Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2)

25 410 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:08

... là: 5 (m) ×2: = ĐS: 2 m BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Nêu đặc điểm hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng đặc điểm chúng a) Hình hộp chữ nhật: ... dạng hình hộp chữ nhật ( bao diêm ,kết mì tôm , viên gạch ,…) -Xem mô hình hình hộp chữ nhật BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm H1/ Hình hộp chữ nhật có mặt ? * Hình hộp chữ. .. hộp chữ nhật có mặt H2/ Các mặt hình ? * Các mặt hình chữ nhật H3/ Chỉ tên mặt hình hộp chữ nhật ? BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn