Sóng cơ trong các đề thi đại học và cao đẳng

9 332 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015, 22:34

TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN SÓNG CƠ Đại học Cao đẳng 2007 Câu 1.(Đề thi CĐ _2007)Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước A chu kì tăng B tần số không thay đổi C bước sóng giảm D bước sóng không thay đổi Câu 2:.(Đề thi CĐ _2007)Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1 , S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 11 B C D Câu 3(CĐ 2007): Trên sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v không đổi Tần số sóng A v/l B v/2 l C 2v/ l D v/4 l Câu 4.(Đề thi ĐH _2007)Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng không thay đổi trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C dao động với biên độ cực đại D không dao động Câu 5.(Đề thi ĐH _2007)Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20t(cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng ? A 20 B 40 C 10 D 30 Câu 6:.(Đề thi ĐH _2007)Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác đứng yên Vận tốc truyền sóng dây : A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 7.(Đề thi ĐH _2007)Một sóng âm có tần số xác định truyền không khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s Khi sóng âm truyền từ nước không khí bước sóng A giảm 4,4 lần B giảm lần C tăng 4,4 lần D tăng lần Câu 8.(Đề thi ĐH _2007)Trên đường ray thẳng nối thiết bị phát âm P thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên Biết âm thiết bị P phát có tần số 1136 Hz, vận tốc âm không khí 340 m/s Tần số âm mà thiết bị T thu A 1225 Hz B 1207 Hz C 1073 Hz D 1215 Hz Đại học Cao đẳng 2008 Câu 9(CĐ 2008): Đơn vị đo cường độ âm A Oát mét (W/m) B Ben (B) C Niutơn mét vuông (N/m2 ) D Oát mét vuông (W/m2 ) Câu 10:.(Đề thi CĐ _2008)Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u  cos(20t  4x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng môi trường A m/s B 50 cm/s C 40 cm/s D m/s Câu 11.(Đề thi CĐ _2008)Sóng có tần số 80 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 33,5 cm, lệch pha góc   A rad B  rad C 2 rad D rad Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 Câu 12:.(Đề thi CĐ _2008)Tại hai điểm M N môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng không đổi trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng môi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 13.(Đề thi ĐH _2008)Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  biên độ a sóng không đổi trình sóng truyền Nếu phương trình dao động phần tử vật chất điểm M có dạng uM(t) = acos2ft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u (t)  a cos 2(ft  ) B u (t)  a cos 2(ft  )   d d C u (t)  a cos (ft  ) D u (t)  a cos (ft  )   Câu 14:.(Đề thi ĐH _2008)Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định có hai điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A m/s B 4m/s C 12 m/s D 16 m/s Câu 15 (Đề thi ĐH _2008)Người ta xác định tốc độ nguồn âm cách sử dụng thiết bị đo tần số âm Khi nguồn âm chuyển động thẳng lại gần thiết bị đứng yên thiết bị đo tần số âm 724 Hz, nguồn âm chuyển động thẳng với tốc độ xa thiết bị thiết bị đo tần số âm 606 Hz Biết nguồn âm thiết bị nằm đường thẳng, tần số nguồn âm phát không đổi tốc độ truyền âm môi trường 338 m/s Tốc độ nguồn âm A v  30 m/s B v  25 m/s C v  40 m/s D v  35 m/s Câu 16.(Đề thi ĐH _2008)Tại hai điểm A B môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động phương với phương trình uA = acost uB = acos(t +) Biết vận tốc biên độ sóng nguồn tạo không đổi trình sóng truyền Trong khoảng A B có giao thoa sóng hai nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ A.0 B.a/2 C.a D.2a Câu 17.(Đề thi ĐH _2008)Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì không đổi 0,08 s Âm thép phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Đại học Cao đẳng 2009 Câu 18CĐ - 2009): Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,02x) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 150 cm/s C 200 cm/s D 50 cm/s Câu 19( CD_2009)Một sóng có chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử môi trường dao động ngược pha A 0,5m B 1,0m C 2,0 m D 2,5 m Câu 20.( CD_2009)Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, có sóng dừng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 21.( CD_2009)Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 22.( ĐH_2009)Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây : A 20m/s B 600m/s C 60m/s D 10m/s Câu 23.( ĐH_2009)Một sóng âm truyền không khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu 24 ( ĐH_2009): Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha   Câu 25( ĐH_2009): Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u  4cos  4 t   (cm ) Biết 4  dao động hai điểm gần phương truyền sóng cách 0,5 m có độ lệch pha  Tốc độ truyền sóng : A 1,0 m/s B 2,0 m/s C 1,5 m/s D 6,0 m/s Câu 26.( ĐH_2009)Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương trẳng đứng có phương trình u1 = 5cos40pt (mm) u2 = 5cos(40pt + p) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 là: A 11 B C 10 D Câu 27.( ĐH_2009): Một sóng âm truyền thép với vận tốc 5000m/s Nếu độ lệch sóng âm đố hai điểm gần cách 1m phương truyền sóng  / tần số sóng bằng: A 1000 Hz B 1250 Hz C 5000 Hz D 2500 Hz Đại học Cao đẳng 2010 Câu 28.( ĐH_2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 29.( ĐH_2010) Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 26 dB B 17 dB C 34 dB D 40 dB Câu 30.( ĐH_2010) Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số, phương C có pha ban đầu biên độ D tần số, phương có hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu31.( ĐH_2010) Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s Câu 32 ĐH_2010): Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t uB = 2cos(40t + ) (uA u B tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 A 19 B 18 C 20 D 17 Câu 33( CĐ 2010): Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm không khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền môi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm không khí sóng dọc D Sóng âm không khí sóng ngang Câu 34( CĐ 2010):: Một sợi dây AB có chiều dài m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định với bụng sóng, B coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B cm/s C 10 m/s D 2,5 cm/s Câu 35( CĐ 2010): Một sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(6t-x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng 1 A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 36( CĐ 2010): Tại vị trí môi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng thêm 10 B C tăng thêm 10 dB D giảm 10 dB Câu 37( CĐ 2010): Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B dao động hòa pha với theo phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng không đổi trình lan truyền, bước sóng nguồn phát 12 cm Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm đoạn thẳng AB A cm B 12 cm C cm D cm Câu 38 ( CĐ 2010): Một sợi dây chiều dài  căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng v nv   A B C D n  2nv nv Đại hoc 2011 Câu 39(ĐH 2011): Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn sóng dọc C Sóng truyền chất lỏng sóng ngang D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 40(ĐH 2011): Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B 10 cm C 2 cm D cm Câu 41(ĐH2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 0,5 m/s C m/s D 0,25 m/s Câu 42(ĐH 2011) : Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm r A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r1 Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 1 C D 2 Câu 43(ĐH 2011) : Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s A B Đại hoc 2012 Câu 44(ĐH 2012): Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S1 S2 cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 45(ĐH 2012): Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 46(ĐH 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 47(ĐH 2012): Khi nói truyền sóng môi trường, phát biểu sau đúng? A Những phần tử môi trường cách số nguyên lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử môi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha D Hai phần tử môi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha Câu 48(ĐH 2012): Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Không xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây có giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm Câu 49(ĐH 2012): Hai điểm M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước sóng Biên độ sóng không đổi trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N -3 cm Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm Câu 50(ĐH 2012): Trên sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Không kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s Cao đẳng 2011 Câu 51( CĐ 2011): Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A hai bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 52( CĐ 2011): Một sóng lan truyền môi trường Hai điểm phương truyền sóng, cách khoảng bước sóng có dao động Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014   B ngược pha C lệch pha D pha Câu 53( CĐ 2011): Trên phương truyền sóng có hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng không đổi trình truyền sóng Biết  phương trình sóng N uN = 0, 08cos (t  4) (m) phương trình sóng M   A u M = 0, 08cos (t  ) (m) B uM  0, 08cos (t  4) (m) 2   C uM  0, 08cos (t  2) (m) D uM  0, 08cos (t  1) (m) 2 Câu 54( CĐ 2011): Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 22 Hz dây có nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để có nút tần số dao động đầu A phải A 25 Hz B 18 Hz C 20 Hz D 23 Hz Câu 55( CĐ 2011): Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B =acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên A B C 10 D A lệch pha Cao đẳng 2012 Câu 56( CĐ 2012): Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào không khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số âm v 2v v v A B C D 2d d 4d d Câu 57( CĐ 2012): Xét điểm M môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L (dB) B L + 100 (dB) C 20L (dB) D L + 20 (dB) Câu 58( CĐ 2012): Tại mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40t (a không đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm Câu 59( CĐ 2012): Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng 4m/s tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz Câu 60( CĐ 2012): Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng  Khoảng cách hai nút sóng liền kề   A B  C D  Câu 61( CĐ 2012): Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có phương trình u=2cos40  t (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S1,S2 12cm 9cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A cm B 2 cm C cm D cm Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 Đại hoc 2013 Câu 62(ĐH 2013): Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng  Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM = 8, ON = 12 OM vuông góc với ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 63(ĐH 2013): Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với nút sóng (kể hai đầu dây) Bước sóng sóng truyền A 1m B 1,5m C 0,5m D 2m Câu 64(ĐH 2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 O2 dao động pha, biên độ Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ vị trí đặt nguồn O1 nguồn O2 nằm trục Oy Hai điểm P Q nằm Ox có OP = 4,5 cm OQ = 8cm Dịch chuyển nguồn O2 trục Oy đến vị trí cho góc PO2Q có giá trị lớn phần tử nước P không dao động phần tử nước Q dao động với biên độ cực đại Biết P Q không cực đại khác Trên đoạn OP, điểm gần P mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P đoạn A 1,1 cm B 3,4 cm C 2,5 cm D 2,0 cm Câu 65(ĐH 2013): Một sóng hình sin truyền sợi dây theo chiều dương trục Ox Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây thời điểmt1 (đường nét đứt) t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét) Tại thời điểm t2, vận tốc điểm N A 65,4 cm/s B -65,4 cm/s C -39,3 cm/s D 39,3 cm/s Câu 66(ĐH 2013): Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm có mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 (dB) Khoảng cách d A m B m C m D 10 m Câu 67(ĐH 2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động pha hai điểm A B cách 16cm Sóng truyền mặt nước với bước sóng 3cm Trên đoạn AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A 10 B 11 C 12 D Cao đẳng 2013 Câu 68(CĐ 2013): Một sóng âm truyền không khí với tốc độ 340 m/s bước sóng 34 cm Tần số sóng âm A 500 Hz B 2000 Hz C 1000 Hz D 1500 Hz Câu 69(CĐ 2013): Một sóng hình sin lan truyền môi trường Các phần tử môi trường hai điểm nằm hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động A pha B lệch pha  C lệch pha  D ngược pha Câu 70(CĐ 2013) : Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Biết khoảng cách ngắn nút sóng vị trí cân bụng sóng 0,25m Sóng truyền dây với bước sóng A 0,5 m B 1,5 m C 1,0 m D 2,0 m Câu 71(CĐ 2013): Trong thí nghiệm giao thoa song nước, hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động theo phương trình u A = uB = acos25t (a không đổi, t tính s) Trên đoạn thẳng AB, hai Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng ngắn cm Tốc độ truyền sóng A 25 cm/s B 100 cm/s C 75 cm/s D 50 cm/s Câu 72(CĐ 2013): Một song hình sin truyền theo chiều dương trục Ox với phương trình dao động nguồn song (đặt O) uO = 4cos100t (cm) Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình A uM = 4cos(100t + ) (cm) B u M = 4cos(100t) (cm) C uM = 4cos(100t – 0,5) (cm) D u M = 4cos(100t + 0,5) (cm) Câu 73(CĐ 2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động pha đặt A B cách 18 cm Sóng truyền mặt nước với bước sóng 3,5 cm Trên đoạn AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A B 10 C 12 D 11 Đại hoc 2014 Câu 74(ĐH 2014): Một sóng truyền sợi dây dài với tốc độ 1m/s chu kì 0,5s Sóng có bước sóng A 150 cm B 100 cm C 50 cm D 25 cm Câu 75(ĐH 2014): Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với biên độ mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi vị trí cân mm, chuyển động ngược chiều cách khoảng ngắn cm (tính theo phương truyền sóng) Gọi  tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng  gần giá trị sau đây? A 0,105 B 0,179 C 0,079 D 0,314 Câu 76(ĐH 2014): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 S2 cách 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Ở mặt nước, gọi d đường trung trực đoạn S1S2 Trên d, điểm M cách S1 10 cm; điểm N dao động pha với M gần M cách M đoạn có giá trị gần giá trị sau đây? A 7,8 mm B 6,8 mm C 9,8 mm D 8,8 mm Câu 77(ĐH 2014): Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây có phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng; C D hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 10,5 cm cm Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm hướng vị trí cân Vào 79 thời điểm t  t  s , phần tử D có li độ 40 A -0,75 cm B 1,50 cm C -1,50 cm D 0,75 cm Câu 78(ĐH 2014): Để ước lượng độ sâu giếng cạn nước, người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng thả đá rơi tự từ miệng giếng; sau 3s người nghe thấy tiếng đá đập vào đáy giếng Giả sử tốc độ truyền âm không khí 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2 Độ sâu ước lượng giếng A 43 m B 45 m C 39 m D 41 m Câu 79(ĐH 2014): Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, có điểm thẳng hàng theo thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m Khi đặt A nguồn điểm phát âm công suất P mức cường độ âm B 100 dB Bỏ nguồn âm A, đặt B nguồn điểm phát âm công suất 2P mức cường độ âm A C A 103 dB 99,5 dB B 100 dB 96,5 dB C 103 dB 96,5 dB D 100 dB 99,5 dB Câu 80(ĐH 2014): Trong âm nhạc, khoảng cách hai nốt nhạc quãng tính cung nửa cung (nc) Mỗi quãng tám chia thành 12 nc Hai nốt nhạc cách nửa cung hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc có tần số thỏa mãn f c12  2f t12 Tập hợp tất âm quãng tám gọi gam (âm giai) Xét gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến nốt Rê, Mi, Fa, Sol, Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 La, Si, Đô tương ứng nc, nc, nc, nc, nc, 11 nc, 12 nc Trong gam này, âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz âm ứng với nốt Sol có tần số A 330 Hz B 392 Hz C 494 Hz D 415 Hz Cao đẳng 2014 Câu 81(CĐ 2014): Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m , hai đầu cố định, có sóng dừng Biết tần số sóng 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây m/s Số bụng sóng dây A 15 B 32 C D 16 Câu 82 (CĐ 2014): Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phươn trình u = Acos t Ở mặt chất lỏng, gọi d đường vuông góc qua trung điểm O đoạn O1O2 M điểm thuộc d mà phần tử sóng M dao động pha với phần tử sóng O, đoạn OM ngắn cm Số điểm cực tiểu giao thoa đoạn O1O2 A 18 B 16 C 20 D 14 Câu 83(CĐ 2014): Một sóng tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s Hai điểm gần trục Ox mà phần tử sóng dao động ngược pha nhau, cách A cm B cm C cm D cm Câu 84(CĐ 2014): Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm có tần số lớn 20000 Hz B Hạ âm có tần số nhỏ 16 Hz C Đơn vị mức cường độ âm W/m2 D Sóng âm không truyền chân không Câu 85(CĐ 2014): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình u=2cos16t (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 12 cm/s Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại A 11 B 20 C 21 D 10 Câu 86(CĐ 2014): Một sóng truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ A 5,0 cm B -5,0 cm C 2,5 cm D -2,5 cm ĐÁP ÁN: SÓNG CƠ 1D 11B 21B 31B 41B 51C 61B 71D 81D 2A 12B 22C 32A 42D 52D 62B 72C 82B 3C 13B 23A 33D 43B 53C 63C 73D 83A 4B 14A 24B 34C 44C 54C 64D 74C 84C 5D 15A 25D 35C 45C 55B 65D 75B 85C 6B 16A 26C 36C 46A 56A 66B 76A 86B Trần Văn Chung ĐT: 0972.311.481 7C 17C 27B 37C 47C 57D 67B 77C 8A 18C 28D 38D 48B 58C 68C 78D 9D 19C 29A 39D 49C 59C 69A 79A 10A 20A 30D 40B 50D 60A 70C 80B ... Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng. .. sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn sóng dọc C Sóng truyền chất lỏng sóng ngang D Bước sóng khoảng cách hai điểm...TUYỂN TẬP BÀI TẬP SÓNG CƠ ĐỀ THI BỘ GD 2007-2014 Câu 12:. (Đề thi CĐ _2008)Tại hai điểm M N môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng không đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sóng cơ trong các đề thi đại học và cao đẳng, Sóng cơ trong các đề thi đại học và cao đẳng, Sóng cơ trong các đề thi đại học và cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn