skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975”

49 1,052 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 15:08

S LC Lí LCH KHOA HC I THễNG TIN CHUNG V C NHN H v tờn: Lờ Thỏi Huyn Trõn Ngy thỏng nm sinh: 09/10/1978 Nam, n: N a ch: S 112, p B Bc, xó Xuõn ụng, huyn Cm M, tnh ng Nai in thoi: : 061 3749688 (C quan); TD: 0906 393343 Fax: E-mail: huyentranvan78@yahoo.com Chc v: T trng t ng Nhim v c giao: Ging dy ng v qun lớ chuyờn mụn t Ng n v cụng tỏc: Trng THPT Vừ Trng Ton II TRèNH O TO - Hc v (hoc trỡnh chuyờn mụn, nghip v) cao nht: Thc s - Nm nhn bng: 2011 - Chuyờn ngnh o to: Lớ lun v phng phỏp dy hc Vn v ting Vit III KINH NGHIM KHOA HC - Lnh vc chuyờn mụn cú kinh nghim: +Ging dy ng vn, s nm cú kinh nghim: 16 nm + T trng: 11 nm - Cỏc sỏng kin kinh nghim ó cú nm gn õy: 05 + nh hng cho hc sinh lp 12 tip nhn mt s tỏc phm hc sau 1975 theo hng tip cn húa (Lun Thc s giỏo dc chuyờn ngnh LL&PP dy hc v ting vit, nm 2010-2011) + Mt s bin phỏp hng dn hc sinh lp 12 h thng kin thc mụn Ng ụn thi tt nghip (Nm 2011-2012) + nh hng cho hc sinh lp 10 tip nhn tỏc phm Tm Cỏm theo hng tip cn húa (Nm 2012-2013) + nh hng cho hc sinh lp 12 tip nhn tỏc phm Ai ó t tờn cho dũng sụng? ca Hong Ph Ngc Tng theo hng tip cn húa (Nm 2013-2014) + Xõy dng cõu hi, kim tra theo nh hng phỏt trin nng lc cho HS lp 12 v ch truyn, kớ kch sau 1975 (Nm 2014-2015) THIT K GIO N THEO NH HNG PHT TRIN NNG LC CHO HC SINH LP 12 V CH TH CA SAU 1975 I L DO CHN TI Trong Lut Giỏo dc s 38/QH11, iu 28 ó quy nh: Phng phỏp giỏo dc ph thụng phi phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh; phự hp vi c im ca tng lp hc, mụn hc; bi dng phng phỏp t hc, kh nng lm vic theo nhúm; rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin; tỏc ng n tỡnh cm, em li nim vui, hng thỳ hc cho hc sinh V Ngh quyt Hi ngh Trung ng khúa XI v i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to ó nờu rừ: Tip tc i mi mnh m phng phỏp dy v hc theo hng hin i; phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to v dng kin thc, k nng ca ngi hc; khc phc li truyn th ỏp t mt chiu, ghi nh mỏy múc Tp trung dy cỏch hc, cỏch ngh, khuyn khớch t hc, to c s ngi hc t cp nht v i mi tri thc, k nng, phỏt trin nng lc Chuyn t hc ch yu trờn lp sang t chc hỡnh thc hc a dng, chỳ ý cỏc hot ng xó hi, ngoi khúa, nghiờn cu khoa hc y mnh ng dng cụng ngh thụng tin v truyn thụng dy v hc Nhng quan im v ng li ch o ca nh nc v i mi giỏo dc l nhng nh hng quan trng giỳp giỏo viờn nhn thc mt cỏch ỳng n v vai trũ ca i mi giỏo dc núi chung v i mi phng phỏp dy hc núi riờng V hin nay, giỏo dc ph thụng nc ta ang thc hin bc chuyn t chng trỡnh giỏo dc tip cn ni dung sang tip cn nng lc ngi hc, ngha l t ch quan tõm n vic hc sinh hc c cỏi gỡ n ch quan tõm hc sinh dng c cỏi gỡ qua vic hc lm c iu ú, B Giỏo dc v o to ch o cỏc giỏo viờn phi thc hin thnh cụng vic chuyn t phng phỏp dy hc theo li Truyn th mt chiu sang dy cỏch hc, cỏch dng kin thc, rốn luyn k nng, hỡnh thnh nng lc v phm cht Trc bi cnh ú v chun b cho quỏ trỡnh i mi chng trỡnh sỏch giỏo khoa giỏo dc ph thụng thi gian ti, mi giỏo viờn cn thit phi thc hin ng b i mi phng phỏp dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc ngi hc Tuy nhiờn trờn thc t, hot ng i mi phng phỏp dy hc trng trung hc ph thụng cha mang li hiu qu cao Truyn th tri thc mt chiu l phng phỏp dy hc ch o ca nhiu giỏo viờn S giỏo viờn thng xuyờn ch ng, sỏng to vic phi hp cỏc phng phỏp dy hc cng nh s dng cỏc phng phỏp dy hc phỏt huy tớnh tớch cc, t lc v sỏng to ca hc sinh cũn cha nhiu Dy hc cũn nng v truyn th kin thc lý thuyt Vic rốn luyn k nng sng, k nng gii quyt cỏc tỡnh thc tin cho hc sinh thụng qua kh nng dng tri thc tng hp cha thc s c quan tõm Vic ng dng cụng ngh thụng tin - truyn thụng, s dng cỏc phng tin dy hc cha c rng rói v hiu qu cỏc trng THPT Thc trng ny dn n h qu l nhiu hc sinh ph thụng cũn th ng vic hc tp; kh nng sỏng to v nng lc dng tri thc ó hc gii quyt cỏc tỡnh thc tin cuc sng cũn hn ch T nhng lớ trờn, tụi mnh dn xut sỏng kin kinh nghim vi ti: Thit k giỏo ỏn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh lp 12 v ch Th ca sau 1975 II C S Lí LUN V THC TIN Sỏng kin kinh nghim Vn dng phng phỏp dy hc theo nh hng phỏt huy nng lc ca hc sinh bi õy thụn V D c S GD T Ninh Bỡnh xp loi gii Sỏng kin kinh nghim ó nờu ra: nh hng thit k bi hc ng theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh: Bc 1: Lm bc l quan nim ca hc sinh, Bc 2: T chc iu khin hc sinh tin hnh tho lun, Bc 3: T chc cho hc sinh dng kin thc; Thit k bi hc õy thụn V d theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh theo hot ng: 2.1 Hot ng tri nghim, 2.2 Hot ng hỡnh thnh kin thc mi, 2.3 Hot ng thc hnh, 2.4 Hot ng ng dng, 2.5 Hot ng b sung; Giỏo ỏn thc nghim Theo tỏc gi: qua quỏ trỡnh u t son giỏo ỏn theo phng phỏp dy hc theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh, hu ht hc sinh hiu bi v cú hng thỳ vi vic hc tp, cỏc em cú th phỏt huy c nng lc ch ng, sỏng to ca mỡnh vic tip nhn tri thc v cỏc em c th hin kh nng thuyt trỡnh mt trc ỏm ụng Kho sỏt c th qua kt qu hc ca cỏc lp 11 nm trc v nm nay, lp cú ỏp dng dy thc nghim v lp khụng ỏp dng dy thc nghim ó cú s khỏc bit Hi tho chuyờn dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh din vo ngy 22/03/2015, ti trng THPT Hong Cu Tham gia Hi tho l cỏc thy cụ giỏo l nhúm trng chuyờn mụn nh trng 2.1 M u hi tho l tit dy ca cụ giỏo Phm Th Thanh Huyn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn giỏo dc cụng dõn vi bi dy: Cụng dõn vi s nghip xõy dng v bo v T quc Tin trỡnh tit dy din theo cỏc hot ng: To sinh khớ cho hc sinh gi hc, Phỏt hin nng lc chuyờn bit ca hc sinh, Phỏt trin nng lc phm cht hc sinh thụng qua phng phỏp hp ng d ỏn, Phỏt trin nng lc phm cht hc sinh thụng qua phng phỏp tho lun nhúm, Phỏt trin nng lc phm cht hc sinh thụng qua phng phỏp t chc trũ chi, Phỏt trin nng lc phm cht hc sinh qua kh nng hựng bin 2.2 Hi tho ó nghe úng gúp tõm huyt ca cỏc thy cụ giỏo ang trc tip ng lp qua nhng bi tham lun: 2.2.1 Tham lun dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn ng ca cụ giỏo Hong Th Thu; 2.2.2 Tham lun Dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn Húa hc ca cụ giỏo Nguyn Th Hin bin bi ging khụ khan thnh hp dn; 2.2.3 Tham lun Dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn Anh ca cụ giỏo V Thanh Sõm ó nhn mnh kh nng t hc ca hc sinh bng nhng vớ d thc tin bi hc rt sinh ng v hp dn Hi tho khng nh: i mi phng phỏp dy hc theo hng chỳ trng phỏt trin nng lc hc sinh ph thụng; thỡ cn phi dng dy hc theo tỡnh hung, dy hc sinh nh hng hnh ng, tng cng s dng phng tin dy hc v cụng ngh thụng tin hp lý phỏt huy kh nng t hc cho hc sinh Bờn cnh ú, vic kim tra, ỏnh giỏ cng phi chỳ trng vo nng lc ca ngi hc (t sỏng to, dng gii quyt nhng cuc sng), vi cỏc phng phỏp c ỏp dng nh: Quan sỏt, phng sõu, hi tho, nht ký ngi hc, h s hc tp, bi ln, ỏnh giỏ thc hnh, hc sinh t hc v t ỏnh giỏ ln Quan tõm phỏt trin nng lc cỏ nhõn; ly hc sinh lm trung tõm v vic ỏnh giỏ ch nhm nh hng cho ngi hc phng phỏp hc v ng tip tc hc l nhng ln m hi tho t lm c nh vy, giỏo viờn phi cú kh nng ỏp ng c ũi hi mi giỏo dc v nh trng phi hon ton ch ng, lm ch c vic tip cn ny Cn phi i mi t bõy gi v c ni dung dy hc, phng phỏp dy hc cng nh v kim tra ỏnh giỏ Ni dung dy hc cn gn vi thc t, a ni dung thc t vo ni dung ging dy Cú th dựng s t quỏ trỡnh dy hc, cho hc sinh lm vic theo nhúm, cho hc sinh lm bi ln v ti nghiờn cu Nờn loi b kiu dy hc nhi nhột, ỏp t, ỏp dng phng phỏp dy hc tớch cc, ch ng sỏng to hc sinh, dy cỏc em cỏch hc, cỏch t lc chim lnh tri thc Cn ng dng mnh m CNTT v truyn thụng dy hc nhm nõng cao hiu qu dy hc Hi tho khộp li, lũng mi thy cụ giỏo tham u suy t v cỏch i mi phng phỏp dy hc v kim tra ỏnh giỏ Mun s nghip trng ngi cú hiu qu mi giỏo viờn cn dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh Do gii hn v dung lng ca ti nờn phn C s lớ lun v thc tin ca , ngi vit ch nờu lờn mt sỏng kin kinh nghim v mt cuc hi tho liờn quan n m ngi vit ang cp Nhng bin phỏp cỏc bi vit nờu trờn l ngun t liu quớ bỏu ngi vit thc hin cỏc gii phỏp ca ti V ngi vit khng nh ti ca mỡnh Thit k giỏo ỏn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh lp 12 v ch Th ca sau 1975 cha cú tỏc gi no nghiờn cu v ti hon ton cú c s phỏp lý, khoa hc v mang tớnh thc tin III T CHC THC HIN CC GII PHP Cỏch chia v chn ch Th ca sau 1975 1.1 Cỏch chia ch Chng trỡnh giỏo dc ph thụng mụn Ng (B Giỏo dc v o to, 2006) Ti liu hun Dy hc v kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh ca B Giỏo dc & o to hng dn quy trỡnh biờn son cõu hi, bi kim tra, ỏnh giỏ theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh v mt ch c th bao gm cỏc bc: La chn ch , xỏc nh chun KT, KN cn t, lp bng mụ t cỏc mc ỏnh giỏ theo nh hng phỏt trin nng lc, xỏc nh cỏc dng cõu hi, bi minh Nh vy, chn ch l bc u tiờn ca qui trỡnh biờn son Hin nay, cỏc ch dy hc mụn Ng cú th cn c vo ti liu Chng trỡnh giỏo dc ph thụng mụn Ng (B Giỏo dc v o to, 2006) Theo ú, Vn hc, Ting Vit, Tp lm l ba mch ni dung ln v cng l ca ba phõn mụn hp thnh ca mụn Ng Mi mch ni dung ny li cú th chia thnh cỏc ch nh Vớ d, mch Ting Vit cú th phõn cỏc ch nh hn nh: t vng, ng phỏp, phong cỏch ngụn ng v bin phỏp tu t, hot ng giao tip; mch lm bao gm: nhng chung v bn, cỏc kiu bn, cỏc cỏch lm tng kiu bi; mch hc bao gm cỏc tỏc phm sp xp theo cm th loi: truyn, th, ngh lun, nht dng, hoc theo giai on lch s: th ca giai on khỏng chin chng M, th ca giai on khỏng chin chng Phỏp, th ca giai on 1975, xuụi giai on khỏng chin chng Phỏp, xuụi giai on khỏng chin chng M, xuụi giai on sau 1975, 1.2 Chia ch mch chng trỡnh giỏo dc ph thụng mụn Ng lp 12 theo cm th loi, giai on sỏng tỏc v quc gia Trong Chng trỡnh giỏo dc ph thụng mụn Ng (B Giỏo dc v o to, 2006), ch Th ca sau 1975 nm chng chng trỡnh, sỏch giỏo khoa Ng 12 Theo ch o ca B Giỏo dc & o to v Theo ch o ca S Giỏo dc & o to tnh ng Nai chng trỡnh hun Dy hc v kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh, mi dy, mi hc kỡ, giỏo viờn Ng cỏc trng cp III phi la chn v gom cỏc bi hc theo ch biờn son bi ging v kim tra theo hng phỏt trin nng lc Riờng 12, S khụng bt buc nhng khuyn khớch giỏo viờn thc hin Trờn tinh thn ú, t Ng trng THPT Vừ Trng Ton thc hin chia mch chng chng trỡnh Ng 12 theo cm th loi, giai on sỏng tỏc v theo quc gia nh sau: - Ngh lun: Tuyờn ngụn c lp H Chớ Minh, Thụng ip nhõn ngy th gii phũng chng AIDS, 12 2003 Cụ Phi An Nan, Nhỡn v vn húa dõn tc Trn ỡnh Hu, Nguyn ỡnh Chiu, ngụi sỏng nn ngh dõn tc Phm Vn ng, My ý ngh v th Nguyn ỡnh Thi (c thờm) - Th ca: + Th ca giai on khỏng chin chng Phỏp v cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi Bc: Vit Bc T Hu, Tõy Tin Quang Dng, t nc Nguyn ỡnh Thi (c thờm), Dn v lng Nụng Quc Chn (c thờm), Ting hỏt tu Ch Lan Viờn (c thờm) + Th ca giai on khỏng chin chng M: t nc (trớch) Nguyn Khoa im, Súng Xuõn Qunh, Bỏc i! T Hu (c thờm) + Th ca giai on sau 1975: n ghi ta ca Lorca Thanh Tho, ũ Lốn Nguyn Duy(c thờm) - Vn xuụi: + Vn xuụi giai on khỏng chin chng Phỏp v cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi Bc: V chng A Ph - Tụ Hoi, V nht Kim Lõn., Ngi lỏi ũ sụng Nguyn Tuõn, Nhng ngy u ca nc Vit Nam mi (trớch) Vừ Nguyờn Giỏp + Vn xuụi giai on khỏng chin chng M: Rng x nu Nguyn Trung Thnh, Nhng a gia ỡnh Nguyn Thi, Bt su rng U Minh H - Sn Nam(c thờm) + Vn xuụi giai on sau 1975: Chic thuyn ngoi xa Nguyn Minh Chõu, Mựa lỏ rng Ma Vn Khỏng(c thờm), Mt ngi H Ni Nguyn Khi(c thờm), Ai ó t tờn cho dũng sụng?(trớch) Hong Ph Ngc Tng, Hn Trng Ba, da hng tht (trớch) Lu Quang V - Vn hc nc ngoi: ụ xtụi ộp xki X Xvai g (c thờm), T Pụn ấ-luy-a(c thờm), Thuc l Tn, S phn ngi M Sụ Lụ Khp, ễng gi v bin c - Hờ minh uờ Xỏc nh cỏc nng lc cn phỏt trin cho HS mụn Ng núi chung v ch Th ca sau 1975 núi riờng 1.1 Nng lc gii quyt Vi mụn hc Ng vn, nng lc ny cng cn c hng n trin khai cỏc ni dung dy hc ca b mụn, tớnh ng dng thc tin v quy trỡnh hỡnh thnh nng lc cú th gn vi cỏc bi cnh hc (tip nhn v to lp bn) ca mụn hc, ny sinh nhng tỡnh cú Vi mt s ni dung dy hc mụn Ng nh: xõy dng k hoch cho mt hot ng th, tip nhn mt th loi hc mi, vit mt kiu loi bn, lớ gii cỏc hin tng i sng c th hin qua bn, th hin quan im ca cỏ nhõn ỏnh giỏ cỏc hin tng hc, quỏ trỡnh hc cỏc ni dung trờn l quỏ trỡnh gii quyt theo quy trỡnh ó xỏc nh Quỏ trỡnh gii quyt mụn Ng cú th c dng mt tỡnh dy hc c th hoc mt ch dy hc Nng lc GQV bao gm vic nhn bit c mõu thun gia tỡnh thc t vi hiu bit ca cỏ nhõn v chuyn húa c mõu thun thnh ũi hi s tỡm tỡm tũi, khỏm phỏ; th hin kh nng ca cỏ nhõn quỏ trỡnh thu thp v x lớ thụng tin t cỏc ngun khỏc nhau, xut phng ỏn v thc hin phng ỏn ó chn, iu chnh quỏ trỡnh, ỏnh giỏ hiu qu ca phng ỏn v xut dng cỏc tỡnh mi tng t Quỏ trỡnh ú c thc hin bng s hng thỳ tỡm tũi, khỏm phỏ cỏi mi, tinh thn trỏch nhim ca cỏ nhõn v s phi hp, tng tỏc gia cỏc cỏ nhõn ú chớnh l s dng tng hp ca kin thc, k nng, thỏi , tớnh sn sng,th hin qua cỏc hot ng c th Quy trỡnh GQV nhỡn chung c thc hin qua cỏc bc c bn sau: - Xỏc nh : chuyn tỡnh thc t thnh ũi hi khỏm phỏ, gii quyt - Thu thp v phõn tớch thụng tin, t ú a cỏc phng ỏn GQV - Chn phng ỏn ti u v bin gii v s chn la - Thc hin phng ỏn ó chn v iu chnh quỏ trỡnh thc hin - ỏnh giỏ hiu qu ca phng ỏn v xut dng vo tỡnh mi 1.2 Nng lc sỏng to Viờc hinh va phat triờn nng lc sang tao cung la mụt muc tiờu ma mụn hoc Ng hng ti Nng lc c thờ hiờn viờc xac inh cỏc tỡnh v nhng ý tng, c biờt nhng y tng c gi gm cac ban hoc, viờc tim hiờu, xem xột cac s vt, hiờn tng t nhng gúc nhỡn khỏc nhau, cach trinh bay quỏ trỡnh suy ngh va cam xuc cua HS trc mụt ve ep, mụt gia tri cua cuục sụng Nng lc suy nghi sang tao bục lụ thai ụ am mờ va khat khao c tim hiờu cua HS, khụng suy nghi theo lụi mon, theo cụng thc Trong cac gi oc hiờu ban, mụt nhng yờu cõu cao la HS, vi t cach la ngi oc, phai tr ngi ụng sang tao vi tac phõm (khi co c nhng cach cam nhõn riờng, ục ao vờ nhõn võt, vờ hinh anh, ngụn t cua tac phõm; co cach trinh bay, diờn at giau sc thai ca nhõn trc mụt võn ờ,) Nng lc sang tao c hiờu la s thờ hiờn kha nng cua hoc sinh viờc suy nghi va tim toi, phat hiờn nhng y tng mi sinh hoc tõp va cuục sụng, t o xuõt c cac giai phap mi mụt cach thiờt thc, hiờu qua thc hiờn y tng Trong viờc xut va thc hiờn y tng, hoc sinh bục lụ oc to mo, niờm say mờ tim hiờu kham pha Nng lc sang tao c thờ hiờn qua nhng biờu hiờn sau: - Biờt t cac cõu hi khỏc v mt s vt, hin tng; xỏc nh v lm rừ thụng tin, ý tng mi; phõn tớch, túm tt nhng thụng tin liờn quan t nhiu ngun khỏc - xuõt c ý tng da trờn cỏc ngun thụng tin ó cho; xut gii phỏp ci tin hay thay th cỏc gii phỏp khụng cũn phự hp; so sỏnh v bỡnh lun c v cỏc gii phỏp xut - Trinh bay nh ng suy ngh v khỏi quỏt hoỏ thnh tin trỡnh thc hin mt cụng vic no ú; tụn trng cỏc quan im trỏi chiu; ỏp dng iu ó bit vo tỡnh tng t 1.3 Nng lc hp tỏc Trong mụn hoc Ng vn, nng lc hp tac thờ hiờn viờc HS cung chia se, phụi hp vi cac hoat ụng hoc tõp qua viờc thc hiờn cac nhiờm vu hoc tõp diờn gi hoc Thụng qua cac hoat ụng nhom, cp, hoc sinh thờ hiờn nhng suy nghi, cam nhõn cua ca nhõn vờ nhng võn t ra, ụng thi lng nghe nhng y kiờn trao ụi thao luõn cua nhom t iờu chinh ca nhõn minh õy la nhng yờu tụ rõt quan gop phõn hinh nhõn cach cua ngi hoc sinh bụi canh mi Nng lc hp tac c hiờu la kha nng tng tac cua ca nhõn vi ca nhõn va tõp thờ hoc tõp va cuục sụng Nng lc hp tac cho thõy kha nng lam viờc hiờu qua cua ca nhõn mụi quan hờ vi tõp thờ, mụi quan hờ tng tr lõn cung hng ti mụt muc ich chung õy la mụt nng lc rõt cõn thiờt xa hụi hiờn ai, chung ta ang sụng mụt mụi trng, mụt khụng gian rụng m cua qua trinh hụi nhõp Nng lc hp tac c thờ hiờn mụt sụ khia canh sau: - Ch ng xut mc ớch hp tỏc c giao cỏc nhim v; xỏc nh c loi cụng vic no cú th hon thnh tt nht bng hp tỏc theo nhúm vi quy mụ phự hp; - Bit trỏch nhim, vai trũ ca mỡnh nhúm ng vi cụng vic c th; phõn tớch nhim v ca c nhúm nờu c cỏc hot ng phi thc hin, ú t ỏnh giỏ c hot ng mỡnh cú th m nhim tt nht t xut cho nhúm phõn cụng; - Nhn bit c c im, kh nng ca tng thnh viờn cng nh kt qu lm vic nhúm; d kin phõn cụng tng thnh viờn nhúm cỏc cụng vic phự hp; - Ch ng v gng mu hon thnh phn vic c giao, gúp ý iu chnh, thỳc y hot ng chung; chia s, khiờm tn hc hi cỏc thnh viờn nhúm - Bit da vo mc ớch t tng kt hot ng chung ca nhúm; nờu mt c, mt thiu sút ca cỏ nhõn v ca c nhúm 1.4 Nng lc t qun bn thõn Cung nh cac mụn hoc khac, mụn Ng cung cõn hng ờn viờc ren luyờn va phat triờn HS nng lc t quan ban thõn Trong cac bai hoc, HS cõn biờt 10 v cỏch tõn ngh thut Tỡm hiu on v cỏi cht ca Lor-ca + GV: Nh ta ó bit, ngi ngh s ht u tranh cho t do, dõn ch v i mi ngh thut ó b ch c ti phỏt xớt sỏt hi + GV: S kin ny ó c nh th th hin mt cỏch hỡnh tng v y mu sc tng trng nh th no nhng cõu th tip theo? Cm t bng kinh hong din t iu gỡ? Hỡnh nh ỏo chong bờ bt gi lờn iu gỡ? Nú din t s thay i nh th no ca t nc Tõy Ban Nha? b Lorca cỏi cht bi phn: - Tõy Ban Nha- hỏt nghờu ngao: Lor ca tr thnh k du ca cho t nc v dõn tc, ct ting hỏt ũi t dõn ch v hỏt ca vi nhng sỏng to ngh thut bt tn ca mỡnh Lorca ó tr thnh biu tng cho t nc Tõy Ban Nha - bng kinh hong: Ngi ngh s kinh s v cht lng trc s bo ngc v ti ỏc phi nhõn ca bn phỏt xớt Nhõn dõn Tõy Ban Nha Bng kinh hong, sng s phi ún nhn: o chong bờ bt , Lorca b iu v bói bn, Chng i nh ngi mng du + o chong bờ bt hỡnh nh hoỏn + GV: Hỡnh nh chng ngh s d, mu sc gõy n tng d di v cỏi cht Lor-ca c nh th th hin nh ca Lorca v ti ỏc kinh hong ca bn th no? phỏt xớt- chỳng hy dit cỏi p, cỏi Sau HS trỡnh by phn tho thin lun phỳt, Gv cho cỏc nhúm b + Lorca phỏp trng trng thỏi sung v nh hng cng c mng du Tõm trớ v tỡnh cm ca Lorca phỳt ang hng v nhng khỏt vng cao c, khụng quan tõm n cỏi cht ang cn k Cõu th cho thy dng khí Lor-ca => Bng h thng hỡnh nh va mang ngha thc va mang ngha n d, tng trng, tỏc gi ó tỏi hin cỏi cht bi thm, d di, oan khut ca Lorca Tỡm hiu on S bt t ca Lorca + GV: Hỡnh tng Lor-ca ó khụng cũn xut hin sau ú, ch cũn thy vang lờn õu õy nhng ting ghi ta ca ngi ngh s t nc Tõy Ban Nha cng thay i ghờ gm c Lorca v s bt t: - Nhng giai iu v cung bc ca ting n: + Li biu t tng trng, liờn tc chuyn i cm giỏc: o t ting ghi ta nõu (ca v n, ca t, ca quờ hng), ting ghi ta lỏ xanh (ca cuc sng ti p), ting ghi ta trũn bt nc (v o, xút xa, tc ti) 35 + GV: Trong dũng th ny, Thanh Tho ó s dng nhng th phỏp ngh thut gỡ? Nhng th phỏp y gúp phn to nờn c im gỡ th Thanh Tho? Ting n húa thõn thnh thõn phn, linh hn, trỏi tim ngi ngh s Lor-ca o tt c ch cũn li mt ting ghi ta rũng rũng mỏu chy (ting ghi ta t cỏi cht ca Lor-ca, ca Tõy Ban Nha au + GV: Cỏch din t ca nh th thng) hai dũng th cui cú gỡ khỏc õm v thnh mu sc, hỡnh thng? Gi lờn iu gỡ? khi, thnh dũng mỏu chy, nhng cm nhn rt mi, rt c ỏo, phự hp vi hỡnh tng ngi ngh s Lor-ca + Cõu th góy ụi, ting n v ụi, cuc sng b chộm t:ting nghi ta rũng rũng mỏu chy ú cng l dũng cm xỳc ca Thanh Tho: cm phn, tic thng, chua xút trc cỏi cht t ngt ca ngi ngh s dõn gian + GV: Cõu th khụng chụn ct - khụng chụn ct ting n: cõu th ting n gi cho ta nh n li gi nh di chỳc ca Lor-ca, li t: núi no ca Lor-ca? tụi cht, hóy chụn tụi vi cõy n: + GV: Thụng ip ny cú liờn + S gn bú ca Lor-ca vi cõy n, mt quan gỡ n di chỳc ca Lor-ca? ngi ngh s cú tỡnh yờu say m vi ngh + GV: T thụng ip ca nh th, thut em hiu nh th no v hai cõu + S thu hiu quy lut sỏng to v c tip theo ny? nguyn c tip tc: + GV: Khụng ch au xút cho khỏt o Quy lut sỏng to: tip thu v i vng dang d ca Lor-ca, hỡnh nh mi, phi bit chụn vựi ngh thut ca ụng c mc hoang cũn núi lờn c ti iu gỡ? o c nguyn: chụn theo cõy n, cú nhng ti nng mi thay th, vt qua ụng + GV: Gn vi di chỳc ca Lor- tip tc cụng cuc cỏch tõn ca, ý th cũn th hin s tht vng - Vỡ quỏ ngng m, ngi ta khụng bit ln Vỡ nh vy? vt qua Lor-ca; khụng chụn c mc hoang + Sau HS trỡnh by phn + Ting n (biu tng ca ngh thut, tho lun 10 phỳt, GV ging ca khỏt vng cỏch tõn) nh c mc hoang, thờm phỳt ngh thut thiu ngi dn ng, nh khụng chụn ct ting n ngha hng, hnh trỡnh cỏch tõn ca Lor-ca l khụng dỏm chụn ngh thõt khụng tip tc, xút thng cho khỏt vng ca Lor-ca, khụng dỏm git ca Lor-ca cũn dang d Lor- ca ti Phi chng vỡ + Th phỏp so sỏnh: "ting n nh c 36 quỏ ngng m Lor-ca m ngi mc hoang": cú sc sng mónh lit, lan ta ta khụng vt qua Lor-ca? Nu th nh c di, ngh thut Lor-ca bt t, ting thỡ th gii bờn kia, hn l Lor- n, tõm hn ca ụng sng mói ca cng rt bun v tht vng + khụng dỏm chụn ngh thut Lor-ca iu ny l phm cht o c ti, ni tht vng vỡ khụng hiu ca ngi ngh s v i H luụn di chỳc ca Lor-ca (mun t li ớch ca luụn t li ớch ca cng ng, ca nhõn loi, ca ngh thut lờn trờn li ớch v nhõn dõn, ca ngh thut lờn trờn danh vng ca cỏ nhõn mỡnh) li ớch v danh vng cỏ nhõn + GV: Theo mt s ti liu, sau - Git nc mt ỏy ging: sỏt hi Lor-ca bn git ngi + ỏy ging: ni bn phỏt xớt ó nộm ó vt thi th ụng xung ging phi tang, giu gim ti ỏc ca xỏc ca Lorca chỳng + git nc mt l nim ut hn, au + GV: T chi tit ny, em hiu n ca lorca gió t cuc i m khỏt vng cũn dang d, v cng l ni au, nim cõu tip theo nh th no? xút thng ca nhõn dõn Tõy Ban Nha v + HS phõn tớch, ct ngha cỏi cht bi thm v oan khut ca ca + GV: Mt ngi ngh s chõn Lorca V ú cng l s ng cm v nui chớnh luụn day dt, khc khoi v tic ca nh th nhng khỏt vng khụng ngng + vng trng: git nc mt húa thnh ngh Trong mch ngm ca t hoc nh vng trng lp lỏnh.Hỡnh nh quờ hng Tõy Ban Nha, ta vng trng mt biu tng p v vnh thy cũn ú mt nừi nim da hng ca thiờn nhiờn, nh l mt li khng dit, cao c ca Lor-ca: tụi nh ca tỏc gi: ni au v khỏt vng cao cht hóy chụn tụi vi cõy n! p ca Lorca luụn rc r, ngi sỏng, bt + GV: Nhng hỡnh nh õy ó t lorca sng s ngng m c th hin theo li sp t: ca nhõn loi Khỏt vng cao p ca vng trng l vng trng ca thiờn Lorca mói vnh hng nhiờn cng l trng ngh thut Cỏch din t ny ó to nờn hiu ng gỡ cho nhng hỡnh nh? Tỡm hiu on S bt t ca Lorca d S gió bit ca lorca: - Hinh nh: + GV: dũng th cui l nhng + ng ch tay ó t núi v s phn suy t v cỏi cht ca Lor-ca Hóy ngn ngi, nh mnh ph phng, s phn c li chỳ thớch v xỏc nh thỏi bi thng ca lorca ca tỏc gi núi v cỏi cht + dũng sụng: biu tng cho cuc i ca ngh s ti danh Tõy Ban Nha v thi gian + GV: Cỏi cht ca Lor-ca ó 37 c th hin qua nhng hỡnh nh + Nhng hành động: Lorca bơi sang no? ngang, Chàng ném bùa , + GV: Tỏc gi ó núi v cỏi cht + Chàng ném trái tim mỡnh biu hin ca Lor-ca t gúc tng hc thỏi ch ng trc cỏi cht Lorca ó - Theo ú, cỏi cht ca Lor-ca l b li s phn, nộm li tỡnh yờu vo xoỏy mt nh mnh ó c bỏo trc nc ca cuc i y mỏu v nc mt trờn ng rónh bn tay: ng gii thoỏt Lorca hiu v chp nhn s phn ch tay ó t => Nhng suy t giải thoát - Lor-ca bi sang ngang: tht nh nhng, thn, Lor-ca chp Lor-ca xuất phát từ trái tim yêu quí, nhn nh mnh ph phng, chp kính trọng Lor-ca tác giả Thanh Thảo nhn s i nh mt quy lut khụng th khỏc + GV: ng t nộm c lp li ln on th l mun th hin iu gỡ v cỏi cht ca thiờn ti Tõy Ban Nha? Sau HS trỡnh by phn tho lun phỳt, Gv nh hng cht ý phỳt + GV: Nhng ting li la li la li e Chui õm li la li la li la la mt ln na c ct lờn - Cõu th li la - li la- li la c lỏy li phn u v phn cui bi th gi phn u v cui bi th lờn nhng liờn tng gỡ? + Phn u: Gi liờn tng ting vang + HS: Nờu ý kin ca mỡnh ca chựm hp õm (nhc do) ca khỳc bt u + Phn kt thỳc: gi ting vang ca + GV: Chui õm kt thỳc chựm hp õm v bi th ó din t nhng tỡnh cm linh hn ting n cũn vang mói; sc gỡ ca nh th? sng ca ngh thut Lor-ca, tinh thn ca Lor-ca l bt t + GV cht li ý chớnh => S tic thng hũa ln vi s mn m, tụn vinh, cm phc, tri õm ca nh th Ngh thut : Thao tỏc 4: Khỏi quỏt v ngh - Xõy dng sỏng to nhiu hỡnh nh thut (5 phỳt) tng trng siờu thc c bit l chui 38 hỡnh nh n d, biu tng - Ngụn ng th hm xỳc giu sc gi - a cht nhc vo th : + Nhng t mụ phng õm ca cỏc nt ghi - ta ( li la ) c cy vo bi th mt cỏch t nhiờn ( lũng kớnh trng v tri õn) + Th th t + s hũa õm, nhp th, + Ngoi cu trỳc t s bi th mang dỏng dp cu trỳc ca mt bn giao hng ( +cú phn u ờm ỏi du dng ; cú phn phỏt trin cao tro, gp gỏp ; cú phn kt thỳc sõu lng, trm lng.+Mt bố trm cú phn nhc m ca ghi - ta ) - Thao tỏc 5: (2 phỳt) í ngha bn : Ngi ca v p nhõn cỏch, tõm hn v ti nng ca Lor ca nh th, nh cỏch tõn v i ca hc Tõy Ban Nha v th gii th k XX HD 3: TNG KT (5 phỳt) III TNG KT : Ghi nh Hot ng thc hnh: (10 phỳt) GV cho HS lm vic cỏ nhõn theo cỏc cõu hi sau thi gian 10 phỳt: Cõu 1: Cú th chia bi th thnh my on? ni dung ca tng on Cõu 2: Bi th c vit theo th th gỡ? Ti tỏc gi khụng vit hoa u cỏc dũng th? Cõu 3: Cõu th Li la li la li la c hiu nh th no ? Cõu : Cú nhng phng thc biu t no on th ? Cõu : Nhng bin phỏp ngh thut no c s dng ni bt bi th ? Cõu : Bi th c vit theo phong cỏch ngụn ng gỡ ? Cõu : ý ngha t tng ca bi th ? Cõu : c v cm nhn v mt on th m em thớch nht Hot ng ng dng (5 phỳt): GV yờu cu HS lm bi nh Bi tp: Vit mt bi ngh lun ngn trỡnh by suy ngh ca em v quan nim: Ngh thut chõn chớnh luụn tn ti v bt dit c - hiu on th sau(Bi c thờm cựng ch ): 39 Thu nh tụi cng Na cõu cỏ nớu vỏy b i ch Bỡnh Lõm bt chim s vnh tai tng Pht v ụi n trm nhón chựa Trn Thu nh tụi lờn chi n Cõy Th chõn t i ờm xem l n Sũng mựi hu trng quyn khúi trm thm lm iu hỏt lo o búng cụ ng Tụi õu bit b tụi c cc th b mũ cua xỳc tộp ng Quan b i gỏnh chố xanh Ba Tri Quỏn chỏo ng Giao thp thng nhng ờm hn Tụi sut gia hai b h - thc gia b tụi v tiờn pht thỏnh thn cỏi nm c dong ring luc sng c nghe thm mựi hu trng hng trm (Trớch ũ Lốn-Nguyn Duy) Cõu 1: on th cú ni dung gỡ? Cõu 2: Phng thc biu t chớnh ca on th Cõu 3: on th c vit theo phong cỏch ngụn ng no? Cõu 3: Cú nhng c sc ngh thut no c tỏc gi s dng on th? Nờu tỏc dng Cõu 4: Vit mt on cm nhn khong na trang giy v cm nhn v on th Hot ng b sung(2 phỳt) - c thờm cỏc bi vit, cỏc ý kin nhn nh cú liờn quan n bi th v tỏc gi - Tỡm c sỏch bỏo, mng in-t-nột nhng thụng tin liờn quan n bi th v tỏc gi RT KINH NGHIM 40 IV HIU QU CA TI Qua chng trỡnh hun Dy hc v kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh S Giỏo dc v o to ng Nai t chc v qua quỏ trỡnh ging dy b mụn Ng 12 nhiu nm, riờng bn thõn tụi cng nh nhng giỏo viờn ging dy ng 12 ca trng THPT Vừ Trng Ton nhn thy, vic chia ch dy hc v vic dy hc theo hng phỏt trin nng lc cho ch Th ca sau 1975 núi riờng v nhng ch cũn li chng trỡnh ng ph thụng núi chung l cn thit v c bit cn thit i vi lp 12 Vỡ vy? Cú th d dng nhn thy, vic dy hc v kim tra ỏnh giỏ theo hng phỏt trin nng lc khụng ch giỳp hc sinh lp 12 phỏt trin c cỏc nng lc tim n v cn thit ca bn thõn m cũn giỳp cỏc em nh hỡnh c kin thc, d dng ụn tp, gii quyt tt cỏc kim tra, thi hc kỡ ca S, thi quc gia sut quỏ trỡnh hc Vi suy ngh nh vy, c t Ng trng THPT Vừ Tng Ton phõn cụng biờn son cõu hi, kim tra ỏnh giỏ theo hng phỏt trin nng lc v ch : Truyn, kớ, kch sau 1975, tụi ó c gng thc hin Ti liu biờn son ca tụi ó giỳp hc sinh cú hng thỳ v t kt qu hc tt hn hc tp, c giỏo viờn t ỏnh giỏ cao Vỡ th, tụi xem ti liu biờn son ca mỡnh l mt sỏng kin kinh nghim nh ging dy, gúp phn vo quỏ trỡnh i mi phng phỏp dy hc b mụn Ng Lp bng so sỏnh v tớnh hiu qu ca ti Hng thỳ ca rt thớch thớch bỡnh thng khụng thớch Bi hc cha thc hin dy hc theo hng phỏt trin nng lc HS 11 20 10 Bi hc thc hin dy hc theo hng phỏt trin nng lc HS 10 11 17 HS Lp 12 C1(41 hc sinh) 41 Cht lng im kim tra Lp Yu Trung bỡnh Khỏ Gii (im di 5) (im t n 6.5) (im t n 7.5) (im t n 10) 06 23 10 02 02 20 11 12 C1(41 hc sinh) Bi kim tra s (cha thc hin dy hc v kim tra ỏnh giỏ theo hng phỏt trin nng lc HS) Bi kim tra s (ó thc hin dy hc theo ch v kim tra ỏnh giỏ theo hng phỏt trin nng lc HS) Kt qu nờu trờn bc u ó khng nh nhng gii phỏp m ti xut sỏng kin kinh nghim l hon ton ỳng n, cú tớnh kh thi v cú th thc hin thi gian sp ti V XUT, KHUYN NGH KH NNG P DNG Dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc HS nhng nc cú nn giỏo dc phỏt trin ó c nh hng t rt lõu, Vit Nam nghnh giỏo dc ch mi quan tõm thi gian gn õy Dy hc theo hng phỏt trin nng lc hc sinh l mt yờu cu cp thit nõng cao cht lng giỏo dc núi chung v ỏp ng yờu cu i mi chng trỡnh giỏo dc ph thụng sau nm 2016 Nhng gii phỏp m ti: Thit k giỏo ỏn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh lp 12 v ch Th ca sau 1975 s khụng trỏnh nhng thiu sút v hn ch Nhng ngi vit t tin hy vng nú s to mt tỏc dng tớch cc i vi GV vic son ging v xõy dng kim tra ỏnh giỏ theo hng phỏt trin nng lc hc sinh, ng thi thỳc y vic i mi chng trỡnh v phng phỏp dy hc Mc dự hiu qu thu c t cỏc gii phỏp ca ti l tng i kh quan, thi gian ti nu c GV thc hin nghiờm tỳc v ỳng hng s tớch cc húa c hot ng nhn thc cho hc sinh, nõng cao kt qu hc tp, phỏt trin nng lc ca hc sinh, song bờn cnh ú, qua vic thc hin cỏc gii phỏp ca ti, chỳng tụi nhn thy cũn cú nhng khú khn nh sau: * t chc tt cỏc gii phỏp cho nhng ch khỏc theo hng sỏng kin kinh nghim xut, ũi hi GV phi mt khỏ nhiu thi gian biờn son, cú 42 trỡnh hiu bit v cụng ngh thụng tin, nng lc tng hp kin thc, cú tõm huyt vi ngh, * Do ú, quỏ trỡnh t chc, nh trng cn phi lu ý: Phi ý thc húa cho c GV v HS hiu sõu sc tm quan trng, hiu qu tớch cc ca vic dy hc v xõy dng cõu hi, kim tra theo nh hng phỏt trin nng lc, vic dng nhng gii phỏp m ti xut t c hiu qu cao hn VI DANH MC TI LIU THAM KHO Ti liu hun Dy hc v kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh, nhiu tỏc gi, B Giỏo dc & o to, 2014 Sỏch giỏo khoa Ng 12, 1, nhúm tỏc gi, NXB Giỏo dc Vit Nam, 2012 Sỏch giỏo khoa Ng 12, 2, nhúm tỏc gi, NXB Giỏo dc Vit Nam, 2012 Thit k bi dy mụn Ng vn, TS Lờ Anh Xuõn, NXB i hc quc gia H Ni, 2012 V nhng thụng tin v cỏc ti liờn quan trờn Google NGI THC HIN Lờ Thỏi Huyn Trõn 43 BM04-NXGSKKN S GD&T NG NAI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM n v : THPT Vừ Trng Ton c lp - T - Hnh phỳc Cm M, ngy 19 thỏng nm 2016 PHIU NH GI, CHM IM, XP LOI SNG KIN KINH NGHIM Nm hc: 2015-2016 Tờn sỏng kin kinh nghim: Thit k giỏo ỏn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh lp 12 v ch Th ca sau 1975 H v tờn tỏc gi: Lờ Thỏi Huyn Trõn Chc v: T trng n v: THPT Vừ Trng Ton H v tờn giỏm kho 1: B Lờ Th Thu Hng - T phú t Ng n v: THPT Vừ Trng Ton S in thoi ca giỏm kho: 0986297359 * Nhn xột, ỏnh giỏ, cho im v xp loi sỏng kin kinh nghim: Tớnh mi im: ./6,0 Hiu qu 44 im: ./8,0 Kh nng ỏp dng im: ./6,0 Nhn xột khỏc (nu cú): Tng s im: /20 Xp loi: GIM KHO (Ký tờn, ghi rừ h v tờn) Lờ Th Thu Hng 45 BM04-NXGSKKN S GD&T NG NAI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM n v : THPT Vừ Trng Ton c lp - T - Hnh phỳc Cm M, ngy 19 thỏng nm 2016 PHIU NH GI, CHM IM, XP LOI SNG KIN KINH NGHIM Nm hc: 2015-2016 Tờn sỏng kin kinh nghim: Thit k giỏo ỏn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh lp 12 v ch Th ca sau 1975 H v tờn tỏc gi: Lờ Thỏi Huyn Trõn Chc v: T trng n v: THPT Vừ Trng Ton H v tờn giỏm kho 2: Nguyn Th Bớch Ngc - Giỏo viờn t Ng n v: THPT Vừ Trng Ton S in thoi ca giỏm kho: 0937214658 * Nhn xột, ỏnh giỏ, cho im v xp loi sỏng kin kinh nghim: Tớnh mi im: ./6,0 Hiu qu 46 im: ./8,0 Kh nng ỏp dng im: ./6,0 Nhn xột khỏc (nu cú): Tng s im: /20 Xp loi: GIM KHO (Ký tờn, ghi rừ h v tờn) Nguyn Th Bớch Ngc 47 S GD&T NG NAI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc n v : THPT Vừ Trng Ton Cm M, ngy 19 thỏng nm 2016 PHIU NHN XẫT, NH GI SNG KIN KINH NGHIM Nm hc: 2015-2016 Tờn sỏng kin kinh nghim: Thit k giỏo ỏn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh lp 12 v ch Th ca sau 1975 H v tờn tỏc gi: Lờ Thỏi Huyn Trõn Chc v: T trng n v: THPT Vừ Trng Ton Lnh vc: (ỏnh du X vo cỏc ụ tng ng, ghi rừ tờn b mụn hoc lnh vc khỏc) - Qun lý giỏo dc - Phng phỏp giỏo dc - Phng phỏp dy hc b mụn: Ng - Lnh vc khỏc: Sỏng kin kinh nghim ó c trin khai ỏp dng: Ti n v Trong Ngnh Tớnh mi (ỏnh du X vo ụ di õy) - gii phỏp thay th hon ton mi, bo m tớnh khoa hc, ỳng n - gii phỏp thay th mt phn gii phỏp ó cú, bo m tớnh khoa hc, ỳng n - Gii phỏp mi gn õy ó ỏp dng n v khỏc nhng cha tng ỏp dng n v mỡnh, tỏc gi t chc thc hin v cú hiu qu cho n v Hiu qu (ỏnh du X vo ụ di õy) - Gii phỏp thay th hon ton mi, ó c thc hin ton ngnh cú hiu qu cao - Gii phỏp thay th mt phn gii phỏp ó cú, ó c thc hin ton ngnh cú hiu qu cao - Gii phỏp thay th hon ton mi, ó c thc hin ti n v cú hiu qu cao - Gii phỏp thay th mt phn gii phỏp ó cú, ó c thc hin ti n v cú hiu qu 48 - Gii phỏp mi gn õy ó ỏp dng n v khỏc nhng cha tng ỏp dng n v mỡnh, tỏc gi t chc thc hin v cú hiu qu cho n v Kh nng ỏp dng (ỏnh du X vo ụ mi dũng di õy) - Cung cp c cỏc lun c khoa hc cho vic hoch nh ng li, chớnh sỏch: Trong T/Phũng/Ban Trong c quan, n v, c s GD&T Trong ngnh - a cỏc gii phỏp khuyn ngh cú kh nng ng dng thc tin, d thc hin v d i vo cuc sng: Trong T/Phũng/Ban Trong c quan, n v, c s GD&T Trong ngnh - ó c ỏp dng thc t t hiu qu hoc cú kh nng ỏp dng t hiu qu phm vi rng: Trong T/Phũng/Ban ngnh Xp loi chung: Xut sc Trong c quan, n v, c s GD&T Khỏ t Khụng xp loi Trong Cỏ nhõn vit sỏng kin kinh nghim cam kt v chu trỏch nhim khụng chộp ti liu ca ngi khỏc hoc chộp li ni dung sỏng kin kinh nghim c ca mỡnh T trng v Th trng n v xỏc nhn ó kim tra v ghi nhn sỏng kin kinh nghim ny ó c t chc thc hin ti n v, c Hi ng chuyờn mụn trng xem xột, ỏnh giỏ; tỏc gi khụng chộp ti liu ca ngi khỏc hoc chộp li ni dung sỏng kin kinh nghim c ca chớnh tỏc gi Phiu ny c ỏnh du X y cỏc ụ tng ng, cú ký tờn xỏc nhn ca tỏc gi v ngi cú thm quyn, úng du ca n v v úng kốm vo cui mi bn sỏng kin kinh nghim NGI THC HIN SKKN XC NHN CA T CHUYấN MễN TH TRNG N V (Ký tờn v ghi rừ h tờn) (Ký tờn v ghi rừ h tờn) h tờn v úng du) (Ký tờn, ghi rừ 49 [...]... Không hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc 5 Định hướng thiết kế bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh về chủ đề “Thơ ca sau 1975” 4.1 Thiết kế hoạt động trải nghiệm 4.1.1 Hoạt động này giúp học sinh: - Huy động vốn kiến thức và kĩ năng để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới 21 - Tạo hứng thú để bước vào bài học mới Đồng thời, hoạt động này cũng giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh có hiểu biết... như đã nêu trên 3 Xác định yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS trong môn Ngữ văn nói chung và chủ đề “Thơ ca sau 1975” nói riêng 2.1 Dạy học đọc hiểu Môn Ngữ văn được coi là môn học công cụ, môn học bắt buộc ở cả 3 cấp, hướng tới việc hình thành và phát triến các năng lực đọc, viết tiếng Việt (năng lực tiếp nhận và xử lí thông tin, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực trình bày, tạo lập... thời yêu cầu học sinh làm các bài tập đánh giá năng lực 27 Thời gian cho mỗi hoạt động (trong 5 hoạt động trên) cần được xác định sao cho phù hợp với số tiết học được phân bố cho từng cụm bài /chủ đề, thời khóa biểu lên lớp của GV Định hướng thiết kế bài học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực cho HS cấp THPT trên đây là một hướng đi mới Tham khảo định hướng này là một việc làm cần thiết để đổi mới... định hướng này là một việc làm cần thiết để đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường THPT hiện nay 6 Thiết kế giáo án thực nghiệm theo hướng phát triển năng lực học sinh về chủ đề “Thơ ca sau 1975” Chủ đề: Thơ ca sau 1975(2 tiết) Bài 1: ĐÀN GHI TA CỦA LOR -CA (Thanh Thảo) I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu được vẻ đẹp của hình tượng Lor – ca qua cách cảm nhận và tái hiện độc đáo của Thanh Thảo - Nắm bắt được... tượng Lorca, về cách thể hiện cảm xúc của tác giả - Tư duy sáng tạo: Phân tích, so sánh, bình luận về vẻ đẹp của hình tượng Lorca, về những sáng tạo độc đáo của Thanh Thảo trong bài thơ - Tự nhận thức về tinh thần bất khuất của người anh hùng dân tộc, qua đó tự rút ra bài học cho cá nhân 4 Hình thành các năng lực : - Năng lực giải quyết vấn đề - Năng lực sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực tự quản... sẻ kết quả mình làm được, thông qua đó học sinh có thể học tập lẫn nhau, tự sửa lỗi cho nhau, giúp cho quá trình học tập của học sinh hiệu quả hơn Kết thúc hoạt động này học sinh sẽ trao đổi với giáo viên để được bổ sung, uốn nắn những nội dung chưa đúng 4.4 Thiết kế hoạt động ứng dụng 4.4.1 Mục đích của hoạt động ứng dụng là giúp học sinh sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề, ... trình dạy học tích hợp lấy chủ thể người học làm xuất phát điểm và đích đến, trong đó tích hợp là việc tổ chức nội dung dạy học của GV sao cho học sinh có thể huy động nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, thông qua đó lại hình thành những kiến thức, kĩ năng mới, từ đó phát triển được những năng lực cần thiết Trong môn học Ngữ văn, dạy học tích... Ngữ văn giúp HS từng bước hình thành và nâng cao các năng lực học tập của môn học, cụ thể là năng lực tiếp nhận văn bản (gồm kĩ năng nghe và đọc) và năng lực tạo lập văn bản (gồm kĩ năng nói và viết) Năng lực đọc – hiểu văn bản của HS thể hiện ở khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức về tiếng Việt, về các loại hình văn bản và kĩ năng, phương pháp đọc, khả năng thu thập các thông tin, cảm thụ cái đẹp... tiễn… Viết sáng tạo được thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau, với các mức độ khác nhau, do vậy cần tạo ra được những cơ hội để HS thể hiện ngay trong quá trình dạy học đọc hiểu để HS đồng thời phát triển các năng lực trong học tập 2.2 Dạy học tích hợp Để đáp ứng với yêu cầu dạy học Ngữ văn theo hướng hình thành và phát triển năng lực, cần chú ý đến việc tổ chức dạy học môn Ngữ văn theo hướng tích... nhận định có liên quan - Trao đổi với người thân về nội dung bài học, như: kể cho người thân nghe về câu chuyện vừa học, hỏi về ý nghĩa của câu chuyện, v.v… - Tìm đọc ở sách báo, mạng in-tơ-nét những thông tin liên quan đến bài thơ và tác giả Lưu ý: - Các nhiệm vụ trong hoạt động bổ sung được thiết kế cho học sinh tự làm việc ở nhà - Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, đồng thời yêu cầu học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975” , skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975” , skkn THIẾT kế GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực CHO học SINH lớp 12 về CHỦ đề “THƠ CA SAU 1975” , Hội thảo khẳng định: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chú trọng phát triển năng lực học sinh phổ thông; thì cần phải vận dụng dạy học theo tình huống, dạy học sinh định hướng hành động, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin h

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn