Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA

94 972 6
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2016, 20:26

Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA Lựa chọn đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA, chúng tôi cố gắng làm rõ những nét đặc sắc của văn hoá Nam Bộ được thể hiện trong truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Tư. Đồng thời chỉ ra những nét kế thừa và đóng góp mới của chị khi viết về mảnh đất Nam Bộ so với các nhà văn khác. Trên cơ sở tìm hiểu khái niệm văn hoá, các thành tố văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá và văn học, luận văn đi sâu vào nghiên cứu sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư dưới góc nhìn văn hoá. Từ vấn đề trung tâm, chúng tôi mở rộng các mặt biểu hiện cơ bản của sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư trong tính thống nhất giữa nội dung và hình thức. Triển khai luận văn này, chúng tôi khảo sát toàn bộ sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, trong đó trọng tậm tập trung vào 6 tập truyện ngắn và một cuốn tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Ngọc Tư. Cụ thể như sau: Các tập truyện ngắn: 1.Ngọn đèn không tắt (Tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2000) 2.Biển người mênh mông (Tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng, 2003) 3.Giao thừa (Tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2003) 4.Cánh đồng bất tận (Tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2005) 5.Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (Tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2008) 6.Khói trời lộng lẫy (Tập truyện ngắn, NXB Thời đại, 2010) Tiểu thuyết: Sông (Tiểu thuyết, NXB Trẻ, 2012) 4.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp: vận dụng những hiểu biết về ngôn ngữ học, tự sự học, thi pháp học hiện đại... kết hợp với cảm thụ truyền thống để khảo sát và nhận định tác phẩm theo quan niệm, hiểu biết của mình. - Phương pháp so sánh, đối chiếu: Để chỉ ra những đặc điểm giống nhau cũng như những nét riêng, tiêu biểu về văn hoá Nam Bộ được thể hiện trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu sáng tác của chị với một số nhà văn lớp trước và đương thời. Từ đó, khẳng định đóng góp của chị với nền văn học Việt Nam hiện đại. - Phương pháp thống kê, phân loại: khảo sát các hiện tượng lặp lại ở một số các yếu tố thuộc về nội dung và hình thức của tác phẩm và dựa vào tần số xuất hiện của các yếu tố đó để khái quát và hệ thống thành những đặc điểm riêng, nổi bật dưới góc nhìn văn hóa trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. 5. Những đóng góp mới của luận văn Luận văn là công trình khảo sát về sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn văn hoá - văn học. Chúng tôi không đặt nhiều tham vọng đưa ra những kiến giải mới khác với nhận định của các nhà nghiên cứu trước đó mà chỉ vận dụng những thành tựu đã có để đưa ra những đánh giá có tính chất cụ thể bước đầu theo một hướng mới. Hy vọng kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ đem lại một cái nhìn khái quát, đầy đủ hơn về sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Từ đó thấy được những giá trị nghệ thuật, những tìm tòi, đổi mới, vận động và phát triển của văn chương chị mang đậm bản sắc văn hóa của vùng quê Nam Bộ. 6.Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn được triển khai thành ba chương chính : PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THUYẾT VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA VÀ NHỮNG YẾU TỐ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NAM BỘ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ 1. Giới thuyết về nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hoá 1.1. Một số khái niệm 1.1.1. Văn hoá Văn hoá là một khái niệm đã có từ lâu đời và có nội hàm rất rộng. Theo A.L. Kroeber và C.L. Kluckhohn trong cuốn Văn hóa: cái nhìn phân tích về khái niệm và định nghĩa có khoảng hơn 200 định nghĩa về văn hóa. Sở dĩ số lượng định nghĩa văn hóa phong phú như vậy vì một phần văn hóa là một phạm trù hết sức rộng. Phần khác, mỗi nhà nghiên cứu xuất phát từ mục đích và phương pháp nghiên cứu của mình đều có quyền đưa ra một định nghĩa thích hợp. Sau đây, chúng tôi xin phép điểm qua một số định nghĩa về văn hóa tiêu biểu. Cụ thể như: Theo Từ điển tiếng Việt, tác giả Hoàng Phê (chủ biên) định nghĩa: “Văn hoá là: 1.Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Kho tàng văn hoá dân tộc. Văn hoá Phương Đông. Nền văn hoá cổ. 2.Những hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầucủa đời sống tinh thần (nói tổng quát). Phát triển văn hoá. Công tác văn hoá 3.Tri thức, kiến thức khoa học (nói khái quát). Học văn hoá. Trình độ văn hoá. 4.Trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh. Sống có văn hoá. Ăn nói thiếu văn hoá. 5.Nền văn hoá của một thời kì lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau. Văn hoá rìu hai vai. Văn hoá gốm màu. Văn hoá Đông Sơn. Trong Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh, 1997, Trần Ngọc Thêm đã đưa ra định nghĩa: “Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình”. (Dẫn theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, nguồn:hptt://vi.wikipedia.org Theo Đỗ Lai Thuý trong Văn hoá Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hoá, NXB Văn hoá Thông tin, trang 15 thì theo nghĩa rộng: “Văn hoá là tất cả những gì phi tự nhiên”. Tác giả cũng cho rằng, đây là định nghĩa khái quát nhất, rộng lớn nhất. Định nghĩa về văn hóa có tính chất cấu trúc luận, tác giả Phan Ngọc cho rằng: “Văn hoá là quan hệ. Nó là mối quan hệ giữa thế giới biểu tượng và thế giới thực tại. Quan hệ ấy biểu hiện thành một kiểu lựa chọn riêng của một tộc người, một cá nhân so với một tộc người khác, một cá nhân khác. Nét khác biệt giữa các kiểu lựa chọn làm cho chúng khác nhau, tạo thành những nền văn hoá khác nhau là độ khúc xạ”. UNESCO – Tổ chức khoa học và giáo dục Liên hợp quốc đã đưa ra định nghĩa về văn hoá như sau: “Văn hoá hôm nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm, quyết định tính cách của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội. Văn hoá bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống các giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng”. Các quan điểm chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam về văn hoá: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA .. .Đề tài: SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƢ DƢỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Nguyễn Ngọc Tư nhà văn trẻ lên “hiện tư ng lạ”, “một luồng gió mới” (Nguyên Ngọc) văn xuôi Việt... tận 24 Đề tài: SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƢ DƢỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA chợ quê nghèo… Sáng tác Nguyễn Ngọc Tư triển khai “bức tranh” sinh hoạt văn hóa làng quê Nam độc đáo ấy, nói nhà văn Nguyên Ngọc. .. đường sáng tác văn 18 Đề tài: SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƢ DƢỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA chương chị Nguyễn Ngọc Tư xuất thân gia đình lao động, có truyền thống cách mạng, từ hệ nội, ngoại, ba mẹ Nguyễn Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA, Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA, Đề tài SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA, Lịch sử vấn đề, CHƯƠNG I: GIỚI THUYẾT VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA VÀ NHỮNG YẾU TỐ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NAM BỘ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ, Giới thuyết về nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hoá, Những yếu tố hình thành văn hoá Nam Bộ trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, CHƯƠNG II: NHỮNG YẾU TỐ CỦA VĂN HÓA NAM BỘ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ, CHƯƠNG III: HỆ THỐNG HÌNH TƯỢNG VÀ NGÔN NGỮ MANG ĐẬM SẮC THÁI NAM BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn