Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại

87 204 3
tranthuhien120990

tranthuhien120990 Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,096 tài liệu

  • Loading...
1/87 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 08:28

Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại Chuyên đề: PHÁP LU T V H P Đ NG TRONG Ậ Ề Ợ Ồ KINH DOANH - TH NG M IƯƠ Ạ Đề cương bài giảng  Khái quát chung v h p đ ngề ợ ồ  Ch đ giao k t h p đ ng dân sế ộ ế ợ ồ ự  Ch đ th c hi n, thay đ i, ch m d t h p ế ộ ự ệ ổ ấ ứ ợ đ ng dân sồ ự  H p đ ng trong kinh doanh – th ng m iợ ồ ươ ạ  M t s lo i h p đ ng đi n hình trong kinh ộ ố ạ ợ ồ ể doanh – th ng m iươ ạ  H p đ ng mua bán hàng hóa qu c tợ ồ ố ế  Ch tài trong th ng m iế ươ ạ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP  ĐỒNG  Khái ni m h p đ ng ệ ợ ồ  Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ngề ệ ệ ự ủ ợ ồ  Phân lo i h p đ ng ạ ợ ồ  Ngu n lu t đi u ch nh h p đ ngồ ậ ề ỉ ợ ồ Khái niệm hợp đồng  H p đ ng đ c hi u theo nghĩa r ng là ợ ồ ượ ể ộ s ự tho thu n gi a hai hay nhi u bên v m t ả ậ ữ ề ề ộ v n đ nh t đ nh trong xã h i nh m làm phát ấ ề ấ ị ộ ằ sinh, thay đ i hay ch m d t các quy n và ổ ấ ứ ề nghĩa v c a các bên đó.ụ ủ  B lu t Dân s 2005 đã đ a ra khái ni m v ộ ậ ự ư ệ ề h p đ ng dân s m t cách khái quát nh ợ ồ ự ộ ư sau: “H p đ ng dân s là s tho thu n gi a ợ ồ ự ự ả ậ ữ các bên v vi c xác l p, thay đ i ho c ch m ề ệ ậ ổ ặ ấ d t quy n, nghĩa v dân s .”ứ ề ụ ự (Đi u 388). ề Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng  Th nh t,ứ ấ các ch th ký k t h p đ ng ph i ủ ể ế ợ ồ ả h p pháp. ợ  Th hai,ứ các ch th ký k t h p đ ng ph i ủ ể ế ợ ồ ả hoàn toàn t nguy n. ự ệ  Th ba,ứ n i dung c a h p đ ng không trái ộ ủ ợ ồ pháp lu t và đ o đ c xã h i. ậ ạ ứ ộ  Th t ,ứ ư th t c và hình th c c a h p đ ng ủ ụ ứ ủ ợ ồ ph i tuân theo nh ng th th c nh t đ nh phù ả ữ ể ứ ấ ị h p v i nh ng quy đ nh c a pháp lu t đ i ợ ớ ữ ị ủ ậ ố v i t ng lo i h p đ ng. ớ ừ ạ ợ ồ Phân loại hợp đồng  Theo các lĩnh v c đ i s ng xã h i ự ờ ố ộ  Theo nghĩa v c a h p đ ngụ ủ ợ ồ  Theo hình th c c a h p đ ngứ ủ ợ ồ Theo các lĩnh vực đời sống xã hội  H p đ ng dân s (thu n túy)ợ ồ ự ầ  H p đ ng lao đ ngợ ồ ộ  H p đ ng trong ho t đ ng th ng m iợ ồ ạ ộ ươ ạ  H p đ ng h p tác kinh doanhợ ồ ợ  H p đ ng liên doanh ợ ồ Theo nghĩa vụ của hợp đồng  H p đ ng song v : Là h p đ ng mà các bên ợ ồ ụ ợ ồ ch th đ u có nghĩa v t c là m i bên ch ủ ể ề ụ ứ ỗ ủ th c a h p đ ng song v đ u có quy n và ể ủ ợ ồ ụ ề ề nghĩa v t ng ng v i nhau. ụ ươ ứ ớ  H p đ ng đ n v : Là h p đ ng mà ch m t ợ ồ ơ ụ ợ ồ ỉ ộ bên có nghĩa v ụ Theo hình thức của hợp đồng  H p đ ng b ng văn b n (k c d i hình ợ ồ ằ ả ể ả ướ th c thông đi p d li u)ứ ệ ữ ệ  H p đ ng b ng l i nóiợ ồ ằ ờ  H p đ ng b ng hành vi c thợ ồ ằ ụ ể Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng (I)  Lu t chung bao g m các quy đ nh mang tính nguyên t c ậ ồ ị ắ chung v m i lo i HĐ, không ph thu c HĐ đó là mua ề ọ ạ ụ ộ bán, v n chuy n, xây d ng, b o hi m hay tín d ng . ậ ể ự ả ể ụ  Lu t chung trong giai đo n tr c 01/01/2006:ậ ạ ướ  B lu t dân s 1995;ộ ậ ự  Pháp l nh h p đ ng kinh t 25/9/1989.ệ ợ ồ ế  Lu t chung trong giai đo n t 01/01/2006:ậ ạ ừ  B lu t dân s 2005.ộ ậ ự [...]... ớc,lợiíchcôngưcộng,quyề n,lợiíchhợpphápcủang ờikhác.ư III .Hợp ồngtronghoạtđ ộngth ơngưm ại1.Đặ cđ iể m ,phâ nloạihợpđ ồngtronghoạtđ ộngth ơngm ạiư2 .Hợp ồngm uabánhànghoá3 .Hợp ồngcungứngdịchvụth ơngm ạiư4 .Hợp ồngm uabánhànghoáquốctế5.Tráchnhiệ m pháplýdoviphạm hợp ồngtronghoạtđ ộngth ơngm ạiư(C ácvấnđ ề trìnhbàytrongphầ nnàytheoLTM 2005) Nội dung của hợp đồng dân sự (2) Đi u kho n... Điề ukiệ ncóhiệ ulựccủahợpđ ồngưCácbêncónănglựcphápluậtvànănglựchànhvidâ nsự;ưM ụcđíchkhôngtráiphápluậtvàđạođ ứcxhội;ưCácbêntựnguyệ n;ưHìnhthứchợpđồngchỉ làđ iề ukiệ ncóhiệ ulựcnế uđ ợcphápluậtquyđịnh.ư Áp d ng pháp lu t theo th i gian:ụ ậ ờNguyên t c không h i t c a pháp lu t ắ ồ ố ủ ậHĐ ký k t tr c ế ướ 01/01/2006:B lu t dân s 1995;ộ ậ ự Pháp l nh h p đ ng kinh t 1989ệ ợ ồ ếHĐ... quyền áp d ngụ theo BLDS 2005. Theo hình thức của hợp đồng H p đ ng b ng văn b n (k c d i hình ợ ồ ằ ả ể ả ướth c thông đi p d li u)ứ ệ ữ ệH p đ ng b ng l i nóiợ ồ ằ ờH p đ ng b ng hành vi c thợ ồ ằ ụ ể Thựchiệ nhợpđồnga.N guyêntắ cthựchiệ nhợpđ ồngb.C ácbiệ nphápđ ảm bảothựchiệ nhợpđ ồngc.Sửađ ổ i,huỷbỏ,đ ìnhchỉ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNGKhái ni m h p đ ng ệ ợ ồĐi u ki n có hi... b i ụ ồ ờ ừ ạ ạ ừ ồth ng thi t h i (Đ.307 LTM). ườ ệ ạ *Xửl hợp ồngvôhiệ uNế uhợpđồngch aưđ ợcthựchiệ nưNế uhợpđ ồngđ đ ợcưthựchiệ nm ộtphầ nNế uhợpđ ồngđ đ ợcưthựchiệ nxongKhôngđ ợcphépưtiế ptụcthựchiệ nPhảichấm dứtviệ cthựchiệ nvàbịxửlýtàisảnBịxửl về tàisảnM ứcđ ộthựchiệ n hợp đ ồng Quan h gi a HĐ v i PL, thói quen trong ệ ữ ớho t đ ng TM, t p quán th ng m iạ ộ ậ ươ ạ Tho... ng dân s ự ế ợ ồ ựNh ng v n đ khác trong giao k t h p đ ng dân s ữ ấ ề ế ợ ồ ựĐ a đi m và th i đi m giao k t h p đ ng dân sị ể ờ ể ế ợ ồ ựH p đ ng vô hi uợ ồ ệ a.Nguyêntắ cthựchiệ nhợpđồng(Điề u412BLD S2005)ưThựchiệ nhợpđ ồngđ úngcam kế t;ưThựchiệ nhợpđ ồngm ộtcáchtrungthực,theotinhthầ nhợptác,cólợinhấtchocácbên,bảođ ảm tincậylẫnnhau;ưThựchiệ nhợpđ ồngdâ nsựkhôngđ ợcưxâ m hạiđ ế nlợiíchcủaN... đ giao k t h p đ ng dân sế ộ ế ợ ồ ựCh đ th c hi n, thay đ i, ch m d t h p ế ộ ự ệ ổ ấ ứ ợđ ng dân sồ ựH p đ ng trong kinh doanh – th ng m iợ ồ ươ ạM t s lo i h p đ ng đi n hình trong kinh ộ ố ạ ợ ồ ể doanh – th ng m iươ ạH p đ ng mua bán hàng hóa qu c tợ ồ ố ếCh tài trong th ng m iế ươ ạ Đ i di n theo u quy n:ạ ệ ỷ ềU quy n th ng xuyên:ỷ ề ườVăn b n u quy n;ả ỷ ềĐi u l ho... đ ng ủ ợ ồ ự ế ợ ồho c đăng ký kinh doanh. ặNg i ký h p đ ng không có th m quy nườ ợ ồ ẩ ềHình th c h p đ ng không phù h p v i quy đ nh c a ứ ợ ồ ợ ớ ị ủ pháp lu tậĐ i t ng c a h p đ ng không h p pháp ượ ủ ợ ồ ợPh l c h p đ ngụ ụ ợ ồĐi u ki n đ đ c coi là vi ph m h p đ ngề ệ ể ượ ạ ợ ồĐi u kho n gi i quy t tranh ch pề ả ả ế ấ Đề nghị giao kết hợp đồng Kho n 1 Đi u 390 B lu t Dân... đaố ế ứ ạ ốLTM 2005 quy đ nh ph t t i đa không quá 8% giá tr ị ạ ố ịnghĩa v b vi ph m.ụ ị ạ Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng (II)Các lu t riêng đi u ch nh quan h h p ậ ề ỉ ệ ợđ ng:ồLu t th ng m i (mua bán hàng hoá, đ i lý, ậ ươ ạ ạu thác, đ i di n, môi gi i, gia công );ỷ ạ ệ ớLu t kinh doanh b o hi m;ậ ả ểCác văn b n v v n chuy n: B lu t hàng ả ề ậ ể ộ ậh i Vi t Nam, Lu t giao thông... không tho thu n c th thì áp ế ả ậ ụ ểd ng theo thói quen trong ho t đ ng th ng ụ ạ ộ ươm i;ạN u các bên không tho thu n c th ; ch a có ế ả ậ ụ ể ưthói quen thì áp d ng theo lu t;ụ ậN u các bên không tho thu n c th ; ch a có ế ả ậ ụ ể ưthói quen; Lu t không quy đ nh thì áp d ng theo ậ ị ụt p quán th ng m i. ậ ươ ạ II. CHẾ ĐỘ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰNguyên t c giao k t h p đ ng dân s ắ ế...Các tr ng h p HĐ vô hi uườ ợ ệVi ph mạ điều cấm c aủ pháp lu t, trái đ o đ c ậ ạ ứxã h i;ộDo gi t o;ả ạDo ng i không có năng l c hành vi dân s đ y ườ ự ự ầđ ký k t;ủ ếDo nh m l n, l a d i, đe do ;ầ ẫ ừ ố ạDo không tuân th quy đ nh v hình th c.ủ ị ề ứDo ký sai th m quy n;ẩ ềDo m t bên không có đăng ký kinh doanh. ộ Ph tạ vi ph m (ph t h p đ ng)ạ ạ ợ ồCăn c áp d ng ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại

Bình luận về tài liệu phap-luat-ve-hop-dong-trong-kinh-doanh-thuong-mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP