Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh.DOC

69 676 3
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 16:16

Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý MC LCTrangLI M U . 4 CHNG I: C S Lí LUN V TUYN DNG, O TO V I NG NHN S . 5 1.1. Khỏi nim v ni dung qun lý nhõn s . 5 1.1.1. Khỏi nim 5 1.1.2. Ni dung qun lý nhõn s . 5 1.1.2.1. K hoch hoỏ ngun nhõn s . 5 1.1.2.2. Tuyn m . 6 1.1.2.3. Tuyn dng . 8 1.1.2.4. B trớ s dng v luõn chuyn nhõn s 8 1.1.2.5. o to . 10 1.1.2.6. ói ng . 11 1.1.2.7. Phỏt trin . 11 1.1.3. Ni dung tuyn dng nhõn s . 11 1.1.4. Ni dung o to ngun nhõn s 14 1.1.5. Ni dung ói ng nhõn s . 17 1.1.6. Yu t nh hng n tuyn dng, o to v ói ng nhõn s . 17 CHNG II . 20 THC TRNG TUYN DNG, O TO V I NG NHN S TI CễNG TY TNHH SN XUT V TM C MNH . 20 2.1. Tng quan v cụng ty tnhh sn xut v tm c Mnh 20 2.1.1. Lch s hỡnh thnh phỏt trin ca cụng ty . 20 2.1.2. Chc nng v nhim v ca cụng ty . 21 2.1.3.C cu t chc b mỏy qun lý ca cụng ty 22 2.1.4. Nguồn vốn kinh doanh . 30 2.1.5. ngun lc nh xng, my mỳc thit b 33 Dõy chuyn sn xut kt cu bulụng 33 Dõy chuyn sn xut kt cu khụng gian cho nh cụng nghip 34 Dõy chuyn sn xut khụng gian theo nỳt tr 34 Thit b cu lp vn chuyn . 34 2.1.6. kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty . 36 2.2. Thc trng qun lý nhõn s ti cụng ty tnhh sn xut v tm c Mnh 39 2.2.1. c im chung v c cu nhõn s ti cụng ty 39 2.2.2. ỏnh giỏ hot ng tuyn dng 42 2.2.2.1. Cỏc bc cụng vic thc hin trong tuyn dng . 42 2.2.3. ỏnh giỏ hoat ng o to 46 2.2.3.1. V hỡnh thc o to . 46 2.2.3.2. Kinh phớ o to . 47 2.2.3.3. Kt qu o to: 47 2.2.4. ói ng nhõn s 48 2.2.4.1. ói ng nhõn s v vt cht . 48 2.2.4.2. ói ng phi vt cht . 52 Chuyên đề tốt nghiệp 1 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý 2.2.5. Nhng kt qu t c v nhng hn ch cũn tn ti trong cụng tỏc tuyn dng, o to v ói ng nhõn s trong cụng ty 53 2.2.5.1. Nhng thnh tu . 53 2.2.5.2. Nhng tn ti 54 2.2.5.3. Nguyờn nhõn . 56 CHNG III 57 MT S GII PHP HON THIN CễNG TC TUYN DNG, O TO V I NG NHN LC CễNG TY TNHH THNG MI V SN XUT C MNH . 57 3.1. Hon thin cụng tỏc tuyn dng . 57 3.2. Tng cng o to nhõn lc . 60 3.2.1. i vi cỏn b, ngi qun lý 60 3.2.2. i vi cụng nhõn . 61 3.3. Xõy dng ch tr lng, thng hp lý 62 3.3.1. i vi b phn qun lý v phc v . 62 3.3.2. i vi b phn trc tip sn xut. . 63 3.4. Khuyn khớch nhõn viờn qua cỏc ói ng phi vt cht 65 3.4.1. V cụng vic 65 3.4.2. V mụi trng lm vic . 66 KT LUN . 68 68 TI LIU THAM KHO . 69 Chuyên đề tốt nghiệp 2 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý DANH MC CC T VIT TTTHS : Thc sTNHH : Trỏch nhim hu hnTM : Thng miQLNS : Qun lý nhõn sQLNL : Qun lý nhõn lcNNS : Ngun nhõn sNNL : Nun nhõn lcBHYT : Bo him y tBHXH : Bo him xó hiXNK : Xut nhp khuDN : Doanh nghipTSC : Ti sn c nhCBCNV : Cỏn b cụng nhõn viờnQL : Qun lýG : Giỏm cPG : Phú giỏm cChuyên đề tốt nghiệp 3 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý LI M U Nn kinh t Vit Nam ó v ang cú nhng bc phỏt trin vt bc trong mt vi nm tr li õy. Tc tng trng ca nn kinh t khỏ cao v n nh. GDP hng nm tng trờn 7%. Cú c kt qu nh vy l do Nh nc luụn ch ng cú nhng thay i kp thi cỏc chớnh sỏch nhm thỳc y v to iu kin thun li cho cỏc nghnh trc xu th phỏt trin ca ton xó hi. Nhng thun li ú giỳp cỏc ngnh mnh dn u t v phỏt trin nhng sn phm mi nhm ỏp ng nhu cu ca th trng. S phỏt trin ca nn kinh t kộo theo nhu cu c khớ ngy mt ln v cú nhng ũi hi ngy cng cao. Cụng ty TNHH SN XUT & Thng mi c Mnh c thnh lp da trờn nhng nhu cu ca th trng v nhng sn phm c khớ mang tớnh cht k thut cao. õy l n v hot ng trong lnh vc t vn thit k v gia cụng c khớ ,xõy dng bng kt cu thộp. Sau 11 nm k t ngy thnh lp cho n nay, nhng d ỏn m Cụng ty ó hon thin cú mt nhiu ni trong c nc. Nhn thy tm quan trng ca cụng tỏc qun lý ngun nhõn lc, c s ng ý v hng dn tn tỡnh ca thc s Nguyn Th L Thuý cựng s giỳp ca ton th cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty TNHH SN XUT & Thng mi c Mnh, em xin c chn ti Mt s gii phỏp c bn gúp phn nõng cao nng lc trong cụng tỏc tuyn dng, o to v ói ng nhõn lc ca Cụng ty TNHH SN XUT & Thng mi c Mnh.Kt cu bi lm ca em ngoi li m u, kt lun gm 3 Chng:Chng I: C s lý lun v tuyn dng, o to v ói ng nhõn sChng II: Thc trng tuyn dng, o to v ói ng nhõn s Chng III: Mt s gii phỏp hon thin cụng tỏc tuyn dng, o to v ói ng nhõn sChuyên đề tốt nghiệp 4 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý CHNG I: C S Lí LUN V TUYN DNG, O TO V I NG NHN S1.1. Khỏi nim v ni dung qun lý nhõn s1.1.1. Khỏi nimQun lý nhõn s l tt c cỏc hot ng ca t chc thu hỳt, xõy dng, phỏt trin, s dng, ỏnh giỏ, bo ton v gi gỡn mt lc lng lao ng phự hp vi yờu cu ca t chc c v mt s lng v cht lng, qun lý nhõn s úng vai trũ trung tõm trong vic thnh lp cỏc t chc, giỳp cho t chc tn ti v phỏt trin trong th trng cnh tranh. Qun lý ngun nhõn s l qun lý ngun lc v con ngi v c nghiờn cu di nhiu khớa cnh. Ngun nhõn s vi t cỏch l ni cung cp sc lao ng cho xó hi, nú bao gm ton b dõn c trong xó hi. Ngun nhõn s vi t cỏch l mt ngun lc cho s phỏt trin kinh t xó hi, l kh nng lao ng ca xó hi c hiu theo ngha hp hn, bao gm nhúm dõn c trong tui lao ng cú kh nng lao ng. Ngun nhõn lc cũn c hiu vi t cỏch l tng th cỏc yu t v th cht v tinh thn c huy ng vo quỏ trỡnh lao ng.Vi cỏch hiu ny ngun nhõn s bao gm nhng ngi bc vo tui lao ng tr lờn cú th tham gia vo nn sn xut xó hi.(trớch giỏo trỡnh qun tr nhõn lc - Trng H Kinh t quc dõn, trang 8)1.1.2. Ni dung qun lý nhõn s1.1.2.1. K hoch hoỏ ngun nhõn sK hoch hoỏ ngun nhõn s l quỏ trỡnh ỏnh giỏ, xỏc nh nhu cu v ngun nhõn s ỏp ng mc tiờu cụng vic ca t chc v xõy dng cỏc k hoch lao ng ỏp ng c cỏc nhu cu ú.Vai trũ ca k hoch hoỏ ngun nhõn s : l trung tõm trong qun lý chin lc ngun nhõn s ; cú nh hng ln n hiu qu ca t chc ; l Chuyên đề tốt nghiệp 5 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý c s cho cỏc hot ng biờn ch, o to v phỏt trin ngun nhõn s ; iu ho cỏc hot ng ngun nhõn s.Lp k hoch qun lý nhõn s gm: c tớnh xem cn cú trỡnh lnh ngh thớch ng thc hin cỏc nhim v ó t ra (Cu nhõn s); c tớnh cú bao nhiờu ngi s lm vic cho t chc (Cung nhõn s); La chn cỏc gii phỏp cõn i cung v cu nhõn s ca t chc ti thi im thớch ng trong tng lai. (trớch giỏo trỡnh Qun tr nhõn s, nh xut bn thng kờ 1996 - trang 26)Quỏ trỡnh k hoch hoỏ ngun nhõn s c th hin thụng qua s sau:1.1.2.2. Tuyn m Tuyn m nhõn lc l quỏ trỡnh thu hỳt nhng ngi xin vic cú trỡnh t lc lng lao ng xó hi v lc lng lao ng bờn trong t chc. Mi t chc phi cú y kh nng thu hỳt s lng v cht lng lao ng nhm t c cỏc mc tiờu ca mỡnh. Tuyn m nhõn s nh hng ti vic tuyn chn v cỏc chc nng khỏc ca qun lý ngun nhõn s nh: ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cụng vic, thự lao lao ng; o to v phỏt trin ngun nhõn s; cỏc mi quan h lao ng(trớch giỏo trỡnh qun tr nhõn lc - Trng H Kinh t quc dõn, trang 95 - 96)Chuyên đề tốt nghiệp 6 Lê Xuân Tuấn_K36 Cusn phmNng sutlao ngTh trng lao ng bờn trongTh trng lao ng bờn ngoiCU LAO NGCUNG LAO NGNHNG IU KIN V CC GII PHP LA CHNĐại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý Mi quan h qua li gia tuyn m v cỏc chc nng khỏc ca qun lý ngun nhõn sChuyên đề tốt nghiệp 7 Lê Xuân Tuấn_K36 TUYN MTuyn chnỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cụng vicThự laoo tov phỏt trinCỏc mi quan h lao ngNhng ngi lao ng c b trớ vo nhng v trớ thớch hp cú t l cụng vic thay i thp hn v cú s tho món cao hnT l s ngi c chp nhn nh hng n s ngi cn thit phi tuyn mNhiu ngi xin vic trỡnh lnh ngh cao thỡ thc hin cụng vic tt hnCỏc vn tn ti v thc hin cụng vic cú th cho thy s cn thit thu hỳt nhng ngi cú trỡnh cao hnCung v lao ng s nh hng n mc lng v ngi cú trỡnh cao s mong i cỏc mc thự lao cao hnMc lng cao hn to iu kin d dng hn cho vic thu hỳt ngi cú trỡnh cao hnNgi lao ng cú tay ngh ũi hi ớt phi o to hn ngi khụng cú tay nghTuyn m c n gin hoỏ nu nhõn viờn mi cú th c o to phự hp vi ớt thi gian v kinh phớ hnHỡnh nh ca cụng ty nh hng n quyt nh np n tuyn vo mt v trớNhiu ngi tham gia tuyn m cho phộp ngi s dng lao ng cú kh nng la chn nhiu hnĐại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý 1.1.2.3. Tuyn dngTuyn dng nhõn lc l quỏ trỡnh ỏnh giỏ cỏc ng viờn theo nhiu khớa cnh khỏc nhau da vo cỏc yờu cu ca cụng vic, tỡm c nhng ngi phự hp vi cỏc yờu cu t ra trong s nhng ngi ó thu hỳt c trong quỏ trỡnh tuyn m. C s ca tuyn dng l cỏc yờu cu ca cụng vic ó c ra theo bn mụ t cụng vic v bn yờu cu i vi ngi thc hin cụng vic. Tuyn dng nhõn lc phi ỏp ng c mt s yờu cu: Tuyn dng phi xut phỏt t k hoch kinh doanh v k hoch hoỏ ngun nhõn lc; tuyn dng c nhng ngi cú trỡnh chuyờn mụn cn thit cho cụng vic t ti nng sut lao ng cao, hiu sut cụng tỏc tt; tuyn c nhng ngi cú k lut, trung thc, gn bú vi cụng vic ca t chc.Quỏ trỡnh tuyn dng l khõu quan trng nhm giỳp cho cỏc nh qun lý nhõn s a ra c cỏc quyt nh tuyn dng mt cỏch ỳng n nht. Quyt nh tuyn dng cú ý ngha rt quan trng i vi chin lc kinh doanh v i vi cỏc t chc, bi vỡ quỏ trỡnh tuyn dng tt s giỳp cho t chc cú c ngi cú k nng phự hp vi s phỏt trin ca t chc trong tng lai. Tuyn dng tt cng s giỳp cho t chc gim c cỏc chi phớ do phi tuyn chn li, o to li cng nh trỏnh c cỏc thit hi do ri ro trong quỏ trỡnh thc hin cỏc cụng vic. tuyn dng t c kt qu cao thỡ cn phi cú cỏc bc tuyn dng phự hp, cỏc phng phỏp thu thp thụng tin chớnh xỏc v ỏnh giỏ cỏc thụng tin mt cỏch khoa hc.(trớch giỏo trỡnh qun tr nhõn lc - Trng H Kinh t quc dõn, trang 108)1.1.2.4. B trớ s dng v luõn chuyn nhõn s*B trớ s dng nhõn s l hot ng nh hng i vi ngi lao ng nhm giỳp h lm quen vi doanh nghip v bt u cụng vic mt cỏch cú hiu sut khi b trớ h vo v trớ lm vic mi, b trớ li thụng qua Chuyên đề tốt nghiệp 8 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý thuyờn chuyn, bt v xung chc. T chc s ng viờn s úng gúp ca ngi lao ng mc cao nht, nu quỏ trỡnh b trớ nhõn s c thc hin cú ch ng v hp lý. Mt chng trỡnh b trớ nhõn lc c thit k v thc hin tt s to iu kin giỳp ngi lao ng mi rỳt ngn thi gian lm quen vi cụng vic, nhanh chúng lm quen vi mụi trng lao ng mi, nh hng tớch cc ti o c v hnh vi ca ngi lao ng, gúp phn lụi cun h thc hin mc tiờu ca doanh nghip, to s ng lũng, t nguyn gia ngi lao ng v doanh nghip, nhanh chúng t nng sut lao ng cao, gim chi phớ nhp vic. ng thi, mt chng trỡnh b trớ nhõn s tt s giỳp ngi lao ng mi rỳt ngn thi gian ho nhp vo cuc sng lao ng ti doanh nghip, nhanh chúng lm quen vi mụi trng lao ng mi, cú nh hng tớch cc ti o c v hnh vi ca ngi lao ng, gúp phn lụi cun h thc hin mc tiờu ca doanh nghip, to ra s ng lũng, t nguyn gia ngi lao ng v doanh nghip. Mt chng trỡnh nh hng nờn bao gm cỏc thụng tin v:Ch lm vic bỡnh thng hng ngy (gi lm vic, gi ngh, n tra)Cỏc cụng vic hng ngy cn phI lm v cỏch thc hin cụng vic.Tin lng, khuyn khớch, cỏc phỳc li v phng thc thanh toỏn.Cỏc ni quy, quy nh v k lut lao ng, an ton lao ng.Cỏc phng tin phc v sinh hot, thụng tin v y t.C cu t chc ca doanh nghip.Mc tiờu, nhim v, quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip.*Luõn chuyn nhõn s l vic chuyn ngi lao ng t cụng vic ny sang cụng vic khỏc hoc t a im ny ti a im khỏc. Luõn chuyn nhõn s cú th c thc hin do nhng lý do sau: iu ho nhõn lc gia cỏc b phn hoc ct gim chi phớ nhng b phn m cụng vic kinh doanh ang b suy gim; lp cỏc v trớ vic lm cũn b Chuyên đề tốt nghiệp 9 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa học Quản lý trng; sa cha sai sút trong b trớ lao ng. T ú, cú cỏc dng luõn chuyn nhõn s nh:Luõn chuyn sn xut: do nhu cu ca sn xut, iu ho lao ng, trỏnh phi gión th.Luõn chuyn thay th: lp vo v trớ vic lm cũn trng.Luõn chuyn sa cha sai sút: sa cha sai sút trong tuyn dng hay b trớ lao ng. + Xột v mt thi gian, cú hai dng luõn chuyn:Luõn chuyn tm thi: luõn chuyn trong mt thi gian ngn iu ho lao ng, tn dng lao ng tm thiLuõn chuyn lõu di: luõn chuyn trong mt thi gian di ỏp ng nhu cu sn xut, sa cha sai sút trong b trớ lao ng, tn dng nng lc ca cỏn b(trớch giỏo trỡnh Phỏt huy ngun nhõn lc - yu t con ngi trong sn xut kinh doanh, nh xut bn giỏo dc, trang156 - 157)1.1.2.5. o too to nhõn lc l cỏc hot ng duy trỡ v nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca t chc thụng qua cỏc hot ng hc tp nhm giỳp cho ngi lao ng cú th thc hin hiu qu hn chc nng, nhim v ca mỡnh. ú chớnh l quỏ trỡnh hc tp lm cho ngi lao ng nm vng hn v cụng vic ca mỡnh nõng cao trỡnh , k nng ca ngi lao ng thc hin c nhim v cụng vic cú hiu qu hn. Thc cht o to nhõn lc l mt quỏ trỡnh ging dy, hng dn, bi dng nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn, tay ngh cho ngi lao ng trong cụng ty. o to nhõn lc giỳp cho cụng ty khụng ngng cng c v nõng cao cht lng i ng lao ng, giỳp cho mi ngi lao ng nõng cao kin thc ỏp ng nhu cu ca cụng vic.Chuyên đề tốt nghiệp 10 Lê Xuân Tuấn_K36 [...]... nơi trong cả nước. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác quản lý nguồn nhân lực, được sự đồng ý hướng dẫn tận tình của thạc sỹ Nguyễn Thị Lệ Thuý cùng sự giúp đỡ của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh, em xin được chọn đề tài Một số giải pháp bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN... tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh”.Kết cấu bài làm của em ngoài lời mở đầu, kết luận gồm 3 Chương:Chương I: sở lý luận về tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân sựChương II: Thực trạng tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân sự Chương III: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng, đào to v ói ng nhõn sChuyên đề tốt nghiệp 4 Lê Xuân Tuấn_K36... bộ công nhân viên nhân viên đang làm việc trong công ty. qua nguồn thông tin này chúng ta thể phát hiện được những người năng lực phù hợp với yêu cầu của cơng việc, một cách cụ thể nhanh chóng. + Tuyển nhân viên của các công ty khác đã qua đào tạo. với cách tuyển dụng này công ty chỉ mất ít chi phí để đào tạo nhân viên vì họ đã được các công ty bạn đào tạo. + Tuyển dụng thông qua số. .. sáng tạo của các phòng ban. như vậy ở đây nên chăng ch cú mt mụ hỡnh Chuyên đề tốt nghiệp 23 Lê Xuân Tuấn_K36 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khoa Khoa häc Qu¶n lý CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM ĐỨC MẠNH2.1. Tổng quan về công ty tnhh sản xuất tm Đức Mạnh2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty Tiền thân của Công ty TNHH. .. quyết định số 052922/QĐ-TCCB Công ty TNHH Tiến Thắng được đổi tên thành Cơng ty TNHH Sản xuất & Th¬ng m¹i Đức Mạnh cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng với mục đích kinh doanh chính của cơng ty vì hoạt động trong giai đoạn đầu của công ty chủ yếu về lĩnh vực thương mại nhưng trong vài năm trở lại đây do nhu cầu biến động của thị trường công ty mở rộng sang c lnh vc sn xut thê tài... bị quản lý con người. Xây dựng các chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, Xây dựng các phương án hợp tác kinh doanh trong ngoài nước cũng như các phương án sản xuất của công ty. Xây dựng tổ chức bộ mỏy quản lý thực sự phù hợp để thể đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh của công ty. Để giúp giám đốc trong công tác quản lý điều hành cơng ty, ... do công ty mở rộng thêm quy mô. năm 2006 ta thấy số lượng công nhân kỹ thuật tuyển dụng tăng 8 người, kỹ sư điện là 2 người, kỹ sư khí là 1 người, cịn cử nhân kinh tế tuyển thêm 2 người . 2.2.3. Đánh giá hoat động đào tạo Đào tạo nhân lựcmột quá trình giảng dạy, hướng dẫn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề cho người lao động trong công ty. đào tạo nhân lực giúp cho công. .. Cơng ty TNHH Tiến Thắng được thành lập dựa trên sở, chủ trương của Đảng Chính phủ nhằm giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương góp phần ph¸t triĨn kinh tế của khu vực.Đây là giai đoạn đầu của q trình phát triển cơng ty gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn, lao động, công nghệ. Về vốn công ty phải vay ở rất nhiều nơi; về lao động công ty vừa tuyển dụng, vừa đào tạo với tổng số công. .. bộ, công nhân viên nhằm làm cho tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc của tổ chức. hàng năm, công ty ln tổ chức nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề cho cán bộ, cơng nhân viên. về phía cán bộ, cơng nhân viên sau khi được đào tạo thì họ thu được những kiến thức mới kịp với khoa học kỹ thuật hiện đại. việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, cơng nhân viên ngồi mục đích nâng cao năng. .. quản lý Qua bảng số liệu trên ta thấy số lượng công nhân kỹ thuật năm 2004 được công ty tuyển là 7 người nhưng về kỹ sư khí kỹ cử nhân kinh tế công ty tuyển thêm là 1 người; năm 2005 số lượng công nhân kỹ thuật tuyển dụng là 5 người, tuyển dụng giảm xuống so với năm 2004 do công nhân kỹ thuật tuyển dụng năm 2004 vẫn cịn dơi dư, kỹ sư khí là 2 người, kỹ sư điện là 2 người, cử nhân kinh tế . CễNG TY TNHH SN XUT V TM C MNH2.1. Tng quan v cụng ty tnhh sn xut v tm c Mnh2.1.1. Lch s hỡnh thnh phỏt trin ca cụng tyTin thõn ca Cụng ty TNHH Sn xut &. xe cu v vn chuyn hng hoỏ cỏc loi.+ Cắt bản mã kỹ thuật+ Gia công cơ khí kỹ thuật cao. + Thiết kế và xây dựng cơ bảnChuyên đề tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh.DOC, Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh.DOC, Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh.DOC, Nội dung quản lý nhân sự, Nội dung tuyển dụng nhân sự, Nội dung đào tạo nguồn nhân sự, Nội dung đãi ngộ nhân sự Yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân sự, Đặc điểm chung về cơ cấu nhân sự tại công ty, Các nguồn tuyển dụng mà công ty áp dụng, Đánh giá hoat động đào tạo, Đãi ngộ nhân sự, Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, Đối với bộ phận quản lý và phục vụ Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn