KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX

97 3,578 55
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:14

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX . 2.3. CÔNG NGH SN XUT CÁC SN PHM TÔM TI CÔNG TY. .......34 2.3.1. Quy trình công ngh sn xut tôm ti ông block (HOSO, HLSO,..)....34 2.3.2. Quy trình. ph, công ty chuyn t doanh nghip nhà nc sang công ty c phn hot ng theo lut doanh nghip vi tên gi Công ty c phn thy sn Cafatex Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX, KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX, KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX, Quy mơ s n xu t Các s n ph m chính c a cơng ty ang s n xu t và th tr ng xu t kh u, T ch c nhà máy, Thi t k nhà máy, Gi i thi u v nguyên li u tôm sú, H vi sinh v t trong tôm, Các hi n t ng h h ng c a tôm sau thu ho ch, Các ch tiêu ánh giá ch t l ng tôm sú nguyên li u., Tác d ng c a vi c làm l nh ơng Ti n trình l nh ơng, Các ph ng pháp l nh ơng Nh ng bi n i c a s n ph m trong q trình l nh ơng, Quy trình cơng ngh s n xu t tơm t i ơng IQF PD, PTO, HLSO, Quy trình cơng ngh s n xu t tơm Sushi Sushi v và Sushi th t, Máy r a nguyên li u T ông ti p xúc, T ơng gió Thi t b ơng IQF b ng chuy n xo n, Thi t b b ng chuy n tái ông, Máy rã ông s n ph m Block Thi t b m b ng block, Thi t b rà kim lo i Máy c t tôm Sushi, V sinh phân x ng, d ng c và máy móc thi t b, T n xu t v sinh, quy trình x lý n Thuy t minh quy trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn