Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam

23 641 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2016, 16:02

Theo triết học Mác – Lênin, thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội và bản thân con người”. Tính vật chất: Thực tiễn là hoạt động vật chất, là những hoạt động mà chủ thể sử dụng phương tiện vật chất tác động vào đối tượng vật chất nhất định nhằm cải tạo chúng theo nhu cầu con người. TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM LOGO LOGO Khái niệm thực tiễn  Theo triết học Mác – Lênin, thực tiễn toàn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử - xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội thân người”  Tính vật chất: Thực tiễn hoạt động vật chất, hoạt động mà chủ thể sử dụng phương tiện vật chất tác động vào đối tượng vật chất định nhằm cải tạo chúng theo nhu cầu người www.themegallery.co LOGO Khái niệm thực tiễn  Tính lịch sử, xã hội: Hoạt động thực tiễn chịu chi phối giai đoạn lịch sử đối tượng, phương tiện mục đích hoạt động mang tính tất yếu có nhận thức, có ý thức  Hoạt động thực tiễn chia ba hình thức bản: Hoạt động thực tiễn Hoạt động sản xuất Hoạt động trị-xã hội Hoạt động thực nghiệm khoa học LOGO Vai trò thực tiễn với nhận thức Thực tiễn sở, nguồn gốc nhận thức Thực tiễn động lực nhận thức Thực tiễn mục đích nhận thức Thực tiễn tiêu chuẩn nhận thức LOGO Khái niệm lý luận  Lý luận hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn, phản ánh mối liên hệ chất, quy luật vật, tượng  Lý luận có cấp độ khác tùy phạm vi phản ánh vai trò phương pháp luận Có thể phân chia lý luận thành: • Lý luận ngành • Lý luận triết học  Chức năng: • Phản ảnh thực khách quan • Phương pháp luận cho hoạt động thực tiễn www.themegallery.co Diagram LOGO Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn Lý luận mở đường hướng dẫn hoạt động thực tiễn Lý luận thực tiễn thống Sự mâu thuẫn lý luận thực tiễn Add Your Text Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin LOGO Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Thực tiễn sở, động lực, mục đích tiêu chuẩn lý luận THỰC TIỄN Thực tiễn phải đạo lý luận Lý luận hình thành, phát triển phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn LÝ LUẬN Lý luận phải vận dụng vào thực tiễn, tiếp tục bổ sung phát triển thực tiễn Cycle Diagram LOGO Add Your Text Text Text Cycle name Text Text Text Diagram LOGO Text Add Your Title Text • • • • • Text Text Text Text Text Add Your Title Text Text • • Text • • Text Text • Text Text Text Text Text LOGO Diagram Text Text Text Concept Text Text Text Add Your Text LOGO Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text LOGO Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Title Diagram LOGO Text Text Text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc LOGO Table Concept Concept concept Concept www.themegallery.co Diagram LOGO Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Title Add Your Text Add Your Text Diagram LOGO ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Diagram LOGO 2004 2003 2002 2001 You ext rT e xt rT t Tex u Yo ur ext rT e xt rT t Yo Tex ur Yo You u Yo e xt rT t You Tex ur Yo LOGO Diagram Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc LOGO Diagram Company History 2003 2000 2002 2000.10 Add Your Text 2000.10 Add Your Text 2000.10 Add Your Text 2001 2001.10 Add Your Text 2001.10 Add Your Text 2001.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text 2003.10 Add Your Text 2003.10 Add Your Text 2003.10 Add Your Text LOGO Table Title Title Title Title Title Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O X O X O www.themegallery.co LOGO 3-D Pie Chart Text2 Text3 Text1 Text4 Text5 LOGO Block Diagram Add Your Text Add Your Text concept Concept Concept Concept Thank You ! www.themegallery.com LOGO ... Text Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin LOGO Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Thực tiễn sở, động lực, mục đích tiêu chuẩn lý luận THỰC TIỄN Thực tiễn phải đạo lý luận Lý luận. .. luận cho hoạt động thực tiễn www.themegallery.co Diagram LOGO Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn Lý luận mở đường hướng dẫn hoạt động thực tiễn Lý luận thực tiễn thống Sự mâu thuẫn lý luận thực tiễn. .. luận Lý luận hình thành, phát triển phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn LÝ LUẬN Lý luận phải vận dụng vào thực tiễn, tiếp tục bổ sung phát triển thực tiễn Cycle Diagram LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn