban hành + Phần chuẩn bị thầy - trò đƣợc nêu sơ sài, hình thức lẽ kế hoạch Ít giáo viên đầu tƣ thời gian, cơng sức, trí tuệ cho hoạt động xây dựng kế giảng phải đƣợc xây dựng trƣớc tuần giáo viên có hội thơng báo hoạch dạy học Kế hoạch dạy học mơn đƣợc xây dựng cách thiếu cứ, chuẩn bị đến học sinh; phải đƣợc nêu cuối giảng trƣớc để học sinh thiếu thực tế dẫn đến chất lƣợng chƣa đáp ứng u cầu kịp thời nắm bắt chuẩn bị * Thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch giảng - Phần tiến trình lên lớp, mục ổn định tổ chức lớp giáo viên có kế hoạch - Quy trình lập kế hoạch giảng + Với mơn khoa học tự nhiên giáo viên lập kế hoạch giảng theo quy trình sau: Đọc học sách giáo khoa; đọc tài liệu tham khảo liên quan đến học; lựa chọn thơng tin đƣa vào giảng nhằm đạt mục tiêu giảng; lập kế hoạch giảng nhƣng thực (điều thể lãnh đạo nhà trƣờng kiểm tra đột xuất sĩ số học sinh giáo viên nắm đƣợc) Mục kiểm tra cũ, chuẩn bị cho hầu hết giáo viên lập kế hoạch kiểm tra cũ đánh giá, cho điểm; Trong giáo án khơng thể kiểm tra giáo viên chuẩn bị học sinh Chính học sinh chƣa tích cực chuẩn bị cho học trƣớc đến lớp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 39 http://www.lrc-tnu.edu.vn 40 - Phần hoạt động giáo viên học sinh thực kế hoạch giảng: thụ động khơng đáp ứng u cầu dạy học tích cực, học khơng sơi + Kế hoạch giảng thể đƣợc hoạt động thầy - trò, kiến thức cần có trao đổi hai chiều thầy trò đạt Song chƣa thể phát huy tính tích cực học sinh chƣa có kế hoạch kế thừa kinh nghiệm, kiến thức sẵn có học sinh + Có giảng có trang trình chiếu, khơng có mục đích u cầu, khơng hƣớng dẫn, thuyết minh hoạt động thầy, trò dẫn đến giáo viên dạy tùy + Kế hoạch giảng chƣa có hệ thống câu hỏi hợp lý: hầu hết câu hỏi vụn vặt, tốn thời gian, câu hỏi mang tính khái qt… hứng, khơng xác định đƣợc trọng tâm giảng chất lƣợng dạy khơng cao + Loại đƣợc đánh giá phù hợp với dạy học trƣờng trung học phổ +Trong kế hoạch giảng thể linh hoạt phối hợp phƣơng pháp giáo viên tiến hành kế khoạch lớp thơng đƣợc nhiều giáo viên sử dụng là: sau lập kế hoạch giảng, dựa vào mục đích u cầu, hoạt động thầy- trò, giáo viên soạn trang trình chiếu - Phần củng cố bài, hƣớng dẫn học sinh tự học: Các hoạt động củng cố, luyện Loại giảng có ƣu điểm bật thể đƣợc đầy đủ ý đồ tập đƣợc giáo viên thể rõ kế hoạch nhằm đánh giá nhận thức học sinh ngƣời dạy, xác định rõ nội dung giảng, việc làm thầy, trò Hạn chế sau thực kế hoạch giảng Phần hƣớng dẫn học sinh tự học mang nặng loại giảng soạn xong để lâu dạy giáo viên lúng túng phối tính hình thức, giáo viên chƣa có định hƣớng cho học sinh tự học nhà Đây hợp giảng trình chiếu điểm yếu cơng tác xây dựng kế hoạch giảng hầu hết giáo viên - Thực trạng ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác xây dựng kế hoạch giảng tiến hành dạy học lớp: Nhƣ phong trào ứng dụng cơng nghệ thơng tin nhà trƣờng diễn mạnh mẽ, nhiên thiếu tính đồng bộ, qn, chất lƣợng chƣa cao đòi hỏi cần phải có định hƣớng khắc phục “Bài giảng điện tử” phải đƣợc xây dụng cơng phu gồm phối hợp kênh chữ kênh hình, lời nói ngƣời dạy Kế hoạch giảng nêu rõ mục đích u cầu, thể hoạt động thầy trò, hƣớng dẫn học sinh tự học - học sinh tự học khơng cần có mặt thầy giáo “Bài giảng điện tử” có hiệu cao với đối tƣợng ngƣời học ngƣời lớn học theo hình thức giáo dục từ xa, giáo dục thƣờng xun, nói có hiệu dạy học lớp học trƣờng phổ thơng Kết khảo sát cho thấy: 100% giáo viên ứng dụng cơng nghệ thơng tin thiết bị điện tử vào dạy học (tuy chất lƣợng khác nhau) Với ƣu điểm bật loại giảng hình ảnh đẹp, sinh động, lƣợng thơng tin đƣa vào giảng tăng đáng kể so với kiểu dạy truyền thống Những nội dung khó diễn đạt lời nói sử dụng phƣơng tiện hỗ trợ, giáo viên dễ dàng đƣa thơng tin đến học sinh Tuy nhiên q trình thực hiện, bộc lộ nhƣợc điểm nhƣ sau: * Thực trạng cơng tác chuẩn bị tài liệu cho sinh hoạt chun đề, hoạt động hỗ trợ học tập Về tài liệu phục vụ hoạt động chun đề, chƣa có mẫu thống nên giáo viên soạn tài liệu chủ yếu theo mẫu sau: - Mục tiêu chun đề - Điều kiện thực hiện: Cơ sở vật chất, tài chính; nguồn nhân lực; chuẩn bị giáo viên, học sinh để thực thành cơng chun đề - Tiến trình buổi sinh hoạt: lập theo thứ tự tuyến tính từ xuống - Tổng kết, đánh giá, dặn dò 2.3.5 Thực trạng kiểm tra đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trường THPT Bình n Nhận thức đƣợc tầm quan trọng hồ sơ mơn học chất lƣợng dạy học + Bài giảng q lạm dụng thiết bị dạy học dẫn đến vai trò ngƣời giáo nên nhà trƣờng trọng kiểm tra cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Năm 2004 viên bị lu mờ Bài giảng nhiều lúc trở thành đoạn phim ngắn Học sinh tiếp thu thành lập Tổ hồ sơ - nghiệp vụ sƣ phạm hoạt động dƣới điều hành phó hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 41 42 trƣởng phụ trách chun mơn Trong quy chế làm việc nhà trƣờng quy định: - Giáo viên cần đƣợc bồi dƣỡng thêm kỹ dạy học, kỹ “Tổ hồ sơ có nhiệm vụ giúp phó hiệu trƣởng phụ trách chun mơn điều hành hoạt xây dựng hồ sơ mơn học, kỹ lựa chọn kết hợp phƣơng pháp dạy học, động chun mơn nhà trƣờng, chấn chỉnh hoạt động chun mơn, nghiệp vụ kỹ ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học sƣ phạm giáo viên theo sát mục tiêu đổi phƣơng pháp, nâng cao chất lƣợng dạy học” - Hoạt động quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học mang nặng tính chất hành chính, hình thức, chƣa sâu vào quản lý chất lƣợng - Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ mơn học gồm: Các quy định hành tiến hành kiểm tra Có thể nói thực trạng quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng trung học phổ thơng Bình n năm qua bộc lộ tồn đòi - Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch giảng dạy giáo viên, kế hoạch giảng, sổ chủ nhiệm, sổ ghi điểm, lịch báo giảng, kế hoạch giáo dục ngồi hỏi có hệ thống biện pháp quản lý đồng để nâng cao chất lƣợng quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học lên lớp…Tổ trƣởng chun mơn kiểm tra thƣờng xun hàng tuần trƣớc giáo viên lên lớp giảng dạy; kiểm tra đột xuất - Kết xếp loại hồ sơ nội dung đánh giá cơng chức, đánh giá thi đua Nhìn chung vấn đề đánh giá hồ sơ mơn học nhà trƣờng nhiều bất cập thiếu tiêu chí đánh giá khoa học, kết đánh giá mang tính chất chủ quan dựa vào kinh nghiệm ngƣời kiểm tra Qua khảo sát ý kiến tập thể cán bộ, giáo viên có 100% ý kiến đƣợc hỏi cho để nâng cao chất lượng hồ sơ mơn học cần có tiêu chí đánh giá cụ thể, khoa học cơng bố cơng khai để người thực Tóm lại: Mặc dù thực trạng cơng tác xât dựng hồ sơ mơn học phát huy tính sáng tạo phần lớn giáo viên, nhƣng giáo viên trẻ cơng tác họ thiếu kinh nghiệm, lực hạn chế Giáo viên tre lúng túng xây dựng hồ sơ mơn học theo phƣơng pháp mới, đặc biệt chƣa thể ý tƣởng phát triển lực tự học cho học sinh - Giáo viên tự xây dựng hồ sơ mơn học, có tính cá nhân cao, trao đổi với đồng nghiệp, việc chia sẻ thơng tin, kinh nghiệm hạn chế chứng tỏ lực hợp tác yếu - Có số giáo viên xem nhẹ cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học, chuẩn bị chiếu lệ, đối phó với cấp quản lý Chất lƣợng dạy giáo viên phản ánh rõ kết q trình chuẩn bị hồ sơ mơn học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 43 http://www.lrc-tnu.edu.vn 44 * Nội dung quy trình thực gồm bước: CHƢƠNG ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN HỌC Ở TRƢỜNG THPT Bước 1: Mời giảng viên đại học thực chun đề “Lý luận dạy học” giúp giáo viên hiểu rõ: Khái niệm q trình dạy học; chất q trình dạy học; thành tố cấu trúc q trình dạy học; vai trò giáo viên hoạt động dạy; 3.1 Ngun tắc quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học điều kiện để hoạt động dạy học đạt hiệu quả; chất hoạt động học vai trò 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích định học sinh hoạt động học tập Trên sở nắm vững lý luận dạy Bất kỳ hoạt động cúng phải đảm bảo tính mục đích, biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học phải đảm bảo mục đích nâng cao chất lƣợng hồ sơ mơn học, đáp ứng u cầu dạy học giai đoạn học giáo viên có sở lý thuyết để thiết kế, xây dựng hồ sơ mơn học phù hợp với lý luận thực tiễn Bước 2: Học viên (là giáo viên THPT) xây dựng giảng mẫu, bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ mơn học 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn phù hợp với lý luận Các biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học phải đảm đƣợc xây dựng sở lý luận quản lý hoạt động dạy học, đồng thời đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn Tính thực tiễn biện pháp phải thể rõ: Phù hợp lực giáo viên; phù hợp với với mục tiêu giáo dục trung học; phù hợp đặc điểm mơn học; phù hợp với điều kiện sở vật chất có nhà trƣờng nhƣng đồng thời phù hợp với thực tiễn quản lý hoạt động dạy học nhà trƣờng THPT Xuất phát từ sở lý luận đồng thời đáp ứng u cầu thực tiễn biện pháp quản lý hoạt động xây dựng hồ sơ mơn học đảm bảo tính khả thi cao 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu Bước 3: Giới thiệu số tài liệu, hồ sơ có liên quan đến giảng cụ thể * Điều kiện thực - Nhà trƣờng cung cấp liệu (tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên…) cho hoạt động chuẩn bị giáo viên - Có dẫn cụ thể bƣớc cho giáo viên - Tạo mơi trƣờng sinh hoạt chun mơn thuận lợi phù hợp với điều kiện cụ thể giáo viên Biện pháp 2: Tập huấn quy trình, chuẩn bị hồ sơ mơn học * Mục đích biện pháp nhằm trang bị cho giáo viên kỹ xây dựng hồ sơ mơn học theo u cầu đổi Các biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học phải đảm bảo đem lại hiệu thiết thực cho hoạt động quản lý nâng cao chất lƣợng hồ sơ mơn học * Nội dung quy trình - Bƣớc 1: Hƣớng dẫn cho giáo viên cách chọn lọc khai thác thơng tin góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học nguồn tài liệu Thơng tin phải đảm bảo tính mới, tính vừa sức, phù hợp với nội dung 3.2 Các biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học dạy học Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức giáo viên hoạt động dạy học, vai - Bƣớc 2: Hƣớng dẫn sử dụng phƣơng tiện hỗ trợ khác việc biên soạn hồ sơ mơn học cụ thể: trò hồ sơ mơn học dạy học * Mục đích biện pháp giúp giáo viên nắm đƣợc sở lý luận + Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm PowerPoint phần mềm khác để soạn hoạt động dạy - học, u cầu khoa học, từ giáo viên có sở lý luận xây giảng điện tử Khi soạn giảng giáo án điện tử cần lƣu ý nội dung thơng tin trình dựng hồ sơ mơn học có chất lƣợng đáp ứng u cầu đổi dạy học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn chiếu, mẫu chữ, màu sắc, hình ảnh, âm cần thiết lồng vào giảng… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 45 46 + Hƣớng dẫn cho giáo viên sử dụng số phần mềm chun dụng dạy học + Hƣớng dẫn sử dụng mạng Internet, máy tính, máy chiếu vật thể Bƣớc 3: Xây dựng (dự thảo) tiêu chí hồ sơ mơn học Bƣớc 4: Tập huấn buớc xây dựng hồ sơ mơn học KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MƠN - Nhiệm vụ đƣợc giao: Dạy mơn……………… dạy lớp…………………… - Cơng tác kiêm nhiệm……………………………………………………… I Cơ sở xây dựng kế hoạch 1.Chỉ thị nhiệm vụ năm học văn hƣớng dẫn giảng dạy mơn, định mức tiêu đƣợc giao Đặc điểm tình hình a Chất lƣợng học sinh b Điều kiện đảm bảo cho dạy học: c Thuận lợi, khó khăn c1 Thuận lợi: c2 Khó khăn: II Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, mục tiêu, tiêu phấn đấu mặt hoạt động - Giảng dạy lí thuyết - Tổ chức thực hành, thí nghiệm: Giúp em chủ động tích cực thực hành, biết vận dụng lí thuyết vào thực tế - Tổ chức tham quan ngoại khố - Phụ đạo học sinh yếu - Kiểm tra, đánh giá cơng nghiêm túc - Chỉ tiêu phấn đấu + Tỉ lệ lên lớp thẳng + Tỉ lệ học sinh giỏi III Các biện pháp Duy trì sĩ số học sinh Tự học, tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ tay nghề Nâng cao chất lƣợng giáo dục, giáo dục đạo đức cho học sinh, liên hệ thực tế đời sống Tổ chức kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo qui chế Phối hợp với lực lƣợng giáo dục ngồi nhà trƣờng IV Điều kiện đảm bảo thực kế hoạch 1.Về sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy mơn Thời gian Tài Phối hợp với lực lƣợng giáo dục ngồi nhà trƣờng V Kế hoạch chƣơng Phƣơng Tên PP Tiết theo Mục tiêu Kiến thức tiện, Điều Tháng chƣơng, Số tiết dạy PPCT cần đạt trọng tâm vấn đề cần chỉnh Tên học ý Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun Tiết theo PPCT Tên I.Mục tiêu Kiến thức Kỹ Tƣ duy, thái độ + Biên soạn kế hoạch dạy học mơn theo mẫu: Ví dụ: + Ví dụ kế hoạch giảng Ngày soạn: Ngày lên lớp: http://www.lrc-tnu.edu.vn II Chuẩn bị thầy trò 1.Thầy Trò III Phương pháp, phương tiện Dự kiến phƣơng pháp: Các phƣơng pháp lựa chọn phải đảm bảo: phù hợp với kiểu bài, mơn, phƣơng tiện có, trình độ giáo viên học sinh Phƣơng tiện hỗ trợ: Đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, máy tính, đèn projector, máy chiếu vật thể… IV.Tiến trình lên lớp: Kiểm tra sĩ số Lớp:…………… vắng:……………………….……… ……………………… Lớp:…………….vắng:……………………………………….………………… 2.Kiểm tra cũ: (nội dung, đối tƣợng) với mục đích đánh giá, cho điểm học sinh, nhắc lại kiến thức học có liên quan đến giảng,đặt vấn đề vào bài… Chia học sinh thành nhóm (nếu cần) 4.Các hoạt động học tập Hoạt động (Thời gian) 1,… ( phút) 2,… ( 10 phút) Định hƣớng giáo viên Có thể hệ thống câu hỏi, câu lệnh u cầu học sinh Nội dung cần đạt 3,… Củng cố, hƣớng dẫn học sinh tự học nhà - Hoạt động củng cố vừa để củng cố kiến thức, vừa để đánh giá mức độ nhận thức học sinh từ có điều chỉnh phù hợp - Các u cầu học cũ; giáo viên đƣa nội dung cốt lõi sở hƣớng dẫn học sinh phát triển khắc sâu kiến thức -u cầu chuẩn bị cho Tự rút kinh nghiệm qua dạy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 47 http://www.lrc-tnu.edu.vn 48 - Về hình thức trình bày: Khơng quy định cứng nhắc, giáo viên lựa chọn hình thức cho đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học, tiện lợi sử dụng đồng + Đầu năm học tổ chun mơn nhân viên thƣ viện liên hệ với cơng ty sách thiết bị trƣờng học, hàng sách để lấy danh mục sách tham khảo, tài liệu có nghiệp tham khảo Kế hoạch giảng đóng thành (viết tay), kẹp thành + Tổ chức để giáo viên lựa chọn tài liệu theo u cầu mơn học: danh mục sách kẹp (đánh máy), tài liệu hỗ trợ cho kế hoạch giảng nhƣ phiếu học tập, phiếu tham khảo, tài liệu tham khảo đƣợc đƣa đến tổ, giáo viên đăng kí theo nhu cầu trắc nghiệm, phiếu hƣớng dẫn thực hành… đính kèm Tồn hồ sơ để cá nhân, phù hợp với mơn, lớp dạy cặp + u cầu tài liệu mới, giáo viên có đầy đủ tài liệu phục vụ cho cấp - Lấy ý kiến giáo viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy giáo dục góp ý xây dựng, hồn thiện mẫu hồ sơ học để tiện lợi sử dụng có thay đổi phân cơng chun mơn - Tổ chức thảo luận theo nhóm giáo viên (theo mơn học) để giáo viên chia sẻ Bƣớc 5: Xin ý kiến chun gia: Đội ngũ chun gia tổ trƣởng chun với thơng tin, kinh nghiệm….tạo điều kiện giáo viên giỏi giúp giáo viên mơn, giáo viên giỏi, chun viên phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo yếu, thành lập thƣ viện giảng dùng chung cho tồn trƣờng Hoạt động giúp Tỉnh Thái Ngun, lãnh đạo trƣờng trung học phổ thơng tỉnh Thái Ngun cho giáo viên có điều kiện chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp Trong - Mời chun gia đến trƣờng dạy thử nghiệm theo cách thiết kế giảng để giáo viên học tập hoạt động cần lƣu ý tránh tƣợng cóp nhặt hồ sơ ngƣời khác dẫn đến tình trạng hồ sơ mơn học khơng sát đối tƣợng học sinh - Xây dựng số giáo án mẫu để ngƣời tham khảo (xin xem phụ lục từ trang….đến trang……) - Thống mặt chun mơn trƣớc vấn đề, nội dung khó Hoạt động giúp cho giáo viên vào nghề chƣa có kinh nghiệm dạy Bƣớc 6: Đƣa tiêu chí để thực hiện, triển khai đến tất giáo viên học giáo viên có lực hạn chế có điều kiện học tập đòng thời phát * Điều kiện thực biện pháp huy trí tuệ tập thể cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học - Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức đầy đủ vai trò hồ sơ mơn học hoạt động dạy - học - Tổ chức giao lƣu chun mơn với đơn vị trƣờng có bề dày thành tích dạy học, đặc biệt tiếp cận với giảng điện tử Hoạt động cần phải tổ - Có đội ngũ chun gia: Có trình độ chun mơn giỏi, nghiệp vụ sƣ phạm vững vàng, có khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin phƣơng tiện đại hỗ trợ cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học chức thƣờng xun, mời chun gia sƣ phạm lên trƣờng tập huấn cách soạn giảng theo u cầu đổi - Thƣờng xun mở chun đề đổi phƣơng pháp dạy học để giáo - Đảm bảo điều kiện thời gian, sở vật chât, tài Ví dụ: Kế hoạch giảng (Phụ lục từ 61 - 79) viên có điều kiện rèn kỹ năng, bộc lộ thân - Trang bị hệ thống máy tính, phƣơng tiện hỗ trợ giáo viên xây dựng hồ sơ Biện pháp 3: Tạo điều kiện để giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học mơn học, phƣơng tiện hỗ trợ giảng dạy - thực hành hồ sơ mơn học đối tƣợng * Mục đích biện pháp tạo điều kiện để giáo viên có điều kiện mặt học sinh cụ thể để xây dựng hồ sơ mơn học nhằm phát huy tối đa lực sƣ phạm giáo viên *Nội dung: Cung cấp đủ tài liệu theo quy định, tài liệu chun khảo, tham khảo, tài liệu chun đề cho giáo viên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun - Mỗi tổ chun mơn có văn phòng sẽ, thống mát, có máy tính nối mạng Internet Giáo viên xây dựng kế hoạch giảng, tra cứu thơng tin, sƣu tầm tài liệu phục vụ cho cơng tác văn phòng tổ http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 49 50 - Có phòng học mơn để giáo viên có điều kiện thử nghiệm kế hoạch Thơng qua hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm thu thơng tin ngƣợc cơng tác giảng thực hành thí nghiệm minh hoạ, ví dụ minh hoạ trƣớc tiến hành dạy xây dựng hồ sơ mơn học Từ giúp cho tổ chun mơn, hiệu trƣởng nhà trƣờng học Trên sở điều chỉnh kế hoạch giảng cho phù hợp với điều kiện phát huy ƣu điểm, khắc phục nhƣợc điểm để cơng tác xây dựng hồ sơ mơn thực kế hoạch giảng trƣớc đối tƣợng học sinh học ngày tốt - Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học cơng nghệ thơng tin phƣơng tiện rút ngắn khoảng cách vùng miền nhanh Cơng nghệ thơng tin hỗ trợ giáo viên cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học, đồng thời hỗ trợ giáo viên dạy học, góp phần tạo nên hấp dẫn giảng - Tạo điều kiện thời gian cho giáo viên Nếu bố trí phân cơng giáo viên dạy khối, số lƣợng giáo án phải soạn giảm, kế hoạch dạy học mơn phải lập cho khối; thời khố biểu xếp khoa học vừa để có lợi cho ngƣời học vừa để giáo viên có ngày nghỉ dạy để soạn Nhƣ giáo viên có thời gian đầu tƣ cho cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học * Nội dung, quy trình thực biện pháp Bƣớc 1: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lƣợng hồ sơ mơn học - Tiêu chí đánh giá kế hoạch dạy học mơn: Đánh giá việc xác định để xây dựng kế hoạch; điều kiện thực kế hoạch; tiêu phấn đấu; biện pháp thực kế hoạch; kế hoạch chi tiết có đảm bảo đạt mục đích kế hoạch có tính khả thi - Tiêu chí đánh giá kế hoạch giảng (giáo án) Các chuẩn Hình thức * Điều kiện thực - Về đội ngũ: Cần có đội ngũ đủ số lƣợng, đồng cấu Có nhân viên Mục tiêu thƣ viện, có kỹ thật viên máy tính u cầu Soạn mẫu, trình bày sạch, đẹp, khoa học, tiện dụng Xác định đúng, đầy đủ mục tiêu giảng theo mức ba mặt: Kiến thức, kỹ năng, tƣ thái độ, xác định rõ kiến thức trọng tâm + Thầy: Chuẩn bị kế hoạch giảng, phƣơng tiện phục vụ giảng - Nhà trƣờng thực tự chủ tài chính, đầu năm học giao kinh phí đến tổ chun mơn để Tổ chủ động mua đủ sách tham khảo, tài liệu theo u cầu - Xây dựng mơi trƣờng nhà trƣờng thân thiện, đồng nghiệp thân ái, sẵn sàng dạy học tập lớp học; xác định đặc điểm đối tƣợng học sinh Chuẩn bị học bài: Trình độ, tâm lý Giao nhiệm vụ cho học sinh, Thầy trò nguồn tài liệu, định hƣớng tiếp cận để học sinh chuẩn bị trƣớc giúp đỡ lẫn Mơi trƣờng tốt phát huy cao độ sức mạnh tập thể, tạo điều kiện học mới, cho cá nhân phấn đấu trƣởng thành + Trò: Chuẩn bị cho học theo u cầu giáo viên - Đảm bảo kinh phí, sở vật chất phục vụ buổi sinh hoạt chun đề Bố cục Biện pháp 4: Tổ chức kiểm tra đánh giá sản phẩm, kết hợp cơng tác thi đua khen thƣởng Nội dung * Mục đích biện pháp: Làm cho giáo viên hiểu rõ hồ sơ mơn học kết hồ sơ mơn học hình thức ý học sách giáo khoa; với đối tƣợng học sinh năng, hứng thú, kinh nghiệm đối tƣợng học sinh; phù hợp với với kiểu bài, mơn học đồng thời có khả cao đạt mục tiêu đề sinh, khơng phù hợp với phƣơng tiện hỗ trợ giảng dạy khả giáo viên http://www.lrc-tnu.edu.vn Đầy đủ nội dung, kiến thức xác hệ thống, phù hợp Phƣơng pháp phƣơng tiện thực hiện; phù hợp với trình độ giáo viên; phù hợp tránh tình trạng cóp nhặt hồ sơ ngƣời khác dẫn đến khơng phù hợp đối tƣợng học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun cho phần, hoạt động hợp lý Lựa chọn, phối hợp phƣơng pháp hợp lý, phù hợp với khả tinh trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sản phẩm mang dấu ấn cá nhân kết lao động sƣ phạm sáng tạo ngƣời giáo viên Khắc phục tình trạng Kết cấu soạn chặt chẽ, rõ ràng, khoa học, phân phối thời gian Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 51 Các chuẩn http://www.lrc-tnu.edu.vn 52 Kết đánh giá phải đƣợc dùng để đánh giá thi đua giáo viên; đánh u cầu Các hoạt động học phải đƣợc giáo viên hoạch định rõ ràng: Mục tiêu cần đạt, phƣơng pháp tiếp cận, thực hiên tài giá xếp loại cơng chức, viên chức; hoạt động liệu, phƣơng tiện nào, định hƣớng giáo viên hoạt động Phƣơng tiện hỗ trợ hoạt động lƣợng tốt phải đƣợc đƣa vào thƣ viện nhà trƣờng để ngƣời tham khảo Liên hệ thực tế Đảm bảo tính giáo dục, liên hệ thực tế, đảm bảo tính tích hợp giáo dục (nếu có) tránh áp đặt, tùy tiện Kế hoạch + Kiểm tra, đánh giá đầu học: Kiểm tra cũ, kiểm tra chuẩn bị học sinh cho + Kiểm tra học: Đánh giá mức độ học tập học sinh Thiết kế Bƣớc 4: Giới thiệu nhân rộng hồ sơ chất lƣợng tốt: Sau kiểm tra hồ sơ chất Bƣớc 5: Phối hợp với tổ chức làm tốt cơng tác thi đua khen thƣởng: Thấm nhuần lời dạy Bác Hồ: "Thi đua u nƣớc, u nƣớc phải thi đua, ngƣời thi đua ngƣời u nƣớc" Với tinh thần nhƣ vậy, ngƣời hăng hái thực nhiệm vụ - Thực chất phong trào thi đua thực biện pháp tâm lýxã hội quản lý nhằm động viên kích thích tinh thần đối tƣợng bị quản lý đánh giá phần chuẩn bị học sinh + Kiểm tra, đánh giá cuối học: Đánh giá mức độ đạt mục tiêu sau học Đối với Các trang trình chiếu đảm bảo truyền tải nội dung, phƣơng pháp - Ngay từ đầu năm học tổ trƣởng chun mơn với Ban chấp hành Cơng giảng có ứng dạy học, đảm bảo tính mơ phạm, mỹ quan dụng cơng - Khơng lạm dụng hiệu ứng phần mềm PowerPoint nghệ thơng tin phần mềm hỗ trợ khác đồn dự thảo tiêu chí thi đua Trong tiêu chí thi đua nêu rõ “chiến sĩ thi đua sở Trong cá nhân có "cái tơi" ln muốn khẳng định vị trí vai trò tập thể, phong trào thi đua “mảnh đất tốt” cho tơi bộc lộ phải có hồ sơ chun mơn xếp loại tốt” Mục đích gắn quy chế chun mơn vào tiêu chí thi đua khiến cho giáo viên thực quy chế chun mơn với tinh thần thoải mái, hăng hái, phấn khởi - phƣơng pháp quản lý hành dạy Bƣớc 2: Thành lập hội đồng thẩm định tiêu chí (mời chun gia) học đƣợc mềm hóa - Dự thảo tiêu chí thi đua đƣợc đem hội nghị cán bộ, cơng chức, viên chức Bƣớc 3: Tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ mơn học - Kế hoạch đánh giá hồ sơ mơn học: Xây dựng từ đầu năm học, chia thảo luận Mọi ngƣời góp ý xây dựng để hồn thiện tiêu chí Khi tiêu chí thi đua thành đợt, gắn với kiểm tra tồn diện giáo viên, kiểm tra theo đơn vị tổ, đƣợc thơng qua cán bộ, cơng chức, viên chức cảm thấy ý chí, nguyện vọng kiểm tra đồng loạt tồn trƣờng - Tổ chức lực lƣợng kiểm tra: Tổ trƣởng, tổ phó chun mơn, phối hợp với tổ hồ sơ nghiệp vụ sƣ phạm - u cầu kiểm tra: Đánh giá xác, khách quan, cơng Trong q trình kiểm tra phải có biên ghi nhớ, khơng nên phê trực tiếp vào hồ sơ mơn học - Sử dụng kết kiểm tra, đánh giá: Kết kiểm tra phải đƣợc thơng tin kịp - Các cá nhân đăng ký thi đua từ đầu năm học - Để bình xét thi đua cơng bằng, xác, cần tiến hành theo dõi hoạt động giáo viên theo phƣơng thức bên: Ban giám hiệu, tổ hành - quản trị, tổ chun mơn Giao ban đầu tuần phận theo dõi gửi kết đến trƣởng ban thi đua Tổ trƣởng tổ dự giao ban nắm bắt tình hình thơng báo lại đến tổ viên để họ kịp thời phát huy ƣu điểm, khắc phục nhƣợc điểm thời đến cá nhân giáo viên đƣợc kiểm tra để họ điều chỉnh cơng tác xây dựng hồ sơ - Gắn liền với cơng tác thi đua chế độ khen thƣởng, khen thƣởng mơn học; thơng tin kịp thời đến nhà quản lý để điều chỉnh hoạt động quản lý cơng hình thức biểu phƣơng pháp kinh tế quản lý giáo dục nhằm mục đích tác xây dựng hồ sơ mơn học động viên, khuyến khích ngƣời làm việc tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 53 54 + Tổng kết đợt thi đua có đánh giá xếp loại xác, cơng bằng, dân chủ * Phương pháp khảo nghiệm có phần thƣởng xứng đáng, kịp thời động viên giáo viên có thành tích cơng - Trƣng cầu ý kiến chun gia tác xây dựng hồ sơ mơn học - Trƣng cầu ý kiến giáo viên giỏi có kinh nghiệm giảng dạy + Phối hợp với Đồn niên khen thƣởng giáo viên thuộc đối tƣợng đồn viên có hồ sơ mơn học tốt Nhân rộng hồ sơ có chất lƣợng chi đồn - Trƣng cầu ý kiến cán quản lý trƣờng THPT - Trƣng cầu ý kiến chun viên Phòng Giáo dục trung học- Sở Giáo dục Đào Tạo Thái Ngun giáo viên + Phối hợp với Cơng đồn khen thƣởng cơng đồn viên có hồ sơ chun mơn chất lƣợng cao * Kết khảo nghiệm Chúng tơi sử dụng mẫu phiếu M3 để trƣng cầu ý kiến, kết thu đƣợc thể + Đề nghị Hội đồng thi đua khen thƣởng nhà trƣờng khen thƣởng giáo viên có hồ sơ chun mơn tốt số liệu bảng Bảng 5: Kết trưng cầu ý kiến khảo nghiệm biện pháp quản lý tổ + Đề nghị hội cha mẹ học sinh tặng q động viên giáo viên có hồ sơ mơn học tốt trưởng chun mơn cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học * Điều kiện thực - Có đội ngũ chun gia sƣ phạm giỏi Biện pháp quản lý - Tổ trƣởng chun mơn có trình độ chun mơn giỏi, tâm huyết với nghề, có uy tín với đồng nghiệp - Hiệu trƣởng điều hành mối quan hệ phối hợp tổ trƣởng chun mơn, Ban kiểm tra nội trƣờng học, Hội đồng thi đua khen thƣởng, tổ hồ sơ -nghiệp vụ sƣ phạm - Sử dụng kết kiểm tra, đánh giá cơng bằng, hợp lý 3.3 Khảo nghiệm biện pháp * Mục đích khảo nghiệm Chúng tơi tiến hành khảo nghiệm nhằm kiểm tra tính đắn, tính khả thi biện pháp quản lý tổ trƣởng chun mơn cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Chúng tơi tiến hành khảo nghiệm thơng qua việc trƣng cầu ý kiến chun gia ơng bà tổ trƣởng, tổ phó tổ chun mơn, ơng bà hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng nhà trƣờng trƣờng THPT tỉnh Thái ngun, chun viên phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo Thái Ngun Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Mức độ Mức độ Cần Khơng Rất khả Khơng Khả thi thiết cần thiết thi khả thi SL % SL % SL % SL % SL % SL % hoạt động dạy học, 17 vai trò hồ sơ mơn học dạy học 85 15 0 16 80 20 18 90 10 0 16 80 20 19 95 0 16 80 20 0 15 75 25 0 15 75 25 0 Nâng cao nhận thức giáo viên Bồi dƣỡng, tập huấn quy trình, buớc xây dụng hồ sơ mơn học Tạo điều kiện để giáo viên biên soạn giáo án tài liệu giảng dạy * Đối tượng khảo nghiệm Rất cần Tổ chức kiểm tra đánh giá sản phẩm, kết hợp biện pháp thi đua khen thƣởng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 55 http://www.lrc-tnu.edu.vn 56 Phân tích số liệu bảng chúng tơi có nhận xét sau đây: Kết luận chƣơng Trên sơ nghiên lý luận khảo sát thực trạng, chúng tơi xây dựng * Về mức độ cần thiết Cả biện pháp đề xuất đƣợc đánh giá mức độ cần thiết cao Có 75% cán quản lý đƣợc hỏi cho ý kiến biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học cần thiết Còn lại cán quản lý đƣợc hỏi cho ý kiến biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học cần thiết Khơng có ý kiến cho khơng cần thiết Điều cho thấy, ngƣời đƣợc hỏi ý kiến cho bốn biện pháp mà chúng tơi đƣa cần thiết để áp dụng vào việc quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng trung học phổ thơng giai đoạn đƣợc bốn biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học gồm biện pháp: Nâng cao nhận thức giáo viên vai trò hồ sơ mơn học dạy học; quy trình xây dụng hồ sơ mơn học; điều kiện để giáo viên biên soạn giáo án tài liệu giảng dạy; kiểm tra đánh giá sản phẩm, kết hợp cơng tác thi đua khen thƣởng Các biện pháp có mối quan hệ thống nhất, biện chứng cần phải đƣợc tiến hành đồng Làm tốt biện pháp tác động nhận thức tạo tiền đề cho thực biện pháp lại Bốn biện pháp đƣợc khảo nghiệm đƣợc đánh giá có tính khả thi cao Đây điều kiện thuận lợi để nhà trƣờng quan tâm, phát huy, áp dụng vào thực * Về tính khả thi tiễn quản lý, tổ chức thực cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Cả biện pháp đề xuất đƣợc đánh giá có tính khả thi cao Có 75% cán quản lý đƣợc hỏi cho ý kiến biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học khả thi Còn lại cán quản lý đƣợc hỏi cho ý kiến biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học khả thi Khơng có ý kiến cho khơng khả thi Điều cho thấy, ngƣời đƣợc hỏi ý kiến cho bốn biện pháp mà chúng tơi đƣa khả thi áp dụng vào việc quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giai đoạn Nhƣ vậy, kết khảo nghiệm chun gia cán quản lý trƣờng THPT, chun viên phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo Thái Ngun phản ánh ý nghĩa thiết thực biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Kết nói lên nhận thức theo chiều hƣớng tốt cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Việc quản lí cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học theo biện pháp quản lý nêu cấp thiết khả thi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 57 58 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Biện pháp 2: Tập huấn quy trình xây dụng hồ sơ mơn học Biện pháp 3: Tạo điều kiện để giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học Kết luận Biện pháp 4: Tổ chức kiểm tra đánh giá sản phẩm, kết hợp cơng tác thi đua 1.1 Hoạt động dạy học - giáo dục hoạt động chủ yếu nhà trƣờng Yếu tố định chất lƣợng hoạt động dạy học lực ngƣời giáo viên Năng lực dạy học ngƣời giáo viên biểu lực chuẩn bị, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá Đặc biệt lực tự nghiên cứu giáo viên Năng lực giáo viên đƣợc thể q trình chuyển hố sƣ phạm - q trình chuyển hố tri thức khoa học thành tri thức dạy học Để hoạt động dạy học - giáo dục trƣờng trung học phổ thơng đạt chất lƣợng hiệu quả, đòi hỏi cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên phải đƣợc tiến hành cách khoa học đáp ứng u cầu đổi mới, phù hợp với đối tƣợng học sinh điều kiện dạy học 1.2 Hồ sơ mơn học có vai trò định thành cơng việc đổi phƣơng pháp dạy học học, kế hoạch giảng phải đƣợc chuẩn bị chu đáo, có tính khả thi cao giảng thành cơng Quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến tới đối tƣợng, khách thể quản lý nhằm thực mục tiêu nâng cao chất lƣợng hồ sơ mơn học góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học 1.3 Thực trạng quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học trƣờng THPT Bình n năm qua có nhiếu điểm tốt, có tác dụng nâng cao chất lƣợng dạy - học; Cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học giáo viên trở thành nề nếp, thói quen tốt nhiên quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học t bộc lộ tồn đòi hỏi có hệ thống biện pháp quản lý đồng để nâng cao chất lƣợng hồ sơ mơn học, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học 1.4 Để nâng cao chất lƣợng hồ sơ mơn học cần phải thực đồng biện pháp quản lý sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức giáo viên hoạt động dạy học, vai trò khen thƣởng 1.5 Tính khả thi bốn biện pháp quản lý tổ trƣởng chun mơn với cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học đƣợc khảo nghiệm, kết khảo nghiệm phản ánh ý nghĩa thiết thực biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Một số khuyến nghị 2.1 Đối với Chính phủ Có sách ƣu tiên cho giáo viên cơng tác lâu dài miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 2.2 Đối với Bộ giáo dục Đào tạo - Cần tạo điều kiện để giáo viên có thời gian chuẩn bị hồ sơ mơn học cách giảm số tiết dạy tuần - Cần tăng số tiết cho chức danh tổ trƣởng chun mơn để họ có đủ thời gian làm cơng tác quản lý tổ - Cần có thêm văn đạo, hƣớng dẫn cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học cụ thể 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo - Cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học phạm vi tồn tỉnh - Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra hồ sơ mơn học 2.4 Đối với nhà trường - Cán quản lý, giáo viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng hồ sơ mơn học việc nâng cao chất lƣợng dạy - học - Triển khai đồng biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học; tạo điều kiện tài chính, sở vật chất phục vụ cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học hồ sơ mơn học dạy học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 59 http://www.lrc-tnu.edu.vn 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 Trung tâm Từ điển Ngơn ngữ Hà Nội, Việt Nam (1992), Từ điển Tiếng Việt 18 Nguyễn Thị Tính, Kế hoạch Bài giảng quản lý chun mơn nhà trường Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Kiểm (2005), Lý luận dạy học trường trung học sở, NXBĐHSP 20 Trƣờng cán quản lý, Viện khoa học giáo dục (1994), Cơ sở lý luận Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Cơng văn quy định đánh giá xếp loại dạy số 10227/ THPT ngày 11 tháng năm 2001 19 Nguyễn Cảnh Tồn, Phát huy việc tự học trƣờng phổ thơng http://www.chungta.net khoa học quản lý giáo dục 21 Phạm Hữu Tòng (2007), Dạy học vật lý trường phổ thơng theo định hướng Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục cấp THPT ban hành kèm theo định số 16/2006QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Điều lệ trường phổ thơng, Ban hành kèm theo Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý giáo dục Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện hội nghị BCHTW khóa VIII Nguyễn Văn Hộ, Đặng Quốc Bảo (2004), Khái lược khoa học quản lý, ĐHSP Đặng Thành Hƣng (2002), Dạy học đại lý luận, biện pháp, kỹ thuật, NXB Trần Kiểm (1997), Khoa học quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn định số 07/ 2007/ BGDĐT phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo tư khoa học, NXB Đại học Sƣ phạm 22 Nguyễn Cảnh Tồn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo Học dạy cách học, NXB Đại học Sƣ phạm triển khai chương trình, SGK trường THPT năm 2005-2006 23 Đổi PPDH: Chấm dứt hồn tồn Đọc - Chép http://www.xã luan.com) 24 Paul Ramsden: Learning to teach in HigheEducation Reutledge London ĐHQG Hà Nội 10 Nguyễn Hữu Lƣợng (2002), Dạy học hợp quy luật hoạt động trí óc, NXBVHTT, Hà Nội 11 NXB Lao Động (2005), Hà Nội, Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 12 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học, Hà Nội 13 Phạm Hồng Quang, Đề cương giảng Lý luận dạy học dùng cho học viên cao học 14 Phạm Hồng Quang (2003), Tổ chức dạy học cho học sinh dân tộc, miền núi, NXB Đại học Sƣ phạm 15 Phạm Hồng Quang (2005), "Vấn đề xây dựng kế hoạch giảng đại học", Tạp chí Giáo dục (số 106) 16 Sở Giáo dục Đào tạo Thái ngun (2000), Cơng văn số 1060/TTrGD THPT việc quy định hồ sơ chun mơn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 61 62 Giới thiệu PHỤ LỤC Phụ lục Hoạt động giáo viên học sinh Tiết 45.46 (văn 12 chương trình nâng cao) Ngày soạn: ………… , Ngày dạy ……………… AI Đà ĐẶT TÊN CHO DỊNG SƠNG? I Mục tiêu học Kiến thức: Cảm nhận đƣợc vẻ đẹp, chất thơ cảnh sắc thiên nhiên xứ Huế, đặc biệt sơng Hƣơng; thấy bề dày lịch sử, bề dày văn hóa Huế nét dun dáng riêng tâm hồn ngƣời vùng đất cố đơ; nét đặc sắc nghệ thuật phong cách nghệ thuật kí Hồng Phủ Ngọc Tƣờng Kĩ năng: Đọc hiểu theo thể loại Thái độ: Bồi dƣỡng tình u, trân trọng với vẻ đẹp tâm hồn ngƣời q hƣơng, đất nƣớc II Phương tiện thực Sách giáo khoa, sách giáo viên, máy chiếu Projector, máy chiếu vật thể, mạng Internet, Tài liệu Bồi dƣỡng giáo viên Thực chƣơng trình Sách giáo khoa 12 THPT năm 2008, Tƣ liệu văn học 12 tài liệu liên quan III Cách thức tiến hành Sử dụng kết hợp phƣơng pháp: Nêu vấn đề, giảng bình, đàm thoại kết hợp với trao đổi, thảo luận, thực hành u cầu cần đạt I Tìm hiểu chung (25 phút) Vài nét tác giả (10 phút) - Sinh 1937 thành phố Huế (q gốc ? Qua phần tiểu dẫn, em gthiệu làng Bích Khê - Triệu Long - Triệu Phong đơi nét Hồng Phủ Ngọc Tường - Quảng Trị) - 1960, tốt nghiệp khóa I trƣờng ĐHSP Sài Gòn, 1964 nhận cử nhân triết ĐH Văn khoa Huế; từ 1960-1966, dạy học Quốc Học Huế - 1966 - 1975, li lên chiến khu, tham gia kc chống Mĩ - Ơng Tổng thƣ kí Hội Văn học nghệ thuật Trị Thiên - Huế, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tổng biên tập tạp chí Sơng Hƣơng, Cửa Việt - Một số tác phẩm: Ngơi đỉnh Phu ?Nét bật sáng tác tác Văn Lâu, Rất nhiều ánh lửa, Ai đặt tên giả cho dòng sơng?, Ngọn núi ảo ảnh - Sự kết hợp nhuần nhuyễn chất trí tuệ trữ tình, nghị luận sắc bén với tƣ đa chiều vốn kiến thức sâu rộng, lối viết hƣớng nội, say đắm, tài hoa  Năm 2007, ơng vinh dự đƣợc trao tặng Giải thƣởng Nhà nƣớc văn học nghệ thuật IV Tiến trình dạy học 2.Văn bản( 15 phút ) Ổn định tổ chức, kiểm tra cũ - Ổn định tổ chức: - Kiểm tra cũ: (5) Những biểu cụ thể phong cách văn học, lấy ví dụ phân tích làm rõ nét riêng lựa chọn, xử lí đề tài nhà văn, nhà thơ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn - Thể loại bút kí ? Văn thuộc thể loại nào, hồn cảnh sáng tác vị trí đoạn trích - Bài kí đƣợc viết Huế 4.1.1981, in tập Ai đặt tên cho dòng sơng? - Đoạn trích nằm phần lời kết tồn tác phẩm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 63 http://www.lrc-tnu.edu.vn 64 Hoạt động giáo viên học sinh u cầu cần đạt Hoạt động GV HS u cầu cần đạt ? Nhà văn sử dụng biện pháp nghệ thuật gíá trị biểu đạt ? Tại sao, tác giả thường chọn thể loại sáng tác  Bằng nghệ thuật so sánh, nhân hóa, liên tƣởng, tgiả đem đến cho ngƣời đọc vẻ đẹp sơng Hƣơng nơi thƣợng nguồn: "bản trƣờng ca rừng già", "cơ gái Di gan phóng khống man dại" "bản lĩnh gan dạ, tâm hồn tự sáng" - Bút kí gần với báo chí, gần với h.thực đời sống, "tơi nói tùy thích diễn tâm hồn trải nghiệm đẹp khổ đau nữa"; "Với Hồng Phủ Ngọc Tƣờng viết lẽ sống cách để ơng nói lên thật đời ? Hình ảnh so sánh sơng Hương với trường ca rừng già, gái Di gan + Cái nhìn mẻ, độc đáo nhà gợi lên em điều văn nửa ngƣời biết đến sơng Hƣơng ? Cảm nhận chung em tìm hiểu đoạn trích - Vẻ đẹp sơng Hƣơng sơng Hƣơng dƣới nhìn, khám phá đa chiều Hồng Phủ Ngọc Tƣờng Sơng Hƣơng biểu tƣợng tcả vẻ đẹp cảnh ngƣời đất đế II Đọc hiểu (55 phút) Chúng ta đến với mạnh mẽ, đắm say sơng Hƣơng phía thƣợng nguồn tâm hồn rào rạt nhạy cảm, liên tƣởng tự do, với dòng sơng, ta xi hạ lƣu Vẻ đẹp sơng Hương qua cảnh sắc thiên nhiên (28 phút) ? Tại nói sơng Hương vẻ đẹp cảnh người đất đế ?Vì nói "sơng Hương thuộc - Sơng Hƣơng gắn liền với Huế  nét độc đáo lí thú cách thể thành phố tác giả ? Dòng sơng qua lăng kính nhà văn miêu tả, khắc họa - Khi qua lòng Trƣờng Sơn: + rầm rộ bóng đại ngàn + mãnh liệt qua ghềnh thác + cuộn xốy nhƣ lốc + dịu dàng, say đắm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn ? Rừng già Trường Sơn khơng tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ, phóng khống man dại mà tạo vẻ đẹp khác sơng Hương, - Rừng già Trƣờng Sơn làm tính dòng sơng thiếu nữ, chế ngự để trở thành ngƣời mẹ phù sa vùng văn hóa châu thổ kinh thành cổ ?"Phải nhiều kỉ qua đi, người tình hoa dại", cho ta biết điều sơng - Sơng Hƣơng phía trung lƣu, hạ lƣu: Hương trước đến đồng Vẻ đẹp đa chiều đầy biến ảo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 65 Hoạt động giáo viên học sinh 66 u cầu cần đạt + Trƣớc đến đồng bằng, sơng Hƣơng trải qua thủy trình đầy gian trn, thử thách + Hình ảnh ẩn dụ "ngƣời gái đẹp" dòng sơng đƣợc đánh thức * Chuyển dòng cách liên tục, uốn theo đƣờng cong, mềm nhƣ lụa; trơi hai dãy đồi sừng sững nhƣ thành qch với điểm cao đột ngột Hoạt động giáo viên học sinh u cầu cần đạt ? Hãy biện pháp nghệ thuật + Nghệ thuật so sánh mở rộng với sơng nhà văn sử dụng phân tích để Xen, Đa np để thấy tương đồng làm rõ gíá trị biểu đạt chúng dòng sơng chảy qua lòng thủ đơ, thành phố, so với Nhê va để lắng nghe nhịp chậm buồn bâng khng, vấn vương, chút lẳng lơ, kín đáo ngập ngừng dòng sơng xi biển * Vẻ đẹp đa màu mà biến ảo * Vẻ đẹp "trầm mặc", nhƣ triết lí, cổ thi chảy dƣới chân rừng thơng u tịch âm hƣởng tiếng chng chùa Thiên Mụ * Vẻ đẹp "vui tƣơi" qua bãi bờ xanh biếc * Vẻ đẹp "mơ màng sƣơng khói", rời xa dần thành phố ? Để làm bật vẻ đẹp sơng Hương thiên nhiên ngoại Huế, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật  Tác giả vừa kể, vừa tả - chủ yếu gợi tả, làm bật vẻ riêng sơng Hƣơng nhìn tinh tế, lãng mạn - dòng sơng nhƣ đƣờng kiếm tìm ngƣời tình nhân đích thực câu chuyện tình u đẹp nhƣ cổ tích ? Dòng sơng chảy thành phố qua nhìn nhà văn có đặc biệt - Dòng sơng qua thành phố Huế + Hình ảnh "chiếc cầu trắng non" - sắc màu cầu, ánh sáng bầu trời, có nét dịu dàng gái Huế + Dòng sơng mền hẳn nhƣ tiếng "vâng" khơng nói tình u + Trơi chậm, thực chậm n tĩnh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn ? Dòng sơng tái tình cảm tác giả Dòng sơng có lúc êm ả, hiền hòa, có phóng khống man dại, lúc lại dịu dàng trí tuệ, có biến ảo, vui tƣơi, nhƣ mặt hồ n tĩnh Sơng Hƣơng dƣới góc nhìn văn hóa, kiện lịch sử (20 phút) - Trong Dƣ địa chí có tên Linh Giang ? Tại nói sơng Hương "dòng sơng - Dòng sơng điểm tựa, bảo vệ biên thời gian ngân vang, sử viết " thùy xa xơi thời Đại Việt - Thế kỉ XVIII, vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xn gắn liền với ngƣời anh hùng Nguyễn Huệ - Thế kỉ XIX, sống với lịch sử bi tráng dân tộc với máu khởi nghĩa - Đi vào thời cách mạng tháng Tám chiến cơng rung chuyển Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 67 Hoạt động giáo viên học sinh  Tình cảm đƣợc mơ tả tình cảm thiết tha với Huế với vốn văn hóa phong phú vốn từ ngữ giàu có, đậm chất thơ tác giả http://www.lrc-tnu.edu.vn 68 u cầu cần đạt Hoạt động GV HS - Nó chứng kiến dậy tổng tiến cơng tết Mậu Thân 1968  Sơng Hƣơng gắn liền với lịch sử Huế dân tộc - "sống hết kỉ quang vinh với nhiệm vụ lịch sử nó" Trang sử thi đƣợc viết màu cỏ xanh biếc Phải sử thi mà trữ tình, anh hùng ca mà dịu dàng tƣơi mát - Dòng sơng Hƣơng dòng sơng ? Sơng Hương khơng mang vẻ đẹp thơ ca nhạc họa cảnh sắc thiên nhiên, lịch sử mà “Con sơng dùng dằng, sơng khơng tái góc độ chảy Sơng chảy vào lòng nên Huế sâu” + Thay màu thực bất ngờ + Từ tha thiết mơ màng nhiên hùng tráng + Từ nỗi quan hồi vạn cổ thơ bà Huyện Thanh quan đột khởi thành sức mạnh phục sinh tâm hồn thơ Tố Hữu +Sơng Hƣơng Kiều nhìn Tố Hữu  Mỗi nhà thơ có khám phá riêng sơng Hƣơng - Sơng giống nhƣ tài nữ đánh đàn - liên tƣởng phong phú nhà văn xuất phát từ độ nhạy thẩm âm, hiểu biết sâu sắc âm nhạc Huế ? Theo tác giả, âm nhạc cổ điển + Từ liên tƣởng nét tƣơng đồng Huế hình thành từ đâu cảnh sắc thiên nhiên thơ Nguyễn Du tính cách nàng Kiều với cảnh ngƣời nơi sơng Hƣơng núi Ngự, tác giả nhớ tới Nguyễn Du bao năm lênh đênh qng sơng này, với phiến trăng sầu đàn suốt đời Kiều ảnh hƣởng Tứ Đại Cảnh u cầu cần đạt Tổng kết (7 phút) - Nghệ thuật: + Liên tƣởng, tƣởng tƣợng phong phú, câu văn giàu hả, sử dụng nhiều biện pháp tu từ + Kết hợp hài hòa cảm xúc trí tuệ, chủ quan khách quan ? Điều tạo nên sức hấp dẫn sức sống kí + Sức hấp dẫn tơi (tình u nhà văn với sơng Hƣơng qúa trình dâng tặng, khám phá hồn thiện mình.) - Nội dung: Sơng Hƣơng với vẻ đẹp, chất thơ mang bề dày lịch sử, văn hóa Huế tâm hồn ngƣời đất cố Củng cố ? Cách giải thích tên sơng, đặt tiêu đề k.thúc câu hỏi, gợi lên điều Hướng dẫn học sinh học bài: Viết đoạn văn ngắn kí Ai đặt tên cho dòng sơng V Tự rút kinh nghiệm sau dạy: Sau soạn xong kế hoạch giảng giáo viên chuyển sang trang trình chiếu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 69 70 Trong q trình thực dạy lớp giáo viên cần phối hợp nhịp nhàng nói, trình chiếu, ghi bảng (nếu cần) trang chủ đƣợc liên kết với trang: 1.Vài nét tác giả -Sinh 1937 thành phố Huế -1960, Căn Tốt nghiệp vàoĐHSP, phần 1964 nhận cử nhân triết; từ 1960tiểu dẫn 1966, dạy học Quốc Học Huế hiểu biết -1966 - 1975, li lên chiến khu, mình, em giới tham gia kc chống Mĩ thiệu vài nét -2007, ơng đƣợc trao tặng Giải nhà văn Ho àng thƣởng Nhà nƣ ớc văn h ọc nghệ Phủ Ngọc Tƣờng thuật Hồng Phủ Ngọc Tƣờng Trang chủ trình chiếu Ai đặt tên cho dòng sơng ? (T - Hoàng Phủ Ngọc T ường) Tác phẩm I.Tìm hiểu chung Vài nét vè tác giả 2.Văn Đoạn trích thuộc thể loại văn -Thể loại bút kí vị trí tác phẩm -Bài kí đƣợc viết Huế 4.1.1981, in tập Ai đặt tên cho dòng sơng ? -Đoạn trích nằm phần lời kết phẩm Sơn khơng Rừng giàtác Trƣờng đem đến vẻ đẹp phóng II.Đọc hiểu CảmHƣơng nhậnqua em tìm hiểu 1.Vẻ đẹp Sơng cảnh sắckhi thiên nhiên khống, mạnh mẽ,đoạn man trích dại mà -Sơng Hƣơng gắn liền với Huế mang đến cho sơng -Khi qua lòng Trƣờng Sơn Hƣơng vẻ đẹp khác,đất đóđếlàđơgì Tại nói sơng Hương làdu vẻ đẹp cảnh người -Sơng Hƣơng đến trung -Dòng sơng thành phố Huế 2.Sơng Hương góc nhìn văn hố, kiện lịch sử Ngơi đỉnh Phu Văn Lâu Rất nhiều ánh lửa Ai đặt tên cho dòng sơng ? Bản di chúc cỏ lau Nhàn đàm Miền gái đẹp Những dấu chân qua thành phố Nét bật sáng tác nhà văn Sự kết hợp nhuần nhuyễn chất trí tuệ trữ tình, nghị luận sắc bén với tƣ đa chiều vốn kiến thức sâu rộng, lối viết hƣớng nội, say đắm, tài hoa 3.Tổng kết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 71 72 1.Vẻ đẹp Sơng Hƣơng qua cảnh sắc thiên nhiên -Khi qua lòng Trƣờng Sơn trƣờng ca rừng già rầm rộ bóng đại ngàn mãnh liệt qua ghềnh thác cuộn xốy nhƣ lốc” dịu dàng, say đắm gái Di gan Từ Hãysochỉsánh, nhân hóa, liên biện pháp tƣởng, tác giả nghệthấy thuậtvẻ cho đƣợc sử dụng đẹp mãnh liệt, hoang dại.trị giá biểucủa đạtsơng -Cái nhìn mẻ, độc đáo nửa ngƣời biết đến Hƣơng: lĩnh gan dạ, tâm hồn tự sáng Hình ảnh so sánh sơng Hƣơng với trƣờng ca rừng già gái Di gan gợi lên em điều 1.Vẻ đẹp Sơng Hương qua cảnh sắc thiên nhiên -Khi qua lòng Trƣờng Sơn: mãnh liệt, hoang dại, dịu dàng, say đắm -Trên đƣờng vào thành phố rời khỏi kinh thành: dịu dàng trí tuệ +Trải qua thủy trình đầy gian trn, thử thách Nghệ thuật Để làm kể, +Hình ảnh "ngƣời gái đẹp" → ẩn dụ tả vẻ- đẹp chủcủa yếu bật +Chuyển dòng cách liên tục, uốn mình, mềm gợi tả, làm sơng Hương nhƣ lụa ; trơi hai dãy đồi với điểm vẻ riêng cao đột ngột sơng nhiên Hƣơng thiên +Vẻ đẹp đa màu mà biến ảo sơng nhƣ ngoại Huế, +Vẻ đẹp "trầm mặc", nhƣ triết lí, cổ thi kiếm tác giả sửtìm +“ vui tƣơi" qua bãi bờ xanh biếc ngƣời dụng biện tình +Vẻ đẹp "mơ màng sƣơng khói" nhân pháp nghệđích -Dòng sơng thành phố Huế: thực thuậtcủa +Tạo nên vẻ đẹp cổ kính cố +Ngƣời tình dịu dàng chung thủy Dòngcảm sơngthiết đƣợc tình cảm nhƣ tác giả Tình thatáivới Huế Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.Vẻ đẹp sơng Hương qua cảnh sắc thiên nhiên -Dòng sơng thành phố Huế +Hình ảnh "chiếc cầu trắng " +Dòng sơng mền hẳn nhƣ tiếng "vâng" khơng nói tình u +TrơiDòng chậm, thực chậm n tĩnh sơng chảy +Nghệ thuật so sánh mở rộng để thành phố qua nhìn thấy tương đ ồng dòng qua nhàgiữa vănlòng có sơng chảy thủđặc , thành phố, so với Nê biệt- va đ ể lắng nghe nhịp chậm buồn bâng khng, vấn vương, 2.Sơng Hƣơng dƣới góc nhìn văn hóa, kiện lịch sử Thời Đại Việt điểm tựa, bảo vệ biên thùy Tại nói sơng "dòng sơng ThếHƣơng kỉ Thế kỉ Đến với Chứng kiến XIX,vang,Cách XVIII, thời gian ngân sử viết "cuộc mạng vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xn sống với lịch sử bi tráng dân tộc tháng Tám chiến cơng rung chuyển dậy tổng tiến cơng tết Mậu Thân 1968 Sơng Hƣơng "sống hết kỉ quang vinh với nhiệm vụ lịch sử nó" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 73 74 Ngày soạn: Ngày giảng: 2.Sơng Hƣơng dòng sơng thơ ca, nhạc họa Tiết 5, BÀI 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Thay màu thực bất ngờ Từ tha thiết mơ màng nhiên hùng tráng Sức mạnh phục sinh tâm hồn; Kiều Nỗi quan hồi vạn cổ thơ bà Huyện Sơng giống nhƣ tài nữ đánh đàn I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm đƣợc khái niệm: Cực đại, cực tiểu, cực trị, điểm cực trị đồ thị hàm số - Hiểu đƣợc Điều kiện cần để hàm số có cực trị - Vận dụng đƣợc Hai định lí điều kiện đủ đẻ hàm số có cực trị Tình u say đắm với sơng thơm – dòng sơng q hƣơng Kĩ - Áp dụng thành thạo quy tắc 1và quy tắc để tìm cực trị hàm số Về tƣ duy, thái độ - Thấy đƣợc mối liên quan cực trị hàm số khái niệm đạo hàm Tổng kết hàm số - Chủ động tiếp thu kiến thức mới, có tinh thần hợp tác học tập Liên tƣởng, tƣởng tƣợng phong phú Điều tạo sử câu nên sức dụng hấp dẫn văn sức sống nhiều giàu kí biện hình ảnh, pháp tu từ Kết hợp cảm xúc trí tuệ, chủ quan khách quan Sức hấp dẫn tơi II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Bảng phụ (Hoặc slide trình chiếu) Chuẩn bị học sinh - Kiến thức tính đơn điệu hàm số, MTBT III PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Sơng Hƣơng với vẻ đẹp, chất thơ mang bề dày lịchsử, văn hóa Huế tâm hồn ngƣời đất cố - Thuyết trình, gợi mở vấn đáp, đàm thoại, đan xen hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp Ngồi trang trình chiếu trên, có trang liên kết minh họa vẻ - Kiểm tra sĩ số học sinh đẹp sơng Hƣơng qua hình ảnh sơng Hƣơng nơi thƣợng nguồn, lòng Kiểm tra cũ: Khơng tiến hành thành phố, sơng Hƣơng nơi đồng bằng, hình ảnh sơng Hƣơng nhƣ chứng Bài nhân cho lịch sử Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 75 Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Tiếp cận định nghĩa (15p) http://www.lrc-tnu.edu.vn 76 Nội dung cần đạt 1) Khái niệm cực trị hàm số Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 2: Tìm hiểu định lý (10') 2) Điều kiện cần để hàm đạt cực trị GV: +) Cho HS quan sát lại tranh vẽ *) Định lí 1: SGK GV: Treo bảng, cho học sinh quan sát *) Định nghĩa: SGK ? Nhận xét tiếp tuyến điểm cực đại x0 Hàm số f: trả lời câu hỏi x0 điểm cực đại hàm số f HS: Trả lời Cho hàm số f có đồ thị nhƣ sau: f(x0) gọi giá trị cực đại hàm số f GV: +) Tổng qt ta thừa nhận định lí Có đạo hàm x0 x0 điểm cực tiểu hàm số f f(x0) gọi giá trị cực tiểu hàm số f Điểm cực đại điểm cực tiểu: Điểm cực trị Giá trị cực đại giá trị cực tiểu: Cực trị *) Chú ý: Đạt cực trị x0 điều kiện cần để hàm số có cực trị => f’(x0) = Điều ngƣợc lại khơng GV:? Điều ngƣợc lại định lí có khơng? (câu hỏi mang tính chất nêu vấn đề để dẫn dắt vào ví dụ) +) Giúp HS kiểm nghiệm ví dụ a) SGK xét hàm số f(x) = x3 b) SGK Tính f’(x) *) Chú ý: Hàm số f đạt cực trị x0 => c) x0 điểm cực đại(cực tiểu) hàm Tính f’(0) f’(x0) = f’(x0) khơng xác định số f điểm Lập bảng biến thiên hàm số f(x) = x3 để nhận xét cực trị HS: Chia nhóm thực đối chiếu Xét điểm x0 khoảng (a;b) thích hợp lại định lí chứa điểm x0 GV: Khẳng định diều ngƣợc lại ? So sánh giá trị hàm số x0 (x0; f(x0)) đƣợc gọi điểm cực đại(cực định lí khơng giá trị hàm số điểm x khác tiểu) đồ thị hàm số f GV: Nêu ý SGK x0 (a;b) Hoạt động 3:Tìm hiểu định lý 2(5') HS: +) Trao đổi, thảo luận, trả lời để 3) Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị GV: Xét hàm số f liên tục (a;b) *) Định lí 2: SGK tìm kiến thức x0 thuộc (a;b) GV: +) Điểm x0 có tính chất nhƣ +) Nếu f’(x) đổi dấu từ dƣơng sang âm Dẫn đắt bảng biến thiên để HS dễ x qua x0 hàm số đạt cực tiểu x0 gọi điểm cực đại hàm số f(x) hình dung nội dung định lí ? Trên hình vẽ ta có điểm cực đại nào? x +) Tƣơng tự điểm x1, x2 gọi f’(x) a x0 - b +) Nếu f’(x) đổi dấu từ âm sang dƣơng x qua x0 hàm số đạt cực tiểu x0 + điểm cực tiểu hàm số GV: Nêu ý SGK cho HS Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun f(x) http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 77 Hoạt động giáo viên học sinh 78 Củng cố (3') Nội dung cần đạt Hoạt động 4: Hình thành quy tắc (5') *) Quy tắc 1: GV: Từ định lý để tìm cực trị hàm số ta phải thực bƣớc bƣớc nào? HS: Thảo luận trả lời GV: Chỉnh sửa cho xác cho hs nêu định nghĩa SGK Hoạt động 4: Củng cố quy tắc (25') GV: Hƣớng dẫn học sinh chia nhóm để Ví dụ 1: Áp dụng quy tắc 1, tìm cực trị thực ví dụ theo quy tắc x3 hàm số: y   x2  3x  Và giá trị cực tiểu f(3) = 7 VD 3: Giải:  x, x   x, x  1, x  Do f '( x)   1, x  Ta có f ( x)   trả lời câu hỏi này) Hƣớng dẫn học sinh học (5') +) Làm tập SGKvà tập SBT - Hƣớng dẫn tập dạng: (Tìm điều kiện tham số m để hàm số có cƣc đại (cực tiểu) đểm x0 Cách 1: HS: Chia nhóm bàn bạc trao đổi để Ví dụ 2: Áp dụng quy tắc 1, tìm cực trị thực ví dụ ví dụ 2, qua hàm số: y  x nắm kiến thức hình thành kĩ năng, kĩ sảo Hoạt động 5: Hình thành củng cố quy tắc (22') GV: +) Nêu định lí +) Nêu quy tắc 2: +) Hƣớng dẫn HS thực ví dụ VD 2: Giải f’(x) = x2 - 2x - f’(x) = x = - x = từ bảng biến thiên: HS đạt cực đại x = -1 giá trị cực đại f(-1) = HS đạt cực tiểu x = - Để tìm cực trị hàm số ta dùng quy tắc quy tắc nhƣng dùng quy tắc 1, sử dụng quy tắc 2? (giáo viên u cầu học sinh nhà suy nghĩ *) Định lí 3: SGK +) f’(x0) = f’’(x0) > => f đạt cực tiểu x0 +) f’(x0) = f’’(x0) < => f đạt cực đại x0 *) Quy tắc 2: Ví dụ 3: Áp dụng quy tắc tìm cực trị hàm số: x3 y   x  3x  3 Giải: f’(x) = x2 - 2x - f’(x) = x = - x = f’’(x) = 2x - f’’(-1) = - < => HS đạt cực đại x = -1 giá trị cực đại f(-1) = f’’(3) = > => HS đạt cực tiểu x = Và giá trị cực tiểu f(3) = 7 Bước 1: Vì hàm số đạt cực đại (cực tiểu) x0 nên f(x0) = giải phƣơng trình tìm tham số m Bước 2: Thay m vừa tìm đƣợc vào hàm số kiểm tra xem có thảo mãn điều kiện đầu hay khơng thảo mãn ta chấp nhận điều kiện m, khơng loại điều kiện m Cách 2:  f ' ( x)  - Giải hệ pt  để tìm m  "   f ( x)  +) Tìm hiểu 3: GTLN GTNN hàm số IV TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ GIẢNG Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu x = 0, giá trị cực tiểu f(0) = Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 79 http://www.lrc-tnu.edu.vn 80 Điều kiện phục vụ cho cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Phụ lục MẪU M1 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐH SƢ PHẠM CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG Mức độ đáp ứng Nội dung khảo sát TT Tốt Khá TB Sách giáo khoa Sách giáo viên Tài liệu tham khảo Các loại tài liệu chun khảo, tạp chí chun ngành Họ tên: Mạng Internet Trình độ chun mơn: Phƣơng tiện hỗ trợ (Máy tính, máy in….) Năm sinh: Số năm cơng tác: Thời gian (Chỉ dùng để nghiên cứu, khơng bao hàm ý định đánh giá giáo viên) Nhằm nghiên cứu biện pháp quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học xin đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau I Thơng tin cá nhân: Chƣa đáp ứng Dạy mơn: Lớp: Số tiết dạy năm học 2008-2009: Mức độ sử dụng CSVC cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Số giáo án phải soạn năm: II Ý kiến đồng chí cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học (Đánh dấu x vào đồng chí cho thích hợp) Nhận thức tầm quan trọng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Mức độ nhận thức TT Rất quan trọng Nội dung khảo sát Khá Khơng quan quan trọng trọng Cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học có vai trò dối với việc nâng cao chất lƣợng dạy học Vai trò Kế hoạch giảng dạy hoạt động dạy học Giáo án kế hoạch cho hoạt động giáo viên học sinh học lớp Việc thể rõ hoạt động thầy - trò giao án Giáo án thể vai trò giáo viên định hƣớng cho hoạt động học tập học sinh lớp Đổi PP dạy học phải đổi cách soạn giáo án Tài liệu phục vụ tập chun đê Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Mức độ Sử dụng Nội dung khảo sát TT Thƣờng xun Sách giáo khoa Sách giáo viên Tài liệu tham khảo Thỉnh Chƣa thoảng sử dụng Các loại tài liệu chun khảo, tạp chí chun ngành… Mạng Internet Phƣơng tiện hỗ trợ (Máy tính, máy in….) Các phần mềm hỗ trợ dạy học Giáo án tên mạng Internet Tài liệu khác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 81 82 Theo đồng chí cần thiết phải đƣợc bồi dƣỡng chun mơn, nghiệp vụ Đồng chí tự đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học năm qua: Nội dung khảo sát TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mức độ nhận thức Mức độ đạt đƣợc Rất Khơng quan Chƣa quan quan Tốt Khá TB trọng đạt trọng trọng Kế hoạch giảng dạy nêu đƣợc mục tiêu mơn học Trong KH mơn học xác định rõ đối tƣợng học sinh Trong KH mơn học xác định đồ dùng dạy học, thiết bị TN, phƣơng tiện hỗ trợ… Trong KH mơn học xác định đƣợc thuận lơi, khó khăn thực kế hoạch dạy học Giáo án thể mục tiêu học kiến thức mức độ khác Giáo án thể mục tiêu học Kỹ mức độ khác Giáo án thể mục tiêu học thái độ Giáo án thể kiến thức trọng tâm Giáo án thể cơng việc thầy - trò học Giáo án thể hƣớng dẫn giáo viên hoạt động Giáo án trọng việc hình thành, rèn luyện kỹ cho học sinh Chú ý đến tính kế thừa kiến thức xây dựng giáo án Giáo viên hƣớng dẫn học sinh cách tự học Trong giáo án thể hỗ trợ đồ dùng dạy học Trong giáo án thể hỗ trợ phƣơng tiện dạy học thực giảng lớp Giáo án thể đƣợc phối hợp linh hoạt phƣơng pháp, phù hợp với kiểu lên lớp Giáo án có hệ thống câu hỏi phù hợp Tài liệu phục vụ tập chun đề Hồ sơ mơn học phải đƣợc xây dựng sát u cầu thực tế, phù hợp đối tƣợng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun cho giáo viên là: Nội dung TT Rất cần Mức độ cần thiết Cần Bình Chƣa thiết thƣờng cần Do u cầu đổi chƣơng trình, SGK Do đặc thù địa phƣơng u cầu Do kiến thức thân bị mai Do thân tiếp cận thơng tin Do sức ép chất lƣợng dạy học Do đáp ứng u cầu học sinh Nhận thức tầm quan trọng, mức độ nhu cầu bồi dƣỡng thân Mức độ nhận thức Rất Quan Bình quan trọng thƣờng trọng Nội dung khảo sát TT Mức độ cần thiết Rất cần Cần Bình Chƣa thiết thƣờng cần Về kiến thức Kiến thức mơn học Lý luận dạy học Kiến thức cách tiếp cận đối tƣợng Kiến thức tổ chức hoạt độngdạy học KT lĩnh vực có liên quan Về kỹ Kỹ phân tích chƣơng trình bậc học Kỹ thiết kế kế kế hoạch dạy học Kỹ tiếp cận học sinh Cách soạn giáo án theo mơ hình Xây dựng tài liệu chun đề Kỹ sử dụng hệ thống câu hỏi Kỹ tổ chức hoạt động dạy học Kỹ giải tình dạy học Kỹ đánh giá kết học tập học sinh Kỹ tự học, tự nghiên cứu Kỹ tổ chức tự học cho học sinh Kỹ ứng dụng cơng nghệ thơng tin Kỹ hợp tác với đồng nghiệp http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 83 http://www.lrc-tnu.edu.vn 84 Đồng chí cho biết Những thuận lợi, khó khăn cơng tác xây dựng hồ sơ Phụ lục mơn học MẪU M2 TT Nội dung khảo sát Thuận lợi Bản thân cơng tác sở giáo dục có điều kiện sở vật chất đầy đủ Mơi trƣờng giáo dục đơn vị tốt Lãnh đạo nhà trƣờng quan tâm đến nâng cao chất lƣợng cơng tác chun mơn Đƣợc dự lớp tập huấn đổi chƣơng trình, SGK Đƣợc dự lớp tập huấn đổi phƣơng pháp dạy học Đƣợc tạo điều kiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin thiết bị dạy học Đƣợc tham gia thƣờng xun hoạt động chun mơn Thƣờng xun đƣợc trao đổi chun mơn với chun viên Sở Giáo dục Đào tạo phụ trách mơn Đồng nghiệp thân ái, sẵn lòng giúp đỡ chun mơn Phong trào thi đua dạy tốt Nhà trƣờng ln đƣợc đẩy mạnh Trƣờng đầu tƣ kinh phí chi hoạt động chun mơn Thƣờng xun tổ chức hoạt động bổ trợ cho cơng tác giảng dạy Lƣơng, phụ cấp hàng tháng cao Nhà trƣờng Khen thƣởng, động viên kịp thời Khó khăn Xác định đối tƣợng học sinh Xác định mục tiêu giảng Xác định kiến thức trọng tâm Chƣa quen với PPdạy học Chƣa phát huy tính tích cực học sinh trình giảng dạy Trƣờng xa trung tâm thành phố nên khó trao đổi thƣờng xun với đồng nghiệp đơn vị bạn Trƣờng vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thân chƣa n tâm cơng tác lâu dài Trƣờng Ít trao đổi nhóm soạn khó Kỹ xây dựng hồ sơ mơn học hạn chế Thời gian lớp để thực giảng bị bó buộc Thời gian để soạn chƣa đủ Khơng Đồng ý Phân vân đồng ý ĐẠI HỌC THÁI NGUN CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐH SƢ PHẠM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG (Chỉ dùng để nghiên cứu, khơng bao hàm ý định đánh giá giáo viên) Kính gửi: Với tƣ cách Tổ trƣởng chun mơn xin đồng chí nhận xét khái qt vấn đề sau đây: Đánh giá sơ đội ngũ giáo viên Tổ Số GV Chuẩn Trình độ đào tạo Chƣa đạt Trên chuẩn chuẩn Tay nghề Giỏi Khá TB Yếu Nhận thức tầm quan trọng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học (Đánh dấu x vào đồng chí cho thích hợp) TT Những đề xuất, kiến nghị Đ/C nhằm nâng cao chất lƣợng Hồ sơ mơn học Nội dung khảo sát Mức độ nhận thức Rất Khơng Quan quan quan trọng trọng trọng Vai trò Kế hoạch giảng dạy hoạt động dạy học Giáo án kế hoạch cho hoạt động giáo viên học sinh học Giáo án thể vai trò giáo viên định hƣớng cho hoạt động học tập học sinh lớp Đổi PPDH phải đổi cách soạn giáo án Tài liệu phục vụ sinh hoạt chun đề Trân trọng cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 85 86 Đánh giá hồ sơ mơn học giáo viên xây dựng năm qua Điều kiện phục vụ cho cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Nội dung khảo sát TT Sách giáo khoa Sách giáo viên Tài liệu tham khảo Tốt Mức độ đáp ứng Chƣa Khá TB đáp ứng Các loại tài liệu chun khảo, tạp chí chun ngành Mạng Internet Phƣơng tiện hỗ trợ (Máy tính, máy in….) Thời gian Mức độ sử dụng CSVC cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Mức độ Sử dụng Thƣờng Thỉnh Chƣa xun thoảng sử dụng Nội dung khảo sát TT Sách giáo khoa Sách giáo viên Tài liệu tham khảo TT 10 Các loại tài liệu chun khảo, tạp chí 11 chun ngành… Mạng Internet 12 Phƣơng tiện hỗ trợ (Máy tính, máy in….) 13 Tài liệu khác 14 16 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Kế hoạch giảng dạy nêu đƣợc mục tiêu mơn học Trong KH mơn học xác định đƣợc đối tƣợng học sinh, tiêu phấn đấu Trong KH mơn học xác định đƣợc điều kiện để thực kế hoạch Trong KH mơn học xác định đƣợc thuận lợi, khó khăn thực kế hoạch dạy học Giáo án thể mục tiêu học kiến thức mức độ khác Giáo án thể mục tiêu học Kỹ mức độ khác Giáo án thể mục tiêu học thái độ Giáo án thể kiến thức trọng tâm Giáo án thể cơng việc thầy- trò học Giáo án thể định hƣớng giáo viên hoạt động Giáo án trọng việc hình thành, rèn luyện kỹ cho học sinh Giáo viên hƣớng dẫn học sinh cách tự học Trong giáo án thể hỗ trợ đồ dùng dạy học Giáo án thể đƣợc linh hoạt phối hợp phƣơng pháp Tài liệu phục vụ tập chun đề, chun đề Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun 87 Nội dung khảo sát Mức độ nhận thức Khá Khơng quan quan trọng trọng Quan trọng TTCM xây dựng kế hoạch để tổ viên hồn Đồng chí cho biết thuận lợi, khó khăn hoạt động quản lý cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học TT Nội dung khảo sát Thuận lợi Phong trào đổi phƣơng pháp diễn mạnh mẽ, rộng khắp Đội ngũ giáo viên trẻ, có ý thức trau dồi chun mơn, nghiệp vụ Năng lực chuẩn bị giáo viên tiềm ẩn chƣa khai thác triệt để Lãnh đạo Nhà trƣờng quan tâm đến chun mơn thành hồ sơ mơn học TTCM tổ chức cho giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học TTCM đạo giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học TTCM kiểm tra cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học TTCM đánh giá cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học mơn học, nắm chuẩn kiến thức, kỹ mơn Đồng ý Phân Khơng vân đồng ý Đòi hỏi nâng cao chất lƣợng dạy học thúc đẩy giáo viên phải nỗ lực Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt đọng dạy học đầy đủ TTCM phải ngƣời am hiểu chƣơng trình http://www.lrc-tnu.edu.vn 88 Vai trò quản lý tổ trƣởng cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học TT Mức độ nhận thức Mức độ đạt đƣợc Rất Khơng Quan Chƣa quan quan Tốt Khá TB trọng đạt trọng trọng Nội dung khảo sát TTCM phải gƣơng mẫu cơng tác xây Tập thể sƣ phạm đồn kết, trí mục tiêu chung Nhà trƣờng Khó khăn Nhận thức giáo viên tầm quan trọng hồ sơ mơn học chƣa đồng đều; số giáo viên xem nhẹ cơng tác xây dựng hồ sơ mon học Các tổ trƣởng chun mơn chƣa đƣợc bồi dƣỡng kiến thức quản lý Hiểu biết giáo viên số vấn đề xã hội hạn chế Quỹ thời gian giành cho cơng tác quản lý Tổ hạn hẹp dựng hồ sơ mơn học TTCM phái biết dẫn dắt giáo viên xây dựng hồ sơ mơn học, đáp ứng u cầu mơn TTCM phải ngƣời hỗ trợ đắc lực cho giáo viên họ gặp khó khăn chun mơn Biện pháp quản lý Tổ cơng tác xây dựng hồ sơ mơn học Những đề xuất, kiến nghị Đ/C để nâng cao chất lƣợng Hồ sơ mơn học Trân trọng cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 89 Phụ lục MẪU M3 PHIẾU KHẢO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MƠN HỌC Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu (x) vào mà đồng chí cho thích hợp BiƯn ph¸p qu¶n lÝ RÊt cÇn Møc ®é Kh«ng CÇn cÇn thiÕt thiÕt Møc ®é RÊt kh¶ thi Kh¶ Kh«ng thi kh¶ thi Trang bị cho giáo viên lý luận dạy học Bồi dƣỡng, tập huấn quy trình, buớc xây dụng hồ sơ mơn học Tạo điều kiện để giáo viên biên soạn giáo án tài liệu giảng dạy Tổ chức kiểm tra đánh giá sản phẩm, kết hợp biện pháp thi đua khen thƣởng Trân trọng cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn