Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta

24 85 0
Mèo lười

Mèo lười

Tải lên: 2,288 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:34

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và lợi ích của việc sử dụng nó Phần mở đầu Thời kỳ quá độ là thời kỳ mô hình kinh tế tập trung quan niêu, bao cấp bộc lộ một cách toàn diện mặt tiêu cực của nó mà hậu quả tập trung là cuộc cách mạng kinh tế-xã hội sâu sắc vào cuối những năm 1970 đầu những năm 1980. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nớc, đặc iệt là trong lĩnh vực kinh tế ,luôn luôn ở tình trạng trì trệ , chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tình hình trì trệ ấy có nguyên nhân khách quan khách quan nh nền kinh tế đang gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh lâu dài, viện trợ từ bên ngoài giảm so với thời kỳ trong chiến tranh nhng nguyên nhân chủ yếu làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn về kinh tế và xã hội vẫn là mô hình kinh tế không phù hợp với quy luật kinh tế khách quan. Chính những khó khăn của đất nớc buộc Đảng ta phải suy nghĩ, phân tích tình hình nguyên nhân , tìm tòi các giải pháp , trong đó Đảng ta đã khẳng định sự cần thiết của nền kinh tế nhiều thành phần, đây là mô hình kinh tế đợc xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn xây dựng CNXH ở nớc ta, vận dụng một cách sáng tạo những quan điểm của Lênin về chính sách kinh tế mới vào điều kiện lịch sử ở nớc ta và thế giới ngày nay, đặc biệt là từ khi Liên Xô và các nớc XHCN ở Đông âu sụp đổ. Thực hiện mô hình kinh tế mới nhằm mục tiêu căn bản cấp thiết là tăng nhanh lực lợng sản xuất , từng bớc cải thiện đời sống nhân dân, tạo cơ sở vật chất và xã hội cho việc từng bớc hoá nền sản xã hội. Chính trong sự cấp thiết về tầm quan trọng của vấn đề cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta mà em đã chọn đề tài Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Em hi vọng bài viết của em sẽ nhận đợc sự đánh giá và góp ý của thầy để đề án đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. 1 Nội dung I. Cơ sở khách quan của việc tồn tại kinh tế nhiều thành phần và các thành phần kinh tế tồn tại ở nớc ta mà đại hội Đảng IX đã nêu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. I.1 Quan điểm của Lênin: Kế thừa những luận điểm của C.Mac và Ph.Ănghen, VI.Lênin đa ra nhiều luận điểm quan trọng về đặc điểm của thời kỳ quá độ. Có thể nêu thành bốn đặc điểm chung nh sau: Thứ nhất, thời kỳ quá độ là thời kỳ xét trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội , dều do thành phần không thuần nhất cấu tạo nên. Đó là thời kỳ có sự đan xen , thâm nhập vào nhau giữa CNTB va CNXH, đúng nh VI.Lênin đã viết Ngày nay, chúng ta không thể không đặt vấn đề CNTB nhà nớc và CNXH, vấn đề chúng ta cần có thái độ nh thế nào trong thời kỳ quá độ; trong thời kỳ này . một mẩu nhỏ CNTB và một mẩu nhỏ CNXH tồn tại cạnh nhau. Thứ hai, đó là thời kỳ, sự phát triển của cái cũ , của những trật tự cũ đôi khi lấn át những mầm mống của cái mới. Lênin cho rằng, những mảnh vụn của trật tự cũ đôi khi chất đống lại một cách nhanh chóng, trong khi đó những mầm mống của cái mới đôi khi lại phát triển chậm chạp và không phải bao giờ cũng thấy rõ ngay đợc. Thứ ba, đó là thời kỳ xét về mọi phơng diện, đều có sự phát triển của tính tự phát tiểu t sản , là thời kỳ chứa đựng mâu thuẫn không thể dung hoà đợc giữa tính kỷ luật nghiêm ngặt của giai cấp vô sản và tính vô chính phủ, vô kỷ luật của tầng lớp tiểu t sản. 2 Lênin cho rằng , tính tự phát tiểu t sản là kẻ thù giấu mặt hết sức nguy hiểm và còn nguy hiểm hơn bọn phản cách mạng công khai. Mâu thuẫn giữa tính tự phát tiểu t sản và tính kỷ luật nghiêm ngặt của giai cấp vô sản là một trong những đặc điểm nổi bật của giai doạn đặc biệt , giai đoạn quá độ. Thứ t, đó là thời kỳ lâu dài, có rất nhiều khó khăn phức tạp , phải trải qua nhiều lần thử nghiệm để rút ra những kinh nghiệm, những hớng đi đúng đắn; và trong quá trình thử nghiệm ấy , nói nh C. Mac, có thể phải trả giá cho những sai lầm trầm trọng. Lênin đã nhận thức đợc điều đó khi ông viết: Còn chúng ta thì biết rằng việc chuyển từ CNTB lên CNXH là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn. Nhng chúng ta sẵn sàng chịu hàng nghìn khó khăn, thực hiện hàng nghìn lần thử, và khi chúng ta đã thực hiện đợc hàng nghìn lần thử rồi, thì chúng ta sẽ giữ cái lần thứ một nghìn lẻ một. VI.Lênin còn nhận thấy những nớc có nền kinh tế lạc hậu, chẳng hạn nh nớc Nga có nền kinh tế tiểu nông, khi quá độ lên CNXH càng gặp nhiều khó khăn, phức tạp, càng phải trải qua nhiều bớc quá độ , nhiều bớc thử nghiệm. Ông nhắc lại nhiều lần quan điểm này vào những năm năm 1918- 1921. Chẳng hạn, tháng 10-1921, Lênin đã nói: Kể từ năm 1917, khi nhiệm vụ nắm chính quyền đợc đề ra và đợc những ngời bạn Bôn-sê-vích nói rõ cho toàn thể nhân dân biết , thì các tác phẩm lý luận của ta đã nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng: Tất yếu phải có một thời kỳ quá độ lâu dài và phức tạp từ XHTBCN (xã hội đó càng ít phát triển, thì thời kỳ đó càng dài) . tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa. * Đặc điểm kinh tế -xã hội: Những năm sau cách mạng tháng Mời (trớc chính sách kinh tế mới) VI. Lênin có nhiều luận điểm về sự không thuần nhất, sự đan xen giữa CNTB và CNXH trong thời kỳ quá độ . Đặc điểm đó đợc biểu hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội, nhng rõ nét nhất là trong lĩnh vực kinh tế. VI Lênin đã định nghĩa danh từ thời kỳ quá độ trong lĩnh vực kinh tế : Vậy danh từ có nghĩa là gì? Vận dụng vào kinh tế có nghĩa là trong chế độ hiện 3 nay có những thành phần , những bộ phận, những mảnh của cả CNTB lẫn CNXH không ? Bất cứ ai cũng thừa nhận là có. Song không phải mỗi ngời thừa nhận điểm ấy đều suy nghĩ xem các thành phần của kết cấu KT-XH khác nhau hiện có ở Nga, chính là ntn. Mà tất cả then chốt của vấn đề lại chính là ở chỗ đó. Nh vậy, trớc khi có chính sách kinh tế mới, Lênin mới chỉ vạch ra những nét đại thể của thành phần kinh tế phi XHCN , đó là tính tự phát của ngời tiểu t hữu; là sự phản kháng ngoan cố của CNTB dới nhiều hình thức. Nhng ngay sau khi có chính sách kinh tế mới, cả trong lý luận cũng nh trong thực tiễn, Lênin lại thừa nhận có 5 thành phần kinh tế đồng thời tồn tại trong thời kỳ quá độ. Các thành phần kinh tế hoàn toàn mới so với trớc là thành phần kinh tế t bản và thành phần CNTBNN. Lênin đã xếp thứ tự 3 thành phần kinh tế thứ tự nh sau: Thứ nhất, kinh tế t gia trởng; thứ hai, kinh tế hàng hoá nhỏ; thứ ba, kinh tế t bản; thứ t, kinh tế nhà nớc TBCN; và thứ năm, kinh tế XHCN. Nh vậy Lênin đã có sự thay đổi trong việc nhìn nhận về những đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ. Nừu nh những năm đầu sau khi mới giành đợc chính quyền , ông cho rằng sự tồn tại của các thành phần kinh tế phi XHCN là bất đắc dĩ, là những ái chống lại XHCN là phải đấu tranh xoá bỏ chúng, thì đến năm 1921, sau khi đa ra chính sách kinh tế mới. Lênin nhận thấy sự tồn tại 5 thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ là tất yếu, là hợp qui luật; chúng cần tồn tại trong một thời gian cần thiết. I.2 Quan điểm của Đảng ta. *Thời kỳ 1976-1986. Đây là thời kỳ đất nớc ta quá độ nên CNXH trong tình hình đất nớc chịu những đảo lộn kinh tế và xã hội với quy mô lớn sau cuộc chiến tranh lâu dài , diễn biến trong tình hình thế giới có những mặt không thuận lợi . Đây là thời kỳ mô hình kinh tế tập trung quan liêu , bao cấp , bộc lộ một 4 cách toàn diện mặt tiêu cực của nó ,là kết quả tập trung là cuộc cách mạng KTXH sâu sắc vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nớc từ những năm 1975-1980 là thời kỳ nền kinh tế ở trạng thái trì trệ, trên mặt trận kinh tế , đất nớc ta đứng trớc nhiều vấn đề gay gắt , kết quả thực hiện khoa học kỹ thuật 5 năm (1976-1980) cha thu hẹp đợc những mất cân đối nghiêm trọng của nền kinh tế quốc dân. Sản xuất phát triển chận trong khi dân số tăng nhanh, thu thập quốc dân cha bảo đảm đợc tiêu dùng xã hội, một phần tiêu dùng XH dựa vào vay và viện trợ, nền kinh tế cha tạo đợc tích luỹ lơng thực , vai trò của các hàng tiêu dùng thiết yếu còn thiếu , tình hình cung ứng vật t,giao thông vận tải rất căng thẳng ,chênh lệch lớn giữa thu và tri tài chính, giữa hàng và tiền , giữa xuất khẩu và nhập khẩu.Thị trờng và vật giá không ổn định, số ngời lao động cha đợc sử dụng còn đông, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Chính những khó khăn của đất nớc buộc Đảng ta phải suy nghĩ phân tích, tình hình và nguyên nhân , tìm tòi các giải pháp , từ đó đổi mới các cơ sở điạ phơng, đề ra những chính sách cụ thể, có tính chất đổi mới từng phần nh: Khẳng định sự cần thiết của nền kinh tế nhiều thành phần ở miền Nam trong một thời gian nhất định, cải cách một phần mô hình hợp tác xã qua chỉ thị khoán sản phẩm đến nhóm và ngời lao động trong hợp tác xã cải tiến công tác khoa học hoá và hạch toán kinh tế ở các xí nghiệp quốc doanh nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của doanh nghiệp . Tóm lại, đã có những quan niệm chủ trơng ban đầu đổi mới mô hình hình kinh tế cũ theo t tởng: Làm cho sản xuất bung ra nghĩa là đổi mới hình thức quan hệ sản xuất để giải phóng lực lợng sản xuất và phát triển lực l- ợng sản xuất. Điều đáng ghi nhận nhất là ở thời kỳ này là t tởng mới từng bớc đợc hình thành và phát triển. Biểu hiện chủ yếu ở nghị quyết hội nghị lần thứ 6 5 của ban chấp hành trung ơng khoá IV. Đến đây mô hình quan niệm cốt lõi của nền kinh tế mới về cơ bản đã đợc hình thành . Sự phát triển tiên tiên này đã dẫn đến những bớc nhảy vọt trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 về mô hình kinh tế mới. Đó là thời kỳ đổi mới toàn diện nền kinh tế thông qua những nghị quyết của đại biểu toàn quốc lần thứ 6,7,8 . Mô hình từ cũ bị xoá bỏ , mô hình kinh tế mới đợc xây dựng phù hợp với quy luật kinh tế khách quan và trình độ phát triển của nền kinh tế . Thời kỳ này đã diễn ra sự biến đổi trong mô hình kinh tế , từ mô hình gián tiếp tiến lên XHCN . Thực hiện mô hình kinh tế nhằm mục tiêu căn bản , cấp thiết là giải pháp tăng nhanh lực lợng sản xuất , từng bớc cải thiện đời sống nhân dân, tạo cơ sở vật chất và xã hội cho XHH từng bớc nền SXHH. Từ những phơng hớng chủ yếu của cuộc đổi mới đã đợc đại hội VI của Đảng đề ra đến chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trồng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN . Đợc đại hội VI quyết định và dợc đại hội Đảng IX phát triển theo chủ trơng xây dựng và phát triển nền kinh tế chính trị định hớng XHCN là những bớc tiến quan trọng trong quá trình tổng kết thực tiễn cách mạng ,đổi mới t duy kinh tế, vợt qua những quan niệm sơ cứng về mô hình phát triển KT-XH và con đờng đi lên CNXH. Trong đờng lối chiến lợc của Đảng ta, t tởng đại đoàn kết toàn dân và phát huy dân chủ đợc thể hiện rất rõ ràng. Đại hội IX xác định phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, tinh thần yêu nớc , tự lực tự cờng tự hào dân tộc, mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh và tôn trọng những khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc,xoá bỏ mặc cảm định kiến,phân biệt đối xử về vị thế giai cấp, thành phần xây dựng tình hình cởi mở, tin cậy về nhau hớng tới tơng lai. 6 Phát triển nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN, mục tiêu đến năm 2010, hình thành về cơ bản và tiến hành thông suốt theo cơ chế thị trờng, là chính sách nhất quán, lâu dài nhằm thực hiện đại đoàn kết toàn dân và phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế. Đại hội Đảng IX của Đảng đã nhấn mạnh : Động lực chủ yếu để phát triển đất nớc là đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế cũng là phát huy khả năng của mọi ngời dân, mọi thành phần kinh tế . đều là bộ bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN . trên đất nớc ta. Chính sách này thể hiện một nhận thức mới, phù hợp với thực tế là mặc dầu có nhiều hình thc sở hữu về t liệu sản xuất , nhiều thành phần kinh tế, có nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội, nhng mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộn nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dới sự lãnh đạo của Đảng . Thực tế vừa qua rằng, chúng ta đã bớc đầu phát huy đợc sức mạnh của sự thống nhất trong tính đa dạng của nền kinh tế, nhiều thành phần kinh tế thực sự đã là cơ sở tốt cho đại đoàn kết toàn dân. Đại hội Đảng IX tiếp tục khẳng định, trong nền kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà nớc vẫn giữ vai trò chủ đạo,bảo đảm cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân phát triển ổn định và bền vững theo định hớng XHCN. Dẫu rằng kinh tế nhà nớc đang còn một số mặt yếu kém nhng trên thực tế, đã nắm những cân đối lớn của nền kinh tế và đang giữ vai trò chủ đạo .Trong mấy năm tới chúng ta tiếp tục đẩy nhanh quá trình đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nớc, trên cơ sở đó kinh tế nhà nớc làm tốt hơn vai trò chủ đạo của mình. Hội nghị lần thứ III của ban chấp hành trung ơng Đảng ( Khoá IX) .Đã có những quyết định quan trọng về vấn đề này, yêu cầu các cấp các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc để tạo ra một bớc chuyển biến cơ bản trong những năm tới. Kinh tế nhà nớc nắm giữ vai trò chủ đạo chính là để phát huy khả năng của kinh tế nhà nớc và phát huy khả năng các thành phần kinh tế khác. Đảng 7 và nhà nớc ta đã xác định rõ: Mọi tổ chức kinh doanh theo các hình thức sở hữu khác nhau hoặc đan xen hỗn hợp đều đợc khuyến khích phát triển lâu dàI, hợp tác, cạnh tranh, bình đẳng , xin đợc nhấn mạnh thêm bình đẳng là bình đẳng trớc pháp luật , đờng lối của Đảng phải đợc thể chế hoá thành pháp luật các cơ quan nhà nớc và mọi ngời dân mọi doanh nghiệp , thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nghiêm chỉnh chấp hành ,với ý nghĩa đó thành phần kinh tế nhà nớc là hạt nhân của quan hệ .Sản xuất mới là một lực lợng kinh tế ,là một công cụ có sức mạnh vật chất để nhà nớc Việt Nam thực hiện vai trò đIều tiết , hớng dẫn nền kinh tế nhiều thành phần phát triển đúng định hớng XHCN. Sau hơn mời năm đổi mới, cùng với việc phát triển các lĩnh vực khác , việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đã đi vào thực tiễn góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế trong bối cảnh tình hình quốc tế không thuận lợi và tình hình trong nớc còn nhiều khó khăn, thực tiễn đã nhắc nhở chúng ta thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thầnh phần , coi đó là con đờng tất yếu quá độ lên XHCN, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. II.Vấn đề sử dụng các thành phần kinh tế ở n ớc ta : 2.1.Sự cần thiết phải sử dụng các thành phần kinh tế ở nớc ta : Trong thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam , sự tồn tại của sản xuất hàng hoá là một tất yếu khách quan, bởi vì nớc ta có lực lợng sản xuất còn rất thấp, đang tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau, sự phân công lao động xã hội gắn với nhiều chủ thể sở hữu khác nhau nh các thực thể kinh tế độc lập . Trong những đIều kiện đó , việc trao đổi sản phẩm giữa các chủ thể sản xuất với nhau không thể thực hiện theo nguyên tắc nào khác là nguyên tắc trao đổi ngang giá , tức là trao đổi hàng hoá thông qua thị trờng , sản phẩm phải trở thành hàng hoá . 8 ở nớc ta trong thời kỳ quá độ , muốn phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất thì phải xã hội hoá và chuyên môn hoá lao động. Quá trình ấy chỉ có thể diễn ra một cách thuận lợi trong nền kinh tế hàng hoá . Sản xuất càng xã hội hoá, chuyên môn hoá , thì càng đòi hỏi phát triển sự hiệp tác và trao đổi hoạt động trong xã hội, càng phải thông qua sự trao đổi hàng hoá giữa các đơn vị sản xuất để đảm bảo những nhu cầu cần thiết của các loại hoạt động sản xuất khác nhau. Chỉ có đẩy mạnh sản xuất hàng hoá mới làm cho nền kinh tế nớc ta phát triển năng động. Kinh tế tự nhiên , do bản chất của nó chỉ duy trì tái sản xuất giản đơn. Trong cơ chế kinh tế cũ , vì coi thờng quy luật kinh tế giá trị nên các cơ sở kinh tế cũng thiếu sức sống và động lực để phát triển sản xuất . Sử dụng sản xuất hàng hoá là sử dụng quy luật giá trị , quy luật này buộc mỗi ngời sản xuất phải tự chịu trách nhiệm về hàng hoá do mình làm ra . Chính vì thế mà nền kinh tế trở nên sống động . Mỗi ngừời sản xuất đều chịu sức ép buộc phải quan tâm tới sự tiêu thụ trên thị trờng sao cho sản phẩm của mình đợc xã hội thừa nhận và cũng từ đó họ mới có đợc thu nhập. Phát triển sản xuất hàng hoá là sự phát triển của lực lợng sản xuất xã hội , cũng có nghĩa là sản phẩm xã hội ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi ngời. Ơ nông thôn nớc ta , sự phát triển kinh tế hàng hoá và việc tăng tỷ lệ hàng hoá nông sản đã làm cho hàng hoá bán ra của nông dân nhiều lên, thu nhập tăng lên, đồng thời các ngành nghề của nông thôn cũng ngày một phát triển , tạo cho nông dân nhiều việc làm . Đó cũng là đIều đã diễn ra ở thành phố, đối với những ngời lao động thành thị. Phát triển hàng hoá có thể đào tạo ngày càng nhiều cán bộ quản lý và lao động. Muốn thu đợc lợi nhuận , họ cần phải vận dụng nhiều biện pháp để quản lý kinh tế, thúc đẩy tiến bộ KT hạ giá thành sản phẩm làm cho sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trờng , nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế . Qua các cuộc cạnh tranh trên thị trờng những nhân tài quản lý kinh tế và lao động thành thạo xuất hiện ngày càng nhiều và đó là một dấu hiệu quan trong của tiến bộ KT. 9 Nh vậy phát triển sản xuất hàng hoá đối với nớc ta là một tất yếu khách quan, một nhiệm vụ cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế hiện đại, hội nhập vào sự phân công lao động quốc tế. Đó là con đờng đúng đắn để phát triển lực lợng sản xuất , khai thác có hiệu quả tiềm năng của đất nớc để thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá , hiện đại hoá. Kinh tế hàng hoá không đối lập với các nhiệm vụ kinh tế xã hội của thời kỳ quá độ tiến lên XHCN mà trái lại thúc đẩy các nhiệm vụ đó phát triển mạnh mẽ hơn. Thực tiễn của những năm đổi mới chỉ ra rằng , việc chuyển sang mô hình kinh tế hàng hoá là hoàn toàn đúng đắn nhờ mô hình kinh tế đó , chúng ta đã bớc đầu khai thác đợc tiềm năng trong nớc đi đôi với thu hút vốn và kỹ thuật nớc ngoài giải phóng đợc năng lực sản xuất trong xã hội, phát triển lực lợng sản xuất , gop phần quyết định đảm bảo nhip độ tăng trởng GDP, bình quân hàng năm trong những năm 1991-1995 là 8,3% vợt mức đề ra là 5,5- 6%. 2.2 Bản chất và cơ cấu các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ : 2.2.1 Bản chất của các thành phần kinh tế: Bớc vào thời kỳ quá độ lên CNXH, trong nền kinh tế của mỗi nớc , số lợng của các thành phần kinh tế và tỷ trọng kinh tế có thể khác nhau tuỳ theo đặc đIúm cụ thể của từng nớc và trong mỗi nớc lại tuỳ từng giai đoạn , hiện nay, nền kinh tế nớc ta có các thành phần sau đây: a) Kinh tế nhà nớc : là thành phần kinh tế bao gồm các doanh nghiệp nhà nớc các xí nghiệp quốc gia và tài sản thuộc quyền sở hữu nhà nớc nh đất đai, hầm mỏ, rừng, biển ngân sách , các quỹ dự trữ ngân hàng nhà nớc . Kinh tế nhà nớc rộng và mạnh hơn doanh nghiệp nhà nớc phân biệt đợc hai phạm trù này nhận thức đầy đủ vai trò kinh tế nhà nớc là một bớc phát triển về nhận thức thực tiễn nền kinh tế nớc ta trong quá trình đổi mới . 10 [...]... tiễn, Lênin lại thừa nhận có 5 thành phần kinh tế đồng thời tồn tại trongthời kỳ quá độ. Các thành phần kinh tế hoàn toàn mới so với trớc là thành phần kinh tế t bản và thành phần CNTBNN. Lênin đà xếp thứ tự 3 thành phần kinh tế thứ tự nh sau: Thø nhÊt, kinh tÕ t gia trëng; thø hai, kinh tế hàng hoánhỏ; thứ ba, kinh tế t bản; thứ t, kinh tế nhà nớc TBCN; và thứ năm, kinh tế XHCN.Nh vậy Lênin đà có... thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ :2.2.1 Bản chất của các thành phần kinh tế: Bớc vào thời kỳ quá độ lên CNXH, trong nền kinh tế của mỗi nớc , sốlợng của các thành phần kinh tế và tỷ trọng kinh tế có thể khác nhau tuỳ theođặc đIúm cụ thể của từng nớc và trong mỗi nớc lại tuỳ từng giai đoạn , hiệnnay, nền kinh tế nớc ta có các thành phần sau đây:a) Kinh tế nhà nớc : là thành phần kinh tế bao... nay trong khi nền kinh tế vẫn còn khủng hoảng ,nhiều khó khăn cơ bản và lâu dài cha đợc khắc phục, lại xuất hiện những trở lực mới song sảnxuất không những vẫn trụ đợc mà còn có phần phát triển. Nền kinh tế đang đ-ợc đổi mới đúng hớng cả về cơ cấu ngành , cơ cấu thành phần kinh tế về sựkết hợp khai thác tiềm năng ở trong nớc và ở nớc ngoài , sự kết hơp giữa kinh tế với xà hội , kinh tế với quốc phòng.3.2... thành phần kinh tế ở n ớc ta :2.1.Sự cần thiết phải sử dụng các thành phần kinh tế ở nớc ta : Trong thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam , sự tồn tại của sản xuấthàng hoá là một tất yếu khách quan, bởi vì nớc ta có lực lợng sản xuất còn rấtthấp, đang tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau, sự phân công lao độngxà hội gắn với nhiều chủ thể sở hữu khác nhau nh các thực thể kinh tế độc lập. Trong... nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đà đi vào thực tiễn góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế trong bối cảnh tình hình quốc tế không thuận lợi và tình hình trong nớc còn nhiều khó khăn, thực tiễn đà nhắcnhở chúng ta thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thầnh phần , coiđó là con đờng tất yếu quá độ lên XHCN, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN.II.Vấn đề sử dụng các thành phần kinh tế. .. cấu kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta mà em đà chọn đề tài Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta mà đại hội Đảng IX đà nêu và ích lợi của việc sửdụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở ViệtNam.Em hi vọng bài viết của em sẽ nhận đợc sự đánh giá và góp ý của thầyđể đề án đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.1 nay có những thành phần , những bộ phận,... cái cũ và cũng không đợc để cái mới bị lợi dụng. Các giải pháp phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nớc ta chỉ có thểchấp nhận khi nó phủ nhận vai trò phủ đạo của kinh tế gia đình và sử dụngsức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dânthống nhất . Trong tình hình hiênj nay kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thểcần phải thu gom lại phạm vi và đó là hoạt động sửa chữa những... sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế vừa hợp tác với nhau , bổ sung chonhau vừa cạnh tranh với nhau bình đẳng trớc pháp luật. Đại diện cho mỗi thành phần kinh tế là giai cấp hoặc tầng lớp xà hội nhất định mà tổng hợptoàn bộ tạo thành cơ cấu xà hội- giai cấp.Trong cơ cấu xà hội giai cấp ấy mỗigiai cấp mỗi tầng lớp xà hội , các chủ thể sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế đều... kinh tế và xà hội vẫn là môhình kinh tế không phù hợp với quy luật kinh tế khách quan. Chính nhữngkhó khăn của đất nớc buộc Đảng ta phải suy nghĩ, phân tích tình hình nguyênnhân , tìm tòi các giải pháp , trong đó Đảng ta đà khẳng định sự cần thiết củanền kinh tế nhiều thành phần, đây là mô hình kinh tế đợc xây dựng trên cơ sởtổng kết thực tiễn xây dựng CNXH ở nớc ta, vận dụng một cách sáng tạonhững... các cơ sở sản xuất, kinh doanh , hành chính sự nghiệp, quốc phòng , số học sinh bá15 Kết luậnĐặc điểm kinh tế thế giới hiện nay là các quốc gia đang cố gắng xâydựng mô hình kinh tế có sự kết hợp kế hoặc và thị trờng mà trong đó cơ cấu kinh tế nhiều thành phần kết lõi , nớc ta sau một thời gian duy trì mô hịn kinh tế tập trung cao độ , đà thấy sự không phù hợp của nó. Quá trình đi tìm mộtmô hình kinh . xin chân thành cảm ơn. 1 Nội dung I. Cơ sở khách quan của việc tồn tại kinh tế nhiều thành phần và các thành phần kinh tế tồn tại ở nớc ta mà đại. quá độ. Các thành phần kinh tế hoàn toàn mới so với trớc là thành phần kinh tế t bản và thành phần CNTBNN. Lênin đã xếp thứ tự 3 thành phần kinh tế thứ tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta

Bình luận về tài liệu phan-tich-co-cau-kinh-te-nhieu-thanh-phan-o-nuoc-ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP