Cac chuyen de Hoa hoc on thi vao 10 va on thi HSG

66 826 14
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2015, 02:33

Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ HĨA HỌC VƠ CƠ BỒI DƯỠNG HS THCS Chun đề 1: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠ A NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I Nhận biết chất dung dòch Hoá chất Thuốc thử Hiện tượng Phương trình minh hoạ - Axit - Quỳ tím hoá đỏ Quỳ tím - Bazơ kiềm - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Tạo khí không màu, để 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Cu không khí hoá nâu (không màu) → 2NO + O2 2NO2 (màu nâu) → Gốc sunfat BaSO4 ↓ + 2HCl BaCl2 Tạo kết tủa trắng không tan H2SO4 + BaCl2 → axit Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 ↓ + 2NaCl Gốc sunfit - Tạo kết tủa trắng không tan Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3 ↓ + 2NaCl - BaCl2 axit Na2SO3 + HCl → BaCl2 + SO2 ↑ + H2O - Axit - Tạo khí không màu Gốc Tạo khí không màu, tạo kết tủa CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O Axit, BaCl2, cacbonat trắng Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ↓ + 2NaCl AgNO3 Na2CO3 + 2AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 Gốc Tạo kết tủa màu vàng Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3 AgNO3 photphat (màu vàng) Gốc clorua AgNO3, Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 Pb(NO3)2 2NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 ↓ + 2NaNO3 Muối Tạo khí mùi trứng ung Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑ Axit, sunfua Tạo kết tủa đen Na2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NaNO3 Pb(NO3)2 Muối sắt NaOH (II) Muốisắt (III) Muối magie Muối đồng Muối nhôm Khí SO2 Khí CO2 Khí N2 Khí NH3 Khí CO Khí HCl Khí H2S Khí Cl2 Axit HNO3 Tạo kết tủa trắng xanh, sau bò FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl hoá nâu không khí 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl Tạo kết tủa trắng MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaNO3 Tạo kết tủa trắng, tan AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl NaOH dư Al(OH)3 + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O II Nhận biết khí vô Làm đục nước vôi SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O Ca(OH)2, Mất màu vàng nâu dd nước SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr Dd nước brom brom Làm đục nước vôi Ca(OH)2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Que diêm đỏ Que diêm tắt Quỳ tím ẩm Quỳ tím ẩm hoá xanh to Chuyển CuO (đen) thành đỏ CO + CuO  → Cu + CO2 ↑ CuO (đen) (đen) (đỏ) - Quỳ tím ẩm ướt - AgNO3 Pb(NO3)2 Giấy tẩm hồ tinh bột Bột Cu - Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ - Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 Tạo kết tủa đen Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2HNO3 Có khí màu nâu xuất 4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ + 2H2O CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn NhËn biÕt NhËn biÕt c¸c chÊt dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ : - Cã thĨ dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý kh¸c cđa c¸c chÊt kh¸c ®Ĩ biƯn chøng VÝ dơ mi víi c¸c th× chØ cã mi tan ®ỵc níc S¾t víi nh«m , ®ång… th× chØ cã s¾t bÞ nam ch©m hót KhÝ O vµ khÝ CO2 th× khÝ CO2 kh«ng tr× sù ch¸y v.v… - Tuy nhiªn dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ th× chØ ph©n biƯt ®ỵc méi sè Ýt chÊt ®Ỉc trng Bµi Dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ ,h·y ph©n biƯt chÊt bét :AgCl,vµ AgNO3 Gi¶i + Chia c¸c chÊt cÇn nhËn biÕt thµnh c¸c mÉu thư nhá + Hoµ tan chÊt bét trªn vµo níc ,chÊt bét nµo tan ®ỵc lµ AgNO3;kh«ng tan lµ AgCl Bµi Ph©n biƯt c¸c chÊt bét :AgNO3 , Fe vµ Cu dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ Gi¶i + Chia c¸c chÊt bét cÇn nhËn biÕt thµnh nhiỊu mÉu + Hoµ tõng mÉu vµo níc ,nÕu mÉu nµo tan lµ AgNO3 ,hai mÉu kh«ng tan lµ Fe vµ Cu + Dïng nam ch©m thư vµo mÉu ,mÉu nµo bÞ nam ch©m hót lµ Fe ,kh«ng bÞ nam ch©m hót lµ Cu Bµi Dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ , h·y ph©n biƯt chÊt bét : AgCl , AgNO3 Gi¶i Hßa tan chÊt vµo níc, chÊt bét nµo tan ®ỵc lµ AgCl , chÊt bét kh«ng tan lµ AgNO3 Bµi Dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ , h·y ph©n biƯt chÊt bét : AgNO3 , Fe vµ Cu Gi¶i TrÝch mçi chÊt bét mét Ýt råi hßa tan chóng vµo níc : + ChÊt bét nµo tan ®ỵc lµ AgCl + Hai chÊt bét kh«ng tan lµ Fe vµ Cu §a nam ch©m vµo chÊt bét Fe vµ Cu : + ChÊt nµo bÞ nam ch©m hót lµ Fe + ChÊt kh«ng bÞ nam ch©m hót lµ Cu Bµi Ph©n bietj chÊt khÝ Cl2 , O2 vµ CO2 dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ cđa chóng Gi¶i Trong khÝ trªn , khÝ nµo cã mµu xanh lµ Cl2 Hai khÝ kh«ng mµu lµ O2 vµ CO2 §a que diªm ®ang ch¸y vµo lä O2 vµ CO2 : + Lo nµo lµm c©y diªm t¾t lµ CO2 + Lä lµm c©y diªm ch¸y bïng lªn lµ khÝ O2 Ph©n biƯt c¸c chÊt dùa vµo tÝnh chÊt hãa häc @ Nhận biết thuốc thử tự chọn: VÝ dơ 1: Ph©n biƯt èng nghiƯm mÊt nh·n chøa dung dich : Na2CO3 , NaOH, NaCl vµ HCl Gi¶i * Chia c¸c dd cÇn nhËn biÕt thµnh nhiỊu mÉu thư: LÇn lỵt nhá vµo èng nghiƯm cã chøa mÉu thư ®ã dung dÞch HCl + èng nghiƯm nßa sđi bät khÝ lµ dd Na2CO3 PTP¦ : Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O + Ba «ng nghiƯm cßn l¹i chøa dd NaOH, NaCl vµ HCl * LÊy mÉu thư cßn l¹i èng nghiƯm t¬ng øng mét Ýt dd: LÇn lỵt cho mÈu giÊy q vµo èng nghiƯm : + èng lµm q tÝm hãa ®á lµ HCl + èng lµm q tÝm hãa xanh lµ NaOH + èng kh«ng lµm q tÝm ®ỉ mµu lµ NaCl ( T¸ch mçi dd mçi lä trªn lµm nhiªu mÉu thư ) Câu 1: Trình bày phương pháp phân biệt dung dòch: HCl, NaOH, Na 2SO4, NaCl, NaNO3 Câu 2: Phân biệt chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O Câu 3: Có ống nghiệm, ống chứa dung dòch muối (không trùng kim loại gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat kim loại Ba, Mg, K, Pb a) Hỏi ống nghiệm chứa dung dòch muối nào? b) Nêu phương pháp phân biệt ống nghiệm đó? Câu 4: Phân biệt loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm (NH 4NO3), supephotphat kép Ca(H2PO4)2 Câu 5: Có dung dòch chứa: NaNO 3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4 Hãy nêu thuốc thử trình bày phương án phân biệt dung dòch nói Câu 6: Có chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl Hãy nêu cách phân biệt chúng Câu 7: Bằng phương pháp hoá học nhận biết hỗn hợp sau: (Fe + Fe 2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3) CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn Câu 8: Có lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al 2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3) Dùng phương pháp hoá học để nhận biết chúng Viết phương trình phản ứng xảy Câu 9: Ph©n biƯt èng nghiƯm mÊt nh·n chøa dd KNO3, KCl vµ K2SO4 Câu 10: Ph©n biƯt lä mÊt nh·n ®ng chÊt bét : Fe, Cu, Au Câu 11: Hóa chất tự chọn: Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất sau 1) NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na2SO3 2) Ag, Al, Na, Ca, Mg 3) Chất rắn: MgCO3, Na2CO3, MgCl2, Al2S3, Al4C3, CaC2 4) Các khí: CO2, SO2, O2, NH3, C2H2, C2H4 Câu 12: a) Có lọ nhãn A, B, C, D biết - Nếu đổ dd lọ A vào lọ dd lại lọ thu chất kết tủa - Chất lọ B tạo kết tủa với chất lọ lại - Chất C đổ vào lọ lại thấy có lọ khí lọ xuất kết tủa trắng Hãy xác định xem lọ A, B, C, D lọ chứa chất sau: KCl, HCl, AgNO3, Na2CO3 b) Hãy xác định tên lọ nhãn A, B, C, D, E, lọ chứa dd sau: KCl, (NH 4)2CO3, Pb(NO3)2, H2SO4, NaOH Biết rằng: - Chất A tạo kết tủa với chất lọ lại - Nếu đổ lọ C từ từ vào lọ A thấy xuất kết tủa keo, sau kết tủa tan dần - Nếu đổ lọ B vào lọ C lọ E thấy xuất bọt khí khỏi dung dịch Viết phương trình phản ứng minh họa @ Nhận biết thuốc thử qui đònh: - Trêng hỵp nµy kh«ng dïng nhiỊu thc thư mµ chØ dïng mét chÊt thư nhÊt - Mn vËy, ta dïng chÊt thư nhÊt Êy ®Ĩ t×m mét lä sè c¸c lä ®· cho lä t×m ®ỵc nµy chÝnh lµ thc thư cho c¸c lä cßn l¹i VÝ dơ 1: ChØ dïng q tÝm, h·y nhËn biÕt èng nghiƯm mÊt nh·n chøa dd : H2SO4, Na2SO4 vµ BaCl2 Gi¶i - Chia c¸c dd cÇn nhËn biÕt thµnh nhiỊu mÉu thư : - LÇn lỵt lÊy c¸c dd nhá vµo c¸c mÈu giÊy q : + DD nµo lµm q tÝm hãa ®á lµ H2SO4 + Hai dd kh«ng lµm q tÝm ®ỉi mµu lµ K2SO4 vµ BaCl2 - Cho H2SO4 võa t×m ®ỵc ë trªn vµo lä cßn l¹i : + Lä nµo cã kÕt tđa tr¾ng lµ dd BaCl2 PTP¦: BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl + Lä kh«ng ph¶n øng lµ dd K2SO4 VÝ dơ 2: ChØ ®ỵc dïng thªm mät chÊt khư kh¸c , h·y nhËn biÕt èng nghiƯm mÊt nh·n chøa dd : Na2SO4 , Na2CO3 , HCl vaf Ba(NO3)2 Gi¶i - Chia c¸c chÊt bét cÇn nhËn biÕt thµnh nhiỊu mÉu thư råi cho t¸c dơng víi bét s¾t : + èng nµo cã bät khÝ tho¸t lµ dd HCl : PTP¦ : Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 + Ba èng nghiƯm cßn l¹i kh«ng ph¶n øng - LÊy mÉu thư mçi èng nghiƯm t¬ng øng mét Ýt råi cho t¸c dơng víi dd HCl võa t×m ®ỵc ë trªn : + èng nµo cã bät khÝ tho¸t lµ dd Na2CO3 : PTP}¦ Na2CO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O + Hai èng kh«ng cã ph¶n øng lµ dd : Na2SO4 vµ Ba(NO3)2 - LÊy mÉu thư mçi èng nghiƯm t¬ng øng mét Ýt råi cho t¸c dơng víi dd Na2CO3 võa t×m ®ỵc ë trªn : + èng nghiƯm cho kÕt tđa lµ dd Ba(NO3)2 : PTP¦ : Ba(NO3)2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaNO3 + èng nghiƯm kh«ng ph¶n øng lµ dd Na2SO4 Câu 1: Nhận biết dung dòch cặp sau dung dòch HCl: a) dung dòch: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl b) chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4 Câu 2: Nhận biết hoá chất tự chọn: a) dung dòch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 b) dung dòch: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4 c) axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 Câu 3: Chỉ dùng thêm quỳ tím ống nghiệm, rõ phương pháp nhận dung dòch bò nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S Câu 4: Cho hoá chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 Chỉ dùng thêm nước nhận biết chúng Câu 5: ChØ ®ỵc dïng mét hãa chÊt nhÊt , hµy nhËn biÕt c¸c lä mÊt nh·n sau ®©y : a) HCl , H2SO4 , BaCl2 b) Fe , FeO , Cu c) H2SO4 , Na2SO4 , Na2CO3 , MgSO4 d) Cu , CuO , Zn Câu 6: ChØ ®ỵc dïng q tÝm, hµy nhËn biÕt c¸c lä mÊt nh·n sau ®©y : a) H2SO4, K2SO4 , BaCl b) H2SO4 , HCl , Ba(NO3)2 , NaCl Câu 7: Chỉ dùng thêm hóa chất 1) NH4Cl, (NH4)2SO4, MgCl2, FeCl2, AlCl3, KNO3, AgNO3 2) CO2, C2H2, C2H4 3) chất rắn: Na2CO3, BaSO4, Ca, Al4C3, NaOH Câu 8: : Dùng hóa chất cho trước: CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn a) Chỉ dùng thêm q tím nhận biết dung dịch sau: - H2SO4, BaCl2, HCl, Na2CO3, NaOH b) dùng thêm nước, khí CO2, ống nghiệm nhận biết chất rắn: KCl, K2CO3, K2SO4, BaCO3, BaSO4 c) Các loại phân: đạm urê, đạm NH4NO3, supephotphat kép, phân lân KCl Bài giải: ==>Hồ tan lluot chất vào nc: * Tan : KNO3 , K2CO3 , K2SO4 * K tan: BaCO3, BaSO4 ==> Sục khí CO2 đến dư vào hh k tan: BaCO3 bị hồ tan tạo thành Ba(HCO3)2, chất k tan BaSO4 ==> Cho BaCO3 nhận biết đc vào ll dd tan * tạo ktủa: K2SO4 *Còn : KNO3, K2CO3 ==> Cho Ba SO4 vào dd lại: * Ktủa : K2CO3 * : KNO3 hỏi thật bạn nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 BaSO4 VÀ BaCO3 LÀ CHẤT RẮN THỂ MÀ NĨ CĨ THỂ TAN TRONG dd muối trung tính bạn xem lại thử coi****************************??????? theo nên dùng Ba(HCO3)2 để nhận biết chất lại tốt ????????????? @ Nhận biết thuốc thử khác: - Trêng hỵp nµy b¾t bc ph¶I lÊy tõng lä cho ph¶n øng víi c¸c lä cßn l¹i - §Ĩ tiƯn so s¸nh ta nªn kỴ b¶ng ph¶n øng Khi Êy øng víi mçi lä sÏ coa nh÷ng hiƯn tỵng ph¶n øng kh¸c §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ĩ ph©n biƯt tõng lä VÝ Dơ : Kh«ng dïng thªm hãa chÊt nµo kh¸c , h·y nhËn biÕt èng nghiƯm mÊt nh·n ®ùng dd : Na2CO3 , HCl , BaCl2 Gi¶i TrÝch dd mçi lä lµm nhiỊu mÉu thư, råi lÇn lỵt cho mÉu thư nµy ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i ta ®ỵc kÕt qu¶ cho bëi b¶ng sau ( Chó ý dÊu – tø kh«ng ph¶n øng ) Na2CO3 HCl BaCl2 Na2CO3 - - HCl - BaCl2 - Nh vËy : - MÉu thư nµo ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i cho kÕt tđa vµ t¹o bät khÝ mÉu thư ®ã lµ dd Na2CO3 - MÉu thư nµo ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i cho mét ph¶n øng sđi bät khÝ mÉu thư ®ã lµ dd HCl - MÉu thư nµo ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i cho mét ph¶n øng t¹o kÕt tđa tr¾ng ®ã lµ dd BaCl2 C¸c PTP¦ : Na2CO3 + 2HCl  NaCl + H2O Na2CO3 + BaCl2  BaCO3 + 2NaCl VÝ Dơ : Kh«ng dïng thªm hãa chÊt nµo kh¸c , h·y nhËn biÕt èng nghiƯm mÊt nh·n ®ùng dd : MgCl 2, BaCl2, H2SO4 vµ K2CO3 Gi¶i - Chia dd mçi lä lµm nhiỊu mÉu thư, råi lÇn lỵt cho mÉu thư nµy ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i ta ®ỵc kÕt qu¶ cho bëi b¶ng sau ( Chó ý dÊu – tø kh«ng ph¶n øng ) MgCl2 MgCl2 BaCl2 H2SO4 BaCl2 H2SO4 - - K2CO3 - K2CO3 Nh vËy : - MÉu thư nµo ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i chØ cã kÕt tđa mÉu thư ®ã lµ dd MgCl2 - MÉu thư nµo ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i t¹o ®ỵc kÕt tđa th× mÉu thư ®ã lµ dd BaCl2 - MÉu thư nµo ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i cho t¹o kÕt tđa vµ khÝ tho¸t th× mÉu thư ®ã lµ dd H2SO4 - MÉu thư nµo ph¶n øng víi mÉu thư cßn l¹i cho t¹o kÕt tđa vµ khÝ tho¸t th× mÉu thư ®ã lµ dd K2CO3 C¸c PTP¦: MgCl2 + K2CO3  MgCO3 + 2KCl BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl BaCl2 + K2CO3  BaCO3 + 2KCl K2CO3 + H2SO4  K2SO4 + CO2 + H2O CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha VÝ Dơ : Ph©n biƯt c¸c dung dÞch: Trường THCS n Sơn Ba(HCO3)2, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, NaHSO3, NaHSO4 Mµ kh«ng dïng thªm thc thư kh¸c §Þnh híng c¸ch lµm: Râ rµng bµi tËp nµy víi gi¶ thiÕt ®· cã th× cã thĨ dïng thªm c¸ch ®un nãng cßn vỊ mµu s¾c th× chóng ®Ịu gièng nhau.Khi ®un nãng sÏ dƠ nhËn c¸c mi v× chóng ®Ịu lµ mi t¹o bëi c¸c gèc axit rÊt u nªn kÐm bỊn v× c¸c mi nµy kÐm t¹o bëi gèc cđa axit rÊt u nªn kÐm bỊn bëi nhiƯt - Ba(HCO3)2 cã kÕt tđa ,cã khÝ - NaHSO3 cã khÝ mïi sèc - NaHCO3 cã khÝ kh«ng mïi §Õn ®©y cã thĨ lËp ln vµ t×m lÇn lỵt c¸c chÊt cßn l¹i theo s¬ ®å sau: C¸c mÉu:Ba(HCO3)2, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, NaHSO3, NaHSO4 §un nãng Ba(HCO3)2 NaHCO3vµ NaHSO3 Na2CO3, Na2SO4, NaHSO4 + Ba(HCO3)2 Na2CO3, Na2SO4 + NaHSO4 NaHSO4 Na2CO3 Lêi gi¶i - Chia c¸c dd cÇn nhËn biÕt thµnh nhiỊu mÉu thư : + §un nãng c¸c mÉu : - NÕu mÉu nµo cã kÕt tđa vµ khÝ lµ Ba(HCO 3)2,mÉu cã khÝ mïi xèc lµ NaHSO 3,mÉu cã khÝ kh«ng mµu , kh«ng mïi lµ NaHCO3.C¸c mÉu kh¸c ®Ịu kh«ng cã hiƯn tỵng ®un nhĐ Na2CO3, Na2SO4, NaHSO4 - Dïng Ba(HCO3)2 cho vµo mÉu cßn l¹i mÉu ®Ịu t¹o kÕt tđa lµ Na 2CO3,Na2SO4 ,mÉu võa cã kÕt tđa võa cã khÝ lµ NaHSO4.LÊy NaHSO4 cho vµo mÉu Na2CO3,Na2SO4 mÉu nµo cã khÝ lµ Na2CO3,mÉu kh«ng hiƯn tỵng lµ Na2SO4 Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: Ba(HCO3)2 2NaHCO3 2NaHSO3 t  → BaCO3 + H2O + CO2 o o t  → o t  → Na2CO3 + H2O + CO2 Na2SO3 + H2O + SO2 Ba(HCO3)2 + Na2CO3  BaCO3+ 2NaHCO3 Ba(HCO3)2 + Na2SO4  BaSO4+ 2NaHCO3 NaHSO4 + Na2CO3 Na2SO4 + H2O + CO2 VÝ Dơ : Cã c¸c dung dÞch sau: Na2SO4, MgSO4, CuSO4, Ba(OH)2 cã cïng nång ®é mol CM H·y ph©n biƯt c¸c dung dÞch trªn kh«ng dïng thªm thc thư nµo kĨ c¶ nhËn biÕt b»ng mµu s¾c §Þnh híng lêi gi¶i *Víi yªu cÇu cđa bµi tËp nµy, th× ®Çu tiªn nªn lËp b¶ng xÐt c¸c trêng hỵp x¶y ®ỉ c¸c mÉu vµo Lu ý cho häc sinh gi¶ thiÕt cã cho CM th× bíc chia mÉu ph¶i thËt ®Ịu ®Ĩ cho c¸c chÊt cÇn nhËn biÕt cã cïng sè mol tõ ®ã dƠ so s¸nh vỊ lỵng cđa c¸c chÊt sau c¸c ph¶n øng Lêi gi¶i + Chia c¸c chÊt cÇn nhËn biÕt thµnh nhiỊu mÉu thư C¸c mÉu ®Ịu cã thĨ tÝch b»ng nhau(§Ĩ cã cïng sè mol c¸c chÊt) CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha + Cho lÇn lỵt c¸c mÉu vµo ,thu ®ỵc kÕt qu¶ theo b¶ng sau: Na2SO4 Na2SO4 MgSO4 CuSO4 Ba(OH)2 Trường THCS n Sơn MgSO4 -  CuSO4 - 2 Ba(OH)2  2 2 2 + Qua b¶ng ta thÊy :MÉu nµo t¹o ®ỵc mét lÇn kÕt tđa víi c¸c mÉu cßn l¹i th× mÉu ®ã lµ Na 2SO4,mÉu nµo t¹o ®ỵc ba lÇn kÕt tđa víi c¸c mÉu cßn l¹i th× mÉu ®ã lµ Ba(OH) 2.Hai mÉu cßn l¹i ®Ịu t¹o kÕt tđa víi c¸c mÉu kh¸c th× hai mÉu ®ã lµ CuSO vµ MgSO4 Ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra: Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4tr¾ng + 2NaOH (1) Ba(OH)2 + MgSO4  BaSO4tr¾ng + Mg(OH)2tr¾ng (2) Ba(OH)2 + CuSO4  BaSO4 tr¾ng + Cu(OH)2  xanh (3) Câu 1: Có ống nghiệm đánh số (1), (2), (3), (4), ống chứa dung dòch sau: Na 2CO3, MgCl2, HCl, KHCO3 Biết rằng: Khi đổ ống số (1) vào ống số (3) thấy kết tủa Khi đổ ống số (3) vào ống số (4) thấy có khí bay lên Hỏi dung dòch chứa ống nghiệm Câu 2: Trong dung dòch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H2SO4, NaCl Biết: Đổ A vào B → có kết tủa Đổ A vào C → có khí bay Đổ B vào D → có kết tủa Xác đònh chất có kí hiệu giải thích Câu 3: Có lọ nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO3, Na2CO3 + Cho chất lọ A vào lọ: B, C, D thấy có kết tủa + Chất lọ B tạo kết tủa với chất lại + Chất C tạo kết tủa khí bay với chất lại Xác đònh chất chứa lọ Giải thích? Câu 4: Hãy phân biệt chất cặp dung dòch sau mà không dùng thuốc thử khác: a) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH b) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl Câu 5: Không dùng thêm hoá chất khác , nhận biết chất đựng lọ nhãn sau: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4Cl Câu 6: Không dùng thêm hoá chất khác , nhận biết lọ nhãn sau: NaHSO 4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3 Câu 7: Không dùng thêm hoá chất khác , nhận biết chất đựng lọ nhãn sau: a) HCl , NaOH , Na2CO3 , MgCl2 b) HCl , H2SO4 , Na2SO4 , BaCl2 Câu 8: Khơng dùng thêm hóa chất: a) CaCl2, HCl, Na2CO3, (NH4)2CO3 b) HCl, NaCl, Ba(OH) 2, Ba(HCO3)2, Na2CO3 c) Cu(NO3)2, Ba(OH)2, HCl, AlCl3, H2SO4 Câu 10: Ko dùng thêm hóa chất kac, nhận biết lọ nhãn sau : NaHSO4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3, Bài giải: lấy mẫu đổ vào lọ lại TH1: mẫu đem đổ tạo khí với lọ lại mẫu thử NaHSO4 ( HSO4- mang tính axit).và lọ khơng tạo khí Na2CO3 TH2 : mẫu đem đổ tạo kết tủa với lọ tạo khí với lọ mẫu thử Na2CO3 lọ kết tủa Ca(HCO3)2 , lọ tạo khí NaHSO4 TH3 mẫu đem đổ tạo kết tủa với lọ tạo khí với lọ mẫu thử Ca(HCO 3)2 lọ tạo khí NaHSO4 TH4 mẫu thử khơng tạo kết tủa với lọ mà tạo khí với lọ mẫu thử chất sau Mg(HCO 3)2 ,KHCO3 lọ tạo khí NaHSO4 CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 10 Gv : Dương Văn Kha Hướng dẫn : Zn + Cl2 → ZnCl2 Bđ: 0,3mol 0,3125mol Pư: 0,3 0,3 0,3 Sau: 0,125 0,3 Khối lượng ZnCl2 tạo thành theo lý thuyết là: 0,3 × 136 =40,8 gam Hiệu suất phản ứng : H% = Trường THCS n Sơn 36 , 75 ×100% = 90% 40 ,8 Bµi 2: Cho 4lít N2 14 lít H2 vào bình kín nung nóng với xúc tác thích hợp để phản ứng xảy ra, sau phản ứng thu 16,4 lít hỗn hợp khí ( khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất ) a) Tính thể tích khí amoniac thu b) Xác định hiệu suất phản ứng Hướng dẫn : Đặt thể tích khí N2 phản ứng x(lít) N2 + 3H2 → 2NH3 BĐ: 14 ( lít ) PƯ : x 3x 2x Sau: (4-x ) (14 -3x) 2x Suy ta có : (4 - x ) +(14 -3x) + 2x = 16,4 ⇒ x = 0,8 lít ⇒ VNH3 = 0,8 ×2 = 1, 6(lit) b) Nếu để phản ứng hồn tồn N2 hết ⇒ VNH3 = ×2 = 8(lit) ( lượng lý thuyết ) 1, ×100% = 20% Hiệu suất phản ứng : H% = Bµi 3: Có 12 lít hỗn hợp hai khí Cl H2 đựng bình thạch anh đậy kín Chiếu sáng để phản ứng xảy thu hỗn hợp khí chứa 30% thể tích khí sản phẩm, lượng Cl 20% so với ban đầu ( Các thể tích khí đo nhiệt độ áp suất ) a) Tính % thể tích hỗn hợp trước sau phản ứng b) Tính hiệu suất phản ứng Hướng dẫn : Đặt thể tích Cl2 ( bđ) : x ( lít ) ⇒ Cl2 ( pư ) = 0,8x ( lít ) Giải tương tự Thiết lập phương trình tốn biểu diễn % V khí sản phẩm ( ĐS: Hỗn hợp đầu : 81,25% H2 18,75 Cl2 ; hiệu suất pư : 80% ) Bµi 4: Từ 320 quặng pirit sắt có chứa 45% lưu huỳnh sản xuất 506,25 dung dịch H 2SO4 80% Hãy tính hiệu suất q trình Bµi 5: Từ quặng pyrit sắt chứa 20% tạp chất, điều chế axit H 2SO4 theo phương pháp tiếp xúc, qua giai đoạn ( có ghi hiệu suất giai đoạn) sau: % % % FeS2 90   →SO2 64   →SO3 80   →H SO4 Tính khối lượng dung dịch H2SO4 72% điều chế Bµi 6: Trộn khí SO2 khí O2 thành hỗn hợp X có khối lượng mol trung bình 48 gam a) Tính % V khí hỗn hợp X, suy % khối lượng b) Cho V2O5 vào hỗn hợp X, nung nóng hỗn hợp đến 4000C thu hỗn hợp khí Y Biết hiệu suất phản ứng 80% Tính % V hỗn hợp khí Y Bµi 7: Nung 500gam đá vơi ( chứa 80% CaCO 3, lại oxit Al, Fe(III), Si ) sau thời gian thu rắn A khí B Biết hiệu suất phản ứng phân huỷ đá vơi 57% a) Tính khối lượng rắn A b) Tính % theo khối lượng CaO rắn A c) Sục khí B vào 800gam dung dịch NaOH 2% thu muối ? Bao nhiêu gam ? ( ĐS: 368g ; 45,65 % , muối axit , C% = 4,11% ) Bµi 8: Để sản xuất 1000tấn gang chứa 95% Fe, 5% C ( ngun tố khác coi khơng đáng kể ) phải dùng quặng Hematit ( chứa 80% Fe2O3 , 20% tạp chất trơ )và than cốc ( C ) ? Biết hiệu suất q trình phản ứng 80% Bµi 9: Trong bình kín chứa SO2 O2 ( tỉ lệ mol 1:1) bột V 2O5 Nung nóng hỗn hợp sau thời gian thu hỗn hợp khí khí sản phẩm chiếm 35,3% theo thể tích Tính thể tích khí sinh tính hiệu suất phản ứng (ĐS: 60%) Bµi 10: Cho 16 gam CH4 vào bình kín có dung tích 14 lít 00C Nung nóng bình lên đến nhiệt độ cao để phản ứng nhiệt phân xảy Sau đưa nhiệt độ bình 00C thu hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2, H2 , áp suất bình atm a) Tính Hiệu suất phản ứng ( tỉ lệ % CH4 bị nhiệt phân ) b) Lấy 1/10 hỗn hợp X đem đốt cháy hồn tồn phải tốn hết 3,64 lít khí O ( đktc) Lấy tồn khí CO2 sinh cho vào lít dung dịch Ca(OH)2 0,0225M Viết PTHH tính khối lượng muối tạo thành ( Đáp số : a/ 87,5% ) Bµi 11: Nung 200g ®¸ v«i cã lÉn t¹p chÊt ®ỵc v«i sèng CaO vµ CO2 TÝnh khèi lỵng v«i sèng thu ®ỵc nÕu H = 80% Bµi 12 §èt ch¸y 6,5 g lu hnh kh«ng tinh khiÕt khÝ oxi d ®ỵc 4,48l khÝ SO2 ë ®ktc a) ViÕt PTHH x¶y b) TÝnh ®é tinh khiÕt cđa mÉu lu hnh trªn? Bµi 13: Ngêi ta ®iỊu chÕ v«i sèng b»ng c¸ch nung ®¸ v«i( CaCO3) TÝnh lỵng v«i sèng thu ®ỵc tõ tÊn ®¸ v«i chøa 10% t¹p chÊt Bµi 14: ë n«ng trêng ngêi ta dïng mi ngËm níc CuSO4.5H2O ®Ĩ bãn rng Ngêi ta bãn 25kg mi trªn 1ha ®Êt >Lỵng Cu ®ỵc ®a vµ ®Êt lµ bao nhiªu ( víi lỵng ph©n bãn trªn) BiÕt r»ng mi ®ã chøa 5% t¹p chÊt ( §Sè : 6,08 kg) Bµi 15: Trong công nghiệp điều chế H2SO4 từ FeS2 theo sơ đồ sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 52 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn a) Viết phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện b) Tính lượng axit 98% điều chế từ quặng chứa 60% FeS Biết hiệu suất trình 80% Bµi 16: Điều chế HNO3 công nghiệp theo sơ đồ: NH3 → NO → NO2 → HNO3 a) Viết phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện b) Tính thể tích NH3 (ở đktc) chứa 15% tạp chất không cháy cần thiết để thu 10 kg HNO 31,5% Biết hiệu suất trình 79,356% Bµi 17: Người ta điều chế C2H2 từ than đá vôi theo sơ đồ: 95% 80% 90% CaCO3  → CaO  → CaC2  → C2H2 Với hiệu suất phản ứng ghi sơ đồ a) Viết phương trình phản ứng b) Tính lượng đá vôi chứa 75% CaCO cần điều chế 2,24 m3 C2H2 (đktc) theo sơ đồ II Lỵng dïng d ph¶n øng Lỵng lÊy d chÊt nh»m thùc hƯn ph¶n øng hoµn toµn chÊt kh¸c Lỵng nµy kh«ng ®a vµo ph¶n øng nªn tÝnh lỵng cÇn dïng ph¶i tÝnh tỉng lỵng ®đ cho ph¶n øng + lỵng lÊy d ThÝ dơ 1: TÝnh thĨ tÝch dung dÞch HCl 2M cÇn dïng ®Ĩ hoµ tan hÕt 10,8g Al, biÕt ®· dïng d 5% so víi lỵng ph¶n øng Gi¶i: - n Al = 10,8 = 0, 4mol 27 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 0,4mol 1,2mol - HCl = 1, 2mol Vdd HCl (pø) = 1,2/2 = 0,6 lit n V dd HCl(d) = 0,6.5/100 = 0,03 lit -> Vdd HCl ®· dïng = Vpø + Vd = 0,6 + 0,03 = 0,63 lit Bµi Trong phßng thÝ nghiƯm cÇn ®iỊu chÕ 5,6 lÝt khÝ O2 (®ktc) Hái ph¶i dïng bao nhiªu gam KClO3? BiÕt r»ng khÝ oxi thu ®ỵc sau ph¶n øng bÞ hao hơt 10%) Chun đề 10: PHẢN ỨNG XẢY RA HỒN TỒN VÀ CĨ CHẤT DƯ CHẤT THIẾU * Khi trường hợp gặp toán cho biết lượng hai chất tham gia yêu cầu tính lượng chất tạo thành Trong số hai chất tham gia phản ứng có chất tham gia phản ứng hết Chất phản ứng hết dư Lượng chất tạo thành tính theo lượng chất phản ứng hết, phải tìm xem hai chất cho biết, chất phản ứng hết Cách giải: Lập tỉ số, ví dụ phương trình phản ứng: A + B→ C + D + Lập tỉ số: Số mol chất A (theo đề) Số mol chất A (theo PTHH ) Số mol chất B (theo đề) Số mol chất B (theo PTHH ) So sánh tỉ số, tỉ số lớn chất dư, chất phản ứng hết Tính lượng chất theo chất phản ứng hết C¸ch gi¶i : - Bíc : TÝnh sè mol c¸c chÊt tham gia ph¶n øng nA = a mol ; nB = b mol - Bíc 2: ViÕt PTP¦ : xA + yB → zC + tD - Bíc : Dùa vµo tØ lƯ ë trªn ®Ĩ x¸c ®Þnh chÊt ph¶n øng hÕt ch©t cån d vµ lËp tØ lƯ sè mol c¸c chÊt theo c¸c bíc sau : ( Gi¶ sø chÊt A ph¶n øng hÕt, chÊt B cßn d ) PTP¦ : xA + yB → zC + tD + Theo ptp : x y z t ( mol ) + Theo bai ra: a b ( mol ) + Tham gia p: a a ( mol ) + Sau p : o b–a az/x at/x ( mol - Bíc : Dùa vµo tØ lƯ võa lËp theo ptp ta kÕt ln chÊt ph¶n ngd hÕt , chÊt cßn d , lỵng chÊt t¹o thµnh sau p + ChÊt A ph¶n øng hÕt + ChÊt B cßn d : b – a ( mol ) + Lỵng chÊt C t¹o thµnh lµ : az/x ( mol ) Lỵng chÊt D t¹o thµnh lµ : at/x ( mol ) Ví dụ 1: Trộn 400 g dd BaCl2 5,2% với 100 ml dd H2SO4 20% (d = 1,12g/ml) Tính khối lượng kết tủa thu Tính nồng độ % chất thu sau pư ? Gi¶i Bíc : nBaCl2 = 400 5,2 / 100 208 = 0,1mol ; nH2SO4 = 100 1,12 20/ 100 98 = 0,229 mol Bíc : PTHH : BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + HCl XÐt tØ lƯ : nBaCl2 ( theo ra) = 0,1 = mol < nH2SO4 ( bµi ra) = 0,229 = 0,229 mol nBaCl2 ( theo pthh ) nH2SO4 ( theo pthh ) Bíc : PTHH : + Theo ptp : + Theo bai ra: BaCl2 0,1 + H2SO4  0,229 BaSO4 + HCl ( mol ) ( mol ) CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 53 Gv : Dương Văn Kha + Tham gia p: + Sau p : Trường THCS n Sơn 0,1 0,1 0,129 0,1 0,2 ( mol ) ( mol) Theo PTP¦ : - BaCl2 ®· ph¶n øng hÕt - H2SO4 d : 0,129 mol - Lỵng BaSO4 t¹o thµnh lµ 0,1 mol - Lỵng HCl t¹o thµnh lµ 0,2 mol * BaSO4 tính theo BaCl2: mBaSO4 = 0,1 233 = 23,3 gam * Dung dịch chứa: H2SO4 dư= 0,229 – 0,1 = 0,129 mol HCl = 0,1 = 0,2 mol * Khối lượng dd sau pư: 400 + 100.1,12 – 23,3 = 488,7 gam * Nồng độ %: C%HCl = 1,49%; C%H2SO4 = 2,59% Ví dụ 2: Nung a gam bột Fe b gam bột S điều kiện khơng có khơng khí Hòa tan hỗn hợp thu sau nung dd HCl dư thu chất rắn A nặng 0,8g, dd B khí C có tỉ khối so với H Cho khí C vào dd Pb(NO3)2 dư thấy tạo 23,9 gam kết tủa Tính a b Tính %Fe %S tham gia pư Thêm dd NaOH vào dd B dư, lọc kết tủa nung nồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi gam chất rắn? * S dư = 0,8 * (H2) < MC = 18 < 34 (H2S) → C chứa H2 H2S * Nhận xét: 18 = (2 + 34) / → Số mol H2 = H2S = 23,9 / 239 = 0,1 mol * Fe dư = H2 = 0,1 mol * Fe bđ = Fe dư + FeS = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol → a = 11,2 g, %Fe pư = 50% * S bđ = S dư + H2S = 0,8 + 0,1 32 = gam; → b = g; %S pư = 3,2/4 = 80% * Chất rắn: Fe2O3 = 0,2/2 160 = 16 gam BÀI TẬP: Câu 1: Đun nóng 16,8 gam bột sắt 6,4 gam bột lưu huỳnh (không có không khí) thu chất rắn A Hoà tan A HCl dư thoát khí B Cho khí B chậm qua dung dòch Pb(NO3)2 tách kết tủa D màu đen Các phản ứng xảy 100% a) Viết phương trình phản ứng biết A, B, D gì? b) Tính thể tích khí B (đktc) khối lượng kết tủa D c) Cần thể tích O2 (đktc) để đốt hoàn toàn khí B Câu 2: Đun nóng hỗn hợp Fe, S (không có không khí) thu chất rắn A Hoà tan A axit HCl dư thoát 6,72 dm khí D (đktc) nhận dung dòch B chất rắn E Cho khí D chậm qua dung dòch CuSO tách 19,2 gam kết tủa đen a) Viết phương trình phản ứng b) Tính lượng riêng phần Fe, S ban đầu biết lượng E 3,2 gam Câu 3: Dẫn 4,48 dm3 CO (ở đktc) qua m gam CuO nung nóng nhận chất rắn X khí Y Sục khí Y vào dung dòch Ca(OH) dư tách 20 gam kết tủa trắng Hoà tan chất rắn X 200ml dung dòch HCl 2M sau phản ứng phải trung hoà dung dòch thu 50 gam Ca(OH)2 7,4% Viết PTPƯ tính m Câu 4: 6,8 gam hỗn hợp Fe CuO tan 100 ml axit HCl → dung dòch A + thoát 224 ml khí B (đktc) lọc chất rắn D nặng 2,4 gam Thêm tiếp HCl dư vào hỗn hợp A + D D tan phần, sau thêm tiếp NaOH đến dư lọc kết tủa tách nung nống không khí đến lượng không đổi cân nặng 6,4 gam Tính thành phần khối lượng Fe CuO hỗn hợp đầu Câu 5: Trộn 100 ml dung dòch Fe 2(SO4)3 1,5M với 150 ml dung dòch Ba(OH) 2M thu kết tủa A dung dòch B Nung kết tủa A không khí đến lượng không đổi thu chất rắn D Thêm BaCl dư vào dung dòch B tách kết tủa E a) Viết phưong trình phản ứng Tính D E b) Tính nồng độ mol chất tan dung dòch B (coi thể tích thay đổi không đáng kể xảy phản ứng) Câu 6: Cho13,6 gam hỗn hợp gồm Mg Fe hoà tan 100 ml dung dòch CuSO Sau phản ứng nhận dung dòch A 18,4 gam chất rắn B gồm kim loại Thêm NaOH dư vào A lọc kết tủa tách nung nóng không khí đến khối lượng không đổi nhận chất rắn D gồm MgO Fe 2O3 nặng 1,2 gam Tính lượng Fe, Mg ban đầu Chun đề 11: chøng minh chÊt t¸c dơng hÕt Câu 1/ Cho 3,87 gam hỗn hợp gồm Mg Al tác dụng với 500 ml dung dòch HCl 1M a/ Chứng minh sau phản ứng với Mg Al , axit dư ? b/ Nếu phản ứng làm thoát 4,368 lít khí H2 (đktc) Hãy tính số gam Mg Al dùng ban đầu ? c/ Tính thể tích dung dòch đồng thời NaOH 2M Ba(OH)2 0,1M cần dùng để trung hòa hết lượng axit dư ? Câu 2/ Hòa tan 31,9 gam hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào nước dung dòch A Cho toàn dung dòch A tác dụng với 500 ml dung dòch Na2CO3 2M thấy xuất lượng kết tủa a/ Chứng tỏ lượng kết tủa thu tối đa ? b/ Nếu cho toàn lượng dung dòch A tác dụng với lượng dư dung dòch AgNO thu 53,4 gam kết tủa Xác đònh % khối lượng muối dùng ban đầu ? CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 54 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn Câu 3/ Cho 8,4 gam hỗn hợp Zn Mg tác dụng với 500 ml dung dòch HCl 2M a/ Chứng minh sau phản ứng axit dư ? b/ Nếu thoát 4,48 lít khí đktc Hãy tính số gam Mg Al dùng ban đầu c/ Tính thể tích đồng thời dung dòch KOH 0,5 M Ba(OH)2 1M cần dùng để trung hòa hết lượng axit dư ? Câu 4/ Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg Al tác dụng với 500 ml dung dòch H 2SO4 1M a/ Chứng minh sau phản ứng với Mg Al , axit dư ? b/ Nếu phản ứng làm thoát 4,368 lít khí H2 (đktc) Hãy tính % khối lượng Mg Al dùng ban đầu ? Câu 5/ Cho 31,8 gam hỗn hợp X gồm muối MgCO3 CaCO3 vào 0,8 lít dung dòch HCl 1M thu dung dòch Z a/ Hỏi dung dòch Z có dư axit không ? b/ Cho vào dung dòch Z lượng NaHCO3 dư thể tích CO2 thu 2,24 lít tính khối lượng muối có hỗn hợp X ? Chun đề 12 : bµi to¸n hçn hỵp hay nhiỊu chÊt ph¶n øng víi chÊt Câu 1: Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg MgO tác dụng vừa đủ với dung dòch HCl 14,6% Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu 28,5 gam muối khan a/Tính % khối lượng chất có hỗn hợp ? b/ Tính khối lượng dung dòch HCl tham gia phản ứng ? c/ Tính nồng độ phần trăm muối tạo thành sau phản ứng ? Câu 2: Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al Zn khối lượng Magie khối lượng nhôm tác dụng với dung dòch HCl 2M tạo thành 16, 352 lít khí H2 thoát đktc a/ Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ? b/ Tính thể tích dung dòch HCl dùng biets người ta dùng dư 10% so với lý thuyết ? Câu 3: Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl KCl vào nước thu 500 gam dung dòch A Lấy 1/10 dung dòch A cho phản ứng với AgNO3 tạo thành 2,87 gam kết tủa a/ Tính % khối lượng muối có hỗn hợp ? b/ Tính C% muối có dung dòch A Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg MgO dung dòch HCl Dung dòch thu cho tác dụng với với dung dòch NaOH dư Lọc lấy kết tủa rửa nung nhiệt độ cao khối lượng không đổi thu 14 gam chất rắn a/ Tính % khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu ? b/ Tính thể tích dung dòch HCl 2M tối thiểu dùng ? Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Al Mg dung dòch HCl vừa đủ Thêm lượng NaOH dư vào dung dòch Sau phản ứng xuất lượng kết tủa Lọc lấy kết tủa rửa nung nhiệt độ cao khối lượng không đổi thu g chất rắn a/ Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ban đầu ? b/ Tính thể tích dung dòch HCl 2M dùng ? Câu : Chia lượng hỗn hợp gồm MgCO3 CaCO3 làm phần - Phần : nhiệt phân hoàn toàn thu 3,36 lít khí CO (đktc) - Phần : hòa tan hết dung dòch HCl cô cạn dung dòch thu 15,85 gam hỗn hợp muối khan Tính % khối lượng muối cacbonat có hỗn hợp ban đầu ? Câu 7: Khử 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 FeO H2 nhiệt độ cao thu sắt kim loại Để hòa tan hết lượng sắt cần 0,4 mol HCl a/ Tính % khối lượng oxit có hỗn hợp ban đầu ? b/ Tính thể tích H2 thu đktc ? Câu 8: Cho luồng CO dư qua ống sứ chứa 15,3 gam hỗn hợp gồm FeO ZnO nung nóng , thu hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12, 74 gam Biết điều kiện thí nghiệm hiệu suất phản ứng đạt 80% a/ Tính % khối lượng oxit có hỗn hợp ban đầu ? b/ Để hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn thu sau phản ứng phải dùng lít dung dòch HCl 2M? Câu 9: Lấy 8,4 (g) MgCO3 hoà tan vào 146 (g) dung dòch HCl vừa đủ a) Viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ phần trăm dung dòch HCl đầu? c) Tính nồng độ phần trăm chất dung dòch sau phản ứng? Câu 10: Hoà tan 10 (g) CaCO3 vào 114,1 (g) dung dòch HCl 8% a) Viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ phần trăm chất thu sau phản ứng? Câu 11: Hoà tan hoà toàn 16,25g kim loại hoá trò (II) dung dòch HCl 18,25% (D = 1,2g/ml), thu dung dòch muối 5,6 lít khí hiđro (đktc) a) Xác đònh kim loại? b) Xác đònh khối lượng dung dịch HCl 18,25% dùng? Tính CM dung dòch HCl trên? c) Tìm nồng độ phần trăm dung dòch muối sau phản ứng? CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 55 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn Câu 12: Cho a (g) Fe tác dụng vừa đủ 150ml dung dòch HCl (D = 1,2 g/ml) thu dung dòch 6,72 lít khí (đktc) Cho toàn lượng dung dòch tác dụng với dung dòch AgNO dư, thu b (g) kết tủa a) Viết phương trình phản ứng b) Tìm giá trò a, b? c) Tính nồng độ phần trăm nồng độ mol/l dung dòch HCl? Câu 13: Một hỗn hợp gồm Na2SO4 K2SO4 trộn theo tỉ lệ : số mol Hoà tan hỗn hợp vào 102 (g) nước, thu dung dòch A Cho 1664 (g) dung dòch BaCl 10% vào dung dòch A, xuất kết tủa Lọc bỏ kết tủa, thêm H 2SO4 dư vào nước lọc thấy tạo 46,6 (g) kết tủa Xác đònh nồng độ phần trăm Na2SO4 K2SO4 dung dòch A ban đầu? Câu 14: Cho 39,09 (g) hỗn hợp X gồm muối: K 2CO3, KCl, KHCO3 tác dụng với Vml dung dòch HCl dư 10,52% (D = 1,05g/ml), thu dung dòch Y 6,72 lít khí CO2 (đktc) Chia Y thành phần - Phần 1: Để trung hoà dung dòch cần 250ml dung dòch NaOH 0,4M - Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3 dư thu 51,66 (g) kết tủa a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu? b) Tìm V = ml ? Câu 15: Cho 46,1 (g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dòch HCl thu 17,92 lít H (đktc) Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp Biết thể tích khí H sắt tạo gấp đôi thể tích H2 Mg tạo Câu 16: Để hoà tan hoàn toàn (g) hỗn hợp gồm kim loại hoá trò (II) kim loại hoá trò (III) phải dùng 170ml dung dòch HCl 2M a) Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu gam hỗn hợp muối khan b) Tính thể tích khí H2 (ở đktc) thu sau phản ứng c) Nếu biết kim loại hoá trò (III) Al có số mol gấp lần số mol kim loại hoá trò (II) Hãy xác đònh tên kim loại hoá trò (II) Câu 17: Có oxit sắt chưa công thức Chia lượng oxit làm phần a) Để hoà tan hết phần phải dùng 150ml dung dòch HCl 3M b) Cho luồng khí CO dư qua phần nung nóng, phản ứng xong thu 8,4 (g) sắt Tìm công thức oxit sắt Câu 18: A hỗn hợp bột gồm Ba, Mg, Al - Lấy m gam A cho vào nước tới hết phản ứng thấy thoát 6,94 lít H (đktc) - Lấy m gam A cho vào dung dòch xút dư tới hết phản ứng thấy thoát 6,72 lít H (đktc) - Lấy m gam A hoà tan lượng vừa đủ dung dòch axit HCl dung dòch 9,184 lít H (đktc) Hãy tính m % khối lượng kim loại A Câu 19: X hỗn hợp hai kim loại Mg Zn Y dung dòch H2SO4 chưa rõ nồng độ Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 8,96 lít khí H2 Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 11,2 lít khí H2 (Các thể tích khí đo đktc) a) Chứng tỏ thí nghiệm X chưa tan hết, thí nghiệm X tan hết b) Tính nồng độ mol dung dòch Y khối lượng kim loại X Câu 20: Tính nồng độ ban đầu dung dòch H2SO4 dung dòch NaOH biết rằng: - Nếu đổ lít dung dòch NaOH vào lít dung dòch H 2SO4 sau phản ứng dung dòch có tính kiềm với nồng độ 0,1 M - Nếu đổ lít dung dòch NaOH vào lít dung dòch H2SO4 sau phản ứng dung dòch có tính axit với nồng độ 0,2M Câu 21: Hoà tan hoàn toàn a gam kim loại M có hoá trò không đổi vào b gam dung dòch HCl dung dòch D Thêm 240 gam dung dòch NaHCO3 7% vào D vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl dư, thu dung dòch E nồng độ phần trăm NaCl muối clorua km loại M tương ứng 2,5% 8,12% Thêm tiếp lượng dư dung dòch NaOH vào E, sau lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 16 gam chất rắn Viết phương trình phản ứng Xác đònh kim loại nồng độ phần trăm dung dòch dùng Câu 22: Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M dung dòch HCl dư, thu V lít H (đktc) Mặt khác hoàn tan hoàn toàn m gam kim loại M dung dòch HNO loãng, thu muối nitrat M, H 2O V lít khí NO (đktc) a) So sánh hoá trò M muối clorua muối nitrat b) Hỏi M kim loại nào? biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,095 lần khối lượng muối clorua Câu23: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO muối cacbonat kim loại R vào axit HCl 7,3% vừa đủ, thu dung dòch D 3,36 lít khí CO2 (đktc) Nồng độ MgCl2 dung dòch D 6,028% a) Xác đònh kim loại R thành phần phần % theo khối lượng chất C b) Cho dung dòch NaOH dư vào dung dòch D, lọc lấy kết tủa nung không khí đến phản ứng hoàn toàn Tính số gam chất rắn lại sau nung CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 56 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn Câu 24: Khi cho a gam Fe vào 400ml dung dòch HCl, sau phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dòch thu 6,2 gam chất rắn X Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe b gam Mg vào 400ml dung dòch HCl sau phản ứng kết thúc, thu 896ml H2 (đktc) cô cạn dung dòch thu 6,68 gam chất rắn Y Tính a, b, nồng độ mol dung dòch HCl thành phần khối lượng chất X, Y (Giả sử Mg không phản ứng với nước phản ứng với axit Mg phản ứng trước hết Mg đến Fe Cho biết phản ứng xảy hoàn toàn) Câu 25: Dung dòch X dung dòch H2SO4, dung dòch Y dung dòch NaOH Nếu trộn X Y theo tỉ lệ thể tích V X : VY = : dung dòch A có chứa X dư Trung hoà lít A cần 40 gam KOH 20% Nếu trộn X Y theo tỉ lệ thể tích VX : VY = : dung dòch B có chứa Y dư Trung hoà lít B cần 29,2 gam dung dòch HCl 25% Tính nồng độ mol X Y Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 ,Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư V lít khí NỌ Tính khối lượng muối khạn ? Em biết CT xài thầy Ngọc : mFeFe=mhh oxit Fe *0.7+ne *5.6 Tính rùi bảo tồn Fe ok.Mọi người có CT tính đồng phân cho em với thanks m (muối khan) = m (kim loại & oxit KL) + m(gốc axit phản ứng) Câu 27: Cho m gam ( Al FexOy) Sau thực phản ứng nhiệt nhơm thu chất rắn A Cho chất rắn A tác dụng với axit HCl dư sinh a mol H2 Tính khối lượng Al, FexOy hh ban đầu Câu 28: Bài : :D góp zui Hòa tan 5(g) hỗn hợp kin loại gồm Cu, Fe vào 0,69(mol) HNO3 thu dung dich B ,chất rắn A có khối lượng 3,75(g) 0,2725 (mol) hỗn hợp gồm NO NO2 Cơ cạn dd B m(g) chất rắn Tính m số mol NO,NO2 hỗn hợp Câu 29: Cho 39,09 (g) hỗn hợp X gồm muối: K2CO3, KCl, KHCO3 tác dụng với Vml dung dịch HCl dư 10,52% (D = 1,05g/ml), thu dung dịch Y 6,72 lít khí CO2 (đktc) Chia Y thành phần - Phần 1: Để trung hồ dung dịch cần 250ml dung dịch NaOH 0,4M - Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3 dư thu 51,66 (g) kết tủa a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu? b) Tìm Vml? Câu 31: Cho 46,1 (g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dịch HCl thu 17,92 lít H2 (đktc) Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp Biết thể tích khí H2 sắt tạo gấp đơi thể tích H2 Mg tạo Câu 32: Để hồ tan hồn tồn (g) hỗn hợp gồm kim loại hố trị (II) kim loại hố trị (III) phải dùng 170ml dung dịch HCl 2M a) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu gam hỗn hợp muối khan b) Tính thể tích khí H2 (ở đktc) thu sau phản ứng c) Nếu biết kim loại hố trị (III) Al có số mol gấp lần số mol kim loại hố trị (II) Hãy xác định tên kim loại hố trị (II) Câu 33: Có oxit sắt chưa cơng thức Chia lượng oxit làm phần a) Để hồ tan hết phần phải dùng 150ml dung dịch HCl 3M b) Cho luồng khí CO dư qua phần nung nóng, phản ứng xong thu 8,4 (g) sắt Tìm cơng thức oxit sắt Câu 34: A hỗn hợp bột gồm Ba, Mg, Al Lấy m gam A cho vào nước tới hết phản ứng thấy 6,94 lít H2 (đktc) Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới hết phản ứng thấy 6,72 lít H2 (đktc) Lấy m gam A hồ tan lượng vừa đủ dung dịch axit HCl dung dịch 9,184 lít H2 (đktc) Hãy tính m % khối lượng kim loại A Câu 35: X hỗn hợp hai kim loại Mg Zn Y dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 8,96 lít khí H2 Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 11,2 lít khí H2 (Các thể tích khí đo đktc) a) Chứng tỏ thí nghiệm X chưa tan hết, thí nghiệm X tan hết b) Tính nồng độ mol dung dịch Y khối lượng kim loại X Câu 36: Tính nồng độ ban đầu dung dịch H2SO4 dung dịch NaOH biết rằng: Nếu đổ lít dung dịch NaOH vào lít dung dịch H2SO4 sau phản ứng dung dịch có tính kiềm với nồng độ 0,1 M Nếu đổ lít dung dịch NaOH vào lít dung dịch H2SO4 sau phản ứng dung dịch có tính axit với nồng độ 0,2M Câu 37: Hồ tan hồn tồn a gam kim loại M có hố trị khơng đổi vào b gam dung dịch HCl dung dịch D Thêm 240 gam dung dịch NaHCO3 7% vào D vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl dư, thu dung dịch E nồng độ phần trăm NaCl muối clorua km loại M tương ứng 2,5% 8,12% Thêm tiếp lượng dư dung dịch NaOH vào E, sau lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng khơng đổi thu 16 gam chất rắn Viết phương trình phản ứng Xác định kim loại nồng độ phần trăm dung dịch dùng Câu 38: Hồ tan hồn tồn m gam kim loại M dung dịch HCl dư, thu V lít H2 (đktc) Mặt khác hồn tan hồn tồn m gam kim loại M dung dịch HNO3 lỗng, thu muối nitrat M, H2O V lít khí NO (đktc) a) So sánh hố trị M muối clorua muối nitrat b) Hỏi M kim loại nào? biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,095 lần khối lượng muối clorua Câu 39: Hồ tan hồn tồn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 muối cacbonat kim loại R vào axit HCl 7,3% vừa đủ, thu dung dịch D 3,36 lít khí CO2 (đktc) Nồng độ MgCl2 dung dịch D 6,028% CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 57 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn a) Xác định kim loại R thành phần phần % theo khối lượng chất C b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến phản ứng hồn tồn Tính số gam chất rắn lại sau nung Câu 40: Khi cho a gam Fe vào 400ml dung dịch HCl, sau phản ứng kết thúc đem cạn dung dịch thu 6,2 gam chất rắn X Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe b gam Mg vào 400ml dung dịch HCl sau phản ứng kết thúc, thu 896ml H2 (đktc) cạn dung dịch thu 6,68 gam chất rắn Y Tính a, b, nồng độ mol dung dịch HCl thành phần khối lượng chất X, Y (Giả sử Mg khơng phản ứng với nước phản ứng với axit Mg phản ứng trước hết Mg đến Fe Cho biết phản ứng xảy hồn tồn) Câu 41: Dung dịch X dung dịch H2SO4, dung dịch Y dung dịch NaOH Nếu trộn X Y theo tỉ lệ thể tích VX : VY = : dung dịch A có chứa X dư Trung hồ lít A cần 40 gam NaOH 20% Nếu trộn X Y theo tỉ lệ thể tích VX : VY = : dung dịch B có chứa Y dư Trung hồ lít B cần 29,2 gam dung dịch HCl 25% Tính nồng độ mol X Y Câu 43 : Cho 7,2 gam hỗn hợp A gồm muối cacbonat kim loại phân nhóm nhóm II Cho A hoà tan hết dung dòch H 2SO4 loãng, thu khí B Cho toàn B hấp thụ hết 450 ml Ba(OH) 0,2M thu 15,76 gam kết tủa Xác đònh hai muối cacbonat tính % theo khối lượng chúng A Đáp số: - muối: MgCO3 CaCO3 - %MgCO3 = 58,33% %CaCO3 = 41,67% Câu 44: Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm MgCO3 RCO3 (tỉ lệ mol : 1) dung dòch HCl Lượng khí CO2 sinh cho hấp thụ hoàn toàn 200ml dung dòch NaOH 2,5M dung dòch A Thêm BaCl dư vào dung dòch A thu 39,4g kết tủa a/ Đònh kim loại R b/ Tính % khối lượng muối cacbonat hỗn hợp đầu Đáp số: a) Fe ; b) %MgCO3 = 42% %FeCO3 = 58% Câu 45: Cho 4,58g hỗn hợp A gồm Zn, Fe Cu vào cốc đựng dung dòch CuSO 1M Sau phản ứng thu dung dòch B kết tủa C,nung C không khí đến khối lượng không đổi 6g chất rắn D.Thêm NaOH dư vào dung dòch B, lọc kết tủa rửa nung nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi 5,2g chất rắn E a/ Viết toàn phản ứng xảy b/ Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Đáp số: %Zn = 28,38% ; %Fe = 36,68% %Cu = 34,94% Câu 46: Cho 10,72g hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với 500ml dung dòch AgNO Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dòch A 35,84g chất rắn B Chứng minh chất rắn B hoàn toàn bạc Câu 47: Cho 0,774g hỗn hợp gồm Zn Cu tác dụng với 500ml dung dòch AgNO 0,04M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn X nặng 2,288g Chứng tỏ chất X hoàn toàn Ag Câu 48: Khi hoà tan lượng kim loại R vào dung dòch HNO3 loãng dung dòch H2SO4 loãng thu khí NO H2 tích (đo điều kiện) Biết khối lượng muối nitrat thu 159,21% khối lượng muối sunfat Xác đònh kim loại R Đáp số: R Fe Câu 49: Cho 11,7g kim loại hoá trò II tác dụng với 350ml dung dòch HCl 1M Sau phản ứng xong thấy kim loại dư Cũng lượng kim loại tác dụng với 200ml dung dòch HCl 2M Sau phản ứng xong thấy axit dư Xác đònh kim loại nói Đáp số: Zn Câu 50: Một hỗn hợp A gồm M2CO3, MHCO3, MCl (M kim loại kiềm) Cho 43,71g A tác dụng hết với V ml (dư) dung dòch HCl 10,52% (d = 105g/ml) thu dung dòch B 17,6g khí C Chia B làm phần - Phần 1: phản ứng vừa đủ với 125ml dung dòch KOH 0,8M, cô cạn dung dòch thu m (gam) muối khan - Phần 2: tác dụng hoàn toàn với AgNO3 dư thu 68,88g kết tủa trắng 1/ a) Tính khối lượng nguyên tử M b) Tính % khối lượng chất A 2/ Tính giá trò V m Đáp số: a) Na; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19,22% %NaCl = 8,03% V = 297,4ml m = 29,68g Câu 51: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hoá trò II dung dòch HCl thu 1,12 lít (đktc) khí hiđro Xác đònh kim loại hoá trò II cho Đáp số: Be Câu 53: Hoà tan hoàn toàn 28,4g hỗn hợp gồm muối cacbonat hai kim loại kiềm thổ dung dòch HCl dư 10 lít khí (54,60C 0,8604 atm) dung dòch X a) Tính tổng số gam muối dung dòch X b) Xác đònh kim loại chúng thuộc hai chu kỳ liên tiếp c) Tính % muối hỗn hợp Đáp số: a) m = 31,7g ; b) Mg Ca ; c) %MgCO3 = 29,5% %CaCO3 = 70,5% Câu 53: Một hỗn hợp A gồm Mg MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, dẫn khí tạo thành qua nước vơi dư thu 10 (g) kết tủa 2,8 (lít) khí khơng màu (ở đktc) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Câu 54: Đốt cháy hỗn hợp CuO FeO với C dư thu chất rắn A khí B Cho B tác dụng với nước vơi dư thu (g) kết tủa Chất rắn A cho tác dụng với dung dịch HCl.10% cần dùng thêm lượng axít 73 (g) vừa đủ CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 58 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn a) Viết PTPỨ b) tính khối lượng CuO FeO hỗn hợp ban đầu thể tích khí B ( Biết khí đo ĐKTC) ( Cho biết; H = 1đvc; C = 12đvc; O = 16 đvc; Mg = 24 đvc; Ca = 40 đvc; Cl = 35,5 đvc; Fe= 56 đvc; Cu = 64 đvc) Câu 55: Dung dịch X chứa hh HCl H2SO4 theo tỉ lệ mol 1:2 Trung hồ 100 gam X cần 100 gam NaOH 10% a) Tính nồng độ phần trăm chất X dd sau trung hồ b) Thay dd NaOH dd Ba(OH)2 8.55% nồng độ sau trung hồ Bài giải: ptpu : HCl + NaOH  NaCl + H2O x x x x H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O y 2y y 2y Gọi x, y(mol) số mol HCl H2SO4 mctNaOH = (10%.100)/100% = 10(g) nNaOH = 10/40 = 0,25(mol) => x + 2y = 0,25 x = 2y => y = 0,0625 ; x = 0,125 a) C%_HCl = [(0,125.36,5).100%]/100 = 4,6% C%_H2SO4 = [(0,0625.98).100%]/100 = 6,125% m_dd sau t.h = 100 + 100 = 200(g) C% _NaCl = [(0,125.58,5).100%]/200 = 3,7% C%_Na2SO4 = [(0,0625.142).100%]/200 = 4,4% b) Tương tự thay NaOH vào ruj` viết lại pt sau tính nhụ câu a nhớ thanks nha pạn Câu 56: Khi đốt 1.344 lít hh hai hidrocacbon no mạch hở dãy đồng đẳng Sau dẫn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng nước vơi dư Sau phản ứng thấy khối lượng bình1 tăng 3.42 gam bình có m gam kết tủa a) Tìm cơng thức hidrocacbon tính phần trăm thể tích khí hh b) Tính m Dạng 10: BÀI TOÁN KHI GIẢI QUY VỀ 100 Câu 1: Hỗn hợp gồm CaCO lẫn Al2O3 Fe2O3 có Al2O3 chiếm 10,2% Fe2O3 chiếm 98% Nung hỗn hợp nhiệt độ cao thu chất rắn có lượng 67% lượng hỗn hợp ban đầu Tính % lượng chất rắn tạo Đáp số: % Al2O3 = 15,22% ; %Fe2O3 = 14,63% ; %CaCO2 (dư) = 7,5% %CaO = 62,7% Câu 2: Hỗn hợp A gồm oxit kim loại hoá trò II muối cacbonat kim loại hoà tan hết axit H 2SO4 loãng vừa đủ tạo khí B dung dòch D Đem cô cạn D thu lượng muối khan 168% lượng A Biết lượng khí B 44% lượng A Hỏi kim loại hoá trò II nói nguyên tố ? % lượng chất A Đáp số: A Mg ; %MgO = 16% %MgCO3 = 84% Câu 3: Muối A tạo kim loại M (hoá trò II) phi kim X (hoá trò I) Hoà tan lượng A vào nước dung dòch A’ Nếu thêm AgNO3 dư vào A’ lượng kết tủa tách 188% lượng A Nếu thêm Na 2CO3 dư vào dung dòch A’ lượng kết tủa tách 50% lượng A Hỏi kim loại M phi kim X nguyên tố ? Công thức muối A Đáp số: M Ca X Br ; CTHH A CaBr2 Dạng 11: BÀI TOÁN TỔNG HP Câu 1: Trộn 100g dung dòch chứa muối sunfat kim loại kiềm nồng độ 13,2% với 100g dung dòch NaHCO 4,2% Sau phản ứng xong thu dung dòch A có khối lượng m (dd A) < 200g Cho 100g dung dòch BaCl 20,8% vào dung dòch A, phản ứng xong người ta thấy dung dòch dư muối sunfat Nếu thêm tiếp vào 20g dung dòch BaCl 20,8% dung dich lại dư BaCl2 lúc thu dung dòch D a) Hãy xác đònh công thức muối sunfat kim loại kiềm ban đầu b) Tính nồng độ % chất tan dung dòch A dung dòch D c) Dung dòch muối sunfat kim loại kiềm ban đầu tác dụng với chất đây? Viết PTPƯ: Na2CO3 ; Ba(HCO3)2 ; Al2O3 ; NaAlO2 ; Na ; Al ; Ag ; Ag2O Câu 2: Hoà tan hoàn toàn a gam kim loại M có hoá trò không đổi vào b gam dung dòch HCl dung dòch D Thêm 240 gam dung dòch NaHCO3 7% vào dung dòch D vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl dư, thu dung dòch E nồng độ phần trăm NaCl muối clorua kim loại M tương ứng 2,5% 8,12% Thêm tiếp lượng dư dung dòch NaOH vào E, sau lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 16 gam chất rắn Viết PTPƯ Xác đònh kim loại M nồng độ phàn trăm dung dòch HCl dùng Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO muối cacbonat kim loại R vào axit HCl 7,3% vừa đủ, thu dung dòch D 3,36 lít khí CO2 (đktc) Nồng độ MgCl2 dung dòch D 6,028% a) Xác đònh kim loại R thành phần % theo khối lượng chất C b) Cho dd NaOH dư vào dung dòch D, lọc lấy kết tủa nung không khí đến phản ứng hoàn toàn Tính số gam chất rắn lại sau nung Câu 4: Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M dung dòch HCl dư, thu V lít H (đktc) Mặt khác hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M dung dòch HNO3 loãng, thu muối nitrat M, H2O V lít khí NO (đktc) a) So sánh hoá trò M muối clorua muối nitrat CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 59 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn b) Hỏi M kim loại nào? Biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua Câu 5: Khi làm nguội 1026,4g dung dòch bão hoà muối sunfat kim loại ngậm nước, có công thức M 2SO4.H2O với < n < 12 từ nhiệt độ 800C xuống nhiệt độ 100C thấy có 395,4g tinh thể ngậm nước tách Độ tan muối khan 80 0C 28,3 100C 9g Câu 6: Cho hai chất A B (đều thể khí) tương tác hoàn toàn với có mặt xác tác thu hỗn hợp khí X có tỉ trọng 1,568g/l Hỗn X có khả làm màu dung dòch nước KMnO 4, không phản ứng với NaHCO Khi đốt cháy 0,896 lít hỗn hợp khí X O2 dư, sau làm lạnh sản phẩm cháy thu 3,52 gam cacbon (IV) oxit 1,085g dung dòch chất Y Dung dòch chất Y cho tác dụng vừa đủ với dung dòch AgNO thu 1,435g kết tủa trắng, dung dich thu cho tác dụng với dung dòch NaHCO3 dư thu 224 ml khí (thể tích tỉ trọng khí đktc) a) Xác đònh hỗn hợp X có khí tỉ lệ mol hay tỉ lệ thể tích bao nhiêu? b) Xác đònh tên khí A, B tỉ lệ thể tích lấy để phản ứng Câu 7: Một hỗn hợp kim loại X gồm kim loại Y, Z có tỉ số khối lượng : Trong 44,8g hỗn hợp X, số hiệu mol A B 0,05 mol Mặt khác nguyên tử khối Y > Z Xác đònh kim loại Y Z Câu 8: Cho a gam Na tác dụng với p gam nước thu dung dòch NaOH nồng độ x% Cho b gam Na 2O tác dụng với p gam nước thu dung dòch NaOH nồng độ x% Lập biểu thức tín p theo a b Câu 9: Hoà tan 199,6g CuSO4.5H2O Xác đònh CuSO4 hay có lẫn tạp chất Biết độ tan CuSO4 100C 17,4 Câu 10: Hỗn hợp M gồm oxit kim loại hoá trò II muối cacbonat kim loại hoà tan hết axit H 2SO4 loãng vừa đủ tạo khí N dung dòch L Đem cô cạn dung dòch L thu lượng muối khan 168% khối lượng M Xác đònh kim loại hoá trò II, biết khí N 44% khối lượng M Câu 11: Cho hỗn hợp gồm oxit: Al2O3, CuO K2O Tiến hành thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Nếu cho hỗn hợp A vào nước dư, khấy kó thấy 15g chất rắn không tan - Thí nghiệm 2: Nếu cho thêm vào hỗn hợp A lượng Al2O3 50% lượng Al2O3 A ban đầu lại hoà tan vào nước dư Sau thí nghiệm lại 21g chất rắn không tan - Thí nghiệm 3: Nếu cho vào hỗn hợp A lượng Al 2O3 75% lượng Al2O3 A, lại hoà tan vào nước dư, thấy lại 25g chất rắn không tan Tính khối lượng oxit hỗn hợp A Câu 12: Nung x1 gam Cu với x2 gam O2 thu chất rắn A1 Đun nóng A1 x3 gam H2SO4 98%, sau tan hết thu dung dòch A2 khí A3 Hấp thụ toàn A3 băng 200 ml NaOH 0,15M tạo dung dòch chứa 2,3 gam muối Khi cô cạn dung dòch A thu 30 gam tinh thể CuSO4.5H2O Nếu cho A2 tác dụng với dung dòch NaOH 1M để tạo lượng kết tủa nhiều phải dùng hết 300 ml NaOH Viết PTPƯ Tính x1, x2, x3 CÁC BÀI TOÁN TỔNG HP CẦN LƯU Ý Bài 1: A hỗn hợp Fe + Fe2O3 Cho luồng CO (dư) qua ống đựng m gam hỗn hợp A nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thu 28,0 gam chất rắn lại ống Hoà tan m gam hỗn hợp A dung dòch HCl dư thấy thoát 2,016 lít H (ở đktc) biết có 10% hiđro sinh tham gia khử Fe3+ thành Fe2+ Tính % khối lượng chất hỗn hợp A Đáp số: %Fe = 14,9% %Fe2O3 = 85,1% Bài 2: Hoà tan hoàn toàn oxit FexOy H2SO4 đặc, nóng thu 2,24 lít SO2 (đktc) Phần dung dòch đem cô cạn 120 gam muối khan Xác đònh công thức FexOy Đáp số: Fe3O4 Bài 3: Hoà tan 26,64 gam chất X tinh thể muối sunfat ngậm nước kim loại M (hoá trò x) vào nước dung dòch A Cho A tác dụng với dung dòch NH3 vừa đủ kết tủa B Nung B nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi lại 4,08 gam chất rắn Cho dung dòch A tác dụng với dung dòch BaCl vừa đủ 27,84 gam kết tủa Tìm công thức X Đáp số: Al2(SO4)3.18H2O Bài 4: Để hoà tan gam FexOy cần 52,14 ml dung dòch HCl 10% (d = 1,05) Xác đònh công thức phân tử sắt oxit Đáp số: Fe2O3 Bài 5: Cho ba kim loại X, Y, Z có khối lượng nguyên tử theo tỉ lệ 10 : 11 : 23 Tỉ lệ số mol hỗn hợp kim loại : : (hỗn hợp A) Khi cho lượng kim loại X lượng có 24,582 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dòch HCl 2,24 lít H (đktc) Nếu cho hỗn hợp A tác dụng với 50 ml dung dòch NaOH 1M dung dòch B hỗn hợp chất rắn C 10 Xác đònh X, Y, Z Đáp số: X (Mg) ; Y (Al) ; Z (Fe) Bài 6: Khi hoà tan kim loại R vào dung dòch HNO đặc nóng H2SO4 loãng thể tích NO2 thu gấp thể tích H2 điều kiện Khối lượng muối sunfat thu 62,81% muối nitrat Tính khối lượng nguyên tử R Đáp số: R = 56 (Fe) Bài 7: Cho oxit MxOy kim loại M có hoá trò không đổi Biết 3,06 gam M xOy nguyên chất tan HNO3 dư thu 5,22 gam muối Hãy xác đònh công thức oxit Đáp số: BaO CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 60 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn Bài 8: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe kim loại M có hoá trò không đổi Chia hỗn hợp thành phần - Hoà tan hết phần dung dòch HCl, 2,128 lít H2 - Hoà tan hết phần dung dòch HNO3, 1,792 lít khí NO Xác đònh kim loại M % khối lượng kim loại hỗn hợp X Đáp số: M (Al) %Fe = 77,56% ; %Al = 22,44% Bài 9: Hoà tan 2,84 hỗn hợp muối cacbonat kim loại A B phân nhóm nhóm II 120 ml dung dòch HCl 0,5M thu 0,896 lít khí CO2 (đo 54,60C 0,9 atm) dung dòch X a) Tính khối lượng nguyên tử A B a) Tính khối lượng muối tạo thành dung dòch X Tính % khối lượng muối hỗn hợp ban đầu Đáp số: a) A = 24 (Mg) B = 40 (Ca) b) Khối lượng muối = 3,17g % MgCO3 = 29,57% % CaCO3 = 70,43% Bài 10: Chia hỗn hợp kim loại A, B có hoá trò n m làm thành phần - Phần 1: hoà hết axit HCl thu 1,792 lít H2 (đktc) - Phần 2: cho tác dụng với dd NaOH dư thu 1,344 lít khí (đktc) lại chất rắn không tan có khối lượng 13 khối lượng phần - Phần 3: nung oxi (dư) thu 2,84g hỗn hợp oxit A 2On B2Om Tính tổng khối lượng phần tên kim loại A, B Đáp số: ∑m phần = 1,56 g ; A (Al) B (Mg) Chun đề 11 : ¸p dơng ®Þnh lt b¶o toµn khèi lỵng : Câu 1/ Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe , FeO , Fe2O3 nung nóng Sau kết thúc thí nghiệm , thu 64 gam chất rắn A 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với hiđro 20,4 Tính m ? Câu 2/ Hòa tan 5,68 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại thuộc nhóm IIA thuộc chu kì liên tiếp dung dòch HCl dư thu 1,344 lít khí (đktc) dung dòch A Hỏi cô cạn dung dòch A thu gam muối khan ? Câu 3/ Cho hỗn hợp muối A2SO4 BSO4 có khối lượng 44,2 gam tác dụng vừa đủ với d/dòch BaCl2 tạo thành 69,9 gam BaSO4 kết tủa Tìm khối lượng muối tan tạo thành ? Câu 4/ Hòa tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat có hóa trò II III dung dòch HCl thu dung dòch A 0,672 lít khí (đktc) Hỏi cô cạn dung dòch A thu gam muối khan ? Chun đề 10 : ph¬ng ph¸p tïy chä lỵng chÊt : Một số cách chọn : Lượng chất tham gia phản ứng mol Lượng chất tham gia phản ứng theo số liệu đề Câu 1/ Hòa tan muối cacbonat kim loại M khối lượng vừa đủ dung dòch H 2SO4 9,8 % ta thu dung dòch muối sunfat 14,18% Hỏi M kim loại ? Câu 2/ Hòa tan oxit kim loại hóa trò II vào lượng vừa đủ dung dòch H 2SO4 20% , thu dung dòch muối có nồng độ 22,6% Xác đònh tên kim loại dùng ? Câu 3/ Cho 16 gam hợp kim Beri kim loại kiềm tác dụng với nước ta dung dòch A 3,36 liat khí H (đktc) a/ Cần ml dung dòch HCl 0,5M để trung hòa hết 1/10 dung dòch A ? b/ Lấy 1/10 dung dòch A thêm vào 99 ml dung dòch Na 2SO4 0,1 M thấy dung dòch dư Ba2+ , thêm tiếp ml dung dòch thấy dư SO42- Xác đònh tên kim loại kiềm ? Câu 4/ Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại thuộc phân nhóm nhóm II thuộc chu kì liên tiếp dung dòch HCl dư người ta thu dung dòch A khí B Cô cạn dung dòch A thu 3,17 gam muối khan a/ Tính thể tích B (đktc) ? b/ Xác đònh tên kim loại ? Câu 5/ Nung gam muối cacbonat kim loại A chưa rõ hóa trò thu 1,68 gam oxit kim loại A a/ Xác đònh A ? b/ Tính thể tích dd HCl cần dùng để hòa tan hết gam muối cacbonat A ? Chun đề 12: ph¬ng ph¸p dïng c¸c gi¸ trÞ trung b×nh : Phương pháp dùng giá trò mol trung bình ( M ) Lưu ý : a/ Hỗn hợp nhiều chất : mhh M n1 + M n + + M i ni M= n = n1 + n2 + + ni hh CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 61 Gv : Dương Văn Kha mhh M 1V1 + M 2V2 + + M iVi M= n = V1 + V2 + + Vi hh Trường THCS n Sơn b/ Hỗn hợp chất : a, b ; % số mol M n1 + M (n − n1 ) ; M = M1n1 + M2(1-n1) M= n M 1V1 + M (V − V1 ) ; M = M1X1 + M2(1-X1) M= n Câu 1/ Hai kim loại kiềm M M/ nằm hai chu kì bảng hệ thống tuần hoàn Hòa tan môt hỗn hợp M M/ nước dung dòch A 0,336 lít khí H2 (đktc) Cho HCl dư vào dung dòch A cô cạn 2,075 gam muối khan Xác đònh tên kim loại M M/ ? Câu 2/ Hòa tan vào nước 7,14 gam hỗn hợp muối cacbonat hiddro cacbonat kim loại hóa trò I Sau thêm vào dung dòch thu lượng dung dòch HCl vừa đủ thu 0,672 lít khí đktc Xác đònh tên kim loại ? Câu 3/ Nguyên tử khối kim loại hóa trò tỉ lệ với theo tỉ số : : Tỉ lệ số mol chúng hỗn hợp : : Sau hòa tan 2,32 gam hỗn hợp HCl dư thu 1,568 lít H đktc Xác đònh kim loại biết chúng đứng trước H2 dãy Beketop Câu 4/ Hòa tan 46 gam hỗn hợp Ba kim loại kiềm A , B thuộc chu kì liên tiếp dung dòch X 11,2 lít khí (đktc) Nếu thêm 0,18 mol Na2SO4 vò dung dòch X dung dòch sau phản ứng chưa kết tủa hết Ba2+ Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vò dung dòch X dung dòch sau phản ứng dư ion SO 42Xác đònh tên kim loại kiềm ? Hãy giải tốn theo cách bạn - Bµi tËp nhËn biÕt hỵp chÊt h÷u c¬ Bµi1: 1.Phân biệt chất sau PP hóa học: a Metan, Etilen, Axetilen b CH4, CO2, C2H2, O2 Bµi 2: Trình bày cách nhận biết chất sau hai thuốc thử : C2H4, C2H2, C2H6, CO2, SO2 Bµi 3: Trình bày cách tách riêng chất khỏi hỗn hợp sau đây: CH 3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 Viết phương trình phản ứng xảy Bµi 4: B»ng pp hãa häc , h·y nhËn biÕt c¸c khÝ kh«ng mµu sau: CH4 , C2H4 , CO2 Bµi 5: Cã lä mÊt nh·n chøa khÝ kh«ng mµu sau : Metan , Etylen , Cacbonddioxxi , Em h·y tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p hãa häc ®Ĩ nhËn biÕt chóng Bµi 6: Cã lä mÊt nh·n ®ùng dd kh«ng mµu : CH 3COOH , C2H5OH Em h·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p hãa häc ®Ĩ nhËn biÕt chóng Bµi 7: Nªu pp hãa häc kh¸c ®Ĩ ph©n biƯt dd : CH3COOH , C2H5OH Bµi 8: Cã c¸c chÊt longnr ( dung dÞch ) §ùng riªng biƯt mçi lä : CH 3COOH , C6H6 , C2H5OH , C6H12O6 B»ng pp hãa häc, h·y tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt chÊt láng mçi lä ( viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ) Bµi 9: Nªu pp hãa häc ®Ĩ : a) Thu ®ỵc CO2 tõ hçn hỵp CO2 vµ CH4 b) Thu ®ỵc CH2 tõu hçn hỵp CH4 vµ C2H4 Bµi 10 : H·y nªu ph¬g ph¸p hãa häc ®Ĩ nhËn biÕt dd glucoz¬ vµ rỵu etylic Bµi 11: Dïng chÊt thÝch hỵp nµo cã thĨ lo¹i bá t¹p chÊt khái hçn hỵp C2H2 cã lÉn t¹p chÊt CO2 vµ h¬i níc Bµi 12 : Cã chÊt láng lµ : rỵu etylic , axit axeti vµ dÇu ¨n tan rỵu etylic Dïng pp hãa häc nµo ®Ĩ ph©n biƯt chÊt láng trªn ? A Níc vµ q tÝm B Dung dÞch Br2 C Kim lo¹i Na D Dung dÞch Na2CO3 Bµi 13 : Cã chÊt láng CH3COOH , C6H6 , C2H5OH ®ùng ë lä riªng biƯt kh«ng cã nh·n B»ng pp hãa häc h·y nhËn biÕt mçi lä ®ùng chÊt nµo ? ViÕt c¸c PTP¦ , ghi râ ®iỊu kiƯn cđa ph¶n nngs ®Ĩ nhËn biÕt ( nÕu cã ) Bµi 14 : Cã lä ®ùng chÊt láng lµ : rỵu etylic , axit axetic vµ glucoz¬ Sư dơng nhãm chÊt nµo sau ®©y ®Ĩ ph©n biƯt c¸c chÊt ®ùng mçi lä ? A Q tÝm vµ ph¶n øng tr¸ng g¬ng B KÏm vµ q tÝm C Níc vµ q tÝm D Níc vµ ph¶n øng tr¸ng g¬ng Bµi 15 : Cã hai binh ®ùng hai chÊt khÝ lµ: CH4 vµ C2H4 ChØ dïng dung dÞch Br2 cã thĨ ph©n biƯt ®ỵc hai chÊt khÝ trªn kh«ng? Nªu c¸ch tiÕn hµnh, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy Bµi 16 : Nªu hai ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ĩ ph©n biƯt hai dung dÞch kh«ng mÇu gåm: C2H5OH , CH3COOH Bµi 17 : Cã ba lä chÊt láng kh«ng mÇu bÞ mÊt nh·n lµ: Rỵu etylic, axit axetic, dÇu ¨n tan rỵu ChØ dïng níc vµ q tÝm, h·y ph©n biƯt c¸c chÊt láng trªn Bµi 18 : Chän mét thc thư ®Ĩ ph©n biƯt c¸c dung dÞch sau b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc (Nªu râ c¸ch tiÕn hµnh) Bµi 19 : Dung dÞch glucoz¬ vµ rỵu etylic Bµi 20 : Dung dÞch glucoz¬ vµ axit axetic Bµi 21 : Nªu ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ĩ ph©n biƯt ba dung dÞch sau: Rỵu etylic, glucoz¬, saccaroz¬ CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 62 Gv : Dương Văn Kha Bµi 22 : Nªu ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ĩ nhËn biÕt c¸c chÊt bét sau: Trường THCS n Sơn a Tinh bét, xenluloz¬, saccaroz¬ b Ting bét, glucoz¬, saccaroz¬ c Ting bét, glucoz¬, ®¸ v«i, mi ¨n Bµi 23 : Nªu ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ĩ ph©n biƯt c¸c chÊt sau: a CH4, C2H2, CO2 b C2H2, C2H4, CH4, CO2 c SO2, C2H2, CO2, CH4 d C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH e Dung dÞch glucz¬, dung dÞch saccaroz¬, dung dÞch axit axetic f SO2, C2H2, CH4 g Rỵu etylic, axit axetic, benzen T¸ch chÊt khái hçn hỵp Bài 1: Tách riêng dung dòch chất sau khỏi hỗn hợp dung dòch AlCl 3, FeCl3, BaCl2 Bài 2: Nêu phương pháp tách hỗn hợp gồm khí: Cl2, H2 CO2 thành chất nguyên chất Bài 3: Nêu phương pháp tách hỗn hợp đá vôi, vôi sống, silic đioxit sắt (II) clorua thành chất nguyên chất Bài 4: Trình bày phương pháp hoá học để lấy oxit từ hỗn hợp : SiO 2, Al2O3, Fe2O3 CuO Bài 5: Trình bày phương pháp hoá học để lấy kim loại Cu Fe từ hỗn hợp oxit SiO 2, Al2O3, CuO FeO Bài 6: Bằng phương pháp hoá học tách kim loại Al, Fe, Cu khỏi hỗn hợp kim loại Bài 7: Tinh chế: a) O2 có lẫn Cl2 , CO2 b) Cl2 có lẫn O2, CO2, SO2 c) AlCl3 lẫn FeCl3 CuCl2 d) CO2 có lẫn khí HCl nước Bài 8: Một loại muối ăn có lẫn tạp chất: Na 2SO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4 Hãy trình bày phương pháp hoá học để lấy NaCl tinh khiết Viết PTPƯ Bài 9: Tách chất sau khỏi hỗn hợp chúng: AlCl 3; FeCl3 BaCl2 Bài 10: Tách kim loại Fe, Al, Cu khỏi hỗn hợp chúng Bài 11: Có hỗn hợp rắn gồm chất nh 18 Bằng phương pháp hố học tách chất ra, ngun lợng tinh khiết Bài 12: Làm để tách riêng muốn NaCl, MgCl2 NH4Cl Bài 13: Tách muối sau khỏi hỗn hợp chúng: Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 Zn(NO3)2 tinh khiết ngun lợng Bài 14: Tách chất sau khỏi hỗn hợp chúng ngun l ợng tinh khiết BaO, Al 2O3, ZnO, CuO, Fe2O3 Bài 15: Hỗn hợp X gồm Al2O3, SiO3, SiO2 Trình bày phương pháp hố học để tách riêng oxits khỏi hỗn hợp Bài 16 : Tách chất sau khỏi hỗn hợp chúng: AlCl 3; FeCl3 BaCl2 Bài 17:Hãy tìm cách tách riêng chất hỗn hợp gồm CaCl 2, CaO, NaCl tinh khiến ngun l ợng Bài 18 : Có hỗn hợp rắn gồm chất nh 18 Bằng phương pháp hố học tách chất ra, ngun lợng tinh khiết Bài 19 : Làm để tách riêng muốn NaCl, MgCl2 NH4Cl Bài 20: Tách muối sau khỏi hỗn hợp chúng: Fe(NO 3)3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 Zn(NO3)2 tinh khiết ngun lợng Bài 21: Bằng phương pháp hố học, tách SO2 khỏi hỗn hợp gồm SO2, SO3 O2 Bài 22: Trình bày phương pháp tách BaO, MgO, CuO cho lượng chất khơng đổi BÀI TOÁN VỀ ĐỘ TAN Câu 1: Tính khối lượng AgNO3 bò tách khỏi 75 gam dung dòch bão hoà AgNO 50oC, dung dòch hạ nhiệt độ đến 20oC Biết SAgNO 200 C = 222 g ; SAgNO 500 C = 455 g ( ) ( ) Câu 1: Xác đònh lượng NaCl kết tinh trở lại làm lạnh 548 gam dung dòch muối ăn bão hoà 50 oC xuống OoC Biết độ tan NaCl 50oC 37 gam OoC 35 gam ĐS: mNaCl ketá tinh = 8( g ) Câu 2: Hoà tan 450g KNO3 vào 500g nước cất 2500C (dung dòch X) Biết độ tan KNO 200C là32g Hãy xác đònh khối lượng KNO3 tách khỏi dung dòch làm lạnh dung dòch X đến 200C ĐS: mKNO3 tach ù khoiû dd = 290( g ) Câu 3: Cho 0,2 mol CuO tan hết dung dòch H 2SO4 20% đun nóng (lượng vừa đủ) Sau làm nguội dung dòch đến 100C Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dung dòch, biết độ tan CuSO 100C 17,4g ĐS: mCuSO4 5H 2O = 30, 7( g ) Câu 4: Có 540 g ddbh AgNO3 100C, đun nóng dd đến 600C phải thêm gam AgNO để đạt bảo hồ Biết độ tan AgNO3 100C 600C 170g 525gam Câu 5: Xác định lượng kết tinh MgSO 4.6H2O làm lạnh 1642g ddbh từ 800C xuống 200C Biết độ tan MgSO4 64,2 g ( 800C) 44,5g (200C) CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 63 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn Câu 6: Cho biết nồng độ dd bão hòa KAl(SO4)2 20 C 5,56% a) Tính độ tan KAl(SO4)2 200C b) Lấy m gam dung dịch bão hồ KAl(SO 4)2 12H2O 200C để đun nóng bay 200g nước, phần lại làm lạnh đến 20 0C Tính khối lượng tinh thể phèn KAl(SO4)2 12H2O kết tinh Câu 7: Cho biết độ tan CaSO4 0,2 gam/100g nước nhiệt độ 200C khối lượng riêng dung dịch bão hồ CaSO 200C D =1g/ml Nếu trộn 50ml dung dịch CaCl 0,012M với 150ml dung dịch Na 2SO4 0,04M ( 200C) có kết tủa xuất hay khơng ? Hướng dẫn : tính nồng độ CaSO4 dung dịch thu được, bé nồng độ bão hồ khơng có kết tủa ( ngược lại) Kết : khơng có kết tủa Câu 8: Ở 120C có 1335gam dung dịch bão hồ CuSO4 Đun nóng dung dịch lên đến 900C Hỏi phải thêm vào dung dịch gam CuSO4 để dung dịch bão hồ nhiệt độ Biết độ tan CuSO4 120C 900C 33,5g 80g (ĐS: 465gam CuSO4 ) Câu 9: Thêm dẫn dung dịch KOH 33,6% vào 40,3ml dung dịch HNO 37,8% ( D = 1,24 g/ml) đến trung hồ hồn tồn thu dung dịch A Đưa dung dịch A 00C dung dịch B có nồng độ 11,6% khối lượng muối tách m (gam) Hãy tính m cho biết dung dịch B bão hồ chưa ? ? ĐS: m = 21,15 gam , dung dịch bão hồ có m ( gam ) muối khơng tan thêm -Câu 10: Tính khối lượng AgNO3 bị tách khỏi 75 gam dung dịch bão hồ AgNO3 50oC, dung dịch hạ nhiệt độ đến 20oC Biết ; Câu 11: Khi hồ tan m (g) muối FeSO4.7H2O vào 168,1 (g) nước, thu dung dịch FeSO4 có nồng độ 2,6% Tính m? Câu 12: Lấy 12,42 (g) Na2CO3.10H2O hồ tan 50,1ml nước cất (D = 1g/ml) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu Bµi to¸n tinh nång ®é dung dÞch kh«ng x¶y ph¶n øng Bµi : Có dung dòch HCl nồng độ 0,5M 3M Tính thể tích dung dòch cần phải lấy để pha 100ml dung dòch HCl nồng độ 2,5M Bµi : Khi hoà tan m (g) muối FeSO4.7H2O vào 168,1 (g) nước, thu dung dòch FeSO có nồng độ 2,6% Tính m? Bµi : Lấy 12,42 (g) Na2CO3.10H2O hoà tan 50,1ml nước cất (D = 1g/ml) Tính nồng độ phần trăm dung dòch thu Bµi : Hßa tan 30g mi ¨n vµo 270g níc TÝnh % dd thu ®ỵc Bµi : TÝnh sè gam mi ¨n cã 140g dd NaCl 7% Bµi : Hßa tan 15g NaCl vµo 185g H2O TÝnh nång ®é % cđa dung dÞch thu ®ỵc Bµi : Hßa tan 6g NaOH vµo níc ®Ĩ ®ỵc 1500 ml dd TÝnh nång ddojooj M cđa dung dÞch Bµi : ë 15o c , ®é tan cđa mi ¨n ( NaCl) lµ 36g , cđa ®êng lµ 240g TÝnh nång ®é % cđa mi ¨n vµ ®êng ë nhiƯt ®é ®ã Bµi : TÝnh sè gam cđa H2SO4 nguyªn chÊt cã 200 ml dd H2SO4 49% ( Khèi lỵng riªng D = 1,31 g/ml ) Bµi 10 : Ph¶i lÊy bao nhiªu ml dung dÞch H2SO4 96% ( D = 1,88g/ml ) ®Ĩ tronng ®ã cã chøa 24,5g H2SO4 nguyªn chÊt Bµi 11 : TÝnh khèi lỵng cđa NaCl vµ khèi lỵng cđa níc c©n lÊy ®Ĩ pha chÕ 150 g dung dÞch NaCl 5% Bµi 12 : H·y tÝnh to¸n vµ tr×nh bµy c¸ch pha chÕ : g 400g dd CuSO4 tõ CuSO4 khan h 300 ml dd NaCl 3M tõ NaCl 3M tõ NaCl nguyªn chÊt vµ H2O i 150g dd CuSO4 25 tõ dd CuSO4 20% vµ H2O j 250 ml dd NaOH 0,5 M tõ dd NaOH 2M vµ H2O k 50g dd CuSO4 10% tõ CuSO4 5H2O vµ H2O l 50 ml dd CuSO4 M tõ CuSO4 5H2O vµ níc Bµi 13 : TÝnh to¸n vµ tr×nh bµy c¸ch pha chÕ 0,5 lÝt dd H2SO4 1M tõ dd H2SO4 98% ( D = 1,88g/ml ) vµ níc cÊt Bµi 14 : Trén 60g dd NaOH 20% vµo 40g dd NaOH 15% TÝnh nång ®é % cđa dung dÞch thu ®ỵc Bµi 15 : Trén 300ml dd NaOH 1,5M vµo 400ml dd NaOH 2,5M TÝnh nång ®é mol/l cđa dung dÞch thu ®ỵc Bµi 16 : Hßa tan 6,72 lÝt khÝ HCl ( ë ®ktc) vµo 89,05 ml H 2O th× ®ỵc dd HCl TÝnh nång ®é % , nång ®é mol/l vµ khèi lỵng riªng cđa dd thu ®ỵc Cho r»ng sù hßa tan kh«ng kÌm theo sù thay ®ỉi dd Bµi 17 : Hßa tan 12,5 g tinh thĨ CuSO 4.5H2O vµo 87,5 ml H2O th× ®ỵc TÝnh nång ®é % , nång ®é mol/l vµ khèi lỵng riªng cđa dd thu ®ỵc Cho r»ng sù hßa tan kh«ng kÌm theo sù thay ®ỉi dd Bµi 18: Hßa tan 28,6 g tinh Na 2CO3 10H2O vµo mét lỵng H2O võa ®đ th× thu ®ỵc 200 ml dd TÝnh nång ®é % , nång ®é mol/l cđa dd thu ®ỵc ( biÕt D = 1,05 g/ml ) Bµi 19 : Hßa tan 25 g tinh thĨ CuSO4.5H2O vµo 75 ml H2O th× ®ỵc TÝnh nång ®é % , nång ®é mol/l vµ khèi lỵng riªng cđa dd thu ®ỵc Cho r»ng sù hßa tan kh«ng kÌm theo sù thay ®ỉi dd Bµi 20 : CÇn lÊy 10,6 g Na2CO3 cho vµo cèc chia ®é cã dung tÝch 500 ml Rãt tõ tõ H 2O vµo cèc cho tíi v¹ch 200 ml Khy nhĐ cho Na2CO3 tan hÕt ®ỵc dd Na2CO3 BiÕt D = 1,05 g/ml ) H·y x¸c ®Þnh nång ®é % , nång ®é mol/l cđa dung dÞch võa pha chÕ ®ỵc Bµi 21 : CÇn ph¶i pha bao nhiªu bao nhiªu gam dd mi ¨n n«ng ®é 20% vµo 400 g ® mi ¨n nång ®é 15% ®Ĩ ® ỵc dd mi ¨n cã nång ®é 16% §S : 100g Bµi 22 : CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 600g dd NaOH 18% ®Ĩ ®ỵc dd NaOH 15% §S: 120g Bµi 23 : CÇn hßa tan thªm bao nhiªu gam mi ¨n vao 800 gam dd mi ¨n 10% ®Ĩ ®ỵc dd mi ¨n cã nång ®é 20% §S: 100g Bµi 24 : CÇn bao nhiªu gam níc ®Ĩ hßa tan 1,4 mol NaCl th× ®ỵc dd cã nång ®é 8,19% §S: 918,1g Bµi 25 : Hßa tan 50g CuSO4 5H2O vµo 450g níc TÝnh nång ®é phÇn tr¨m vµ nång ®é mol/l cđa dd thu ®ỵc cho tØ khèi cđa dd thu ®ỵc lai §S: 6,4% vµ 0,4M Bµi 26 : Trén 50g dd NaOH 8% víi 450g dd NaOH 20% c TÝnh nång ®é % cđa dd thu ®ỵc §S: 18,8% d TÝnh thĨ tÝch ® thu ®ỵc sau trén , biÕt tØ khèi dd nµy lµ 1,1 §S : 454,54 ml CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 64 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn Bµi 27 : Pha 300ml dd NaOH 1M víi 200 ml dung dÞch NaOH 1,5M TÝnh nång ®é mol/l vµ nång ®é % dd thu ®ỵc Cho tØ khèi dd nµy lµ 1,05 §S: 1,2M vµ 4,57% Bµi 28 : Ph¶i hßa tan bao nhiªu ml dung dÞch NaCl 1,6M víi 20ml dd NaCl 0,5M ®Ĩ ®ỵc dd NaCl 0,6M §S: 2ml Bµi 29 : Ph¶i hßa tan bao nhiªu níc víi 300 ml dd HCl 2,5M ®Ĩ ®ỵc dd HCl 1,5M §S: 200 ml Bµi 30 : Cã s½n 60g dd NaCl 25% TÝnh nång ®é % cđa dd thu ®ỵc khi: b Pha thªm 20g H2O c C« ®Ỉc chi cßn 40 gam dd Bµi 31 : Thªm níc vµo 400g dd HCl 3,65% ®Ĩ t¹o lÝt dung dÞch TÝnh nång ®é mol/l cđa ® thu ®ỵc Bµi 32 : Thªm H2O vµo 200g dd HCl 6,3% ®Ĩ t¹o lÝt ® TÝnh nång ®é mol/l cđa dd thu ®ỵc Bµi 33 : Khèi lỵng cđa NaOH cÇn lÊy ®Ĩ hßa tan vµo 150g H2O ®ỵc dung dÞch cã ®ång ®é 25% , Bµi 34 : CÇn pha chÕ bao nhiªu lÝt H2O vµo 400 ml dung dÞch NaOH 3M ®Ĩ ®ỵc dd NaOH 1,2M Bµi 35 : CÇn pha chÕ bao nhiªu lÝt H2O vµo lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ĩ ®ỵc dd NaOH 0,1M Bµi 36 : Cần lấy V1 lít CO2 V2 lít CO để có 24 lít hỗn hợp CO2 CO có tỉ khối metan Giá trị V1 (lít) A B C D Bµi to¸n pha tré dung dich x¶y ph¶n øng hãa häc Bµi : Hßa tan hoµn toµn 4,7 g K2O vµo 195,3 g H2O TÝnh C% cđa ®ung dÞch thu ®ỵc Bµi : Hßa tan hoµn toµn 15,5 g Na2O vµo níc thµnh 500 ml dd d TÝnh nång ®é mol/l cđa dd thu ®ỵc e TÝnh thĨ tÝch dd H2SO4 20% ( D = 1,14 g/ml ) cÇn ®Ĩ trung hßa dd trªn f TÝnh nång ®é M cđa c¸c chÊt dd thu ®ỵc sau ph¶n øng trung hßa Bµi : Cho 46 g Na vµo 224 ml níc cÊt TÝnh nång ®é % cđa dd thu ®ỵc sau ph¶n øng Bµi : Cho 23 g Na vµo 100 g níc cÊt TÝnh nång ®é % cđa dd thu ®ỵc sau ph¶n øng Bµi : Cho mÉu Na vµo 250 ml níc thÊy cã khÝ tho¸t vµ t¹o dd cã tÝnh kiỊm , nång ®é 15,64% TÝnh khèi lỵng mÉu Na nãi trªn Bµi : Cho 34,5 g Na t¸c dơng víi 177 g H2O TÝnh C% cđa dd thu ®ỵc sau ph¶n øng ( §· cã b¶n cò ) 01 Hòa tan hồn tồn m gam Na 2O ngun chất vào 40 gam dung dịch NaOH 12% thu dung dịch NaOH 51% Giá trị m (gam) A 11,3 B 20,0 C 31,8 D 40,0 02 Thể tích nước ngun chất cần thêm vào lít dung dịch H 2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) để dung dịch có nồng độ 10% A 14,192 ml B 15,192 ml C 16,192 ml D 17,192 ml 05 Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M Khối lượng muối thu dung dịch A 10,44 gam KH2PO4 ; 8,5 gam K3PO4 B 10,44 gam K2HPO4 ; 12,72 gam K3PO4 C 10,44 gam K2HPO4 ; 13,5 gam KH2PO4 D 13,5 gam KH2PO4 ; 14,2 gam K3PO4 06 Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp muối CaCO MgCO3 dung dịch HCl (dư) thu 0,672 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Thành phần % số mol MgCO3 hỗn hợp A 33,33% B 45,55% C 54,45% D 66,67% 07 Lượng SO3 cần thêm vào dung dịch H2SO4 10% để 100 gam dung dịch H2SO4 20% A 2,5 gam B 8,88 gam C 6,66 gam D 24,5 gam o 08 Dung dịch rượu etylic 13,8 có d (g/ml) =? Biết d C H5OH(ng.chÊt) = 0,8 g/ml ; d H 2O = g ml A 0,805 B 0,8 55 C 0,972 D 0,915 09 Hòa tan m gam Al dung dịch HNO lỗng thu hỗn hợp khí NO N 2O có tỉ khối so với H2 16,75 Tỉ lệ thể tích khí hỗn hợp A : B : C : D : 10 Từ quặng hematit A điều chế 420 kg Fe Từ quặng manhetit B điều chế 504 kg Fe Hỏi phải trộn hai quặng với tỉ lệ khối lượng (m A : mB) để quặng hỗn hợp mà từ quặng hỗn hợp điều chế 480 kg Fe A : B : C : D : Đáp án số tập vận dụng: B C D C B A B C D 10 B 11 Hồ tan hồ tồn 16,25g kim loại hố trị (II) dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2g/ml), thu dung dịch muối 5,6l khí hiđro (đktc) a) Xác định kim loại? b) Xác định khối lượng ddHCl 18,25% dùng? Tính CM dung dịch HCl trên? c) Tìm nồng độ phần trăm dung dịch muối sau phản ứng? 12 Cho a (g) Fe tác dụng vừa đủ 150ml dung dịch HCl (D = 1,2 g/ml) thu dung dịch 6,72 lít khí (đktc) Cho tồn lượng dung dịch tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu b (g) kết tủa a) Viết phương trình phản ứng b) Tìm giá trị a, b? c) Tính nồng độ phần trăm nồng độ mol/l dung dịch HCl? CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 65 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn 13 Một hỗn hợp gồm Na2SO4 K2SO4 trộn theo tỉ lệ : số mol Hồ tan hỗn hợp vào 102 (g) nước, thu dung dịch A Cho 1664 (g) dung dịch BaCl2 10% vào dung dịch A, xuất kết tủa Lọc bỏ kết tủa, thêm H2SO4 dư vào nước lọc thấy tạo 46,6 (g) kết tủa Xác định nồng độ phần trăm Na2SO4 K2SO4 dung dịch A ban đầu? 14 Lấy 8,4 (g) MgCO3 hồ tan vào 146 (g) dung dịch HCl vừa đủ a) Viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCl đầu? c) Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng? 15 Hồ tan 10 (g) CaCO3 vào 114,1 (g) dung dịch HCl 8% a) Viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ phần trăm chất thu sau phản ứng? CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 66 [...]... y= 100 .M A 100 .M B %A %B 100 - Gi¶i ra ®ỵc x,y VD 1: Hỵp chÊt X cã ph©n tư khèi b»ng 62 ®vC Trong ph©n tư cđa hỵp chÊt nguyªn tè oxi chiÕm 25,8% theo khèi lỵng, cßn l¹i lµ nguyªn tè Na Sè nguyªn tư cđa nguyªn tè O vµ Na trong ph©n tư hỵp chÊt lµ bao nhiªu ? Gi¶i V× %Na + %O = 100 % => %Na = 100 % - %O = 100 % - 25,8% = 74,2% % A.M Ax By % B.M Ax By 74,2.62 25, 8.62 = =2 ; y= = =1 Ta cã : x = 100 .M A 100 .23... có công thức: m ct × 100 1 S = m Trong đó: S là độ tan H2O m ct là khối lượng chất tan CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 27 Gv : Dương Văn Kha S m ct = 2 S +100 m ddbh Trường THCS n Sơn m ddbh là khối lượng dung dòch bão hoà m H2O là khối lượng dung môi C% 100 ( C% là nồng độ % của dung dịch bão hòa) 100 − C% S C% = 100 % ( C% là nồng độ % của dung dịch bão hòa) 100 + S 2) Bài tốn xác... FeCl2 + D + E CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 21 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn FeCl2 + F Fe2(CO3)3 Fe(OH)3 + G ( k ) 17/ Chän 2 chÊt v« c¬ ®Ĩ tho¶ m·n chÊt R trong s¬ ®å sau: A R B C R X R Y 2 chÊt v« c¬ tho¶ m·n lµ NaCl vµ CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaCO3 CO2 NaHCO3 NaCl Na Cl2 NaCl NaOH HCl R Z CaCl2 CaCO3 Na2CO3 NaCl Na 2SO4 CaCO3 NaCl BaCl2 Bµi tËp tỉng hỵp: ViÕt PTHH theo s¬... LUYỆN THI VÀO 10 29 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn I Các loại nồng độ: 1 Nồng độ phần trăm (C%): là lượng chất tan có trong 100 g dung dòch m ct 100 % m ct : Khối lượng chất tan (g) Công Thức: C% = m dd m dd : Khối lượng dung dòch (g) m dd = V.D Với: V: Thể tích dung dòch (ml) D: Khối lượng riêng (g/ml) C% = Vậy: m ct m 100 % = ct × 100 % m dd V.D II Nồng độ mol (CM): Cho biết số mol chất tan có trong... ra x = 4,08 mol 100 0 −90x 100 Khối lượng CuSO4 5H2O kết tinh : 250 × 4,08 =102 0 gam 3) Cho 0,2 mol CuO tan hồn tồn trong H 2SO4 20% đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 10 0C Tính khối lượng tinh thể CuSO4 5H2O đã tách ra khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100 C là 14,4 gam /100 g H2O ( ĐS: 30,7 gam ) Hướng dẫn : CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 0,2 0,2 0,2 0,2 ( mol) 0, 2 ×98 100 % Khối lượng... dùng HCl và H2O nhận biết các chất sau đây đựng riêng trong các dung dịch mất nhãn: Ag 2O, BaO, MgO, MnCl2, Al2O3, FeO, Fe2O3 và CaCO3 Bài 64 : Tìm cách nhận biết các ion trong dung dịch AlCl3 và FeCl3 Viết phương trình phản ứng Bài 65 : Hồ tan hỗn hợp 3 chất rắn NaOH, NaHCO3 vào trong H2O được dung dịch A Trình bày cách nhận biết từng ion có mặt trong dung dịch A.' Bài 66: Trình bày phương pháp hố học... thµnh chi biÕn ®ỉi ãa häc sau : a CaC2 C 2H 2 C2H4 C2H4Br2 b Tinh bét Glucozo Rỵu Etylic c C6H12O6 C2H5OH CH3COOH d C2H4 C2H5OH CH3COOH Axit axetic CH3COONa CH3COO C2H5 Etylaxetat CH4 CH3COONa CH3COOK CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 26 Gv : Dương Văn Kha e Glucozo g CH4 Trường THCS n Sơn Tinh bét C2H2 Axetylen CO 2 C2H4 Etylen t0 → Caxi hi®roxcacbonat C2H5OH CH3COOH R¬u etylic Axit... 2 muối CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO 2 (đktc) Thành phần % số mol của BaCO3 trong hỗn hợp là A 50% B 55% C 60% D 65% Hướng dẫn giải 0,488 3,164 n CO2 = = 0,02 mol → M = = 158,2 22,4 0,02 Áp dụng sơ đồ đường chéo: ⇒ CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 31 Gv : Dương Văn Kha BaCO3 (M1 = 197) Trường THCS n Sơn 100 − 158,2 = 58,2 M = 158,2 CaCO3 (M 2 = 100 ) 197... ba hỗn hợp trên Bài 69: Tử hỗn hợp metanol , axeton và axitaxetic Hãy tách ra axit axetic nhËn biÕt vµ t¸ch c¸c chÊt h÷u c¬ CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 13 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 14 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 15 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn A tãm t¾t... CaCO3 * Phương trình khó: ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + KOH + H2O + X ,t o A → 6) o + Y ,t → A  +B +E Fe  → D  → G o + Z ,t → A  7) CaCl2 → Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 € Ca(HCO3)2 ↓ ↓↑ Clorua vôi Ca(NO3)2 Al2O3  → Al2(SO4)3 NaAlO2 (2) (1) (12) (11) (6) (3) (4) (5) 8) Al Al(OH)3 (9) (8) (7) AlCl3  → Al(NO3)3 (10) Al2O3 Câu 2: Hãy tìm 2 chất vô cơ thoả mãn chất R trong ... nhiªu ? Gi¶i V× %Na + %O = 100 % => %Na = 100 % - %O = 100 % - 25,8% = 74,2% % A.M Ax By % B.M Ax By 74,2.62 25, 8.62 = =2 ; y= = =1 Ta cã : x = 100 .M A 100 .23 100 .M B 100 .16 VËy c«ng thøc cđa X... DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 31 Gv : Dương Văn Kha BaCO3 (M1 = 197) Trường THCS n Sơn 100 − 158,2 = 58,2 M = 158,2 CaCO3 (M = 100 ) 197 − 158,2 = 38,8 58,2 %n BaCO3 = ⇒ 100 % = 60% (Đáp án C)... LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv : Dương Văn Kha Trường THCS n Sơn CÁC CHUN ĐỀ BỒI DƯỠNG HĨA THCS - LUYỆN THI VÀO 10 Gv
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac chuyen de Hoa hoc on thi vao 10 va on thi HSG, Cac chuyen de Hoa hoc on thi vao 10 va on thi HSG, Cac chuyen de Hoa hoc on thi vao 10 va on thi HSG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn