KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

4 480 13
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2016, 10:59

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Số : /KHLT/TrTL-XĐ-HPN-HKH Thạnh Lợi, ngày …… tháng 08 năm 2012 KẾ HOẠCH Về việc phối hợp Trường THCS Thạnh Lợi , Đoàn TNCS HCM xã, Hội LHPN Việt Nam xã Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục công tác chống bỏ học năm học 2012 - 2013 _ Thực kế hoạch phát triển giáo dục xã Thạnh Lợi giai đoạn 2010 -2015 Hội đồng nhân dân xã Thạnh Lợi thông qua kỳ họp tháng 7/2012, Trường THCS Thạnh Lợi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội LHPN Việt Nam xã Thạnh Lợi Hội khuyến học xã Thạnh Lợi đề kế hoạch phối hợp thực nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục năm học 2012 – 2013 với nội dung sau : I Mục tiêu phối hợp liên ngành : Trường THCS Thạnh Lợi, Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam xã Thạnh Lợi Hội khuyến học xã huy động nhân lực tài lực để phối hợp thực huy động tham gia, đóng góp cộng đồng thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục xã nhà, vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 -2013 Hội đồng nhân dân xã thông qua Dựa chức nhiệm vụ ngành Trường THCS Thạnh Lợi, Đoàn THCS Hồ CHí Minh, Hội LHPN Việt Nam xã Thạnh Lợi Hội khuyến học xã Thạnh Lợi có kế hoạch đạo tập trung, theo hệ thống tổ chức, đồng thời đảm bảo phối hợp thống chặt chẽ hiệu với ngành liên quan triển khai cụ thể xã II Nội dung phối hợp liên ngành: Công tác tuyên truyền về giáo dục: 1.1 Trường THCS Thạnh Lợi Cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung công tác tuyên truyền giáo dục: - Chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước cấp giáo dục - Công tác CMC – PCGDTHCS - Công tác phòng chống học sinh bỏ học … - Nhu cầu cần hỗ trợ học sinh không đủ điều kiện, dụng cụ học tập, hoàn cảnh khó khăn … 1.2 Đoàn TNCS HCM, Hội LHPN Việt Nam xã, Hội khuyến học xã: Lồng ghép nội dung giáo dục vào nội dung chuyên đề ngành đạo cấp sở thực tuyên truyền họp đoàn viên, hội viên, Hội khuyến học đạo cấp sở thực hiện, tuyên truyền rộng rãi đến Hội sở, tổ dân phòng khuyến học nội dung vận động xây dựng gia đình hiếu học Xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn Hội, tuyên truyền đến chị em có em học nhà trường xã nội dung giáo dục chuyên đề ngành, đạo đến tận sở tuyên truyền đến hội viên Công tác huy động học sinh lớp 2.1 Trường THCS Thạnh Lợi Chỉ đạo GVCN rà soát số liệu, danh sách học sinh phải huy động lớp (hoàn thành trước ngày 10/8) để cung cấp cho sở Đoàn Hội cấp tham gia thực công tác phối hợp Thường xuyên theo dõi tình hình học sinh yếu có nguy bỏ học thông qua khảo sát chất lượng đầu năm, tổ chức biên chế lớp, bàn giao học sinh, phân công trách nhiệm đồng chí, hội viên có học sinh bỏ học thuộc khu vực quản lý cần kịp thời báo cáo để có kế hoạch huy động thời gian ngắn nhất, hỗ trợ em học sinh không đủ điều kiện đến trường (buộc phải bỏ học) cần thiết 2.2 Xã Đoàn, Hội LHPN Việt Nam xã Hội khuyến học xã: Chỉ đạo cấp Đoàn Hội sở: - Lồng ghép nội dung thực “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ” vào họp lệ hàng tháng: tháng tháng hàng năm để nhắc nhở đoàn viên, hội viên có em thuộc đối tượng đến trường gương mẫu đưa em đến trường, học tập theo quy định ngành giáo dục - Cử Đoàn viên, Hội viên sở tham gia đoàn vận động học sinh lớp theo kế hoạch trường BCĐ CMC – PCGD địa phương thống - Có kế hoạch thực phòng chống bỏ học, có tổ chức phân công, hội viên đoàn viên, niên chịu trách nhiệm quản lý theo khu vực, có kế hoạch huy động nguồn lực, tiền nhằm hỗ trợ cho em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giúp đỡ em có đủ điều kiện đến trường có tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật hay có sơ kết, tổng kết hàng năm Công tác hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn: 3.1 Trường THCS Thạnh Lợi Chỉ đạo GVCN, Tổng phụ trách: Rà soát lập danh sách học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học để ngành liên quan hỗ trợ - Tổ chức việc vận động học sinh trường để góp phần giải khó khăn sở - Phối hợp với hội khuyến học từ xã đến sở vận động từ nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ vài em số học sinh nghèo (nếu nguồn vốn khan hiếm), có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học 3.2 Xã Đoàn, Hội LHPN Việt Nam xã Hội khuyến học xã: Xây dựng nguồn quỹ học bổng “Giúp bạn vượt khó” (xã Đoàn); “Nguyễn Thị Định” (Hội LHPN), để hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học, Học sinh xuất sắc năm học Hội khuyến học xã vận động từ nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm phân bổ cho Hội khuyến học xã hỗ trợ phần số học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học Chỉ đạo cấp Đoàn Hội sở: - Vận động nguồn hỗ trợ địa phương để kịp thời giải cho em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học - Phối hợp chặt chẽ với trường việc rà soát danh sách, tiếp nhận phối hợp nguồn lực khác để hỗ trợ Công tác phòng, chống bỏ học: 4.1 Trường THCS Thạnh Lợi: Chỉ đạo GVCN, tổng phụ trách: - Tổ chức bàn giao học sinh đầu năm thật nghiêm túc, tổ chức khảo sát chất lượng học sinh đầu năm để xếp lớp theo trình độ, lập danh sách học sinh yếu có nguy bỏ học, gởi danh sách Đoàn Hội, bên cạnh lập kế hoạch bồi dưỡng số học sinh nhằm giúp em nắm lại kiến thức - Rà soát, lập danh sách HS có nguy bỏ học để ngành liên quan phối hợp thực biện pháp ngăn ngừa - Tổ chức thực nội dung, chương trình, sách giáo khoa, đổi phương pháp dạy học, tạo hứng thú học tập học sinh - Khi học sinh bỏ học, phối hợp với sở Đoàn Hội để thực bước vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường tiếp tục học tập - Khi học sinh bỏ học trở lại trường, đạo giáo viên bồi dưỡng, phụ đạo kiến thức kịp thời để em theo kịp chương trình 4.2 Xã Đoàn, Hội LHPN Việt Nam xã Hội khuyến học xã: Chỉ đạo cấp Đoàn Hội sở: Phối hợp trường học việc giúp đở em học sinh có nguy bỏ học tiếp tục học Phối hợp thực biện pháp vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học trỡ lại trường tiếp tục học tập - Chỉ đạo cấp, hội sở: phối hợp trường học việc giúp đỡ em học sinh có nguy bỏ học tiếp tục học, Phối hợp thực biện pháp vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học trở lại trường - Vận động đoàn, hội viên gương mẫu có em học sở giáo dục, đồng thời tuyền truyền đến người thân, láng giềng thực - Vận động mạnh thường quân xã, tạo nguồn quỹ dành cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện khen thưởng, khích lệ em học tập tiến III Tổ chức thực hiện: Trường THCS Thạnh Lợi, Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam Hội khuyến học xã Thạnh Lợi theo chức năng, nhiệm vụ mà đạo đoàn, hội cấp sở trực thuộc thực kế hoạch phối hợp Hàng năm, Tổng kết năm học tổ chức sơ kết công tác phối hợp Nhà trường chủ trì phối hợp với Đoàn, Hội xây dựng phương án phối hợp thực hiệu kế hoạch Định kỳ hàng năm tổ chức sơ, tổng kết Kế hoạch có hiệu lực thực kể từ ngày ký áp dụng thống nhà trường cấp sở Đoàn Hội trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạnh Lợi, Hội khuyến học xã Thạnh Lợi Hội LHPN Việt Nam Xã Thạnh Lợi Đề nghị thành phần, Đoàn, Hội có liên quan phối hợp thực nghiêm túc tinh thần kế hoạch TM HỘI KHUYẾN HỌC XÃ CHỦ TỊCH TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI HIỆU TRƯỞNG TM ĐOÀN TNCS HCM BÍ THƯ TM HỘI LHPN XÃ CHỦ TỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013, KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013, KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn