500 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 luyện thi vào 10

61 482 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2016, 14:02

Ôn tập sinh học Biờn son: Nguyn Vn Cụng n v: THCS o S Tớch - Trc Ninh - Nam nh EMAIL: mrcongdst@gmail.com Phần I: Di truyền biến dị Ô n t ậ p sin h Chơng 1: Các quy luật di truyền Câu 1: Phép lai sau cho biết kết lai không đồng tính là: A P: BB x bb B P: BB x BB C P: Bb x bb D P: bb x bb Câu 2: Phép lai dới tạo lai F1 có hai kiểu hình tính trội hoàn toàn là: A P: AA x AA B P: aa x aa C P: AA x Aa D P: Aa x aa Câu 3: Phép lai dới tạo lai F1 có nhiều kiểu gen là: A P: aa x aa B P: Aa x aa C P: AA x Aa D P: Aa x Aa Câu 4: Kiểu gen sau biểu kiểu hình trội trờng hợp tính trội hoàn toàn là: A AA aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 5: Trong trờng hợp tính trội không hoàn toàn, kiểu gen dới biểu kiểu hình trung gian là: A Aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 6: Phép lai dới đợc coi lai phân tích: A P: AA x AA B P: Aa x Aa C P: AA x Aa D P: Aa x aa Câu 7: Kiểu gen dới tạo loại giao tử? A AA aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 8: Kiểu gen dới đợc xem chủng? A AA aa B Aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 9: Nếu cho lai phân tích thể mang tính trội chủng kết kiểu hình lai phân tích là: A Chỉ có kiểu hình B Có kiểu hình C Có kiểu hình D Có kiểu hình Câu 10: Nếu tính trội hoàn toàn thể mang tính trội không chủng lai phân tích cho kết kiểu hình lai là: A Đồng tính trung gian B Đồng tính trội C trội : trung gian D trội : lặn Câu 11: Các qui luật di truyền Menđen đợc phát sở thí nghiệm mà ông tiến hành ở: A Cây đậu Hà lan B Cây đậu Hà Lan nhiều loài khác C Ruồi giấm D Trên nhiều loài côn trùng Câu 12: Đặc điểm đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu Menđen là: A Sinh sản phát triển mạnh B Tốc độ sinh trởng nhanh C Có hoa lỡng tính, tự thụ phấn cao D Có hoa đơn tính Câu 13: Hai trạng thái khác loại tính trạng có biểu trái ngợc nhau, đợc gọi là: A Cặp gen tơng phản B Cặp bố mẹ chủng tơng phản C Hai cặp tính trạng tơng phản D Cặp tính trạng tơng phản Câu 14: Yêu cầu bắt buộc thí nghiệm Menđen là: A Con lai phải có hiên tợng đồng tính B Con lai phải chủng cặp tính trạng đợc nghiên cứu C Bố mẹ phải chủng cặp tính trạng đợc nghiên cứu D Cơ thể đợc chọn lai mang tính trội Câu 15: Đặc điểm của giống chủng là: A Có khả sinh sản mạnh B Các đặc tính di truyền đồng cho hệ sau giống với C Dề gieo trồng D Nhanh tạo kết thí nghiệm Câu 16: Trên sở phép lai cặp tính trạng, Menđen phát ra: A Qui luật đồng tính B Qui luật phân li C Qui luật đồng tính qui luật phân li D Qui luật phân li độc lập *Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi từ 17 đến 20: Khi lai hai thể bố mẹ (I) khác cặp (II) tơng phản lai F1 (III) tính trạng bô mẹ F2 có phân li tính trạng với tỉ lệ xấp xỉ (IV) Câu 17: Số (I) là: A chủng B loài C khác loài D Câu 18: Số (II) là: A gen trội B tính trạng trội C tính trạng D tính trạng lặn Câu 19: Số (III) là: A có khác B đồng loạt giống C thể giống khác D có phân li Câu 20: Số (IV) là: A 50% trội : 50% lặn B 75% trội : 25% lặn C 25% trội : 50% trung gian : 25% ln D 25% trung gian : 50% tri : 25% lặn *Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi từ 21 đến 23: Phép lai (I) phép lai đợc sử dụng để nhằm kiểm tra (II) thể mang tính trội chủng hay không chủng Cách làm cho thể mang tính trội cần kiểm tra lai với thể mang (III) Câu 21: Số (I) là: A cặp tính trạng B phân tích C hai cặp tính trạng D cặp hai cặp tính trạng Câu 22: Số (II) là: A kiểu gen B kiểu hình C cặp tính trạng D nhân tố di truyền Câu 23: Số (III) là: A kiểu gen không chủng B kiểu gen chủng C tính trạng lặn D tính trạng lặn tính trạng trội *Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi từ 24 đến 28: Cho biết đậu Hà Lan: gen A: thân cao, gen a: thân thấp Câu 24: Kiểu gen biểu kiểu hình thân cao là: A AA v Aa B AA v aa C Aa v aa D AA, Aa v aa Câu 25: Nếu cho P có thân cao giao phấn với P có thân thấp phép lai đợc ghi lại là: A P: AA x aa P: Aa x AA B P: AA x aa P: Aa x aa C P: Aa x aa D P: Aa x aa P: aa x aa Câu 26: Phép lai cho F1 có 100% thân cao là: A P: AA x Aa B P: Aa x Aa C P: Aa x aa D P: aa x aa Câu 27: Phép lai cho F2 có tỉ lệ thân cao : thân thấp là: A P: AA x AA B P: Aa x aa C P: Aa x aa D P: Aa x Aa Câu 28: Phép lai cho F2 có tỉ lệ thân cao : thân thấp là: A F1: Aa x Aa B F1: Aa x AA C F1: AA x Aa D F1: Aa x aa Câu 29: Phép lai cặp tính trạng cho tổ hợp lai là: A TT x tt B Tt x tt C Tt x Tt D TT x Tt Câu 30: Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình lai : trờng hợp tính trội hoàn toàn là: A SS x SS B Ss x SS C SS x ss D Ss x ss Câu 31: Trong trờng hợp tính trội không hoàn toàn, phép lai có tỉ lệ kiểu hình trội : trung gian : lặn là: A LL x ll B Ll x ll C Ll x LL D Ll x Ll Câu 32: Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí thể đợc gọi là: A Tính trạng B Kiểu hình C Kiểu gen D Kiểu hình kiểu gen Câu 33: ý nghĩa sinh học quy luật phân li độc lập Menđen là: A Giúp giải thích tính đa dạng sinh giới B Nguồn nguyên liệu thí nghiệm lai giống C Cơ sở trình tiến hoá chọn lọc D Tập hợp gen tốt vào kiểu gen Câu 34: Khi giao phấn đậu Hà lan chủng có hạt vàng, vỏ trơn với có hạt xanh, vỏ nhăn chủng kiểu hình thu đợc lai F1 là: A Hạt vàng, vỏ trơn B Hạt vàng, vỏ nhăn C Hạt xanh, vỏ trơn D Hạt xanh, vỏ nhăn Câu 35: Quy luật phân li độc lập cặp tính trạng đợc thể ở: A Con lai đồng tính B Con lai phân tính C Sự di truyền cặp tính trạng không phụ thuộc vào D Con lai thu đợc chủng Câu 36: phép lai hai cặp tính trạng màu hạt vỏ hạt Menđen, kết F2 có tỉ lệ thấp thuộc kiểu hình: A Hạt vàng, vỏ trơn B Hạt vàng, vỏ nhăn C Hạt xanh, vỏ trơn D Hạt xanh, vỏ nhăn Câu 37: Trong phép lai hai cặp tính trạng Menđen đậu Hà Lan, phân tích cặp tính trạng F2 tỉ lệ cặp tính trạng là: A : : : B : C : D : : : Câu 38: Kết dới xuất sinh vật nhờ tợng phân li độc lập cặp tính trạng là: A Làm tăng xuất biến dị tổ hợp B Làm giảm xuất biến dị tổ hợp C Làm giảm xuất số kiểu hình D Làm tăng xuất số kiểu hình Câu 39: Hình thức sinh sản tạo nhiều biến dị tổ hợp sinh vật là: A Sinh sản vô tính B Sinh sản hữu tính D Sinh sản nảy chồi C Sinh sản sinh dỡng Câu 40: Khi giao phấn có tròn, chín sớm với có dài, chín muộn Kiểu hình lai dới đợc xem biến dị tổ hợp: A Quả tròn, chín sớm B Quả dài, chín muộn C Quả tròn, chín muộn D Cả kiểu hình vừa nêu Câu 41: Kiểu gen dới đợc xem chủng: A AABB B AAbb C aaBB D Cả kiểu gen vừa nêu Câu 42: Kiểu gen dới tạo đợc loại giao tử? A AaBB B.Aabb C AABb D AAbb Câu 43: Kiểu gen dới tạo đợc hai loại giao tử? A AaBb B.AaBB C AABB D aabb Câu 44: Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là: A aaBb B Aabb C AABb D AaBb Câu 45: Thực phép lai P: AABB x aabb Các kiểu gen chủng xuất hiên lai F2 là: A AABB Aabb B AABB aaBB C AABB, AAbb aaBB D AABB, AAbb, aaBB aabb Câu 46: Phép lai dới đợc xem phép lai phân tích hai cặp tính trạng là: A P: AaBb x aabb B P: AaBb x AABB C P: AaBb x AAbb D P: AaBb x aaBB Câu 47: Những loại giao tử tạo đợc từ kiểu gen AaBb là: A AB, Ab, aB, ab B AB, Ab C Ab, aB, ab D AB, Ab, aB Câu 48: Phép lai tạo lai đồng tính, tức xuất kiểu hình là: A AABb x AABb B AaBB x Aabb C AAbb x aaBB D Aabb x aabb Câu 49: Phép lai tạo hai kiểu hình lai là: A MMpp x mmPP B MmPp x MmPp C MMPP x mmpp D MmPp x MMpp Câu 50: Phép lai tạo nhiều kiểu gen nhiều kiểu hình lai là: A DdRr x Ddrr B DdRr x DdRr C DDRr x DdRR D ddRr x ddrr Chơng 2: Các chế di truyền cấp độ tế bào Câu 51: NST cấu trúc có ở: A Bên tế bào C Trong nhân tế bào B Trong bào quan D Trên màng tế bào Câu 52: Trong tế bào loài sinh vật, NST có dạng: A Hình que B Hình hạt C Hình chữ V D Nhiều hình dạng Câu 53: Trong trình nguyên phân, quan sát rõ hình thái NST vào kì: A Vào kì trung gian B Kì đầu C Kì D Kì sau Câu 54: trạng thái co ngắn, chiều dài NST là: A Từ 0,5 đến 50m B Từ 10 đến 20m C Từ đến 30m D 50m Câu 55: Đờng kính NST trạng thái co ngắn là: A 0,2 đến 2m B đến 20m C 0,5 đến 20m D 0,5 đến 50m Câu 56: Khi cha nhân đôi, NST bao gồm: A Một crômatit B Một NST đơn C Một NST kép D Cặp crômatit Câu 57: Thành phần hoá học NST bao gồm: A Phân tử prôtêin B Phân tử ADN C Prôtêin phân tử ADN D Axit bazơ Câu 58: Một khả NST đóng vai trò quan trọng di truyền là: A Biến đổi hình dạng B Tự nhân đôi C Trao đổi chất D Co, duỗi phân bào Câu 59: Đặc điểm NST tế bào sinh dỡng là: A Luôn tồn thành riêng rẽ B Luôn tồn thành cặp tơng đồng C Luôn co ngắn lại D Luôn duỗi Câu 60: Cặp NST tơng đồng là: A Hai NST giống hệt hình thái kích thớc B Hai NST có nguồn gốc từ bố mẹ C Hai crômatit giống hệt nhau, dính tâm động D Hai crômatit có nguồn gốc khác Câu 61: Bộ NST 2n = 48 loài: A Tinh tinh B Đậu Hà Lan C Ruồi giấm D Ngời Câu 62: Điều dới nói tế bào sinh dỡng Ruồi giấm là: A Có hai cặp NST có hình que B Có bốn cặp NST hình que C Có ba cặp NST hình chữ V D Có hai cặp NST hình chữ V Câu 63: Trong tế bào sinh dỡng loài, số NST giới tính bằng: A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 64: Giảm phân hình thức phân bào xảy ở: A Tế bào sinh dỡng B Tế bào sinh dục vào thời kì chín C Tế bào mầm sinh dục D Hợp tử tế bào sinh dỡng Câu 65: Điều nói giảm phân tế bào là: A NST nhân đôi lần phân bào lần B NST nhân đôi lần phân bào lần C NST nhân đôi lần phân bào lần D NST nhân đôi lần phân bào lần Câu 66: Kết thúc trình giảm phân, số NST có tế bào là: A Lỡng bội trạng thái đơn B Đơn bội trạng thái đơn C Lỡng bội trạng thái kép D Đơn bội trạng thái kép Câu 67: Trong giảm phân, tự nhân đôi NST xảy ở: A Kì trung gian lần phân bào I B Kì lần phân bào I C Kì trung gian lần phân bào II D Kì lần phân bào II Câu 68: Hiện tợng xảy giảm phân nhng nguyên phân là: A Nhân đôi NST B Tiếp hợp NST kép cặp tơng đồng C Phân li NST hai cực tế bào D Co xoắn tháo xoắn NST *Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi từ 69 đến 73: Giảm phân hình thức phân bào xảy (I) (II) Trong giảm phân có (III) phân chia tế bào Qua giảm phân, từ tế bào mẹ tạo (IV) tế bào Số NST có tế bào (V) so với số NST tế bào mẹ Câu 69: Số (I) là: A thời kì sinh trởng B thời kì chín C thời kì phát triển D giai đoạn trởng thành Câu 70: Số (II) là: A tế bào sinh dục B hợp tử C tế bào sinh dỡng D tế bào mầm Câu 71: Số (III) là: A lần B lần C lần D lần Câu 72: Số (IV) là: A B C D Câu 73: Số (V) là: A gấp đôi B nửa C D gấp ba lần Câu 74: Giao tử là: A Tế bào dinh dục đơn bội B Đợc tạo từ giảm phân tế bào sinh dục thời kì chín C Có khả tạo thụ tinh tạo hợp tử D Cả A, B, C Câu 75: Trong trình tạo giao tử đông vật, hoạt động tế bào mầm là: A Nguyên phân B Giảm phân C Thụ tinh D Nguyên phân giảm phân Câu 76: Từ noãn bào bậc I trải qua trình giảm phân tạo đợc: A trứng thể cực B trứng C trứng thể cực D thể cực Câu 77: Đặc điểm NST giới tính là: A Có nhiều cặp tế bào sinh dỡng B Có đến cặp tế bào C Số cặp tế bào thay đổi tuỳ loài D Luôn có cặp tế bào sinh dỡng Câu 78: Trong tế bào sinh dỡng loài sinh vật NST giới tính: A Luôn cặp tơng đồng B Luôn cặp không tơng đồng C Là cặp tơng đồng hay không tơng đồng tuỳ thuộc vào giới tính D Có nhiều cặp, không tơng đồng Câu 79: Trong tế bào 2n ngời, kí hiệu cặp NST giới tính là: A XX nữ XY nam B XX nam XY nữ C nữ nam có cặp tơng đồng XX D nữ nam có cặp không tơng đồng XY Câu 80: Điểm giống NST giới tính tất loài sinh vật phân tính là: A Luôn giống cá thể đực cá thể B Đều có cặp tế bào 2n C Đều cặp XX giới D Đều cặp XY giới đực Câu 81: ngời gen qui định bệnh máu khó đông nằm trên: A NST thờng NST giới tính X B NST giới tínhY NST thờng C NST thờng D NST giới tính X Câu 82: Loài có cặp NST giới tính XX giới đực XY giới là: A Ruồi giấm B Các động vật thuộc lớp Chim C Ngời D Động vật có vú Câu 83: Chức NST giới tính là: A Điều khiển tổng hợp Prôtêin cho tế bào B Nuôi dỡng thể C Xác định giới tính D Tất chức nêu Câu 84: Loài có cặp NST XX giới cặp NST XY giới đực là: A Bò sát C Tinh tinh D Bớm tằm B ếch nhái Câu 85: ngời, thành ngữ giới đồng giao tử dùng để chỉ: A Ngời nữ B Ngời nam C Cả nam lẫn nữ D Nam vào giai đoạn dậy Câu 86: Câu có nội dung nói ngời là: A Ngời nữ tạo loại trứng X Y B Ngời nam tạo loại tinh trùng X C Ngời nữ tạo loại trứng Y D Ngời nam tạo loại tinh trùng X Y Câu 87: Có thể sử dụng (A) tác động vào cá cái, làm cá biến thành cá đực (A) là: A Prôgesterôn B Ơstrôngen C Mêtyl testôstêrôn D Ôxitôxin Câu 88: Số NST thờng tế bào sinh dỡng loài tinh tinh( 2n = 48) là: A 47 B 24 C 24 cặp D 23 cặp Câu 89: Nhóm sinh vật dới có đôi NST giới tính XY tế bào 2n giới cái? A Chim, ếch, bò sát C Bò, vịt, cừu B Ngời, gà, ruồi giấm D Ngời, tinh tinh *Sử dụng đoạn câu sau để trả lời câu hỏi từ 90 đến 93: Hiện tợng di truyền liên kết đợc (I) Phát loài (II) vào năm (III) , qua theo dõi di truyền hai cặp tính trạng (IV) Câu 90: Số (I) là: A Moocgan B Menđen C Đacuyn D Vavilôp Câu 91: Số (II) là: A Tinh tinh B Loài ngời C Ruồi giấm D Đậu Hà Lan Câu 92: Số (III) là: A 1900 B 1910 C 1920 D 1930 Câu 93: Số (IV) là: A Màu hạt hình dạng vỏ hạt B Hình dạng vị C Màu sắc thân độ dài cánh D Màu hoa kích thớc cánh hoa Câu 94: Ruồi giấm đợc xem đối tợng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì: A Dễ dàng đợc B Đẻ nhiều, vòng nuôi ống đời ngắn nghiệm D Cả A, B, C C Số NST ít, dễ phát sinh biến dị Câu 95: Khi cho giao phối ruồi giấm chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm chủng thân đen, cánh ngắn F1 thu đợc ruồi có kiểu hình: A Đều có thân xám, cánh dài B Đều có thân đen, cánh ngắn C Thân xám, cánh dài thân đen, cánh ngắn D Thân xám, cánh ngắn thân đen, cánh dài Câu 96: Hiện tợng di truyền liên kết do: A Các cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST khác B Các cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cung cặp NST C Các gen phân li độc lập giảm phân D Các gen tự tổ hợp thụ tinh Câu 97: Khi cho ruồi giấm F1 có thân xám, cánh dài giao phối với nhau, Mocgan thu đợc tỉ lệ kểu hình F2 là: A thân xám, cánh dài : thân đen, cánh ngắn B thân xám, cánh dài : thân đen, cánh ngắn C thân xám, cánh ngắn : thân đen, cánh dài D thân xám, cánh ngắn : thân đen, cánh dài Câu 98: Phép lai sau đợc xem phép lai phân tích ruồi giấm? A Thân xám, cánh dài x Thân xám, cánh dài B Thân xám, cánh ngắn x Thân đen, cánh ngắn C Th â n x m , c n h n g ắ n x T h â n đ e n , c n h d i D T h â n x m , c n h d i x T h â n đ e n , C G , B Cây xanh vi khuẩn D Chuột, thỏ gà c o v r ắ n Câu 395: Tổng số mắt xích chung lới thức ăn nói là: A B C D Câu 396: Phát biểu sau nói lới thức ăn nói trên? A Chuột mắt xích chung lới thức ăn B Cáo mắt xích chung lới thức ăn C Mỗi chuỗi thức ăn có mắt xích D Có tất chuỗi thức ăn Câu 397: Phát biểu sau sai nói lới thức ăn nói trên? A Có hai loài mắt xích chung B Có loài sinh vật tiêu thụ mắt xích chung C Mèo tham gia vào chuỗi thức ăn D Rắn tham gia vào chuỗi thức ăn Câu 398: Hãy chọn trả lời đáp án dới trật tự dạng sinh vật chuỗi thức ăn: A Sinh vật sản xuất Sinh vật phân giải Sinh vật tiêu thụ B Sinh vật tiêu thụ Sinh vật sản xuất Sinh vật phân giải C Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Sinh vật phân giải D Sinh vật phân giải Sinh vật sản xuất Sinh vật tiêu thụ Câu 399: Sinh vật sau luôn mắt xích chung chuỗi thức ăn? A Cây xanh động vật B Cây xanh sinh vật tiêu thụ C Động vật, vi khuẩn nấm D Cây xanh, vi khuẩn nấm Câu 400: Hãy chọn câu có nội dung câu sau đây: A Sinh vật sản xuất sử dụng sinh tiêu thụ làm thức ăn B Sinh vật phân giải nguồn thức ăn sinh vật tiêu thụ C Chất hữu sinh vật sản xuất tổng hợp đợc nguồn thức ăn cho dạng sinh vật hệ sinh thái D Vi khuẩn nấm sinh vật phân giải Chơng 3: Con ngời, dân số môi trờng Câu 401: Xã hội loài ngời trải qua giai đoạn phát triển, lần lợt theo thứ tự là: A Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp B Xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp C Thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp D Xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ Câu 402: Cách sống ngời thời kì nguyên thuỷ là: A Săn bắt động vật hoang dã B Săn bắt động vật hái lợm C Đốt rừng chăn thả gia súc D Khai thác khoáng sản đốt rừng Câu 403: Con ngời bắt đầu chăn thả gia súc trồng trọt giai đoạn dới đây? A Thời kì nguyên thuỷ B Xã hội công nghiệp C Xã hội nông nghiệp D Khai thác khoáng sản đốt rừng Câu 404: Tác động đáng kể ngời môi trờng thời kì nguyên thuỷ là: A Hái lợm rừng săn bắt động vật hoang dã B Biết dùng lửa nấu chín thức ăn sởi ấm thể, xua thú C Trồng lơng thực D Chăn nuôi gia súc Câu 405: Thời gian đợc xem điểm mốc thời đại văn minh công nghiệp là: A Thế kỉ XVI B Thế kỉ XVII C Thế kỉ XVIII D Thế kỉ XIX Câu 406: Thành kĩ thuật đợc xem quan trọng tạo tạo điều kiện để ngời chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất máy móc là: A Chế tạo máy nớc B Chế tạo động điện C Sản xuất máy bay tàu thuỷ D Chế tạo xe ô tô Câu 407: Nền sản xuất nông nghiệp giai đoạn xã hội công nghiệp đợc tiến hành chủ yếu phơng tiện: A Thủ công B Bán thủ công C Sức kéo động vật C Cơ giới hoá Câu 408: Nguồn tài nguyên khoáng sản đợc ngời tận dụng khai thác nhiều giai đoạn là: A Thời kì nguyên thuỷ B Xã hội nông nghiệp C Xã hội công nghiệp D Cả A B Câu 409: Hậu dẫn đến từ việc ngời chặt phá rừng bừa bãi gây cháy rừng là: A Đất bị xói mòn thoái hoá thiếu rễ giữ đất B Thiếu rễ giữ nớc, nớc ngầm bị tụt sâu đất bị khô cằn C Thú rừng giảm thiếu môi trờng sống nơi sinh sản D Cả A, B C Câu 410: Rừng có ý nghĩa tự nhiên ngời? A Cung cấp gỗ, củi đốt, nguồn thực phẩm thú rừng cho ngời B Điều hoà khí hậu góp phần cân sinh thái C Giữ nớc ngầm thiếu môi trờng sống nơi sinh sản D Cả A, B, C Câu 411: Chọn câu có nội dung câu sau đây: A Trong xã hội công nghiệp, cách sống ngời săn bắt hái lợm rừng B Con ngời bắt đầu biết dùng lửa xã hội nông nghiệp C Việc đốt phá rừng bừa bãi ngời gây nhiều hậu xấu D Con ngời chế tạo đợc máy nớc giai đoạn xã hội nông nghiệp Câu 412: Hãy chọn câu có nội dung sai câu sau đây: A Thời đại văn minh công nghiệp đợc mở đầu kỉ XVIII B Việc tận dụng khai thác khoáng sản đợc ngời thực vào thời kì nguyên thuỷ C Máy nớc đợc ngời chế tạo gai đoạn xã hội công nghiệp D Một phần đất trồng trọt đất rừng tự nhiên bị giảm đô thị hoá Câu 413: Yếu tố sau tác động làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật thực vật? A Sự sinh sản rừng thú rừng B Sự gia tăng sinh sản ngời C Sự tăng nhanh tốc độ sinh sản sinh vật biển D Sự sinh sản nguồn thuỷ sản nớc Câu 414: Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trờng, điều cần thiết phải làm là: A Tăng cờng chặt, đốn rừng săn bắt thú rừng B Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản C Hạn chế gia tăng dân số nhanh D Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu đồng ruộng Câu 415: Điều sau không nê n làm là: A Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên tự nhiên B Bảo vệ nguồn tài nguyên rừng động vật hoang dại C Kiểm soát giảm thiểu nguồn chất thải gây ô nhiễm D Phá rừng làm nơng rẫy Câu 416: Sự thay đổi tính chất vật lí, hoá học, sinh học môi trờng, gây tác hại đời sống ngời sinh vật khác đợc gọi là: A Biến đổi môi trờng B Ô nhiếm môi trờng C Diến sinh thái D Biến động môi trờng Câu 417: Tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trờng là: A Do loài sinh vật quần xã sinh vật tạo B Các điều kiện bất thờng ngoại cảnh, lũ lụt, thiên tai C Tác động ngời D Sự thay đổi khí hậu Câu 418: Yêú tố gây ô nhiễm môi trờng dới hoạt động công nghiệp sinh hoạt ngời tạo ra? A Các khí độc hại nh NO2, SO2, CO2, B Các chất hoá học đồng ruộng C Chất thải hữu nh thực phẩm h hỏng, phân động vật, D Cả A, B, C Câu 419: Các khí thải không khí chủ yếu có nguồn gốc từ: A Hoạt động hô hấp động vật ngời B Quá trình đốt cháy nhiên liệu C Hoạt động quang hợp xanh D Quá trình phân giải xác hữu vi khuẩn Câu 420: Ô nhiễm môi trờng dẫn đến hậu sau đây: A ảnh hởng xấu đến trình sản xuất A B C A B C B Sự suy giảm sức khoẻ mức sống ngời C Sự tổn thất nguồn tài nguyên trữ D Cả A, B, C Câu 421: Yếu tố sau tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trờng? A Lạm dụng thuốc diệt cỏ bảo vệ trồng B Dùng nhiều thuốc trừ sâu so với nhu cầu cần thiét đồng ruộng C Các khí thải từ nhà máy công nghiệp D Các tiếng ồn mức xe cộ phơng tiện giao thông khác Câu 422: Nguồn lợng sau đợc sử dụng tạo khả gây ô nhiễm môi trờng mức thấp nhất: A Than đá B Dầu mỏ C Mặt trời D Khí đốt Câu 423: yêú tố hoạt động sau tác nhân làm môi trờng ô nhiễm chất phóng xạ? A Chất thải từ công trờng khai thác chất phóng xạ B Những vụ thử vũ khí hạt nhân C Chất thải nhà máy điện nguyên tử D Cả A, B, C Câu 424: Nguồn gốc gây ô nhiễm sinh học môi trờng sống do: A Các khí thải trình đốt cháy nhiên liệu B Các chất thải từ sinh vật nh phân, xác chết, rác bệnh viện C Các vụ thử vũ khí hạt nhân D Các bao bì nhựa, cao su thải môi trờng Câu 425: Ma axit hậu việc sử dụng loại lợng: A Từ hạt nhân B Từ ánh sáng mặt trời C Từ dầu khí, than đá D Từ nớc, thuỷ triều Câu 426: Trong thời kì nguyên thuỷ, ngời tác động đáng kể đến môi trờng hoạt động sau đây? Dùng lửa để nấu nớng, xua đuổi săn bắt thú rừng làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy Hoạt động trồng trọt chăn nuôi dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác chăn nuôi gia súc Máy móc công nghiệp đời tác động mạnh đến môi trờng công nghiệp khai khoáng làm nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy nhiều vùng đất tự nhiên đất trồng trọt D Cả B C Câu 427: Trong thời kì xã hội nông nghiệp, ngời tác động mạnh đến môi trờng hoạt động sau đây? Dùng lửa để nấu nớng, xua đuổi săn bắt thú rừng làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy Hoạt động trồng trọt chăn nuôi dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác chăn nuôi gia súc Máy móc công nghiệp đời tác động mạnh đến môi trờng công nghiệp khai khoáng làm nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy nhiều vùng đất tự nhiên đất trồng trọt D Cả B C Câu 428 : Trong thời kì xã hội công nghiệp, ngời tác động mạnh đến môi trờng hoạt động sau đây? A Dùng lửa để nấu nớng, xua đuổi săn bắt thú rừng làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy B Hoạt động trồng trọt chăn nuôi dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác chăn nuôi gia súc C Máy móc công nghiệp đời tác động mạnh đến môi trờng công nghiệp khai khoáng làm nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy nhiều vùng đất tự nhiên đất trồng trọt D Cả B C Câu 429: Nguyên nhân chủ yếu làm cân sinh thái do: A Hoạt động ngời B Hoạt động sinh vật C Hoạt động núi lửa D Cả A B Câu 430: Chọn câu câu sau: A Nhiều hoạt động ngời tác động đến môi trờng tự nhiên, gây ô nhiễm làm suy thoái môi trờng B Thảm thực vật bị phá huỷ không ảnh hởng đến khí hậu C Nhiều hoạt động động vật có hại môi trờng tự nhiên D Việc săn bắt động vật hoang dã không ảnh hởng đến số lợng loài sinh vật tự nhiên không làm cân sinh thái Câu 431: Chọn câu sai câu sau: A Con ngời nỗ lực bảo vệ, cải tạo môi trờng tự nhiên để phát triển bền vững B Trồng gây rừng biện pháp phục hồi cân sinh thái C Mọi ngời có trách nhiện bảo vệ môi trờng tự nhiên D Phá rừng để lấy đất trồng trọt cần phải đợc khuyến khích Câu 432: Ô nhiễm môi trờng gì? A Là tợng môi trờng tự nhiên bị làm bẩn B Là tợng thay đổi tính chất vật lí, hoá học sinh học môi trờng C Là tợng gây tác động xấu đến môi trờng, gây tác hại tới đời sống sinh vật ngời D Cả A, Bvà C Câu 433: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trờng gì? A Do hoạt động ngời B Do hoạt động sinh vật (trừ ngời) C Do cháy rừng, hoạt động núi lửa D Cả B C Câu 434: Các chất bảo vệ thực vật chất độc hoá học thờng đợc tích tụ đâu? A Đất, nớc B Nớc, không khí C Không khí, đất D Đất, nớc, không khí, cỏ thể sinh vật Câu 435: Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm sinh học vi sinh vật gây bệnh gì? A Các chất thải không đợc thu gom B Các chát thải không đợc xử lí C Vi sinh vật gây bệnh phát triển chất thải không đợc thu gom không đợc xử lí cách D Các chất thải đựoc đợc thu gom nhng lại không đợc xử lí Câu 436: Chọn câu câu sau: A Ô nhiễm môi trờng chủ yếu ngời gây B Ô nhiễm môi trờng động vật gây C Ô nhiễm môi trờng cháy rừng D Ô nhiễm môi trờng núi lửa Câu 437: Chọn câu sai câu sau: A Ô nhiễm môi trờng vấn đề toàn cầu B Ô nhiễm môi trờng chủ yếu ngời gây C Ô nhiễm môi trờng mối quan tâm tất quốc gia giới D Ô nhiễm môi trờng không ảnh hởng đến sức khoẻ cộng đồng Câu 438: Cách phòng tránh bệnh giun sán tốt gì? A Dùng thuốc bị nhiễm giun sán B Giữ gìn vệ sinh môi trờng C Giữ gìn vệ sinh ăn, uống D Cả B C Câu 439: Biện pháp sau đợc coi hiệu việc hạn chế ô nhiễm môi trờng? A Trồng nhiều xanh B Xây dựng nhà máy xử lí rác thải C Bảo quản sử dụng hợp lí hoá chất bảo vệ thực vật D Giáo dục nâng cao ý thức cho mội ngời bảo vệ môi trờng Câu 440: Chọn câu sai câu sau: A Con ngời hoàn toàn có khả hạn chế ô nhiễm môi trờng B Trách nhiệm phải góp phần bảo vệ môi trờng sống cho cho hệ mai sau C Con ngời khả hạn chế ô nhiễm môi trờng D Nâng cao ý thức ngời việc phòng chống ô nhiễm môi trờng biện pháp quan trọng để hạn chế ô nhiễm môi trờng Câu 441: Những biện pháp bảo vệ cải tạo môi trờng gì? Hạn chế tăng nhanh dân số Sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên Tăng cờng trông rừng khắp nơi bảo vệ loài sinh vật Kiểm soát giảm thiểu nguồn chất thải gây ô nhiễm Tạo loài vật nuôi, trồng có suất cao Tăng cờng xây dựng công trình thuỷ điện A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 4, 5, C 2, 3, 4, 5, D 1, 3, 4, 5, Câu 442: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trờng gì? Các khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt Hoá chất bảo vệ thực vật chất độc hoá học Các chất phóng xạ Các chất thải rắn Các chất thải hoạt động xây dựng( vôi, cát, đất, đá,) Ô nhiễm sinh vật gây Các chất độc hại sinh chiến tranh A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 5, C 2, 3, 4, 5, D 1,3, 4, 6, Câu 443: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trờng, nhng nguyên nhân chủ yếu hoạt động gây ra: A động vật B thực vật C ngời D vi sinh vật Câu 444: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Ngoài việc gây tác hại tới đời sống ngời sinh vật khác, tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, ô nhiễm môitrờng góp phần làm hệ sinh thái, môi trờng sống ngời sinh vật: A phát triển B ổn định C suy thoái D cân Câu 445: Chọn từ, cụm từ phù hợp số từ, cum từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt nấm dùng nông nghiệp, sử dụng dùng liều lợng có tác động bất lợi tới toàn hệ sinh thái ảnh hởng tới sức khoẻ ngời: A cách B không cách C hợp lí D phù hợp Câu 446: Chọn từ, cụm từ phù hợp số từ, cum từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Quá trình đốt cháy nhiên liệu nh củi, than, dầu mỏ, khí đốt công nghiệp, giao thông vận tải đun nấu gia đình thải vào không khí nhiều loại khí cho đời sống ngời sinh vật: A độc hại B không độc C có lợi D có lợi Câu 447: Chọn từ, cụm từ phù hợp số từ, cum từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Tác động lớn ngời tới môi trờng tự nhiên phá huỷ , từ gây hậu nh: xói mòn thoái hoá đất, hạn hán lũ lụt: A môi trờng biển B thảm thực vật C đất D cầu, cống Câu 448: Trồng gây rừng có tác dụng gì? A Phục hồi phổi xanh Trái đất bị tàn phá, chống hạn hán B Phục hồi chỗ cho nhiều loài sinh vật C Phục hồi nguồn nớc ngầm, chống xói mòn thoái hoá đất D Cả A, B C Câu 449: Nguyên nhân sau gây ô nhiễm không khí? A Cháy rừng B Khí thải sản xuất công nghiệp, hoạt động phơng tiện giao thông C Đun nấu gia đình D Cả A, B C Câu 450: Nguyên nhân tợng ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau ăn rau gì? A Do ngời trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật liều lợng qui định B Do ngời trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không cách C Do ngời ăn rau không thực ăn D Cả A, B C Chơng 4: Bảo vệ môi trờng Câu 451: Tài nguyên sau thuộc tài nguyên không tái sinh? A Tài nguyên rừng B Tài nguyên đất C Tài nguyên khoáng sản D Tài nguyên sinh vật Câu 452: Tài nguyên sau thuộc tài nguyên tái sinh? A Khí đốt tài nguyên sinh vật B Tài nguyên lợng vĩnh cửu C Dầu mỏ tài nguyên nớc D Bức xạ mặt trời tài nguyên sinh vật Câu 453: Gió lợng nhiệt từ lòng đất đợc xếp vào nguồn tài nguyên sau đây? A Tài nguyên không tái sinh B Tài nguyên lợng vĩnh cửu C Tái nguyên tái sinh tái nguyên không tái sinh D Tài nguyên tái sinh Câu 454: Tài nguyên dới có giá trị vô tận là? A Dầu mỏ, than đá khí đốt B Tài nguyên khoáng sản tài nguyên sinh vật C Năng lợng mặt trời D Cây rừng thú rừng Câu 455: Nguồn lợng dới đợc khai thác sử dụng không gây ô nhiễm môi trờng? A Khí đốt thiên nhiên B Than đá C Dầu mỏ D Bức xạ mặt trời Câu 456: Tài nguyên sau đợc xem nguồn lợng sạch? A Bức xạ mặt trời, gió, nhiệt tròng lòng đất B Dầu mỏ khí đốt C Than đá nguồn khoáng sản kim loại D Dầu mỏ, thuỷ triều, khí đốt Câu 457: Lợi ích việc khai thác sử dụng nguồn lơng từ mặt trời, thuỷ triều, gió là: A Giảm bớt khai thác ngồn tài nguyên không tái sinh khác B Hạn chế dợc tình trạng ô nhiễm môi trờng C Đây nguồn lợng cung cấp vĩnh cửu cho ngời D Cả lợi ích nêu Câu 458: Hãy cho biết nhóm tài nguyên sau dạng (tài nguyên tái sinh, không tái sinh lợng vĩnh cửu)? A Rừng, tài nguyên đất, tài nguyên nớc B Dầu mỏ, khí đốt tài nguyên sinh vật C Bức xạ mặt trời, rừng, nớc D Đất, tài nguyên sinh vật, khí đốt Câu 459: Dựa vào yếu tố sau để xếp đất vào nguồn tài nguyên tái sinh? A Trong đất có chứa nhiều khoáng sản kim loại B Đất thờng xuyên đợc bồi đất phù sa, đợc tăng chất mùn từ xác động vật, thực vật C Trong đất có nhiều than đá D Nhiều quặng dầu mỏ, khí đốt có lòng đất Câu 460: Câu có nội dung câu sau là: A Thuỷ triều, sóng biển tài nguyên không tái sinh B Kim loại, dầu mỏ tài nguyên tái sinh C Dầu mỏ, kim loại, khí đốt, ngày ngời khai tác nhiều D Than đá nguồn lợng không gây ô nhiễm Câu 461: Hãy tìm câu có nội dung sai câu sau đây: A Đất môi trờng sản xuất lơng thực phẩm nuôi sống ngời B Đất tài nguyên không tái sinh C Đất nơi xây nhà, khu công nghiệp, làm đờng giao thông D Sử dụng đất hợp lí làm cho đất không bị thoái hoá Câu 462: Biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất là: A Trồng gây rừng để chống xói mòn đất B Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn C Làm tăng lợng mùn nâng cao độ phì cho đất D Cả biện pháp nêu Câu 463: Để bảo vệ rừng tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là: A Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng B Tăng cờng khai thác nhiều nguồn thú rừng C Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên vờn quốc gia D Chặt phá khu rừng già để trồng lại rừng Câu 464: Để góp phần bảo vệ rừng, điều không nên là: A Chấp hành tốt qui định bảo vệ rừng B Tiếp tục trồng gây rừng, chăm sóc rừng có C Khai thác sử dụng nhiều rừng thú rừng D Kết hợp khai thác hợp lí với qui hoạch phục hồi làm tái sính rừng Câu 465: Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động dới đây? A Trồng cây, gây rừng để tạo môi trờng sống cho động vật hoang dã B Săn bắt thú hoang dã, quí C Xây dựng khu bảo tồn, rừng đầu nguồn D Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn Câu 466: Đối với vùng đất trồng, đồi núi trọc biện pháp chủ yếu cần thiết là: A Trồng cây, gây rừng B Tiến hành chăn thả gia súc C Cày xới để làm nơng, rẫy sản xuất lơng thực D Làm nhà Câu 467: Biện pháp dới góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là: A Không cày xới đất để làm ruộng nơng sờn đồi dốc để tránh sạt lở, xói mòn B Đẩy mạnh việc hoá động, thực vật, lai tạo dạng động, thực vật có chất lợng chống chịu tốt C Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên D Các biện pháp Câu 468: Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là: A Không lạm dụng thuốc trừ sâu đồng ruộng B Tăng cờng bón thật nhiều phân bón hoá học cho trồng C Dùng thuốc diệt cỏ để phòng trừ cỏ dại D Cả biện pháp nêu Câu 469: Hệ sinh thái dới hệ sinh thái cạn là: A Rừng rộng rụng theo mùa vùng ôn đới B Rừng ngập mặn C Vùng thảo nguyên hoang mạc D Rừng ma nhiệt đới Câu 470: Hệ sinh thái lớn đất là: A Rừng ma vùng nhiệt đới B Các hệ sinh thái hoang mạc C Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng D Biển Câu 471: Để góp phần bảo vệ môi trờng tự nhiên, cần phải xoá bỏ hành vi sau đây? A Chăm sóc bảo vệ trồng B Du canh, du c C Xử lí rác thải không ném rác bừa bãi môi trờng D Tham gia vận động ngời xung quanh giữ gìn bảo vệ thiên nhiên Câu 472: Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trờng biển phục hồi tài nguyên này, cần phải: A Khai thác hợp lí kết hợp với cải tạo, phục hồi nuôi bổ sung B Đánh bắt hải sản chất nổ C Tăng cờng đánh bắt ven bờ D Dùng hoá chất xung điện để đánh bắt hải sản Câu 473: Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trờng qui định: A Không săn bắt động vật non B Nghiêm cấm đánh bắt C Vừa đánh bắt, vừa nuôi phục hồi D Chỉ đợc săn bắt thú lớn Câu 474: Đối với chất thải công nghiệp sinh hoạt, luật bảo vệ môi trờng qui định: A Có thể đa trực tiếp môi trờng B Có thể tự chuyên chở chất thảI từ nơi sang nơi khác C Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải công nghệ thích hợp D Chôn vào đất Câu 475: Tài nguyên thiên nhiên gì? A Là nguồn vật chất sơ khai đợc hình thành tự nhiên B Là nguồn vật chất tồn tự nhiên C Là nguồn sống ngời D Là nguồn vật chất sơ khai đợc hình thành tồn tự nhiên mà ngời sử dụng đợc cho sống Câu 476: Có dạng tài nguyên thiên nhiên? A Có dạng tài nguyên thiên nhiên tài nguyên không tái sinh B Có hai dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh tài nguyên tái sinh C Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh, tài nguyên tái sinh tài nguyên lợng vĩnh cửu D Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên nớc, tài nguyên đất tài nguyên sinh vật Câu 477: Tài nguyên không tái sinh gì? A Là tài nguyên vô tận mà ngời khai thác mãi B Là tài nguyên mà ngời khai thác sử dụng sau thời gian bị cạn kiệt C Là tài nguyên đợc khai thác sử dụng hợp lí có điều kiện phát triển phục hồi D Là tài nguyên lợng vĩnh cửu Câu 478: Tài nguyên tái sinh gì? A Là tài nguyên vô tận mà ngời khai thác mãi B Là tài nguyên mà ngời khai thác sử dụng sau thời gian bị cạn kiệt C Là tài nguyên đợc khai thác sử dụng hợp lí có điều kiện phát triển phục hồi D Là tài nguyên lợng vĩnh cửu Câu 479: Tài nguyên lợng vĩnh cửu gì? A Là tài nguyên sinh vật B Là tài nguyên mà ngời khai thác sử dụng sau thời gian cạn kiệt C Là tài nguyên đợc khai thác sử dụng hợp lí có điều kiện phát triển phục hồi D Là nguồn lợng mặt trời, gió, sóng biển, đợc ngời sử dụng ngày nhiều Câu 480: Tài nguyên tái sinh gồm: A Tài nguyên đất, tài nguyên nớc B Tài nguyên nớc, tài nguyên sinh vật C Tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất D Tài nguyên đất, tài nguyên nớc tài nguyên sinh vật Câu 481: Tài nguyên lợng vĩnh cửu gồm: A Năng lợng gió, than đá B Bức xạ mặt trời, dầu lửa C Năng lợng thuỷ triều, khí đốt D Bức xạ mặt trời, lợng thuỷ triều lợng gió Câu 482: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nh nào? A Là sử dụng tài nguyên không tái sinh B Là sử dụng tài nguyên tái sinh C Là sử dụng tài nguyên lợng vĩnh cửu D Là sử dụng cách tiết kiệm hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội vừa trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ mai sau Câu 483: Khi có thực vật bao phủ tình trạng đất nh nào? A Đất bị khô hạn B Đất bị xói mòn C Đất màu mỡ D Cả A B Câu 484: Tài nguyên sau không thuộc tài nguyên thiên nhiên? A Tài nguyên rừng B Tài nguyên đất C Tài nguyên sinh vật D Tài nguyên trí tuệ ngời Câu 485: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Giữ gìn cải tạo thiên nhiên chúng ta: A kinh nghiệm B trách nhiệm C sở thích D điều kiện Câu 486: Hiện tợng sau không gây ô nhiễm môi trờng? A Khí thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt B Nớc thải công nghiệp, khí thải loại xe C Tiếng ồn loại động D Trồng rau sạch, sử dụng phân vi sinh Câu 487: Nguyên nhân sau dẫn đến ô nhiễm nguồn nớc? A Nớc thải không đợc xử lí B Khí thải phơng tiện giao thông C Tiếng ồn loại động D Động đất Câu 488: Vì việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã góp phần giữ cân sinh thái? A Bảo vệ loại động vật hoang dã B Bảo vệ môi trờng sống sinh vật C Bảo vệ tài nguyên thực vật rừng D Giữ gìn thiên nhiên hoang dã bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ đợc loài sinh vật hoang dã môi trờng sống chúng, sở để trì cân sinh thái Câu 489: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất Thực vật nơi cho nhiều loài sinh vật khác nhau: A chỗ dựa B thức ăn C môi trờng D nơi đẻ Câu 490: Chọn câu sai câu sau đây: A Việc bảo vệ rừng xanh có vai trò quan trọng việc bảo vệ đất, nớc tài nguyên sinh vật khác B Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất Thực vật thức ăn nơi cho nhiều loài sinh vật khác C Mọi ngời quốc gia có trách nhiệm việc giữ gìn cải tạo thiên nhiên D Giữ gìn cải tạo thiên nhiên trách nhiệm phủ nớc Câu 491: Trên trái đất có nhiều loại môi trờng khác Các môi trờng khác đặc tính nào? A Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học B Đặc tính sinh học, đặc tính hoá học C Đặc tính vật lí, đặc tính sinh học D Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học đặc tính sinh học Câu 492: Biện pháp xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, vờn quốc gia có hiệu sau đây? A Phục hồi hệ sinh thoái bị thoái hoá B Góp phần bảo vệ hệ sinh thái quan trọng, giữ cân sinh thái, bảo vệ nguồn gen sinh vật C Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng ngời dân D Tăng cờng công tác trồng rừng Câu 493: Biện pháp trồng rừng có hiệu sau đây? A Góp phần bảo vệ hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật B Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng C Phục hồi hệ sinh thoái bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nớc D Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng ngời dân Câu 494: Biện pháp tăng cờng công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng có hiệu sau đây? A Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên rừng B Bảo vệ động vật quí C Bảo vệ rừng đầu nguồn D Bảo vệ nguồn nớc Câu 495: Biện pháp phát triển dân số cách hợp lí có hiệu nh việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? A Tăng nguồn nớc B Giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên qua mức C Tăng diện tích trồng trọt D Tăng nguồn tài nguyên khoáng sản Câu 496: Chọn cụm từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Biển hệ sinh thái khổng lồ Các loài sinh vật biển đa dạng phong phú nhng tài nguyên sinh vật biển : A vô tận B vô tận, khai thác thoải mái C cần khai thác hợp lí D Cả A C Câu 497: Chọn từ phù hợp số từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau: Trái đất có nhiều vùng với hệ sinh thái khác đa dạng sinh học: A sở B kết C hậu D chỗ dựa Câu 498: Chọn câu sai câu sau: A Biện pháp trì đa dạng sinh thái nông nghiệp bảo vệ, cải tạo hệ sinh thái để đạt suất hiệu cao B Mỗi quốc gia tất ngời dân phải có trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái, góp phần bảo vệ moi trờng sống Trái đất C Phát triển dân số hợp lí có tác dụng giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên mức D Nớc ta nớc hệ sinh thái nông nghiệp phong phú Câu 499: Nếu Luật Bảo vệ môi trờng không qui định: Nghiêm cấm săn bắn động vật hoang dã hậu xảy ra? A Chất thải đổ không qui định B Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt C Khai thác tài nguyên khoáng sản kế hoạch D Khai thác tài nguyên biển kế hoạch Câu 500: Luật Bảo vệ môi trờng qui định: Cần quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại môi trờng có tác dụng ? A Chất thải đợc thu gom lạiđúng chỗ đợc xử lí, không gây ô nhiễm môi trờng B Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt C Khai thác tài nguyên khoáng sản kế hoạch D Khai thác tài nguyên biển kế hoạch Hết [...]... có trong giao tử ở loài ngời bằng: A 6,6 .10- 12 gam B 3,3 .10- 12 gam C 6,6 .101 2 gam D 3,3 .101 2 gam Câu 108 : Cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên đợc mô tả vào năm: A 195 0 B 196 0 C 195 3 D 196 5 Câu 1 09: Ngời có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là: A Menđen B Oatxơn và Cric C Moocgan D Menđen và Moocgan Câu 110: Chiều xoắn của phân tử ADN là: A Chiều... khác nhau Câu 111: Đờng kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lợt bằng: A 10 và 34 B 34 và 10 C 3,4 và 34 D 3,4 và 10 Câu 112: Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa: A 20 cặp nuclêôtit B 20 nuclêôtit C 10 nuclêôtit D 30 nuclêôtit Câu 113: Quá trình tự nhân đôi xảy ra ở: A Bên ngoài tế bào B Bên ngoài nhân C Trong nhân tế bào D Trên màng tế bào Câu 114: Sự nhân đôi của ADN xảy ra vào kì nào... yếu của sinh vật là: A Đất, nớc, trên mặt đất - không khí B Đất, trên mặt đất - không khí C Đất, nớc và sinh vật D Đất, nớc, trên mặt đất - không khí và sinh vật Câu 306: Môi trờng sống của cây xanh là: A Đất và không khí B Đất và nớc C Không khí và nớc D Đất Câu 307: Môi trờng sống của vi sinh vật là: A Đất, nớc và không khí B Đất, nớc, không khí và cơ thể động, thực vật C Đất, không khí và cơ thể... xoăn Câu 2 09: Kiểu hình của số 7 trong sơ đồ là: A Nam tóc thẳng B Nam tóc xoăn C Nữ tóc thẳng D Nữ tóc xoăn Câu 210: Kiểu gen bb là của: A Số 3, 4 và 5 B Số 5, 6 và 8 C Số 3, 5 và 7 D Số 1, 5 và 6 Câu 211: Kết luận dới đây đúng về kiểu gen của số 1 và số 2 là: A Số 1 là BB, số 2 là bb B Số 1 và số 2 đều là Bb C Số 1 là Bb, số 2 là bb D Số 1 là BB, số 2 là Bb Câu 212: Kết luận nào dới đây sai? A Số 3 và. .. phát triển và sự sinh sản D sự lớn lên và hoạt động Câu 303: Số (III) và (IV) là: A (III): nớc ; (IV): vô cơ B (III): hữu cơ ; (IV): vô cơ C (III): hữu cơ ; (IV): sinh vật D (III): sinh vật ; (IV): nớc Câu 304: Môi trờng là: A Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật B Các yếu tố của khí hậu tác động lên sinh vật C Tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật D Các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm Câu 305: Các... truyền học ngời Câu 201: Việc nghiên cứu di truyền ở ngời gặp khó khăn hơn so với khi nghiên cứu ở động vật do yếu tố nào sau đây? A Ngời sinh sản chậm và ít con B Không thể áp dụng các phơng pháp lai và gây đột biến C Các quan niệm và tập quán xã hội D Cả A, B, C đều đúng Câu 202: Đồng sinh là hiện tợng: A Mẹ chỉ sinh ra 2 con trong một lần sinh của mẹ B Nhiều đứa con đợc sinh ra trong một lần sinh. .. đợc loại hoocmon sinh trởng ở ngời B Sản xuất ra chất kháng sinh C Tổng hợp đợc kháng thể D Tổng hợp đợc nhiều loại Prôtêin khác nhau Câu 278: Hoạt động nào sau đây không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học: A Công nghệ sinh học xử lí môi trờng và công nghệ gen B Công nghệ lên men và công nghệ enzim C Công nghệ tế bào và công nghệ chuyển nhân, chuyển phôi D Công nghệ hoá chất Câu 2 79: Các tác nhân... và cơ thể động vật D Không khí, nớc và cơ thể thực vật Câu 308: Môi trờng sống của giun đũa là: A Đất, nớc và không khí B Ruột của động vật và ngời C Da của động vật và ngời; trong nớc D Tất cả các loại môi trờng Câu 3 09: Da ngời có thể là môi trờng sống của: A Giun đũa kí sinh B Chấy, rận, nấm C Sâu D Thực vật bậc thấp Câu 310: Nhân tố sinh thái là (I) tác động đến sinh vật ... đến 303: Tập hợp tất cả những gì bao quanh sinh vật đợc gọi là (I) Các yếu tố của môI trờng đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hởng đến (II) của sinh vật Có 4 loại môi trờng là môi trờng đất, môi trờng (III), môi trờng không khí và môi trờng (IV) Câu 301: Số (I) là: A môi trờng B nhân tố sinh thái C nhân tố vô cơ D nhân tố hữu sinh Câu 302: Số (II) là: A hoạt động và sinh sản B trao đổi chất và phát... lai và gây đột biến ở ngời C Ngời đẻ ít con và sinh sản chậm D Cả A, B và C Câu 243: Bệnh Đao là gì? A Bệnh Đao là bệnh ở ngời có 3 NST thứ 21 B Bệnh Đao là bệnh có biểu hiện: ngời bé lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lỡi thè ra, ngón tay ngắn C Bệnh Đao làm cho ngời si đần bẩm sinh và không có con D Cả A, B và C Câu 244: Nguyên nhân phát sinh các bệnh tật di truyền ở ngời? A Do tác nhân lí, hóa học
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 luyện thi vào 10, 500 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 luyện thi vào 10, 500 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 luyện thi vào 10, *Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi từ 21 đến 23:, *Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi từ 90 đến 93:, *Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi từ 161 đến 165:, *Sử dụng sơ đồ phả hệ sau đây để trả lời các câu hỏi từ số 207 đến 212:, *Sử dụng dữ kiện dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 232 đến 236:, *Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi từ 261 đến 264:, *Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi từ 301 đến 303:, *Sử dụng sơ đồ lưới thức ăn dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 391 đến 397:, Chương 3: Con người, dân số và môi trường, Chương 4: Bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn