Báo cáo thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát

9 166 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 21:23

đặc san bLtThS năm 2003 TS Hoàng Thị sơn * B lut t tng hỡnh s (BLTTHS) u tiờn ca nc CHXHCN Vit Nam c Quc hi khoỏ VIII kỡ hp th (t ngy 22/6 n ngy 28/6/1988) thụng qua, cú hiu lc t ngy 01/01/1989 Qua 15 nm thi hnh vi ln sa i, b sung c Quc hi thụng qua ngy 30/6/1990, ngy 22/12/1992 v ngy 09/6/2000 ó gúp phn khụng nh vo vic u tranh chng v phũng nga ti phm, bo v cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn ng thi l c s phỏp lớ c quan iu tra, vin kim sỏt v to ỏn x lớ cụng minh, kp thi mi hnh vi phm ti, bo m khụng lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti Tuy nhiờn, giai on hin m t nc ta ang trờn ng i mi v mi mt vi mc tiờu xõy dng mt xó hi cụng bng, dõn ch v minh, nhiu ch nh BLTTHS nm 1988 khụng cũn phự hp Hn na, xu th hi nhp, tip tc y mnh cụng cuc ci cỏch t phỏp v thc hin Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B chớnh tr v mt s nhim v trng tõm ca cụng tỏc t phỏp thi gian ti, nhiu liờn quan n nhng quy nh ca BLTTHS ó c sa i, b sung m bo tớnh thng nht v ng b gia cỏc Tạp chí luật học bn phỏp lut nhm bo v quyn t dõn ch ca cụng dõn cng nh u tranh chng v phũng nga ti phm cú hiu qu hn Mt nhng c bn c c quy nh rừ nột hn BLTTHS nm 2003 l chc nng cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s ca vin kim sỏt BLTTHS nm 1988 ch quy nh nguyờn tc kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s (iu 23) vi ni dung: Vin kim sỏt cú nhim v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s, thc hin quyn cụng t, bo m phỏp lut c chp hnh nghiờm chnh v thng nht Trong cỏc giai on ca t tng hỡnh s, vin kim sỏt cú trỏch nhim ỏp dng nhng bin phỏp B lut ny quy nh loi tr vic vi phm phỏp lut ca bt kỡ cỏ nhõn hoc t chc no Khi thc hin nhim v ca mỡnh, kim sỏt viờn ch tuõn theo phỏp lut, chu s ch o trc tip ca vin trng vin kim sỏt cựng cp v s lónh o thng nht ca vin trng Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao Kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut v * Ging viờn chớnh Khoa lut hỡnh s Trng i hc lut H Ni 65 đặc san bLtThS năm 2003 thc hnh quyn cụng t l hai chc nng c trng c bn ca vin kim sỏt cú mi liờn quan mt thit vi So vi BLTTHS nm 1988 thỡ BLTTHS nm 2003 ó quy nh rừ rng v c th hn chc nng thc hnh quyn cụng t v chc nng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut ca vin kim sỏt phn nhng nguyờn tc c bn ti "iu 23: Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s: - Vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t t tng hỡnh s, quyt nh truy t ngi phm ti trc to ỏn; - Vin kim sỏt kim sỏt kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s cú nhim v phỏt hin kp thi vi phm phỏp lut ca cỏc c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng v ngi tham gia t tng, ỏp dng nhng bin phỏp B lut ny quy nh loi tr vic vi phm phỏp lut ca nhng c quan hoc cỏ nhõn ny; - Vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s nhm bo m mi hnh vi phm ti u c x lớ kp thi; vic t, iu tra, truy t, xột x, thi hnh ỏn ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut, khụng lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti Khỏi nim quyn cụng t v thc hnh quyn cụng t t tng hỡnh s iu 138 Hin phỏp nm 1980 ca nc ta quy nh: Vin kim sỏt nhõn dõn thc hnh quyn cụng t, bo m cho phỏp lut c chp hnh nghiờm chnh v thng 66 nht õy l bn phỏp lut u tiờn ca nc ta quy nh v quyn cụng t iu 137 Hin phỏp nm 1992 cng quy nh tng t Tuy nhiờn, cho n cha cú bn no quy nh khỏi nim quyn cụng t Do vy, lớ lun cng nh thc tin ỏp dng cũn nhiu ý kin khỏc v ny cha c gii ỏp mt cỏch thng nht, c th l: Quan im th nht cho rng quyn cụng t l quyn i din cho Nh nc a cỏc v vic vi phm trt t phỏp lut c quan xột x bo v li ớch nh nc, bo v trt t phỏp lut.(1) Nu hiu quyn cụng t nh trờn thỡ quỏ rng, bi l nhng ngi theo quan im ny ó ng nht quyn cụng t vi quyn hn ca vin kim sỏt cỏc lnh vc núi trờn Tc l phm vi thc hnh quyn cụng t khụng ch vic gii quyt v ỏn hỡnh s m cũn vic gii quyt cỏc v ỏn dõn s, v ỏn kinh t, v ỏn hnh chớnh, v ỏn lao ng v thm c cụng tỏc thi hnh ỏn, cụng tỏc kim sỏt giam gi, ci to Quan im th hai cho rng quyn cụng t l quyn Nh nc giao cho vin kim sỏt m trc tip l kim sỏt viờn thay mt Nh nc thc hin vic buc ti ti phiờn to.(2) Ngc li vi quan im th nht, nhng ngi theo quan im ny li cho rng quyn cụng t ch l quyn buc ti ca vin kim sỏt ti phiờn to v nh vy thỡ phm vi thc hnh quyn cụng t ch cú t tng hỡnh s m c th l ch gii hn phiờn to hỡnh s Nu hiu quyn cụng t nh quan im ny thỡ quỏ hp, l ng nht vic thc Tạp chí luật học đặc san bLtThS năm 2003 hnh quyn cụng t núi chung vi vic thc hnh quyn cụng t ti phiờn to Quan im th ba cho rng quyn cụng t ch l mt quyn nng, mt hỡnh thc thc hin chc nng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut ca vin kim sỏt t tng hỡnh s.(3) Theo quan im ny thỡ khụng cn cú s phõn bit gia chc nng thc hnh quyn cụng t v chc nng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s v thc hnh quyn cụng t ch l mt phng thc thc hin chc nng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut Quan im th t cho rng quyn cụng t l quyn buc ti (quyn truy cu trỏch nhim hỡnh s) nhõn danh Nh nc (nhõn danh quyn lc cụng) i vi k phm ti Quyn ny l quyn ca Nh nc, Nh nc giao cho mt c quan thc hin ( nc ta l vin kim sỏt nhõn dõn) lm c iu ny c quan cụng t phi cú trỏch nhim bo m vic thu thp ti liu, chng c xỏc nh ti phm v ngi phm ti Trờn c s ú truy cu b can trc to ỏn v bo v s buc ti ú trc phiờn to V quyn cụng t l quyn truy cu trỏch nhim hỡnh s nhõn danh cụng quyn i vi ngi phm ti nờn i tng ca quyn cụng t ch l ti phm v ngi phm ti.(4) T nhng phõn tớch v trỡnh by trờn chỳng tụi hon ton ng ý vi quan im cho rng quyn cụng t ch cú t tng hỡnh s v quyn cụng t l quyn ca vin kim sỏt nhõn danh Nh nc truy cu trỏch nhim hỡnh s i vi ngi phm ti Tuy nhiờn, thc hnh quyn cụng t Tạp chí luật học t tng hỡnh s, Nh nc cũn giao cho vin kim sỏt cỏc quyn nng t tng khỏc Do vy, cú th hiu rng thc hnh quyn cụng t l vic vin kim sỏt thc hin cỏc quyn nng t tng nhm truy cu trỏch nhim hỡnh s i vi ngi phm ti Nhim v, quyn hn ca vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s theo quy nh ca BLTTHS nm 2003 BLTTHS ó quy nh rừ phm vi, trỏch nhim ca vin kim sỏt vic thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s l nhm bo m cho vic t, iu tra, truy t, xột x v thi hnh ỏn ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut 2.1 Thc hin quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic t v ỏn hỡnh s BLTTHS khụng ch quy nh vic thc hnh quyn cụng t ca vin kim sỏt giai on iu tra, xột x nh trc õy m hot ng cụng t phi c thc hin t khi t v ỏn v sut quỏ trỡnh t tng.(5) Khon iu 109 BLTTHS nm 2003 quy nh rừ: Vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t, kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic t v ỏn hỡnh s, bo m mi ti phm c phỏt hin u phi c t, vic t v ỏn cú cn c v hp phỏp BLTTHS ó quy nh c th hn nhim v, quyn hn ca vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn 67 đặc san bLtThS năm 2003 theo phỏp lut ng thi quy nh c ch bo m vic thc hnh quyn cụng t ca vin kim sỏt t tng hỡnh s cú hiu qu hn, phõn nh rừ rng trỏch nhim gia c quan iu tra v vin kim sỏt giai on t v ỏn hỡnh s C quan iu tra cú trỏch nhim xỏc minh, gii quyt tt c cỏc tin bỏo, t giỏc ti phm, vin kim sỏt nhn c tin bỏo, t giỏc v ti phm cng chuyn cho c quan iu tra xem xột vic t ch khụng t mỡnh quyt nh t v ỏn hỡnh s nh trc õy Quy nh ny khụng cú ngha l BLTTHS mi ó lm gim trỏch nhim ca vin kim sỏt giai on t v ỏn hỡnh s m ngc li vin kim sỏt phi cú trỏch nhim cao hn na vic kim sỏt vic gii quyt tin bỏo, t giỏc ti phm ca c quan iu tra Theo ú, vin kim sỏt phi ch ng quyt nh t v ỏn hỡnh s trng hp c quan iu tra b lt ti phm.(6) Khi thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut giai on t v ỏn hỡnh s vin kim sỏt cú trỏch nhim: + Kim sỏt vic gii quyt i vi t giỏc, tin bỏo v ti phm ca c quan iu tra v kin ngh t (iu 103); + Cú quyn quyt nh hu b quyt nh t v ỏn hỡnh s khụng cú cn c ca cỏc c quan quy nh ti khon iu 109 BLTTHS; + Cú quyn khỏng ngh quyt nh t v ỏn hỡnh s ca hi ng xột x khụng cú cn c lờn to ỏn cp trờn (khon iu 109 BLTTHS); 68 + Vin kim sỏt cú quyn quyt nh t v ỏn hỡnh s theo quy nh ti khon iu 104 BLTTHS ú l trng hp vin kim sỏt hu b quyt nh khụng t v ỏn hỡnh s ca c quan iu tra, n v b i biờn phũng, c quan hi quan, kim lõm, lc lng cnh sỏt bin, th trng cỏc c quan khỏc ca cụng an nhõn dõn, quõn i nhõn dõn c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra v trng hp hi ng xột x yờu cu vin kim sỏt t v ỏn hỡnh s qua vic xột x ti phiờn to m phỏt hin c ti phm hoc ngi phm ti mi cn phi iu tra Ngoi ra, BLTTHS quy nh trỏch nhim ca vin kim sỏt vic thay i hoc b sung quyt nh t v ỏn hỡnh s l: Khi cú cn c xỏc nh ti phm ó t khụng ỳng vi hnh vi phm ti xy hoc cũn cú ti phm khỏc thỡ vin kim sỏt cng cú quyn quyt nh thay i hoc b sung quyt nh t v ỏn hỡnh s Trong thi hn 24 gi, k t quyt nh thay i hoc b sung quyt nh t v ỏn hỡnh s, vin kim sỏt phi gi cho c quan iu tra tin hnh iu tra BLTTHS quy nh nhim v, quyn hn ca vin kim sỏt vic thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut nh trờn khụng ch hn ch vic quyt nh t v ỏn hỡnh s khụng cú cn c theo quy nh ca phỏp lut m cũn hn ch vic b lt ti phm Theo Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh kim sỏt nhõn dõn nm 2003 thỡ nm 2003 qua kim sỏt Tạp chí luật học đặc san bLtThS năm 2003 vic t v ỏn hỡnh s, vin kim sỏt nhõn dõn cỏc cp ó yờu cu c quan iu tra t 234 v ỏn hỡnh s; hu 46 quyt nh t v ỏn hỡnh s khụng ỳng ca c quan iu tra; hu 29 quyt nh khụng t v ỏn hỡnh s ca c quan iu tra; trc tip quyt nh t v ỏn hỡnh s v yờu cu c quan iu tra tin hnh iu tra 49 v Vin kim sỏt quõn s cỏc cp ó yờu cu c quan iu tra t v ỏn hỡnh s v; hu quyt nh t v ỏn hỡnh s khụng ỳng ca c quan iu tra v; quyt nh t v ỏn hỡnh s v yờu cu c quan iu tra tin hnh iu tra v 2.2 Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut iu tra v ỏn hỡnh s So vi BLTTHS nm 1988 thỡ BLTTHS nm 2003 quy nh rừ rng v y hn trỏch nhim ca vin kim sỏt vic t b can l thi hn ngy, k t ngy nhn c quyt nh t b can, vin kim sỏt phi quyt nh phờ chun hoc quyt nh hu b quyt nh t b can v gi cho c quan iu tra; trng hp phỏt hin ngi ó thc hin hnh vi phm ti cha b t thỡ vin kim sỏt yờu cu c quan iu tra quyt nh t b can Trng hp sau ó nhn h s v kt lun iu tra m vin kim sỏt mi phỏt hin cú ngi khỏc ó thc hin hnh vi phm ti v ỏn cha t thỡ vin kim sỏt cú quyn quyt nh t b can Trong thi hn 24 gi, k t quyt nh t b can, vin kim sỏt phi gi cho c quan iu tra tin hnh iu tra Tạp chí luật học (iu 126) BLTTHS quy nh rừ trỏch nhim ca vin kim sỏt vic thay i hoc b sung quyt nh t b can ti iu 127 Khi tin hnh iu tra v ỏn, nu cú cn c xỏc nh hnh vi phm ti ca b can khụng phm vo ti ó b t hoc cũn hnh vi phm ti khỏc thỡ khụng ch c quan iu tra m vin kim sỏt cng cú quyn quyt nh thay i hoc b sung quyt nh t b can Trng hp vin kim sỏt quyt nh thay i hoc b sung quyt nh t b can thỡ thi hn 24 gi vin kim sỏt phi gi cho c quan iu tra tin hnh iu tra BLTTHS quy nh c th trỏch nhim ca vin kim sỏt i vi mt s hot ng iu tra nh mi trng hp vic khỏm nghim hin trng, khỏm nghim t thi phi c thụng bỏo trc cho vin kim sỏt cựng cp bit Kim sỏt viờn phi cú mt kim sỏt vic khỏm nghim (iu 150, iu 151) BLTTHS cao trỏch nhim ca vin kim sỏt vic ỏp dng, thay i, hu b bin phỏp ngn chn v c bit l i vi nhng trng hp phờ chun vic ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn bo m cho vic bt ngi trng hp khn cp cú cn c v hp phỏp, ngoi vic quy nh nh BLTTHS nm 1988, BLTTHS nm 2003 cũn quy nh: Trong trng hp cn thit, vin kim sỏt phi trc tip gp, hi ngi b bt trc xem xột, quyt nh phờ chun hoc quyt nh khụng phờ chun Trong vic phờ chun cỏc quyt nh ca 69 đặc san bLtThS năm 2003 c quan iu tra, BLTTHS quy nh thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng t tng i vi v ỏn hỡnh s, vin trng vin kim sỏt cú quyn quyt nh phờ chun hoc quyt nh khụng phờ chun cỏc quyt nh ca c quan iu tra nh lnh bt b can, b cỏo tm giam; lnh bt ngi trng hp khn cp Thm quyn phờ chun tm giam v gia hn tm giam ca vin kim sỏt cp huyn v vin kim sỏt cp tnh ó c tng hn Theo BLTTHS nm 1988 thỡ vin kim sỏt cp huyn khụng cú quyn phờ chun tm giam i vi ti phm rt nghiờm trng, gia hn tm giam i vi ti phm ớt nghiờm trng v ti phm nghiờm trng nhng BLTTHS (sa i) ó quy nh cho vin kim sỏt cp huyn quyn phờ chun tm giam i vi c ti phm rt nghiờm trng, gia hn tm giam i vi ti phm ớt nghiờm trng, ti phm nghiờm trng v gia hn tm giam ln th nht i vi ti phm rt nghiờm trng Nm 2003, vin kim sỏt nhõn dõn cỏc cp khụng phờ chun 127 lnh bt ngi trng hp khn cp; 15 lnh gia hn tm gi; 285 lnh bt b can, b cỏo tm giam; 343 lnh tm giam c quan iu tra ngh vỡ khụng cn c theo quy nh ca phỏp lut Vin kim sỏt quõn s cỏc cp khụng phờ chun lnh bt b can, b cỏo tm giam ca c quan iu tra l trng hp.(7) BLTTHS cũn quy nh c th v rừ rng hn quyn hn ca vin kim sỏt vic 70 quyt nh ỡnh ch iu tra, quyt nh ỡnh ch v ỏn v quyt nh truy t l kt thỳc iu tra, c quan iu tra phi lm bn kt lun iu tra k c trng hp quyt nh ỡnh ch iu tra Vic iu tra kt thỳc c quan iu tra bn kt lun iu tra ngh truy t hoc bn kt lun iu tra v quyt nh ỡnh ch iu tra Trong thi hn ngy k t ngy bn kt lun iu tra, c quan iu tra phi gi bn kt lun iu tra ngh truy t hoc bn kt lun iu tra kốm theo quyt nh ỡnh ch iu tra cựng h s v ỏn cho vin kim sỏt cựng cp Khi nhn c quyt nh ỡnh ch iu tra, nu thy quyt nh ỡnh ch iu tra l cú cn c thỡ vin kim sỏt phi tr li h s cho c quan iu tra gii quyt theo thm quyn; nu quyt nh ỡnh ch iu tra khụng cú cn c thỡ vin kim sỏt cú quyn hu b quyt nh ỡnh ch iu tra v yờu cu c quan iu tra phc hi iu tra; nu thy cn c truy t thỡ vin kim sỏt hu b quyt nh ỡnh ch iu tra v quyt nh truy t Khi h s v ỏn cựng bn kt lun iu tra ngh truy t ó c chuyn sang vin kim sỏt m vin kim sỏt quyt nh ỡnh ch v ỏn khụng cú cn c thỡ vin trng vin kim sỏt cp trờn cú quyn hu b quyt nh ú v yờu cu vin kim sỏt cp di quyt nh truy t 2.3 Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut trong vic xột x v ỏn hỡnh s Vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t giai on xột x v ỏn hỡnh s, bo Tạp chí luật học đặc san bLtThS năm 2003 m cho vic truy cú cn c v hp phỏp, khụng lt ti phm v ngi phm ti; vin kim sỏt kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut giai on xột x nhm bo m cho vic gii quyt v ỏn hỡnh s khỏch quan, ỳng phỏp lut Ti phiờn to, trc tin hnh xột hi, kim sỏt viờn c bn cỏo trng, quyt nh ca vin kim sỏt liờn quan n vic gii quyt v ỏn, trỡnh by ý kin b sung (nu cú) nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t ca vin kim sỏt ti phiờn to v m rng tranh tng t tng hỡnh s theo tinh thn Ngh quyt s 08-NQ/TW l bo m tranh tng vi ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khỏc theo quy nh ca phỏp lut, BLTTHS quy nh c th hn vic tham gia phiờn to ca kim sỏt viờn l: - Khi xột hi, kim sỏt viờn hi b cỏo v nhng tỡnh tit ca v ỏn liờn quan n vic buc ti, g ti b cỏo; - Khi lun ti, kim sỏt viờn phi cn c vo nhng ti liu, chng c ó c kim tra ti phiờn to v ý kin ca b cỏo, ngi bo cha, ngi bo v quyn li ca ng s v nhng ngi tham gia t tng khỏc ti phiờn to; - Khi i ỏp, b cỏo, ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khỏc cú quyn trỡnh by ý kin v lun ti ca kim sỏt viờn v a ngh ca mỡnh; kim sỏt viờn phi a nhng lp lun ca mỡnh i vi Tạp chí luật học tng ý kin Ch to phiờn to cú quyn ngh kim sỏt viờn phi ỏp li nhng ý kin cú liờn quan n v ỏn ca ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khỏc m nhng ý kin ú cha c kim sỏt viờn tranh lun Thc tin tin hnh hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic xột x ti phiờn to nhng nm qua cho thy trỡnh ca kim sỏt viờn cha u, mt b phn ca kim sỏt viờn cũn yu v nng lc v trỡnh chuyờn mụn nghip v nờn gi quyn cụng t ti phiờn to cũn th ng, lỳng tỳng vic tham gia xột hi v tranh lun Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s l hot ng c thự ca vin kim sỏt cú tớnh tỏc nghip v cao Do vy, quy nh trờn ca BLTTHS ũi hi kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x ti phiờn to phi nghiờn cu k h s v ỏn v chun b chu ỏo cỏc phng ỏn tham gia phiờn to ch ng, tớch cc tranh lun vi ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khỏc theo quy nh ca phỏp lut xỏc nh s tht khỏch quan ca v ỏn lm c s to ỏn bn ỏn ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut BLTTHS quy nh c th vic thc hnh quyn cụng t ca kim sỏt viờn ti phiờn to phỳc thm l: Ti phiờn to phỳc thm tranh lun, kim sỏt viờn phỏt biu quan im ca vin kim sỏt v vic gii quyt v ỏn 71 đặc san bLtThS năm 2003 BLTTHS quy nh quyn c xem biờn bn phiờn to, quyn yờu cu ghi nhng sa i, b sung vo biờn bn phiờn to v kớ xỏc nhn ca kim sỏt viờn (iu 200) 2.4 Kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic thi hnh ỏn hỡnh s Thi hnh ỏn l thc hin bn ỏn v quyt nh ca to ỏn ó cú hiu lc phỏp lut Do vy, giai on ny vin kim sỏt khụng thc hnh quyn cụng t m ch kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut ca c quan, t chc cú liờn quan vic thi hnh bn ỏn, quyt nh ó cú hiu lc phỏp lut v nhng bn ỏn, quyt nh c thi hnh theo quy nh ca phỏp lut nhm bo m cho cỏc bn ỏn v quyt nh ú c thi hnh kp thi, ỳng phỏp lut Khi thc hin chc nng kim sỏt thi hnh ỏn hỡnh s, vin kim sỏt cú quyn yờu cu to ỏn quyt nh thi hnh ỏn ỳng quy nh ca phỏp lut; yờu cu cỏc c quan, t chc liờn quan thi hnh bn ỏn, quyt nh ó cú hiu lc phỏp lut v nhng bn ỏn, quyt nh c thi hnh theo quy nh ca phỏp lut; cung cp h s, ti liu cú liờn quan n vic thi hnh ỏn; tham gia vic xột gim thi hn chp hnh hỡnh pht, xoỏ ỏn tớch; ngh chp hnh hỡnh pht theo quy nh ca phỏp lut (8) Qua cụng tỏc kim sỏt thi hnh ỏn hỡnh s nm 2003 cho thy cú ni cũn xy tỡnh trng cỏn b qun giỏo dựng nhc hỡnh i vi phm nhõn; nhiu ngi b kt ỏn v bn ỏn i vi h ó cú hiu lc phỏp lut nhng cũn li tri tm 72 giam Quy nh trờn ca BLTTHS gúp phn vo vic hn ch v khc phc nhng thiu sút cụng tỏc thi hnh ỏn 2.5 Kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic gii quyt khiu ni, t cỏo, t tng hỡnh s Bo m quyn khiu ni v t cỏo ca cụng dõn i vi hot ng ca cỏc c quan tin hnh t tng l nguyờn tc c bn ca lut t tng hỡnh s Theo ú, cụng dõn cú quyn khiu ni v t cỏo nhng vic lm trỏi phỏp lut ca c quan iu tra, vin kim sỏt v to ỏn hoc bt c cỏ nhõn no thuc c quan ú C quan cú thm quyn phi xem xột v gii quyt nhanh chúng cỏc khiu ni v t cỏo, thụng bỏo bng bn v kt qu cho ngi khiu ni v t cỏo bit v cú biờn phỏp khc phc Do chc nng t tng c thự va thc hnh quyn cụng t va kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut m vin kim sỏt l c quan tin hnh t tng tham gia tt c cỏc giai on, t giai on t v ỏn hỡnh s (v cỏc hot ng t tng c tin hnh trc khi t v ỏn hỡnh s) cho n giai on thi hnh ỏn Theo quy nh trờn thỡ vin kim sỏt l mt nhng c quan tin hnh t tng cú thm quyn gii quyt khiu ni, t cỏo nhng ng thi cũn cú nhim v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic gii quyt khiu ni, t cỏo t tng hỡnh s Khi thc hin cụng tỏc kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut lnh vc ny vin kim sỏt cú nhim v quyn hn sau: Tạp chí luật học đặc san bLtThS năm 2003 Th nht, yờu cu c quan iu tra, to ỏn cựng cp v cp di, hi quan, kim lõm, lc lng cnh sỏt bin, cỏc c quan khỏc ca cụng an nhõn dõn, quõn i nhõn dõn c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra bn gii quyt khiu ni, t cỏo theo quy nh ca BLTTHS; kim tra vic khiu ni, t cỏo ca cp mỡnh v cp di; thụng bỏo kt qu kim tra cho vin kim sỏt; cung cp h s, ti liu liờn quan n vic gii quyt khiu ni t cỏo cho vin kim sỏt Th hai, trc tip gii quyt vic khiu ni, t cỏo ti cỏc c quan cú thm quyn gii quyt khiu ni, t cỏo núi trờn t tng hỡnh s Mi quan h gia thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut BLTTHS nm 2003 khụng ch quy nh trỏch nhim ca vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t t tng hỡnh s m cũn quy nh rừ phm vi v phõn nh rừ gia hai hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s ng thi nhn mnh vic vin kim sỏt thc hnh quyn cụng t t tng hỡnh s, quyt nh truy t ngi phm ti trc to ỏn Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut l hai chc nng c trng ca vin kim sỏt c lp nhng cú mi quan h mt thit vi nhau, ú mi hot ng cụng t u l tin cho hot ng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut v ngc li,(9) kt qu ca hot ng kim Tạp chí luật học sỏt vic tuõn theo phỏp lut l c s cho hot ng thc hin quyn cụng t cú hiu qu Mi quan h gia hot ng thc hnh quyn cụng t v hot ng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut l mi quan h hn hp tỏc ng ln nhm thc hin nhim v chung ca lut t tng hỡnh s l phỏt hin kp thi, x lớ nghiờm minh mi hnh vi phm ti, bo m khụng lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti Thc hnh quyn cụng t cú tớnh c lp tng i vi hot ng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut nhng luụn cú mi quan h tỏc ng ln nhau./ (1).Xem: "Giỏo trỡnh cụng tỏc kim sỏt phn chung", trng Cao ng kim sỏt, Nxb CAND, H 1996, tr 85 (2).Xem: Vừ Th, "Mt s v lut t tng hỡnh s", Nxb Phỏp lớ, H.1985, tr.86 (3), (4).Xem: TS Lờ Hu Th, Vin kim sỏt nhõn dõn vi hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp, Tp nghiờn cu lp phỏp, c san s 4/2003 "chuyờn ci cỏch t phỏp", tr.66 (5).Xem: Ngh quyt s 08-NQ/TW ca B chớnh tr ngy 02.01/2002 v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti (6).Xem: H Mnh Trớ, "Ngnh kim sỏt nhõn dõn phn u nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut theo quy nh ca BLTTHS", Tp kim sỏt nhõn dõn s 1/2004, tr.5 (7).Xem: Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh kim sỏt nhõn dõn nm 2003 (8).Xem: iu 24 Lut TCVKSND (9).Xem: T trỡnh v D ỏn Lut TCVKSND (sa i) trỡnh trc Quc hi khoỏ X kỡ hp th 11 ngy 26/03/2002 73 ... nng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut ca vin kim sỏt t tng hỡnh s.(3) Theo quan im ny thỡ khụng cn cú s phõn bit gia chc nng thc hnh quyn cụng t v chc nng kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh... v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s theo quy nh ca BLTTHS nm 2003 BLTTHS ó quy nh rừ phm vi, trỏch nhim ca vin kim sỏt vic thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng... quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut nh trờn khụng ch hn ch vic quyt nh t v ỏn hỡnh s khụng cú cn c theo quy nh ca phỏp lut m cũn hn ch vic b lt ti phm Theo Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát , Báo cáo thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát , Báo cáo thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn