Hệ thống quản lý kinh doanh của hàng sách

54 182 0
totoa11

totoa11 Gửi tin nhắn

Tải lên: 892 tài liệu

  • Loading...
1/54 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 16:37

Hệ thống quản lý kinh doanh của hàng sách Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 1 MỤC LỤC Trang Phần I: Mục tiêu – Phạm vi đồ án 1. Mục tiêu của đồ án ………………………………………………………… 2 2. Phạm vi đồ án …………………… .……………………………………… 2 Phần II: Phân tích – Thiết kế 3. Phân tích …………………………………………………………………… 3 3.1 Phát hiện thực thể ……………………………………………… 3 3.2 Mơ hình ERD ………………………………………………… 5 3.3 Mơ tả thực thể ………………………………………………… . 6 3.4 Mơ hình DFD ……………………………………………………10 3.5 Mơ tả ơ xử lý, kho dữ liệu ……………………………………….17 4. Thiết kế dữ liệu xử lý ……………………………………………………… 26 4.1 Mơ hình dữ liệu mức logic ………………………………………26 4.2 Chuẩn hóa các quan hệ ………………………………………… 26 4.3 Giải thuật các ơ xử lý ……………………………………………27 4.4 Phát hiện các ràng buộc dữ liệu ……………………………… . 38 5. Thiết kế giao diện ……………………………………………………………39 5.1 Thiết kế Menu ………………………………………………… .39 5.2 Thiết kế Form ……………………………………………………46 5.3 Thiết kế Report ………………………………………………… 52 Phần III: Đánh giá 6. Phân cơng ………………………………………………………………… . 54 7. Đánh giá ưu khuyết điểm ………………………………………………… . 54 7.1 Ưu điểm ……………………………………………………… 54 7.2 Khuyết điểm ……………………………………………………. 54 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 2 Phần I: Phạm vi – Mục tiêu đồ án 1. Mục tiêu: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách bao gồm từ khâu nhập sách từ các nhà xuất bản, bán sách và thanh tốn với nhà xuất bản. Quản lý các hoạt động kiểm kê sổ sách và cơng nợ cuối mỗi tháng của cửa hàng. 2. Phạm vi đồ án: _ Phạm vi thực hiện đồ án dựa trên những kiến thức thu được từ mơn học Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin do Thạc sĩ Nguyễn Gia Tuấn Anh giảng dạy và tham khảo thêm một số tài liệu bên ngồi để bổ sung thêm kiến thức nhằm hồn thiện đồ án hơn, đáp ứng được mục tiêu đề án. _ Ứng dụng này khi được phát triển hồn chỉnh (coding) có thể được áp dụng trong thực tế, giúp tăng hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí cho các cửa hàng sách THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 3 Phần II: Phân tích – Thiết kế 3. Phân tích: 3.1 Phát hiện thực thể: 1. Thực thể 1: HOADON - Thực thể tượng trưng cho một khách hàng khi tới mua sách của cửa hàng. - Các thuộc tích: SOHD, NGAYHD, HOTENKH. 2. Thực thể 2: CT_HOADON - Thực thể cho biết thơng tin chi tiết của hố đơn khi khách mua sách của cửa hàng. - Các thuộc tính: STTCTHD, SLBAN, GIABAN. 3. Thực thể 3: SACH - Thực thể chứa thơng tin của những cuốn sách cửa hàng đã nhập của nhà xuất bản. - Các thuộc tính: MASACH, TENSACH, GIABIA, TLCK. 4. Thực thể 4: THELOAI - Thực thể chứa thơng tin về các thể lọai sách như: giáo khoa, tiểu thuyết, văn học, khoa học … - Các thuộc tính : MATL, TENTL. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 4 5. Thực thể 5: PHIEUNHAP - Thực thể tượng trưng cho cửa hàng mỗi khi cần nhập sách của một nhà xuất bản nào đó để bán. - Các thuộc tính: SOPN, NGAYNHAP. 6. Thực thể 6: CT_PHIEUNHAP - Thực thể cho biết thơng tin chi tiết của từng phiếu nhập sách của cửa hàng từ một nhà xuất bản. - Các thuộc tính: STTCTPN, SLNHAP, GIANHAP. 7. Thực thể 7: NHAXUATBAN - Mỗi thực thể tượng trưng cho một nhà xuất bản mà cửa hàng nhập sách. - Các thuộc tính: MANXB, TENNXB, DIACHI, DIENTHOAI. 8. Thực thể 8: KIEMKE - Thực thể tượng trưng cho việc kiểm tra số lượng sách của cửa hàng để nắm nhu cầu cho tháng tới. - Các thuộc tính: STTPKKE, NAMTHANG, SLTHEOSO, SLTHUCTE. 9. Thực thể 9: CONGNO - Thực thể tượng trưng cho cơng nợ đối với các nhà xuất bản để đánh giá tình hình kinh doanh của cửa hàng. - Các thuộc tính: STTCN, NAMTHANG, NODK, NOCK, PHATSINH, CHITRA. 10. Thực thể 10: PHIEUCHI - Thực thể tượng trưng cho việc thanh tóan tiền cho các nhà xuất bản dựa trên số tiền cửa hàng đang nợ của nhà xuất bản - Các thuộc tính: SOPC,NGAYCHI,SOTIENCHI,LIDOCHI THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 5 3.2 Mơ hình ERD: Sau khi phân tích các mối kết hợp giữa các thực thể ta có mơ hình dữ liệu mức quan niệm (mơ hình ERD) như sau : THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 6 3.3 Mơ tả thực thể : 3.3.1 Thực thể HOADON : Tên thực thể : HOADON Tên thuộc tính Diễn giải SOHD Ngày lập hóa đơn NGAYHD Số hóa đơn HOTENKH Họ tên khách hàng 3.3.2 Thực thể THELOAI : Tên thực thể : THELOAI Tên thuộc tính Diễn giải MATL Mã thể lọai TENTL Tên thể lọai 3.3.3 Thực thể CT_HOADON : Tên thực thể : CT_HOADON Tên thuộc tính Diễn giải STTCTHD Số thứ tự chi tiết hóa đơn SLBAN Số lượng bán GIABAN Giá bán THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 7 3.3.4 Thực thể SACH : Tên thực thể : SACH Tên thuộc tính Diễn giải MASACH Mã số sách TENSACH Tên sách GIABIA Giá bìa TLCK Tỉ lệ chiết khấu 3.3.5 Thực thể CT_PHIEUNHAP : Tên thực thể : CT_PHIEUNHAP Tên thuộc tính Diễn giải STTCTPN Số thứ tự chi tiết phiếu nhập SLNHAP Số lượng nhập GIANHAP Giá nhập 3.3.6 Thực thể PHIEUNHAP : Tên thực thể : PHIEUNHAP Tên thuộc tính Diễn giải SOPN Số phiếu nhập NGAYNHAP Ngày nhập sách THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 8 3.3.7 Thực thể KIEMKE : Tên thực thể : KIEMKE Tên thuộc tính Diễn giải STTPKKE Số thứ tự phiếu kiểm kê NAMTHANG Năm và tháng lập phiếu SLTHEOSO Số lượng theo sổ SLTHUCTE Số lượng thực tế 3.3.8 Thực thể NHAXUATBAN : Tên thực thể : NHAXUATBAN Tên thuộc tính Diễn giải MANXB Mã nhà xuất bản TENNX Tên nhà xuất bản DIACHI Địa chỉ của nhà xuất bản DIENTHOAI Điện thoại của nhà xuất bản THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 9 3.3.9 Thực thể PHIEUCHI : Tên thực thể : PHIEUCHI Tên thuộc tính Diễn giải SOPC Số phiếu chi NGAYCHI Ngày chi SOTIENCHI Số tiền chi LIDOCHI Lí do chi 3.3.10 Thực thể CONGNO : Tên thực thể : CONGNO Tên thuộc tính Diễn giải STTCN Số thứ tự cơng nợ NAMTHANG Năm tháng KNOD Nợ đầu kì NOCK Nợ cuối kì PHATSINH Phát sinh CHITRA Chi trả THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 10 3.4. Mơ hình DFD 3.4.1. Mơ hình ERD mức 0 Chú thích: • NV: Nhân viên • KH: Khách hàng • CCH: Chủ cửa hàng • NXB: Nhà xuất bản Chú thích dòng dữ liệu: • (1): Thơng tin cung cấp từ nhân viên (phiếu nhập, hóa đơn …) • (2): Thơng báo đã thực hiện hoặc cập nhật thành cơng • (3): Thơng tin u cầu hóa đơn • (4): Thơng tin đáp trả u cầu của khách hàng Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) NV KH CCH NXB THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... trả yêu cầu của khách hàng Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) NV KH CCH NXB THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 49 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 219. Ô xử lý Lập phiếu công nợ Tên ô xử lý: Lập phiếu... TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 39 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 41 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách. .. nhập sách THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 2 Phần I: Phạm vi – Mục tiêu đồ án 1. Mục tiêu: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách bao gồm từ khâu nhập sách từ các nhà xuất bản, bán sách và thanh toán với nhà xuất bản. Quản lý các hoạt động kiểm kê sổ sách và công nợ cuối mỗi tháng của cửa hàng. ... TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 29 4. Ô xử lý 2.1 Giải thuật ô xử lý : 2.1 Thống kê sách và tính tổng tiền Input: tựa sách, số lượng, giá Output: tổng tiền Tựa sách : tsSố lượng : slGiá : gGiá tiền = sl * gChưa hết dữ liệu Ban đầuTổng tiền = tổng giá tiềnHiển thị kết quảSĐ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách. . .Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 171. Ô xử lý Thống kê, kiểm tra và cập nhật sách mới Tên ô xử lý: Thống kê, kiểm tra và cập nhật sách (Số 1.1) DDL vào: Các thông tin của sách mới nhập DDL ra: + Cập nhật sách, thể loại mới vào kho SACH + Thông báo cho người dung Diễn giải ô xử lý: Thống kê các sách mới nhập, kiểm tra, đối chiếu với các số liệu của NXB và cập nhật sách. .. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 50 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 31 6. Ô xử lý 3.1 Giải thuật ô xử lý: 3.1 Lập phiếu chi Input: Tên NXB, số tiền chi, lý do chi, ngày tháng năm Output: Thông... TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 3 Phần II: Phân tích – Thiết kế 3. Phân tích: 3.1 Phát hiện thực thể: 1. Thực thể 1: HOADON - Thực thể tượng trưng cho một khách hàng khi tới mua sách của cửa hàng. - Các thuộc tích: SOHD, NGAYHD, HOTENKH. 2. Thực thể 2: CT_HOADON - Thực thể cho biết thông tin chi tiết của hoá đơn khi khách mua sách của cửa hàng. ... sách 13 3.4.4 DFD của chức năng lập phiếu chi Lập phiếu chi ManagerTT về phiếu chi Manager Nhân viên Nhân viên THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 26 4.3 Giải thuật cho các ô xử lý 1. Ô xử lý 1.1 Giải thuật ô xử lý: 1.1 Thống kê và kiểm tra sách Input: Tên sách, giá bìa, TLCK, thể... thông tin của những cuốn sách cửa hàng đã nhập của nhà xuất bản. - Các thuộc tính: MASACH, TENSACH, GIABIA, TLCK. 4. Thực thể 4: THELOAI - Thực thể chứa thông tin về các thể lọai sách như: giáo khoa, tiểu thuyết, văn học, khoa học … - Các thuộc tính : MATL, TENTL. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 18 3. Ô xử lý Lập phiếu... Output: Số tiền khách hàng phải trả THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 20 7. Ô xử lý Lập phiếu kiểm kê Tên ô xử lý: Lập phiếu kiểm kê (Số 4.2) DDL vào: Các số liệu thống kê, thông tin nhà xuất bản và thời gian lập phiếu DDL ra: Tờ phiếu kiểm kê mới Diễn giải ô xử lý: Lập phiếu kiểm kê mới Tóm tắt nội dung: Input: Tựa sách, thể loại,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống quản lý kinh doanh của hàng sách, Hệ thống quản lý kinh doanh của hàng sách, Hệ thống quản lý kinh doanh của hàng sách

Bình luận về tài liệu he-thong-quan-ly-kinh-doanh-cua-hang-sach

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP