Bài giảng cây công nghiệp - Cây đậu tương

25 600 16
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 10:07

Bài giảng cây công nghiệp - Cây đậu tương  !"#$%&' (()*+,-./012/)3-456789::+3;<=6>?(@A1?B  !"#$%&'()*'+,#-./012345(16-*57#$%&809&$:;#<*)' (=">?'(<(:'.#4%'#('"<'.<<*947?'&%'@ABCDBE.<:&FGHCHAEI',.J%K%L7?'"#$'%MN.J0O"/"*8.,#' *&P:K*Q.<'<' "./9,.O+R;8S'T(30'.+N")I4<:@7)C/=,1D1E1F"#?"!?(G/E(G? HIJ?KL/MD/N$/"#?"!O=P/&$Q&!G"#? IJ?KL/ /NU V(A W(VX+Y H(D H(A  Z'+ W(D W([  ? A(V A(Z' W(\ W(B     V(H (H2 A(] W(]^Q' D(  A(B H(] V( A(?'_+, AD(H ](W <8)F`K'#:a''(R<b"#$YYc'("#Yd,,.O+)%'e'T7fg'"G "S&:&0[BB' R<b%#(#' )_J8<M><d('(+N(.7.h'P#+@<b&:&K >6<3(+MM(:#%i'(:3($ '76L.j.(0KY 7f/+kYd)'M4"#$X 0<,F)'MlMY*0##4''MK<)+m&[BE#$':F)" 7)3-45Hn'#o0+kYd'M4"#$pkYd(%MfZ'MK<Y*/0+kYd(+(R(</(4Ye'('+ '( '(,G+7f/"%@,$n%L9SM9,+*;q7rq+<#J4,<7="#$@ '47Z#Ys<4,7Z'J%KKOb8O(=!Yq.'K,.d(=(=,7n"=O K9@%&'=+7R6S11S1TC#JU?HIJ?KL/!!"#=_"$+k#%'@DBBBn=,8.sM:!Zt,.G0+#O%#3&O=!"#$YYc.#$%&'(=T"< .L)F("S=3J' 4%#7F'\4Y*9&]VE+@04Y*3&O7n*+kYd=<'R.'7g'"+@43&O%MG7)C/R,VW?X1YZ/TJU?MDTCK[/HIJ?KL/?(\?1B/]Z! VW?X1$?(WJ1"& Z/TJU?$?^O1"& +CK[/$?(WJ?U&]]D [H(DB HB(W H[(]\]][ [(B] H(W WB(H]]V [[(]D H(DV AA(A]]\ VB(][ HH(DD [B(B]]] VH(B H(\\ DV(\BHBBB VA(AB H([] [(AHBB V[(\W HW(BH VV(]AHBBH V\(\W HW(BW \(DDHBBW \W(D[ HH([\ \](A]HBBA ](AA HH(W[ HBA(AWHBBD ](W] HH(]W HB](DW!"#$%&'(')Z3&O"%'@3BBO=%M<@O'oRm0*'O(<*O#OJ<@<%b76uO+@4vH+,0*Ys7X(6u<@<%b\K4 ((DK4Y*((\K4+N7Z'NO<%b;6u(#O<%bJ4Zt,(nw@('(ZJZ3(^Y'+(+(?<<7XK ( A O +@ 4   O 4 & O  x( wQ( U . Zt,(#O&%'@]B]DE_+@08&O7Z'"(xO+@4(3d.4%bO47)3-45W2OYKLH](DAK=(x&*HvW+@03&O(&HBBH+@08x V\([VK4([(ADK4+'.OHBB7XK(xO)*&O.J+@4.4%b7)C/_,VW?X1YZ/TJU?MDTCK[/HIJ?KL/`"!a?TbK]?(\?1B/]*+$,-./$-"(!0"1$12(34567$-"1Z!Rccc Z!Rcc= Z!RccR\K]V + +% V + +% V + +%x H](WH H(A[ VH(HH W](WB H([D VD(B[ H](DA H([[ V\([VwQ W([B H(D WA(HB W(]V H(V] W](BB D(]B H(VA AW(DBU \(D\ H(AV H(HB B(AB H([V HV(\B (WB H([ H](DBZt, \(\ (VD A(H] ](HB ([V D(AB ](B (VB D(AD!"#$385-"89:;<!=->?@ywQ(GN][B(O;=9(O"YKL=.+4O)H3&O+x(YKL=HBBHD(]BKH(WK+'HBB72J+4(HBBH OH(VA4v.O+@0AW(DBK47Z&<&U.Zt,(OZt,O&<;.$L)W+x.wQ.J+@4.oO=G47nGN]]];.J(Uz.0Zt,@.JYKL(+4.+@07nHBBHYKL=;U(WK('%"Zt,](BK7P:K.J+48U'{ H](DB4vHBBH'%Zt,| D(AD4vHBBH7PYsZt,))A(+'KZ9,.}O)*#.JYKL(+4.+@07g'Y+,Ms.O*3Ys'O3Zt,GFO4%bz;O<%b7!!$$%&'()*+,-2Kn"$+k=T7Z'L&%`2^':&;w!wF"=7p#2' N83tLM&%`~2^^^J<J&7nY:&=.+kYdGj(O+@4|:"i<'F< .•F#|Jm<Lw!6'w€( p7Z'JK3)*(3&OJ)€"S<#S,'J%K+#MK<KO.2Kno4OL0<'+@47ZO6# (YKL='@OWB7BBB(+4AB%v7p# ##.'%#&,x(nOm•b +@4%&9@ 04<7gKL][V'4('T%I|4<|YKL]WW7p]VW&+@4;OO":O<#S#%S7yJnO@<"0=;F+,=(=n(X(U(?m‚3(l#X'(wj$(t@nz7ZL&]]Wz YKLD[7BBB.z"NSj+4'=Z#<.U[\ vZ'+,K8ƒU„7ZG+]VD; O:!*<#S+@47Z33%&9@Rq+@48#9"S4N%"%@;%M•&+@4'J%K%LKOb7"+R:&F4T8)3-45AT&(KF.Fb'3+:KJ'+4%M_$(4<("%47n'NJ%K%&zF &+@4%':@'9@(+;&:&(40,%a(%<L'3).J/L(hZ3('4*z.'6jl&M8wFnMK<.?#SMM72ONYKL=,O(0-0.J,.#.<:"%#'MY3z",,4<'+@4(P:K.dM;Jmw!7)C/d,S11S1TC#JU?HIJ?KL/e-W?"!Z! VW?X1$/1S1"&Z/TJU?$^O1"&+CK[/$/1S?U&]]D H( B(A HD(D]][ B(W B(W W(\]]V B[(A B([ W(B]]\ H](A (W A[(V]]] H]( (A AV(HHBBB HA( H(B A](WHBB AB(W H(A VW(VHBBH D\([ W(B HBD([HBBW [D([ W(W H](VHBBA \H(D W(W HAH(HBBD \D(B W(H HAD(B!"#$A/B/89:0CXK(@Ozj[.sL+@+4("Jmw!wF    HA(VE(=:€+MX=   V(DE(=:€.:SJZMnwF    H[(HE(=:€+M6k'  H(AE7Zn3nj+48/4<7n.(S;F=L().O#$&08"'+@4MK<;O(*@9&'YK#.4J%&(zFo%'%x72JP%'>6'T;=L"+4'._$;O<@> ~# K, = . 4s.dL0<:€#M) (.d(='G.s+#%#7 w€#'T%#( '#,"+4'(<b4,(L0<.OGs.d(,$+:K(<s0<.O#K,#;#.s+#%#7 ~YR#:K<#<%x+4L0<€%!<d#&,:48%LKOboJ%K &.J+;.4%x7)3-45D6+f+-/Jg/b@1Th6/0F' =_8' (=,;<MMu7n=,dS.$+k80…76).'DE!=;44?F.F+,YL_j%!3#(s(+m.(hjz0'T:&&#%'@DBBB.0=%'@&%`)~^O6M37F+,%''€(4K*3;.R+MZTZt,7X'†Q]VB.ZMZ‡M<L_N'€>6Np'8JO3&On(U(?#<()(Zwn(X(w(h4+)GN1p58Zt,)7Z''+]DB' :&>m* 3.J' =€',D;44G6HB/F66,+#M@N=;Zt,Y'.Z*nM.&H\W\OM376094(0&<.'F'D' 4 9>mO((mj(  .'9&$+R= 8J.Zt,7V?1ijHIJ?KL/Z''+]DBj+@40<#S;Zt,'O&ZC n\]A ]BD7p"n:! *<%M Y*S< :"76&nCn]BA]BD('MYd8Y*.+@<b8"0;F72'%'@]\B.+@<b8"0.'ˆ.m+Rm•8Z&O7Z3O"47nTz:&+kYd' -972LYd>nR.)l<‰'T;n[]C[]Hza<`|#)&:&G76#+#,ˆGVDz""&MYd'Y08nw@7ZGV]B(z0#J#'GZt,.J=;.TR.?.X'U7R61jG^  =     " +, 0 q +! S H Š AB F ƒ:<d'+2KnT15'P15724J<' '&0,476#3)*4z+R<' 0JTM8#@>r767?‹Z7X'†Q.r77n+']][7Z'##@ŒY0< GH<d>.p'•'ƒ7Ž7X:@./012346#''<d*&N3('Y _(0j4;U+(#@'<LZ#wjg(?<<('.MnZt,76#'%M"'JMK<(G'6++ƒ7Ž7X"#$=•%M(YRN)'+m7Z4@#''<d4%"%(L"%&9@7w€#+kYdM4^.';' J<M("S0F+,9@L%N#'$:F8<d.O'7F+,_0<)3-45[.O'):F'"S0 .ƒƒ :4Yd7./0567839:!;!<3-6<dp'•:'='7p'•p:.•.'7'=("•‡%&.947l''7"S0%&9@'#_0<7'7'@'(:'Tj4' #'Y (0'=;JO3&O7)C/=,>GD1`BJ`"1 %$kl&MDTiE1jmb`"1n/$66"! (Y6!Go?RMD6%6 TG=ppP&%GD R +iE1jmb/0123  77::+ZY.6. AB U+H77ZY AB U+W77ZY AB U+A77++ƒ7•7X AB U+D77Y+ŒY AB U+[77.ZY AB U+V77'':ZY AB U+\77‰w AB‹\B U+]77+ZY.6. AB U+B77'.+ZY.6. AB U+77‰':n†.X'†Q AB U+H77':++w AB U+W77'<wZY AB U+A77?YZY.6. AB U+D77::w AB‹\B U+(#@'nZ#wjg[7'X W\‹ABV\‹\BU+( ?< n†(U+( ?<<( '/=0567839:!;<3- V77p'•p:72• AB Zt,(n('(n w@( ZJ Z3  Y \77 AB   = K 3&O";JO7'7p'•p:.•(oF' @'(Y :/'.O##%a<"WI•.i<7X'L( •()/"(,7'Y ;#|<Lw!.Mw!Zt,(73~Mo(ZJZ3(nw@76@H'7.7p'•p:.•J"+,0q+!SHŠAB7_6qHr!?1iMI?10)3-45V7wFq.+R,$%L9S?Mq8 <#SqL"S+ODB'J%K*4Y.%M#'7ZGqL#q:3+,(/<#S€OABCDB7rq&<d+;&%9@b(+"@Y*.G O% L+•7rq'J%K=<:,8&;O<4DCHB7PS948:Fqj,+*.O+R<8.%b>?-6-S '3K,q,$F+"#Yd9&$&+RM'P4: 8+@472%b<.'q%'@B&D+%"#%a<C 'JMm( 'q.'qmjFTqO.',8Mm(m34O<.•q(<.'M.•q(#&:'M.•q*.%b7w$%LL:;+RKYK8.%b#&:'<@) :€+R<#SY$Y .0%LO(MTN&:'O("%_=..}+,7nN&:'<,+*7n,+*<:,;qL.q:3.O+,0d(#(8&;O<4P7n,+*"T%L:&FACD&B(')K.%b76L ,+*qj,9KF+N&:'8..%b7n<k8%M%L)DBE'%L9S(%&#G4.',+*7Z 0%knXWT+kYd0:'.#0<4%#4GM4<.#+@<b90<SG#.',+*7nXWG,+*0.S3#M9 -8&;Y 7Z #!.'#N(+@+Gjl<#%#0S9<O#:F< %#8P:K99@. 7l@,$8,+*39P•&+R"P8233-2F+!,=•764"./4'.S4<'*&' +R < @ UZ? . %M  _   & Q . %M  _   & Q3?4}@.O'73?4 ':;H<'>F"0<k4<("ƒ.F"0<k'")ƒ('7pR%k|+b%8P@<*83??@)8+R,$+p+]VVn'QnH‘\X‘‘\HnXW‘XH↑UZ?n,+*•(%@,$ 7n,+*:!*,$GA*+%(Y*. |'.'' 'F72%bM+*"%Mj:'k(j9(@'%L7lj9@(' F8.%b,+*@Y*7nT" "#M80<'."4YRN948 7 Z3' Oq(.%b,+* L4%L+.J<L.%bY'm='#0 7g'"+R<#S8'"S:$YG 4T(&P<J%K:3':40('+•:$&."S&74z=T"*8.%b>?-;-.' FNK'7Z'4"JY/YJ%#:K8>?-;-0$Y:;%x&#Y/3:K'G.G,"+R8%S87nJ=0.''sF4(#=%#+•:$q:;NY/.%b%#(6YŒ.2+]VB7pR,$8,+*q"S#<)ABCVBE* 87n'")3-45\F+,Y/.%b,+*"SK0FF:;,+*F4>?&(4"S&G,+*('PGMTM4.%b(4, +R'_4MT(@)F_0<<':K.#(:K|"4T.%MPK(+•.00'.7Z#Yd)&+R,$ 8,+*Y'+R:"3 "S@LY'+R+@+.+R.'K,U)&'PY'nBHn@+RS.$86A9_0<&,+*7 6#' -"."3(='#:€'T>6,$ %LT9,+*.mnBWG49q76@9#j='#J*&S +4,76'*F0nXW4$G4'PG<:"S+;,7n&)nBW9#'+•)&9#j,$G%M%L(,.Oj0 *K,'T%I9@b7t#j,$9q:!*+'.O9#jmnBW. |'oW*724JP<@Y'H9#jS='#,7n+4<dF4O.'+R<#S+F8Kqs.O+Rj,+**87pR<#S8:Fq,4<dF.'Fb(4YYc'4.08#+@<b90<7n'#&,YJo"@;()#,(Y/%#.JYKL:JP.0%M8:Fq7,',+*q,$J%L9S*m•#:K<#<+>nq%b:€<.%b?>2s4O(44m(4<O7Z 'MTL0<'.K,$>4,<('#%L(KFL0<HDCH\B6(4YYc*8h7#+#,S90<7ZRq#'4>n3,"%@,$ (4#$T.d'=L0<(O#'4,<h7N:K<#<,'' F8.%b,$ 7n''K,<' 8w]\Aj.%b,+*"H' >'    " 3  >?- ;- . '     @A >?-;-w7Ž<'78<#S+A(,+V7Z'""#8ZU7BH.p7HD"%@j<#S,+*3q<d.= T    +4   %'@ D C HBE7 gs < <#<  " S  &<<#<q ;#.s4%M 7nqO<8'<a<F.%b,+*Oq (3*4<F0OOS4+O.sq.0&<bJ(D%vO'K9@,7?<#<'.K#<Yd'.s%M /"S#<Yd"K9@'#.s"JO3,76&<b@!>;-+4 '4;4: *.st@w$XZCB(Hv74<s+%M0:=("4=mUl#(?dZ0%k•' ?"SB(\C(D v7wj9kL@!>!;-z+4BB(W%v."K9@'34: ("F<X4<7!BC2D!IJK"6HZF' @'(j/7Z'"S"'P*L7+!'"9P.O+!'7Z'!(L'L7)3-45]Z3"JM"#Yd'#O.,:K7Z"J".,(3,T"#**(#('7n.(3+,,J("!j%@'+4'7Z"JY >)(:/(k:/.'76J'(.+,,:&F4OI'PLYJ.J%K' @76J'"S:&FGHBDB(T%L_I',."@;4OOL,_8,72j..d’3N,"T%L'J':jS,_,7GJK"6Hp=HBWB(:!*<(38&4<^76<_:&G,H&,[76J+O.<"0'+4'(:;.j+,09@3&ABDBE+,9@37"FL0<AD[BB+'.OL(3,""F<•."%@<JS=Y+@48M(kO3=%'@#i<(F'7?<)RJ|8'T0<9*S&'P':$4Y'+ CZT0<;##*+•<#SO'+4%M:$@;J'#,“F('J%KKO(Tb*%a3,<J]CBS:s F4<Y'&7LMJK"6H"W' #>#*4<YYc';T%I*.J+d#,"#'|"%@90<'7##%a<"W#a7XjY #a%#I,>#a"SY(:*(*/(h|3J,.<:K,7#"S€'P)7g )""NL.,#i<("S'+R<:,#+#.'##,7nJ,3&Oz3) ',"<&#i<#%L(.@K+R&+#.'##S'90<.+4=7p''O%M…K!7lLO#"39&+R.S#4G#.J9@. 7Z'%&9@3)8#,YR3#|3 +•;;?#<'4>#'.S,#•7g'"'J%KKF4<3,#'7#F:@'+4'.j&<0J#+#.#i<:@jT'#+#+,#*YO76/*&LKdSS#$Y #L0<,.OGJ%K+#76"•%&'€,"#Y$ %#7f#%a<;*N:'To'#%a<;*YO.*3(+@<b90<8#'jT"#Yd9.Os'4'.K<#S9@.j"4<YYcR&<'s'3##"7n&#<LYO:$.m+OY'F9#Y'P%a:"(js9@<LYO:$d'Pa<7p,0#J(#'(;%'e4.'T%I'F76+;%'e T:SK;#<#S'F(•(<{(7p, 39@"39&jY #a7nJ v9@j#F(L v9@#i<0<•'#"3K&' FO8sFŽ'+.wY][W7[...]... 4T(&P<J%K:3':40('+•:$&."S&74z=T"*8.%b>? - ; - .' FNK'7Z'4"JY/YJ%#:K8>? - ; - 0$Y:;%x&#Y/3:K'G.G,"+R8%S87nJ=0.''sF4(#=%#+•:$q:;NY/.%b%#(6YŒ.2+]VB7pR,$8,+*q"S#<)ABCVBE*... >w'''E(~a<B(EB(WE(hS</G7Q ;- "b-9"c$:K<_:&3&O(MOYJ:KK<7X :$:Kj4+)b*('Ps4<(,!(#'.7t@:$:K<#S%M:jT(+4"S@HDCWBE7wK<#<</G,4,,:KQ ;- 5V/Ada/35$y_q"O<+0!(:$.m.:$&7wK<#+... (J'(+,,9@.+,9@!v"K+,9(P.O+R@8m7ZL_$%Sj.JT+ ;   <* L 8 L = $ %S j 8  +4   Z'nqZ4Xd6>?1sAtT1?(Ke/`"jHIJ?KL/!H-I - - w!*G% mO–'’H#*7ZT%I%a'YGDCV'J%KK.FbL0<Z'J%K:4"S%a'YBCD(#:K"S%a'YHBZT%I'... (GYK•m•%MS<YL3###&7~O.*H>Z&O%'+*%'@HCD7~O+DCV(%&0<.',_(G•h7ZI'jjdSJ(4".#"SO*W7p'%M3O(.S#@;&'(9@.:Fq7!#"# )3 -4 5D6+f+ - /Jg/b@1Th6/0F' =_8' (=,;<MMu7n=,dS.$+k80…76).'DE!=;44?F.F+,YL_j%!3#(s(+m.(hjz0'T:&&#%'@DBBB.0=%'@&%`)~^O6M37F+,%''€(4K*3;.R+MZTZt,7X'†Q]VB.ZMZ‡M<L_N'€>6Np'8JO3&On(U(?#<()(Zwn(X(w(h4+)GN1p58Zt,)7Z''+]DB'... -( 2K lXnn2nGY/ HH[8Z n3 )<#S #(<.'2KnG]\H7ZT+;\DC]B('ADC[B( .(0BBB WDCDB($a(L<(L0<=Y(,$F+,+:K("S=.d..dM7n+4GWCHB v7b/ -; yp_>ZSG]\WGY/lVBBH'<'82^r("=,?<<7ZT+;]BCBB('DBCDD('!(... L+•7rq'J%K=<:,8&;O<4DCHB7PS948:Fqj,+*.O+R<8.%b>? - 6 - S '3K,q,$F+"#Yd9&$&+RM'P4: 8+@472%b<.'q%'@B&D+%"#%a<C... 0%knXWT+kYd0:'.#0<4%#4GM4<.#+@<b90<SG#.',+*7nXWG,+*0.S3#M9  - 8&;Y 7Z #!.'#N(+@+Gjl<#%#0S9<O#:F< %#8P:K99@. 7l@,$8,+*39P•&+R"P823 3- 2F+!,=•764"./4'.S4<'*&'...)3 -4 5HB8O -& gt;2sZn3.MnwF>.d'#A(D.' #V(\.dP<(40 %a72dH'#V(\.' #B(7ZT%'P<7l'... "<M4<#SNHkYK<.7l L(Fo3Y*(|/.O<:'Yi<(#<+#.'.•7X 'j - M%L3.•O, (Y'"+•:$b(%":@'9@(Yq4+)b*7G-2F>n+4":&F%Sj4O. "K+,YJ,4<()•R&<'%Sj+•'%&9@%M'.%M_$7n+4... w!(w!nK0J#<Yd"%&9@7U+XR] - @QB"4.d .dHT.d=%J'.d.dH  nM.dH=O'P+M(J''.d7nM.d  .dH )3 -4 5B!<E%FJK"6HX'•('cLRd<48&( . 4T(&P<J%K:3':40('+•:$&."S&74z=T"*8.%b>? - ; - .' FNK'7Z'4"JY/YJ%#:K8>? - ; - 0$Y:;%x&#Y/3:K'G.G,"+R8%S87nJ=0.''sF4(#=%#+•:$q:;NY/.%b%#(6YŒ.2+]VB7pR,$8,+*q"S#<)ABCVBE*.   " 3  >? - ; - . '     @A >? - ; - w7Ž<'78<#S+A(,+V7Z'""#8ZU7BH.p7HD"%@j<#S,+*3q<d.=
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng cây công nghiệp - Cây đậu tương, Bài giảng cây công nghiệp - Cây đậu tương, Bài giảng cây công nghiệp - Cây đậu tương

Bình luận về tài liệu bai-giang-cay-cong-nghiep-cay-dau-tuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP