Ngân hàng dề thi cơ học lý thuyết đặng thanh tân

17 325 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 17:25

DAN( I HANH TAN NGAN HANG DE THI COõ H(_)C LY TEYUHT 'rp H6 Chi Minh 03 - A DANG THANH TAN NGAN (: H(_)C LY Tp BE HANG H5 Chi THI T1-IUYET Minh 03 - â , v RU 6c) dinh Ngùơ _ hùơ ng mi: c0 L? TuuYùơT n aâ TAN f TRUõ DAI O'NG SUõ HOC PHAM co BANG THANH KY hqc 1 n dung y KHOA: Xâ dung vâ gmU THUAT BO MON: Hoc 1Mâ C0 COõ LY THUYET M5 mbn l tao : Dai hqc Câ c nbi n dung - ân kâ t n luc ùơ'~ lvâ ri diâ m vâ phùơ va ; t6i kiâ thùơ dung xong a - N65 n kâ t \ A DIEU KIEN ' u_ thiâ mâsinh nâm vfrng n u, rc HE hqc chu-ovng : õ mu HE LUõC HOC) c CDA BANG sau dâ Chuorng 1(TTNH cAu db o _.Trinh S6 DVHTI ' 1101211IcQh viâ Liâ 1- Momen ơùc a luc dâ vdi truc - ibd luc Ngiu " ' ' vb ng5ulvc - Binh I9 momen dâ - Thu  ri Iw1' m-Thu luc rm} hâ ! tâ vâ - aw Biâ i giâ n tâ dang vâ ukiâncanbinqcia mùơ Dang ! ' o |l,rc: h fhUm _ bii thâ ơlurc ù8 litban $B b- $ - ' Tim vâ vecto nchinh em o m vector Thu < chinh dang tâ i giâ â-v n tban câ i n- b ng o, Bâ i Bâ hâ cul an Bâ i tâan phing var I - an khbng tâ c _ muc gian O Bâ tiâ i ât Nhd _ tiâ hdijggi Câ u dâ nh giâ vâ õ chuwng NQI dung Stt Dgnggiu I9: u KTra h6i ggri " 01 chinh gn a d - Vector ùơ can bang chinh I_-_O Câ MD = mi n: vâ g_ we use n giâ _ _- ằ I 1õ C_â c hâ dang - 3- ( nemom Q # câ n b-M c pùơ uomg trinh R, = I111 hi l l\ awn; õ"9 ' 1'dng ngĐ we M; = 0, 1?õ: )~ (173 l|_! u vdi H6: c l\ c6 " ( )~ 1-õ Rn = = Mc- hqp cr_h câ = u hâ ' 51.1? / k 4- Mo = = '\' I CU LY g an -1 DANG THANH TI-IUYWET hâ ng dlâ -lhi: Ngan N AT I u Haâ Dinh | yd cul (F'.< ~ Fõ * F"'> P, 17" _ Vâ n Câcphu-orng bâ ng dung o câ trinh A -1 a mi)! dâ cùơ âh tâ tinh hqc dang MC i bâ na iâ õ - Câ c = ZX, 2Y.= < ~ giâ i = R, O V0 -R: = i giâ n Fl! n B1 õF = , -M = Zm_(ùơ ) , > -~ -12250 , A # -M_, = Zm, , " ( M: Zm: _(F)= Phâ tich Tim câ c phân luc liâ 'o : a O ng h, " => dung vâo lug âv t râ n câ n Hâ o n kâ t? câ Phâh tich n âiJcul rc tâ dung c ' c c - n )= bâ t câ Dâ phâ kâ t man Viâ câc phu'crng c_hohâ um; tâ dung _c ng twang Ong V oGiâ aâ i gnrokâ wquâ lp trinh -Tim t O âaa _ n ri câ ng " hqp dâ hing _c5u õ n bâ ng momen sâ õ So Ar - Qgin hâi vi dip n chi â tiâ t chuovng TT Lqai Nâ i dungm trinh câ nh 1 _-_._ Bâl cm âh gem c l1_rc la mm hinh câ 1> ,1> ,1> , , , 13 dung lic lâ lap phudng hinh n 6c vâ Thu gqn hf:h_r lrâ n vâ A ~ , , . L kN- XL c â H l1_!c vâ thu niy cqdd hqp lyre yah hâ b l xoin E f -m=O.3m a = 30ằ 10 P, D canh ._.-ằ phu'o'ng õOS Tùơ _ -i nh, o âr = dung trinh cân vâ vâ t Tim bing u u t n ơùb Z Pằ: kN ~ kN; = P, kN; _P,= n õ i l-Thu gon â 'T BANG _Ic trâ THANH TAN hâ l\ vâ bâ -XX R õ _ n TuuYi: A p LY n Bâ cd ma; ~ hang aâ P , Ngin K: õ/ X- , + = 4+ P, c0s45 õlI 2õ= H,76KN; 'R, = 3= kN = 1,76)õ -gsan45 -P, = Z2, : = /{ (1 R, R -11,16 R2õ , 10kN , = ZYK.= P, + -4-uõ õ01 + (| 1,76)õ KN MI: -aP2= 9,4 l LMy ,2 -[ , = \ i _ = aP, Zm, _+ (17,)= + aP, -% -E 0,3(P, = - Vâ y } 2-m, = I-õ ii] ,=-0,3.4= -1,2 kNm )=-a1> =A I M, (1-õ _ -} = 0,3[4+ , ?1-" Ra./ 12, R, , _M, , h_! thu du'qc I :M R c nâ Hâ y R, M, , vâ = + + hâ lqc thu âxfcdud = +)2,1-167,11 xoĐ 3,52 Z n a3 aiâm M, , # )(-1,2)= Hâ 31q 35,2 = )aau@ (P, F,,17"_, , a _ aeõ u um vâ mm ' q mm chiâ B, hinh vâ Tim diâ kiâ luc Va c A, hâ OA= OB=OC= hâ õ - ' câ kNm R; = + (-11,76 n u um õ 10.3,52 ằ = thu ngĐ 1ằ nm aiâ u kiâ uht n 16 < âv mâ 2- Bâ i2 R F: B F L õ A - C F _ x B âi \ s pâ Bâ Z; (F1'E)'õ 2Y= ? n R Z; :, Đ (F:_F1)õ õ õ 't bâ iz XX= & Z: "F1)ig- R, (F; = -i, _3[ < õ1~ 3> B -F.> F] ; Zrr1õ(Fl)= < - + um t _7+ FĐ < -F1)/ F, hC A.B, i ca L1? Ngùơ n hang as mi: 2'T ĐalQo= ' " õ BANG Tnmn 0; - a i õ X TAN m_uY| H30 õ kien de Bieu ve õ thu luc he tom ngâ u Iuc n Chi câ F3 b m dua thâ diâ u kiâ h: = -gig gud: Rằ 1'â , '= n Diâ u kiâ dâ = > F1= F; = âh luc thu vâ mât luc Chi câ n dua ằ , X thâ m diâ u ; xi-Ê luc Ra= Bâi Cho ke'1 câ c6 liâ n V õ vi chin nhu' hnih vâ c dinh a A 4qa ' 'u ' âik Xâ  we phin ma ? c câ n âil n kâ ;mc ri: 01E > : = 2qa, = M L qaz , ' q P - P Za Hâ hfc lzic A, lĐ, , l_Đ } _õ ,M > RB (F) Dâ lAB; RB.3a - â n p q; - CB: 2M P.5a_- = R.2a DE= I i bâ 155 3~~ ~ ằ _\ _L i õ P+ mRB= -õ R+ Q Bâ \ Cho hâ = 4qa =yFE > hinh vâ lhanh AB rizfmg Q = 2kN ; RB-Põ = lhanh nùơ BE lhanh nhd 0: R, =0 \ A Em, O \ RA= : g5m: (IĐ c õ F2 1! F3 -= 3a B =) () dung qP Mâ R RA -R+ F11! Zal ( Ra , 3aõ B , M A * âK ng P 4kN = \ A Ngin himg aâ Bâ c0 mi: LY TnuYE'T BANG THAN!-l TAN p â n bâ [ i % DV D õ R Xx, " 1õ B171 ~ E A B P C ' 1õ AX , Y, B Q - XâtthanhAB, _c5nbĐ ng: (Q, 2, , -17,, 1? ,71 AB , 5/ J50 D3! = lrinh lâ gi phudng a, ' â c ' + ' n bing: =XZ Xg = ZY=0: O= > XA : ằ +Q YA+ Ya + = N 0" 0: : > ZmA= -; f'Q Ta ~ tsanglhanhQBE: ( xâ F-õ = + Đ aN, = aYB N, )Đ Bat BE b Lip gndrnbingz uhp , A-1, 77; , trinh cùơ > -X5-N| > Sina= õ =YZ : XX= 0: , 0= > õ-P- Y'; + NDc0sc1= ' ZmB= 0: > - Đ % osaP+ Đ ,Na , =0 Chuy: Y = , = = - l2KN, XB= Xg5= YBKùơ lggâ : ND X3 -l,5'kN.Yg 2,5kN qN = 2, 5.25 i5 - dùơ o ' n d6 ) I5 bin Iâ Dùơ u D treovii ng nâ P B6 = = (2 u " nhd EF _CD m õ.N K L5 KN, ngùơ Bâ X, \ diiu A va nghiâ ng =0 Cm vâ nâ Y, \ = O,7SKN , â AB 5; lâ vb vdi e61 bùơ nùơ n nâ bin B duqc iiâ i kâ i m ngang vdi Dzim n '1a c6! ,d5m, lhanh cho: AE = BC = BF :; - FD = a EB aT m phzin luc lai vi A > Y E 1v czid l\ !_ c gnoru h5 iql B, qua lrgng hrqng c\ .-6;' õ'1.7A.~ õ1 1"\1"0,5-ti A1 Ngin hing aâ co ma; LY Tnuvii'r 9,5õ ; THANõ i n ~ TAN âD p â Y, ~ C - % B SEF õ ,4 " '1 D " ; õ _ ' õ bâ E I3 ,Y = 60 A\ X8, F= 03Yg.3+ a , 17, bùơ ng cùơ I3)~ , Đ Ê , DC a Xâ l cin lhgnh Hâ h_Ic c lâ dung ZI'ùơ ( r P.23= -'0I> Y5=-2Põ P.3a sin30- = : > SEp= :2 A ZmB= O 6P ,V = g6m õ Xằ M, SE| SEFCOS30= 0DX5+ zX= =BX3)( -iSEF -5! czin bing cùơ v : lg-56F: -3õ t : 3P Xâ , / a lhanh AB , MA Xj, , Sg, MA)~ EmA(F) = Sõ E|= , 03n is EA + X'B.AB.siùơ 60 - Y'B.AB.cos6O d1_1ng.g6mfXA, X, Y; = h_rc Hâ uic + =XE \ = O, XY = O Z7 Y'5+ STEpSil\ = YB =~ ;SEF=6P; MA = -*A_4Pa; xA= ; YA - - => YA 2P = YA ' = P / 51> Xg -3õ KEigmi: ; = P ihG : : 3O > -Sõ E|= cos3O= X, 1ằ ; ; \ -Xõ ~ = 02X, chùơ bang -V õ õ s Baas L phprdng a rs n z co meõ phùơ p hâ giii õ I õ v K ' v Hai DE E_F â v FC bâ ban tai ng banle ngâ i m tai A Hâ thanh_chiutâ vâ kich thuârc nhu hinh â v âX c âhp dinh luc A, E vâ r'c G'n'g'| tai i, kâ vâ n liâ noi t c6 n AB vâ le i AB bang vc'ri hnahT noi CF 60 / gâ Ngùơ co LY hingaâ ma; n 'muYE"r ! BANG THAN} NAT bâ i n p Dâ \ - I-i - % > = > -õ Ê â N.-â > |4- i-3| P= O B F531 õ I õ 5% ' % Q _ MA X Hâ rin ~õ (X, Y, d6 Trong Q, P)~ , ,M, , : : , a G Q= ZX= O 4ql= 2P XA + = YA Q > 20 = ZY= -P= 0: ZmA= O > 4lP= , ED= (X', Đ , , ? , -Ql2-AM =)P fQmI~ JĐ =x2 0= xE+ s = L 2X= O: YE+ Sõ = () Emg= O: -i 8Pl ; S= Yg= = 4a, trQng.1u'< _$ng ng l_88P Bâ -P/ AC= 2a, d khùơ i Hai AB g n i n -4/3P ; ; ; _õ iằ P õ Yd D \ Kâ ? gua": XA= -2P MA= YA= P ~ =gX c d ng ghâp cùơ vâi (ngâ kâ m) A v5 s b u d ' rc phâ l1, ! l wdng ngang Tai gifra C Biâ cim sâ u vâo z i v Q Tlm Ci1 _z (ngim) thing gâc vdi AB lâ h_rc cadung m6! Ngùơ hingaâ mi; co LY muvr? : n 'T TAN 9,5õ ; THAN" âD n p â bâ i Q Y V B YA RA : 06 ' Hâa r5n: ( V Xc, ~ ,.( Y Em (F) = Q Q.2a.cos30õsin'60" Mc, = Q.a.si õ + Mg = Q.a - n3 ZX= QcoĐ 02 = : : 30õ + Q) M > z\ M, E vằ õ Xg C -Xc bing ZY N : > = : Y a AB" s ,4: , Q_2a : > MA = Xâ > = ' l 'gĐ Nâ Qcos6O" õ n Đ O Yc ~ ~ Y, - \ Qsin3O"= O: > = õ \ Y, õ - Kâ :izugi = õ Q2 õ -õ Y õ A Bâi8Hai dim dâ ng chit AB vi 2'Q.a J5 Q õ X :n g lic 116i vdi bhng ba lhanh chiâ dzõ 1iõ 4a, cix ng lrqng luqng P, duqc A = CD u M, , \ = â hk ng lrcpng luqng nhu C2ic"d5m ngang Dùơ u a nim cùơ dim bi ngùơ m v50 gndru I vâ A hnih Y =% Q.a, = Q , ,M X ùơ muT ng I\ M, = 6Pa _ \ ZmA= 0: > : MA-2Pa-4Pa= ~ p, / > - - < B õ xe1manhcD(Đ , , ,Đ , P)=o O= Đ ZmE= / , Pa+ S32a-õ =Z2 > > -P-õ Q2 0: S_1= Zmg=0: s.= =pmX : > S2: -Pl? ~ , - Pa 0: S;Mg: 0: Kâ õ + O S; -Pg =S; = Bâ i Thanh ngang OC lrong hrqng c6 P 1000 = ; 2P; MA= 6Pa; S|= R, = , N , :augt \ nim phing nhm trongmâ 2g a luc g n dung m chju tâ cn a dâ i t (Q, ngiu cùơ Q) bin auqc giùơ nim ngang cm c Luc Q = I00N EF = u nh my i i \ vùơ dùơ AB lai Thanh 20 dim câ nhb lâ zõ Biâ CD 'l: mi OB 0.5 m; luc on = 30" Hiy xzic dinhphùơ n O Đ \ y = iah O vi ng s cr f cùơ ơùc ( a diy czic lhanh cim bZing' 'r - n Dâ p nANcõ co LY "muvi-: NAr"nNAuT ng aâ mi; Ngin hùơ â bâ i Drz ~ Y" _ õ T0Z 0, õQB Y _Fu , m, ~ P)-0 (X,, Y, , , Zo, T, , ~ ZX= 0: :> +03nisgT -, = '2Y= 2-T| X, cos 30 -Tgcos T, EQ X / _7= c A l + 0: T| Zmõ Y, 30C , =03 nis 'O = P.g2õ 0: P - > 0: =0 Zm, = m-T1sin30.OB = : J5 ; iguùơ > T; 80N ; T| Z, = SOON 10 Bâ i 10 Tim dĐ ng X, = P= l000N t = õ540 Kâ chit hinh chit lrong nhâ = -40N;Y0 , o sin30+ Z, , T; + ZZ= = = - htqng P = 200N mic vâ lgtdng nhb g6i ciuA vi bzin lâ lru B vi duõqc giùơ cin hing vi lri nZim ghfg n AE nhddùơ y CE nghiâ ng 60" Biff! dltbng châ AC vdi duiing thing dùơ ng o AB Tim A, lzgi c _! l\ âihgn phin ng-30" vdi canh B vâ cis a cing cùơ y dùơ - Uõ ! "' 2"" I - Y B t A Ngùơ n hingaâ chi: C0 LY THUYFET BANG THANH p NAT â n "Dâ - i1O âb' I- 42 Đ' õZ 28 W YA B A Y > ( r, _ (x, Y_, z, x, , z D"Jõ , , , c (X Lip câ P)~ phu'dng õ ,h , nirt O : > XA :> I bing: X + + X5 õHaw XX/ = XA > = - ; Tcos30sin30 = in = câ ZA+ in Z5+ -õ - Xm.(F) = : =P-06soZ52: cT ZB+ =ISON; YAõ =03s0c03so_bT O = > YA=T- ): Z= : > ZA+ YA : ằ z, \ = noon; C 5X (F)= Zm, = =T=P ): m, O : _(F) = ~Tl/ 24 50./ = -õX3.a + Tcos30sin30 = Keigg - xA O Pg = P= O = 'T.bcos6Oõ = Pg > T.a.cos60 - + 2254-Tõ P= m X3 ABCD dbng chit l ZOON; = 0; Z3 =n t tâ chm) nhu1õ g 11 Bâi 11 Mâq u vi A 1'5N KC * va 1; m Tâ 30N_ uihc tâ c gnud ơùH dinh c y âhp n lb = ng p nĐ m ngang bĐ 30 Z duac gifr tai Q = tri O E v õ n a b tn luc sâ tru B n bân X U 19 kõ anh A, câ g n a g F = : T u ='2o0N luc âx .ằ ' -13A, ,1 '< B \ mằ D X \ ~ \ n Ngâ aâ ma; cd mg Lằ "muYifT ? THANõ BANG NAT q ba| 11 in 4/ Z ~ õ7) B Y ' A _ õ õ > " , X, D c X , , B P, Xõ Yõ Z( K õZ zx xA + x, X, S)-O , Zõ , A-F+ Ssin30õ sinB= , = , Q ZY - = YA - ZZ Ssin30"c0s30=0 = +25 + Scos30õ = O = +P Q+ZA Scos 30õ AB.ZB+ -5-4iõ Zm, Zm_ AB= (4) = : Q- Scos30"BC= õ25 2., 2, ằ , = AB.Xa = (6) Kai & : XA u= g= 27.84N = 7,5P xB= õ (5)! , YA: -3,75N, =0, s=s,7 N -12 Bâi 12 Thanh gap khùơ c ABCD D 2, Q= c6 ABCihuâ c _| ihpram vi sqi ng mg khdp 1r\ lgi BCD Khdp cùơ lai phâ y id mac ma: - ng ngaing u c E hinh nhu giiri DK song song vdi BA chiu l\ _rc vâ Cho AB: 40 cm khâ: E B CD Tum phin IOON, = 40cm , P 20cm, EC: m| 60 Ncm m; = 40 , ' ng = = Nqm l\ cr_ lai E.A 2av crfvs c5ng_c1'1a ~ \ A I _- / y dâ KD \ õ rnl I > -õ õ- [...]... =pmX 0 : > S2: -Pl? ~ , - Pa 0: S;Mg: 0: 2 Ké ‘ + O S; -Pg 9 =S; = Bé i 9 Thanh ngang OC lrong hrqng c6 P 1000 = ; 2P; MA= 6Pa; S|= R, = , N , :augt \ nim phing nhm trongmé 2g a luc g n dung m chju té cn a dé i t (Q, ngiu cï¬ • Q) bin auqc giï¬ nim ngang cm c Luc Q = I00N EF = u nh my i i \ • vï¬ dï¬ • AB lai ‚ Thanh 20 dim cé nhb lé z‘ Bié CD 'l: mi OB 0.5 m; luc on = 30" Hiy xzic dinhphï¬... lé lru B vi du’qc giï¬ cin hing vi lri nZim ‚ ghfg n AE nhddï¬ • y CE nghié ng 60" Biff! dltbng ché AC vdi duiing thing dﬕ ng o AB Tim A, lzgi c _! l\ ©Ãihgn phin ng-30" vdi canh B vé cis a • cing cï¬ y • dï¬ - U‘ ! "' 2"" I - Y B t A • Ngï¬ n hingaé chi: C0 LY THUYFET BANG THANH p NAT é n "Dé - i1O ©Ãb' I- 42 §Â' ° ˜€ âZ 28 W YA B A Y > ( r, _ (x, Y_, z, x, , z D"J“ , , , c 5 (X Lip... 4a, cix ng lrqng luqng P, duqc A = CD 8 u M, , \ = © Ãhk ng lrcpng luqng nhu C2ic"d5m ngang Dﬕ u a nim cﬕ dim bi ngï¬ • m v50 gndru I vé A hnih ‚ Y¢ =% Q.a, = Q , ,M¢ X ï¬ muT ng I\ ...DANG THANH TAN NGAN (: H(_)C LY Tp BE HANG H5 Chi THI T1-IUYET Minh 03 - â , v RU 6c) dinh Ngùơ _ hùơ ng mi: c0 L? TuuYùơT n aâ TAN f TRUõ DAI O'NG SUõ HOC PHAM co BANG THANH KY hqc... châ AC vdi duiing thing dùơ ng o AB Tim A, lzgi c _! l âihgn phin ng-30" vdi canh B vâ cis a cing cùơ y dùơ - Uõ ! "' 2"" I - Y B t A Ngùơ n hingaâ chi: C0 LY THUYFET BANG THANH p NAT â n "Dâ... l c6 " ( )~ 1-õ Rn = = Mc- hqp cr_h câ = u hâ ' 51.1? / k 4- Mo = = '' I CU LY g an -1 DANG THANH TI-IUYWET hâ ng dlâ -lhi: Ngan N AT I u Haâ Dinh | yd cul (F'.< ~ Fõ * F"'> P, 17"
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng dề thi cơ học lý thuyết đặng thanh tân, Ngân hàng dề thi cơ học lý thuyết đặng thanh tân, Ngân hàng dề thi cơ học lý thuyết đặng thanh tân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn