Cấu trúc chi tiết đề thi môn Sinh học THPTQG theo định hướng của Bộ GDĐT

29 338 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 08:47

ĐỊNH HƯỚNG THI TNTHPT 2016 Chủ đề CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG - Quá trình nhân đôi ADN, khái niệm gen mã di truyền; sinh tổng hợp protein; điều hòa hoạt động gen; đột biến gen; hình thái, cấu trúc chức nhiễm sắc thể; đột biến NST; thực hành; chế di truyền phân tử - Kĩ phân tích hình vẽ, phân tích bảng số liệu rút nhận xét; bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu được; kĩ giải tập II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Nêu định nghĩa gen nêu vài loại gen - Nêu định nghĩa mã di truyền nêu số đặc điểm mã di truyền Lập luận mã di truyền mã ba - Trình bày diễn biến chế nhân đôi ADN tế bào nhân sơ Nêu số đặc điểm nhân đôi ADN nhân thực khác với nhân sơ - Trình bày diễn biến chế phiên mã Nêu số đặc điểm phiên mã tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ Nêu sơ lược cấu trúc gen phân mảnh sinh vật nhân thực, khái niệm exon, intron - Trình bày diễn biến chế dịch mã Phân tích mối quan hệ ADNmARNproteintính trạng - TRình bày chế hoạt động gen sinh vật nhân sơ ( theo mô hình Jacop Mono) ,Nêu số đặc điểm chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân thực - Nêu nguyên nhân, chế, tính chất biểu vai trò, hậu dạng đột biến gen - Mô tả cấu trúc hiển vi NST SVNT chức - Kể tên dạng đột biến cấu trúc NST( Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn) đột biến số lượng NST( Thể lệch bội đa bội) Nêu nguyên nhân chế phát sinh dạng đột biến NST Nêu hậu vai trò dạng đột biến cấu trúc số lượng NST - Lập bảng so sánh chế nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã - Làm tiêu tạm thời NST, xem tiêu cố định nhận dạng vài đột biến số lượng NST kính hiển vi quang học Vẽ dạng đột biến cấu trúc NST - Giải số tập liên quan đến chế di truyền biến dị III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực nhận định sau không đúng? A Quá trình dịch mã diễn tế bào chất B Trong trình dịch mã, ribôxôm di chuyển mARN theo chiều 3’→ 5’ C Trên phân tử mARN, thời điểm có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã D Axit amin mở đầu trình dịch mã mêtiônin Câu 2.Phát biểu sau không nói vật chất di truyền sinh vật nhân thực? A Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ đoạn mã hóa axit amin (êxôn) đoạn không mã hóa axit amin (intron) B Nếu biết số lượng loại nuclêôtit gen xác định số lượng loại nuclêôtit mARN C Bộ ba quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã nằm vùng mã hóa gen D Vật chất di truyền nhân cấp độ phân tử ADN xoắn kép, dạng mạch thẳng Câu Gen A có chiều dài 408 nm có số nuclêôtit loại ađênin 2/3 số nuclêôtit loại guanin Gen A bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi hai lần liên tiếp Trong hai lần nhân đôi môi trường nội bào cung cấp 2877 nuclêôtit loại ađênin 4323 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến tác nhân:A 5BU B bazơ nitơ guanin dạng C tia UV D cônsixin Câu 4.Trong trình tổng hợp prôtêin, pôlixôm có vai trò: A giúp ribôxôm dịch chuyển mARN.B gắn axit amin với tạo thành chuỗi pôlipeptit C gắn tiểu phần lớn với tiểu phần bé để tạo ribôxôm hoàn chỉnh.D tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin Câu 5.Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen chủ yếu diễn giai đoạn: A phiên mã B dịch mã C sau dịch mã D sau phiên mã -1- Câu Nếu không phân ly xảy với cặp nhiễm sắc thể tương đồng kì sau giảm phân I tạo tế bào có NST:A Tất tế bào n+1B Một tế bào n+1, hai tế bào n, tế bào n-1 C Hai tế bào n, hai tế bào n+1 D Hai tế bào n+1, hai tế bào n-1 Câu 7.Thành phần sau không thuộc thành phần cấu trúc opêron Lac vi khuẩn E Coli? A Vùng vận hành (O) nơi prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã B.Gen điều hoà (R) quy định tổnghợp prôtêin ứcchế C Vùng khởi động (P) nơi ARN-polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã D Các gen cấu trúc Câu Khi nói trình dịch mã sinh vật nhân thực, phát biểu sau đúng? A Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã dừng lại, mARN phân hủy trả nucleôtit môi trường nội bào B Ribôxôm dịch chuyển ba mARN theo chiều 5' - 3' sau ba đối mã khớp bổ sung với ba mã tương ứng mARN C Trong giai đoạn hoạt hóa, lượng ATP dùng để gắn axit amin vào đầu 5' tARN D Tiểu phần lớn củaribôxôm gắn với tiểu phần bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh sau ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với codon mở đầu mARN Câu Điểm giống ADN ARN sinh vật nhân thực A tổng hợp từ mạch khuôn phân tử ADN mẹ B phân tử có mối liên kết hiđrô liên kết cộng hóa trị C cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân có cấu tạo giống (trừ Timin ADN thay Uraxin ARN) D tồn suốt hệ tế bào Câu 10 Đột biến gen A thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống B phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính C phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính D phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể Câu 11 Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit 3' AGXXGAXAAAXXGXGATA 5' Do tác động hóa chất 5BU vào mạch gốc gen vị trí nuclêôtit 10 (theo chiều 3' - 5') tạo nên gen đột biến Nhận xét sau xác nói gen đột biến trên? A Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp thay đổi so với gen bình thường B Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp thay đổi so với gen bình thường C Số liên kết hiđrô gen đột biến giảm so với gen bình thường D 5BU tác động lên mạch gốc gen, qua hai lần nhân đôi tạo gen đột biến Câu 12 Sự trao đổi chéo không cân crômatit khác nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng A không xảy tượng đột biến B gây đột biến đảo đoạn lặp đoạn C gâyđột biến lặp đoạn đoạn D gây đột biến chuyển đoạn đoạn Câu 13.Mỗi tế bào lưỡng bội loài có cặp NST chứa 283.106 cặp nuclêôtit Ở kì giữa, chiều dài trung bình NST µm, ADN co ngắn khoảng A 1000 lần B 8000 lần C 6000 lần D 4000 lần Câu 14.Cơ thể có kiểu gen Bb phát sinh giao tử số tế bào có cặp NST mang gen không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường tạo loại giao tử A B, b BB, Bb, bb, O B B,b BB, bb, O C B,b Bb, O D BB bb Câu 15 Trong trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN liên tục A mạch đơn ADN B mạch đơn có chiều 3’ → 5’ C mạch đơn có chiều 5’ → 3’ D hai mạch đơn Câu 16: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào A gen nhiễm sắc thể thường B gen nhiễm sắc thể giới tính C gen phân tử ADN dạng vòng D gen tế bào sinh dưỡng -2- Câu 17.Mạch gen có: A1 = 100; T1 = 200 Mạch gen có: G2 = 300; X2 = 400 Biết mạch gen mạch khuôn Gen phiên mã, dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit Biết mã kết thúc mARN UAG, số nucleotit loại ba đối mã ARN vận chuyển là: A A= 200; U = 100; G = 300; X = 400 B A= 199; U = 99; G = 300; X = 399 C A= 100; U = 200; G = 400; X = 300 D A= 99; U = 199; G = 399; X = 300 Câu 18 Cà độc dược có 2n = 24 NST Có thể đột biến, cặp NST số có bị đoạn, NST số bị đảo đoạn, NST số lặp đoạn Khi giảm phân cặp NST phân li bình thường số loại giao tử tạo ra, giao tử đột biến có tỉ lệ A 75% B 25% C 87,5% D 12,5% Câu 19.Một gen ngắn tổng hợp nhân tạo ống nghiệm có trình tự nucleotit sau: Mạch I: (1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2) Mạch II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2) Gen dịch mã ống nghiệm cho chuỗi pôlipeptit gồm axit amin Hãy cho biết mạch dùng làm khuôn để tổng hợp mARN chiều mã gen A Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (2) -> (1) B Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (1) -> (2) C Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (2) -> (1)D Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (1) -> (2) Câu 20 Xét phần chuỗi polipeptit có trình tự axit amin sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - Thể đột biến gen có dạng: Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser - Arg, Đột biến thuộc dạng:A Thêm cặp nucleotit B Thay cặp nucleotit C Mất cặp nucleotit D Mất cặp nucleotit Câu 21.Ở ngô, giả thiết hạt phấn (n + 1) khả thụ tinh; noãn (n + 1) thụ tinh bình thường Gọi gen R quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen r qui định hạt trắng Cho P: ♂RRr (2n + 1) x ♀ Rrr (2n + 1) Tỉ lệ kiểu hình F1 là: A đỏ : trắng B đỏ : trắng C 11 đỏ : trắng D 35 đỏ : trắng Câu 22.Hiện tượng sau nhiễm sắc thể xảy giảm phân mà không xảy nguyên phân? A Nhân đôi B Co xoắn C Tháo xoắn D Tiếp hợp trao đổi chéo Câu 23.Câu nói hoạt động enzim ADN pôlimezara trình nhân đôi đúng? A Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3’ đến 5’ tổng hợp mạch một, hết mạch đến mạch khác B Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 5’ đến 3’ tổng hợp mạch lúc C Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 5’ đến 3’ tổng hợp mạch liên tục mạch tổng hợp gián đoạn thành đoạn Okazaki D En zim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3’ đến 5’ tổng hợp mạch lúc Câu 24.Một tế bào sinh dục sơ khai loài có 2n = 24 tiến hành lần nguyên phân liên tiếp, nửa số tế bào tạo tham gia giảm phân, tổng số phân tử ADN tế bào kì sau lần giảm phân A 192 B 1536 C 768 D 384 Câu 25.Lai thứ cà chua tứ bội: AAaa (quả đỏ) x AAaa (quả đỏ), tỉ lệ kiểu gen AAaa F1 là: A.36% B 50% C 94% D 12,5% Câu 26 Trong quần thể thực vật, nhiễm sắc thể số II gen phân bố theo trình tự ABCDEFGH, đột biến đảo đoạn NST, người ta phát thấy gen phân bố theo trình tự khác ABCDEFGH AGCEFBDH ABCGFEDH AGCBFEDH Mối liên hệ trình phát sinh dạng đột biến đảo đoạn A → → → B → → → C ← ← → D → → → *************************** -3- A B D A B C D A B C D B C D A B C D A B C CHỦ ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN I CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG - Các quy luật Menden; mối quan hệ gen tính trạng; di truyền liên kết gen hoàn toàn không hoàn toàn; di truyền liên kết với giới tính; di truyền tế bào chất; ảnh hưởng môi trường lên biểu gen, tập thực hành lai giống Kĩ phân tích hình vẽ, phân tích bảng số liệu rút nhận xét; bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu được; kĩ giải tập II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Phát giải vần đề thực tiễn dựa hiểu biết sở di truyền học quy luật di truyền, - Thu nhận xử lí thông tin: Tìm kiếm, thu thập thông tin liên quan dến tượng di truyền từ nguồn khác nhau; đánh giá lựa chọn thông tin cần thiết ; diễn đạt sử dụng thông tin - Ngiên cứu khoa học: Đề xuất giả thuyết, bố trí thí nghiệm kiểm chứng, xác lập phép lai, dự đoán kết quả… - Năng lực vận dụng toán xác suất thống kê việc xử lí số liệu di truyền - Năng lực tư thông qua phân tích, so sánh, xác lập mối quan hệ tượng di truyền - Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày nội dung nhiều hình thức khác nhau( bảng biểu, sơ đồ) III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1.Điều không thuộc chất qui luật phân ly Men Đen tính trạng thể nhiều cặp gen qui định tính trạng thể cặp nhân tố di truyền qui định C phân ly đồng cặp nhân tố di truyền nên giao tử chứa nhân tố cặp giao tử giao tử khiết Câu Cơ sở tế bào học quy luật phân li là: phân ly đồng cặp NST tương đồng phát sinh giao tử tổ hợp chúng qua thụ tinh dẫn đến phân li tổ hợp cặp gen alen phân ly độc lập, tổ hợp tự nhiễm sắc thể gen nằm nhiễm sắc thể di truyền Câu Nội dung chủ yếu định luật phân ly độc lập “Khi bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản F có phân tính theo tỉ lệ 9:3:3:1.” “Các cặp nhân tố di truyền (cặp alen) phân ly độc lập với trình phát sinh giao tử ” “Khi lai bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản xác suất xuất kiểu hình F2 tích xác suất tinh trạng hợp thành nó” “Khi lai bố mẹ chủng khác nhiều cặp tính trạng tương phản F cặp tính trạng xét riêng rẽ phân ly theo kiểu hình 3:1” Câu Cơ sở tế bào học quy luật phân độc lập A Sự phân ly độc lập tổ hợp tự cặp NST tương đồng trình phát sinh giao tử dẫn đến phân ly độc lập tổ hợp tự cặp alen tương ứng phân ly độc lập, tổ hợp tự nhiễm sắc thể gen nằm nhiễm sắc thể di truyền cặp alen nhiễm sắc thể Câu Sự tác động gen lên nhiều tính trạng làm xuất kiểu hình chưa có bố mẹ làm cho tính trạng có bố mẹ không biểu đời lai tạo nhiều biến dị tổ hợp tạo dãy biến dị tương quan Câu Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể -4- D A B C D A B C D A B A tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen trao đổi đoạn tương ứng crômatit nguồn gốc kì đầu I giảm phân trao đổi chéo crômatit “ không chị em” cặp nhiễm sắc thể tương đồng kì đầu I giảm phân tiếp hợp nhiễm sắc thể tương đồng kì đầu I giảm phân tiếp hợp crômatit nguồn gốc kì đầu I giảm phân Câu Hoán vị gen thường nhỏ 50% gen tế bào phần lớn di truyền độc lập liên kết gen hoàn toàn gen nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu liên kết, có hoán vị gen xảy xảy crômatit khác nguồn cặp NST kép tương đồng có gen gần xa tâm động xảy hoán vị gen hoán vị gen xảy phụ thuộc vào giới, loài, cá thể Câu Trong giới dị giao XY, tính trạng gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định di truyền tương tự gen nằm nhiễm sắc thể thường thẳng C chéo D.theo dòng mẹ Câu 10: Khi nghiên cứu tính trạng khối lượng hạt giống lúa (đơn vị tính: g/1000 hạt), người ta thu kết bảng sau: Giống lúa A B C D Khối lượng tối đa 300 260 345 325 Khối lượng tối thiểu 200 250 190 270 Cho nhận định sau: (1) Tính trạng khối lượng hạt lúa tính trạng chất lượng có mức phản ứng không rộng (2) Trong giống lúa, giống C có mức phản ứng rộng (3) Trong giống lúa, giống B có mức phản ứng hẹp (4) Ở vùng có điều kiện khí hậu ổn định đồng Cửu Long nên trồng giống lúa C (5) Ở vùng có điều kiện khí hậu thất thường vùng Tây Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ nên trồng giống lúa B Có nhận định đúng? A B C D Câu 11: Bảng sau cho biết số thông tin di truyền gen tế bào nhân thực động vật lưỡng bội Cột A Cột B Hai alen gen cặp NST thường a.Phân li độc lập, tổ hợp tự trình giảm phân tạo giao tử Các gen nằm tế bào chất b Thường xếp theo trật tự định di truyền tạo thành nhóm gen liên kết Các alen lặn vùng không tương đồng NST c Thường không phân chia đồng cho giới tính X tế bào trình phân bào Các alen thuộc lôcut khác NST d Phân li đồng giao tử trình phân bào Các cặp gen thuộc lôcut khác e Thường biểu kiểu hình giới dị giao tử nhiều cặp NST khác giới đồng giao tử Trong tổ hợp ghép đôi phương án đây, phương án đúng? 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a B 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e C 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a D 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e × AaBbDd AaBbdd Câu 12: Cho phép lai P: ♀ ♂ Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thường Quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F1 có tối đa loại kiểu gen? A 56 B 42 C 18 D 24 -5- Câu 13: Lai hai giống ngô đồng hợp tử, khác cặp gen, cặp gen quy định cặp tính trạng, cặp phân li độc lập thu F1 có kiểu hình Khi tạp giao F1 với nhau, tính theo lí thuyết, F2 có tổng số kiểu gen số kiểu gen đồng hợp tử gen nêu là: A 729 32 B 729 64 C 243 64 D 243 32 Câu 14: Ở loài động vật, A nằm NST thường quy định lông dài trội hoàn toàn so với a quy định lông ngắn Ở trại nhân giống, người ta nhập 15 đực lông dài 50 lông ngắn Cho cá thể giao phối tự với sinh F1 có 50% cá thể lông ngắn Các cá thể F giao phối tự F2 Biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất để thu cá thể dị hợp bao nhiêu? A 55/64 B 3/8 C 39/64 D 25/64 Câu 15: Cho biết trình giảm phân thể đực có 16% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường, thể giảm phân bình thường Ở phép lai ♂ Aabb x ♀ AaBB thu F1 Lấy ngẫu nhiên cá thể F 1, xác suất để thu cá thể đột biến dạng thể ba A 16% B 8% C 32% D 4% AB De Câu 16: Một có kiểu gen tự thụ phấn, đời thu nhiều loại kiểu hình kiểu hình ab dE trội tính trạng 33,165% Nếu khoảng cách di truyền A B 1à 20cM khoảng cách di truyền D e là: A 30cM B 10 cM C 40 cM D 20 cM EG Câu 17: Xét thể có kiểu gen AabbDd Khi 150 tế bào thể tham gia giảm phân tạo giao eg tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2% Số tế bào xảy hoán vị gen A 48 tế bào B 24 tế bào C 30 tế bào D 36 tế bào Câu 18: Cho phép lai sau: Ab aB Ab Ab AB Ab (1) x (2) x (3) x ab ab aB aB ab aB Ab aB AB AB AB aB (4) x (5) x (6) x aB ab ab ab ab ab Trong trường hợp gen qui định tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn Có phép lai đời cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:2:1 khác với tỉ lệ kiểu gen ? A B C D Câu 19: Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng cặp gen quy định Cho giao phấn dẹt với bầu dục (P), thu F gồm toàn dẹt Cho F1 lai với đồng hợp lặn cặp gen, thu đời (F a) có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : bầu Cho dẹt Fa tự thụ phấn thu đời sau có A loại kiểu gen loại kiểu hình B số dẹt chiếm tỉ lệ 56,25% C số tròn chủng chiếm 1/3 D số dẹt đồng hợp hai cặp gen chiếm ½ Câu 20: Ở ngô, cặp gen (A, a; B, b; D, d) nằm NST khác nhau, tác động qua lại quy định màu sắc hạt Nếu kiểu gen có đồng thời loại alen trội A, B, D hạt có màu đỏ, kiểu gen có đồng thời loại gen trội A B alen D hạt có màu vàng Các kiểu gen lại cho hạt màu trắng Cho P : AaBbDd x AabbDd tạo F1, theo lí thuyết, tỉ lệ hạt màu trắng F1 là: A 62,5% B 77,5% C 38,12% D 9,4% Câu 21: Xét phép lai AaBb x AaBb sinh F có tỉ lệ phân li kiểu hình là: hoa đỏ : hoa trắng Khi nói di truyền tính trạng này, phát biểu sau đúng? A Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng B Số chủng số hoa trắng F1 chiếm 3/7 C Nếu lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F1 xác suất gặp kiểu gen mang alen trội 1/9 D Trong kiểu gen, có alen trội loại biểu thành kiểu hình màu đỏ Câu 22: Ở loài thực vật, alen quy định hoa màu vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hoa màu trắng, alen quy định trơn trội hoàn toàn so với alen quy định nhăn Cho có kiểu hình hoa vàng, -6- trơn tự thụ phấn tạo đời gồm 2.000 có 80 có kiểu hình hoa trắng, nhăn Biết đột biến xảy ra, trình phát sinh giao tử đực giống Theo lí thuyết, số có kiểu gen dị hợp hai cặp gen đời là: A 180 B 1000 C 920 D 520 Câu 23: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen, có đồng thời hai loại alen trội A B cho hoa màu đỏ, có loại alen trội A B cho hoa màu hồng, alen trội cho hoa màu trắng Cho hoa màu hồng chủng giao phấn với hoa màu đỏ (P), thu F1 gồm 50% hoa màu đỏ 50% hoa màu hồng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau phù hợp với tất thông tin trên? (1) AAbb x AaBb (2) aaBB x AaBb (3) AAbb x AaBB (4) AAbb x AABb (5) aaBb x AABb (6) Aabb x AaBb A (2), (4), (5), (6) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3), (5) D (3), (4), (6) Câu 24: Ở loài thực vật,tính trạng hình dạng gen không alen tương tác bổ sung, lai dẹt chủng với dài chủng F1 toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỷ lệ dẹt: tròn : dài Trong phép lai F2 sau: AaBB x aaBB AABb x aaBb AaBb x Aabb AaBB x Aabb AABb x Aabb AaBb x aaBb Phép lai thu tỷ lệ kiểu hình dẹt : tròn A 2,4,6 B 2, C 1,3,5 D 2,5 Câu 25: Ở loài thực vật, chiều cao gen trội không alen tương tác cộng gộp với quy định Cho lai cao với thấp thu F1 Cho F tự thụ phấn, F2 có kiểu hình.Trong kiểu hình F2, kiểu hình thấp cao 70cm; kiểu hình cao 90cm chiếm tỉ lệ nhiều Ở F2 thu : (1) Cây cao có chiều cao 100cm (2) Cây mang alen trội có chiều cao 80cm (3) Cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 27,34% (4) F2 có 27 kiểu gen Phương án A (1),(4) B (1),(3) C (2),(4) D (2),(3) Câu 26: Ở một loài thưc̣ vật, hình dạng hoa sự tương tác bổ sung của gen không alen phân li độc lập nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định Biết các kiểu gen có cả gen A và gen B cho kiểu hình hoa kép, kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa đơn Cho cây di ̣hơp̣ cặp gen tự thu ̣phấn đươc̣ F 1, sau đó cho F1 giao phấn tự với Có thể có nhiều phép lai xảy ra? Biết rằng không xét đến vai trò đưc̣ cái các phép lai A 45 B 81 C 36 D Câu 27: Ở loài thực vật lưỡng bội, biết gen quy định tính trạng, hoán vị gen xảy trình giảm phân tạo giao tử đực với tần số Cho chủng đỏ, tròn giao phấn với vàng, bầu dục thu F1 100% đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phân, F2 xuất loại kiểu hình có kiểu hình đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Dự đoán sau di truyền tính trạng nói trên? A F1 có kiểu gen dị hợp cặp gen tần số hoán vị gen 36% B F1 có kiểu gen dị hợp cặp gen số đỏ, tròn F2 chiếm tỉ lệ 59% C Số dị hợp cặp gen F2 chiếm 34% D F2 có loại kiểu gen Câu 28: Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe x aaBbccDdee Biết gen trội trội hoàn toàn, gen qui định tính trạng, đột biến phát sinh Có kêt luận sau với phép lai trên: (1) Tỉ lệ đời có kiểu hình lặn tất tính trạng 1/128 (2) Số loại kiểu hình tạo thành 32 (3) Tỉ lệ kiểu hình trội tất tính trạng 9/128 (4) Số loại kiểu gen tạo thành 64 A B C D -7- Câu 29: Cho biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Theo lí thuyết phép lai AaBbDd x AabbDD thu đời có số cá thể mang kiểu gen có cặp gen dị hợp chiếm tỉ lệ A 37,5% B 87,5% C 50% D 12,5% Câu 30: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường tạo loại giao tử Tỉ lệ loại giao tử A 1:1:1:1 B 2:2:1:1 C 3:3:1:1 D 1:1 Câu 31: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội không hoàn toàn Theo lí thuyết, phép lai AaBbccDD x aaBbCCDd cho đời F1 có A 12 loại kiểu gen 12 loại kiểu hình B loại kiểu gen loại kiểu hình C 12 loại kiểu gen loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 32: Ở loài bọ cánh cứng gen A quy định mắt dẹt trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt lồi Gen B quy định mắt xám trội hoàn toàn so với gen b quy định mắt trắng Biết gen nằm nhiễm sắc thể thường thể mắt dẹt đồng hợp bị chết sau sinh Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu 780 cá thể sống sót Số cá thể có mắt lồi, màu trắng là: A 195 B 130 C 65 D 260 Câu 33: Cho biết gen qui định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn toàn đột biến xảy Tính theo lý thuyết, kết luận kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? (1) Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 (2) Có dòng tạo từ phép lai (3) Tỉ lệ cá thể có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 (4) Tỉ lệ cá thể đời có kiểu hình khác bố mẹ 3/4 (5) Có 256 tổ hợp giao tử hình thành từ phép lai (6) Kiểu hình mang nhiều tính trạng trội đời chiếm tỉ lệ 13/256 Có phát biểu không đúng? A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Gen A át chế biểu B b (kiểu gen có chứa A cho kiểu hình hoa trắng), alen lặn a không át chế Gen D quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với d quy định hạt xanh Cho dị hợp tất cặp gen (P) tự thụ phấn, đời F1 thu 3600 loại kiểu hình, kiểu hình hoa đỏ, hạt xanh có số lượng 189 Hãy xác định kiểu gen P tần số hoán vị gen? Biết tần số hoán vị gen tế bào sinh hạt phấn sinh noãn đột biến xảy BD BD Bd Bd A P: Aa x Aa, f = 40% B P: Aa x Aa, f = 20% bd bd bD bD BD BD Bd Bd C P: Aa x Aa, f = 10% D P Aa x Aa, f = 40% bd bd bD bD Câu 35: Biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao, trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Để xác định kiểu gen thân cao, hoa đỏ (cây Q), sử dụng phép lai sau đây? (1) Cho Q giao phấn với thân thấp, hoa trắng chủng (2) Cho Q giao phấn với thân cao, hoa đỏ chủng (3) Cho Q tự thụ phấn (4) Cho Q giao phấn với thân cao, hoa chắng chủng A (2), (3) B (1), (2) C (1), (3) D (2), (4) Câu 36: Ở phép lai ♂AaBBDd x ♀AaBbDd Trong trình giảm phân thể đực, cặp gen Aa có 12% tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II phân li bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, cặp NST Dd có 18% tế bào không phân li giảm phân II, giảm phân I phân li bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Loại kiểu gen AaaBbdd đời chiếm tỉ lệ? A 0,25625% B 0,3075% C 0,615% D 0,495% Câu 37: Lai hai hoa trắng với thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tạp giao thu F2: 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với loại hoa trắng F2 F3 bắt gặp tỉ lệ phân ly kiểu hình sau đây? (1)9 hoa đỏ: hoa trắng (2) hoa đỏ: hoa trắng -8- (3) hoa đỏ: hoa trắng (5) hoa đỏ: hoa trắng (7)7 hoa đỏ: hoa trắng Số tỉ lệ kiểu hình bắt gặp A B (4) hoa đỏ: hoa trắng (6)5 hoa đỏ: hoa trắng (8) hoa đỏ: hoa trắng C D ******************************** Chủ Đề DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ I CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG - Cấu trúc di truyền quần thể tự phối giao phối; trạng thái cân di truyền quần thể gia phối : định luật Hacđi-Vanbec ý nghĩa định luật - Kĩ phân tích hình vẽ, phân tích số liệu rút nhận xét; bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu được; kĩ giải tập II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Phát giải vấn đề thực tiễn di truyền học quần thể - Thu thập xử lí thông tin : tìm kiếm, thu thập thông tin liên quan đến tượng di truyền từ nguồn khác nhau; đánh giá lựa chọn thông tin cần thiết; diễn đạt sử dụng thông tin di truyền học quần thể - Nghiên cứu khoa học : đề xuất giả thuyết, bố trí thí nghiệm kiểm chứng, dự đoán kết nghiên cứu di truyền học quần thể - Năng lực vận dụng toán xác suất thống kê việc xử lí số liệu di truyền quần thể - Năng lực tư thông qua phân tích, so sánh, xác lập mối quan hệ tượng di truyền học quần thể - Năng lực ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày nội dung nhiều hình thức khác ( bảng biểu, sơ đồ ) STT Tên lực Các kĩ thành phần Năng lực phát giải - Giải toán di truyền quần thể vấn đề - Giải thích tượng di truyền quần thể thực tế Năng lực thu nhận xử lí thông - Đọc hiểu sơ đồ, bảng biểu di truyền quần thể tin - Lập sơ đồ lai Năng lực nghiên cứu khoa học - Quan sát thí nghiệm tượng thực tế liên quan đến quy luật di truyền quần thể - Dự đoán kết phép lai biết quy luật di truyền quần thể chi phối - Bố trí nghiệm kiểm tra quy luật di truyền quần thể - Rút kết luận từ phép lai cho trước - Thực thí nghiệm di truyền quần thể Năng lực tính toán - Xác định tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình hệ lai (khi hệ số chọn lọc thay đổi) - Dự đoán xác suất xuất tính trạng đao qua hệ - Tính tần số alen trội, lặn quần thể Năng lực tư - Phân tích mối quan hệ tần số alen, tần số kiểu gen với tần số kiểu hình - So sánh kết phân li kiểu gen, kiểu hình quy luật di truyền quần thể - Xác lập mối quan hệ quy luật di truyền quần thể - Đánh giá vai trò quy luật di truyền quần thể - Hệ thống hóa quy luật di truyền quần thể Năng lực ngôn ngữ - Biện luận giải thích kết phép lai nghiên -9- cứu di truyền quần thể III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Điều kiện để quần thể trạng thái cân di truyền : I Quần thể phải có kích thước lớn II Các cá thể quần thể giao phối với cách ngẫu nhiên III Các cá thể có kiểu gen khác phải có sức sống khả sinh sản IV Đột biến không xảy hay có xảy tần số đột biến thuận phải tần số đột biến nghịch V Quần thể phải cách li với quần thể khác VI Diễn trình chọn lọc tự nhiên A I II IV,VI B II, III, IV, V, VI C I, II, III, IV, V D I, III, IV, V, VI Câu 2: Quần thể quần thể nêu trạng thái cân di truyền Quần Tần số kiểu gen AA Tần số kiểu gen Aa Tần số kiểu gen aa Thể 1 0 0 0,2 0,5 0,3 A Quần thể B Quần thể C Quần thể D Quần thể Câu 3: Một quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0,36BB + 0,48Bb + 0.16bb =l Khi quần thể này, cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống khả sinh sản cao hẳn so với cá thể có kiểu gen đồng hợp qua hệ A tần số alen trội tần số alen lặn có xu hướng B alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể C tần số alen trội tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi D alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể Câu 4: Nội dung với tượng đa hình cân di truyền quần thể? Không có thay hoàn toàn alen alen khác Có thay hoàn toàn alen alen khác Có ưu tiên trì thể dị hợp gen nhóm gen Các thể dị hợp thường tỏ có ưu so với thể đồng hợp tương ứng sức sống, khả sinh sản, khả phản ứng thích nghi trước ngoại cảnh Đáp án A 1,2,4 B 1,2,3 C 2,3,4 D 1,3,4 Câu 5: Màu sắc vỏ ốc sên gen có alen kiểm soát: C1: nâu, C2: hồng, C3: vàng Alen qui định màu nâu trội hoàn toàn so với alen kia, alen qui định màu hồng trội hoàn toàn so với alen qui định màu vàng Điều tra quần thể ốc sên người ta thu số liệu sau: Màu nâu có 360 con; màu hồng có 550 con; màu vàng có 90 Xác định tần số alen C1, C2, C3? Biết quần thể cân di truyền A 0,4; 0,4; 0,2 B 0,2 ; 0,5; 0,3 C 0,3; 0,5; 0,2 D 0,2; 0,3; 0,5 Câu 6: Ở quần thể động vật ngẫu phối, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường gồm alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Dưới tác động chọn lọc tự nhiên, cá thể có kiểu hình lặn bị đào thải hoàn toàn sau sinh Thế hệ xuất phát (P) quần thể có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,4Aa Cho tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, hệ F3 quần thể có tần số alen a A.1/5 B.1/9 C.1/8 D.1/7 Câu 7: Cho cấu trúc di truyền quần thể sau: (1) 100% cá thể quần thể có kiểu hình lặn (2) 100% cá thể quần thể có kiểu hình trội (3) 100% cá thể quần thể có kiểu gen đồng hợp trội (4) Giới XX: 0,16XAXA + 0,48XAXa + 0,36XaXa = Giới XY: 0,4XAY + 0,6XaY = (5) xAA+yAa+zaa=1 với (y/2)2=x2.z2 (6) Quần thể có tần số alen A giới XX 0,8, giới XY 0,2 - 10 - CHỦ ĐỀ BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA I CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG - Bằng chứng giải phẫu so sánh, chứng phôi sinh học, chứng địa lí sinh vật học, chứng tế bào học sinh học phân tử - Học thuyết tiến hóa Đacuyn, thuyết tiến hóa tổng hợp đại, quan niệm đại nguyên nhân chế tiến hóa, nhân tố tiến hóa bản, trình hình thành đặc điểm thích nghi, loài sinh học, trình hình thành loài, nguồn gốc chung chiều hướng tiến hóa sinh giới - Kĩ năng: phân tích hình vẽ, phân tích bảng số liệu, bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu được, kĩ làm tập vận dụng II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Bằng chứng giải phẫu so sánh: Cơ quan tương đồng, quan tương tự, quan thoái hóa Môi quan hệ nguồn gốc loài, cấu tạo chức năng, thể môi trường trình tiến hóa - Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử: ý ngĩa học thuyết tế bào, thống cấu trúc ADN prôtêin loài Nêu nguồn gốc chung loài qua chứng tế bào học sinh học phân tử - Những luận điểm học thuyết Đacuyn: vai trò nhân tố biến dị, di truyền, CLTN, phân li tính trạng hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài nguồn gốc chung loài Nếu đóng góp quan trọng Đacuyn đưa lí thuyết chọn lọc để giải thích vấn đề thích nghi, hình thành loài nguồn gốc loài - Học thuyết tiến hóa tổng hợp đại: tiến hóa lớn, tiến hóa nhỏ Thành phần kiểu gen quần thể bị biến đổi nhân tố tiến hóa tác động mối liên quan phức tạp + Đột biến: nhân tố tiến hóa đột biến làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Tần số đột biến gen thường nhỏ, cá thể sinh vật có nhiều gen quần thể có nhiều cá thể nên hệ có nhiều alen đột biến Đó nguồn phát sinh biến dị di truyền quần thể Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp (các alen đột biến), trình giao phối tạo nên nguồn biến dị thứ cấp (biến dị tổ hợp) vô phong phú cho trình tiến hóa + CLTN nhân tố định hướng cho trình tiến hóa, quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi vốn gen quần thể CLTN phát huy tác dụng tất cấp độ tổ chức sống cấp cá thể, cấp quần thể Thông qua chọn lọc kiểu hình, CLTN làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, cụ thể làm thay đổi tần số tương đối alen gen điển hình theo hướng xác định CLTN tác động với gen riêng rẽ mà tác động đến tòan kiểu gen kiểu gen với quần thể Tác động CLTN không phân hóa khả sống sót cá thể quần thể mà quan trọng phân hóa khả sinh sản kiểu gen khác quần thể (kết đôi giao phối, khả sinh sản, độ mắn đẻ ….) + Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể mà không làm thay đổi tần số alen + Yếu tố ngẫu nhiên: Sự biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể tác động yếu tố ngẫu nhiên + Di – nhập gen: Các cá thể nhập cư mang đến alen cho quần thể mang đến alen có sẵn quần thể làm thay đổi tần số alen quần thể Khi cá thể di cư khỏi quần thể làm thay đổi tần số alen quần thể - Loài trình hình thành loài: loài giao phối nhóm quần thể: + Có tính trạng chung hình thái, sinh lí + Có khu phân bố xác định + Trong quần thể giao phối tự với cách li sinh sản với nhóm quần thể khác loài Ở sinh vật sinh sản vô tính, đơn tính, tự phối “loài” mang hai đặc điểm ban đầu - Các chế cách li sinh sản loài: + Cách li trước hợp tử: cách li nơi ở, cách li tập tính, cách li thời vụ, cách li học + Cách li sau hợp tử: ngăn tạo lai, ngăn tạo lai hữu thụ - Quá trình hình thành loài: - 15 - + Bản chất trình hình thành loài mới: trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen trình ban đầu theo định hướng thích nghi, tạo kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc + Hình thành loài khác khu vực địa lí + Hình thành loài khu vực địa lí: Hình thành loài cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa đa bội hóa STT Tên lực Các kĩ thành phần Năng lực phát Phát giải vấn đề thích nghi, hình thành loài giải vấn đề nguồn gốc loài Năng lực thu nhân xử Thu nhân xử lí thông tin hình thành đặc điểm thích nghi, hình lí thông tin thành loài mới, nguồn gốc chung loài Quan sát, phân loại, tìm kiếm mối quan hệ nguồn gốc loài, Năng lực nghiên cứu cấu tạo chức năng, thể môi trường trình tiến khoa học hóa Biết cách tính toán thành phần kiểu gen quần thể Tính hệ số chọn Năng lực tính toán lọc giá trị thích nghi alen Phân biệt quan tương đồng, quan tương tự, quan thoái hóa Năng lực tư Phân biệt nhân tố tiến hóa Năng lực ngôn ngữ Thuyết minh hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Thế quan tương tự? A Là quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống nên có hình thái tương tự B Là quan có thành phần cấu tạo tương tự C Là quan có cấu tạo chức tương tự sinh vật loài D Là quan có cấu tạo chức tương tự sinh vật khác loài Câu Người đưa khái niệm biến dị cá thể : A Lamac B Đacuyn C Xanh Hile D Kimura Câu Trong chiều hướng tiến hoá sinh giới, chiều hướng A Thích nghi ngày hợp lí B Tổ chức ngày cao C Ngày đa dạng phong phú D Ngày hoàn thiện Câu Động lực xảy CLTN A Do cạnh tranh người sản xuất B Do người muốn tạo giống C Do nhu cầu thị hiếu người D Đấu tranh sinh tồn với môi trường sống Câu Vai trò chủ yếu chọn lọc tự nhiên tiến hòa nhỏ là: A Làm cho tần số tương đối alen gen biến đổi theo hướng xác định B Quy định chiều hướng nhịp địêu biến đổi thành kiểu gen quần thể, định hướng trình tiến hóa C Làm cho thành phần kiểu gen quần thể thay đổi đột ngột D Phân hóa khả sinh sản kiểu gen khác quần thể Câu Cơ sở di truyền học trình hình thành loài đường lai xa đa bội hóa A Tế bào thể lai khác loài chứa nhiễm sắc thể hai loài bố mẹ B Hai nhiễm sắc thể đơn bội khác loài tế bào nên gây khó khăn cho tiếp hợp trao đổi chéo cặp nhiễm sắc thể làm trở ngại trình phát sinh giao tử C Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục thể lai xa giảm phân bình thường thể lai xa có khả sinh sản hữu tính D Cơ thể lai xa thực việc trì v phát triển nòi giống hình thức sinh sản sinh dưỡng Câu Phát biểu không với tiến hoá nhỏ? A Tiến hoá nhỏ trình biến đổi tần số alen tần số kiểu gen quần thể qua hệ B Tiến hoá nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể qua thời gian C Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp D Tiến hoá nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp Câu 10 Phân li tính trạng tiến hóa lớn dẫn đến kết A Phân hóa quần thể gốc thành nhiểu kiểu gen B Phân li thành kiểu gen theo công thức xác định - 16 - C Sự phân hoá thành nhiều giống người tiến hành D Hình thành nhóm phân loại loài Câu 11 Cách li sau hợp tử (sau giao phối) A Trở ngại ngăn cản thụ tinh B Trở ngại ngăn cản lai phát triển C Trở ngại ngăn cản tạo thành hợp tử D Trở ngại ngăn cản lai hữu thụ Câu 12 Hiện tượng “ thắt cổ chai quần thể” A Sự giảm đột ngột kích thước quần thể cố B Sự tăng đột ngột số cá thể quần thể nhập cư C Sự tách bày, đàn sáng lập quần thể D Sự giảm số cá thể di cư Câu 13 Có hai quần thể loài Quần thể thứ có 900 cá thể, có tần số a 0,6 Quần thể thứ có 400 cá thể, có A 0,6 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể tạo nên trình Khi quần thể đạt trạng thái cân kiểu gen AA chiếm tỉ lệ: A 16% B 12,16% C 21,61% D 21,16% ******************************** CHỦ ĐỀ SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG - Sự phát sinh sống Trái Đất: Khái quát phân tử giới sinh vật qua đại địa chất; phát sinh loài người - Kĩ năng: phân tích hình vẽ, phân tích bảng số liệu, bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC STT Tên lực Các kĩ thành phần Năng lực phát giải Phát phát triển giới sinh vật qua đại địa chất, vấn đề phát sinh loài người Năng lực thu nhân xử lí Thông tin phát triển giới sinh vật qua đại địa chất, thông tin phát sinh loài người Nghiên cứu tiế hóa: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến Năng lực nghiên cứu khoa hóa sinh học Xác định mức độ xác số liệu tuổi hóa học thạch Năng lực tính toán Tính thời gian địa chất, tuổi hóa thạch Năng lực tư Lập bảng đại địa chất sinh vật tương ứng Năng lực ngôn ngữ Thuyết minh phát sinh phát triển sống trái đất III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Quan điểm ngày sở vật chất chủ yếu sống là: A Axit nuclêic – Hiđrat cacbon B Photpho lipit – Prôtêin C Prôtêin – lipi D Axit nuclêic – Prôtêin Câu Sau tách từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại phân hóa thành nhiều nhóm khác, số có nhánh tiến hóa thành chi Homo Loài người xuất tiên chi Homo là: A Homo habilis B Homo sapiens C Homo erectus D Homo neanderthalensis Câu Căn vào địa chất, khí hậu hóa thạch (sinh vật), người ta chia lịch sử trái đất thành đại A Thái cổ, nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh, tân sinh B Thái cổ, nguyên sinh, trung sinh, cổ sinh, tân sinh C Thái cổ, nguyên sinh, tân sinh, cổ sinh, trung sinh D Trung sinh, tân sinh , thái cổ, nguyên sinh, cổ sinh Câu Bằng phương pháp sau đây, người đo tuổi hóa thạch lớp đất đá chứa chúng? I Đo thời gian bán rã silic II Đo thời gian bán rã Urain III Đo thời gian bán rã cacbon 14 IV Phương pháp địa tầng học A I, II, III, IV B II, III, IV C II, III D I, II, III - 17 - Câu Những điểm khác người vượn người chứng minh: A Người vượn người có quan hệ thang bậc tiến hóa xa B Người vượn người quan hệ nguồn ngốc C Tuy từ nguồn gốc chung người vượn người tiến hóa theo hai hướng khác D Người vượn người có quan hệ gần gũi với tiến hóa theo hướng Câu Người loài vượn người tách từ tổ tiên chung cách năm? A – triệu năm B - triệu năm C – triệu năm D – triệu năm Câu 7: Trong trình phát sinh phát triển sống trái đất, loại chất hữu mang thông tin di truyền là: A DNA B Protein C DNA ARN D ARN Câu 8: Khi nói phát sinh loài người, xét kết luận sau: (1) Loài người xuất vào đầu kỉ thứ tư (Đệ tứ) đại Tân sinh (2) Có hai giai đoạn, tiến hóa sinh học tiến hóa xã hội (3) Vượn người ngày tổ tiên loài người (4) Tiến hóa sinh học đóng vai trò quan trọng giai đoạn đầu Các kết luận là: A 1,2,4 B 1,2,3 C 1,3,4 D 1,2,3,4 Câu 9: Khi nghiên cứu nguồn gốc sống, Milơ Uray làm thí nghiệm tạo môi trường có thành phần hóa học giống khí Trái Đất gồm: A CH4, NH3, H2 nước B CH4, N2, H2 nước C CH4, NH3, H2 O2 D CH4, NH3, CO2 nước Câu 10: Thí nghiệm Fox cộng chứng minh A Trong điều kiện khí nguyên thuỷ, chất hóa học tạo thành từ chất vô theo đường hóa học B Trong điều kiện khí nguyên thủy có trùng phân phân tử hữu đơp giản thành đại phân tử hữu phức tạp C Có hình thành tế bào sống sơ khai từ đại phân tử hữu D Sinh vật hình thành điều kiện Trái đất nguyên thuỷ *********************************** CHỦ ĐỀ CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT I CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG - Các nhân tố sinh thái, tác động nhân tố sinh thái môi trường lên thể sinh vật thích nghi thể sinh vật với môi trường; tác động trở lại sinh vật lên môi trường - Kĩ phân tích hình vẽ, phân tích bảng số liệu rút nhận xét; bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu được; kĩ giải tập II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Nêu được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) lên thể sinh vật - Nêu được một số quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổng hợp, quy luật giới hạn - Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh - Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể quần thể: quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh - Nêu được một số đặc trưng bản về cấu trúc của quần thể - Nêu được khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn - Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể: theo chu kì và không theo chu kì - Trình bày được nguyên nhân gây nên sự biến động số lượng cá thể - Xác định được các loại môi trường sống, các nhân tố sinh thái của một môi trường nhất định - Giải thích được sự thích nghi sinh thái và tác động trở lại của sinh vật lên môi trường - 18 - - Phân biệt quần thể với quần tụ ngẫn nhiên các cá thể bằng các ví dụ cụ thể - Chỉ được những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ giữa các cá thể quần thể nhất định - Giải thích được các khái niệm : mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, nhập cư - Giải thích được vì tự nhiên quần thể có xu hướng điều chỉnh số lượng cá thể của mình ở mức cân bằng - Có kĩ giải một vài dạng bài tập về sinh thái cá thể và quần thể sinh vật - Lí giải được hiện tượng động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới có kích thước thể lớn và có tai, đuôi, chi nhỏ động vật hằng nhiệt sống ở vùng nhiệt đới - So sánh được tăng trưởng theo tiềm sinh học với tăng trưởng thực tế - Chỉ được ý nghĩa của những nghiên cứu về biến động số lượng với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ loài - Phân tích được giới hạn sinh thái của một loài qua ví dụ về sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của một loài - Lấy được ví dụ về ổ sinh thái Phân tích được ý nghĩa của việc phân hóa ổ sinh thái các ví dụ đó - Lấy được ví dụ minh họa cho quy tắc về kích thước thể và quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi,… của thể - Phân tích được nguyên nhân của hiện tượng tỉa thưa ở thực vật Nguyên nhân và hậu quả của việc phát tán cá thể động vật khỏi đàn - Phân tích được hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh Đưa được các biện pháp để khắc phục hậu quả đó - Dự đoán được sự thay đổi của các đặc trưng quần thể cá nuôi ao với mật độ cao - Phân tích được chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể Stt Tên lực Các kĩ thành phần Năng lực phát Phát đặc trưng quần thể Biến động số lượng cá thể giải vấn quần thể sinh vật Trạng thái cân quần thể đề Năng lực thu nhận Sự tác động nhân tố sinh thái môi trường lên thể sinh vật và xử lí thông tin thích nghi thể sinh vật với môi trường Năng lực nghiên Nghiên cứu đặc trưng quần thể, biến động số lượng quần thể cứu khoa học sinh vật Trạng thái cân quần thể Năng lực tính toán Giải vài dạng tập sinh thái cá thể quần thể sinh vật Năng lực tư Phân biệt loại môi trường sống, nhât tố sinh thái Năng lực ngôn Thuyết minh phân tích yếu tố môi trường xây dựng ý thức bảo ngữ vệ môi trường, thiên nhiên III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm: A Vi sinh vật, thực vật, động vật người B Thế giới hữu môi trường mối quan hệ sinh vật với C Vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật người D Thực vật, động vật người Câu Các cá thể quần thể có quan hệ sinh thái sau đây: Quan hệ hỗ trợ Quan hệ cạnh tranh khác loài Quan hệ hỗ trợ hợp tác Quan hệ cạnh tranh loài Quan hệ vật ăn thịt – mồi Phương án đúng: A 1, 2, 3, B 1, 3, C 1, D 1, 4, Câu Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể ổ định, không phụ thuộc vào điều kiện sống môi trường B Kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể dễ dẫn tới diệt vong C Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản mức tử vong quần thể D Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển Câu Tập hợp sinh vật xem quần thể giao phối? - 19 - A Những mối sống tổ mối chân đê B Những cá sống hồ C Những ong thợ lấy mật vườn hoa D Những gà trống gà mái nhốt góc chợ Câu Nghiên cứu quần thể động vật cho thấy thời điểm ban đầu có 11000 cá thể Quần thể có tỉ lệ sinh 12%/ năm, tỉ lệ tử vong 8%/ năm; xuất cư 2%/ năm Sau năm số lượng cá thể quần thể dự đoán bao nhiêu? A.10000 B 12000 C 11220 D 11200 Câu Ở ruồi giấm, tổng nhiệt hữu hiệu loài 170 độ ngày Ở 25 C vòng đời ruồi giấm 10 ngày đêm, nhiệt độ giảm xuống 180C vòng đời loài là: A.19 ngày đêm B 17 ngày đêm C 15 ngày đêm D 13 ngày đêm Câu 7: Khi nói về giới haṇ sinh thái, điều nào sau đây Không đúng? A Ở thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp so với thể trưởng thành B Những loài sống ở vùng xích đaọ có giới haṇ sinh thái về nhiệt độ hẹp loài sống ở vùng cực C Nhuững loài có giới haṇ sinh thái càng hep̣ thì có vùng phân bố càng rộng D Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cưc̣ thuận của giới haṇ sống vùng nhiệt đới Câu 8: Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể có ý nghĩa: (1) Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường, tồn ổn định với thời gian, chống lại tác nhân bất lợi từ môi trường (2) Giúp quần thể sinh vật trì mật độ cá thể phù hợp với sức chứa môi trường (3) Tạo hiệu nhóm, khai thác tối ưu nguồn sống (4) Loại bỏ cá thể yếu, giữ lại cá thể có đặc điểm thích nghi với môi trường, đảm bảo thúc đẩy quần thể phát triển (5) Tăng khả sống sót sinh sản cá thể quần thể Tổ hợp là: A (1); (2); (4); (5) B (1); (2); (3); (4); (5) C (1); (2); (5) D (1); (3); (5) Câu 9: Mật độ cá thể quần thể đặc trưng quần thể mật độ cá thể ảnh hưởng tới (1)mức độ sử dụng nguồn sống môi trường (2)kiểu phân bố cá thể quần thể (3) mức tử vong quần thể (4)kích thước quần thể (5) mức sinh sản quần thể Số phương án trả lời A B C D Câu 10: Những người dân ven biển Bắc có câu “tháng chín đôi mươi tháng mưới mùng 5” Câu nói đến loài liên quan đến dạng biến động số lượng quần thể sinh vật: A Loài cá cơm- Biến động theo chu kì mùa B Loài Rươi- Biến động theo chu kì tuần trăng C Loài dã tràng – Biến động theo chu kì tuần trăng D Loài rùa biển- Biến động theo chu kì nhiều năm ******************************** Chủ đề 9: QUẦN XÃ I CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG - Khái niệm quần xã; mối quan hệ sinh thái mang tính tương trợ đấu tranh cá thể khác loài quần xã; mối quan hệ dinh dưỡng hệ nó; mối quan hệ cạnh tranh khác loài; phân hóa ổ sinh thái; diễn cân quần xã - Kĩ phân tích hình vẽ; phân tích bảng số liệu rút nhận xét; bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu được; kĩ giải tập II- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Định nghĩa được khái niệm quần xã - Nêu được các đặc trưng bản của quần xã: tính đa dạng về loài, sự phân bố của các loài không gian - 20 - - Trình bày được diễn thế sinh thái (khái niệm, nguyên nhân, các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái) - Chỉ được sự khác giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật Lấy được ví dụ minh họa - Trình bày được các mối quan hệ giữa các loài quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt – mồi và vật chủ – vật kí sinh) - Mô tả được quá trình diễn thế của một quần thể nào đó xảy tại địa phương - Mô tả được những xu hướng biến đổi chính quá trình diễn thế sinh thái - Vận dụng kiến thức để giải bài tập về quần xã - Biết cách tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt – thả – bắt lại - So sánh được quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng - Lấy được ví dụ minh họa cho các kiểu diễn thế sinh thái - Biết cách lựa chọn vật nuôi để tận dụng được hết các nguồn dinh dưỡng môi trường, ví dụ ao nuôi cá - Đưa được những ví dụ cụ thể minh họa cho từng mối quan hệ giữa các loài - Dự đoán được quá trình diễn thế của một môi trường sống - Phân tích được vì hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí được coi là hành động “tự đào huyệt chôn mình” của diễn thế sinh thái Stt Tên lực Các kĩ thành phần Năng lực phát Mối quan hệ dinh dưỡng hệ Mối quan hệ cạnh giải vấn đề tranh khác loài – Sự phân hóa ổ sinh thái Sự diễn cân quần xã Năng lực thu nhận Các phương pháp nghiên cứu môi trường sinh thái học; ước lượng xử lí thông tin sinh khối; mối quan hệ sinh thái loài sinh vật quần xã Năng lực nghiên cứu Các mối quan hệ sinh thái mang tính tương trợ đấu tranh cá khoa học thể khác loài quần xã Năng lực tính toán Tính sinh khối quần xã Năng lực tư Phân tích mối quan hệ sinh thái loài sinh vật quần xã Năng lực ngôn ngữ Thuyết minh diễn sinh thái, tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Một quần thể sinh vật coi quần thể đặc trưng quần xã quần thể A Có kích thước lớn, phân bố rộng, gặp không gặp quần thể khác B Có số lượng cá thể nhiều, thích nghi tốt với môi trường, có hình thái thể đặc trưng C Gồm cá thể có kích thước lớn, hoạt động mạnh D Gồm cá thể sinh sản mạnh, không bị loài khác chèn ép Câu Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất môi trường có sinh vật sống (2) Có biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái Các thông tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh là: A (3) (4) B (1) (2) C (2) (3) D (1) (4) Câu Mối quan hệ kí sinh - vật chủ vật ăn thịt – mồi, giống đặc điểm : A Đều mối quan hệ đối kháng hai loài B Loài bị hại có số lượng lớn loài có lợi C Loài bị hại có kích thước cá thể nhỏ loài có lợi D Đều làm chết sinh vật bị hại Câu 4: Mối quan hệ nào sau đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có haị cho các loài tham gia? A Một số loài tảo biển nở hoa và loài tôm, cá sống cùng một môi trường B Vi sinh vật phân giải xenlulôzơ sống da ̣dày trâu, bò - 21 - C Dây tơ hồng sống bám rừng D Cây tầm gửi sống bám thân gỗ lớn rừng Câu 5: Cho quần xã sinh vật sau: (1)Rừng thưa gỗ nhỏ ưa sáng (2)Cây bụi có chiếm ưu (3)Cây gỗ nhỏ bụi (4)Rừng lim nguyên sinh (5)Trảng cỏ Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái A (4) -> (5) -> (1) -> (3) -> (2) B (4) -> (1) -> (3) -> (2) -> (5) C (5) -> (3) -> (1) -> (2) -> (4) D (2) -> (3) -> (1) -> (5) -> (4) Câu 6: Khi nói trình diễn thể sinh thái, phát biểu sau không đúng? A Một nguyên nhân bên gây nên diễn sinh thái hoạt động mạnh loài ưu B Kết diễn nguyên sinh hình thành quần xã có thành phần loài đa dạng nhất, số lượng cá thể loài cân với sức chứa môi trường C Kết thúc diễn thứ sinh thường hình thành nên quần xã tương đối ổn định D Diễn thể nguyên sinh thường khởi đầu quần xã sinh vật dị dưỡng nấm, địa y Câu 7: Cho mối quan hệ sinh thái sau 1.Địa y 2.Cây nắp ấm bắt chim sẻ 3.Trùng roi ruột mối 4.Chim sáo trâu rừng 5.Chim mỏ đỏ linh dương 6.Vi khuẩn lam cánh bèo dâu 7.Cầm tầm gửi thây gỗ Có ví dụ ví dụ thuộc mối quan hệ cộng sinh ************************************* Chủ đề 10 HỆ SINH THÁI – SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI VIỆC QUẢN LÍ NGUỒN LỢI THIÊN NHIÊN I CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG - Khái niệm hệ sinh thái; cấu trúc hệ sinh thái; kiểu hệ sinh thái; chuyển hóa vật chất hệ sinh thái; chuyển hóa lượng hệ sinh thái; sinh quyển; sinh thái học việc quản lí nguồn lợi thiên nhiên; biện pháp cụ thể, giáo dục bảo vệ môi trường - Kĩ phân tích hình vẽ; phân tích bảng số liệu rút nhận xét; bước bố trí quan sát thí nghiệm sinh học, thu thập số liệu quan sát, đưa kết luận đánh giá kết thu được; kĩ giải tập II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Nêu được định nghĩa hệ sinh thái - Nêu được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo) - Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng : chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng - Nêu được các tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái - Nêu được khái niệm chu trình vật chất và trình bày được các chu trình sinh địa hóa : nước, cacbon, nitơ - Nêu được khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính Trái Đất (trên cạn và dưới nước) - Phân biệt được loại tháp sinh thái - Giải thích được vì nói hệ sinh thái biểu hiện chức của một tổ chức sống - Giải thích được vì chuỗi thức ăn hệ sinh thái không thể kéo dài (quá mắc xích) - Trình bày được quá trình chuyển hóa lượng hệ sinh thái (dòng lượng) - Mô tả được sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên - Lấy được ví dụ về chuỗi thức ăn - Biết lập sơ đồ về chuỗi và lưới thức ăn - Học sinh có kĩ giải bài tập về hệ sinh thái - Sắp xếp được các khu sinh học cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam của Trái Đất - Lấy được ví dụ về hệ sinh thái nhân tạo, nêu được các thành phần của hệ sinh thái và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái - So sánh được hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo - Đề xuất một vài giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương - 22 - - Tìm hiểu một số dẫn liệu thực tế về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên không hợp lí ở địa phương Stt Tên lực Các kĩ thành phần Năng lực phát Quan sát hệ sinh thái cạn nước; mô tả xác hình giải vấn đề vẽ hệ sinh thái cách sử dụng thuật ngữ sinh học Năng lực thu nhận Các phương pháp nghiên cứu môi trường sinh thái học; ước lượng mật xử lí thông tin độ quần thể; ước lượng sinh khối; ước lượng thông số chất lượng nước; ước lượng thông số chất lượng không khí Năng lực nghiên cứu Các kĩ khoa học: khoa học Quan sát; đo đạc; phân loại hay phân nhóm; tìm kiếm mối quan hệ; tính toán; xử lí trình bày sổ liệu bao gồm vẽ đồ thị; lập bảng biểu, biểu đồ cột, sơ đồ, ảnh chụp; đưa tiên đoán; hình thành nên giả thuyết khoa học; xác định mức độ xác số liệu Năng lực tính toán Bài tập sinh thái, chu trình tuần hoàn vật chất dòng lượng hệ sinh thái Năng lực tư Đặt trả lời câu hỏi hệ sinh thái Năng lực ngôn ngữ Thảo luận hệ sinh thái sinh Tác động người tới sinh B CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Khi nói chuỗi thức ăn hệ sinh thái, phát biểu sau không đúng? A Tất chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn khởi đầu sinh vật tự dưỡng B Chuỗi thức ăn thể mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã C Chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn không kéo dài mắt xích D Trong chuỗi thức ăn, mắt xích có loài sinh vật Câu Khi nói thành phần cấu trúc hệ sinh thái, kết luận sau không đúng? A Các loài động vật ăn thực vật xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ B Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải C Sinh vật phân giải có vai trò phân giải chất hữu thành chất vô D Các loài thực vật quang hợp xếp vào nhóm sinh vật sản xuất Câu Chuỗi thức ăn là:A Tập hơp sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng B Tập hơp gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với C Tập hơp sinh vật có quan hệ gắn bó với nhau.D Tập hơp nhiều loài sinh vật Câu Ở bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn, lượng tiêu hao nhiều qua A Quá trình tiết chất thải.B Quá trình sinh tổng hợp chất C Hoạt động hô hấp.D Hoạt động quang hợp Câu Ở chu trình địa hóa cacbon, cacbon vào chu trình dạng cacbon oxit chủ yếu thông qua trìnhA Quang hợp thực vật.B Hô hấp vi sinh vật.C Quang hợp vi sinh vật D Hô hấp thực vật Câu 6: Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp A Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ B Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ đến khơi đại dương C Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khời đại dương vào bờ D Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp , từ bờ khơi đại dương Câu 7: Cho hệ sinh thái rừng gồm loài nhóm loài sau: nấm, vi khuẩn, trăn, diều hâu, quạ, mối, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, gỗ lớn, bụi, cỏ nhỏ Các loài sau xếp vào bậc dinh dưỡng cấp A Nấm, mối, sóc, chuột, kiến B Kiến, thằn lằn, chim gõ kiến, diều hâu C Chuột, quạ, trăn, diều hâu, vi khuẩn D Chuột, thằn lằn, trăn, diều hâu Câu 8: Trong chu trình sinh địa hoá, sinh vật đóng vai trò cầu nối quần xã môi trường A.sinh vật tiêu thụ bậc B.sinh vật tiêu thụ bậc C.sinh vật phân huỷ D.sinh vật sản xuất Câu 9: Cho số khu sinh học: (1) Đồng rêu (Tundra) (2) Rừng rộng rụng theo mùa - 23 - (3) Rừng kim phương bắc (Taiga) (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới Có thể xếp khu sinh học nói theo mức độ phức tạp dần lưới thức ăn theo trình tự làA (2) → (3) → (1) → (4) B (2) → (3) → (4) → (1) C (1) → (3) → (2) → (4) D (1) → (2) → (3) → (4) Câu 10: Một số tượng mưa lũ, chặt phá rừng… dẫn đến tượng thiếu hụt nguyên tố dinh dưỡng nitơ (N), photpho (P) canxi (Ca) cần cho hệ sinh thái, nguyên tố cacbon (C) không thiếu cho hoạt động sống hệ sinh thái Đó do: A Thực vật tạo cacbon riêng chúng từ nước ánh sang mặt trời B Lượng cacbon loài sinh vật cần sử dụng cho hoạt động không đáng kể C Các loài nấm vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận sử dụng có hiệu cacbon từ môi trường D Các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, cacbon có nguồn gốc từ không khí ĐỀ THI THỬ SỐ Câu 1: Thể đột biến cá thể: A mang biến đổi vật chất di truyền, xảy cấp độ phân tử B mang đột biến biểu kiểu hình thể C mang đột biến phát sinh giao tử, qua thụ tinh vào hợp tử trạng thái dị hợp D mang biến đổi vật chất di truyền, xảy cấp độ tế bào Câu 2: Đặc điểm khác phiên mã sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân sơ là: A Diễn theo nguyên tắc bổ sung B Có tham gia enzim ARNpôlimeraza C Phiên mã dựa mạch gốc gen D Sau phiên mã, phân tử mARN cắt bỏ đoạn intron nối đoạn exon Câu Gen đa hiệu tượng A nhiều gen tác động đến biểu nhiều tính trạng B gen tác động đến biểu nhiều tính trạng khác C gen tác động đến biểu số tính trạng D nhiều gen tác động đến biểu tính trạng Câu Nhận định sau với tượng di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Làm xuất biến dị tổ hợp C Làm hạn chế biến dị tổ hợp D Luôn tạo nhóm gen liên kết quý Câu Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, vùng tương đồng chứa gen di truyền A tương tự gen nằm nhiễm sắc thể thường B thẳng C chéo D theo dòng mẹ Câu 6: Ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống mang đặc điểm loài khác nhau? A Nuôi cấy tế bào, mô thực vật B Cấy truyền phôi C Nuôi cấy hạt phấn D Dung hợp tế bào trần Câu 7: Những quan thoái hóa thể người chứng tỏ: A Loài người thích nghi với môi trường so với loài động vật ngày B Cơ quan không sử dụng quan bị thoái hóa C Loài người động vật ngày có chung nguồn gốc D Loài người tiến hoa so với động vật khác Câu 8: Đối với trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên có vai trò: A Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể B Tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi C Làm phong phú vốn gen quần thể D Định hướng trình tiến hóa sinh giới Câu Cho ví dụ quan loài sau I Cánh chim cách loài côn trùng II Chi trước người, cá voi, mèo, dơi … có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn, xương ngón III Xương cùng, ruột thừa, khôn người - 24 - IV Gai xương rồng tua đậu Hà Lan V Chân chuột chũi chân dế chũi VI Ở loài trăn, hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình vuốt nối với xương chậu Những trường hợp quan thoái hóa? A I, V B II, IV C III, IV D III, VI Câu 10: Hạt phấn hoa mướp rơi đầu nhụy hoa bí, sau hạt phấn nảy mầm thành ống phấn độ dài ống phấn ngắn vòi nhụy hoa bí nên giao tử đực hoa mướp không tới noãn hoa bí để thụ tinh Đây loại cách li nào? A Cách li học B Cách li tập tính C Cách li sinh thái D Cách li không gian Câu 11 Câu khẳng định đúng? A Các nhân tố xã hội đóng vai trò quan trọng trình hình thành loài vượn người hóa thạch B Các nhân tố sinh học đóng vai trò quan trọng trình tiến hóa loài người người đại C Loài người ngày nhờ có tiến khoa học kỹ thuật nên không chịu tác động chọn lọc tự nhiên D Các nhân tố xã hội đóng vai trò quan trọng trình tiến hóa loài người giai đoạn người tối cổ trở Câu 12 Phát biểu sau tăng trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu B Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong C Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn nhỏ mức tử vong D Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu Câu 13 Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ : A Hệ sinh thái nhân tạo hệ khép kín hệ sinh thái tự nhiên hệ mở B Do có can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên C Do người bổ sung loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng Câu 14 Một chuỗi thức ăn sinh vật cạn thường có mắt xích do: A Các loài thân thuộc không ăn lẫn B Tiêu hao lượng qua bậc dinh dưỡng lớn C Quần xã có độ đa dạng thấp D Giữa loài có mối quan hệ hỗ trợ có mối quan hệ cạnh tranh Câu 15 Sự khác biệt rõ dòng lượng dòng vật chất hệ sinh thái là: A Tổng lượng sinh lớn tổng sinh khối B Năng lượng sử dụng lại chất dinh dưỡng không C Các thể sinh vật cần chất dinh dưỡng, không lúc cần lượng D Các chất dinh dưỡng sử dụng lại lượng không Câu 16: Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a, alen b bị đột biến thành alen B alen C bị đột biến thành alen c Biết cặp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ alen trội trội hoàn toàn Dự đoán sau di truyền tính trạng? A Các kiểu gen biểu thành thể đột biến loocut aaBbcc, aaBBcc B Có tối đa 30 loại kiểu gen quy định tính trạng C Kiểu hình A-B-C- có tối đa 10 kiểu gen quy định D Có tối đa loại kiểu gen dị hợp cặp gen Câu 17: Vũ Uyên muốn kiểm tra mức phản ứng kiểu gen quy định suất đậu đen, để tìm môi trường chế độ chăm sóc cho suất cao Hãy sếp thứ tự thí nghiệm giúp hai bạn Trồng đậu đen điều kiện môi trường chế độ chăm sóc khác Thống kê theo dõi kiểu hình suất đậu đen Tạo đậu đen có kiểu gen Theo em thứ tự là:A (3)  (1)  (2) B (1)  (2)  (3) C (2)  (1)  (3) D (3)  (2)  (1) Câu 18 Cho thành tựu: - 25 - (1) Tạo chủng vi khuẩn E coli sản xuất insulin người; (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường; (3) Tạo giống giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia; (4) Tạo giống dưa hấu tam bội hạt, hàm lượng đường cao; (5) Tạo cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin người; (6) Tạo giống Pomato từ cà chua khoai tây Có thành tựu ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là: A B C D Câu 19 Xét mối quan hệ sinh thái sau đây: Một số loài tảo nước nở hoa sống môi trường với loài cá tôm Cây phong lan sống thân gỗ lớn rừng.3 Loài cá ép sống bám loài cá lớn Dây tơ hồng sống tán rừng.5 Loài kiến sống kiến Những mối quan hệ không gây hại cho loài tham gia mối quan hệ A 3, 4, B 2, 3, C 2, 3, D 1, 2, Câu 20: Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác không làm thay đổi thành phần axitamin chuỗi polipeptit Nguyên nhân do: A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính thoái hóa C Mã di truyền mã ba D Mã di truyền có tính đặc hiệu Câu 21: Ở sinh vật nhân sơ, gen có 3000 nucleotit có số nucleotit loại T chiếm 30% Đột biến điểm xảy làm cho gen sau đột biến dài 5100Ǻ có 3599 liên kết hidro Loại đột biến xảy thuộc dạng: A Mất cặp A – T B Thay cặp A – T cặp G – X C Thêm cặp A – T D Thay cặp G – X cặp A – T Câu 22: Phát biểu không đột biến gen là: A đột biến gen làm thay đổi vị trí gen NST C đột biến gen làm phát sinh alen quần thể B đột biến gen làm biến đổi đột ngột tính trạng thể sinh vật D đột biến gen biến đổi cặp nuclêotit cấu trúc gen Câu 23: Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Ở thể sinh vật, có tế bào sinh dục có NST giới tính B Trên nhiễm sắc thể giới tính có gen quy định giới tính thể C Khi tế bào có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX thể thể D Ở tế bào sinh dưỡng thể lưỡng bội, gen vùng tương đồng NST giới tính tồn thành cặp alen Câu 24: Một thể có kiểu gen AaBb Trong trình giảm phân hình thành giao tử, cặp NST mang cặp gen Aa nhân đôi không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tạo loại giao tử là: A AaB, Aab, B, b B AaB Aab C AAB, AAb, aaB, aab B, b D AaBb Bb Câu 25: Hình vẽ sau thể dạng đột biến cấu trúc NST nào? ABCDE FGH A DCB E FGH A Mất đoạn B Đảo đoạn C Lặp đoạn D Chuyển đoạn Câu 26: Nội dung nói chế phát sinh đột biến NST đúng? A Do rối loạn trình nhân đôi ADN dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể B Do rối loạn phân li cặp NST dẫn đến đột biến đa bội C Do rối loạn trao đổi chéo rối loạn phân li NST dẫn đến đột biến lặp đoạn đoạn D Do rối loạn phân li NST dẫn đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể Câu 27: Ở cà chua gen A: đỏ, a: vàng Cặp bố mẹ có kiểu gen sau cho kết phân li kiểu hình theo tỉ lệ 11 đỏ : vàng? AAaa x Aa Aa x AAAa AAAa x Aaaa AAaa x Aaaa A B C D Câu 28:Một sinh vật lưỡng bội có kiểu gen AABB Hai gen nằm nhiễm sắc thể khác nhau, minh họa tế bào sinh vật thể hình Tế bào trải qua giai đoạn chu kỳ tế bào ( kí tự + cực tế bào)? A.giảm phân II B nguyên phân - 26 - C giảm phân I D nguyên phân giảm phân Câu 29 Có tế bào có kiểu gen Bd/bD tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho loại giao tử: A 10 B C D 20 Câu 30: Cho số thông tin sau: (1) loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn; (2) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X alen tương ứng Y cá thể có chế xác định giới tính XY; (3) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm Y alen tương ứng X; (4) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X cá thể có chế xác định giới tính XO; (5) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nhiễm sắc thể thường; (6) loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm NST thường NST giới tính Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn so với alen lặn Trường hợp biểu thành kiểu hình là: A (2), (3), (4), (5), (6) B (1), (3), (4), (6) C (1), (2), (3), (4), (5), (6) D (1), (2), (3), (4), (6) Câu 31 : Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbDd Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử mang alen trội tạo từ thể A 1/8 B 2/8 C 3/8 D 4/8 Câu 32: Cho giao phấn hai hoa trắng chủng (P) với thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 89 hoa đỏ 69 hoa trắng Không xảy đột biến, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen F2 A 1: 2: 2: 4: 1: 2: 1: 2: B 3: 3: 1: 1: 3: 3: 1: 1: C 1: 2: 1: 1: 2: 1: 1: : D 1: 2: 1: 2: 4: 2: 1: 1: Câu 33: Ở loài thực vật, chiều cao gen trội không alen tương tác cộng gộp với quy định Cho lai cao với thấp thu F Cho F1 tự thụ phấn, F2 có kiểu hình Trong kiểu hình F2, kiểu hình thấp cao 70cm; kiểu hình cao 90cm chiếm tỉ lệ nhiều Ở F2 thu :(1) Cây cao có chiều cao 100cm (2) Cây mang alen trội có chiều cao 80cm(3) Cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 27,34% (4) F2 có 27 kiểu genPhương án A (1),(4) B (1),(3) C (2),(4) D (2),(3) Câu 34: Ở ruồi giấm, giả sử cặp gen thứ gồm alen A, a nằm nhiễm sắc thể số 1, cặp gen thứ hai gồm alen B, b cặp gen thứ ba gồm alen D d nằm nhiễm sắc thể số cách 40 cM, cặp gen thứ tư gồm alen E, e nằm cặp nhiễm sắc thể giới tính Nếu gen quy định tính trạng Bd E bd E e tính trạng trội trội hoàn toàn, lai cặp bố mẹ (P): Aa X Y x aa X X đời con, bD bd kiểu hình gồm tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là: A 6,25% B 25% C 37,5% D 32,5% DE Câu 35: Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen Aa thực giảm phân có xảy đổi chỗ cho de gen D d, tính theo lí thuyết tạo tỉ lệ loại giao tử A 1:1 B 1:1:1:1 C 1:1:1:1:1:1:1:1 D Tùy thuộc vào tần số hoán vị gen Câu 36: Ở loài thực vật, người ta tiến hành phép lai sau: (1) AaBbDd × AaBbDd (2) AaBBDd × AaBBDd (3) AaBBDd × AaBbDD (4) AABBDd × AAbbDd Các phép lai tạo lai có kiểu gen dị hợp ba cặp gen A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? (1)F2 có loại kiểu gen (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3)Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 50% (4) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% - 27 - A B C D Câu 38: Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh Đem gieo hạt vàng hạt xanh chủng cho giao phân hạt lai F1 Tiếp tục gieo hạt lai F1 cho chúng tự thụ phấn hạt lai F2 Co1 nhận định kết phép lai nói trên? (1) Ở hệ hạt lai F1 thu toàn hạt vàng dị hợp (2) Trong tất hạt thu F1 ta thấy tỉ lệ hạt vàng : hạt xanh (3) Nếu tiến hành gieo hạt F2 cho chúng tự thụ phấn nghiêm ngặt có tạo hạt xanh (4) Trên tất F1, có loại hạt tạo hạt vàng hạt xanh A B C D Câu 39: Ở bò, gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen d quy định lông vàng Một bò đực lông đen giao phối với bò thứ thu bê lông đen thứ Cũng bò đực lông đen giao phối với bò cai thứ hai bê lông đen thứ hai, giao phối với bò cai thứ ba bê vàng Theo kết người ta có số nhận định sau: (1) Có bò bê chắn biết kiểu gen (2) Bò thứ hai chắn mang alen lặn, bò thứ ba chắn mang alen trội (3) Trong kiểu gen bò bê nói có tổng cộng alen trội alen lặn trở lên (4) Nếu lai phân tích bò thứ hai kết cho bê thứ tư có lông đen bò có kiểu gen đồng hợp trội A B C D Câu 40: Cho cà chua đỏ giao phân với cà chua vàng F1 thu toàn đỏ Cho F1 tự thụ tỉ lệ F2 đỏ : vàng Chọn cặp F2 giao phấn với thu kết sau:- Phép lai thứ cho tỉ lệ đời đỏ : vàng - Phép lai thứ hai cho tỉ lệ đời đỏ : vàng - Phép lai thứ ba cho tỉ lệ đời 100% đỏ Dựa vào kết ba phép lai này, cho biết có nhận định đúng? (1) F2 đời P phép lai thứ có kiểu gen dị hợp (2) Nếu không kể giới tính số sơ đồ lai lập phép lai thứ hai (3) Nếu xét giới tính số sơ đồ lai lập phép lai thứ ba (4) Lấy hoa đực đời P phép lai thứ hai lai với hoa đời P phép lai thứ ba thu kết phép lai thứ A B C D Câu 41: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen nằm cặp NST thường Alen D quy định tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định dài Cho hai cao, hoa đỏ, tròn có kiểu gen khác (P) giao phân với nhau, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng, dài chiếm 1,5% Biết trình giảm phân tạo giao tử đực xảy Kiểu gen (P) tần số hoán vị gen tương ứng là: AB Ab AB Ab A Dd x Dd; f = 40% B Dd x dd; f = 40% ab aB ab aB AB Ab AB Ab C Dd x Dd; f = 2% D Dd x Dd; f = 40% ab aB ab ab Câu 42: Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ, cánh bình thường với ruồi giấm ♂ mắt trắng, cánh xẻ thu F1 100% mắt đỏ, cánh bình thường Cho F1 lai với F2 gồm ♀: 300 mắt đỏ, cánh bình thường; ♂: 120 mắt đỏ, cánh bình thường, 120 mắt trắng, cánh xẻ,29 mắt đỏ, cánh xẻ, 31 mắt trắng , cánh A a A bình thường Kiểu gen, tần số hoán vị gen F1 là:A X b X B x X B Y, f= 30% A a a A a a A a A B X B X b x X B Y, f= 10% C X b X B x X B Y, f= 20% D X B X b x X B Y, f= 20% Câu 43: Ở quần thể thực vật, xét locut gen có alen, alen trội trội hoàn toàn Ở hệ P, tần số kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 20% tần số kiểu gen dị hợp tử chiếm 60%, lại đồng hợp tử lặn Sau số hệ tự thụ phấn liên tiếp, tần số kiểu gen dị hợp tử hệ cuối 3,75% Kết luận sau đúng?A Từ hệ P, quần thể trải qua hệ tự thụ phấn B Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội hệ cuối chiếm 48,2% C Số cá thể trội hệ cuối chiếm 45,32% - 28 - D Số cá thể mang alen lặn hệ P chiếm 82% Câu 44: Ở loài động vật, kiểu gen AA quy định lông đen, kiểu gen Aa quy định lông vàng, kiểu gen aa quy định lông trắng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có 100 cá thể đực lông đen, 100 cá thể đực lông vàng, 300 cá thể lông trắng Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, loại cá thể đực lông vàng chiếm tỉ lệ A 15/32 B 21/100 C 15/64 D 1/4 Câu 45: Ở quần thể ngẫu phối, xét locut gen sau: Locut gen I có alen (quan hệ alen: a1>a2=a3) Locut gen II có alen (quan hệ alen: b1>b2=b3=b4>b5).Locut gen III có alen (quan hệ alen: d1=d2>d3>d4) Biết dấu “>” thể quan hệ trội lặn hoàn toàn, dấu “=” thể quan hệ đồng trội; Các locut gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Trong trường hợp không xảy đột biến Cho nhận định sau: (1) Quần thể cho tối đa 60 loại giao tử locut gen (2) Số kiểu gen tối đa quần thể 900 (3) Xuất 160 loại kiểu hình quần thể (4) Xuất 6000 loại kiểu giao phối quần thể Số nhận định A B C D Câu 46: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I II III Quy ước ? ? 1 1 : Nữ không bị bệnh : Nữ bị bệnh Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh gái đầu lòng bị : Nam không bị bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 là:A 20 B 20 C 15bệnh D 18 Câu 47: HOA bình thường lấy chồng BÌNH bị bệnh máu khó đông sinh trai tên CƯỜNG bị : Nammột bị bệnh bệnh máu khó đông CƯỜNG lớn lên lấy vợ tên MAI bình thường sinh bé trai tên ĐÔNG bị bệnh bố Kiểu gen HOA , BÌNH, CƯỜNG, MAI, ĐÔNG là: A XX, XYA, XYA, XX, XYA B XaXa, XAY, XAY, XaXa, XAY A a a a A a a C X X , X Y, X Y, X X , X Y D XX, XYa, XYa, XX, XYa Câu 48: Một phụ nữ mang thai tuần thứ 13 siêu âm bác sỹ thấy độ mờ da gáy mức bình thường viết vào phiếu siêu âm nguy mắc hội chứng đao cao, làm cách bác sỹ đưa kết luận xác thai nhi có mắc hội chứng đao hay không: A Từ kết siêu âm so sánh độ mờ da gáy đưa kết luận xác mà không cần phải kiểm tra B Lấy máu người mẹ tiến hành kiểm tra tiêu chí hóa sinh làm tiêu tế bào kiểm tra số lượng NST cặp NST số 21 C Lấy tế bào người mẹ bong từ nước ối quan sát NST số 21 có phải có hay không D Lấy tế bào thai nhi bong từ nước ối người mẹ làm tiêu quan sát số lượng NST cặp NST số 21 Câu 49 Cho biết Việt Nam, cá chép phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 250C- 350C, nhiệt độ xuống 20C cao 440C cá bị chết Cá rô phi phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 200C- 350C, nhiệt độ xuống 5,60C cao 420C cá bị chết Nhận định sau không đúng? A Cá chép có vùng phân bố hẹp cá rô phi khoảng thuận lợi hẹp B Từ 20C - 440C giới hạn sống cá chép C Từ 5,60C - 420C giới hạn sinh thái cá rô phi nhiệt độ D Cá chép có vùng phân bố rộng cá rô phi giới hạn sinh thái rộng Câu 50 Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1500000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1620 Kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn là: A 10% 12% B 12% 10% C 9% 10% D 10% 9% - 29 - [...]... nguồn gốc giữa các loài, cấu tạo và chức năng, giữa cơ thể và môi trường trong quá trình tiến hóa - Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử: ý ngĩa của học thuyết tế bào, sự thống nhất trong cấu trúc của ADN và prôtêin của các loài Nêu được nguồn gốc chung của các loài qua các bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - Những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn: vai trò của các nhân tố biến dị,... thành chi Homo Loài người xuất hiện đều tiên trong chi Homo là: A Homo habilis B Homo sapiens C Homo erectus D Homo neanderthalensis Câu 3 Căn cứ vào địa chất, khí hậu và hóa thạch (sinh vật), người ta chia lịch sử của trái đất thành 5 đại lần lượt là A Thái cổ, nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh, tân sinh B Thái cổ, nguyên sinh, trung sinh, cổ sinh, tân sinh C Thái cổ, nguyên sinh, tân sinh, cổ sinh, ... về sự phát triển của giới sinh vật qua các đại địa chất, sự 1 quyết vấn đề phát sinh loài người Năng lực thu nhân và xử lí Thông tin về sự phát triển của giới sinh vật qua các đại địa chất, sự 2 thông tin phát sinh loài người Nghiên cứu về tiế hóa: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến Năng lực nghiên cứu khoa 3 hóa sinh học Xác định mức độ chính xác của các số liệu tuổi hóa học thạch 4 Năng... mở B Do có sự can thi p của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên C Do con người bổ sung các loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên D Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng Câu 14 Một chuỗi thức ăn của sinh vật trên cạn... các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò: A Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể B Tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi C Làm phong phú vốn gen của quần thể D Định hướng trong quá trình tiến hóa của sinh giới Câu 9 Cho các ví dụ về các cơ quan ở các loài sau I Cánh chim và cách của các loài côn trùng II Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi … đều có xương cánh, xương... đổi thành kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa C Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột D Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể Câu 6 Cơ sở di truyền học của quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa A Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ nhiễm sắc thể hai loài bố mẹ B Hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội khác loài ở cùng... từ các đại phân tử hữu cơ D Sinh vật đầu tiên đã được hình thành trong điều kiện Trái đất nguyên thuỷ *********************************** CHỦ ĐỀ 8 CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT I CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG - Các nhân tố sinh thái, sự tác động của nhân tố sinh thái của môi trường lên cơ thể sinh vật và sự thích nghi của cơ thể sinh vật với môi trường; sự tác động trở lại của sinh vật lên môi trường - Kĩ... bắt chim sẻ 3.Trùng roi và ruột mối 4.Chim sáo và trâu rừng 5.Chim mỏ đỏ và linh dương 6.Vi khuẩn lam trên cánh bèo dâu 7.Cầm tầm gửi trên thây cây gỗ Có mấy ví dụ trong các ví dụ trên thuộc mối quan hệ cộng sinh là ************************************* Chủ đề 10 HỆ SINH THÁI – SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI VIỆC QUẢN LÍ NGUỒN LỢI THI N NHIÊN I CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG - Khái niệm về hệ sinh thái; cấu. .. nối giữa quần xã và môi trường là A .sinh vật tiêu thụ bậc 2 B .sinh vật tiêu thụ bậc 1 C .sinh vật phân huỷ D .sinh vật sản xuất Câu 9: Cho một số khu sinh học: (1) Đồng rêu (Tundra) (2) Rừng lá rộng rụng theo mùa - 23 - (3) Rừng lá kim phương bắc (Taiga) (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới Có thể sắp xếp các khu sinh học nói trên theo mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự đúng làA (2) → (3) →... phú D Ngày càng hoàn thi n Câu 4 Động lực xảy ra CLTN là A Do sự cạnh tranh của con người về sản xuất B Do con người muốn tạo ra giống mới C Do nhu cầu và thị hiếu của con người D Đấu tranh sinh tồn với môi trường sống Câu 5 Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hòa nhỏ là: A Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định B Quy định chi u hướng và nhịp địêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc chi tiết đề thi môn Sinh học THPTQG theo định hướng của Bộ GDĐT, Cấu trúc chi tiết đề thi môn Sinh học THPTQG theo định hướng của Bộ GDĐT, Cấu trúc chi tiết đề thi môn Sinh học THPTQG theo định hướng của Bộ GDĐT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn