Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam

23 627 0
totoa11

totoa11 Gửi tin nhắn

Tải lên: 892 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 22:29

Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam MỞ ĐẦU   !"#$%&'(%( )*+,-.  /0.1!23*  Số người không có việc làm Tỷ lệ thất nghiệp = 100% x Tổng số lao động xã hội  4 56778 %/ 6 9-9 .:;<=>?%/<@*A. @,%%6=!,98 B*C8/D=EFG-H7 -++1I.>9!.DJK**K .LEGH9  ;" @!)BM%!NOB9E23 F8L%7*'HN .I<=.I<=EP>.DQ7 8 " 9  %R-.9SS-***)* C8T<U,.>>9MO   P9S;@NJS .@O6B9*VO6>R89 7; <<P L*V@.W%P%H /H7O-N 9 %!NOS;%* V%%%OT%5N X!23%PB98  @!7 -1*C;>P><79 -*'7Y6>!,* C2Q/0EHL<P+ 5670.9ZL"[\])^%51  !.I<=BJNS.92/.9Z<_ =*T6.92NS*[9NL9O.9 2KL> *<U,239*$ <_= /<@S<NJ!.9 Z%9=9*$S8 ,/<@N.7H<S,?N S*-SL7%19%* `H>!BG].* a+#9.WX9O.I <=*CE8S%@! 79-HX*'HN7O X!@!-.1 O*\M#1 --.-!;* V%>9NK%%% *44K>K.G,>.W<U: 9.92.9 P"b)*a.%F G%HHS9M_"S )*40EP0E27Y9%1_ #B/DSE%L>_ /7" )*VY GO>.111>*VO6a%9 NK71X<>!;< O6B9*V%LE%EXK8 %%,%<H * c/M'?%.H23 <dBeMHD*'9 H7B_.>%<9MOO9 7,!LPS8*   I . Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 2008 – 2009 CS9;!.D%,/OO9> 7af^H,7*'7N/ O PNO9>>;D9 MRH7%H@MPgPh(`D VSB3O9NB:5#af3%RHH 7*i]%C;jK***B7B_ Z>.>%/,%7HD -MP*'7M/9MOO9 .>%7H'C E%J*k 7%lQ70_-MO H'C*C-mnno3L73.H   9  O      N  <=  .=  9  O  V4    <p8S.%S1-!**** Từ những biến cố 2008… 4'CX-mnnq7Xr\s+ =tqo+uj\-Movw*PYL M*kM;>D;./-,mx,.7- mnnyF.%,,M7m..S;+ E#tzzx 1.1H7<P* 78<-%2-mnnq> #,-mnnoCPC73K0N.%H ::*C8%,/!1LNs{mnnoP>X .7H* k97HB ;! %,SL*|,!<, S1 M!;,S*\pBDO%<, J*aPUN_M.1>9<,J/7 N1O%,S3Z>%<, - .y%,-mnno/DF,,/_ .I7<, !<_7%tvquj\{@> tt{q{mnno*[%/-R%H, B%JO9-!*'C2-izm& //<@0B,-%,/-mnno %m#t}*nnn5/tv*xnn5{N*~-<,; >O.92.*VNO'C#P U<>.1HRW L>H L_ %*`8%q{mnno7%1%-+=O_ 7%B%•2-izm'C.1HF7-7/ }nw/Dtz*nnn5{N* C,S?%S1-#%v %y{mnno*B%%2ZO'C,! -m}yw€vnvwmyqw*j7%t%2ZO% v{mnno3-S,*[%2ZO%y{mnno- t*nnxuj\{* 7%S1-'C319 %#2ZEL.%*%L; Z•1N?>S1E<>0_%99B9 S1*1><U7D5(%S1 =B_Z>/€dBS‚/HE!1 O%VNO%MHL/ ,* Lạm phát và tăng trưởng V-B %M HL E   ƒBB„K7.%mtz*ow%tn*{mnno|% 'C-I,-mnno*V%y{mnnoF. %.7bmnnxtvv}nw*LNsss{mnno-V]s 9<,*N9LNV]sF-vtoEw*#%tn{mnno2 <9%V]s92tvomn.7DtvovoO %7*'7'C8%B-mnnob P8%<<1//NSB9(- 1* C-mnno,,/[\]BLP,O'C! Lt*nnnuj\*a=/-M-mnnz!… Ryxw* … Đến thách thức 2009 C-M<pKX_B9yxw -mnnz'CU=HXHLPO 5<NL*>;>-H N<=LL*Xr\s-.WR H-*†k<1B%<TP9>.%7 %E.W9#t*nnn+uj\"mnnq)2Tx}n+uj\ -mnnz*+-.WMO- mnnzQKD23/1*‡7N-mnno. $4b/7I%L %E%1=--M  K_%EO1!*O - %DO'C-mnnz*ˆL  3.92567:9P R.I<=  89%0BHS_.92 L*C>1/S.P1- mnny&mnnqNPD%?2 :9* C612Z-mnnoD2ZO'C U-M="<-H.!9%9)*Cq %,-mnnz02Z79}m}x+ uj\9t}vw.7@b-%Q2.7=/H "=/9-yvqx+uj\)*[%<, 9x}tw%. 9vxow%/9}}mw%/9mzmvw% 9moyw%H9tzxw%%9txow‰9 zw***‡7N.SB79%2Z%RO> /2Z9<%/7/y+uj\* [%_.92 %q-m}w.7%y- mnnz-qyw.7@b-mnno*0DB%• <<_=/<@q%,-mnnz-to}w.7@ b-mnno VF.%/<@BLPq%,-mnnz392 .7D-zmxw.7q%,-mnno* `%%q%,-mnnz>T H-=%EKH7N1*j9 2 0_ ==5/= -My%L€1<_=RB_ 7U8!-M*>/# 61TH-2Z9 H.7@b-7*V%F.HN<=-% ,B%E.%RWE%P>%%*** II. Tình hình thất nghiệp tại Việt Nam và nguyên nhân 1. Tình hình thất nghiệp kJLBBŠ23>B1P>•.! 3/7NH  E!!>-* MLPBJ,!2 H: %E9%‰O9 NlI#* v Năm 2008: \7%OO9N.>% ,.92<<_=9.X€/=.9Z; DE9%;LS1H  .92Z!7€.-mnno9 yyq*nnn}*nnn#79H77* Kk|`+O'C9vyxw*D 9Sm * \.%%<9Eˆ .92></%B%%OjM|&S B~3]$Va*4O9,. 3'C&M%3B_ 8%->***  B%IjM|&SB~3]$Va V >C$$jB'jB.W9mmvE#> tt&t&mnnz*7H<?3 B%H: 9V >j>'CV >/<cjVV  >C$$V.k]]KV >C$$B9EP\&s' CV >C$$|/…***70. B_/t*nnn*$- mnno*$B_!S HM*CH ? HM-;1 O- B%M* B9PS ‹ P Œ / •   Œ P •  Ž  S Ž / Œ S ‹ . Œ B Ž P• ‹  • *\/ •  •  Ž • ‹  P/• Ž • ‹ SS• ‹  • *a ‹ • Ž • ‹  •  Ž  Ž  Œ  S • P Œ  / • P Œ / • * Œ  Œ -• ‹  •  Ž  ‹ > •  P Œ  Ž * CP. Œ  ‹ S Œ  • B •  Ž S Ž • ‹  S • / Œ  P •  Œ P •  ‹  Ž  Ž  Œ S • P Œ P Œ / •  Ž P ‹  Œ   Ž  Œ - ‹  Ž P Œ / • ‘*4 • P Œ / •  ‹ • ‹ / •  •  2 •  • ( • - Œ S Œ P •  Œ > • <PS • S ‹ B • ‘* • - K* aB;7%  #%F *$/_ PML/  R O.*C%>#.929 IR9B7/9MH*C!?9 5/!7*$ >2Z 2Q@?Š9•O*CQ# H%‰ML/3L%O>%R/. -/* ++O1!   0  -  mnno  P  K  @  "K    /  O  0  = /'C( +"w) + "w) V  _ C    V  _ C    CẢ NƯỚC 2,38 4,65 1,53 5,10 2,34 6,10 `5BG. $5 mmz x}x tmz yox mt} om}   <    H  X Nk: tt} vtq nyt mxx mvq mxy k:k<>/ 9H mmv vqq tx} xqt }}o y}v P>C>/ tvm mxt tnn xtm }qm xyx ` Ck }qv voz mnx mt} tn} }yz `5  BG  .   VI | mqt vtm m}x y}z }xz qtt  j   _S. >* K0=/"V4)F/+M7 8-,P>F!N1_78 0tx&yn7tx&xx78*>/E%%H TF/%+* `P>F/L!N9M1   _#7> B*’'C+ S+€+   S_*'7%E;>+ O'Cvyxw-nntw.7-mnnq* +xtw-nmw.7 -mnnq*`%XY+  7ytw+ >M1_m}w*x-P>+ 279nt&nmw{-*C<9MOB 7#-mnnq>+>-<,*' CN1E%9%E9+ HXLf9%-7*K<1B%OV4 +-mnnz.W-/xvw"mnno(xtw)€ 1  9yvw* 49.%>;R7 9;H;%H  !9.%L>L/*$L/ S3#M!#HIH</%_H 8%7:OO9*~7 O<7/  &_ 8F.L,!.I<=E=K<l%23 OO97* C!JB-mnnq Emn>{%mnnoF9 tn>{%.>% 2P><199 qnw% %P%>E5<.‘9 [...]... ==5/=-My%L€1<_=RB_7U8!-M*>/#61TH-2Z9H.7@b-7*V%F.HN<=-%,B%E.%RWE%P>%%***II. Tình hình thất nghiệp tại Việt Nam v nguyờn nhõn1. Tỡnh hỡnh tht nghipkJLBB23>B1P>ã.!3/7NH E!!>-*MLPBJ,!2H: %E9%O9NlI#*v Nm 2008:\7%OO9N.>%,.92<<_=9.X€/=.9Z;DE9%;LS1H... .B_-mnnz.W9H.7<1B%*C;>y%-mnnz.WB7>:S%<?<,0_.92*`P>N#72. Nguyên nhân thất nghiệp ? Thất nghiệp gia tăng do suy giảm kinh tế toàn cầu:C>/PB_O><9MO.>%,*CH<9ˆ.92<9I<.9Z... )*VYGO>.111>*VO6a%9NK71X<>!;<O6B9*V%LE%EXK8%%,%<H*c/M'?%.H23<dBeMHD*'9H7B_.>%<9MOO97,!LPS8*I. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 2008 – 2009CS9;!.D%,/OO9>7af^H,7*'7N/ OPNO9>>;D9MRH7%H@MPgPh(`DVSB3O9NB:5#af3%RHH7*i]%C;jK***B7B_Z>.>%/,%7HD-MP*'7M/9MOO9.>%7H'C... %X,7.WM/9LSH75=M*?Tạo mọi điều kiện cho lao động mất vic|B_?% J.23*7OLYs{mnnz0/'C3B9%O>Eã!*D0/%FX.7!7*$>0/P7"}tP)*KB%%O0/%F3onw!M*0/?F%.9%<%FP;*D%<>HO0D =P>HRXHOX *k/9L>, %<>H?B%N, Q,L*B91!->G-X99L>E9tm79/t>E#1 _.DQ9L>M/RHS*F/-M-mnnz !DyxwF-.W9M/S.23d23eK%%%Os|* MỞ ĐẦU ... !"#$%&'(%()*+,-. /0.1!23* Số người không có việc làmTỷ lệ thất nghiệp = 100% x Tổng số lao động xã hội4 56778%/ 6 9-9.:;<=>?%/<@*A.... `>N.‰‰.W-X%<=Z‰7*DB>#LfLO0/*C8<.>%.W!>E;9L>-7:*CM./Lf!‰*…f>?>E *`H>3L9SX0_.*? Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm thất nghiệp: k9E.W,0_.ã!!H.7M*k/B9ET9%RP.%C7<*? Nhng bin phỏp khỏc&!+_LfSM%<*$?Eã!<6=B9E23LfS*=N %X<:9!NP1/L ,9.9P *&V:9/=?X9%R//<@7>G0,.W!<>MD9<6%N1!<<9E!.9P1<.92<*&... &_8F.L,!.I<=E=K<l%23OO97*C!JB-mnnqEmn>{%mnnoF9tn>{%.>% 2P><199qnw% %P%>E5<.‘9 ? Hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp theo lý thuyết:&`71>(™VH -DHSSEãDSX!HS*-%S<>H0D_*&`7b(V,%<=N.%%HE-0,GNN%<ML> .92KX!H*`E29>.W9MRH%E23*CH.W9#BJ8.9Z<_=8... @!)U;<@E;*VN;>,.D;H>*4.>%3X5=9Q<H-*\;>>O9%%N2%ES.M2P><1!5P17\C7NL>HU%_L>_79-!LO9%E*'7<p 7<p.*C7\C 0_!5P1 E79-B0.92Không phải bao giờ thất nghiệp cũng có hại!&C H.W 1RB8P>*C <99%9S?%D9%TJ... <p8S.%S1-!****Từ những biến cố 2008… C7 NP;>1BM <1/9-OB9P,23*aB;|`ãBE;9-B9PB;%1 %%-11.1O*VHK6.W<p:8.,*cH |`ã9>E;/<U<pB_*? Lao ng Vit Nam cú trình độ tay nghề thấp%D!>/,7N>/*'f- %D>/,.1!8%<=%,_|`L;HT%7*+!HF9myw*|OXX<5<;U
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam, Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam, Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam

Bình luận về tài liệu giai-phap-cho-tinh-trang-that-nghiep-o-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP