Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam

totoa11
totoa11(892 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 565
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 22:29

Mô tả: Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam MỞ ĐẦU   !"#$%&'(%( )*+,-.  /0.1!23*  Số người không có việc làm Tỷ lệ thất nghiệp = 100% x Tổng số lao động xã hội  4 56778 %/ 6 9-9 .:;<=>?%/<@*A. @,%%6=!,98 B*C8/D=EFG-H7 -++1I.>9!.DJK**K .LEGH9  ;" @!)BM%!NOB9E23 F8L%7*'HN .I<=.I<=EP>.DQ7 8 " 9  %R-.9SS-***)* C8T<U,.>>9MO   P9S;@NJS .@O6B9*VO6>R89 7; <<P L*V@.W%P%H /H7O-N 9 %!NOS;%* V%%%OT%5N X!23%PB98  @!7 -1*C;>P><79 -*'7Y6>!,* C2Q/0EHL<P+ 5670.9ZL"[\])^%51  !.I<=BJNS.92/.9Z<_ =*T6.92NS*[9NL9O.9 2KL> *<U,239*$ <_= /<@S<NJ!.9 Z%9=9*$S8 ,/<@N.7H<S,?N S*-SL7%19%* `H>!BG].* a+#9.WX9O.I <=*CE8S%@! 79-HX*'HN7O X!@!-.1 O*\M#1 --.-!;* V%>9NK%%% *44K>K.G,>.W<U: 9.92.9 P"b)*a.%F G%HHS9M_"S )*40EP0E27Y9%1_ #B/DSE%L>_ /7" )*VY GO>.111>*VO6a%9 NK71X<>!;< O6B9*V%LE%EXK8 %%,%<H * c/M'?%.H23 <dBeMHD*'9 H7B_.>%<9MOO9 7,!LPS8*   I . Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 2008 – 2009 CS9;!.D%,/OO9> 7af^H,7*'7N/ O PNO9>>;D9 MRH7%H@MPgPh(`D VSB3O9NB:5#af3%RHH 7*i]%C;jK***B7B_ Z>.>%/,%7HD -MP*'7M/9MOO9 .>%7H'C E%J*k 7%lQ70_-MO H'C*C-mnno3L73.H   9  O      N  <=  .=  9  O  V4    <p8S.%S1-!**** Từ những biến cố 2008… 4'CX-mnnq7Xr\s+ =tqo+uj\-Movw*PYL M*kM;>D;./-,mx,.7- mnnyF.%,,M7m..S;+ E#tzzx 1.1H7<P* 78<-%2-mnnq> #,-mnnoCPC73K0N.%H ::*C8%,/!1LNs{mnnoP>X .7H* k97HB ;! %,SL*|,!<, S1 M!;,S*\pBDO%<, J*aPUN_M.1>9<,J/7 N1O%,S3Z>%<, - .y%,-mnno/DF,,/_ .I7<, !<_7%tvquj\{@> tt{q{mnno*[%/-R%H, B%JO9-!*'C2-izm& //<@0B,-%,/-mnno %m#t}*nnn5/tv*xnn5{N*~-<,; >O.92.*VNO'C#P U<>.1HRW L>H L_ %*`8%q{mnno7%1%-+=O_ 7%B%•2-izm'C.1HF7-7/ }nw/Dtz*nnn5{N* C,S?%S1-#%v %y{mnno*B%%2ZO'C,! -m}yw€vnvwmyqw*j7%t%2ZO% v{mnno3-S,*[%2ZO%y{mnno- t*nnxuj\{* 7%S1-'C319 %#2ZEL.%*%L; Z•1N?>S1E<>0_%99B9 S1*1><U7D5(%S1 =B_Z>/€dBS‚/HE!1 O%VNO%MHL/ ,* Lạm phát và tăng trưởng V-B %M HL E   ƒBB„K7.%mtz*ow%tn*{mnno|% 'C-I,-mnno*V%y{mnnoF. %.7bmnnxtvv}nw*LNsss{mnno-V]s 9<,*N9LNV]sF-vtoEw*#%tn{mnno2 <9%V]s92tvomn.7DtvovoO %7*'7'C8%B-mnnob P8%<<1//NSB9(- 1* C-mnno,,/[\]BLP,O'C! Lt*nnnuj\*a=/-M-mnnz!… Ryxw* … Đến thách thức 2009 C-M<pKX_B9yxw -mnnz'CU=HXHLPO 5<NL*>;>-H N<=LL*Xr\s-.WR H-*†k<1B%<TP9>.%7 %E.W9#t*nnn+uj\"mnnq)2Tx}n+uj\ -mnnz*+-.WMO- mnnzQKD23/1*‡7N-mnno. $4b/7I%L %E%1=--M  K_%EO1!*O - %DO'C-mnnz*ˆL  3.92567:9P R.I<=  89%0BHS_.92 L*C>1/S.P1- mnny&mnnqNPD%?2 :9* C612Z-mnnoD2ZO'C U-M="<-H.!9%9)*Cq %,-mnnz02Z79}m}x+ uj\9t}vw.7@b-%Q2.7=/H "=/9-yvqx+uj\)*[%<, 9x}tw%. 9vxow%/9}}mw%/9mzmvw% 9moyw%H9tzxw%%9txow‰9 zw***‡7N.SB79%2Z%RO> /2Z9<%/7/y+uj\* [%_.92 %q-m}w.7%y- mnnz-qyw.7@b-mnno*0DB%• <<_=/<@q%,-mnnz-to}w.7@ b-mnno VF.%/<@BLPq%,-mnnz392 .7D-zmxw.7q%,-mnno* `%%q%,-mnnz>T H-=%EKH7N1*j9 2 0_ ==5/= -My%L€1<_=RB_ 7U8!-M*>/# 61TH-2Z9 H.7@b-7*V%F.HN<=-% ,B%E.%RWE%P>%%*** II. Tình hình thất nghiệp tại Việt Nam và nguyên nhân 1. Tình hình thất nghiệp kJLBBŠ23>B1P>•.! 3/7NH  E!!>-* MLPBJ,!2 H: %E9%‰O9 NlI#* v Năm 2008: \7%OO9N.>% ,.92<<_=9.X€/=.9Z; DE9%;LS1H  .92Z!7€.-mnno9 yyq*nnn}*nnn#79H77* Kk|`+O'C9vyxw*D 9Sm * \.%%<9Eˆ .92></%B%%OjM|&S B~3]$Va*4O9,. 3'C&M%3B_ 8%->***  B%IjM|&SB~3]$Va V >C$$jB'jB.W9mmvE#> tt&t&mnnz*7H<?3 B%H: 9V >j>'CV >/<cjVV  >C$$V.k]]KV >C$$B9EP\&s' CV >C$$|/…***70. B_/t*nnn*$- mnno*$B_!S HM*CH ? HM-;1 O- B%M* B9PS ‹ P Œ / •   Œ P •  Ž  S Ž / Œ S ‹ . Œ B Ž P• ‹  • *\/ •  •  Ž • ‹  P/• Ž • ‹ SS• ‹  • *a ‹ • Ž • ‹  •  Ž  Ž  Œ  S • P Œ  / • P Œ / • * Œ  Œ -• ‹  •  Ž  ‹ > •  P Œ  Ž * CP. Œ  ‹ S Œ  • B •  Ž S Ž • ‹  S • / Œ  P •  Œ P •  ‹  Ž  Ž  Œ S • P Œ P Œ / •  Ž P ‹  Œ   Ž  Œ - ‹  Ž P Œ / • ‘*4 • P Œ / •  ‹ • ‹ / •  •  2 •  • ( • - Œ S Œ P •  Œ > • <PS • S ‹ B • ‘* • - K* aB;7%  #%F *$/_ PML/  R O.*C%>#.929 IR9B7/9MH*C!?9 5/!7*$ >2Z 2Q@?Š9•O*CQ# H%‰ML/3L%O>%R/. -/* ++O1!   0  -  mnno  P  K  @  "K    /  O  0  = /'C( +"w) + "w) V  _ C    V  _ C    CẢ NƯỚC 2,38 4,65 1,53 5,10 2,34 6,10 `5BG. $5 mmz x}x tmz yox mt} om}   <    H  X Nk: tt} vtq nyt mxx mvq mxy k:k<>/ 9H mmv vqq tx} xqt }}o y}v P>C>/ tvm mxt tnn xtm }qm xyx ` Ck }qv voz mnx mt} tn} }yz `5  BG  .   VI | mqt vtm m}x y}z }xz qtt  j   _S. >* K0=/"V4)F/+M7 8-,P>F!N1_78 0tx&yn7tx&xx78*>/E%%H TF/%+* `P>F/L!N9M1   _#7> B*’'C+ S+€+   S_*'7%E;>+ O'Cvyxw-nntw.7-mnnq* +xtw-nmw.7 -mnnq*`%XY+  7ytw+ >M1_m}w*x-P>+ 279nt&nmw{-*C<9MOB 7#-mnnq>+>-<,*' CN1E%9%E9+ HXLf9%-7*K<1B%OV4 +-mnnz.W-/xvw"mnno(xtw)€ 1  9yvw* 49.%>;R7 9;H;%H  !9.%L>L/*$L/ S3#M!#HIH</%_H 8%7:OO9*~7 O<7/  &_ 8F.L,!.I<=E=K<l%23 OO97* C!JB-mnnq Emn>{%mnnoF9 tn>{%.>% 2P><199 qnw% %P%>E5<.‘9

— Xem thêm —

Xem thêm: Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam, Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam, Giải pháp cho tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giai-phap-cho-tinh-trang-that-nghiep-o-viet-nam

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.28281903266907 s. Memory usage = 18.65 MB