Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSNNĐP.

62 435 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 10:22

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSNNĐP. . trạng công tác kiểm toán đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSĐP. Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi. trí cho cuộc kiểm toán NSĐP. 1.2.2.4. Trình tự kiểm toán chi đầu tư XDCB: Kiểm toán chi đầu tư XDCB trong cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSNNĐP., Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSNNĐP., Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSNNĐP., Đặc điểm chung: Bố cục của quy trình :, Những vấn đề cơ bản của quy trình :, Mục tiêu kiểm toán chi đầu tư XDCB: Các nội dung kiểm toán chi ĐTXDCB:, Trình tự kiểm tốn chi đầu tư XDCB: Phương pháp kiểm tốn chi đầu tư XDCB:, Phạm vi vận dụng:, Nội dung vận dụng: Tầm quan trọng của sự vận dụng:, Thuận lợi Khó khăn Kết quả đạt được, Những hạn chế vướng mắc, Những vấn đề có tính ngun tắc về kiểm tốn chi đầu tư XDCB Sự vận dụng kiểm tốn chi đầu tư XDCB vừa có tính ngun tắc Năng lực KTV là nhân tố quyết định thành cơng hay thất bại, Kiểm tốn chi đầu tư XDCB dưới góc độ kiểm tốn một cấp Do chi đầu tư XDCB có tính đặc thù, tính phức tạp và có mức độ, Nội dung kiểm toán, Đối với Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư: .1 Mục tiêu kiểm toán:, Tại kho bạc Nhà nước tỉnh :, Tại các Ban quản lý dự án,Chủ đầu tư : .1 Nội dung kiểm tốn : Cần bổ sung hồn thiện quy trình kiểm tốn NSNN theo hướng tác Xác định mục tiêu kiểm tốn hằng năm cho cơng tác kiểm tốn, Cần thống nhất chỉ đạo cho các đơn vị KTNNKV, các Đồn kiểm Trong một số trường hợp cần thiết cho phép Đồn kiểm tốn tự Cần thống nhất trong khâu xữ lý các sai phạm ở lĩnh vực đầu tư Tăng cường bồi dưỡng,đào tạo KTV trong lĩnh vực kiểm tốn chi, Kiểm tốn lĩnh vực chi đầu tư XDCB trước khi có quy trình:, Đối với đơn vị tổng hợp : Đối với đơn vị quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn