Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

1 487 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2016, 16:19

Từ lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp dưới góc độ quản lý, luận án đã giới thiệu một số mô hình nghiên cứu văn hóa và lựa chọn ra nhóm các khía cạnh để đề xuất xây dựng thang đo hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN. Sau khi thực hiện nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, luận án đưa ra hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ở Việt Nam và các tiêu chí nhận diện VHDN vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam thể hiện ở các mặt: Ở yếu tố Tổ chức bao gồm có 36 tiêu chí nhận diện được phân chia trong 11 nhóm khía cạnh là: (1) Giao tiếp trong tổ chức; (2) Đào tạo và phát triển; (3) Phần thưởng và sự công nhận; (4) Làm việc nhóm; (5) Định hướng nhóm; (6) Sự thỏa mãn; (7) Sự cam kết gắn bó với tổ chức; (8) Sự thay đổi; (9) Sự thỏa thuận; (10) Kỹ năng tổ chức; (11) Mục tiêu và sự đảm bảo. Ở yếu tố Quản lý bao gồm 17 tiêu chí nhận diện được phân chia trong 5 nhóm khía cạnh là (1) Chấp nhận rủi ro từ sáng tạo và cải tiến, (2) Sự trao quyền, (3) Sự kiểm soát, (4) Sự phối hợp; (5) Sự điều tiết. Ở yếu tố Lãnh đạo bao gồm 26 tiêu chí nhận diện được phân chia trong 8 khia cạnh là: (1) Sứ mệnh; (2) Định hướng về kế hoạch trong tương lai; (3) Định hướng chiến lược, (4) Hệ thống mục tiêu; (5) Giá trị cốt lõi; (6) Sự kiểm soát của lãnh đạo; (7) Kinh nghiệm lãnh đạo; (8) Trách nhiệm của người lãnh đạo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam., Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam., Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn