Đổi mới phương pháp dạy học môn gia công cơ khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm đồng nai

154 348 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 15:33

... pháp dạy học môn Gia công khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập sinh viên trường CĐSP Đồng Nai - Thực nghiệm Sư phạm trường CĐSP Đồng Nai để đánh giá hiệu biện pháp đổi PPDH môn Gia công khí. .. Gia công khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai 65 3.1 Cơ sở đề xuất 65 3.2 Đề xuất biện pháp đổi phương pháp dạy học môn. .. liệu dạy học môn GCCK GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Nếu đổi phương pháp dạy học môn Gia công khí theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp dạy học môn gia công cơ khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm đồng nai , Đổi mới phương pháp dạy học môn gia công cơ khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm đồng nai , Đổi mới phương pháp dạy học môn gia công cơ khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm đồng nai , Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài, Chương 2: Cơ sở thực tiễn việc giảng dạy môn gia công cơ khí tại trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, Chương 3: Đề xuất đổi mới phương pháp dạy học môn gia công cơ khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập, Chương 4: Thực nghiệm sư phạm, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn