Bảng công thức lượng giác

An An
An An(10574 tài liệu)
(227 người theo dõi)
Lượt xem 2863
124
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2012, 16:44

Mô tả: Nắm được nắm được công thức lượng giác: Tính số đo cung, độ dài cung tròn, các hệ thức lượng giác cơ bản, các cung liên kết. 2. Về kỹ năng: - Đổi từ độ sang Radian và ngược lại. Từ đó tín GV: Nguyễn Văn Minh – THPT Lê Hồng Phong CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC1) Hệ thức cơ bản: sin xtan xcos x=; cos xcot xsin x=; 2 22 21 11 tan x ; 1 cot xcos x sin x+ = + =; sin2x + cos2x = 1; tanx.cotx = 12) Hệ thức giữa các giá trị lượng giác của các cung - góc có liên quan đặc biệt:Cos đối sin bù phụ chéo khác pi tan và cotanCung đối nhau:cos(-x) = cosx sin(-x) = -sinxtan(-x) = - tanx cot(-x) = - cotx Cung bù nhau:cos(π - x) = - cosx sin(π - x) = sinxtan(π - x) = - tanx cot(π - x) = -cotxCung phụ nhau:cos(x2π−) = sinx sin(x2π−) = cosxtan(x2π−) = cotx cot(x2π−) = tanx Cung hơn kém nhau π:cos(π+ x) = - cosx sin(π + x) = - sinx tan(π - x) = tanx cot(π - x) = cotx3) Công thức lượng giácCông thức cộng:cos(a + b) = cosa cosb - sina sinbcos(a - b) = cosa cosb + sina sinbsin(a + b) = sina cosb + sinb cosasin(a - b) = sina cosb - sinb cosatan(a + b) = tan a tan b1 tan a.tan b+−; tan(a - b) = tan a tan b1 tan a.tan b−+Công thức nhân đôi:sin2a = 2sina cosa cos2a = 2cos2a - 1 = 1 - 2sin2a = cos2a - sin2atan2a = 22tana1 tan a−Công thức hạ bậc:)a2cos1(21acos2+=;)a2cos1(21asin2−=;aaa2cos12cos1tan2+−=Công thức biến đổi tổng thành tích:2bacos2bacos2bcosacos−+=+2basin2basin2bcosacos−+−=−2bacos2basin2bsinasin−+=+2basin2bacos2bsinasin−+=− Công thức biến đổi tích thành tổng:cosacosb= 12[cos(a - b) + cos(a + b)]sinasinb= 12[cos(a - b) - cos(a + b)] sinacosb = 12[sin(a - b) + sin(a + b)]Bài tập:I. BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC:Bài tập: CMR:GV: Nguyễn Văn Minh – THPT Lê Hồng Phong a. sin(a + b).sin(a – b) = sin2a – sin2b = cos2b – cos2a; b. cos(a + b).cos(a - b) = cos2a – sin2b = cos2b – sin2aBài tập: CMR:a. cotx + tanx = x2sin2; b. Cotx – tanx = 2cot2x; c. xxxtan2cos12sin=+; d. xxx2tan2cos12cos1=+−Bài tập: CMR:a. cos4a = 8cos4a – 8cos2a + 1; b. Sin4a + cos4a = 434cos41+a; c. Sin6a + cos6a = 854cos83+aBài tập: CMR:a. cos5x.cos3x + sin7x.sinx = cos2x.cos4x; b. Sin5x – 2sinx(cos2x + cos4x) = sinxBài 1: Chứng minh:a) cosx + cos(1200 - x) + cos(1200 + x) = 0b) ( )gxcotxsinxsin12x4tg=+−π c) tgxxsin2x4sin2x4cos2xcos2=−+π+π−d) cos3asina - sin3acosa = 4a4sine) a2cosa2sina2tg1a2tg22)tga1(+=+−+g) xsin)x2cosx4(cosxsin2x5sin =+−h) x2cosxcos2xsin2x7sin2x3cos2x5cos =+Bài 2: Rút gọn:a7cosa5cosa3cosacosa7sina5sina3sinasinA++++++=B = x7cosx4cosxcosx7sinx4sinxsin++++2xcos42x0452sin2xsin1C−−+=x2cosx2sin4x22sin4x4sin4x22sinD−−+=E = a22sin2acos1a3sina5sina2sin−+−+F = )x22gcot1(x22sin22x2cos32x2sin2+−+Bài 3: Rút gọn các biểu thức:P = 3xcos.3xcos.3xcos4−π+πR = xcos212121212121+++(2x0π<<)S = 2sin 2x cos x cos x cos 2x3 6 3 3π π π π� � � � � � � �+ − − − +� � � � � � � �� � � � � � � �Bài 4:a) Cho cos2a = 1(0 2a )3 2π< <. Tính cosa, cota. b) Cho sin2a = 1(0 2a )4 2π< <. Tinh sina, tana. . tan(π - x) = tanx cot(π - x) = cotx3) Công thức lượng giácCông thức cộng:cos(a + b) = cosa cosb - sina sinbcos(a - b) = cosa cosb. GV: Nguyễn Văn Minh – THPT Lê Hồng Phong CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC1) Hệ thức cơ bản: sin xtan xcos x=; cos xcot xsin x=; 2 22 21 11

— Xem thêm —

Xem thêm: Bảng công thức lượng giác, Bảng công thức lượng giác, Bảng công thức lượng giác

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bang-cong-thuc-luong-giac

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.18061399459839 s. Memory usage = 18.58 MB