Phương pháp đường tròn lượng giác trục thời gian

7 333 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2016, 15:36

Khúa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016-Thy NGUYN èNH YấN Mụn VT Lí VIDEO BI GING Cể TI VINASTUDY.VN PHNG PHP NG TRềN LNG GIC - TRC THI GIAN (TI LIU BI GING) GIO VIấN: NGUYN èNH YấN Chuyờn DAO NG IU HềA Ch NG TRềN LNG GIC-TRC THI GIAN I Mi liờn h gia CHUYN NG TRềN U v DAO NG IU HềA Hỡnh chiu ca mt CHUYN NG TRềN U lờn mt trc nm mt phng qu o l mt DAO NG IU HềA Trc nm ngang thng chn l ng kớnh ca ng trũn v0 Vớ d Mt cht im M chuyn ng trũn u trờn qu o tõm O bỏn kớnh cm vi tc v Hỡnh chiu ca M trờn trc Ox nm mt phng qu o dao ng iu hũa vi tn s gúc 20 rad/s Giỏ tr v l A 10 cm/s B 20 cm/s C 50 cm/s D 100 cm/s Li gii: Theo kt qu trờn ta cú v R A 20.5 100cm / s Chn D Vớ d Mt cht im M chuyn ng trũn u trờn qu o tõm O bỏn kớnh R vi tc 100 cm/s Gi P l hỡnh chiu ca M trờn trc Ox nm mt phng qu o Khi P cỏch O mt on cm thỡ nú cú tc l 50 cm/s Giỏ tr R l A cm B 2,5cm C cm D 5cm Li gii: Theo v v max 100cm / s 2 2 x v 50 Ta luụn cú x P v P nờn P P A cm Chn A A 100 A v max II Phng Phỏp ng Trũn Lng Giỏc v0 A x0 *Chiu quay quy c trờn ng trũn ngc chiu kim ng h *Khi M nm na ng trũn trờn thỡ v , M nm na ng trũn di thỡ v *Pha dao ng t x0 x A cos cos *Ti thi im t =0: A v A sin v x x A cos cos *Ti thi im t : A v A sin v.sin VINASTUDY.VN-La chn hon ho cho hc trc tuyn H Tr Dch V 0932.39.39.56-Trang Khúa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016-Thy NGUYN èNH YấN Mụn VT Lí Vớ d Mt cht im dao ng iu hũa cú phng trỡnh x cos 2t cm Ti thi im ban u vt qua v trớ cú li A x 2cm theo chiu dng B x 2cm theo chiu dng C x 2cm theo chiu õm D x 2cm theo chiu õm Li gii: x0 2cm x cos Theo kt qu trờn t : Chn B v v * Cỏc giỏ tr c bit nờn nh (nh cho k nghe) (^-^)cỏc cõu trc nghim thi THPT quc gia hu ht ri vo cỏc trng hp c bit(^-^) 2 A 3 4 (+) 6 A A A O A A A (x) 6 A 4 3 139 Vớ d Mt vt dao ng iu hũa cú phng trỡnh x cos 3t cm Ti thi im t s , vt qua 36 v trớ cú li A x cm theo chiu dng B x cm theo chiu dng C x 3 cm theo chiu õm D x 3 cm theo chiu dng Li gii: 139 3 cm x cos 36 139 Cỏch Lỳc t s: Chn C 36 139 sin 0v 36 VINASTUDY.VN-La chn hon ho cho hc trc tuyn H Tr Dch V 0932.39.39.56-Trang Khúa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016-Thy NGUYN èNH YấN Mụn VT Lí 139 139 65 sử dụng ĐTLG x 3 cm Cỏch Lỳc t Chn C s 10 36 36 6 v Vớ d Mt vt dao ng iu hũa vi T = 1(s) Ti thi im t = 2,5 s thỡ vt qua li x cm v tc v 10 cm Phng trỡnh dao ng ca vt l s A x 10 cos t cm B x 10cos 2t cm 4 C x 10 cos 2t cm D x 10cos t cm Li gii: Cỏch v2 Ta cú rad / s nờn A x T 2 10 10cm x 10cos 2.2,5 17 Theo : t 2,5s 2.2,5 k2 k2 4 v 20 sin 2.2,5 10 M ta nờn chn ng vi k Vy x 10cos 2t cm Chn B 4 Cỏch v Dựng casio Lỳc t = 2,5 s thỡ x = x x i 2.i 10 17 Vy ta cú x 10cos t 2,5 10cos 2t 10cos 2t cm Chn B Cỏch x cos Đường Tròn Lượng Giác A Lỳc t 2,5 : t v 17 T ú t 2,5 s 2.2,5 Vy x 10cos 2t cm Chn B 4 4 III Phng Phỏp Trc Thi Gian Bi toỏn liờn h N t (s) = (rad) (rad/s) M A A x2 VINASTUDY.VN-La chn hon ho cho hc trc tuyn ( x) x1 H Tr Dch V 0932.39.39.56-Trang Khúa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016-Thy NGUYN èNH YấN t rad rad / s s Mụn VT Lí 3600 T Bin i tng ng goc thoi gian s goc rad rad Vớ d Mt lc lũ xo gm mt vt nh cú lng 250 g v lũ xo nh cú cng 100 N/m dao ng iu hũa dc theo trc Ox vi biờn cm Bit rng tn s gúc ca lc lũ xo l k , ú m rad / s , k N / m , m kg Khong thi gian ngn nht li ca vt cú giỏ tr t 2 cm n 2cm l A s 48 B s 24 s 12 Li gii: C D s 60 N M = A 12 A x1 2 cm *Ta cú: ( x) A A O A A x2 2cm k 100 20 rad / s m 0,25 * t s Chn A 12.20 48 *Mt khỏc: 2 Cỏc giỏ tr c bit Gi s gi thi gian vt i ht mt dao ng ton phn (chu kỡ) l T T 12 T T O 12 T T 8 T T 12 T T T T 12 24 24 12 A A 2 A A (x) T Cỏc i lng bin thiờn iu hũa v, a, Fhp cng tng t nh trng hp ca li VINASTUDY.VN-La chn hon ho cho hc trc tuyn H Tr Dch V 0932.39.39.56-Trang Khúa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016-Thy NGUYN èNH YấN Mụn VT Lí Vớ d Mt lc lũ xo gm mt vt nh cú lng 250 g v lũ xo nh cú cng 100 N/m dao ng k , ú m rad / s , k N / m , m kg Khong thi gian ngn nht tc ca vt cú giỏ tr t 40cm / s n iu hũa dc theo trc Ox vi biờn cm Bit rng tn s gúc ca lc lũ xo l 40 cm / s l A s 48 B s 40 s 12 Li gii: C s 60 D k 20rad / s T s Vy tc cc i l v max A 20.4 80cm / s m 10 v v 40cm / s max , ta ỏp dng phng phỏp trc thi gian cho trc tc nh sau: v max v 40 cm / s Ta cú: Nờn vmax vmax vmax O 2 T T 12 vmax v T T T T s Chn B 12 40 ng trũn - trc tng quỏt Khong thi gian cn tỡm l Biu din mi liờn h gia x, v, a trờn cựng mt ng trũn A (a) 2A A 2A O A (x) A (v) VINASTUDY.VN-La chn hon ho cho hc trc tuyn H Tr Dch V 0932.39.39.56-Trang Khúa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016-Thy NGUYN èNH YấN Mụn VT Lí Vớ d Mt vt dao ng iu hũa vi phng trỡnh x cos 2t cm a/ Ti thi im t 0s thỡ cỏc giỏ tr ca li x, tc v, gia tc a l bao nhiờu, cỏc giỏ tr ca x, v, a ang tng hay ang gim A A Cỏch (+) 2A (a) A O A A 2A A rad , da vo ng trũn trc tng quỏt ta c A x cm giảm 2 A * a 162 cm / s2 tăng A v cm / s giảm *Lỳc t = thỡ (x) A (v) Cỏch Lỳc t = thỡ A rad nờn x cm v ang gim v rad nờn v max cm / s v ang gim a a rad nờn a max 162 cm / s2 v ang tng 83 b/ Ti thi im t s thỡ cỏc giỏ tr ca li x, tc v, gia tc a l bao nhiờu, cỏc giỏ tr ca x, v, a ang 24 tng hay ang gim v A Cỏch 2A (a) A A 2A A O A (x) A 83 83 29 s thỡ rad , 24 24 da vo ng trũn -trc tng quỏt ta c A x cm tăng 2 A * a 16 22 cm / s2 giảm A v cm / s tăng *Lỳc t (+) A (v) 83 83 29 A s thỡ rad nờn x cm v ang tng 24 24 4 v v rad nờn v max cm / s v ang tng Cỏch Lỳc t a a rad nờn a max 16 22 cm / s2 v ang gim VINASTUDY.VN-La chn hon ho cho hc trc tuyn H Tr Dch V 0932.39.39.56-Trang Khúa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016-Thy NGUYN èNH YấN Mụn VT Lí Cỏc giỏ tr khụng c bit x0 arccos x0 arcsin A A x0 arcsin A x0 arccos A x0 A O x0 A Vớ d Mt vt dao ng iu hũa vi phng trỡnh x cos 2t cm Tỡm thi gian ngn nht t lỳc ban u n v trớ vt cú li x cm theo chiu dng ln u tiờn t=0 A x0 O A A arcsin x0 A A T T nờn ta cú t , ú T 1s 12 1 Thay s ta c t s 12 24 Giỏo viờn: NGUYN èNH YấN Vỡ x cm VIDEO BI GING Cể TI VINASTUDY.VN VINASTUDY.VN-La chn hon ho cho hc trc tuyn H Tr Dch V 0932.39.39.56-Trang ... Chn B Cỏch x cos Đường Tròn Lượng Giác A Lỳc t 2,5 : t v 17 T ú t 2,5 s 2.2,5 Vy x 10cos 2t cm Chn B 4 4 III Phng Phỏp Trc Thi Gian Bi toỏn liờn h N t (s)... dng phng phỏp trc thi gian cho trc tc nh sau: v max v 40 cm / s Ta cú: Nờn vmax vmax vmax O 2 T T 12 vmax v T T T T s Chn B 12 40 ng trũn - trc tng quỏt Khong thi gian cn tỡm l Biu din... vi biờn cm Bit rng tn s gúc ca lc lũ xo l k , ú m rad / s , k N / m , m kg Khong thi gian ngn nht li ca vt cú giỏ tr t 2 cm n 2cm l A s 48 B s 24 s 12 Li gii: C D s 60 N M =
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đường tròn lượng giác trục thời gian, Phương pháp đường tròn lượng giác trục thời gian, Phương pháp đường tròn lượng giác trục thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn