tình hình vận dụng hệ thống các nguyên tắc giáo dục trong nhà trường phổ thông hiện nay ,nguyên nhân và biện pháp khắc phục

18 2,472 11
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2016, 08:59

đây là đề tài môn giáo dục học : nghiên cứu về tình hình vận dụng hệ thống các nguyên tắc giáo dục trong nhà trường phổ thông hiện nay , nguyên và biện pháp khắc phục . Đây là một đề tài hữu ích cho cả giáo viên và các bạn sinh viên trường sư phạm . HỌ TÊN : LỚP : ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH VẬN DỤNG HỆ THỐNG CÁC NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY , NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC MỤC LỤC : Mở đầu : Lý chọn đề tài …………………………………………………… Mục đích nghiên cứu ……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu …………………………………………… Đóng góp đề tài ……………………………………………………… Nội dung : Bố cục : Chương : Cơ sở lý luận đề tài …………………… 1.1 Khái niệm giáo dục …………………………… 1.1.1 Khái niệm giáo dục 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh tượng giáo dục 1.1.3 Tính chất giáo dục 1.2 Khái niệm nguyên tắc giáo dục Chương Hệ thống nguyên tắc giáo dục trường học phổ thông nguyên nhân biện pháp 2.1 Hệ thống nguyên tắc giáo dục trường học phổ thông 2.1.1 Hệ thống nguyên tắc giáo dục 2.1.2Tình hình giáo dục nhà trường phổ thông 2.1.3 Hệ thống nguyên tắc giáo dục vận dụng vào nhà trường trung học 2.2 Nguyên nhân biện pháp khắc phục Chương : Cơ sở thực tiễn Kết luận …………………………………………………………… Tài liệu tham khảo ………………………………………………… Phụ lục ……………………………………………………………… MỞ ĐẦU : Lý chọn đề tài Giáo dục trở thành thứ thiết yếu sống , người ta không "ăn" kiến thức Trải qua chặng đường dài phát triển giáo dục luôn đồng hành với bước tiến đất nước, phát triển xã hội Giáo dục trường phổ thông cung cấp cho người học vấn đề Giáo học học - với tư cách khoa học Phản ánh thành tựu xu hướng phát triển Giáo dục học giới Việt Nam Vì em chọ đề tài “ Tinhg hình vạn dụng hệ thống giáo dục nhà trường phổ thông , nguyên nhân biện pháp ” Mục đích nghiên cứu Cung cấp cho người học vấn đề Giáo học học với tư cách khoa học Phản ánh thành tựu xu hướng phát triển Giáo dục học giới Việt Nam Phục vụ cách đắc lực cho công tác đào tạo sinh viên việc tích lũy khối kiến thức Giáo dục đại cương đồng thời giúp sinh viên có hiểu biết quan trọng cần thiết việc tổ chức, quản lý, giáo dục người xã hội nói chung, đặc biệt chuẩn bị tốt cho tiềm lực lao động sư phạm nói riêng Phạm vi nghiên cứu : Trong phạm vi nghiên cứu trang phục đai Phương nghiên cứu - Nhóm phương pháp lý luận : + Phương pháp tổng hợp lý thuyết + Phương pháp phân tích – đánh giá - Nhóm phương pháp thực tiễn + Phương pháp điều tra – quan sát + Phương pháp thực nghiệm sư phạm Đóng góp đề tài : Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật Bố cục : Chương : Cơ sở lý luận đề tài …………………… 1.1 Khái niệm giáo dục …………………………… 1.1.1 Khái niệm giáo dục 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh tượng giáo dục 1.1.3 Tính chất giáo dục 1.2 Khái niệm nguyên tắc giáo dục Chương Hệ thống nguyên tắc giáo dục trường học phổ thông nguyên nhân biện pháp 2.1 Hệ thống nguyên tắc giáo dục trường học phổ thông 2.1.1 Hệ thống nguyên tắc giáo dục Nguyên tắc bảo đảm giáo dục gắn với sống lao động - Nguyên tắc bảo đảm giáo dục tập thể - Nguyên tắc kết hợp việc đề yêu cầu cao, hợp với việc thực tôn trọng nhiều người giáo dục - Nguyên tắc bảo đảm tính vừa sức tính cá biệt hoạt động giáo dục - Nguyên tắc đảm bảo thống vai trò chủ đạo nhà giáo dục vai trò tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo người giáo dục - Nguyên tắc đảm bảo tính liên tục hệ thống hoạt động giáo dục 2.1.2Tình hình giáo dục nhà trường phổ thông 2.1.3 Hệ thống nguyên tắc giáo dục vận dụng vào nhà trường trung học - Tính mục đích tính tư tưởng công tác giáo dục Tất biện pháp tác động (ảnh hưởng) giáo dục phải hướng vào việc xây dựng mẫu người mà giáo dục đề - Giáo dục gắn với đời sống xã hội Công tác giáo dục hệ trẻ phải phù hợp với đường lối xây dựng đất nước giai đoạn, phải dựa vào tác động ảnh hưởng giáo dục quan hệ kinh tế, xã hội, lý tưởng trị – đạo đức, thẩm mỹ, lối sống có văn hoá, phải bước gắn công tác giảng dạy- học tập, giáo dục với đấu tranh xây dựng bảo vệ đất nước nhân dân ta, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Thống ý thức hành động công tác giáo dục Nguyên tắc đòi hỏi công tác giáo dục thiết phải: - Coi trọng việc xây dựng ý thức việc tổ chức tập luyện hành động người học - Đảm bảo cho ý thức hành động lời nói việc làm người đạt thống nhất, phù hợp với nguyên tắc, tư tưởng trị đạo đức XHCN - Đề phòng khắc phục tình trạng tách rời ý thức hành động, tâm trạng bên biểu bên - Tôn trọng nhân cách kết hợp đòi hỏi học sinh cách hợp lý Tôn trọng nhân cách: - Luôn đề cao phẩm giá, lòng tự trọng họ - Tin tưởng vào ý muốn tốt đẹp, tinh thần cầu tiến, nghị lực khả tiềm tàng to lớn họ, mà có cách nhìn thấm đượm tinh thần nhân đạo - Luôn đề giả thiết lạc quan hoàn thiện nhân cách họ - Tôn trọng phẩm giá, đạo đức, trí tuệ, tài năng, tôn trọng tự tư tưởng thân thể người, chống tư tưởng coi khinh người, có hành động xúc phạm đến thân thể người - Tôn trọng nghĩa tôn trọng hư, xấu người +) Đòi hỏi cao hợp lý học sinh là: - Biết đòi hỏi họ có cố gắng hơn, tích cực - Biết đề tiêu chuẩn, mục tiêu phấn đấu hợp lý, vừa sức, ngày nâng cao để thúc đẩy họ không ngừng vươn lên - Có thái độ nghiêm khắc, mức thiếu xót, sai lầm họ, song không mà có thái độ gay gắt, mệnh lệnh mỉa mai, nhạo báng họ - Có thái độ mức, tế nhị, có lý, có tình, nghiêm mà không khắt khe, dân chủ mà không xuế xoà - Kết hợp việc lãnh đạo sư phạm giáo viên với việc phát huy tính chủ động, tính độc lập, sáng tạo học sinh 2.2 Nguyên nhân biện pháp khắc phục 2.2.1 Nguyên nhân Nhà giáo dục cần tổ chức cho học sinh tìm hiểu thực tế sống họat động sáng tạo người lao động; đặt yêu cầu giáo dục cụ thể, rõ ràng cho học sinh; Ngoài ra, nhà giáo dục phải xác định việc tổ chức cho em tham gia hoạt động công tác xã hội là thành phần hữu hoạt động giáo dục, để tránh cho em hoạt động chủ quan, tùy tiện, qua loa, Theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, lâu việc đánh giá xếp loại học sinh dựa vào bốn mặt: Văn hóa, đạo đức, lao động văn thể mĩ Chúng cho tiêu chuẩn phù hợp, mang tính toàn diện đánh giá, phân loại học sinh Nhưng nhiều năm gần đây, với chế thị trường “nhiều đổi mới” ngành giáo dục, hầu hết trường phổ thông đánh giá học sinh mặt: Văn hóa, đạo đức, văn thể mĩ, mặt lao động dường "cho qua" Bởi vì, trường phổ thông chẳng việc học sinh, tập thể lớp tổ chức lao động Từ việc quét dọn sân trường, quét dọn phòng học, đến lau chùi bàn ghế, bảng đen " dịch vụ hóa" 2.2.2 Biện pháp khắc phục - Phải ý đầy đủ mặt nhân cách cần hình thành - Phải phối hợp, bổ sung dạng hoạt động giao lưu với - Phải sử dụng kết hợp phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với nội dung giáo dục - Phải thực đồng nội dung giáo dục: Đức dục, thể dục, mỹ dục, trí dục, giáo dục lao động hướng nghiệp - Phải kết hợp chặt chẽ trình dạy học trình giáo dục, trình giáo dục lớp lớp, trường, trình giáo dục, tự giáo dục, trình giáo dục lại, lực lượng giáo dục nhà trường Chương : Cơ sở thực tiễn Kết luận “giáo dục tức sống”, “nhà trường xã hội”, “lấy học sinh làm trung tâm”, học làm, nhà trường phải nhà trường gắn bó mật thiết với sống, thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia loại hình lao động sản xuất công, nông, lâm, ngư nghiệp lao động tự phục vụ Lấy định hướng phát triển lực làm định hướng cho việc truyền thụ kiến thức Có vậy, trí tuệ nhân cách em hình thành phát triển cách toàn diện hoa Tâm Lý- Giáo dục Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp TLGD Đề tài : - Nguyên tắc bảo đảm tính mục đích hoạt động giáo dục - Nguyên tắc bảo đảm giáo dục gắn với sống lao động - Nguyên tắc bảo đảm giáo dục tập thể Bất tổ chức hay tập tập thể muốn có hiệu cao hoạt động điều phải tuân theo quy tắc định Và giáo dục không ngoại lệ, có quy tắc mà nhà giáo dục muốn thu thành mỹ mãn cần phải tuân theo Vậy nguyên tắc giáo dục luận điểm có tính quy luật lý luận giáo dục, có tác dụng đạo, định hướng cho HĐGD nhằm thực nhiệm vụ giáo dục, đạt mục đích giáo dục định Hệ thống nguyên tắc giáo dục bao gồm: - Nguyên tắc bảo đảm tính mục đích hoạt động giáo dục - Nguyên tắc bảo đảm giáo dục gắn với sống lao động - Nguyên tắc bảo đảm giáo dục tập thể - Nguyên tắc kết hợp việc đề yêu cầu cao, hợp với việc thực tôn trọng nhiều người giáo dục - Nguyên tắc bảo đảm tính vừa sức tính cá biệt hoạt động giáo dục - Nguyên tắc đảm bảo thống vai trò chủ đạo nhà giáo dục vai trò tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo người giáo dục - Nguyên tắc đảm bảo tính liên tục hệ thống hoạt động giáo dục Trong giới hạn phạm vi đề tài, xin trình bày số nguyên tắc giáo dục sau Nguyên tắc bảo đảm tính mục đích hoạt động giáo dục a Nội dung nguyên tắc: Dựa truyền thống giáo dục dân tộc Việt Nam mục đích giáo dục học để thăng tiến thân giúp ích cho xã hội Đây đạo lý thấm sâu tư tưởng trở thành lẽ sống tất chọn đường học hành với mong ước thành đạt nơi cửa Khổng, sân Trình; Ngoài giao lưu tiếp biến giá trị đạo đức từ bên ngoài, chủ yếu từ Nho giáo làm hình thành đạo làm người dân tộc Việt Nam Tất trở thành truyền thống hội tụ lại việc hình thành phát triển phẩm chất, lực nhân cách học sinh Chính vậy, hoạt động giáo dục hoạt động có ý thức, có mục đích người nhằm hình thành phát triển tòan diện nhân cách người Trong đó, mục đích giáo dục kết mà giáo dục mong muốn đạt được, đích dự kiến cách khái quát Có thể nói, giáo dục phổ thông mục đích mô hình nhân cách, phản ánh yêu cầu, quan điểm chung xã hội người Vì vậy, nguyên tắc bảo đảm tính mục đích hoạt động giáo dục mang tính định hướng cho việc hình thành nhân cách lớp người giai đoạn lịch sử định Và nay, xã hội thay đổi phát triển theo chiều hướng tiến đòi hỏi phải đào tạo cho hệ trẻ thành người công dân, người lao động giàu lòng nhân ái, động, sáng tạo, biết sống làm việc có trách nhiệm theo hiến pháp pháp luật, có tiềm thích ứng với sống đổi toàn diện sâu sắc b Yêu cầu phương pháp thực Từ nội dung đề trên, để đảm bảo hiệu thực nguyên tắc đòi hỏi nhà giáo dục cần: - Hình thành cho học sinh sở giới quan khoa học nhân sinh quan đắn, lý tưởng xây dựng đất nước, chẳng hạn tổ chức hoạt động ngoại lên lớp theo chủ đề tháng để hình thành cho em suy nghĩ chắn, tư tưởng đắn nhất… - Học tập, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo, kết hợp giá trị truyền thống, tinh hoa văn hóa đạo đức dân tộc nhân loại, có sống vật chất tinh thần hài hòa, phong phú, có lực giải đắn mối quan hệ giá trị têrn Ví dụ như, gi trị truyền thống dân tộc Việt Nam lòng yêu nước, nhân ái, lễ phép, khiêm tốn…đã thực từ bao đời gia đình, gi trị không bị mai mà trở thành nét đẹp nhân cách người Việt Tuy nhiên bên cạnh cần kết hợp cho học sinh khả thích ứng có chọn lọc nghĩa nét văn hóa đẹp từ nước ngoi cần phải hệ trẻ ta khai thác, hài hòa chung với nét đẹp truyền thống để tạo nên lớn mạnh nhận thức, phong phú trí tuệ, bắt kịp thời đại hội nhập… - Cần biết phân biệt đúng, sai, thiện, ác Điều có nghĩa nhận thức tư tình cảm cần lớn mạnh theo chiều hướng phát triển tốt, biết phê phán đấu tranh với xấu, ác, tội phạm hình sự, tham nhũng, ghen ghét, đố kỵ, điều em nên học hỏi lòng thương người, khiêm tốn, biết giúp đỡ người khác… - Tổ chức cho học sinh tham gia vào hoạt động giao lưu phong phú xã hội phù hợp với đặc điểm lứa tuổi lực cá nhân phong trào giúp đỡ người tàn tật, người già neo đơn, bảo vệ môi trường, thi dành cho học sinh khiếu để học sinh phát hoànn thiện lực mà em có được… - Tránh thái độ áp đặt thô bạo, cứng nhắc, trái với chất hoạt động giáo dục chất hoạt động giáo dục hoạt động có ý thức Nghĩa học sinh quyền tự phát triển khả em cần điều Mặt khác, trình giáo dục ta áp dụng nguyên tắc, phương pahsp cố định, cứng nhắc theo bước vạch sẵn để đạt mục đích đề Hơn nữa, hoạt động giáo dục hoạt động mang tính lâu dài liên tục hoạt động giáo dục phải phong phú, đa dạng, linh hoạt nhà giáo dục phải mềm dỏe, uyển chuyển việc lựa chọn vận dụng hoạt động giáo dục để đạt kết cao giáo dục học sinh Nguyên tắc bảo đảm giáo dục gắn với sống lao động a Nội dung giáo dục Cuộc sống lao động môi trường, phương tiện góp phần vào việc hình thành phát triển nhân cách cho người sống làm việc Vì mà giáo dục phải có gắn kết chặt chẽ với sống lao động để hình thành phát triển nhân cách cách toàn diện cho học sinh Hoạt động giáo dục nhằm giáo dục học sinh trở thành người công dân thích ứng với sống lao động sinh họat xã hội Thực tiễn giáo dục cho thấy rằng, hiệu giáo dục phụ thuộc vào kiến thức trải nghiệm thân học sinh Nên muốn có kiến thức kinh nghiệm, người phải tham gia họat động môi trường, hoàn cảnh tình sống khác Chính sống lao động môi trường, phươnng tiện góp phần vào việc phát triển nhân cách toàn diện Tuy nhiên, việc giáo dục mang kiến thức, hàn lâm chưa trọng việc GD nghề nghiệp Trong công báo số 57+58 ngày 12/08/2006 đưa nội dung dạy nghề 12 năm học học sinh PT sau: TT Mạch nội dung nghề Lớp 10 11 12 Nghề làm vườn + + + + * Nghề nuôi cá + + + * Nghề trồng rừng + + + * Nghề gò + + * Nghề điện dân dụng + + + * Nghề điện tử dân dụng * Nghề chữa xe máy + * Nghề cắt may + + + + * Nghề nấu ăn + + + * Nghề thêu tay + + + * Nghề tin học văn phòng + + * Chú thích: Dấu + thể mức độ chuẩn bị, chưa sâu vào nội dung chủ đề Dấu * thể kiến thức thức cần phải học Như sau năm học lớp 9, em bước sang tuổi 16, chưa học nghề cụ thể Giờ lớp mà lại phải rải để giới thiệu 11 nghề Sau năm học lớp 12, theo công báo số tiết học nghề 105 tiết Chỉ số tiết học tháng mà lại trải từ lớp 4, lớp 7, lớp 10, 11, thành thợ Nghị nêu rõ: “Gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng, với việc làm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn, ngành kinh tế mũi nhọn xuất lao động Mở rộng đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức kỹ nghề nghiệp trình độ Trung cấp dựa học vấn trung học sở.” Các trường THCS chưa làm nhiệm vụ Ví dụ với tỉnh Thanh Hoá vùng trồng lúa trường THCS không đưa nội dung canh tác vào dạy trường Không tạo cho học sinh yêu mến đồng ruộng, họ nghĩ đến việc học lên để thoát khỏi ruộng đồng Và tình trạng xảy nhiểu địa phương với ngành nghề khác Theo nghiên cứu 621 học sinh lớp 12 102 giáo viên thuộc Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An Ninh Bình năm học 2002-2003 Kết nghiên cứu cho thấy: Hầu hết số giáo viên học sinh hỏi ý kiến cho việc lao động tự phục vụ lao động giúp đỡ gia đình, thời gian học lớp nhà tiến hành tương đối thường xuyên, loại hình lao động khác thực mức độ ít, chí có loại hình bổ ích không triển khai Chẳng hạn: lao động vệ sinh lớp học thường ngày; lao động giản đơn doanh nghiệp…Đây tượng phổ biến nhiều trường phổ thông Các công việc lao động tự phục vụ học sinh học như: tổng vệ sinh, giữ gìn sửa chữa bàn ghế, dụng cụ đơn giản khác lớp v.v học sinh tự quản lí thực mà nhà trường hợp đồng lao động bên Thời gian tuần chủ yếu dành cho việc học, thời gian lao động Nhiều vận động lao động công ích lao động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn v.v… không thực mà đóng góp vật tiền Điều làm giảm ý nghĩa giáo dục lao động trẻ em b Yêu cầu biện pháp thực hiện: Nhà giáo dục cần tổ chức cho học sinh tìm hiểu thực tế sống họat động sáng tạo người lao động; đặt yêu cầu giáo dục cụ thể, rõ ràng cho học sinh; Ngoài ra, nhà giáo dục phải xác định việc tổ chức cho em tham gia hoạt động công tác xã hội là thành phần hữu hoạt động giáo dục, để tránh cho em hoạt động chủ quan, tùy tiện, qua loa, Theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, lâu việc đánh giá xếp loại học sinh dựa vào bốn mặt: Văn hóa, đạo đức, lao động văn thể mĩ Chúng cho tiêu chuẩn phù hợp, mang tính toàn diện đánh giá, phân loại học sinh Nhưng nhiều năm gần đây, với chế thị trường “nhiều đổi mới” ngành giáo dục, hầu hết trường phổ thông đánh giá học sinh mặt: Văn hóa, đạo đức, văn thể mĩ, mặt lao động dường "cho qua" Bởi vì, trường phổ thông chẳng việc học sinh, tập thể lớp tổ chức lao động Từ việc quét dọn sân trường, quét dọn phòng học, đến lau chùi bàn ghế, bảng đen " dịch vụ hóa" Đầu năm, họp phụ huynh, nhiều trường đưa chủ trương: Con em không cần lao động dọn dẹp trường lớp phụ huynh phải đóng tiền vào để thuê người làm Tất nhiên, đưa vấn đề ra, nhà trường, thầy cô giáo có nhiều lí để thuyết phục phụ huynh: "Các em nhỏ không cần thiết phải làm việc thế", " lao động tốn thời gian, thêm buổi, nhiều ảnh hưởng đến học hành em" Nghe thầy, cô phân tích phụ huynh thấy “cũng có lí”, ngại nói lời trái ý… nên trí 100% Kể từ đấy, học sinh nhiều trường từ thành phố lớn tới tỉnh nhỏ, lao động, dù việc nhỏ Giáo viên chủ nhiệm soạn giáo án lao động hướng dẫn học sinh lao động (4 tiết/tuần giáo viên chủ nhiệm, có tiết hướng dẫn lao động) Kéo theo đó, ban lao động nhà trường nhàn tồn danh nghĩa, giấy tờ Phải chăng, thời nay, việc rèn luyện học sinh lao động không cần thiết? Chúng biết, Nhật Bản, đất nước đại, có giáo dục tiên tiến, nay, tất học sinh trường học phổ thông họ phải tham gia lao động trường lau chùi bàn ghế, cửa kính, quét dọn lớp học… Mục đích họ để em thấy giá trị lao động có ý thức lao động tốt Tổ chức cho học sinh tự giác tham gia cách vừa sức vào việc xây dựng đất nước qua họat động lao động hữu ích, từ hình thành phẩm chất người công dân, tạo điều kiện phát huy tính tích cực, sáng tạo Giáo dục lao động cho học sinh trước hết nhằm hình thành em thái độ đắn lao động: yêu lao động, kính trọng người lao động, quý trọng sản phẩm lao động Đồng thời góp phần hình thành em sở ban đầu kỹ thói quen lao động theo khoa học sau Những nội dung giáo dục hình thành thông qua việc tổ chức cho học sinh tham gia hình thức lao động khác Việc giáo dục kỹ sống cho học sinh ngày trở nên thiết yếu nhằm góp phần đào tạo "con người mới" với đầy đủ mặt "đức, trí, thể, mỹ", "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín" hay "nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm" Ngạn ngữ có câu "Gieo hành vi, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách " Vì vậy, việc giáo dục kỹ sống cho học sinh phải phù hợp với lứa tuổi, cấp học, văn học vùng cho em cảm thấy gần gũi với sống thân, gia đình, nhà trường xã hội, không sách hay lời nói suông Tận dụng vai trò tổ chức Đoàn, Hội, Đội, họat động ngọai khóa để thu hút hỗ trợ lực lượng giáo dục nhà trường giúp cho học sinh có hội tham gia vào hoạt động giáo dục thực tiễn như: Ngày chủ nhật xanh, tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa vào ngày lễ… Không nên tách rời hoạt động giáo dục với sống hoạt động ngọai khóa, tham quan du lịch nguồn, làm học sinh thêm yêu đất nước, hiểu biết di tích lịch sử,… Tóm lại, phải nhớ điều: “giáo dục tức sống”, “nhà trường xã hội”, “lấy học sinh làm trung tâm”, học làm, nhà trường phải nhà trường gắn bó mật thiết với sống, thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia loại hình lao động sản xuất công, nông, lâm, ngư nghiệp lao động tự phục vụ Lấy định hướng phát triển lực làm định hướng cho việc truyền thụ kiến thức Có vậy, trí tuệ nhân cách em hình thành phát triển cách toàn diện Nguyên tắc bảo đảm giáo dục tập thể a Nội dung nguyên tắc Tập thể cộng đồng người liên kết với mục đích chung, hoat động nhằm thực mục đích, nhờ vừa mang lại lợi ích chung, vừa mang lại lợi ích riêng thống với Tập thể học sinh vừa môi trường, vừa phương tiện để giáo dục học sinh, học sinh hỗ trợ, giúp đỡ để hình thành phát triển lực, hình thành phẩm chất cần thiết người công dân Nguyên tắc đòi hỏi, trình dạy học, phải tổ chức, lãnh đạo hỗ trợ lẫn cá nhân tập thể học sinh để đạt tới mục đích chung Như biết, nhà trường xã hội chủ nghĩa, cá nhân học sinh thành viên tập thể thống Giữa tập thể cá nhân chống đối lẫn nhau; ngược lại, chúng thống với nhau: tập thể môi trường, phương tiện để cá nhân phát triển toàn nhân cách mình; cá nhân góp phần xây dựng tập thể chung Trong lĩnh vực hoạt động giáo dục vậy, tập thể người đứng tổ chức hoạt động giáo dục hình thức tập thể cá nhân; đồng thời ý động viên tinh thần, tư tưởng chung nhằm làm cho toàn tập thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ học tập qua đó, đề phòng khắt phục lệch lạc, lười biếng, quay cóp, “học tủ”, học tập phương pháp, kế hoạch v.v… ngược lại, cá nhân tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập mà góp phần tích cực vào việc tổ chức hình thức học tập tập thể hỗ trợ cho mặt phương pháp học tập mặt mở rộng đào sâu tri thức… b Yêu cầu biện pháp thực Để thực nguyên tắc đảm bảo giáo dục tập thể hoạt động giáo dục, áp dụng số biện pháp sau đây: - Lôi học sinh vào hoạt động tập thể, giáo dục, tổ chức cho em tự giác tham gia vào công việc tập thể Cần tránh tượng số học sinh tham gia học sinh khác “quan sát viên” Trước hết, tập thể cần quan tâm đến việc làm cho thành viên ý thức đầy đủ, sâu sắc mục đích nhiệm vụ học tập, từ đó, xác định động cơ, thái độ học tập đắn Bên cạnh đó, suốt trình học tập, tập thể cần giáo dục cho thành viên tinh thần trách nhiệm tập thể, tinh thần tương thân, tương trợ học tập lẫn nhau; Đồng thời tập thể cần động viên nêu gương tốt cách kịp thời - Xây dựng mối quan hệ giao lưu đắn, lành mạnh, sáng tập thể quan hệ trách nhiệm – học tập; quan hệ nhân quan hệ riêng tư Vì tham gia vào tập thể thành viên có trách nhiệm quyền lợi nhau, cần tránh việc kết bè phái Vì nên nhà giáo dục cần tổ chức hoạt động giao lưu nhiều hình thức như: học nhóm, thảo luận, tranh luận tổ học tập, toàn lớp, tổ chức hội nghị, trao đổi kinh nghiệm học tập, làm báo tường phản ánh tình hình học tập tình hình mặt sinh hoạt khác tập thể, tổ chức sinh hoạt câu lạc khoa học, tổ chức thi cải tiến phương pháp học tập hay tìm hiểu vấn đề khoa học, thời nóng bỏng nước giới, tổ chức cho bạn có học lực – giỏi giúp đỡ bnạ học yếu – v.v…Qua hình thức trên, học sinh học tập giúp đở lẩn nhau, mở rộng đào sâu tri thức khoa học, kĩ sinh hoạt phương pháp học tập Hay nói cách khác hình thành dần mối quan hệ học tập… - Xây dựng dư luận tập thể lành mạnh, khuyến khích nhận thức, thái độ hành vi đắn, đồng thời ngăn chặn lên án hành vi sai trái làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung, ngược lại chuẩn mực thừa nhận Nhà giáo dục cần xây dựng tính đoàn kết, tránh việc chia bè phái, nói xấu học sinh Cụ thể nhà giáo dục cần đưa phương châm, “slogon” phù hợp tạo tinh thần đoàn kết cho tập thể Mặt khác, nhà giáo dục cần phát ngăn chặn kịp thời thái độ, hành vi có ý định phá hoại tập thể làm trái với quy định mục đích mà tập thể đề Không thế, nhà giáo dục cần phải thường xuyên củng cố tinh thần, động viên khích lệ thành viên tập thể để đoàn kết Có hoạt động tập thể mong đạt kết tốt đẹp - Coi trọng mức lợi ích thành viên thống với lợi ích chung, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích tập thể “Một người người, người người” câu nói có lẽ phần nói lên tinh thần hợp tác tập thể cá nhân, cần phải biết hy sinh lợi ích cá nhân để hòa lợi ích chung tập thể Bởi tập thể cần phải có thống đoàn kết làm việc, cần phải kết hợp hai lợi ích lại cho hài hòa đồng để đôi bên cảm thấy có lợi, giúp cho tập thể vững mạnh phát triển Và để thực hòa hợp “cái tôi” với “cái ta” Nhà giáo dục trước hết phải nắm vững mục đích, tinh thần tập thể Sau phải hiểu nhu cầu, mong đợi học sinh Để uyển chuyển, khóe léo mà kết hợp chúng với cho hữu hiệu - Tuyệt đối tránh tình trạng: cực đoan hóa lợi ích cá nhân lợi ích chung tập thể, đối lập lợi ích cá nhân lợi ích tập thể, không chèn ép nguyện vọng đáng cá nhân Cũng nói trên, để thực điều này, nhà giáo dục phải người am hiểu lợi ích cá nhân lẫn tập thể, đồng thời phải có tính trung dung uyển chuyển để điều phối hài hòa Nên yêu cầu đặc biệt nhà giáo dục điểm “Lắng nghe Thấu hiểu” Trên ba số bảy nguyên tắc giáo dục nguyên tắc phần góp vào đảm bảo toàn diện cho thành công việc giáo dục nhân cách học sinh Vì lẽ mà muốn đạt hiệu mỹ mãn giáo dục, nhà giáo dục phải biết tuân thủ, kết hợp khéo léo nhịp nhàng tất nguyên tắc giáo dụcPosted by thienhaxanh2405 on 15th March and posted in Bài tập, Câu hỏi ôn tập * Thế nguyên tắc giáo dục? Nguyên tắc giáo dục luận điểm xuất phát, có tính quy luật, đạo phương hướng xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức trình giáo dục nhằm hình thành người theo mục đích giáo dục đề - Hệ thống nguyên tắc giáo dục bao gồm nguyên tắc sau: Tính mục đích tính tư tưởng công tác giáo dục Giáo dục gắn với đời sống xã hội Thống ý thức hành động công tác giáo dục Giáo dục lao động Giáo dục tập thể tập thể Tôn trọng nhân cách kết hợp đòi hỏi học sinh cách hợp lý Kết hợp việc lãnh đạo sư phạm giáo viên với việc phát huy tính chủ động, tính độc lập, sáng tạo học sinh Tính hệ thống, tính kế tiếp, tính liên tục trình giáo dục Thống yêu cầu giáo dục nhà trường, gia đình xã hội 10 Tính đến đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá nhân học sinh công tác giáo dục 11 Đảm bảo tính toàn vẹn trình giáo dục nhân cách người học sinh Sau vào phân tích nguyên tắc cụ thể * Nguyên tắc 1: Đảm bảo tính mục đích, tính tư tưởng công tác giáo dục: + Nội dung nguyên tắc: Tất biện pháp tác động (ảnh hưởng) giáo dục phải hướng vào việc xây dựng mẫu người mà giáo dục đề + Biện pháp thực hiện: - Ra sức quán triệt chủ nghĩa Mac- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, thực đường lối, nhiệm vụ cách mạng nước ta tư tưởng, văn hoá, giáo dục Đảng nhà nước đề - Coi trọng giáo dục giới quan chủ nghĩa Mac – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối – sách Đảng nhà nước, giáo dục đạo đức lối sống có văn hoá, theo pháp luật thông qua toàn nội dung học nội khoá ngoại khoá - Phải đảm bảo ý nghĩa trị- xã hội, tác dụng giáo dục tư tưởng đạo đức loại hình hoạt động xã hội mối quan hệ mà học sinh tham gia, ý xây dựng cho học sinh định hướng, tư tưởng động đắn để tích cực tham gia hoạt động, mối quan hệ xã hội nhằm tự giác rèn luyện thân theo mục đích giáo dục - Phải tổ chức quản lý chặt chẽ công tác giáo dục nhà trường, phải đảm bảo lãnh đạo tổ chức phát huy vai trò Đoàn, Đội tập thể học sinh công tác giáo dục * Nguyên tắc thứ hai: Giáo dục gắn với đời sống, với thực tiễn xây dựng bảo vệ đất nước giai đoạn: + Nội dung: Công tác giáo dục hệ trẻ phải phù hợp với đường lối xây dựng đất nước giai đoạn, phải dựa vào tác động ảnh hưởng giáo dục quan hệ kinh tế, xã hội, lý tưởng trị – đạo đức, thẩm mỹ, lối sống có văn hoá, phải bước gắn công tác giảng dạy- học tập, giáo dục với đấu tranh xây dựng bảo vệ đất nước nhân dân ta, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh + Biên pháp thực hiện: - Phải làm cho học sinh quan tâm đến kiện lớn đời sống, trị, kinh tế, quốc phòng, văn hoá- xã hội đất nước, hiểu thành tựu, khó khăn vấn đề cần giải nước địa phương mình, để thông cảm với ý nghĩ, tình cảm, nguyện vọng nhân dân - Phải tổ chức lôi học sinh tuỳ theo lứa tuổi cấp học, lứa tuổi mà tham gia phong trào kinh tế, văn hoá- xã hội góp phần vào việc thực nhiệm vụ cách mạng mà Đảng nhà nước đề - Phải khắc phục biểu lối giáo dục đóng khung lớp học, nhà trường,trong mối quan hệ gia đình, tách rời công tác giáo dục nhà trường với phong trào trị- xã hội nhân dân * Nguyên tắc 3: Thống ý thức hành động học sinh công tác giáo dục: + Nội dung nguyên tắc: Nguyên tắc đòi hỏi công tác giáo dục thiết phải: - Coi trọng việc xây dựng ý thức việc tổ chức tập luyện hành động người học - Đảm bảo cho ý thức hành động lời nói việc làm người đạt thống nhất, phù hợp với nguyên tắc, tư tưởng trị đạo đức XHCN - Đề phòng khắc phục tình trạng tách rời ý thức hành động, tâm trạng bên biểu bên + Biện pháp thực hiện: - Phải ý làm cho học sinh nắm khái niệm, chuẩn mực, định hướng giá trị mặt đạo đức, pháp luật, lao động thẩm mỹ, thể chất phù hợp với lứa tuổi - Để chuyển ý thức hành vi cần phải tổ chức có mục đích tích luỹ kinh nghiệm xã hội thân học sinh, quan hệ qua lại sở hoạt động giao lưu với người xung quanh Nhà trường cần hình thành quan hệ xã hội định giúp học sinh khắc phục khó khăn việc thực quan hệ biến kinh nghiệm xã hội thành kinh nghiệm cá nhân học sinh * Nguyên tắc 4: Giáo dục lao động + Nội dung: Công tác giáo dục phải thông qua việc tổ chức cho học sinh tham gia loại hình lao động vừa sức, nhờ mà hình thành cho họ: - Thái độ kính trọng người lao động - Thừa nhận giá trị lớn lao lao động - Xây dựng cho họ niềm tin sâu sắc có tham gia vào việc sản xuất giá trị vật chất cho xã hội, họ có quyền thoả mãn số đòi hỏi thân, lao động họ cần phải sáng tạo nhiều phúc lợi vật chất so với mà họ hưởng - Hình thành cho họ lối sống cần cù, giản dị, tiết kiệm, - Có thái độ đắn tài sản xã hội + Biện pháp thực hiện: - Phải kết hợp giáo dục lao động với việc giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống, văn hoá - Phải tổ chức lao động đem lại lợi ích cho cá nhân, cho tập thể, xã hội; gắn bó chặt chẽ với quan hệ xã hội, đòi hỏi cố gắng mặt trí tuệ thể chất, ý thức ý nghĩa xã hội ý nghĩa cá nhân tự nguyện tham gia cách tích cực - Cần khắc phục dự, ngại khó, không mạnh dạn đưa lao động vào nhà trường, vào trình đào tạo, không coi trọng quan tâm đầy đủ việc tổ chức học sinh tham gia hình thức lao động vừa sức gia đình nhà trường Mặt khác, cần khắc phục khuynh hướng đơn giản, hình thức chủ nghĩa việc tổ chức lao động cho học sinh, không quan tâm lựa chọn phát huy ý nghĩa trị, đạo đức, nội dung khoa học công nghệ, tác dụng kinh tế… * Nguyên tắc 5: Giáo dục tập thể tập thể: + Nội dung: Nguyên tắc đòi hỏi nhà giáo dục phải coi trọng việc xây dựng giáo dục tập thể học sinh, đặc biệt tổ chức trị họ( Đoàn, Đội…), coi môi trường quan trọng phương tiện mạnh mẽ để hình thành nhân cách họ phát huy sở trường, khiếu cá nhân + Biện pháp thực hiện: - Cần phải xây dựng mối quan hệ, giao lưu đắn - Tổ chức hoạt động chung tập thể, đặc biệt hoạt động vui chơi, hoạt động xã hội - Xây dựng dư luận lành mạnh truyền thống tốt đẹp tập thể - Tổ chức sống tinh thần phong phú, lành mạnh bổ ích tập thể thành viên - Coi tập thể đối tượng giáo dục hướng tác động vào đó, đồng thời coi tập thể phương tiện giáo dục mạnh mẽ đến thành viên, nghĩa phải thực trình tác động song song - Cần khắc phục tượng thiên lối giáo dục tay đôi, đó, không coi trọng xây dựng tập thể giáo dục tập thể, biến tập thể thành chủ thể giáo dục Cần khắc phục tượng tập thể “giả”, tập thể rời rạc, thiếu mục đích, thiếu tổ chức, tác dụng tích cực mặt giáo dục phát triển nhân cách thành viên * Nguyên tắc 6: Tôn trọng nhân cách học sinh, kết hợp đòi hỏi hợp lý họ + Nội dung: +) Tôn trọng nhân cách: - Luôn đề cao phẩm giá, lòng tự trọng họ - Tin tưởng vào ý muốn tốt đẹp, tinh thần cầu tiến, nghị lực khả tiềm tàng to lớn họ, mà có cách nhìn thấm đượm tinh thần nhân đạo - Luôn đề giả thiết lạc quan hoàn thiện nhân cách họ - Tôn trọng phẩm giá, đạo đức, trí tuệ, tài năng, tôn trọng tự tư tưởng thân thể người, chống tư tưởng coi khinh người, có hành động xúc phạm đến thân thể người - Tôn trọng nghĩa tôn trọng hư, xấu người +) Đòi hỏi cao hợp lý học sinh là: - Biết đòi hỏi họ có cố gắng hơn, tích cực - Biết đề tiêu chuẩn, mục tiêu phấn đấu hợp lý, vừa sức, ngày nâng cao để thúc đẩy họ không ngừng vươn lên - Có thái độ nghiêm khắc, mức thiếu xót, sai lầm họ, song không mà có thái độ gay gắt, mệnh lệnh mỉa mai, nhạo báng họ - Có thái độ mức, tế nhị, có lý, có tình, nghiêm mà không khắt khe, dân chủ mà không xuế xoà + Biện pháp: Nhà giáo dục cần phải: - Luôn tìm tòi phát kịp thời ý nghĩ hành động tích cực xuất hiện, mầm mống tốt đẹp vừa biểu nhân cách học sinh để sức chăm sóc, vun xới - Cần dựa vào mặt tốt, mặt tích cực nhân cách họ để khắc phục tiêu cực, yếu họ - Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp người giáo dục người giáo dục với sở tôn trọng, tin cậy lẫn - Cần biết đánh giá đối tượng giáo dục cao chút so với họ có - Cần khắc phục tình trạng định kiến, bi quan, thiếu tin tưởng vào khả phát triển, hoàn thiện nhân cách, đồng thời phải khắc phục tượng nuông chiều, buông thả, tự chủ nghĩa * Nguyên tắc 7: Kết hợp lãnh đạo sư phạm giáo viên với việc phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo học sinh + Nội dung: Nguyên tắc đòi hỏi nhà giáo dục sở theo dõi khéo léo chặt chẽ trình kết hoạt động tập thể học sinh học sinh mà phát huy tính tự giác, tự nguyện, động, sáng tạo họ việc xác định nhiệm vụ lựa chọn biện pháp giáo dục + Biện pháp: - Đề cao vai trò làm chủ học sinh tổ chức họ - Cần trao đổi, bàn bạc dân chủ với học sinh nội dung, biện pháp hình thức giáo dục - Ủng hộ giải pháp tích cực sáng kiến đắn họ - Thuyết phục họ biết chờ đợi việc từ bỏ cách làm sai họ - Từng bước xây dựng chế độ tự quản học sinh lớp trường Cần tránh lối giáo dục tự chủ nghĩa, để mặc học sinh muốn làm làm theo hứng thú họ * Nguyên tắc 8: Tính hệ thống, tinh tính liên tục công tác giáo dục + Nội dung: Công tác đòi hỏi phải tiến hành cách lâu dài, có hệ thống công tác giáo dục nhân cách việc hình thành phẩm chất nói riêng, phải dựa vào tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, kinh nghiệm sống học sinh, phải thực theo bước, cấp, phải tiến hành liên tục, thường xuyên + Biện pháp: - Nội dung dạy học phải xây dựng theo kiểu đồng tâm, mở rộng - Trong suốt trình giáo dục, phẩm chất hình thành phải luôn củng cố, tập luyện, nâng cao nhiều lần - Cần phải giáo dục liên tục, thường xuyên nơi, lúc người, qua việc, kết hợp chặt chẽ lớp lớp, trường trường, gia đình xã hội * Nguyên tắc 9: Thống yêu cầu giáo dục nhà trường, gia đình xã hội: + Nội dung: Nguyên tắc đòi hỏi phải đảm bảo tính thống tính toàn vẹn trình giáo dục cách phối hợp chặt chẽ hoạt động chủ thể bên nhà trường (giáo viên, Đội thiếu niên, tập thể học sinh…), bên nhà trường ( gia đình, quan văn hoá – thể dục thể thao, sở kinh doanh – sản xuất…) theo kế hoạch, chương trình giáo dục thống mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phương tiện giáo dục, phát huy mặt mạnh chủ thể giáo dục + Biện pháp thực hiện: - Nhà trường tổ chức lực lượng giáo dục xã hội, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà trường - Phối hợp kế hoạch chăm sóc, giáo dục học sinh tập thể sư phạm, hội phụ huynh học sinh, đoàn thể xã hội, quan văn hoá – xã hội, sở kinh doanh sản xuất - Theo dõi tiến trình giáo dục, đánh giá kết công tác giáo dục - Tổ chức tiến hành phổ biến tri thức khoa học giáo dục cho cha mẹ học sinh, cho cán nhân dân địa phương * Nguyên tắc 10: Tính đến đặc điểm lứa tuổi đặc điểm cá nhân học sinh trình giáo dục: + Nội dung: Nguyên tắc đòi hỏi nhà giáo dục lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức trình giáo dục phải tính đến đặc điểm sinh lý, tâm lý lứa tuổi, cá nhân, nghĩa phải ý đến đặc điểm trình nhận thức, xúc cảm, tình cảm, ý chí, hành động lứa tuổi học sinh Đồng thời phải ý đến nhu cầu, động cơ, nguyện vọng, vốn kinh nghiệm, trình độ giáo dục, trưởng thành mặt xã hội, trình độ phát triển tập thể học sinh học sinh + Biện pháp: - Nhà giáo dục phải nắm vững đặc điểm lứa tuổi cá nhân lứa tuổi - Cần nghiên cứu đặc điểm đối tượng giáo dục thông qua hoạt động thường ngày, thông qua tập thể, bạn bè gia đình Trên sở mà đề biện pháp giáo dục phù hợp * Nguyên tắc 11: Bảo đảm tính toàn vẹn trình giáo dục nhân cách học sinh: + Nội dung: Nguyên tắc đòi hỏi phải có toàn vẹn mặt nhân cách học sinh trình giáo dục + Biện pháp: Để thực nguyên tắc cần: - Phải ý đầy đủ mặt nhân cách cần hình thành - Phải phối hợp, bổ sung dạng hoạt động giao lưu với - Phải sử dụng kết hợp phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với nội dung giáo dục - Phải thực đồng nội dung giáo dục: Đức dục, thể dục, mỹ dục, trí dục, giáo dục lao động hướng nghiệp - Phải kết hợp chặt chẽ trình dạy học trình giáo dục, trình giáo dục lớp lớp, trường, trình giáo dục, tự giáo dục, trình giáo dục lại, lực lượng giáo dục nhà trường có ba nguyên tắc [...]... thực hiện những nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhà nước đã đề ra - Phải khắc phục những biểu hiện của lối giáo dục chỉ đóng khung trong lớp học, trong nhà trường ,trong các mối quan hệ gia đình, tách rời công tác giáo dục của nhà trường với các phong trào chính trị- xã hội của nhân dân * Nguyên tắc 3: Thống nhất ý thức và hành động của học sinh trong công tác giáo dục: + Nội dung nguyên tắc: Nguyên tắc. .. giáo dục - Phải thực hiện đồng bộ các nội dung giáo dục: Đức dục, thể dục, mỹ dục, trí dục, giáo dục lao động và hướng nghiệp - Phải kết hợp chặt chẽ quá trình dạy học và quá trình giáo dục, quá trình giáo dục trên lớp và ngoài lớp, ngoài trường, quá trình giáo dục, tự giáo dục, quá trình giáo dục lại, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường trong đó có ba nguyên tắc trên ... nào là nguyên tắc giáo dục? Nguyên tắc giáo dục là những luận điểm xuất phát, có tính quy luật, chỉ đạo phương hướng xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức quá trình giáo dục nhằm hình thành con người theo mục đích giáo dục đã đề ra - Hệ thống các nguyên tắc giáo dục bao gồm các nguyên tắc sau: 1 Tính mục đích và tính tư tưởng của công tác giáo dục 2 Giáo dục gắn với đời sống xã hội 3 Thống. .. dung: Nguyên tắc này đòi hỏi phải có sự toàn vẹn về các mặt nhân cách của học sinh và quá trình giáo dục + Biện pháp: Để thực hiện nguyên tắc này cần: - Phải chú ý đầy đủ các mặt nhân cách cần hình thành - Phải phối hợp, bổ sung các dạng hoạt động và giao lưu với nhau - Phải sử dụng kết hợp các phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với nội dung giáo dục - Phải thực hiện. .. đặc biệt đối với nhà giáo dục ở điểm này là “Lắng nghe và Thấu hiểu” Trên đây là ba trong số bảy nguyên tắc giáo dục và mỗi nguyên tắc là một phần góp vào sự đảm bảo toàn diện cho sự thành công trong việc giáo dục nhân cách học sinh Vì lẽ đó mà muốn đạt được hiệu quả mỹ mãn trong giáo dục, nhà giáo dục phải biết tuân thủ, kết hợp khéo léo nhịp nhàng tất cả các nguyên tắc giáo dụcPosted by thienhaxanh2405... chương trình giáo dục thống nhất về mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức và phương tiện giáo dục, phát huy những mặt mạnh của chủ thể giáo dục + Biện pháp thực hiện: - Nhà trường tổ chức các lực lượng giáo dục trong xã hội, trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà trường - Phối hợp các kế hoạch chăm sóc, giáo dục học sinh của tập thể sư phạm, của hội phụ huynh học sinh, của các đoàn thể... thể học sinh và từng học sinh + Biện pháp: - Nhà giáo dục phải nắm vững đặc điểm của từng lứa tuổi và của từng cá nhân trong các lứa tuổi đó - Cần nghiên cứu đặc điểm của từng đối tượng giáo dục thông qua các hoạt động thường ngày, thông qua tập thể, bạn bè và gia đình Trên cơ sở đó mà đề ra các biện pháp giáo dục phù hợp * Nguyên tắc 11: Bảo đảm tính toàn vẹn của quá trình giáo dục nhân cách của học... thức và hành động trong công tác giáo dục 4 Giáo dục trong lao động 5 Giáo dục trong tập thể và bằng tập thể 6 Tôn trọng nhân cách kết hợp đòi hỏi học sinh một cách hợp lý 7 Kết hợp việc lãnh đạo sư phạm của giáo viên với việc phát huy tính chủ động, tính độc lập, sáng tạo của học sinh 8 Tính hệ thống, tính kế tiếp, tính liên tục trong quá trình giáo dục 9 Thống nhất các yêu cầu giáo dục của nhà trường, ... tổ chức các hình thức học tập tập thể hoặc hỗ trợ cho nhau về mặt phương pháp học tập cũng như về mặt mở rộng và đào sâu tri thức… b Yêu cầu và biện pháp thực hiện Để thực hiện nguyên tắc đảm bảo giáo dục trong tập thể trong hoạt động giáo dục, chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp sau đây: - Lôi cuốn mọi học sinh vào hoạt động tập thể, giáo dục, tổ chức cho các em tự giác tham gia vào các công... luyện bản thân theo mục đích giáo dục - Phải tổ chức quản lý chặt chẽ công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường, phải đảm bảo sự lãnh đạo của các tổ chức và phát huy vai trò Đoàn, Đội và các tập thể học sinh trong công tác giáo dục * Nguyên tắc thứ hai: Giáo dục gắn với đời sống, với thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước trong từng giai đoạn: + Nội dung: Công tác giáo dục thế hệ trẻ phải phù hợp với đường
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình vận dụng hệ thống các nguyên tắc giáo dục trong nhà trường phổ thông hiện nay ,nguyên nhân và biện pháp khắc phục, tình hình vận dụng hệ thống các nguyên tắc giáo dục trong nhà trường phổ thông hiện nay ,nguyên nhân và biện pháp khắc phục, tình hình vận dụng hệ thống các nguyên tắc giáo dục trong nhà trường phổ thông hiện nay ,nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn