Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài tập đọc chuỗi ngọc lam

4 434 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:49

Giỏo ỏn Ting vit Tp c : CHUI NGC LAM I- MC TIấU c lu lt, din cm tn bi Bit c phõn bit li cỏc nhõn vt, th hin ỳng tớnh cỏch tng nhõn vt : cụ ngõy th, hn nhiờn ; chỳ Pi-e nhõn hu , t nh ; ch cụ thng, tht th Hiu ý ngha cõu chuyn : Ca ngi ba nhõn vt truyn l nhng ngi cú tm lũng nhõn hu, bit quan tõm v em li nim vui cho ngi khỏc - Tr li c cỏc cõu hi 1, 2, II- DNG DY - HC - Tranh minh bi c SGK - GAT III-CC HOT NG DY HC Hot ng dy Hot ng hc Bi c - Gi HS lờn bng -2 Hs c bi Trng rng ngp mn - Nhn xột, ghi im -Tr li cõu hi v ni dung bi Bi mi: - HS khỏc theo dừi, nhn xột 1- Gii thiu bi - Yờu cu HS Quan sỏt tranh minh ch im Vỡ hnh phỳc ngi - Quan sỏt tranh minh ch im Vỡ hnh phỳc ngi - Gii thiu Chui ngc lam mt cõu - Quan sỏt tranh minh bi chuyn cm ng v tỡnh thng yờu gia c nhng nhõn vt cú s phn rt khỏc 2- Hng dn luyn c v tỡm hiu bi a)Luyn c TaiLieu.VN Page - HS đọc toàn - Theo dõi, nhận xét - Cú th chia bi thnh on : on (T - ỏnh du cỏch chia on u n ó cp mt ngi anh yờu quý cuc i thoi gia Pi-e v cụ bộ); on (Cũn li cuc i thoi gia Pi-e v ch cụ bộ) - HS ni tip c on ca bi * Gi HS ni tip c on ca bi (2 (2 lt), lp c thm lt), GV sa li phỏt õm ngt ging cho tng HS -Hs luyn c theo cp * Luyn c theo nhúm -3 nhõn vt : chỳ Pi-e, cụ v -Truyn cú my nhõn vt ? ch cụ Gv gii thiu tranh minh bi c : cụ Gioan say mờ ngm chui ngc lam by sau t kớnh, Pi-e ang nhỡn cụ t sau quy - Thc hin theo hng dn hng - Gv giỳp hs phỏt õm ỳng, c ỳng cỏc cõu hi ; kt hp giỳp hs hiu ngha t : l Nụ-en - GV đọc on - Theo dõi, gạch chỗ cần nhấn giọng b)Tỡm hiu on -Cụ mua chui ngc lam tng ? - tng ch nhõn ngy l Nụ-en -Em cú tin mua chui ngc khụng ? - Cụ khụng tin mua chui ngc - Chi tit no cho bit iu ú ? -Cụ m khn tay, lờn bn mt ng xu v núi ú l s tin cụ ó p ln t Chỳ Pi-e trm ngõm nhỡn cụ, lỳi hỳi g mnh giy ghi giỏ tin c Luyn c din cm on 1: * Gi HS ni tip c on ca bi (2 lt), GV sa li phỏt õm ngt ging cho TaiLieu.VN - HS ni tip c on ca bi (2 lt), lp c thm Page tng HS -Hs luyn c theo cp * Luyn c theo nhúm - Thc hin theo hng dn - Gv giỳp hs phỏt õm ỳng, c ỳng cỏc cõu hi ; kt hp giỳp hs hiu ngha t : ging ng - GV đọc on - Theo dõi, gạch chỗ cần nhấn giọng d)Tỡm hiu on - Ch ca cụ tỡm gp Pi-e lm gỡ ? hi cú ỳng cụ mua chui ngc tim ca Pi-e khụng ? Chui ngc cú phi ngc tht khụng ? Pi-e bỏn chui ngc cho cụ giỏ bao nhiờu tin ? -Vỡ em ó mua chui ngc bng -Vỡ Pi-e núi rng em ó tr rt cao tt c s tin em dnh dm c / Vỡ em ó ly tt c s tin m mua chui ngc ? em p ln t Cõu hi dnh cho nhúm A -Em ngh gỡ v nhng nhõn vt cõu chuyn ny ? -3 HS nhúm A ni tip nờu - Nghe GV : Ba nhõn vt truyn u l nhõn hu, tt bng c)Hng dn c din cm on - c din cm on lm mu cho hs - Nghe - Luyn c din cm theo cỏch phõn vai -3 Hs (2 nhúm) luyn c din (nhúm 3), Gv theo dừi, un nn thêm cho học cm sinh nhóm B - Hs phõn vai c din cm bi - T chc thi c din cm theo nhóm đối t- ợng 3- Cng c , dn dũ : -Nhc li ni dung cõu chuyn ? - HS nhc - Nhn xột tit hc Nhc hs hóy bit sng - HS p nh cỏc nhõn vt cõu chuyn TaiLieu.VN Page cuc i tr nờn ti p hn Chun b bi : Ht go TaiLieu.VN Page ... Pi-e, cụ v -Truyn cú my nhõn vt ? ch cụ Gv gii thiu tranh minh bi c : cụ Gioan say mờ ngm chui ngc lam by sau t kớnh, Pi-e ang nhỡn cụ t sau quy - Thc hin theo hng dn hng - Gv giỳp hs phỏt õm ỳng,... ngha t : l Nụ-en - GV đọc on - Theo dõi, gạch chỗ cần nhấn giọng b)Tỡm hiu on -Cụ mua chui ngc lam tng ? - tng ch nhõn ngy l Nụ-en -Em cú tin mua chui ngc khụng ? - Cụ khụng tin mua chui
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài tập đọc chuỗi ngọc lam , Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài tập đọc chuỗi ngọc lam , Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài tập đọc chuỗi ngọc lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn