ĐỀ số 1bộ câu hỏi ôn LUYỆN 7, 8 điểm THPT QG vật lí

4 180 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2016, 12:49

Cao Tuấn – 0975306275 https://www.facebook.com/ThayCaoTuan ÔN LUYỆN MỤC TIÊU 7, ĐIỂM THPT QUỐC GIA Môn: VẬT LÍ ĐỀ SỐ PHẦN 1: 30 CÂU CƠ BẢN Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe a = 0,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Chín vân sáng liên tiếp cách 16 mm Bước sóng ánh sáng A 0,6 μm B 0,5 μm C 0,55 μm D 0,46 μm Câu 3: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không B Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại C Ở VTCB, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không D Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại Câu 4: Cho hạt nhân 23090Th (Thori) có mTh = 230,0096u Tính lượng liên kết riêng hạt nhân 230 , biết khối lượng nuclôn mP = 1,0073u, mN = 1,0087u, 1u = 931,5 MeV/c2 90Th A εTh = 1737,62 MeV/nuclon B εTh = 5,57 MeV/nuclon C εTh = 7,55 MeV/nuclon D εTh = 12,41 MeV/nuclon Câu 5: Kí hiệu hạt nhân nguyên tử X có proton notron A 43 X B 73 X C 74 X D 73 X Câu 6: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + π/6) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 100 cm/s2 B 100 cm/s2 C 10 cm/s2 D 10 cm/s2 Câu 7: Cho hai dao động điều hoà phương tần số, biên độ A = cm, A2; φ1 = π/3, φ2 = – π/2 Khi biên độ dao động tổng hợp cm biên độ A2 A A2 = 4,5 cm B A2 = cm C A2 = cm D A2 = 18 cm Câu 8: Điểm tương tự sóng âm sóng ánh sáng A hai sóng điện từ B hai sóng dọc C hai truyền chân không D hai trình truyền lượng Câu 9: Một lắc đơn dài 56 cm treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh toa xe gặp chỗ nối ray Lấy g = 9,8 m/s2 Cho biết chiều dài thay ray 12,5 m Biên độ dao động lắc lớn tàu chạy thẳng với tốc độ A 40 km/h B 72 km/h C 24 km/h D 30 km/h Câu 10: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Lấy 2 =10 Vật kích thích dao động điều hòa dọc theo trục lò xo, khoảng thời gian nhỏ hai lần động ba lần A 1/30 s B 1/60 s C 1/20 s D 1/15 s Câu 11: Hai nguồn phát sóng A, B mặt nước dao động điều hoà với tần số 15 Hz, pha Tại điểm M mặt nước cách nguồn đoạn d1 = 14,5 cm d2 = 17,5 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M trung trực AB có hai dãy cực đại khác Tính tốc độ truyền sóng mặt nước A 15 cm/s B 22,5 cm/s C 30 m/s D cm/s Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều điện áp u = 180cos(100t - /6) V cường độ dòng điện qua mạch i = 2sin(100t + /6) A Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 90 W B 90 W C 360 W D 180 W Trang / Đề / Ôn luyện mục tiêu 7, điểm THPT Quốc Gia – Vật Lí https://www.facebook.com/ThayCaoTuan Cao Tuấn – 0975306275 Câu 13: Đặt điện áp u = U0cos(100t + /6) V vào cuộn cảm có độ tự cảm 1/(2π) H Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 150 V cường độ dòng điện mạch A Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = 5cos(100t + 5/6) A B i = 6cos(100t - /3) A C i = 5cos(100t - /3) A D i = 6cos(100t + 5/6) A Câu 14: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm L Biết biểu thức dòng điện qua mạch i = 4.10-2sin(2.107t) (A) Điện tích cực đại tụ A 2.10-9 C B 4.10-9 C C 10-9 C D 8.10-9 C Câu 15: Một mạch dao động điện từ, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm 0,5 mH, tụ điện có điện dung 0,5 nF Trong mạch có dao động điện từ điều hòa Khi cường độ dòng điện mạch mA điện áp hai đầu tụ điện V Khi cường độ dòng điện mạch A điện áp hai đầu tụ A V B V C 2 V D V Câu 16: Hai khe Y-âng cách mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 m Các vân giao thoa hứng cách hai khe m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ 222 Câu 17: Hạt nhân 226 biến đổi thành hạt nhân 86 Rn phóng xạ 88 Ra A α B β+ C α β– D β– Câu 18: Hai âm độ cao hai âm có A biên độ B tần số C cường độ âm D mức cường độ âm Câu 19: Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng môi trường A m/s B 40 cm/s C m/s D 50 cm/s Câu 20: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A từ trường quay B tượng quang điện C tượng cảm ứng điện từ D tượng tự cảm Câu 21: Một trạm phát điện tỉnh Nam Định phát điện truyền hiệu điện 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện nơi phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch 480 kW Hiệu suất trình truyền tải điện A H = 95% B H = 85% C H = 80% D H = 90% Câu 22: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(ωt + π/3) x2 = Acos(ωt 2π/3) hai dao động A lệch pha π/2 B pha C ngược pha D lệch pha π/3 Câu 23: Kim loại có công thoát êlectrôn 2,62 eV Khi chiếu vào kim loại hai xạ có bước sóng 1 = 0,4 m 2 = 0,2 m tượng quang điện A xảy với xạ B xảy với xạ 1, không xảy với xạ 2 C không xảy với xạ D xảy với xạ 2, không xảy với xạ 1 Câu 24: Biết số Avôgađrô 6,02.1023mol-1, khối lượng mol Urani 238 92 U 238g/mol Số nơtrôn 119 gam A 8,8.1025 B 1,2.1025 C 4,4.1025 D 2,2.1025 Câu 25: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A 10π Hz B 5π Hz C Hz D 10 Hz Câu 26: Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 200V, hai đầu L 240V, hai tụ C 120V Điện áp hiệu dụng hai đầu R A 160V B 200V C 120V D 80V Câu 27: Ánh sáng đơn sắc đỏ có bước sóng thuỷ tinh chân không 456 nm 642 nm Tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s, tốc độ truyền ánh sáng đỏ thuỷ tinh là: A 1,96.108 m/s B 2,28.108 m/s C 1,85 108 m/s D 2,13.108 m/s Câu 28: Trong tượng truyền sóng với tốc độ truyền sóng 80 cm/s, tần số dao động có giá trị từ 10 Hz đến 12,5 Hz Hai điểm phương truyền sóng cách 25 cm dao động vuông pha Bước sóng A cm B cm C 7,69 cm D 7,25 cm Trang / Đề / Ôn luyện mục tiêu 7, điểm THPT Quốc Gia – Vật Lí https://www.facebook.com/ThayCaoTuan Cao Tuấn – 0975306275 Câu 29: Trong mạch dao động tụ điện cấp lượng W = (μJ) từ nguồn điện chiều có suất điện động e = (V) Cứ sau khoảng thời gian Δt = (μs) lượng tụ điện cuộn cảm lại Xác định độ tự cảm L cuộn dây ? A L = 32/π2 (nH) B L = 34/π2 (μH) C L = 30/π2 (μH) D L = 32/π2 (μH) Câu 30: Phản ứng sau phản ứng hạt nhân nhân tạo 30 234 A 238 B 27 13 Al    15 P  n 92 U  He  90Th C 42 He  147 N  178 O  11 H D 238 92 U  01n  239 92 U PHẦN 2: 20 CÂU NÂNG CAO Câu 31: Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây cảm, độ tự cảm cuộn dây thay đổi Khi thay đổi giá trị L thấy thời điểm điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở cực đại điện áp gấp bốn điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây cực đại điện áp so với điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở gấp: A 2,5 lần B 25 lần C lần D lần Câu 32: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu gắn vật khối lượng 100 g Phương trình dao động vật x = 10cos10t (cm) Lấy g = 2 = 10 m/s2, chiều dương thẳng đứng hướng xuống Lực tác dụng vào điểm treo lò xo thời điểm t = 1/3 s A 0,25 N B 4,00 N C 1,50 N D Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(120πt + π/3) (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/(6π) (H) Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 40 (V) cường độ dòng điện qua cuộn cảm 1A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = cos(120πt - π/6) (A) B i = 3cos(120πt - π/6) (A) C i = 2 cos(120πt - π/6) (A) D i = 3cos(120πt + π/6) (A) Câu 34: Có hai máy biến áp lí tưởng ( bỏ qua hao phí ) có số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp có số vòng dây khác Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn thứ cấp máy thứ tỉ số điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp để hở máy Khi đặt điện áp xoay chiều nói vào hai đầu cuộn sơ cấp máy thứ hai tỉ số Khi thay đổi số vòng dây cuộn thứ cấp máy 60 vòng dây lặp lại thí nghiệm tỉ số điện áp nói hai máy Số vòng dây cuộn sơ cấp máy A 120 vòng B 100 vòng C 80 vòng D 140 vòng Câu 35: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B cách 20 cm với phương trình dao động u1 = u2 = cos t cm Bước sóng cm Biên độ sóng không đổi Gọi I điểm đường trung trực AB dao động pha với nguồn A,B gần trung điểm O AB Khoảng cách OI đo A B 12,5 cm C 12,7 D 15,0 cm Câu 36: Một sợi dây thép AB dài 41 cm treo lơ lửng đầu A cố định, đầu B tự Kích thích dao động cho dây nhờ nam châm điện với tần số dòng điện 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây 160 cm/s Khi xảy tượng sóng dừng dây xuất số nút sóng bụng sóng A 21 nút, 21 bụng B 21 nút, 20 bụng C 11 nút, 11 bụng D 11 nút, 10 bụng Câu 37: Mạch RLC mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị 120 V, điện trở R thay đổi thông số khác mạch có giá trị không đổi Khi thay đổi R thấy với R = R = 80Ω R = R2 = 45 Ω mạch có công suất P Giá trị P A 96,0 W B 60,4 W C 115,2 W D 115,4 W Câu 38: Một khung dây quay từ trường B vuông góc với trục quay khung với tốc độ 1800  vòng/phút Tại thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến n mặt phẳng khung dây hợp với B góc 300 Từ thông cực đại gửi qua khung dây 0,01 Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung A e = 0,6πcos(60t - /6) Wb B e = 0,6πcos(60t - /3) Wb C e = 0,6πcos(60t + /6) Wb D e = 0,6πcos(60t + /3) Wb Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, điện dung C tụ thay đổi Khi C nhận hai giá trị 10-4/π (F) 10-4/(2π) (F) điện áp hiệu dụng hai đầu tụ không đổi Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C đạt giá trị cực đại điện dung C có giá trị A 3.10-4/(4π) F B 10-4/(3π) F C 3.10-4/(2π) F D 2.10-4/(3π) F Trang / Đề / Ôn luyện mục tiêu 7, điểm THPT Quốc Gia – Vật Lí https://www.facebook.com/ThayCaoTuan Cao Tuấn – 0975306275 Câu 40: Một mạch dao động điện từ LC, thời điểm ban đầu điện tích tụ đạt cực đại 2.10-9 C Thời gian để tụ phóng hết điện tích 4μs Cho 2 = 10 Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch  2  A mA B mA C mA D mA 2   Câu 41: Chiếu tia sáng trắng vào lăng kính có góc chiết quang A = 40 góc tới hẹp Biết chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,62 1,68 Độ rộng góc quang phổ tia sáng sau ló khỏi lăng kính A 0,015 rad B 0,01500 C 0,240 rad D 0,2400 Câu 42: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp trải dài bề rộng mm Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai xạ có bước sóng λ1 λ2 người ta thấy: Từ điểm M đến vân sáng trung tâm có vân sáng màu với vân sáng trung tâm M vân Biết M cách vân trung tâm 10, mm, bước sóng xạ λ2 A 0,38 μm B 0,4 μm C 0,76 μm D 0,65μm Câu 43: Công thoát êlectrôn kim loại A bước sóng giới hạn quang điện λ Nếu chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng ' vào kim loại động ban đầu cực đại quang electron A Tỉ số ′ ? A B 0,25 C 0,5 D /3 Câu 44: Lần lượt chiếu vào catốt xạ điện từ gồm xạ có bước sóng 1 = 0,54µm xạ có bước sóng 2 = 0,35µm vận tốc ban đầu cực đại êlectrôn quang điện v1 v2 với v2 = 2v1 Công thoát kim loại làm catod A 5eV B 1,88eV C 10eV D 1,6eV Câu 45: Mức lượng nguyên tử hidro có biểu thức En = −13,6/n eV Khi kích thích ng tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n lượng 2,55 eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng lần Bước sóng nhỏ mà ng tử hidro phát A 1,46.10-6 m B 4,87.10-7 m C 1,22.10-7 m D 9,74.10-8 m Câu 46: Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: D + T →  +n Biết khối lượng hạt nhân D, T  mD = 2,0136 u, mT = 3,0160 u m = 4,0015 u; khối lượng hạt n mn = 1,0087 u; 1u = 931 (MeV/c2) Năng lượng toả kmol heli tạo thành A 1,09.1025 MeV B 1,74.1012 kJ C 2,89.10-15 kJ D 18,07 MeV 238 Câu 47: Urani 92 U có chu kì bán rã 4,5.10 năm Khi phóng xạ , urani biến thành thôri 23490Th Khối lượng thôri tạo thành 23,8 g urani sau 9.109 năm A 17,55 g B 18,66 g C 19,77 g D.5,57 g Câu 48: Trong buổi hòa nhạc tổ chức Nhà Hát lớn Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Một người ngồi khán đài nghe âm đàn giao hưởng phát có mức cường độ âm 12 dB Khi dàn nhạc giao hưởng thực hợp xướng người cảm nhận âm 2,376 B Hỏi dàn nhạc giao hưởng có người? A người B 18 người C 12 người D 15 người Câu 49: Một lò xo khối lượng không đáng kể, chiều dài tự nhiên ℓ0 = 125 cm treo thẳng đứng, đầu có cầu m Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống Vật dao động với phương trình x = 10sin(2πt – π/6) cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài lò xo thời điểm t0 = A ℓ = 150 cm B ℓ = 145 cm C ℓ = 135 cm D ℓ = 115 cm Câu 50: Để đo công suất tiêu thụ trung bình điện trở mạch mắc nối tiếp (chưa lắp sẵn) gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điện, người ta dùng thêm bảng mạch ; nguồn điện xoay chiều ; ampe kế ; vôn kế thực bước sau: a) Nối nguồn điện với bảng mạch b) Lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp bảng mạch c) Bật công tắc nguồn d) Mắc ampe kế nối tiếp với đoạn mạch e) Lắp vôn kế song song hai đầu điện trở f) Đọc giá trị vôn kế ampe kế g) Tính công suất tiêu thụ trung bình Sắp xếp theo thứ tự bước A a, c, b, d, e, f, g B a, c, f, b, d, e, g C b, d, e, f, a, c, g D b, d, e, a, c, f, g Trang / Đề / Ôn luyện mục tiêu 7, điểm THPT Quốc Gia – Vật Lí
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ số 1bộ câu hỏi ôn LUYỆN 7, 8 điểm THPT QG vật lí, ĐỀ số 1bộ câu hỏi ôn LUYỆN 7, 8 điểm THPT QG vật lí, ĐỀ số 1bộ câu hỏi ôn LUYỆN 7, 8 điểm THPT QG vật lí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn