Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2015

2 257 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2016, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC TU 748 A C C B B B A B D B D A A A C D A B B C B C B A D A D B D C D D D B A A C B D C C D A 836 A B B C D C C A B B C D D D A B B D D D C A C C D B D C A C D A A C A D A B B B D A A 952 C C B A B D D A C B C B B D A B C B B A C C C D A A A D A A A D D B A C D B D C D B B O M 691 D D D B C D B A B B B C D B A C A A B D B A A A D A B D A D C C D D A C B D B C A D A 24 C 415 D B C D C B D D A C D B D B A B D D A A B B C B D A B C B C D A C A C A B A D A D B A H 357 B C B A C A B A A A C C B A C B D A A B D B C B C D D C D B A A D C D B D B C A D B C YE N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mã đề thi SI N Câu hỏi Môn thi: HOÁ HỌC Câu hỏi 415 A C C C C A C 691 C C C C B C C 748 A C D B C C D 836 C A B C A B A 952 A C C D C C D TU YE N SI N H 24 C O M 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề thi 357 B D A C D C D ... D B C C D 836 C A B C A B A 952 A C C D C C D TU YE N SI N H 24 C O M 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề thi 357 B D A C D C D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2015, Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2015, Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn