Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Hải Dương

86 454 4
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2016, 20:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ CƢƠNG CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH Ở HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TRIẾT HỌC Chuyên ngành: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ CƢƠNG CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH Ở HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TRIẾT HỌC Chuyên ngành: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Mã số: 60 22 03 08 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Đức Bách Hà Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS,TS Nguyễn Đức Bách Các số liệu luận văn xác, xin chịu trách nhiệm trước nhà trường pháp luật phát công trình nghiên cứu người khác Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Học viên Trần Thị Cƣơng LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Đức Bách - Người hướng dẫn tận tình giúp đỡ hoàn thành luận văn Thạc sỹ Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Triết – Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội thầy cô môn thuộc Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội Khoa học giảng dạy, cung cấp cho kiến để hoàn thành luận văn Thạc sỹ điều kiện tốt Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Học viên Trần Thị Cƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Những đóng góp luận văn 7 Ý nghĩa luận văn 8 Kết cấu luận văn NỘI DUNG Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH 1.1 Quan niệm “lý luận trị” “giáo dục lý luận trị” 1.1.1 Quan niệm “ lý luận trị” 1.1.2 Quan niệm “chất lượng giáo dục lý luận trị” 14 1.2 Quan niệm đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý chất lƣợng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý 27 1.2.1 Quan niêm “đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý” 28 1.2.2 Quan niệm chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý 33 Chƣơng THỰC TRẠNG, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ Ở HẢI DƢƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI 38 2.1 Khái quát tỉnh Hải Dƣơng đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dƣơng 38 2.1.1 Khái quát số đặc thù tỉnh Hải Dương 38 2.1.2 Đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý sơ vật chất cho công tác giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương 40 2.2 Thực trạng chất lƣợng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dƣơng 44 2.2.1 Nhiệm vụ trọng yếu công tác giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương 44 2.2.2 Thực trạng chất lượng giáo dục trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương 51 2.2.3 Một số vấn đề đặt công tác giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương 60 2.3 Phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dƣơng thời gian tới 63 2.3.1 Phương hướng 63 2.3.2 Những giải pháp chủ yếu 65 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán vấn đề có tính thời cấp bách, giai đoạn nay, thời kỳ nước đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước, mở rộng hội nhập quốc tế lên chủ nghĩa xã hội Đây thời kỳ có nhiều hội tiếp cận tri thức mới, tiếp tục đổi tư đắn hơn, có tư lý luận trị Chúng ta bước nâng cao công tác giáo dục lý luận trị cho phù hợp với tình hình Thứ nhất, công tác tư tưởng, lý luận phận hữu toàn công tác xây dựng Đảng để bảo đảm Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, làm cho Đảng thực tiêu biểu lĩnh, đạo đức, trí tuệ giai cấp công nhân dân tộc, có đủ lực đề đường lối, chiến lược, sách lược đắn, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam vững bước lên Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, mở rộng hội nhập quốc tế vừa thời vừa thách thức, khó khăn công tác giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt Bên cạnh nhiều cán chủ chốt có phẩm chất, lực làm công tác lãnh đạo nay, có phận không nhỏ suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, Nghị Quyết Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam rõ Vì việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt góp phần làm trong, máy lãnh đạo, quản lý cấp nước ta Thứ Hai, thực tiễn phong phú sinh động cách mạng Việt Nam cho nhiều học lớn công tác tư tưởng, lý luận Đó học phải tập trung xây dựng Đảng trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc Đảng, luôn chủ động, tích cực tiến công mặt trận tư tưởng, lý luận Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, học phát huy sức mạnh tổng hợp công tác tư tưởng, lý luận v.v Những kinh nghiệm quý báu cần vận dụng phát huy mạnh mẽ điều kiện Thứ ba, công tác giáo dục lý luận trị đứng trước thuận lợi mới, đồng thời phải đối mặt với khó khăn thách thức to lớn, cục diện trị giới thay đổi, chủ nghĩa tư đại tìm cách chi phối đời sống trị, kinh tế giới Các lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ với thủ đoạn biện pháp vừa trắng trợn vừa tinh vi, thâm hiểm tất lĩnh vực trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội mưu toan xóa bỏ lãnh đạo Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam Các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo riết hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động biểu tình chống đối, gây ổn định trị Thứ ba, chế thị trường mặt làm cho người xã hội tích cực, động, nhạy bén hơn, mặt khác kích thích tâm lý cá nhân quan tâm đến lợi ích vật chất đơn thuần, coi nhẹ giá trị tinh thần, coi trọng lợi ích cá nhân cục vị, quan tâm lợi ích thời, trước mắt, coi nhẹ lợi ích bản, lâu dài Thứ tư, đất nước mở cửa, thực đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế diễn mạnh mẽ Hội nhập kinh tế, giao lưu văn hóa trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh liệt, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực xem thường Những quan điểm trị phản động, có điều kiện xâm nhập vào nước ta giải pháp phòng ngừa, làm băng hoại giá trị đạo đức, gây tổn thương sắc văn hóa dân tộc, ổn định trị Thứ năm, bên cạnh chuyển biến tích cực đáng mừng, biểu đáng lo ngại niềm tin không người vào lý tưởng cao đẹp, vào tất thắng nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội … bị giảm sút, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, có cán trung, cao cấp chưa khắc phục Thái độ thờ trị, bàng quan trước thời có xu hướng lan rộng Các hoạt động tâm linh, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội khác rộ lên nhiều nơi bị lợi dụng mũi tiến công vào vấn đề lý luận trị Trong thực trạng trên, vấn đề chất lượng giáo dục lý luận trị cho đôi ngũ cán bô chủ chốt vấn đề cần quan tâm giải hàng đầu, trước hết đội ngũ cán chủ chốt, có cấp tỉnh - thành, họ có nhận thức lý luận trị đắn kiên định họ vừa làm gương, vừa có khả tuyên truyền, thuyết phục cán bộ, Đảng viên cấp thấp quần chúng tin tưởng tham gia vào nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Để góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán bộ, Đảng viên, cho dù giới hạn tỉnh, chọn đề tài “Chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh Hải Dương” làm luận văn Thạc sỹ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam rõ: Mọi cán Đảng viên, trước hết cán chủ chốt, phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận trị, kiến thức lực hoạt động thực tiễn Quy định số 54 – QĐ/TW ngày 12/5/1999 Bộ Chính trị khóa VIII chế độ học tập lý luận trị Đảng ghi rõ: Đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt phải học xong chương trình trung học trị Trường trị tỉnh, thành phố Bên cạnh số đề tài nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn, ví dụ như; - Đổi giáo dục lý luận cho cán chủ chốt hệ thống trị cấp xã tỉnh Nam Bộ, (2003), Lê Hạnh Thông, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp nhà nước Việt Nam (1998), Trần Thị Yến Ninh, Luận văn Thạc sỹ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nâng cao lực tư lý luận cho cán giảng dạy lý luận MácLênin Trường Chính trị Tỉnh (2001), Luận án Tiến sĩ, Học Viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nâng cao trình độ lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Hưng Yên giai đoạn nay, (2004) Nguyễn Hồng Lê, Luận văn Thạc sĩ Triết học - Xây dựng Đảng tư tưởng trị, (1999), GS Nguyễn Đức Bình, Tạp chí Đảng Cộng Sản - Tạo bước chuyển biến việc học tập lý luận trị cán Đảng viên, (1999), PGS.TS Nguyễn Phú Trọng; Tạp chí Cộng Sản - Tích cực đổi nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán phục vụ nghiệp cách mạng (2009), PGS.TS Nguyễn Hữu Cát, Tạp chí Lý luận Chính trị - Nhận thức đắn CNXH định hướng quan trọng công đổi Việt Nam (2004) PGS.TS Nguyễn Đức Bách; Tạp chí Lý luận Chính trị - Về số biểu tự diễn biến nội ta cần đề phòng khắc phục (2004), PGS.TS.Nguyễn Đức Bách, Tạp chí Tuyên Giáo số 11/2011 - Về nhận thức, bổ sung, phát triển luận điểm chủ nghĩa xã hội khoa học, (2007) PGS.TS Nguyễn Đức Bách, Tạp chí Lý luận Chính trị tạo động lực tinh thần cách mạng, xây dựng môi trường đời sống văn hóa lành mạnh cho phát triển người Để thúc đẩy phong trào thi đua phải kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng, tránh khuynh hướng dễ dãi cầu toàn khen thưởng, thi đua Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư có ý nghĩa tác dụng to lớn Cần tập trung đạo, tổ chức thực tốt vận động này, sở Có biện pháp thu hút thành phần kinh tế, động viên công dân tự giác tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bước xây dựng sở vật chất cho văn hóa, củng cố thiết chế văn hóa, đáp ứng ngày tốt nhu cầu sáng tạo hưởng thụ văn hóa nhân dân Cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu, vận động toàn xã hội thực Xây dựng nếp sống văn minh lễ hội, việc cưới, việc tang, trừ hủ tục, mê tín, tệ nạn xã hội, chống thẩm lậu loại văn hóa xấu, độc hại Thứ hai, giải pháp đổi phương thức, phương châm, nội dung chương trình giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương Đổi chương trình, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hiệu sinh hoạt trị, nghiên cứu quán triệt Nghị Đảng Đây nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên công tác tư tưởng nhằm truyền bá hệ tư tưởng, xây dựng giới quan, nhân sinh quan cho cán bộ, Đảng viên nhân dân, hình thành niềm tin Cộng sản, biến tư tưởng tiến thành lực lượng vật chất để thực nhiệm vụ trị, làm cho hệ tư tưởng Đảng chiếm địa vị thống trị đời sống xã hội Hiện hết, phải đặc biệt coi trọng việc giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, Đảng viên nhân dân Phải tạo 66 cho bước tiến chất lượng giáo dục lý luận trị hệ thống trường Đảng, Trung tâm giáo dục trị Lâu giáo dục chức hay tập trung, thường trình bày vấn đề nguyên lý, từ quan điểm đến vận dụng chứng minh thực tiễn cách mạng nước ta Vậy bên cạnh phương pháp truyền thống, số đối tượng cụ thể, cần áp dụng phương pháp đặc thù, vấn đề trị thực tiễn nóng hổi, qua nhiều khâu trình nhận thức để người học tiếp cận chân lý khoa học Cần tránh lối thuyết giáo chiều, áp đặt, mà áp dụng nhiều phương pháp đối thoại, thảo luận, tranh luận để tìm tòi chân lý, tranh luận làm rõ sai, thống nhận thức Trong tình hình nay, cần tăng cường sức chiến đấu mặt trận trị, tư tưởng Đặc biệt đấu tranh chống địch phá hoại trị, tư tưởng, văn hóa Thứ ba, đổi phương pháp giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương theo yêu cầu Đổi phương thức nâng cao tính thuyết phục công tác giáo dục lý luận trị, công tác tư tưởng tác động vào tâm lý, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ Đảng viên Đời sống tâm lý, tình cảm người phong phú, nhạy cảm, tinh tế luôn biến đổi hoàn cảnh khách quan nhận thức chủ quan Do đó, công tác tư tưởng, giáo dục lý luận trị sở lựa chọn nội dung, hình thức, giải pháp tác động phù hợp với yêu cầu tình hình Xây dựng tác phong quần chúng, chống bệnh quan liêu, chung chung hời hợt công tác giáo dục lý luận trị Thứ tư, tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương Để đáp ứng kịp thời hợp lý cho công tác giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương cần phải trọng việc xây dựng mạng lưới sở đào tạo chất lượng trọng tâm, 67 đảm bảo đủ số lượng chất lượng giáo dục lý luận trị, đảm bảo sở vật chất trường, lớp, số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn chất lượng giảng Xây dựng huy động tích cực tham gia tri thức trẻ, có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất tốt với sách thu hút nhân tài, quan tâm, xây dựng đội ngũ giảng viên có lực từ trường Đại học trở xây dựng quê hương, khuyến khích mạnh dạn đổi chương trình, phương pháp giáo dục cho phù hợp với tình hình yêu cầu tỉnh nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt cấp tỉnh Năm là, lãnh đạo, quản lý, tổng kết thực tiễn trình nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn hoạt động có vai trò quan trọng, nhằm cung cấp luận khoa học để Đảng đề chủ trương, đường lối lãnh đạo đắn, kịp thời giáo dục cho cán bộ, Đảng viên nhận thức lý luận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ cách mạng Thành tựu lý luận bao gồm phát triển bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng Mácxít gắn với tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm cách mạng giới Đây tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu công tác tư tưởng Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn không tiếp tục làm rõ vấn đề chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta ; khẳng định làm sáng tỏ nguyên tắc bản, vấn đề cần nhận thức lại, vấn đề cần bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin ; vấn đề thời đại, chủ nghĩa tư đại, mà phải góp phần lý giải vấn đề xúc nảy sinh sống Tính thuyết phục công tác tư tưởng, lý luận chỗ không giải đáp vấn đề mà trả lời đúng, trúng kịp thời vấn đề cụ thể đặt như: Xã hội ta có tượng bóc lột không? 68 bóc lột ? Vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư tư nhân? Làm để chống tham nhũng? Làm để không bị chệch hướng xã hội chủ nghĩa? Điều cần thiết là, phải xây dựng hệ thống chuẩn giá trị xã hội làm thước đo đánh giá làm tiêu chí xây dựng máy, tổ chức, người Trước khái quát mô hình: Đảng viên bốn tốt; Thanh niên ba sẵn sang; Phụ nữ ba đảm đang; Nêu gương cờ đầu thi đua tên có tác dụng thúc như: Sóng Duyên Hải; Gió Đại Phong; Cờ Ba Nhất; Trống Bắc Lý Ngày nay, xây dựng hình tượng người Việt Nam nào, thể tiêu chuẩn, quan niệm, thực tiễn sống cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học tập, noi theo điều phải dày công suy nghĩ Trên sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, công tác tư tưởng phải chủ động tham gia từ đầu trình hoạch định chủ trương, sách Đảng Nhà nước, phát huy dân chủ lĩnh vực, tạo thống cao trình tổ chức thực Bên cạnh tiêu chí đề để Trung tâm Bồi dưỡng trị cấp huyện tỉnh Hải Dương phát huy thành tựu đạt được, khắc phục nhược điểm, yếu kém, vượt qua khó khăn, vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, cấp ủy Đảng tỉnh cần làm tốt số việc sau: - Tiếp tục quán triệt sâu sắc quy định Đảng công tác giáo dục lý luận trị hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện - Nâng cao vai trò chủ thể lãnh đạo, đạo nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Bồi dưỡng trị cấp huyện - Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng trị cấp huyện đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày cao nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận trị 69 - Tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất, bước đại hoá trang thiết bị cho Trung tâm Bồi dưỡng trị Đối với Trung tâm Bồi dưỡng trị huyện, thị xã, thành phố tập trung làm tốt số công việc cụ thể sau: - Chủ động rà soát toàn hoạt động đơn vị mình, đánh giá nghiêm túc thực trạng việc làm được, yếu hạn chế tồn tại, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cách toàn diện rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi - Đẩy mạnh hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên (kể chuyên trách kiêm chức) Thực việc đổi mới, đa dạng hóa chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đề cao chất lượng hiệu công tác giáo dục lý luận trị Kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với đại, có hỗ trợ công nghệ thông tin; coi trọng giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn địa phương, sở, phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực học viên - Lựa chọn đưa vào giảng dạy kinh nghiệm giải tình thực tiến địa phương để giúp học viên nhận thức sâu sắc học kinh nghiệm, nâng cao khả vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội tỉnh địa phương, sở - Thực tốt quy trình việc chiêu sinh, mở lớp Trung tâm bồi dưỡng trị Chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, quan, đơn vị cấp huyện cấp ủy sở tăng cường công tác quản lý nghiêm túc việc học tập cán sở đạt chất lượng, hiệu * Một số kiến nghị trước mắt Từ thực trạng chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt, với phương hướng, giải pháp nêu đưa số kiến nghị cụ thể trước mắt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh Hải Dương quản lý sau: 70 Thứ nhất, lãnh đạo tỉnh, đặc biệt công tác Đảng Tỉnh uỷ cần trọng vai trò, chức hàng đầu Đảng công tác lý luận trị, công tác tư tưởng trị công tác tổ chức, kiểm tra Trên sở mà có yêu cầu cao hơn, vừa tăng cường đầu tư cho Trường Chính trị Tỉnh nhiều mặt, đặc biệt đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao để thực trở thành nhân tố hàng đầu trực tiếp triển khai trình nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt tỉnh nhà Thứ hai,về công tác Nhà nước - Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thực thi triển khai chủ trương tỉnh uỷ, cần khẩn trương làm việc cách dân chủ, cụ thể với Trường Chính trị tỉnh sở làm công tác giáo dục lý luân trị để sở trình bày cách có hệ thống, khoa học thực tiễn yêu cầu thiết thưc tới cho việc triển khai trình đầu tư, nâng cấp để bước nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt tỉnh năm tới Thứ ba,về công tác Trường Chính trị tỉnh sở giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt tỉnh, sau quán triệt chủ trương Tỉnhuỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, cần thể rõ trách nhiệm việc chuẩn bị chi tiết chương trình, dự án, kế hoạch, bước đi, giải pháp thật cụ thể nhằm phục vụ trình nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cá chủ chốt tỉnh ( có đủ khoa học, thực tiễn thuyết phục khả thi, đồng thời chịu trách nhiệm đề xuất trình triển khai chương trình, dự án đó) Thứ tư, Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh họp liên tịch, thống chương trình, kế hoạch có nội dung, bước đi; có phân công trách nhiệm cụ thể đến quan, tổ chức cá nhân để thường xuyên định kỳ bất thường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, giúp đõ giải kịp thòi vướng mắc, chấn chỉnh kịp thời 71 sai lệch, động viên khen thưởng kết tốt suốt trình triển khai việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt tỉnh Thứ năm, biến chuyển kết nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt tỉnh sao? cụ thể hoá việc điều tra xã hội học tổng thể qua kết kiểm tra, giám sát, văn thường xuyên báo cáo quý, năm Trường Chính trị sở giáo dục lý luận trị, có liệu cụ thể Ngoài đánh giá kết bỏ phiếu thăm dò, tín nhiệm học viên giáo dục lý luận trị giảng viên, khoa, phòng, cán bộ, giảng viên kể từ có chủ trương triển khai trình nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt *** 72 KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh có phương pháp phong cách diễn đạt cách dễ hiểu cán dân chúng, để người dễ làm theo, có câu: Cán nào, phong trào Với đội ngũ cán chủ chốt cách mạng, câu nói Người quan trọng Đối với Hồ Chí Minh nói đến đạo đức, đến cán bộ, đến hệ sau thường gắn với hai từ “cách mạng”: ví dụ : Đạo đức cách mạng; Cán cách mạng; Thế hệ cách mạng Luận văn đề cập đến vấn đề: Cán cách mạng mà cụ thể vấn đề: đội ngũ cán chủ chốt; Giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương tình hình Theo Hồ Chí Minh Nghị Trung ương ( khoá XI) Đảng ta, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố hàng đầu tạo nên phẩm chất lực người cán cách mạng, cán chủ chốt lãnh đạo, quản lý, Đảng, Nhà nước Đoàn thể nhân dân phải có lập trường tư tưởng trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng Cộng Sản chủ nghĩa, Chủ nghĩa Mác-Lênin, mục tiêu, đường cách mạng Việt Nam là: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội lợi ích nhân dân lao động dân tộc Trong tình hình nay, sau gần 30 năm đổi mới, nhiều thành to lớn có ý nghĩa lịch sử nhiều khó khăn, phức tạp, thách thức phía trước Một thử thách Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh biểu tự diễn biến nội ta Nghị Trung ương ( khoá X) Nghị Trung ương ( khoá XI) rõ: Một phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống” định phương hướng, giải pháp khắc phục cấp bách Muốn có lập trường tư tưởng trị đắn, vững vàng hoàn cảnh việc giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt hệ 73 thống trị nước ta nói chung, có tỉnh Hải Dương, việc vừa bản, vừa cấp thiết Để góp phần vào công việc quan trọng này, luận văn có gắng làm rõ số nhận thức về: Chính trị; Lý luận trị; Giáo dục lý luận trị; đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý; Chất lượng giáo dục lý luận trị; Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Trên sở luận văn khảo sát phân tích thực trạng vấn đề Hải Dương khoảng 10 năm qua nay, đồng thời đề xuất số vấn đề tiếp tục đặt ra, cần giải tốt hơn, đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh quản lý Hải Dương thời gian tới Đặc biệt lưu tâm nhóm giải pháp, là: 1) Giải pháp đổi nhận thức chung công tác giáo dục lý luận trị ; 2) Giải pháp đổi phương thức, phương châm giáo dục lý luận trị 3) Giải pháp nâng cao phẩm chất, lực cán bộ, giảng viên việc tham gia đổi nội dung chương trình, giáo trình, giảng, phương pháp dạy học lý luận trị 4) Giải pháp tằng cường sơ vật chất khoa học công nghệ, huy động nguồn lực cho giáo dục lý luận trị 5) Giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quản lý Nhà nước, giám sát, kiểm tra, uốn nắn kịp thời trình giáo dục lý luận trị 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Nguyễn Đức Bách, (2004), Bàn yêu cầu vừa sức môn lý luận trị, Tạp chí chủ nghĩa xã hội - Lý luận thực tiễn, (số10) 2) Nguyễn Đức Bách, (2005), Một số vấn để giảng dạy chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học tình hình nay; Tạp chí Lý luận trị 3) Nguyễn Đức Bách, (2013), Mấy ý kiến phương pháp giảng dạy lý luận trị; Tạp chí chủ nghĩa xã hội - lý luận thực tiễn 4) Lương Gia Ban, (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận học tập lý luận, Tạp chí triết học (1) tr.25-28 5) Ban chấp hành Đảng tỉnh Hải Dương, (2002) Báo cáo tổng kết công tác đoàn, Đảng phương hướng, nhiệm vụ 6) Ban tuyên giáo tỉnh Hải Dương, (2012), Nâng cao chất lượng phẩm chất trị lực chuyên môn đội ngũ giảng viên lý luận; Tạp chí tuyên giáo 7) Hoàng Chí Bảo, (2004), Hệ thống trị sở nông thôn nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 8) Nguyễn Khánh Bật, (2005), Chỉnh đốn Đảng việc trước hết, việc phải làm ngay, Kỷ niệm 75 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 9) Nguyễn Thị Thuận Bích, (2004), Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn với việc nâng cao chất lượng giảng dạy trường trị tỉnh; Luận văn Thạc sỹ Triết học; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 10) Nguyễn Đức Bình (1999), Xây dựng Đảng lý luận trị; Tạp chí giáo dục lý luận 11) Bộ trị TW khóa VIII, Quy định số 54 QĐ/TW ngày 12/5/1999, Chế độ học tập lý luận trị 75 12) Bộ Giáo dục đào tạo (2006), Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13) Bộ Nội Vụ (2004), Hệ thống trị sở - thực trạng số giải pháp đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14) Bun – Ma Kết – Kê – Sôn (2003), Nâng cao đạo đức cách mạng cán lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nước Cộng hòa nhân dân Lào giai đoạn nay; Luận án Tiến sĩ Lịch sử; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 15) C.Mác, Angghen (1981) Toàn tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội, tập 25, ph.I, tr,343 16) Nguyễn Hữu Cát, (2004); Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh;Tạp chí Triết học (số 9), tr11 – 16 17) Vũ Trọng Dung (2004); Tác động kinh tế thị trường đến đạo đức người cán quản lý, Tạp chí Triết học (số 5), tr – 10 18) Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, tập 3, Nxb Sự thật, Hà Nội 19) Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 20) Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Báo cáo xây dựng Đảng sửa đổi Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI), Nxb Sự Thật, Hà Nội 21) Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự Thật, Hà Nội 22) Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII), Lưu hành nội bộ, Hà Nội 23) Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 76 24) Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25) Đảng Cộng Sản Việt Nam (1999), Qui chế bổ nhiệm cán Bộ Chính trị, ban hành kèm theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03/5, Hà Nội 26) Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Qui chế số 53-QĐ/TW ngày 05/5 chế độ kiểm tra cán công tác cán Bộ Chính trị, Hà Nội 27) Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Qui định số 54-QĐ/TW ngày 12/5 chế độ học tập lý luận trị Đảng Bộ Chính trị, Hà Nội 28) Đảng Cộng Sản Việt Nam (1999), Qui định đánh giá cán Bộ Chính trị, ban hành kèm theo Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 03/5, Hà Nội 29) Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30) Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Nghị số 15-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 15/12 phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001 - 2010, Hà Nội 31) Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32) Đảng Cộng sản Việt Nam, (1999), Qui định phân cấp quản lý cán Bộ Chính trị, ban hành kèm theo Quyết định số 49-QĐ/TW ngày 03/5, Hà Nội 33) Nguyễn Ngọc Hà (2002), Những nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức nước ta nay, Tạp chí Triết học (số 3), tr 15 – 17 34) Cao Duy Hạ (2005), Về giảng viên lý luận trị, Báo nhân dân 35) Lương Đình Hải (2004), Mấy vấn đề phẩm chất đạo đức cán bộ, Đảng viên thời kỳ đổi mới, Tạp chí Triết học (số 10), tr – 12 36) Lê Quang Hoan (2004), "Đánh giá cán bộ", Xây dựng Đảng, (7), tr 39-41 77 37) Nguyễn Đình Hương (2004), "Tăng cường công tác quản lý cán bộ", Xây dựng Đảng, (10), tr 34-35 38) Nguyễn Thế Kiệt (1996), Quan hệ đạo đức kinh tế việc định hướng giá trị đạo đức nay, Tạp chí Triết học (số 6), tr – 11 39) Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên) (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40) Nguyễn Hữu Khiển (2003), Đạo đức công vụ vấn đề nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nước ta nay, Tạp chí Triết học (số 10), tr – 41) Vũ Khiêu (Chủ biên) (1993), Tư tưởng đạo đức cách mạng – truyền thống, dân tộc, nhân loại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 42) V.I.Lênin (1974), Toàn tập, Tập 4, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 43) V.I.Lênin (1974), Toàn tập, Tập 6, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 44) V.I.Lênin (1977), Toàn tập, Tập 37, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 45) V.I.Lênin (1977), Toàn tập, Tập 39, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 46) V.I.Lênin (1977), Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 47) V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Tập 44, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 48) V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Tập 45, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 49) Lê Quốc Lệ, Đảng tỉnh Hải Dương lãnh đạo chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH – HĐH từ 1997 đến 2004, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 50) Hồ Chí Minh, với vấn đề đạo đức cách mạng (1986), Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội 51) Hồ Chí Minh,(1976), Về vấn đề trí thức cách mạng, Nxb Sự Thật, HN, Tr.268 52) Hồ Chí Minh, (1995), Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Tập 2, Tr.268 53) Hồ Chí Minh, (1995), Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Tập 5, Tr.233 78 54) Trần Thị Yến Ninh (1998) Nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ cán quản doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nay; Luận văn Thạc sĩ triết học, Học Viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh 55) Phạm Quang Nghị (2004), Mối quan hệ qui hoạch, đánh giá với luân chuyển cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng, (số 5), tr 32-35 56) Bùi Đình Phong Phạm Ngọc Anh (2005), Công tác xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Lao Động Hà Nội 57) Trần Văn Phòng (2003), Tiêu chuẩn đạo đức người cán lãnh đạo trị nay, Tạp chí Lý luận trị (số 5), tr 51 – 54 58) Nguyễn Trọng Phúc, (2000) vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nxb, Chính trị Quốc gia 59) Nguyễn Văn Phúc (1996), Vai trò giáo dục đạo đức phát triển nhân cách chế thị trường, Tạp chí Triết học (số 5), tr 15 – 17 60) Nguyễn Văn Phúc (1998), Đạo đức phong cách, lề lối làm việc cán công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 61) Nguyễn Văn Phúc (2001), Vấn đề xây dựng đạo đức nghề nghiệp kinh tế thị trường nay, Tạp chí Triết học (số 7), tr – 11 62) Tống Trần Sinh (2000), Tiếp tục đổi toàn diện công tác trường trị tỉnh, thành phố Thông tin công tác Trường Chính trị, vụ công tác Trường trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hà Nội 63) Nguyễn Mạnh Thắng, Đổi hoạt động kiểm tra quản lý chuyên môn Trung tâm Bồi dưỡng trị cấp huyện tỉnh Hải Dương, Tạp chí tuyên giáo, Phòng giáo dục lý luận trị tỉnh Hải Dương 64) Nguyên Mạnh Thắng, Trung tâm Bồi dưỡng trị cấp huyện tỉnh Hải Dương 15 năm nhìn lại, Phòng lý luận trị tỉnh Hải Dương 65) Lê Hanh Thông (2002), Hồ Chí Minh với công tác Giáo dục Bồi dưỡng lý luận Chính trị cho cán bộ, Tạp chí Nghiên cứu lý luận 79 66) Lê Hanh Thông (2003) Đổi giáo dục lý luận cho cán chủ chốt hệ thống trị cấp xã tỉnh Nam Bộ, Luận án Tiến sỹ Triết học, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh 67) Tỉnh ủy Hải Dương, Ban tuyên giáo tỉnh Hải Dương, Nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận trị 2010 68) Tỉnh ủy Hải Dương, Ban tuyên giáo tỉnh Hải Dương, Nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận trị 2011 69) Tỉnh ủy Hải Dương, Ban tuyên giáo tỉnh Hải Dương, Nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận trị 2012 70) Nguyễn Đình Trãi (2001) Nâng cao lực tư lý luận cho cán giảng dạy lý luận Mác – Lênin Trường trị tỉnh, Luận án Tiến sỹ, Học Viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 71) Hoàng Trang Phạm Ngọc Anh, (2004), Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán Đảng viên nay, Nxb Chính trị Quốc gia HN 72) Nguyễn Phú Trọng, (1999), Tạo chuyển biến việc học tập lý luận trị cán bộ, Đảng viên, Tạp chí Cộng Sản 73) Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 74) Trần Ngọc Uẩn, (2005) Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo cấp sở Trường Chính trị tỉnh, Tạp chí lịch sử Đảng 75) Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 76) Nguyễn Như Ý, (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội * Các Phụ lục:  Phụ lục  Phụ lục  Phụ lục 80 [...]... tài: Lý luận chính trị , “ giáo dục lý luận chính trị , “ nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị , đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh - Trên cơ sở khảo sát, nhận định khái quát về chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý ở Hải Dương hiện nay mà đề xuất phương hướng và nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất 7 lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán. .. giáo dục lý luận chính trị - Khảo sát, đánh giá, nhận định khái quát về thực trạng chất lượng giáo dục lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý ở Hải Dương và những vấn đề đặt ra của việc giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh quản lý ở Hải Dương khoảng 10 năm qua - Đề xuất phương hướng và những nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. .. chủ chốt do cấp tỉnh quản lý ở Hải Dương, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Hải Dương trong thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ một số vấn đề lý luận về lý luận chính trị , giáo dục lý luận chính trị , đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh , “nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị .và những tiêu chí đánh giá về chất lượng. .. dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý ở Hải Dương trong thời gian tới 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nhận thức về giáo dục lý luận chính trị và quá trình nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý trong tình hình hiện nay 6 4.2 Phạm vi nghiên cứu Xét về khách thể nghiên cứu, luận. .. nghĩa cấp thiết về mặt lý luận và 5 thực tiễn, chúng tôi mong được đóng góp nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý ở Hải Dương trong những năm tới 3 Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1 Mục định Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề về nhận thức lý luận và khảo sát thực trạng chất lượng giáo dục lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ chủ. .. đội ngũ cán bộ chủ chốt của một cấp, một ngành, một địa phương, một phạm vi nào đó vẫn chưa thống nhất hoàn toàn Do đó, để có quan niệm về đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh thì trước hết chúng ta cần làm rõ các khái niệm, thuật ngữ liên quan như: "cán bộ" , " chủ chốt" , " cán bộ chủ chốt" , đội ngũ cán bộ chủ chốt 1.2.1 Quan niêm về đội ngũ cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý - Quan niệm về cán bộ ... dựng Đảng từ Trung ương đến cơ sở 1.2 Quan niệm về đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quản lý và chất lƣợng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý Hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là quá trình tổ chức, giáo dục, truyền bá một cách cơ bản, có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan... văn chủ yếu khảo sát về thực trạng quá trình nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị chủ yếu là cho số lượng cán bộ chủ chốt do cấp tỉnh quản lý ở tỉnh Hải Dương do Trường Chính trị Tỉnh giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (không bao gồm một số cán bộ được cử đi đào tạo ở cấp Trung ương và do cấp Trung ương quản lý) Xét về khoảng thời gian nghiên cứu thực tiễn, luận văn chỉ tập trung khảo sát chủ yếu... nữa chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới, (2004), Nguyễn Khoa Điềm, Tạp chí Lý luận Chính trị - Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục đội ngũ cán bộ Đảng viên hiện nay (2004), Hoàng Trang và Phạm Ngọc Anh đồng chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội - Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Trường Chính trị Tỉnh. .. tin tư liệu Nâng cấp trang thiết bị cho hệ thống thư viện, tư liệu có thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo và tìm hiểu kiến thức, trau dồi và nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ chủ chốt Tóm lại, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên, trong đó có đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt là nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Hải Dương, Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Hải Dương, Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn