hợp đồng dịch vụ thu gom rác

3 6,572 192
ant123

ant123 Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,255 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 19:54

trình bày về hợp đồng dịch vụ thu gom rác QUẬN BÌNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND P. BÌNH TRỊ ĐÔNG A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số:……/HĐ – TGR HP ĐỒNG DỊCH VỤ THU GOM RÁC - Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2003. - Căn cứ quyết đònh số: 5424/1998/ QĐ – UB – QLĐT ngày 15/10/1998 của UBND thành phố về việc bn hành quy chế tổ chức về hoạt dộng của lực lượng làm dòch vụ thu gom rác dân lập. - Căn cứ quyết đònh số 2494/2004/QĐ – UB ngày 10/12/2004 của UBND quận Bình Tân (v/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ thu gom rác dân lập trên đòa bàn quận Bình Tân). Hôm nay vào lúc …. Giờ…. Ngày… tháng… năm………. chúng tôi gồm có: Đại diện UBND phường Bình Trò Đông A (gọi tắt là bên A) Người đại diện Ông (Bà): Chức vụ: phó chủ tòch UBND phường Bình Trò Đông A Đòa chỉ: 162 KP2, đường Mã Lò. Điện thoại: 08. 8774299 Đại diện bên thu gom rác (gọi tắt là bên B) Người đại diện: Chức vụ: Đòa chỉ tạm trú: Điện thoại: Sau khi bàn bạc & thỏa thuận hai bên nhất trí ký hợp đồng thu gom rác gồm các điều khoản sau: Điều 1: bên thu gom rác (gọi tắt là bên B) Bên A đồng ý cho bên B lấy rác từ tổ: . Tổng số tiền: . Mỗi ngày thu gom rác 1 lần. Không để quá 02 (hai) ngày \. Bên B tự thu tiền rác, cân đối chi trả lương cho công nhân thu gom rác. Việc nhận và quyết toán thu chi tiền lấy rác hàng tháng của tổ dòch vụ phải do tổ trưởng tổ dòch vụ chòu trách nhiệm trước UBND phường về các khoản chi tiền thu được từ việc làm dòch vụ thu gom rác của các hộ dân, và khi thực hiện thu tiền phài có biên lai theo quy đònh của nhà nước. Tiền thu được từ việc thu gom rác sinh hoạt các hộ dân trong tháng của “ tổ thu gom rác dân lập” do phường quản lý được chi phí các khoản sau. • 90% dùng chi trả lương cho người trực tiếp làm dòch vụ thu gom rác và khấu hao trang thiết bò dụng cụ lao động. • 10% dùng vào chi phí quản lý ( được quy thành 100% phân chia như sau) • 70% phụ cấp trách nhiệm cho UBND phường sở tại để UBND phường chi phí vào việc in ấn bản hợp đồng, mua biên lai thu tiền, chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ nhân viên chuyên trách của UBND phường theo dõi. • 20% phụ cấp trách nhiệm cho tổ kiểm tra giám sát chất lượng vệ sinh của quận. • 10% phụ cấp trách nhiệm cho tổ trưởng, tổ phó của “ tổ thu gom rác dân lập”. • UBND phườgn có trách nhiệm công khai tài chính theo chi phí cuối tháng, q, năm. Tổ thu gom rác phải đảm bảo vệ sinh trong khu vực của tổ thu gom rác. Xe vận chuyển của tổ phải đảm bảo vận chuyển an toàn. Điều 2: Trách nhiệm bên A Bên A có trách nhiệm quy đònh đòa điểm, thời gian tập kết các tổ của tổ. Bên A có trách nhiệm vận chuyển rác từ các đòa điểm của tổ tập trung về các bãi đổ rác theo quy đònh. Điều 3: Điều khoản chung. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì trở ngại hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết va điều chỉnh, bổ sung hợp đồng. Thời gian hợp đồng là kể từ ngày………….tháng………năm……… đến ngày………tháng………năm……. Thời gian hết hợp đồng, hợp đồng coi như tự thanh lý không có giá trò thanh lý. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên B vi phạm thì bên A rút lại hợp đồng ( hủy hợp đồng ). Hợp đồng này được lập thành 02. mỗi bên giữ một bản và có giá trò như nhau. Đại diện bên A Đại diện bên B . lượng làm dòch vụ thu gom rác dân lập. - Căn cứ quyết đònh số 24 94 /20 04/QĐ – UB ngày 10/ 12/ 2004 của UBND quận Bình Tân (v/v ban hành quy chế tạm thời về. luật tổ chức HĐND và UBND đã được quốc hội thông qua ngày 26 /11 /20 03. - Căn cứ quyết đònh số: 5 424 /1998/ QĐ – UB – QLĐT ngày 15/10/1998 của UBND thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: hợp đồng dịch vụ thu gom rác, hợp đồng dịch vụ thu gom rác, hợp đồng dịch vụ thu gom rác

Bình luận về tài liệu hop-dong-dich-vu-thu-gom-rac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP