Bài tập kết cấu gạch đá gỗ 2

4 1,711 64
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 19:30

Bài2 LIÊN KẾT MỘNG Rem (30° ) = 1+ ( Rn Rem Rem (90° ) − 1)sin α = 1150 = 770 N / cm 1150 1+ ( − 1)( ) 250 Tổng diện tích ép mặt: bh 'r + bh ''r 20(63 + 6) Fem = F 'em + F ''em = = = 208cm cosα 0.805 Tính khả chịu ép mặt theo công thức: Tem = Rem Fem = 770.208 = 160160 N > 106000 N Xác định chiều dài mặt trượt theo công thức: + Để tính l’tr l’’tr cần biết trị số sau: N 'tr = N tr F 'em bh'r = N n cosα = 106000.0,865 = 30520 N Fem b(h'r + h ''r ) 3+6  β =0.25  e = h =10 cm  Bài2 LIÊN KẾT MỘNG - Chiều dài mặt trượt thứ nhất: N 'tr 30520 l 'tr = = = 9,3cm N 'tr β 30520.0, 25 0,8.Rtr b − 0,8.250.20 − 10 e Theo điều kiện cấu tạo, l’tr >1,5h=30cm, ta lấy chiều dài mặt trượt tương ứng với thứ l’tr = 30cm - Chiều dài mặt trượt thứ hai: l 'tr = N tr 1,15.Rtr b − N tr β e = 106000.0,865 = 26,5cm 106000.0,865.0, 25 1,15.250.20 − 10 Sau tùy theo cấu tạo cụ thể mà cấu tạo chiều dài thực tế l’’tr Bài3 LIÊN KẾT CHỐT c Ví dụ tính toán chốt: Cho hai gỗ hộp tiết diện 12x18cm nối dài với nhờ ốp gỗ 8x18cm liên kết với buloong có đường kính d=18mm Yêu cầu kiểm tra khả chịu lực liên kết chịu kéo đó, biết gỗ thuộc nhóm VI tương ứng với độ ẩm 18% có Rn=950N/cm3 chịu lực kéo 110 kN Bài giải: ứng với trường hợp liên kết đối xứng, ta tính khả chịu ép mặt phân tố dùng chốt thép: Teme = 500ed = 500.12.1,8 = 10800 N Khả chịu ép mặt phân tố biên: Temn = 800ad = 800.8.1,8 = 11520 N Bài3 LIÊN KẾT CHỐT Khả chịu uốn chốt thép: Tu = 1800d + 20a = 1800.1,82 + 20.82 = 7110 N < 2500d = 8100 N Như vậy, khả chịu lực bé mặt cắt Tu = 7110N sở để tính toán số lượng chốt cần thiết N k 110000 Ta có: nch = = = Chốt thép nT 2.7110 Số lượng chốt bố trí bên mối nối Sau cùng, kiểm tra giảm yếu kéo lỗ chốt gây ra: Fgy = 12(18 − 2.1,8) = 172,8cm Và ứng suất tiết diện giảm yếu 110000 σk = = 636 N / cm < 950 N / cm 172,8 ... 106000.0,865 = 26 ,5cm 106000.0,865.0, 25 1,15 .25 0 .20 − 10 Sau tùy theo cấu tạo cụ thể mà cấu tạo chiều dài thực tế l’’tr Bài3 LIÊN KẾT CHỐT c Ví dụ tính toán chốt: Cho hai gỗ hộp tiết diện 12x18cm nối.. .Bài2 LIÊN KẾT MỘNG - Chiều dài mặt trượt thứ nhất: N 'tr 30 520 l 'tr = = = 9,3cm N 'tr β 30 520 .0, 25 0,8.Rtr b − 0,8 .25 0 .20 − 10 e Theo điều kiện cấu tạo, l’tr >1,5h=30cm,... 1800d + 20 a = 1800.1, 82 + 20 . 82 = 7110 N < 25 00d = 8100 N Như vậy, khả chịu lực bé mặt cắt Tu = 7110N sở để tính toán số lượng chốt cần thiết N k 110000 Ta có: nch = = = Chốt thép nT 2. 7110 Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kết cấu gạch đá gỗ 2, Bài tập kết cấu gạch đá gỗ 2, Bài tập kết cấu gạch đá gỗ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn