50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)

19 4,648 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 15:55

Cấu tạo nguyên tử (ĐỀ CƠ BẢN) Bài Người ta xác định khối lượng electron giá trị sau đây: A 1,6.10-19 kg B 1,67.10-27kg C 9,1.10-31kg D 6,02.10-23kg Bài Điều nhận định sau không đúng: A nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử B Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân, khối lượng electron không đáng kể so với khối lượng nguyên tử C Tổng trị số điện tích âm electron lớp vỏ nguyên tử tổng trị số điện tích dương prôtôn nằm hạt nhân nguyên tử D Khối lượng tuyệt đối nguyên tử tổng khối lượng prôton nơtron hạt nhân Bài Nhận định sau ? A Khối lượng electron 1/1840 khối lượng hạt nhân nguyên tử B Khối lượng electron khối lượng proton C Khối lượng electron khối lượng nơtron D Khối lượng nguyên tử tổng khối lượng hạt proton, nơtron, electron Bài Hạt nhân hầu hết nguyên tử loại hạt sau cấu tạo nên A electron, proton nơtron B electron nơtron C proton nơtron D electron proton Bài Các hạt cấu tạo nên nguyên tử hầu hết nguyên tố A proton, nơtron B nơtron, electron C electron, proton D electron, nơtron, proton Bài Phát biểu không đúng? A Khối lượng nguyên tử vào khoảng 10−26 kg B Khối lượng hạt proton xấp xỉ khối lượng hạt nơtron C Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu hạt nhân nguyên tử D Trong nguyên tử, khối lượng electron khối lượng proton Bài Nếu chia đôi liên tiếp viên bi sắt phần tử nhỏ mang tính chất sắt gọi A vi hạt B ion sắt C nguyên tử sắt D nguyên tố sắt Bài Phát biểu không đúng? A Nguyên tử cấu thành từ hạt proton, nơtron electron B Hạt nhân nguyên tử cấu thành từ hạt proton nơtron C Vỏ nguyên tử cấu thành hạt electron D Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử Bài Tính khối lượng electron có 1kg Fe Biết mol nguyên tử Fe có khối lượng 55,85g số proton hạt nhân Fe 26 A 2,55.10-3 gam B 2,55.10-4 gam C 0,255 gam D 2,55.10-3kg Bài 10 Đường kính nguyên tử có cỡ khoảng ? A 10-17 m B 10-9 m C 10-10 m D 10-14 m Bài 11 Khối lượng nguyên tử vào cỡ: A 10-26 g B 10-27 g C 10-27 kg D 10-26 kg Bài 12 Nguyên tử có cấu tạo ? A Nguyên tử cấu tạo ba loại hạt: proton, nơtron, electron B Nguyên tử có cấu tạo hạt nhân vỏ electron C Nguyên tử cấu tạo điện tử mang điện âm D Nguyên tử cấu tạo hạt nhân mang điện dương lớp vỏ electron mang điện âm Bài 13 Chọn phát biểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử: A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton B Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt nơtron C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton không mang điện hạt nơtron mang điện dương D Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton mang điện dương hạt nơtron không mang điện Bài 14 Phát biểu sau sai? Electron A hạt mang điện tích âm B có khối lượng 9,1095.10-31 kg C thoát khỏi nguyên tử điều kiện đặc biệt D có khối lượng đáng kể so với khối lượng nguyên tử Bài 15 Electron tìm năm 1897 nhà bác học người Anh Tom xơn (J.J Thomson) Đặc điểm electron ? A Có khối lượng khoảng 1/1840 khối lượng nguyên tử nhẹ H B Có điện tích -1,6.10-19C C Dòng electron bị lệch phía cực âm điện trường D Đường kính electron vào khoảng 10-17 m Bài 16 Một nguyên tử (X) có 13 proton hạt nhân Khối lượng proton hạt nhân nguyên tử X là: A 78,26.1023 g B 21,71.10-24 g C 27 đvC D 27 g Bài 17 Khối lượng tuyệt đối nguyên tử photpho ( A 25,95.10-24 g B 25,11.10-24 g C 51,90.10-24 g D 50,22.10-24 g ) Bài 18 Cho nhận xét sau: Một nguyên tử có điện tích hạt nhân +1,6a.10-19 Culong số proton hạt nhân a Trong nguyên tử số proton số nơtron Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy loại hạt có khối lượng gần khối lượng proton, hạt electron Trong nguyên tử điện tích lớp vỏ điện tích hạt nhân ngược dấu Số nhận xét A B C D Bài 19 Cho nhận xét sau: nguyên tử: (1) Số hiệu nguyên tử điện tích hạt nhân nguyên tử; (2) số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử số hạt proton; (3) Số hạt proton hạt nhân số electron lớp vỏ nguyên tử; (4) Số hạt proton số hạt notron Số nhận xét không là: A B C D Bài 20 Khi điện phân nước, người ta xác định ứng với gam hiđro thu 7,936 gam oxi Vậy, nguyên tử oxi có khối lượng gấp lần khối lượng nguyên tử hiđro ? A 3,968 B 7,936 C 11,904 D 15,872 Bài 21 Một nguyên tử có tổng số hạt 46 Trong tỉ số hạt mang điện tích hạt không mang điện 1,875 Khối lượng tuyệt đối nguyên tử (Cho biết me = 9,109.10-31 kg ; mp = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg) A 5,1673.10-26 kg B 5,1899.10-26 kg C 5,2131.10-26 kg D 5,1886.10-26 kg Bài 22 Tổng số hạt proton, nơtron, electron hai nguyên tử kim loại X Y 142, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều X 12 Hai kim loại X, Y A Na, K B K, Ca C Mg, Fe D Ca, Fe Bài 23 Nguyên tử R có tổng số hạt 52, số hạt không mang điện nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện tích âm Kết luận sau không với R ? A Hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 16 B R có số khối 35 C Điện tích hạt nhân R 17+ D R có 17 nơtron Bài 24 Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử nguyên tố X 155, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 33 hạt X nguyên tố sau ? A Cu B Ag C Fe D Al Bài 25 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 40 Tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Nguyên tố X có số khối : A 27 B 26 C 28 D 23 Bài 26 Nguyên tử X có điện tích hạt nhân +2,7234.10-18C Trong nguyên tử X số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 Kí hiệu nguyên tử X 37 A 17 Cl B C D 40 19 K 35 17 Cl 39 19 K Bài 27 Tổng điện tích lớp vỏ nguyên tử R có điện tích -32.10-19C Nguyên tố R A Mg B Ca C K D Al Bài 28 Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố R 36 Số hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện R A Mg B Ca C Zn D Al Bài 29 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 40 Tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Nguyên tố X có số khối A 26 B 27 C 28 D 29 Bài 30 Tổng hạt nguyên tử 82 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 hạt Số khối nguyên tử A 57 B 56 C 55 D 65 Bài 31 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 49, số hạt không mang điện 53,125% số hạt mang điện Điện tích hạt nhân X là: A 18 B 17 C 15 D 16 Bài 32 Nguyên tử nguyên tố có tổng số hạt proton, nơtron, electron 122 Số hạt mang điện hạt nhân số hạt không mang điện 11 hạt Số khối nguyên tử là: A 122 B 96 C 85 D 74 Bài 33 Mệnh đề sau không ? (1) Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho nguyên tố (2) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có proton (3) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có nơtron (4) Chỉ có nguyên tử oxi có electron A B C D Bài 34 Điều khẳng định sau sai ? A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron, nơtron B Trong nguyên tử số hạt proton số hạt electron C Số khối A tổng số proton (Z) tổng số nơtron (N) D Nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron, nơtron Bài 35 Phát biểu không đúng: A Nguyên tử hệ trung hoà điện B Trong nguyên tử hạt nơtron hạt prôton có khối lượng xấp xỉ C Trong nguyên tử biết số hạt proton suy số hạt nơtron D Trong nguyên tử biết số hạt electron suy số hạt proton Bài 36 Nguyên tố hóa học nguyên tử có A số nơtron proton B số nơtron C số proton D số khối Bài 37 Phát biểu sau A Trong nguyên tử số nơtron luôn số electron B Trong nguyên tử số nơtron luôn số proton C Trong nguyên tử số proton luôn số electron D Trong nguyên tử số nơtron luôn số khối Bài 38 Phát biểu không đúng? A Nguyên tử hệ trung hoà điện B Trong nguyên tử hạt nơtron hạt proton có khối lượng xấp xỉ C Trong nguyên tử, biết số proton suy số nơtron D Trong nguyên tử, biết số proton suy số electron Bài 39 Phát biểu không đúng? A Số khối tổng số hạt proton electron B Số khối số nguyên C Số khối tổng số hạt proton nơtron D Số khối kí hiệu A Bài 40 Một nguyên tố hoá học có nhiều nguyên tử có khối lượng khác lí đây? A Hạt nhân có số nơtron khác số proton B Hạt nhân có số proton khác số nơtron C Hạt nhân có số nơtron khác số electron D Hạt nhân có số proton số electron Bài 41 Số hiệu nguyên tử nguyên tố cho biết A số electron hoá trị số nơtron B số proton hạt nhân số nơtron C số electron nguyên tử số khối D số electron số proton nguyên tử Bài 42 Trong nguyên tử A số proton số nơtron B tổng điện tích proton electron điện tích hạt nhân C số khối A khối lượng tuyệt đối nguyên tử D tổng số proton số nơtron gọi số khối Bài 43 Chọn mệnh đề mệnh đề sau? A Hạt nhân nguyên tử 11H không chứa nơtron B Không có nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử không chứa nơtron C Nguyên tử 73X có tổng hạt mang điện số hạt không mang điện D Hạt nhân nguyên tử 73X có electron nơtron Bài 44 Phát biểu sau sai? A Tất hạt nhân nguyên tử cấu tạo loại hạt proton notron B Trong nguyên tử số proton số electron C Trong nguyên tử số proton số hiệu nguyên tử Z D Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu khối lượng hạt nhân nguyên tử Bài 45 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e 58, hạt nhân số hạt p n đơn vị Số hiệu nguyên tử X A 19 B 20 C 18 D 21 Bài 46 Nguyên tử nguyên tố R có 56e 81n Kí hiệu nguyên tử sau nguyên tố R ? A 13756R B 13781R C 8156R D 5681R Bài 47 Tổng số hạt p, n, e nguyên tử nguyên tố X 20 Trong đó, số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện dương đơn vị Số khối A X: A 14 B 12 C 16 D 22 Bài 48 Số proton số nơtron có ion 2656Fe2+ A 26 30 B 30 26 C 24 30 D 28 26 Bài 49 Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 20 Số hạt nơtron electron ion X2+ A 36 27 B 36 29 C 29 36 D 27 36 Bài 50 Trong ion âm X3- có tổng số hạt 111 hạt số hạt electron 48% số khối Số nơtron X A 75 B 33 C 36 D 42 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Bằng thực nghiệm, người ta xác định khối lượng electron 9,1.10-31 kg Đáp án C Một số đơn vị ,hằng số cần nhớ đvC ( hay 1u) có khối lượng 1, 66 10-27 kg Số Avogadro 6, 02 1023 ( số phân tử có mol chất khí) Điện tích đơn vị ( điện tích bản) điện tích mang proton elctron , qe = -1,6 10-19 C ( Cu-lông) Câu 2: Đáp án D Nguyên tử đơn vị vật chất chứa hạt nhân trung tâm bao quanh đám mây điện tích âm electron Nếu coi nguyên tử cầu bán kính nguyên tử khoảng 10-10m, bán kính hạt nhân nhỏ nhiều khoảng 10-5nm = 10-14m Như electron chuyển động không gian rỗng nguyên tử → A Vì mp ≈ mn ≈ 1840me nên khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân → B Nguyên tử trung hòa điện nên tổng điện tích âm electron tổng điện tích dương proton → C Khối lượng tuyệt đối nguyên tử tổng khối lượng proton, notron, electron → D sai Đáp án D Câu 3: Đáp án D Ta có me = 9,1 10-31 kg , mp =1,6726 10-27 kg, mn = 2,6748 20-27 kg Vậy me = 1/ 1840 mp = 1/ 1840 mn → A, B, C sai Đáp án D Câu 4: Đáp án C Chú ý câu hỏi hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử hạt cấu tạo nên nguyên tử Hạt nhân cấu tạo proton mang điện tích dương notron không mang điện Đáp án C Câu 5: Đáp án D Nguyên tử cấu tạo lớp vỏ nguyên tử hạt nhân Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt proton nơtron Vỏ nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân Như vậy, hạt cấu tạo nên nguyên tử hầu hết nguyên tố electron, nơtron proton → Chọn D Câu 6: Đáp án D Đáp án A Khối lượng nguyên tử, kí hiệu u 1u ≈ 1,6605 x 10-27 kg Đáp án B mp = 1,6726 x 10-27 kg; mn = 1,6748 10 -27 kg Đáp án C khối lượng electron không đáng kể so với khối lượng nguyên tử nên khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân Đáp án D sai me = 9,1094 x 10-31 kg 2P + N = 58 (vì P=E) Lại có N-P=1 (chú ý N lớn P) => P=19 => Số hiệu nguyên tử X 19 Câu 46: Đáp án A Nguyên tử R có số hiệu Z = số e = 56 Số khối A = Z + N = 56 + 81 = 137 → Kí hiệu: → Chọn A Câu 47: Đáp án A Vì số p = số e nên tổng số hạt nguyên tử 20 → 2p + n= 20 số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện dương đơn vị → n- p= Giải hệ → n = 8, p= Số khối X A= n + p = + 6= 14 Đáp án A Câu 48: Đáp án A Trong nguyên tử Fe, p=e=26, n=56-26=30 Trong ion Fe 2+, p=26, n=30, e=24 Trong ion p n k thay đổi so với nguyên tử trạng thái bản, có e thay đổi Đáp án A Câu 49: Đáp án A Câu 50: Đáp án D Ta có: Chọn D [...]... Chọn B Câu 41: Đáp án D Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó Do dó, số hiệu của nguyên tử nguyên tố cho biết: - Số proton trong hạt nhân của nguyên tử - Số electron trong nguyên tử Nếu biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z ta biết được số proton, số nơtron (N = A - Z) có trong hạt nhân nguyên tử và số electron của nguyên tử đó → Chọn D Câu 42:... Đáp án C Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron trong nguyên tử của nguyên tố X lần lượt là Z, N Ta có hpt: → Nguyên tử X có số khối: A = Z + N = 37 + 48 = 85 → Chọn C Câu 33: Đáp án D (3) sai vì hạt nhân của nguyên tử 15N cũng có 8 nơtron Có 3 mệnh đề đúng là (1), (2), (4) → Chọn D Câu 34: Đáp án A Hạt nhân của nguyên tử được cấu tạo bởi proton và nơtron còn nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton,... 18 + 17 = 35 Số hiệu nguyên tử của X là Z= p = 17 Vậy kí hiệu của X là 35 17 Cl Đáp án C Câu 27: Đáp án B R có số electron = → R có số hiệu nguyên tử Z = 20 → Ca → Chọn B Câu 28: Đáp án A Giả sử số hiệu nguyên tử, số hạt nơtron trong nguyên tử của nguyên tố lần lượt là Z, N Ta có hpt: → R là Mg → Chọn A Câu 29: Đáp án B Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron trong nguyên tử của nguyên tố X lần lượt... hpt: → Nguyên tử X có số khối: A = Z + N = 13 + 14 = 27 → Chọn B Câu 30: Đáp án B Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron trong nguyên tử của nguyên tố X lần lượt là Z, N Ta có hpt: → Nguyên tử X có số khối: A = Z + N = 26 + 30 = 56 → Chọn B Câu 31: Đáp án D Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron trong nguyên tử của nguyên tố X lần lượt là Z, N Ta có hpt: → Điện tích hạt nhân của X là 16+ → Chọn D Câu 32:... 19,9265 10-27 kg Câu 12: Đáp án B Đáp án A sai vì nguyên tử H chỉ được cấu tạo bởi hai loại hạt là proton và electron Đáp án B đúng Đáp án C sai vì nguyên tử trung hòa về điện nên hầu hết được cấu tạo bởi các điện tử mang điện âm, các proton mang điện tích dương và nơtron không mang điện (trừ H) Đáp án D sai vì nguyên tử cấu tạo bởi một hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ mang điện âm Câu 13: Đáp án D... 17 + 18 = 35 Điện tích hạt nhân của R là 17+ → Chọn D Câu 24: Đáp án B Giả sử số hiệu nguyên tử và số nơtron của nguyên tử nguyên tố X lần lượt là Z, N Ta có hpt: → X là Ag → Chọn B Câu 25: Đáp án A Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron trong nguyên tử nguyên tố X lần lượt là Z, N Ta có hpt: → Nguyên tố X có số khối: A = Z + N = 13 + 14 = 27 → Chọn A Câu 26: Đáp án C Có số p = số e= = 17 Số hạt mang đinẹ... một nguyên tố hóa học đều có cùng số proton và số electron → Chọn C Câu 37: Đáp án C Vì nguyên tử là hạt trung hòa về điện nên trong một nguyên tử số proton luôn bằng số electron → Chọn C Câu 38: Đáp án C Đáp án A đúng Nguyên tử gồm lớp vỏ electron mang điện tích âm và hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương Đáp án B đúng mp = 1,6726 10-27 kg; mn = 1,6748 10-27 kg Đáp án C sai vì trong một nguyên tử, ...Nếu hình dung nguyên tử như một quả cầu trong đó các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân thì nguyên tử đó có đường kính khoảng 1 Ao, tức là khoảng 10-10 m 10-17 là đường kính của electron 10-14 m là đường kính của hạt nhân nguyên tử → Chọn C Câu 11: Đáp án D Khối lượng của nguyên tử được quy ước bằng 1 u bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12 Nguyên tử này có khối... Đáp án A, B sai vì hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron Đáp án C sai vì hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron không mang điện → Chọn D Câu 14: Đáp án D me = 9,1094 10-31 kg ... electron B Nguyên tử có cấu tạo hạt nhân vỏ electron C Nguyên tử cấu tạo điện tử mang điện âm D Nguyên tử cấu tạo hạt nhân mang điện dương lớp vỏ electron mang điện âm Bài 13 Chọn phát biểu cấu tạo. .. nhân nguyên tử: A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton B Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt nơtron C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton không mang điện hạt nơtron mang điện dương D Hạt nhân nguyên. .. tạo nên hạt nhân nguyên tử hạt cấu tạo nên nguyên tử Hạt nhân cấu tạo proton mang điện tích dương notron không mang điện Đáp án C Câu 5: Đáp án D Nguyên tử cấu tạo lớp vỏ nguyên tử hạt nhân Hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản) , 50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản) , 50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn