BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

14 22,901 19
Lê Thị Hồng Dự

Lê Thị Hồng Dự

Tải lên: 2,751 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 11:17

TÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM 2006 CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VỀ MÔ HÌNH, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. ĐỒNG CHÍ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG? Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG HÀ NỘI ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------------------------------------------------------- BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG TÊN ĐỀ TÀI: CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM 2006 CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VỀ MÔ HÌNH, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. ĐỒNG CHÍ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG? Hà Nội, Ngày 28 tháng 06 năm 2010 Mục lục Lời nói đầu trang 3 1. Những bổ sung và phát triển cương lĩnh năm 1991 trong Nghị quyết Đại hội X năm 2006 về mục tiêu và con đường đi lên CNXH trang 4 a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội trang 4 b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội .trang 7 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc góp phần thực hiện cương lĩnh của Đảng trang 12 a. Hiểu rõ, thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị .trang 12 b. Tham gia vào Đảng .trang12 c. Nhiệm vụ của người sinh viên trang 13 Kết luận 2 A. LỜI NÓI ĐẦU Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (sau đây gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991). Bản cương lĩnh đã phân tích nội dung, tính chất của thời đại, tổng kết quá trình cách mạng Việt Nam, kế thừa và phát triển những quan điểm cơ bản trước đó của Đảng để nêu ra quan niệm mới về chủ nghĩa xã hội, chỉ ra mục tiêu và những định hướng lớn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là văn kiện quan trọng mang tầm định hướng chiến lược, là nền tảng tư tưởng lý luận và ngọn cờ chiến đấu của Đảng ta, dân tộc ta trong giai đoạn mới. Trải qua 15 năm thực hiện cương lĩnh 1991, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn thử thách, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước từ đó đến nay đã có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc. Đại hội X của Đảng năm 2006 đã khẳng định tính đúng đắn của Cương lĩnh được thông qua năm 1991, điều chỉnh, bổ sung một số điểm và đặt yêu cầu phải nghiên cứu một số lý luận, tổng kết thực tiễn , phát triển cương lĩnh để phù hợp với tình hình của giai đoạn cách mạng mới. 3 B. NỘI DUNG 1. Những bổ sung và phát triển cương lĩnh năm 1991 trong Nghị quyết Đại hội X năm 2006 về mục tiêu và con đường đi lên CNXH Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra cũng như những thay đổi trên trường quốc tế và diễn biến trong nước, Đại hội X đã bổ sung thêm một số nội dung của Cương lĩnh năm 1991 a) Nh ận thức về chủ nghĩa xã hội Các văn kiện bổ sung trong đại hội X của Đảng khẳng định sẽ lãnh đạo Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa có 8 đặc trưng:  Một là, “ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong cương lĩnh năm 1991 chưa nói đến đặc trưng này. Đại hội VIII của Đảng(1996) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại hội X đã xác định đó là một đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Điều này cũng rất phù hợp với tư tưởng của Hồ Chí Minh và mục tiêu của Đảng ta, luôn lấy nhân dân làm gốc, dân có mạnh trước hết thì nước mới cường thịnh.  Hai là, “ do nhân dân làm chủ”. Cương lĩnh 1990 viết: “ Do nhân dân lao động làm chủ”. Đại hội X đã điều chỉnh lại. Nói nhân dân làm chủ bởi vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hơn nữa, tại Việt Nam hiện nay, đại đa số nhân dân là người lao động. Thêm vào đó, trong điều kiện phát triển kinh tế ngày một đa dạng và nhiều thành phần , để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, bao gồm nhiều tầng giai cấp, tầng lớp, nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. Thông qua đó, cũng có thể nhận ra, Đảng đã trở thành đại diện toàn diện của nhân dân Việt Nam, phục vụ nhân dân và cũng thấy quyền hạn và trách nhiệm của tất cả mọi người dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển Đảng. Một thời gian dài và cả trong Cương lĩnh năm 1991 Đảng ta đã xác định “Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi chúng ta nêu cao tư tưởng đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi Đảng ta đã trở thành đảng cầm quyền lãnh đạo cả dân tộc, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình; và trên thực tế, Đảng ta ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích không chỉ của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động, của toàn dân tộc, cho nên cần diễn đạt bản chất của Đảng thế nào cho phù hợp hơn. Đại hội X của Đảng đã quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định: “Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Cùng với việc xác định Đảng ta là đảng 4 cầm quyền, luận điểm này là một bước phát triển mới rất quan trọng về nhận thức của Đảng trong 20 năm qua. Nó vừa nói lên được bản chất giai cấp công nhân của Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin, vừa thể hiện được nét đặc thù của Đảng ta theo sự phát triển sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tế Việt Nam, và đáp ứng được nguyện vọng, tình cảm của nhân dân. Diễn đạt như vậy hoàn toàn không phải là hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, trượt sang quan điểm “đảng toàn dân” mà chính là thể hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng một cách sâu sắc hơn, nhuần nhuyễn hơn. Nó đòi hỏi Đảng ta chẳng những phải trung thành với giai cấp công nhân, nâng cao lập trường, tư tưởng của giai cấp công nhân, mà còn phải học tập, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường đoàn kết, tập hợp nhân dân phấn đấu vì lợi ích của cả giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng -, Đảng ta luôn luôn kiên định, kiên trì, đồng thời yêu cầu phải vận dụng sáng tạo, có bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn, góp phần làm phong phú và ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng ta cũng đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc giá trị to lớn và nội dung toàn diện của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tóm lại, việc sửa đổi cách diễn đạt sao cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay cho thấy Đảng đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện hơn Cương lĩnh 1991 , thực hiện theo đúng với ý nguyện của Hồ Chủ tịch, phải luôn biết vận dụng, sáng tạo, đổi mới không ngừng trong công tác lãnh đạo cũng như đường lối chính sách để ngày càng phù hợp với điều kiện , tình hình phát triển tại Việt Nam mà vẫn giữ được tư tưởng, lập trường.  Ba là, “ có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. Trên cơ sở xác định nước ta có ba chế độ sở hữu cơ bản : toàn dân, tập thể và tư nhân, nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất, kinh doanh, nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp và đang phát triển. Vì vậy nói về quan hệ sản xuất trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu” Bốn là, “ có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đặc trưng này giống với cương lĩnh 1991 bởi tầm quan trọng của việc giữ vững bản sắc dân tộc không phải là vấn đề của một thời kì mà là một quá trình xuyên suốt, con người phải luôn luôn đổi mới, hoà nhập với cộng đồng, xã hội, thế giới nhưng phải luôn giữ được tinh hoa văn hoá dân tộc, hoà nhập chứ không hoà tan. Năm là, “ con người phải được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện”. Vấn đề con người luôn được Đảng và Nhà nước đề cao, đặc biệt thể hiện qua cương lĩnh của Đảng, luôn luôn chú trọng và quan tâm tới những quyền lợi cơ bản của con người. So với cương lĩnh năm 1991, Đại hội X có điều chỉnh, bỏ cụm từ “bóc lột”. Xét về bản chất và mục tiêu lâu dài trong xã hội ta không còn bóc lột. Nhưng trong quá trình phát triển, hiện tượng bóc lột tồn tại do trình độ sản xuất, lao động quy định, và trong thời kì quá độ , nó còn có ý nghĩa nhất định trong vịêc thúc đấy 5 kinh tế phát triển. Ngoài ra, trong đặc trưng này, Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “ có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành phát triển toàn diện. Nói như vậy cũng làm cho Cương lĩnh mang tầm khái quát và rõ ràng hơn. Sáu là, “ các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Về cơ bản, đặc trưng này cũng giống như Cương lĩnh năm 1991 nhưng bổ sung them cụm từ “tương trợ” thấy rõ sự đoàn kết sâu sắc của các dân tộc anh em trong điều kiện phát triển hiện nay về kinh tế, văn hoá, xã hội, phát huy thế mạnh của từng vùng miền, từng dân tộc. Đó cũng là hành động phù hợp thể hiện tinh thần đoàn kết và bản sắc dân tộc . Bảy là, “ Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta đã xây dựng Nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lí xã hội bằng pháp luật . Bắt đầu từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kì khoá VII (1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “ Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Các đại hôi sau VIII, IX, X tiếp tục khẳng định và hoàn thiện quan điểm này. Tám là, “có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. Đặc trưng này cũng được Đảng ta quán triệt trong Cương lĩnh năm 1991. Chúng ta đều biết tầm ảnh hưởng cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình của dư luận thế giới qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Bởi vậy, chúng ta luôn phải có những mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân các nước trên thế giới để tranh thủ sự giúp đỡ cũng như quảng bá về hình ảnh Việt Nam qua đó thặt chặt tình cảm hữu nghị Đảng ta cũng nhận rõ khả năng vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong tồn tại hòa bình giữa các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau; đổi mới nhận thức trên vấn đề “địch - ta”, “đối tượng - đối tác” theo tinh thần “thêm bạn bớt thù”, khẳng định “những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta, bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.” Chúng ta đã nhiều lần và từng bước tuyên bố: “Việt Nam muốn là bạn”, “sẵn sàng là bạn”, “là bạn, là đối tác tin cậy” của các nước trong cộng đồng quốc tế; “là thành viên tích cực và có trách nhiệm của các tổ chức quốc tế”, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Qua tám đặc trưng trên, có thế thấy rõ Đảng ta đã và đang ngày một phát triển, hoàn thiện cũng như dần xác định đúng đắn mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Việc thêm bớt, chỉnh sửa lại nội dung Cương lĩnh 1991 không chỉ chứng tỏ sự chặt chẽ, sâu sắc trong vấn đề ngôn ngữ mà còn thể hiện tầm nhìn, sự năng động thích ứng linh hoạt của một cơ chế vững mạnh, đoàn kết với lập trường kiên định, rõ ràng. Đó cũng là sự thay đổi tất yếu đối với một quá trình xây dựng và phát triển đất nước. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 6 Cương lĩnh 1991 đã nêu lên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội X đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung và sắp xếp lại thành tám phương hướng cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phù hợp với quá trình phát triển hiện tại của đất nước.  Một là, “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Như chúng ta đã biết, sau một thời gian tìm tòi, thử nghiệm, tổng kết thực tiễn, từ Đại hội VI, Đảng ta đã dứt khoát từ bỏ mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Cương lĩnh năm 1991 khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.” Đại hội VIII (tháng 6-1996) đưa ra quan niệm mới, rất quan trọng về kinh tế hàng hóa và chủ nghĩa xã hội: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng.” Nhưng vào thời điểm đó, chúng ta mới chỉ nói: “Vận dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý nền kinh tế thị trường là để sử dụng mặt tích cực của nó phục vụ mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Kinh tế thị trường có những mặt mâu thuẫn với bản chất của chủ nghĩa xã hội… Đi vào kinh tế thị trường, phải kiên quyết đấu tranh khắc phục, hạn chế tối đa những khuynh hướng tiêu cực đó” Phải đến Đại hội IX (tháng 4 năm 2001) khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mới chính thức được nêu trong văn kiện của Đảng,” xem đó là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Nó là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của cơ chế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (vì mục đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội), và cũng chưa phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (vì chúng ta còn đang trong thời kỳ quá độ). Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng; kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế; kinh tế hỗn hợp, đa sở hữu, nhất là các doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân . Có thể nói, việc đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới.  Hai là, “đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá” 7 Công nghiệp hoá là quá trình phát triển tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ, kinh tế kém phát triển. Cương lĩnh 1991 nói chúng ta công nghiệp hoá theo hướng hiện đại. Từ Đại hội VIII, Đảng ta nói công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá. Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh năm 1991. Sở dĩ như vậy là bởi, nước ta thống nhất năm 1975, khi đó mới bắt tay vào công cuộc xây dựng Tổ quốc trong khi ở các nước khác trên thế giới, nền kinh tế của họ không ngừng lớn mạnh. Từ một nước còn bị thiệt hại khá nhiều sau chiến tranh, đói nghèo, trình độ văn hoá chưa cao, để trở thành một nước đang phát triển và xa hơn là tiến lên CNXH đã đòi hỏi, yêu cầu Đảng ta có những chính sách kinh tế phù hợp hơn, không thể làm theo những mô hình quên thuộc của các nước phát triển. Trước tình hình đó, Đảng ta đã biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo đề ra phương hướng cho việc phát triển kinh tế. Ngay từ những năm đầu tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng đã xác định rõ, từ một nền sản xuất nhỏ, lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, chúng ta nhất thiết phải ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. Đối với nước ta, để phát triển lực lượng sản xuất, chúng ta không có cách nào khác hơn là phải tiến hành công nghiệp hoá và ngay từ đầu, kết hợp công nghiệp hoá với hiện đại hoá. Bởi lẽ, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì vấn đề cơ bản nhất là, trong một thời gian nhất định, chúng ta phải hoàn thành công nghiệp hoá theo hướng hiện đại.  Ba là, “Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. Một luận điểm rất quan trọng thể hiện nhận thức mới của Đảng ta là đã xác định sự gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa-nền tảng tinh thần của xã hội, coi đó là “ba chân kiềng” bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng; phải làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, trong mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người. “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ đã dạy. Phát triển văn hóa đồng bộ và tương xứng với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thể hiện sự nhận thức mới, bước phát triển tư duy lý luận của Đảng ta. Từ nhiệm kỳ Đại hội VIII đến nay, trong nhiều nghị quyết của Đảng đã xác định phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội; đầu tư cho giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ là đầu tư cho phát triển.  Bốn là, “ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc”. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nhân dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo xã hội bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về 8 quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau hướng tới tương lai, quy tụ tất cả người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. Đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào nâng cao lòng yêu nước, ý thức cộng đồng, tinh thần tự trọng, tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, tôn trọng pháp luật nước sở tại, hướng về quê hương đất nước và góp phần tăng cường đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là các tổ chức đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. “Đoàn kết dân tộc”, “đại đoàn kết dân tộc”, “đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò, là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Năm là, “ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Trong những năm đổi mới, chúng ta ngày càng nhận rõ dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Khẳng định phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khác về bản chất với nhà nước pháp quyền tư sản ở chỗ: Pháp quyền dưới chủ nghĩa tư bản, về thực chất, là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chủ nghĩa xã hội là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội bằng pháp luật và các công cụ khác theo quy định của pháp luật. Thông qua thực thi pháp luật, Nhà nước thể hiện nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, thống nhất. Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, làm cho nhà nước thực sự là thiết chế phục vụ nhân dân; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh. Có cơ chế giám sát quyền lực nhà nước. Có thể nói, đưa ra chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhận thức mới của Đảng ta vào những năm 90 so với Cương lĩnh năm 1991. Chúng ta nhận thức rằng, nhà nước pháp quyền không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng phải thực hiện nhà nước pháp quyền. 9  Sáu là, “ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng cần phải luôn được duy trì và nhắc nhở thường xuyên. Đại hội X nâng cao, nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực sáng tạo và sức chiến đấu của Đảng, khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn quan liêu, tham nhũng lãng phí, vì chúng đang là nguy cơ liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Đảng có vững mạnh, trong sạch, mới có thể lái con thuyền cách mạng, phục vụ nhân dân đi đúng con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời loại bỏ, đấu tranh với những tư tưởng phản động dựa vào hành vi của một số Đảng viên biến chất mà lên án, cố tình làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng.  Bảy là, “ bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia” Xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, điều đó được quán triệt trong việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh. Kinh tế phát triển tạo cơ sở để tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh. Quốc phòng, an ninh mạnh tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, thông qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nhằm củng cố chủ quyền và an ninh của đất nước, cảnh giác với những mưu toan thông qua hội nhập để thực hiện ý đồ “diễn biến hoà bình" đối với nước ta. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch chống chủ nghĩa xã hội vẫn không ngừng chạy đua vũ trang. Hoà bình, ổn định đối với từng quốc gia luôn luôn bị đe doạ. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác, cần nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.  Tám là, “ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, một lần nữa khẳng định quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh để sánh vai cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước khẩn trương của thời đại, Đảng ta đã khẳng định, đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ., chúng ta cần phải "chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế". Có thể nói, chủ trương chủ động và hơn nữa, còn tích cực hội nhập kinh tế quốc tế mà Đảng ta đã đề ra là hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành"một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia" và nhất là khi Việt Nam chúng ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bước vào "sân chơi toàn cầu hóa", để tiếp tục đổi mới đất nước một cách mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững, làm cho thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, sớm ra khỏi tình trạng của một nước kém phát triển và nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời vẫn giữ được môi trường hoà bình và tạo thêm nhiều thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ ngày một nhanh hơn, chúng ta không thể không mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan còn đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nhất quán phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế. Bởi lẽ, chỉ có trên cơ sở thực hiện tốt phương châm này, chúng ta mới có thể có được khả năng bảo đảm lợi ích quốc gia, bảo 10 [...]... đầu, để trở thành Đảng viên, xác định mục tiêu, phương hướng chính trị và 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM 2006 CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ PHÁT... các Đảng viên cũng như những người có ý thức gia nhập vào đội ngũ của Đảng phải luôn nắm vững được mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ý thức được nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó, sẵn sàng đóng góp và xây dựng Đảng vững mạnh để xứng đáng với vai trò tiên phong gương mẫu: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”14 cầm quyền, luận điểm này là một bước phát triển mới rất quan trọng về nhận thức của Đảng. .. nhân của Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin, vừa thể hiện được nét đặc thù của Đảng ta theo sự phát triển sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tế Việt Nam, và đáp ứng được nguyện vọng, tình cảm của nhân dân. Diễn đạt như vậy hoàn toàn không phải là hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, trượt sang quan điểm đảng toàn dân” mà chính là thể hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng một... vững vàng và quyết tâm của Đảng và nhân dân, chắc chắn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ ngày càng rộng mở.2. Nhiệm vụ, trách nhiêm trong việc góp phần thực hiện cương lĩnh của Đảng a. Hiểu rõ, thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị Người muốn vào Đảng hay đang đứng trong hàng ngũ của Đảng, điều kiện đầu tiên cần phải có đó là giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thừa nhận và thực hiện... phát triển và xa hơn là tiến lên CNXH đã đòi hỏi, yêu cầu Đảng ta có những chính sách kinh tế phù hợp hơn, không thể làm theo những mô hình quên thu c của các nước phát triển. Trước tình hình đó, Đảng ta đã biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo đề ra phương hướng cho việc phát triển kinh tế. Ngay từ những năm đầu tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng đã xác định rõ, từ một nền sản xuất nhỏ, lạc hậu đi lên... ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG?Hà Nội, Ngày 28 tháng 06 năm 2010 C. TỔNG KẾTCương lĩnh 1991 cùng với những sửa đổi bổ sung trong Đại hội X một lần nữa đã khẳng định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Qua đó, chúng ta có thể nhận thấy rõ rang đường lối, chính sách của Đảng luôn hướng về nhân dân, “xây dựng... trong những nhiệm vụ cốt yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Sau Đại hội X, Đảng cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sắp xếp các nghiên cứu, lí luận thực tiễn để phát triển và ngày một hoàn thiện Cương lĩnh làm nền tảng chính trị, tạo tiền đề cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thể hiện một tổ chức Đảng do dân, vì dân, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Dẫu biết... lãnh đạo của Đảng; đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề còn tồn tại và những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Chính vì vậy, tổng kết 20 năm đổi mới để qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, lý giải, kết luận một số vấn đề lý luận – thực tiễn nhằm đưa công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu và trên quy mô rộng lớn đã được Đảng xác định là... cách mạng -, Đảng ta luôn luôn kiên định, kiên trì, đồng thời yêu cầu phải vận dụng sáng tạo, có bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn, góp phần làm phong phú và ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng ta cũng đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc giá trị to lớn và nội dung toàn diện của tư tưởng Hồ Chí Minh.Tóm lại, việc sửa đổi cách diễn đạt sao cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay cho thấy Đảng đã kịp... đại. Ba là, “Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”.Một luận điểm rất quan trọng thể hiện nhận thức mới của Đảng ta là đã xác định sự gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa-nền tảng tinh thần của xã hội, coi đó là “ba chân kiềng” bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.Nền văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG, BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG, BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

Bình luận về tài liệu bai-thu-hoach-lop-boi-duong-cam-tinh-dang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP