ÔN HÈ TOÁN 4 LÊN 5

9 354 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2015, 06:03

Nguyễn Kim Hoa T.H Nguyễn Trãi – Hà Đông GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP BỒI DƯỠNG HÈ Toán ÔN TẬP VỀ ĐỌC - VIẾT - SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN I Ghi nhớ: - Cách đọc, viết số tự nhiên? - Cách so sánh số tự nhiên? II Luyện tập: Bài 1: Đọc số sau cho biết chữ số thuộc hàng nào? Lớp nào? a) 547 034 b) 14 324 642 c) 135 674 456 Bài 2: a) Viết số, biết số gồm: + trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục, đơn vị + trăm nghìn, nghìn, chục, đơn vị + trăm nghìn, đơn vị + triệu, trăm nghìn, chục, đơn vị + chục triệu, nghìn, trăm, chục + trăm triệu, triệu, chục nghìn, trăm, đơn vị b) Viết số sau thành tổng ( theo mẫu ): 475 309 ; 507 493 ; 754 021 ; 650 120 Mẫu: 475 309 = 400 000 + 70 000 + 5000 + 300 + Bài 3: a) Chio biết chữ số số sau thuộc hàng nào? Lớp nào? 745 321 ; 826 435 ; 451 369 ; 574 098 b) Viết giá trị chữ số số sau: Số Giá trị chữ số Bài 4: 486 753 894 325 563 804 697 108 a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 375 ; 357 ; 9529 ; 76 548 ; 843 267 ; 834 762 b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 803 624 ; 083 624 ; 830 246 ; 380 462 ; 864 420 Nguyễn Kim Hoa Bài 5: Điền dấu thích hợp vào ô trống: T.H Nguyễn Trãi – Hà Đông 75678 9999 1076 1078 46975 5679 1472 999 76 400 764 x 10 1800 18 x 100 *************************************** Toán ÔN TẬP VỀ BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN I Ghi nhớ: - Cách cộng, trừ số tự nhiên? (Đặt tính theo cột dọc, cho hàng đơn vị thẳng cột với nhau; cộng theo thứ tự từ phải sang trái ) - Cách nhân, chia với số có nhiều chữ số? II Luyện tập: Bài 1: Tính: 476538 + 393458 35736 x 24 251998 : 46 765243 - 697519 2374 x 407 809325 : 327 Bài 2: Tính giá trị biểu thức a) 27453 - 532 x 35 b) 2459 x 308 + 151281 : 39 c) 54673 + 2468 x - 34142 d) 26781 : + 13786 Bài 3: Tìm X: a) X - 973 = 425 b) X - 473 = 678 - 198 c) 179 + X = 954 + 437 d) 532 : X = 28 Bài 4: Một cửa hàng có 2558m vải, ngày đầu bán 124m, ngày thứ hai bán ngày đầu 98m Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng lại mét vải? Bài 5: ( HS khá, giỏi) Tính cách thuận tiện a) 36 x 532 + 63 x 532 + 532 b) 679 + 679 x 123 - 679 x 24 c) 245 x 327 - 245 x 18 - x 245 Bài 6: ( HS khá, giỏi) Khi nhân số tự nhiên với 44, bạn viết tích riêng thẳng cột phép cộng, kết 2096 Tìm tích phép nhân Nguyễn Kim Hoa T.H Nguyễn Trãi – Hà Đông ************************************* Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN ( TIẾT ) I Ghi nhớ: - Muốn tìm số TBC nhiều số ta làm nào? - Cách giải toán tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó? + Cách 1: Số bé = ( Tổng - hiệu ) : Số lớn = Tổng - số bé = Số bé + hiệu + Cách 2: Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : Số bé = Tổng - số lớn = Số lớn - hiệu II Luyện tập: Bài 1: Lớp 5A quyên góp 33 vở, lớp 4B quyên góp 28 vở, lớp 4C quyên góp nhiều lớp 4B Hỏi trung bình lớp quyên góp vở? Bài 2: Một ô tô đầu, 48km Trong sau, 43km Hỏi trung bình ô tô ki- lô- mét? Bài 3: Cô Vân cô Hòa mua chung mảnh vải giá 90 000 đồng, cô Vân phải trả cho cửa hàng nhiều cô Hòa 15 000 đồng Hỏi người phải trả cho cửa hàng tiền? Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 72m, chiều dài chiều rộng 54dm Tính diện tích mảnh đất Bài 5: ( HS khá, giỏi) An Bình có 70 viên bi, biết Bình có thêm 16 viên hai bạn có số bi Hỏi bạn có viên bi? Bài 6: ( HS khá, giỏi) Trung bình cộng hai số số lớn có hai chữ số, số lớn số bé 52 đơn vị Tìm hai số Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN ( TIẾT ) I Ghi nhớ: Nguyễn Kim Hoa T.H Nguyễn Trãi – Hà Đông Cách giải toán tìm hai số biết tổng ( hiệu ) tỉ số hai số đó? + Vẽ sơ đồ biểu thị số phần số + Tìm tổng ( hiệu ) số phần + Tìm giá trị phần + Tìm số bé, số lớn II Luyện tập: Bài 1: Tổng hai số 100 Số bé số lớn Tìm hai số Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi 120m Chiều rộng chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật Bài 3: Khối lớp Bốn có nhiều khối lớp Năm 60 học sinh Số học sinh khối lứop Năm số học sinh khối lớp Bốn Hỏi khối lớp có học sinh? Bài 4: Một đội trồng có 60 người, số nam số nữ người a) Hỏi đội trồng có nam, nữ? b) Tính tỉ số số nam số nữ đội tròng Bài 5: ( HS khá, giỏi) Năm mẹ 24 tuổi Sau năm tuổi tuổi mẹ Hỏi năm mẹ tuổi? Con tuổi? Bài 6: ( HS khá, giỏi) Trung bình cộng hai số 70 Tỉ số hai số Tìm hiệu hai số ********************************** Toán ÔN TẬP VỀ RÚT GỌN PHÂN SỐ - QUY ĐỒNG MẪU SỐ - SO SÁNH PHÂN SỐ I Ghi nhớ: - Cách rút gọn phân số? - Cách quy đồng mẫu số phân số? Nhiều phân số? - Các so sánh phân số mẫu số? Khác mẫu số? II Luyện tập: Nguyễn Kim Hoa Bài 1: Rút gọn phân số: T.H Nguyễn Trãi – Hà Đông 27 64 72 54 65 25 88 12 18 ; ; ; ; ; ; ; ; 36 48 96 78 95 100 99 24 20 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: và 15 3 ; 5 10 ; 12 11 12 48 Bài 3: Trong phân số: 18 15 52 350 45 75 1313 ; ; ; ; ; ; 24 35 76 280 36 100 1919 a) Những phân số nhau? b) Những phân số lớn 1? Bài 4: So sánh phân số: a) 5 ; 12 15 15 ; 16 15 5 b) 3 ; 11 11 12 15 ; 77 77 13 20 c) ; ; 12 Bài 5: ( HS khá, giỏi) Tìm số tự nhiên X, biết: x = 100 25 x < 10 Bài 6: ( HS khá, giỏi) Tìm phân số lớn bé 7 ************************************ Toán ÔN TẬP VỀ BỐN PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ I Ghi nhớ: - Các quy tắc cộng, trừ phân số mẫu số? khác mẫu số? - Quy tắc nhân chia phân số? II Luyện tập: Nguyễn Kim Hoa Bài 1: Tính: T.H Nguyễn Trãi – Hà Đông a) : × b) : 3× c) 2 × + 9 d) 1 : − 7 e) ×0+ : 11 g) ( + ) : 4 Bài 2: a) Tìm: 81m 65 tạ 13 98km 14 90km2 15 b) Tìm X: x+ = x× = 14 −x= 17 x: = Bài 3: Một cửa hàng có 120 tạ gạo, ngày đầu bán số gạo, ngày thứ hai bán số gạo Hỏi: a) Mỗi ngày cửa hàng bán tạ gạo? b) Sau hai ngày bán hàng, cửa hàng lại tạ gạo? Bài 4: Một hình vuông có chu vi 24 m Tính diện tích hình vuông Bài 5: ( HS khá, giỏi) Tìm số tự nhiên X, biết: 4 10 : ... Tính: 47 653 8 + 39 3 45 8 357 36 x 24 251 998 : 46 7 65 243 - 69 751 9 23 74 x 40 7 8093 25 : 327 Bài 2: Tính giá trị biểu thức a) 2 7 45 3 - 53 2 x 35 b) 2 45 9 x 308 + 151 281 : 39 c) 54 6 73 + 246 8 x - 341 42 d)... Trãi – Hà Đông 27 64 72 54 65 25 88 12 18 ; ; ; ; ; ; ; ; 36 48 96 78 95 100 99 24 20 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số: và 15 3 ; 5 10 ; 12 11 12 48 Bài 3: Trong phân số: 18 15 52 350 45 75 1313 ;... vải? Bài 5: ( HS khá, giỏi) Tính cách thuận tiện a) 36 x 53 2 + 63 x 53 2 + 53 2 b) 679 + 679 x 123 - 679 x 24 c) 2 45 x 327 - 2 45 x 18 - x 2 45 Bài 6: ( HS khá, giỏi) Khi nhân số tự nhiên với 44 , bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN HÈ TOÁN 4 LÊN 5, ÔN HÈ TOÁN 4 LÊN 5, ÔN HÈ TOÁN 4 LÊN 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn