Các quy tắc đánh dấu trọng âm

5 125 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016, 11:56

Các quy tắc đánh dấu trọng âm cho học sinh cấp THPT và THCS> Giúp các em có thể hiểu hơn về Các quy tắc đánh dấu trọng âm ....................................................................................................................... Các quy tắc đánh dấu trọng âm 3.1 Từ có hai âm tiết Trọng âm rơi vào âm tiết thứ a Đối với hầu hết danh từ tính từ có hai âm tiết tiếng Anh trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/ Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ b Các động từ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ hai kết thúc (hoặc không ) phụ âm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ : enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ c Ngoài ra, động từ tận ow, trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai a Hầu hết động từ, giới từ có hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ accept /əkˈsept/ , Giới từ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/ b Các danh từ hay tính từ chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi âm tiết thứ hai kết thúc nhiều phụ âm trọng âm rơi vào âm tiết Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, Japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ c Những từ có hai âm tiết âm tiết thứ tiền tố trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislike /dɪsˈlaɪk/, redo /ˌriːˈduː/ 3.2 Từ có ba âm tiết nhiều ba âm tiết Trọng âm rơi vào âm tiết thứ Đối với danh từ có ba âm tiết: âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ /i/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai a Nếu động từ có âm tiết cuối chứa âm /ə/ /i/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/,examine /ɪɡˈzæmɪn/ b Nếu tính từ có âm tiết chứa âm /i/ /ə/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/ c Nếu danh từ có âm tiết thứ chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, 3.3 Các từ chứa hậu tố a Các từ tận -ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai tính từ cuối lên Ví dụ : economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/ b Các từ tận -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, ify, - al/ ar, - uous, -ual trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəsi /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl / c Các từ chứa hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque trọng âm rơi vào hậu tố Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn / picturesque /pɪktʃəˈresk/ d Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, ing, -ish,-less, -ment, -ous Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs / / ‘hæpinəs/, amazing 3.4 Từ ghép a Danh từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ b Tính từ ghép : trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ:good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easygoing c Động từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/ II Trọng âm câu tiếng Anh Trong tiếng Anh, không từ mang trọng âm, mà câu có trọng âm Những từ nhấn trọng âm thường phát âm to chậm từ lại Trọng âm câu quan trọng,vì nói, từ mà người nói nhấn trọng âm cách mà họ đánh trọng âm vào từ làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa câu nói Ngoài ra, trọng âm câu tạo giai điệu, hay tiếng nhạc cho ngôn ngữ Đó âm điệu, tạo nên thay đổi tốc độ nói tiếng Anh Cách nhịp từ đánh trọng âm Ví dụ: I’m in the classroom (Tôi khác lớp học) I’m in the classroom (Tôi lớp học nơi khác) Trong câu, hầu hết từ chia làm hai loại, từ thuộc mặt nội dung (content words) từ thuộc mặt cấu trúc (structure words) Chúng ta thường nhấn trọng âm vào từ thuộc mặt nội dung, từ quan trọng mang nghĩa câu Những từ thuộc mặt cấu trúc từ phụ trợ cấu tạo ngữ pháp cho câu, làm cho câu mặt cấu trúc ngữ pháp Chúng thường quan trọng không nhấn trọng âm nói Nếu câu, từ thuộc mặt cấu trúc bị lược bỏ đi, từ thuộc mặt nội dung người nghe hiểu nghĩa câu Ngược lại bỏ content words người nghe hiểu ý nghĩa câu Ví dụ: We want to go to work I am talking to my friends You’re sitting on the desk, but you aren’t listening to me What did he say to you in the garden? Những từ in đậm ví dụ content words nhấn trọng âm Những từ không in đậm structure words, không nhấn trọng âm Từ thuộc mặt nội dung: nhấn trọng âm Những từ mang nghĩa Ví dụ Động từ sell, give, employ, talking, listening Danh từ car, music, desk Tính từ big, good, interesting, clever Trạng từ quickly, loudly, never Trợ động từ (dạng phủ định) don’t, can’t, aren’t Đại từ định this, that, those, these Từ để hỏi Who, Which, Where Từ thuộc mặt cấu trúc: không nhấn trọng âm Những từ mặt cấu trúc Ví dụ Đại từ he, we, they Giới từ on, at, into Mạo từ a, an, the Từ nối and, but, because Trợ động từ can, should, must Động từ ‘tobe’ am, is, was Kết luận: Trong tiếng Anh có hai loại trọng âm trọng âm từ (âm tiết nhấn mạnh từ)và trọng âm câu (những từ nhấn mạnh câu) Việc nắm vững hai loại trọng âm quan trọng việc giúp người học hiểu giao tiếp người ngữ ... trọng âm thường phát âm to chậm từ lại Trọng âm câu quan trọng, vì nói, từ mà người nói nhấn trọng âm cách mà họ đánh trọng âm vào từ làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa câu nói Ngoài ra, trọng âm. .. trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/ II Trọng âm câu tiếng Anh Trong tiếng Anh, không từ mang trọng âm, mà câu có trọng âm Những từ nhấn trọng. .. Kết luận: Trong tiếng Anh có hai loại trọng âm trọng âm từ (âm tiết nhấn mạnh từ)và trọng âm câu (những từ nhấn mạnh câu) Việc nắm vững hai loại trọng âm quan trọng việc giúp người học hiểu giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quy tắc đánh dấu trọng âm, Các quy tắc đánh dấu trọng âm, Các quy tắc đánh dấu trọng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn